168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában,

a 6. § és a 22. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 7-10. §, a 12-19. § és a 22. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), c), e), g), i) és o) pontjában,

a 20. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 21. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliekellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A munkaügyi központ az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban-a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szerve megkeresésére - szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását támogatja, vagy nem támogatja.

2. § A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában - a 3. § b)-c) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül - támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását abban az esetben, ha

a) a harmadik országbeli állampolgár az előzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezik, és

b)[1] a harmadikországbeli állampolgárok Magyarország területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló jogszabály szerint a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre.

3. § (1) A 2. §-ban foglaltakon kívül a munkaügyi központ abban az esetben támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, ha

a) a harmadik országbeli állampolgár az előzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezik,

b) a foglalkoztató az EU Kék Kártya iránti kérelem benyújtását megelőzően, a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett,

c) a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, akit az Flt. és végrehajtási rendeletei alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és

d) a harmadik országbeli állampolgár megfelel a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerőigénynek azt a munkaerőigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató az EU Kék Kártya iránti kérelem benyújtását megelőzően

a) legalább tizenöt nappal korábban, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább hatvannaponként megújította, és a legutolsó megújítás a kérelem benyújtását megelőzően hatvan napnál nem régebben történt, és

b)[2] az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az előzetes megállapodást kötő foglalkoztató a munkaerőigényt a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának annál a munkaügyi kirendeltségénél (a továbbiakban: kirendeltség) jelentette be, amelynek területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik.

(3) Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye több különböző megye területén található, az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott feltételnek - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a foglalkoztató székhelye szerinti megyében kell fennállnia. Ezen túlmenően az engedély kiadásánakaz is feltétele, hogy a munkavégzéssel érintett többi megye területén ne álljon rendelkezésre olyan kiközvetíthető munkaerő, aki a tevékenység ellátására rendelkezik a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel.

(4) Ha a munkavégzés a munka természetéből adódóan több megye területére terjedhet ki, az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott feltételeknek a munkavégzés megkezdésének helye szerinti megye vonatkozásában kell fennállnia.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően, a munkaerőigény érvényességének feltétele,

a) ha a munka természetéből adódóan, a munkavégzés több megye vagy kirendeltség területére terjedhet ki, hogy a foglalkoztató a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kirendeltségnél,

b) ha a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több - különböző megye vagy kirendeltség területén lévő - telephelyén kívánja foglalkoztatni, hogy a foglalkoztató a székhelye szerinti kirendeltségnél

jelentse be.

4. § (1) A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az EU Kék Kártya kiadását, ha

a) nem állnak fenn a 3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feltételek,

b) az EU Kék kártya kiadásával a Magyarországon összesen vagy az adott (megyei (fővárosi) munkaügyi központ illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkozásban egyidejűleg foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok létszáma az Flt. 7. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,

c) az Flt. 7. §-a (7) bekezdésében meghatározott előzetes megállapodásban meghatározott munkakör ellátása az Flt. 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba ütközik,

d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység elvégzésére a jogszabály vagy a foglalkoztató által előírt képzettséggel és alkalmazási feltételekkel rendelkező kiközvetíthető munkaerő áll rendelkezésre,

e) a foglalkoztató a munkaerőigényében a munkavállaló alkalmazásához olyan feltételt írt elő, amelynek előírása az ott megjelölt munkakör betöltéséhez vagy tevékenység ellátásához nem szükséges,

f) a foglalkoztató a jogszabályban vagy a munkaerőigényében meghatározott feltételeknek megfelelő kiközvetíthető munkaerő foglalkoztatásától elzárkózott, a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőzően érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, de közvetítést nem kért,

g) a harmadik országbeli állampolgár állandó lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága a magyar állampolgárok adott országban történő munkavállalásának engedélyezését más országok állampolgáraira irányadó általános feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb feltételhez köti (viszonosság),

h) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a foglalkoztatási egészségügyi, szakmai, műszaki feltételei nem biztosítottak, vagy

i) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintő sztrájk van folyamatban.

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott körülmény fennállása tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek a munkaügyi központok részére adott tájékoztatása az irányadó.

5. § (1) A munkaügyi központ a szakhatósági állásfoglalás kiadását megelőzően a harmadik országbeli állampolgár szakképzettségének, vagy végzettségének megfelelőségére vonatkozó döntés előkészítése érdekében kétség esetén - ha nem rendelkezik az elismerésre feladat és hatáskörrel rendelkező szerv adott ügyben irányadónak minősülő szakvéleményével - megkeresi az oklevél - ideértve az egyéb bizonyítványt is - elismerésére feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, elismerésre feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv igazolja, hogy

a) szabályozott szakma esetén fennállnak-e az oklevél elismeréséhez szükséges feltételek,

b) nem szabályozott szakma esetén az oklevél felsőfokú képesítést tanúsít-e.

6. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az okmányt kiállító hatóság az érvénytelen tartózkodási jogot igazoló okmányt - a (2) bekezdés b), e), f) és i) pontjában meghatározott esetek kivételével - visszavonja. A visszavonásról az érvénytelenséget megállapító határozatban rendelkezik."

7. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezést nyolc napon belül lehet az illetékes konzuli tisztviselőnél előterjeszteni."

8. § A Harmvhr. 47. § (8) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tartózkodási engedély iránti kérelemhez - ha e rendelet másként nem rendelkezik - mellékelni kell:)

"b) a Tv. 13. § (1) bekezdés c)-g) pontjaiban, EU Kék kártya kérelem esetén a Tv. 13. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását igazoló okiratokat,"

9. § A Harmvhr. 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja tanulmányok folytatása vagy kutatás vagy az EU Kék Kártya megszerzése, úti okmánya érvényességi idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie."

10. § (1) A Harmvhr. 70. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A humanitárius célú tartózkodási engedélyt)

"e) a Tv. 29. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben - a bíróság kezdeményezésére - a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság"

(hivatalból állítja ki, illetve hosszabbítja meg.)

(2) A Harmvhr. 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Tv. 29. § (1) bekezdés a)-f) pontjának hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadásához, illetve meghosszabbításához ki kell töltenie a külön jogszabály szerinti adatlapot, továbbá az adatlaphoz mellékelnie kell egy darab arcfényképet."

11. § A Harmvhr. 72. §-át követően a következő alcímmel és 72/A-72/B. §-sal egészül ki:

"Az EU Kék Kártya kiadására vonatkozó szabályok

72/A. § (1) Az EU Kék Kártya kiadása és meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására és elbírálására a 31. §-ban, a 32. § a) pontjában, a 33. §-ban, a 36. §-ban, és a 41-48. §-ban, a 49. § (1) bekezdésében, az 50. §-ban az 51. § (3) bekezdésében, és az 52-55. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az EU Kék Kártya kiadására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából - legfeljebb négyéves határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére - kötött előzetes megállapodással vagy érvényes munkaszerződéssel igazolható.

(3) Az EU Kék Kártya iránti kérelemhez mellékelt foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy munkaszerződésben szereplő munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirattal igazolható.

(4) Az EU Kék Kártya iránti kérelemben megjelölt szálláshely bejelentése során a harmadik országbeli állampolgárnak csatolnia kell az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott külön jogszabály szerinti formanyomtatványnak megfelelő szálláshely-bejelentőlapot.

(5) Az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a megélhetést igazoltnak kell tekinteni, ha a harmadik országbeli állampolgár munkabérének mértéke a külön jogszabályban meghatározott havi bruttó munkabért eléri vagy meghaladja.

(6) Az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a megélhetés nem tekinthető biztosítottnak, ha a harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik elegendő forrással önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére.

(7) Nem rendelkezik elegendő forrással az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a) 32/B. § (1) bekezdése alapján időskorúak járadékában,

b) 33. §-a alapján aktív korúak ellátásában, vagy

c) 43/B. §-a alapján ápolási díjban három hónapnál hosszabb ideig részesül.

(8) A (7) bekezdést nem lehet alkalmazni, ha a Tv. 18. § (1b) bekezdés e) és f) pontja szerinti feltételek megvalósulása esetén.

(9) A Tv. 20/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg, aki rendelkezik a 29. § (7) bekezdésében meghatározott feltételekkel.

72/B. § (1) A Kormány az EU Kék Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magas szintű képzettséget igénylő foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatható-e -elsőfokon a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központját (a továbbiakban: munkaügyi központ), másodfokon a Foglalkoztatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(2) A munkaügyi központ az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás kialakításának szabályairól szóló kormányrendelet szerint kialakított szakhatósági állásfoglalását harminc napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.

(3) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően az eljárás során a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására vonatkozóan a szakhatóság tudomására jutott olyan adat merül fel, amely a korábbi szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a szakhatóság új szakhatósági állásfoglalását a regionális igazgatóságnak haladéktalanul megküldi.

(4) A fellebbezéssel megtámadott szakhatósági vélemény tekintetében másodfokon a Foglalkoztatási Hivatal jár el. A szakhatósági állásfoglalását tizenöt napon belül adja meg a Hivatalnak."

12. § A Harmvhr. 89. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a bekezdés egyidejűleg a következő h) ponttal egészül ki:

(Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kiállítása)

"g) a Tv. 30. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a kijelölt tartózkodási hely szerint illetékes regionális igazgatóság vagy a Rendőrség,

h) a Tv. 30. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság"

(hatáskörébe tartozik.)

13. § A Harmvhr. 118. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az államot, ahová a kiutasítás végrehajtása történik, a következő sorrend figyelembevételével kell meghatározni:)

"b) az Európai Unió valamely tagállama, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár ezen tagállam által a 2003/109/EK irányelv alapján kiállított, huzamos tartózkodói jogállást igazoló tartózkodási engedéllyel, vagy egyéb érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik,"

14. § (1) A Harmvhr. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Idegenrendészeti őrizetet a kiutasítást elrendelő, valamint a dublini eljárásban történő átadást vagy visszaadást foganatosító hatóság rendelhet el."

(2) A Harmvhr. 126. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiutasítást előkészítő őrizetet)

"a) ha a harmadik országbeli állampolgár személyazonossága tisztázatlan, vagy ha a harmadik országbeli állampolgárnak az Európai Unió más tagállamával 2009. január 13-át megelőzően kötött kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján a Tv. 45/B. § (1) bekezdése alapján a visszaadása folyamatban van, a Rendőrség,"

(rendelhet el.)

15. § A Harmvhr. 151. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a Tv. 71. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott kötelezettségét elmulasztó munkáltatót foglalkoztatottanként ötszázezer forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújthatja."

16. § A Harmvhr. 152. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 149-150. § szerinti bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést az Országos Rendőr-főkapitányság, a 151. § szerinti bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el."

17. § A Harmvhr. 158. §-át követően a következő alcímmel és 158/A. §-sal egészül ki:

"Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége

158/A. § Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár a Tv. 75/A. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon teljesíti. A regionális igazgatóság a bejelentésről értesíti a munkaügyi központot."

18. § A Harmvhr. 183. § (1) bekezdés k)-l) ponttal egészül ki:

(E rendelet - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt -a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"k) a 47. § (8) bekezdése, az 51. § (3) bekezdése, a 72/A. §-a, 72/B. §-a, 89. §-a, a 118. §-a, a 158/A. §-a valamint a II. számú melléklet 2. pontja a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25.-i 2009/50/EK tanácsi irányelve,

l) a 70. § (1) és (3) bekezdése, a 151. §-a és a 152. §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009.június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve ,"

19. § A Harmvhr. II. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. § A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Szociálpolitikai Tanács ülésén tanácskozási joggal vesz részt)

"b) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsággal rendelkező országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek, valamint munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek egy-egy képviselője,"

21. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Programba olyan a Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja által álláskeresőként nyilvántartott személy vonható be,

a) aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül;

b) aki szakképzetlen, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezik;

c) aki a programban történő részvétele kezdő időpontját megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült;

d) aki a programban történő részvétel kezdő időpontjában 25. életévét be nem töltött fiatal álláskereső, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés k) pontjában meghatározott, a 30. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskereső,

e) aki a programban történő részvétel kezdő időpontjában az ötvenedik életévét betöltötte, vagy

f) aki tartósan munkanélküli vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett."

(2) Az R1. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Programba nem vonható be az a személy,)

"e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési támogatásban részesült."

(3) Az R1. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában elavult vagy nem hasznosítható szakképesítésnek minősül,

a) amelyet az ügyfél legalább 15 éve szerzett, és legalább 5 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátására a szakképesítés jogosít, és az új Országos Képzési jegyzék nem tartalmazza,

b) az ügyfél egészségkárosodás miatt annak megfelelő munkakörben nem tud dolgozni, vagy

c)a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján, a kirendeltség illetékességi területén nincs olyan munkakör, amelynek betöltéséhez jogszabály ezt a szakképesítést írja elő, és az ügyfél önállóan sem tud elhelyezkedni olyan munkakörben, amelyre a szakképesítés jogosít."

(4) Az R1. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett az a személy, akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart."

(5) Az R1. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Program alapján a következő támogatások nyújthatók:)

"c) vállalkozóvá válás támogatása;"

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) az Szmvhr. 35. § (2) bekezdése,

b) a Harmvhr. II. mellékletében jelöletlen szerkezeti egységében "Kishatárforgalmi engedély okmány" szövegrész.

23. § E rendelet az 1-5. §, 8-9. § 11-12. § 17-19. § tekintetében, a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 12. §, 17-18. § tekintetében az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Harmvhr. II. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:

- a kishatárforgalmi engedély/local border traffic permit

- a tartózkodási engedély/residence permit

- humanitárius célú tartózkodási engedély/residence permit granted on humanitarian grounds - a bevándorlási engedély/immigration permit

- a letelepedési engedély/permanent residence permit

- az ideiglenes letelepedési engedély/interim permanent residence permit - a nemzeti letelepedési engedély/national permanent residence permit

- az EK letelepedési engedély/ EC permanent residence permit

- az EU Kék Kártya / EU Blue Card

Az okmány formátuma: ID-1-es Kártya, mely tároló elemet tartalmaz.

Megjegyzés: Az EK letelepedési engedély esetén: "huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK/long-term resident-EC,

A korábban EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélye esetén: "huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK/long-term resident-EC, korábban az EU Kék Kártya birtokosa/Former EU Blue Card holder,"

az EU Kék Kártya első kiadástól számított első két évben: munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott/access to labour market is restricted for 2 years period"

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék