231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

a 8. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alanyszőlő ültetvény: szőlőalany szaporító alapanyag előállítására szolgáló törzsültetvény;

2. árutermő csemegeszőlő ültetvény: az 1000 m2-nél nagyobb, csemegeszőlő fajtával beültetett ültetvény;

3.[1] kísérleti csemegeszőlő ültetvény: csemegeszőlő fajtajelöltek termesztésre való alkalmasságának vizsgálatára szolgáló, a nemesítő hozzájárulásával, fajtánként országosan 5 hektárnál nem nagyobb területen, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartott kísérlet céljára telepített ültetvény;

4. összefüggő terület: a telepítési engedély iránti kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, egymással határos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet, amelyet azonos hasznosítási célú fajtákkal, egységes ültetési rendszerben kívánnak betelepíteni.

2. § (1)[2] Árutermő csemegeszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint tett bejelentéssel telepíthető. Alanyszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyével telepíthető.

(2) Árutermő csemegeszőlő ültetvény és alanyszőlő ültetvény létesítéséhez kísérleti ültetvények kivételével az a fajta szaporítóanyaga használható fel, amely

a) a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szerepel, vagy

b) állami elismerésre bejelentett és egyedi szaporítási engedéllyel rendelkezik.

(3) Árutermő csemegeszőlő ültetvény telepítéséhez csak a szőlő szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerint államilag ellenőrzött, vagy az Európai Unió más tagállamaiban minősített ültetési anyag, alanyszőlő ültetvény létesítéséhez prebázis vagy bázis kategóriában minősített ültetési anyag használható fel.

3. § (1)[3] Az árutermő csemegeszőlő ültetvény iránti bejelentést, illetve az alanyszőlő ültetvény telepítési engedély iránti kérelmet összefüggő területenként a 2. § (1) bekezdése szerinti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) - az 1. melléklet szerinti adattartalommal, az engedélyező hatóság által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon - kell benyújtani.

(2)[4] Telepítés csak a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) szerint vezetett szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott földrészleten történhet, amelyet a hatóság a Btv.-ben meghatározott VINGIS rendszer alapján ellenőriz.

(3)[5] Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet tehet bejelentést, illetve nyújthat be kérelmet, aki vagy amely a kérelemben feltüntetett földrészlet tulajdonosa vagy a földrészletnek a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója.

(4) A bejelentéshez, illetve kérelemhez csatolni kell:[6]

a) osztatlan közös tulajdonban lévő földrészlet esetén valamennyi tulajdonostárs, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de haszonélvezeti joggal terhelt földrészlet esetén a haszonélvező nyilatkozatát eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett telepítés végrehajtásához hozzájárul; vagy

b) ha a kérelmező földhasználó nem a kérelemben megjelölt földrészlet tulajdonosa, a használatba adó nyilatkozatát eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett művelet végrehajtásához hozzájárul; és

c) öt évnél nem régebbi, az ültetvénytelepítést megalapozó, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti talajvédelmi terv másolatát, amely gyökérnemes (saját gyökerű) szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza a talaj filoxéra ellenállóságának igazolását is; és

d) a telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a telepítendő terület határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó áttekinthető, az ingatlan-nyilvántartási térkép alkalmas méretarányban kinyomtatott másolatán elkészített vázlatot.

(5)[7] Az alanyszőlő telepítési engedély három évig hatályos.

(6) A telepítés során az összefüggően betelepített terület határától legalább fél sortávolság ültetési távolságot kell tartani.

3/A. §[8] Az alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban a termőföld minőségi védelme és a növényegészségügy jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelést szakkérdésként vizsgálni kell.

4. § (1)[9] A bejelentésről, illetve a telepítési engedély megadásáról a hatóság - a földrészlet adatainak, valamint az engedély számának közlésével - tájékoztatja az illetékes hegybírót és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a VINGIS rendszerben való rögzítés céljából, az ingatlanügyi hatóságot, valamint a NÉBIH-et.

(2)[10] Az ültetvény termőre fordulását az ültetvény használója köteles bejelenteni a hatóságnak. A hatóság a bejelentést követően a vegetációs időszakban ellenőrzi, hogy a telepítés az engedélyben és e rendeletben foglaltaknak megfelelően történt-e.

(3)[11] Az ültetvény kataszteri nyilvántartásban rögzítendő az ültetvényre vonatkozó adatokat, a bejelentéshez, illetve kérelemhez csatolt, a telepítendő terület határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó vázlatok másolatait a hatóság az ellenőrzést követő 22 munkanapon belül megküldi a területileg illetékes hegybírónak, valamint a NÉBIH-nek és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek a VINGIS rendszerben való rögzítés céljából.

(4)[12] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a hatóság által megküldött vázlatok alapján a VINGIS rendszerben az alábbi adatokat rögzíti:[13]

a) csemegeszőlő ültetvény fedvény,

b) alanyszőlő ültetvény fedvény,

c) kísérleti csemegeszőlő ültetvény fedvény.

5. § (1)[14] A 2. § (1) bekezdése szerinti ültetvények kivágását az 1. melléklet szerinti adattartalommal a kivágást követő egy hónapon belül a földrészlet tulajdonosának vagy használójának be kell jelentenie a hatóságnak. A bejelentést követő 8 munkanapon belül a kivágások földrészletre vonatkozó adatairól a hatóság értesíti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a VINGIS rendszerben való rögzítés céljából, valamint a NÉBIH-et.

(2)[15] A hatóság a telepítések és kivágások összesített adatairól évente február 15-ig jelentést küld az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter részére.

(3)[16] A hatóság a tárgyévben telepített, vagy kivágott árutermő csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvények létesítése vagy kivágása kérelmezőjének, valamint az ültetvényhasználójának adatait egyedi azonosításra alkalmas módon, továbbá az ültetvényterület nagyságára és típusára (csemege vagy alanyszőlő), valamint elhelyezkedésére (település, helyrajzi szám) vonatkozó adatokat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 21. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra térítésmentesen, a tárgyévet követő év február 15-ig átadja.

6. § (1)[17]

(2)[18] Engedély nélküli alanyszőlő ültetvény esetében a Pest Vármegyei Kormányhivatal az ültetvény kivágását rendeli el az engedély nélküli telepítő költségére.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[19]

8. §[20]

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A csemegeszőlő és alanyszőlő telepítése iránti kérelem tartalmi elemei[21]

1. A kérelmező azonosító adatai:

1.1. ha a kérelmező természetes személy, a kérelmező természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

1.2. ha a kérelmező a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, a kérelmező megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése,[22]

1.3. a kérelmezőnek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs száma, alanyszőlő esetében faiskolai engedélyének száma.

2. A kérelmező elérhetősége:

2.1. levelezési cím,

2.2. telefonszám,

2.3. faxszám,

2.4. e-mail cím.

3. A telepítéssel érintett földrészlet adatai:

3.1. település neve,

3.2. ingatlan fekvése,

3.3. helyrajzi szám,

3.4. területnagyság,

3.5. művelési ág,

3.6 termőhelyi kataszteri pontszám,

3.7. kataszteri tiszta jövedelem,

3.8. fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendő ültetvény szerint,

3.9. a telepítéssel érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az egész ingatlant érinti.

4. A telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai:

4.1. ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

4.2. ha a tulajdonos a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése.[23]

5. A kérelmező nyilatkozata, amely szerint tudomásul veszi, hogy a kérelemben foglalt személyes adatait a hatóság a csemegeszőlő vagy alanyszőlő ültetvényekkel kapcsolatos engedélyezés és ellenőrzés céljából kezeli.

6. A kérelem kelte.

7. A kérelmező aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 114. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[4] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[5] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[7] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[8] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[9] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[10] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[11] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés a) és e) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[12] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés e) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[14] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés e) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[15] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés f) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[16] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés f) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 160. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[18] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 289. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 160. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[21] A melléklet címét módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[22] Módosította az 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[23] Módosította az 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2014.03.15.

Tartalomjegyzék