Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

2007. évi XLV. törvény

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

1. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § Az e törvény 3. §-ának (4) bekezdésében, 7. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 14. §-ában, valamint 16. §-ának (5) és (9) bekezdésében foglaltakat a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, repülőeseménnyel és légiközlekedési rendellenességgel összefüggésben nem kell alkalmazni."

2. § A Kbvt. 2. §-a f) pontjának fab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:

f) légiközlekedési baleset: a repülés tartama alatt bekövetkezett olyan esemény, amelynek során

fa) valaki meghal vagy súlyos sérülést szenved]

"fab) a légijármű bármely részével való közvetlen érintkezés következtében, beleértve a légijárműről levált alkatrészeket, a légijárművön szállított vagy arra függesztett fegyverzetet és egyéb függesztményt is, vagy"

3. § A Kbvt. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A közlekedésbiztonsági szervvel közszolgálati jogviszonyban álló személy (e törvény alkalmazásában a továbbiakban: köztisztviselő) nem lehet a (7) bekezdésben meghatározott szervek és gazdálkodó szervezetek köztisztviselője, vezető tisztségviselője, tulajdonosa, alkalmazottja vagy egyéb munkavállalója."

4. § A Kbvt. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közlekedésbiztonsági szerv: ]

"d) a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelőzése érdekében

da) javaslatot tesz a jogszabály előkészítőjének, valamint

db) biztonsági ajánlást tesz

dba) a közlekedési társaságoknak,

dbb) a közlekedési infrastruktúra üzemeltetőinek,

dbc) a járművek üzemeltetőinek, állami légijárművek esetében az üzemeltetésért felelős állományilletékes parancsnoknak (a továbbiakban együtt: üzemeltető),

dbd) állami légijárművek esetében a légijárművek üzemben tartójának,

dbe) más hatóságoknak;"

5. § A Kbvt. 10. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A helyszíni szemle vezetőjének jelentése alapján a közlekedésbiztonsági szerv vezetője az állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési baleset bejelentésétől számított 24 órán belül tájékoztatást ad a balesetről a honvédelemért felelős miniszter és a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, illetve a rendvédelmi szervek érintettsége esetén az illetékes miniszter részére."

6. § A Kbvt. 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A közlekedési baleset és egyéb közlekedési esemény esetén a személyzet és az utasok tulajdonának, továbbá a speciális eszközöknek és tartozékoknak, valamint a rakománynak a begyűjtése, nyilvántartásba vétele az üzemben tartó vagy az üzemeltető feladata, azok helyszínről történő elszállítására - az érintett hatóságokkal történt egyeztetést követően - a vizsgálóbizottság vezetője ad engedélyt."

7. § A Kbvt. az "A zárójelentés" alcímet megelőzően a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § Az állami légijármű fegyverzeti, titkosító, felderítő berendezéseinek, valamint ezek okmányainak vizsgálatát a vizsgálóbizottság vezetője által kijelölt, arra jogosult személy végzi."

8. § A Kbvt. 16. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, repülőeseménnyel és légiközlekedési rendellenességgel összefüggő zárójelentést a közlekedésbiztonsági szerv köteles megküldeni az érintett üzemben tartónak és üzemeltetőnek, továbbá az állami légijárművel összefüggő biztonsági ajánlást - érintettségük esetén - a NATO-tagországok repülésbiztonsági szervezeteinek."

9. § A Kbvt. az V. Fejezetet megelőzően a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § Az állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési baleset vagy repülőesemény tekintetében a közlekedésbiztonsági szerv a nemzetbiztonsági és a honvédelmi érdekekre figyelemmel ad tájékoztatást a sajtó részére."

10. § A Kbvt. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Felhatalmazást kap a miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter, hogy a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályait, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályait együttes rendeletben állapítsák meg."

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

11. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A légiközlekedési hatóságok eljárásáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni. A díj fizetésének feltételeit, módját és a díj összegét a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg."

12. § Az Lt. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság vezetője a feladat- és hatáskörében jogosult államtitkot, illetve szolgálati titkot képező adat minősítésére."

13. § Az Lt. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerinti korlátozott légtérnek a környezet védelme érdekében történő kijelölésére a környezetvédelemért felelős miniszter a miniszternek javaslatot tehet."

14. § Az Lt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A magyar állami légijármű felségjele a piros-fehér-zöld színjelzés. A szövetséges fegyveres erők kötelékében alkalmazni tervezett állami légijárműveken alacsony láthatóságú felségjel felfesthető. Az állami légijárműjelzéseinek részletes szabályait a honvédelemért felelős miniszter- a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben szabályozza.

(2) Az állami légijármű nyilvántartásának szabályait a honvédelemért felelős miniszter - a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja meg."

15. § Az Lt. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az üzemben tartás feltételeit, valamint az üzemben tartási engedély kiadásának, felfüggesztésének és visszavonásának rendjét az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a miniszter, a (4) bekezdésben meghatározott esetben a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg."

16. § Az Lt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Állami légijármű polgári célú igénybevételéhez az üzemben tartó hozzájárulását követően a katonai légügyi hatóság engedélye szükséges."

17. § Az Lt. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-ei 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű és légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának a légiközlekedéssel összefüggő szakmai szabályait a miniszter - állami légijárművek esetében a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja meg."

18. § Az Lt. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvános repülőrendezvény megtartására vagy e tevékenység rendszeres folytatása céljából vállalkozás létrehozására a légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel összefüggő feladatok tekintetében a katonai légügyi hatóság ad engedélyt."

19. § Az Lt. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett szabályok részletes műszaki követelményeit, továbbá az üzemben tartás és üzemeltetés feltételeit a nyilvános és a polgári célú nem nyilvános repülőtér vonatkozásában a miniszter, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér esetében a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a tűzvédelmi feltételek tekintetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben - a zajgátló védőövezetre vonatkozóan a környezetvédelemért felelős miniszterrel együttesen - rendeletben állapítja meg."

20. § Az Lt. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Légijármű, továbbá a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz abban az esetben tartható üzemben, ha olyan típushoz tartozik, amelyre

a) az 1592/2002/EK rendelet és a légijárművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-ei 1702/2003/EK bizottsági rendelet alapján az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, vagy

b) az elvégzett típusvizsgálat alapján a légiközlekedési hatóság,

c) az állami célú légiközlekedéssel összefüggő feladatok tekintetében a katonai légügyi hatóság

típus alkalmas sági bizonyítványt adott ki."

21. § Az Lt. 47. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § Az 1592/2002/EK rendelet hatálya alá nem tartozó esetekben a légijármű, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusalkalmasságának feltételeit és a típusalkalmassági vizsgálat rendjét a miniszter, az állami célú légiközlekedés tekintetében a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg."

22. § Az Lt. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állami légijármű légialkalmassági feltételeit és a légialkalmassági vizsgálat rendjét a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben szabályozza."

23. § Az Lt. 52. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályait a honvédelemért felelős miniszter - a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja meg."

24. § Az Lt. 53. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakszolgálati engedélyek fajtáit, szakmai feltételeit, valamint kiadásuk, felfüggesztésük, helyszíni elvételük és visszavonásuk rendjét a miniszter, illetve az állami célú légiközlekedés tekintetében a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel - a rádiószolgálatok állomáskezelőire vonatkozó szabályok vonatkozásában az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel is - egyetértésben, rendeletben határozza meg."

25. § Az Lt. 64. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A légiközlekedési baleset, a súlyos repülőesemény, a repülőesemény és a légiközlekedési rendellenesség szakmai vizsgálatát külön törvény rendelkezései alapján a közlekedésbiztonsági szerv végzi."

26. § Az Lt. 71. §-ának 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törvény alkalmazásában]

"1. állami célú légiközlekedés: a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti célú légiközlekedés;

2. állami légijármű: a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló légijármű;"

27. § Az Lt. 73. §-ának (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A Kormány rendeletben állapítja meg]

"g) a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-ei 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti elosztási eljárás szabályait."

28. § (1) Az Lt. 74. §-ának n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alapján rendeletben állapítja meg]

"n) a miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel - valamint az 5. § b) pontjának ba) alpontjában említett esetben a környezetvédelemért felelős miniszterrel is - egyetértésben a magyar légtérnek az 5. §-ban meghatározott részeit, azok típusait és igénybevételük rendjét, továbbá a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának és a légiforgalom irányításának szabályait;"

(2) Az Lt. 74. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Felhatalmazást kap

a) a miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a légiközlekedési hatóságok eljárási díjai fizetésének feltételeit, módját és a díj összegét;

b) a miniszter a 19. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben, hogy az üzemben tartás feltételeit, az üzemben tartási engedély kiadásának, felfüggesztésének és visszavonásának szabályait;

c) a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben, hogy a 19. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az üzemben tartás feltételeit, az üzemben tartási engedély kiadásának, felfüggesztésének és visszavonásának szabályait;

d) a miniszter, hogy a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-ei 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű és légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának a légiközlekedéssel összefüggő szakmai szabályait;

e) a miniszter, hogy a polgári légiközlekedés tekintetében a légiközlekedési szakszemélyzet képzésének szabályait;

f) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az állami célú légiközlekedés tekintetében - a rendészetért felelős miniszter és a 30. § (1) bekezdése szerinti engedélyezés tekintetében a miniszter egyetértésével - a légiközlekedési szakszemélyzet képzésének szabályait;

g) a miniszter, hogy a nyilvános és a polgári célú nem nyilvános repülőtér vonatkozásában - a zajgátló védőövezetre vonatkozóan a környezetvédelemért felelős miniszterrel együttesen - a 39. § (1) bekezdésében említett szabályok részletes műszaki követelményeit, továbbá az üzemben tartás és üzemeltetés feltételeit;

h) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az állami repülések céljára szolgáló repülőtér esetében a miniszterrel és a tűzvédelmi feltételek tekintetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben - a zajgátló védőövezetre vonatkozóan a környezetvédelemért felelős miniszterrel együttesen - a 39. § (1) bekezdésében említett szabályok részletes műszaki követelményeit, továbbá az üzemben tartás és üzemeltetés feltételeit;

i) a miniszter, hogy az 1592/2002/EK rendelet hatálya alá nem tartozó esetekben a légijármű, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusalkalmasságának feltételeit és a típus alkalmas sági vizsgálat szabályait;

j) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az állami légijármű jelzéseinek és nyilvántartásának szabályait, az állami légijármű és légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának a légiközlekedéssel összefüggő szakmai szabályait, az állami légijármű, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusalkalmasságának feltételeit és a típusalkalmassági vizsgálat szabályait;

k) a miniszter, hogy - a rádiószolgálatok állomáskezelőire vonatkozó szabályok vonatkozásában az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel egyetértésben - a szakszolgálati engedélyek fajtáit, szakmai feltételeit, valamint kiadásuk, felfüggesztésük, helyszíni elvételük és visszavonásuk szabályait;

l) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az állami célú légiközlekedés tekintetében a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel - a rádiószolgálatok állomáskezelőire vonatkozó szabályok vonatkozásában az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel is - egyetértésben a szakszolgálati engedélyek fajtáit, szakmai feltételeit, valamint kiadásuk, felfüggesztésük, helyszíni elvételük és visszavonásuk szabályait;

m) a miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel együttesen, hogy a szakszolgálati engedélyek kiadásának egészségügyi feltételeit;

n) a honvédelemért felelős miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel együttesen, hogy az állami célú légiközlekedés tekintetében a szakszolgálati engedélyek kiadásának egészségügyi feltételeit;

o) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályait;

p) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályait;

q) a miniszter, hogy a polgári légijármű légialkalmassági követelményeit, a légialkalmassági vizsgálat rendjét, továbbá a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány kiadásának, felfüggesztésének, helyszíni elvételének és visszavonásának szabályait;

r) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az állami légijármű légialkalmassági feltételeit, a légialkalmassági vizsgálat rendjét, továbbá a légialkalmassági bizonyítvány kiadásának, felfüggesztésének, helyszíni elvételének és visszavonásának szabályait;

s) a rendészetért felelős miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány rendőr által történő helyszíni elvételének szabályait rendeletben állapítsa meg."

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

29. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 20 tengeri mérföldnél hosszabb utakon közlekedő tengeri személyhajó és tengeri gyorsjáratú vízijármű, illetve az államhatárt átlépő belvízi személyhajó üzemben tartója köteles felkutatási és mentési, valamint hatósági feladatok végrehajtását biztosító célokra a hajón utazó személyek nevét, életkorát, nemét és állampolgárságát tartalmazó utasnyilvántartást vezetni, és azt szükség esetén a felkutató és mentőszolgálatok, valamint - a hatóság adatkérése esetén - a 48/A. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságok rendelkezésére bocsátani."

30. § (1) A Vkt. 48/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az úszólétesítmény tulajdonosa, üzemben tartója vagy vezetője a hajózási hatóság, a rendőrség, a vámhatóság, a határőrség és az egészségügyi államigazgatási szerv által hivatalból indított vagy folytatott eljárás esetén, a hatóság hatáskörébe tartozó eljárásban - a hatóságnak a folyami információs szolgáltatások központ útján megküldött kérésére - a hatóság döntéséhez szükséges adatokat, továbbá a 21. § (2) bekezdésében, valamint a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyes adatokat átadja. Az átadás történhet a folyami információs szolgáltatások központ útján is."

(2) A Vkt. 48/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A folyami információs szolgáltatások központ a 21. § (2) bekezdésében, valamint a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokkal - a hatósági feladatok végrehajtásának biztosítása céljából - adatfeldolgozási tevékenységet végez."

31. § A Vkt. 87. §-a a következő 47. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

"47. folyami információs szolgáltatások központ: a folyami információs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok - informatikai és távközlési berendezések útján történő - továbbítására szolgáló, a hajózási hatóság által működtetett központ."

32. § A Vkt. 90. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: ]

"f) az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról, 3. cikk f) pontja, 9. cikk."

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

33. § A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 68. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vasutas biztosítottak az elkülönült vasútegészségügyi szervezeten (Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság, valamint MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok) és az Állami Egészségügyi Központon (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) belül gyógyító-megelőző és teljes körű üzem-egészségügyi ellátásra jogosultak. A vasutas biztosítottak körét és a jogosultság mértékét külön jogszabály állapítja meg.

(5) Az elkülönült vasútegészségügyi szervezet és a vasutas nyugdíjfolyósító szerv munkavállalóját a (2) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a közforgalmú vasúti személyszállítási tevékenységet végző, valamint az országos vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság munkavállalójának kell tekinteni."

34. § (1) Ez a törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kbvt. 3. §-át megelőző alcímben a "Közlekedésbiztonsági Szervezet" szövegrész helyébe "közlekedésbiztonsági szerv" szöveg, 7. §-át megelőző alcímben a "Szervezet" szövegrész helyébe a "közlekedésbiztonsági szerv" szöveg, az Lt. 5. §-ának felvezető szövegében az "együttesen rendeletben" szövegrész helyébe "egyetértésben rendeletben" szöveg lép.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Kbvt. 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja, 6. §-a, valamint 10. §-ának (13) bekezdésében az "és (12) " szövegrész;

b) az Lt. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a c) pont szerinti polgári légiközlekedési hatósági feladatokat" szövegrész, 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 27. §-ának (3) bekezdése, 64. §-ának (3)-(5) bekezdése, 65. §-a, 71/A. §-a, valamint 74. §-ának c) és w) pontja;

c) az egyes közlekedési törvények módosításáról szóló 2000. évi CXXVII. törvény 20. §-a és 25. §-a;

d) a közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról rendelkező 2002. évi LXVIII. törvény 11. §-a;

e) a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXV. törvény 17. §-a és 28. §-a;

f) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról rendelkező 2005. évi LXI. törvény 15. §-a és 27. §-ának (2) bekezdése;

g) a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CX. törvény 7. §-ának (1) bekezdése és 26. §-a.

35. § Ez a törvény a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk f) pontjának és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. május 29-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék