Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím, valamint az 5. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni."

2. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § (1) Az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésében foglaltakat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátását, mint a rokkantsági járadék megállapítását kizáró okot, a rokkantsági járadék megállapítása iránt 2015. december 31-ét követően indult ügyekben kell vizsgálni.

(3) Azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek az ellátását 2016. január 1-jét megelőzően a teljes munkaképtelenségére tekintettel állapították meg, a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontjáig az 1. § (1) bekezdése szerinti egészségkárosodott személynek kell tekinteni."

3. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 3. §-ában a "jogorvoslatra, illetőleg" szövegrész helyébe a "jogorvoslatra, az ellátás megszüntetésére, illetve" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "munkaképtelenségét vagy" szövegrész,

b) 2. § (2) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 181. §-sal egészül ki:

"181. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

6. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 120. § (2) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg,

b) 3. számú melléklet "II. Jövedelmi adatok" alcímében foglalt táblázat 4. pontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

c) 3. számú melléket "II. Jövedelmi adatok" alcímében a "családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES)" szövegrész helyébe a "családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)" szöveg

lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 25/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ebtv. 39. §-a szerinti választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet az Ebtv. 62. § (1) bekezdése szerint illetékes szervhez, gyermekgondozási támogatás választása esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt."

8. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt - csecsemőgondozási díj iránti kérelem, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az OEP főigazgatója által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvánnyal együtt - öt napon belül a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni."

9. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41/A. § A gyermekgondozási díjat írásban, az OEP főigazgatója által rendszeresített nyomtatványon kell kérelmezni. A kérelmet két példányban kell a foglalkoztatóhoz benyújtani, abban az esetben is, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat, kivéve, ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított. A foglalkoztató megbízottja a kérelem másolatán az átvételt igazolja."

10. § Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 25/B. § (8) bekezdése.

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § a) pontja a következő ak) alponttal egészül ki:

(A Cst. 39. §-a alapján - írásban - be kell jelenteni

a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt)

"ak) ha a családi pótlék folyósításának időtartama alatt a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek három hónapot egybefüggően engedély nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől;"

12. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A Cst. 6. § (1) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot a családi pótlékra jogosult személynek a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtennie. Együtt élő szülők esetén a nyilatkozatot mindkét szülő aláírásával el kell látni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lemondó nyilatkozat visszavonásig érvényes. Visszavonás esetén a családi pótlékot a visszavonás hónapját követő hónap első napjától kezdődően kell tovább folyósítani."

13. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az a gyermek, aki után vagy aki részére a tárgyév augusztus hónapjára iskoláztatási támogatást folyósítottak,

a) a tanulmányokat folytatók, vagy

b) a fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkezők

Oktatási Hivatal által közölt adatállományában nem szerepel, a fővárosi és megyei kormányhivatal a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványnak a jogosult részére történő megküldésével hiánypótlási felhívást bocsát ki a tanulmányok folytatásának vagy a hallgatói jogviszony fennállásának igazolására."

14. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a családi pótlékra nem jogosító, de a Cst. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint a gyermekszámba beszámító gyermek a családi pótlék megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor nem szerepel az Oktatási Hivatal által a tanulmányokat folytatókról, vagy a fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkről közölt adatállományban, a fővárosi és megyei kormányhivatal a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványnak a jogosult részére történő megküldésével hiánypótlási felhívást bocsát ki a tanulmányok folytatásának vagy a hallgatói jogviszony fennállásának igazolására."

15. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek három hónapot egybefüggően engedély nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől, a családi pótlék folyósítása felfüggesztésre kerül. Ha a gyermek a kijelölt gondozási helyére visszatér, ennek időpontjától a felfüggesztés időszakára járó ellátást visszamenőleg folyósítani kell."

16. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Gyermekgondozást segítő ellátás"

(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gyám gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának feltételei fennállnak, ha a gyámrendelő határozatban foglaltak szerint a gyám a gyámrendelés tényleges időpontját megelőzően a gyermekről saját háztartásában gondoskodott, feltéve, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel erre az időtartamra vonatkozóan más személy nem részesült gyermekgondozási támogatásban."

17. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gyám gyermeknevelési támogatásra való jogosultságának feltételei fennállnak, ha a gyámrendelő határozatban foglaltak szerint a gyám a gyámrendelés tényleges időpontját megelőzően a gyermekről saját háztartásában gondoskodott, feltéve, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel erre az időtartamra vonatkozóan más személy nem részesült gyermekgondozási támogatásban."

18. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Méltányosságból megállapított gyermekgondozást segítő ellátás"

19. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha augusztus 26-a nem munkanap, a Cst. 37. § (4a) bekezdése szerinti határidő az augusztus 26-át megelőző utolsó munkanapon jár le."

20. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 4/B. § (4) bekezdés g), h) és j) pontja szerinti családtámogatási kifizetőhely

a) a 2016. május 31-én nyilvántartott adatok szerint 2016. június hónapban általa folyósítandó családtámogatási ellátások továbbfolyósításához szükséges adatoknak, és

b) a 2016. május 31-én folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyek iratanyagának

legkésőbb 2016. június 15-éig történő átadásáról, az adatátadás módjáról és végrehajtásának ütemezéséről legkésőbb 2016. március 31-éig megállapodást köt az ONYF-fel."

21. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § b) pont bb) alpontjában az "egyéves" szövegrész helyébe a "féléves" szöveg,

b) 3. § b) pont bd) és be) alpontjában, 19. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg,

c) 3. § b) pont bj) alpontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg, az "a segélyre" szövegrész helyébe az "az ellátásra" szöveg,

d) 3. § c) pont nyitó szövegrészében, 3. § c) pont cb) alpontjában, 4/B. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 4/C. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 23. § (1) és (4) bekezdésében, 27/A. § (2) bekezdésében, 27/F. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet címében, 1.5 és 1.6 alpontjában, 2.1 alpontjában, 3.4, 3.5 és 3.7 alpontjában, 3. számú melléklet címében, 1.5 és 1.6 alpontjában, 2.1 alpontjában, 3.6, 3.8 és 3.11 alpontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

e) 5. § (5) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében a "szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap" szövegrész helyébe a "nem munkanap" szöveg,

f) 7/A. § (1) bekezdésében a "valamint a szakértői vélemény számát" szövegrész helyébe a "valamint a szakértői vélemény számát és annak érvényességét" szöveg,

g) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

h) 19. § (6) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyre" szövegrészek helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg,

i) 19. § (7) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrészek helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg, a "gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg,

j) 19. § (8) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg, a "gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg,

k) 19. § (10) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg, a "gyermekgondozási segélyt" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátást" szöveg,

l) 22. § (1) bekezdés a) pontjában a "gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg, a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

m) 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "egyévesnél" szövegrész helyébe a "félévesnél" szöveg,

n) 23. § (2) bekezdés b) pontjában a "hogy a gyermek gyermekek napközbeni" szövegrész helyébe a "hogy a gyermek, betegsége miatt, gyermekek napközbeni" szöveg,

o) 23. § (6) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrészek helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

p) 24. § (2) bekezdés a) pontjában a "várandósgondozást végző védőnő" szövegrész helyébe a "várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő" szöveg,

q) 3. számú melléklet 3.2 alpontjában a "gyermekgondozási segély mellet" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás mellett" szöveg,

r) 3. számú melléklet 3.4 alpontjában a "gyermekgondozási segélyt" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátást" szöveg,

s) 3. számú melléklet 3.5 alpontjában a "gyermekgondozási segélyről" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásról" szöveg, valamint a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

t) 3. számú melléklet 3.7 alpontjában a "gyermekgondozási segéllyel" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátással" szöveg,

u) 4. számú melléklet 3.3 alpontjában a "gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg

lép.

23. § (1) Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § b) pont bg) alpontja,

b) 6. § (3) bekezdése,

c) 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "átmeneti vagy tartós" szövegrész,

d) 22. § (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdés g)-j) pontja.

5. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/I. §-sal egészül ki:

"76/I. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

25. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyt" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátást" szöveg lép.

6. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:

"55. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

27. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyen, díjon" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátáson, gyermekgondozási díjon" szöveg lép.

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

29. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 4. pont 4.2.7.3. alpontjában, 2/A. számú melléklet 4. pont 4.2.8.3. alpontjában és 9. számú melléklet 5. pont 5.2.8.3. alpontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély" szöveg,

b) 4. számú melléklet 4. pont 4.1.2. alpontjában az "a gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe az "a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély" szöveg

lép.

8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

31. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg lép.

9. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

33. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában és (2a) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg lép.

10. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

35. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrészek helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg

lép.

11. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" rész 1919. és 1921. pontjában a "Gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "Gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

b) 8. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" rész 1515. pontjában a "Gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "Gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg,

c) 8. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" rész 1915. pontjában a "Gyermekgondozási segélyen lévők" szövegrész helyébe a "Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők" szöveg

lép.

12. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

38. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában a "gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg lép.

13. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

40. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg lép.

15. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 49/A. §-sal egészül ki:

"49/A. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

42. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontjában és 34. § (2) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg lép.

16. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

44. § A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg lép.

17. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 56/B. §-sal egészül ki:

"56/B. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

46. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet "K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai" cím "K42. Családi támogatások" alcím c) pontjában a "gyermekgondozási segélyt" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátást" szöveg lép.

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

48. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 64. pontjában és 7. melléklet 1. pont 1.29. alpontjában a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg lép.

19. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 4.5.3.5. alpontjában a "gyermekgondozási segélyről" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásról" szöveg lép.

20. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. § Nem lép hatályba a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (7) bekezdése és 57. melléklete.

21. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

51. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

52. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg,

b) 30. § (3) bekezdésében a "gyermekgondozási segély" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátás" szöveg,

c) 30. § (4) bekezdésében a "gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg

lép.

22. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-22. §, a 23. § (1) bekezdése, a 24-49. §, az 51. § és az 52. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék folyósításáról történő lemondó nyilatkozat adattartalma

1. A családi pótlékban részesülőre vonatkozó adatok

1.1. a jogosult

1.1.1. neve

1.1.2. születéskori neve

1.1.3. születési helye, ideje

1.1.4. anyja neve

1.1.5. lakcíme

1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2. a jogosulttal együtt élő házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának

1.2.1. neve

1.2.2. születéskori neve

1.2.3. születési helye, ideje

1.2.4. anyja neve

1.2.5. lakcíme

1.2.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok

2.1. annak a gyermeknek (azoknak a gyermekeknek), aki(k) után megállapított családi pótlék folyósításáról lemond,

2.1.1. a neve

2.1.2. a születési helye, ideje

2.1.3. az anyja neve

2.1.4. a Társadalombiztosítási Azonosító Jele

3. A családi pótlék lemondásával kapcsolatos egyéb adatok, nyilatkozatok

3.1. a családi pótlék lemondásának választott kezdő időpontja

3.2. a lemondott családi pótlék aránya

3.3. nyilatkozat arról, hogy a lemondás visszavonásig érvényes

3.4. nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a lemondó nyilatkozat visszavonása esetén a családi pótlékot a visszavonás hónapját követő hónap első napjától kezdődően folyósítják újra

3.5. családi pótlékban részesülő, illetve az együttélő házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs aláíróhelye

3.6. tanúk aláíróhelye

3.7. tanúk lakcíme

3.8. tanúk személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma"

2. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói (hallgatói) jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma

1. A tanuló (hallgató)

1.1. neve

1.2. születési helye

1.3. születési ideje

1.4. anyja neve

1.5. lakcíme;

2. Az iskola (felsőoktatási intézmény)

2.1. neve

2.2. címe

2.3. OM azonosítója;

3. A képzés időtartama;

4. A tanulói (hallgatói) jogviszony megszűnésének várható időpontja;

5. Tanulói jogviszony esetén az érettségi vizsga, szakmunkásvizsga időpontja;

6. A tanulói (hallgatói) jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama;

7. A tanulói (hallgatói) jogviszony megszűnése esetén annak időpontja;

8. Az iskola igazgatójának (felsőoktatási intézmény vezetőjének) aláíróhelye;

9. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult

9.1. neve

9.2. lakcíme

9.3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

10. A tanuló (hallgató) Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

11. A kérelmező aláíróhelye"

3. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

ABCDEF
Név
(ha eltérő,
születési neve is)
Anyja neveSzületés helye, ideje
(év, hó, nap)
Társadalom-
biztosítási
Azonosító Jele
18. életévét
betöltött személy
esetén azon
oktatási intézmény
megnevezése, ahol
tanul
Megjegyzés*
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt."

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3.4. gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,"

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5.2.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj."

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5.3.3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Állástalan az a személy:)

"d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatallal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy"

4. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet 155. "A Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása megnevezésű, 10155-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:" cím "Feladatprofil" elnevezésű alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Feladatprofil:

Egészségbiztosítási jogosultságot elbírál

Baleset üzemiségét kivizsgálja

Baleseti táppénzt állapít meg és folyósít

Gyermekgondozási támogatást (gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást), anyasági támogatást megállapít

Táppénz-ellátást megállapít

Egészségbiztosítási nyomtatványok változásait figyeli, letölti

Segít az egészségbiztosítási nyomtatvány kitöltésében

Családtámogatási igényt felvesz, elbírál, begyűjti a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, ellátást megállapít, (határozatban dönt) folyósít

Előző folyósító szervtől családi pótlékkal kapcsolatos igazolványt megkér, új folyósító szervnek továbbít

Alkalmazza az igazgatóság által rendszeresített iratokat (igénykarton, pénztárnapló, statisztikai adatszolgáltatás segítő nyomtatvány)

Családi pótlék, magasabb összegű családi pótlék elbírálás esetén kapcsolatot tart oktatási intézménnyel vagy szakorvosi rendelőintézettel, kórházzal

Nyugellátáshoz szükséges adatokat összegyűjt, szolgáltat

Baleseti nyugellátásokkal kapcsolatos tennivalókat ellát

Családtámogatási, egészségbiztosítási ellátásokról statisztikát készít

Ellátásokkal kapcsolatos (egészségbiztosítási és családtámogatási) elszámolásokat készít

Családtámogatási igényfelvételről igazolást készít

Nyilvántartásokat készít

Egészségbiztosítási egyéni nyilvántartó lapokat vezet

Baleseti táppénzt nyilvántartásba vesz

Ellátja a magánnyugdíj-pénztári tevékenységgel kapcsolatos feladatokat"

5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a "Gyermekgondozási segélyre" szövegrész helyébe a "Gyermekgondozást segítő ellátásra" szöveg lép.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 63. ponttal egészül ki:

"63. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása"

6. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"8. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem."

Tartalomjegyzék