14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet

a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) DMF: kémiai dimetil-fumarát, IUPAC-név: Dimetil (E)-buténdioát, CAS-szám: 624-49-7, EINECS-szám: 210-849-0,

b) DMF-tartalmú termék: bármely olyan termék,

ba) amelynél vagy amelynek bármely részénél a DMF jelenléte fel van tüntetve, vagy

bb) amelynek DMF-koncentrációja termékenként vagy termékrészenként meghaladja a 0,1 mg/kg-ot.

2. §

(1) DMF-tartalmú termék nem forgalmazható.

(2)[1] Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: intézet) elrendeli a DMF-tartalmú termék forgalomból történő kivonását, valamint a fogyasztókat megfelelően tájékoztatja annak veszélyességéről.

(3) Az intézet a (2) bekezdés szerinti intézkedéssel összefüggésben az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §-ában foglalt jogkörében eljárva elrendelheti a DMF-tartalmú terméknek a fogyasztótól történő visszahívását is.

(4)[2] A (2) és (3) bekezdésben foglalt intézkedésről az intézet - határozata megküldésével - értesíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot.

(5) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a RAPEX-rendszeren keresztül haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot a (2) és (3) bekezdés szerint tett intézkedésekről.

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.

(2)[3] Ez a rendelet 2013. március 15-én hatályát veszti.

(2a)[4] E rendelet nem alkalmazható attól a naptól, amikor a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében a dimetil-fumarátra vonatkozó korlátozások hatályba lépnek.

(3)[5] Ez a rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról szóló, 2009. március 17-i 2009/251/EK, valamint az azt módosító 2010/153/EU, 2011/135/EU és 2012/48/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 33. §-a. Hatályos 2013.02.08.

[2] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 67. § b) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[3] Módosította a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet 11. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.03.13.

[4] Beiktatta a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.13.

[5] Módosította a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet 11. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.03.13.