7/2010. (III. 31.) KvVM rendelet

az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet (a továbbiakban: KöM rendelet) 1. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A rendelet hatálya"

(2) A KöM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC tartalmuk miatt az 5. melléklet szerinti kockázatokra utaló H340, H350, H350i, H360D, H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61 R-mondatok vannak rendelve, vagy ezek feltüntetése szükséges, - figyel embe véve a műszaki és gazdasági, valamint az 5. §-ban felsorolt szempontokat - fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel."

(3) A KöM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Olyan halogénezett VOC véggáz kibocsátásoknál, ahol az R40 és R68 R-megjelölést viselő vegyületek összességének tömegárama nagyobb vagy egyenlő 100 g/h-val, a VOC kibocsátási határérték 20 mg/m3 273,15 K hőmérséklet és 101,3 kPa nyomás esetén. A kibocsátási határérték az R 40 és R68 jelű VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik."

(4) A KöM rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ez a rendelet:

a) a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelettel és a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelettel együtt - a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja."

(5) A KöM rendelet 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(6)[1]

2. § (1) A KöM rendelet

a) 1. számú mellékletében Az alkalmazott kifejezések elnevezésű részben

aa) a bevonat fogalom meghatározásban a "készítményt" szövegrész helyébe a "keveréket" szöveg,

ab) a ragasztóanyag fogalom meghatározásban a "készítmény" szövegrész helyébe "keverék" szöveg és a "készítményt" szövegrész helyébe a "keveréket" szöveg,

ac) a tinta vagy nyomdafesték fogalmak meghatározásában a "készítmény" szövegrész helyébe "keverék" szöveg és a "készítmények" szövegrész helyébe a "keverékek" szöveg,

b) 2.1 számú mellékletében szereplő táblázat 18. és 20. sorának az Egyéb rendelkezések, megjegyzések elnevezésű oszlophoz tartozó szövegben a "készítmény" szövegrész helyébe a "keverék" szöveg,

c) 3. számú melléklet 2. pontjában

ca) a Szerves oldószerek folyamatba bevitt mennyiségei (B): elnevezésű meghatározásban a B1 jelöléssel ellátott szövegben a "készítményekben" szövegrész helyébe a "keverékekben" szöveg,

cb) a Szerves oldószerek folyamatból kilépő mennyiségei (K): elnevezésű meghatározásban a K7 és K8 jelöléssel ellátott szövegben a "készítményekben" szövegrész helyébe a "keverékekben" szöveg

lép.

(2)[2]

3. § Hatályát veszti a KöM rendelet 1. § (1) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. június 1-jén lép hatályba, és 2015. június 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 2. § (1) bekezdése 2010. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 2. § (2) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

Szabó Imre s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet a 7/2010. (III. 31.) KvVM rendelethez

"5. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez

A rendeletben előforduló és a veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatok jelentése

1. R40 = a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított,

2. R45 = rákot okozhat (karcinogén hatású lehet),

3. R46 = öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet),

4. R49 = belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet),

5. R60 = a fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja,

6. R61 = a születendő gyermekre ártalmas lehet,

7. R68 = maradandó egészségkárosodást okozhat."

2. melléklet a 7/20I0. (III. 31.) KvVM rendelethez

"5. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez

A rendeletben előforduló és a veszélyes anyagok kockázataira utaló figyelmeztető mondatok jelentése

1. H340 = genetikai károsodást okozhat,

2. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz,

3. H350 = rákot okozhat,

4. H350i = belélegzéssel rákot okozhat,

5. H351 = feltehetően rákot okoz,

6. H360D = károsíthatja a születendő gyermeket,

7. H360F = károsíthatja a termékenységet."

Lábjegyzetek:

[1] A 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[2] A 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék