32008L0112[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK irányelve ( 2008. december 16. ) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/112/EK IRÁNYELVE

(2008. december 16.)

a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 175. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) rendelkezik az anyagok és keverékek osztályozásának, címkézésének és csomagolásának a Közösségen belüli harmonizálásáról. A rendelet a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (4), valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) helyébe lép.

(2) Az 1272/2008/EK rendelet a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv tapasztalataira épít és átveszi a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerében (GHS) az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretein belül nemzetközi szinten elfogadott kritériumokat.

(3) A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv osztályozásra és címkézésre vonatkozó bizonyos rendelkezései más közösségi jogszabályok alkalmazását is szolgálják, úgy mint a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv (6), a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv (7), a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv (8), az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (9), az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) és a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2004. április 21-i 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11).

(4) A GHS-kritériumoknak a közösségi jogszabályokba való átvétele olyan új veszélyességi osztályok és kategóriák bevezetéséhez vezet, amelyek csupán részlegesen felelnek meg a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben előírt osztályozási és címkézési megoldásoknak. A régiről az új osztályozási és címkézési rendszerre való áttérés potenciális hatásainak elemzése ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, a 2000/53/EK és a 2002/96/EK irányelv osztályozási kritériumaira való hivatkozásoknak az 1272/2008/EK rendelettel bevezetett új rendszerhez való hozzáigazításával az érintett jogszabályok hatályát fenn kell tartani.

(5) Szükség van a 76/768/EGK irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (12) való hozzáigazítására is.

(6) Indokolt, hogy az 1999/13/EK irányelvet összhangba hozzák az R40 R-mondatnak a 67/548/EGK irányelv szerinti két új R40 és R68 R-mondattal való felváltásával, hogy biztosítsák az 1272/2008/EK rendeletben előírt figyelmeztető mondatra való helyes áttérést.

(7) A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben szereplő osztályozási kritériumokról való áttérés 2015. június 1-ig teljes mértékben megtörténik. A kozmetikumok, játékok, festékek, lakkok, járműfelület-javító anyagok, járművek, villamossági és elektronikai termékek gyártói az 1272/2008/EK rendelet értelmében vett gyártók, importőrök vagy továbbfelhasználók, csakúgy, mint azok a gazdasági szereplők, amelyek tevékenységét az 1999/13/EK irányelv szabályozza. Valamennyiük számára lehetővé kell tenni, hogy az ezen irányelvből következő átmenetre vonatkozó stratégiájuk kidolgozásához az 1272/2008/EK rendeletben előírttal azonos időtartam álljon rendelkezésükre.

(8) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (13) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy a maguk számára, illetve a Közösség érdekében táblázatokat készítsenek, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat tegyék közzé.

(9) A 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv módosításai

A 76/768/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változata 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett "készítmény" vagy "készítmények" szó helyébe a "keverék", illetve "keverékek" szavak lépnek az egész szövegben.

2. A 4a. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) területükön - az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérletek végzését összetevőkön vagy összetevők kombinációin legkésőbb abban az időpontban, amelyre vonatkozóan a Bizottság a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK rendeletében (14), vagy e rendelet IX. mellékletében felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítését megkövetelik.

3. 2010. december 1-től a 4b. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4b. cikk

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) VI. mellékletének 3. része alapján az 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó karcinogénnek, csírasejtmutagénnek vagy reproduktív toxicitással rendelkezőnek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos. A Bizottság e célból a 10. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően meghozza a szükséges intézkedéseket. Valamely, a 2. kategóriába sorolt anyag akkor használható fel kozmetikai termékekben, ha az anyagot a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (Scientific Committee on Consumer Safety: SCCS) értékelte és azt a kozmetikai termékekben való felhasználásra elfogadhatónak találta.

4. 2010. december 1-től a 7a. cikk (1) bekezdésében a h) pont második albekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép: "Az a) pont szerint előírt, a nagyközönség számára hozzáférhetővé teendő mennyiségi információkat az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokra korlátozzák:

a) a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c) a 4.1. veszélyességi osztály;

d) az 5.1. veszélyességi osztály."

5. A IX. mellékletben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Ez a melléklet felsorolja azokat a rendelkezésre álló, a Közös Kutatóközpontnak az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott alternatív módszereket, amelyek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek, és amelyek nincsenek felsorolva a 440/2008/EK rendeletben."

2. cikk

A 88/378/EGK irányelv módosításai

A 88/378/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változatának 3. cikk (2) bekezdése értelmében vett "készítmény" vagy "készítmények" szavak helyébe a "keverék", illetve "keverékek" szavak lépnek az egész szövegben.

2. 2010. december 1-től a II. melléklet II. része 2. szakaszának b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"b) A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez - különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén - elengedhetetlen, hogy a 67/548/EGK irányelvben veszélyesként meghatározott keverékeket vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazzanak:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály.

3. 2015. június 1-től a II. melléklet II. része 2. szakaszának b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"b) A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez - különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén - elengedhetetlen, hogy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket tartalmazzanak:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály.

4. 2010. december 1-től a II. melléklet II. részének 3. szakaszában a 3. pont első bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"3. A játékok nem tartalmazhatnak a tagállamoknak veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) értelmében vett veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat: a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.

a) a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c) a 4.1. veszélyességi osztály;

d) az 5.1. veszélyességi osztály

5. 2015. június 1-től a II. melléklet II. részének 3. szakaszában a 3. pont első bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"3. A játékok nem tartalmazhatnak az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket: a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra."

a) a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c) a 4.1. veszélyességi osztály;

d) a 5.1. veszélyességi osztály

6. 2010. december 1-től a IV. melléklet 4. szakaszának címe és a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: "4. Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok. figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó."

a) Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazó játékok használati utasítása:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály

7. 2015. június 1-től a IV. melléklet 4. szakaszának címe és a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: "4. Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok. figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó."

a) Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok használati utasítása:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály

3. cikk

Az 1999/13/EK irányelv módosításai

Az 1999/13/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változatának 3. cikk (2) bekezdése értelmében vett "készítmény" vagy "készítmények" szavak helyébe a "keverék", illetve "keverékek" szavak lépnek az egész szövegben.

2. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) 2010. december 1-től a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) szerint rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC-tartalmuk miatt a H340, H350, H350i, H360D vagy H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61 R-mondatok vannak rendelve vagy ezeket szükséges feltüntetni rajtuk, amennyire ez lehetséges és a 7. cikk (1) bekezdésében említett útmutatás figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

b) 2015. június 1-től a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (20) szerint rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC-tartalmuk miatt az H340, H350, H350i, H360D vagy H360F figyelmeztető mondatok vannak rendelve vagy ezeket szükséges feltüntetni rajtuk, amennyire ez lehetséges és a 7. cikk (1) bekezdésében említett útmutatás figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

c) a (8) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az "R40 mondatot" szavak helyébe az "R40 és R68 R-mondatot" szavak lépnek;

ii. az "R40 megjelölésű" szavak helyébe az "R40 és R68 megjelölésű" szavak lépnek;

iii. 2015. június 1-től az "R40 vagy R68 mondatot" szavak helyébe a "H341 és H351 figyelmeztető mondatot" szavak lépnek;

iv. 2015. június 1-től az "R40 vagy R68 megjelölésű" szavak helyébe a "H341 vagy H351 figyelmeztető mondat" szavak lépnek;

d) 2015. június 1-től a (9) bekezdésben az "R-mondatok" szó helyébe a "figyelmeztető mondatok" lép;

e) a (13) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az "R40, R60 vagy R61 megjelölésű" szavak helyébe az "R40, R68, R60 vagy R61 R-mondatok" szavak lépnek;

ii. 2015. június 1-től az "R40, R68, R60 vagy R61 mondatot" szavak helyébe a "H341, H351, H360F vagy H360D figyelmeztető mondatot" szavak lépnek.

4. cikk

A 2000/53/EK irányelv módosítása

2010. december 1-től a 2000/53/EK irányelv 2. cikkének 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"11. »veszélyes anyag«: minden olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (21) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak:

a) a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c) a 4.1. veszélyességi osztály;

d) az 5.1. veszélyességi osztály.

5. cikk

A 2002/96/EK irányelv módosításai

A 2002/96/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változatának 3. cikke (2) bekezdése értelmében vett "készítmény" vagy "készítmények" szavak helyébe a "keverék", illetve "keverékek" szó lép az egész szövegben.

2. 2010. december 1-től a 3. cikk l) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"l) »veszélyes anyag vagy keverék«: minden olyan keverék, amely a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (22) értelmében veszélyesnek tekintendő, vagy olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (23) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. az 5.1. veszélyességi osztály.

3. 2015. június 1-től a 3. cikk l) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"l) »veszélyes anyag vagy keverék«: minden olyan anyag vagy keverék, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (24) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak:

i. a 2.1-2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa;

ii. a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii. a 4.1. veszélyességi osztály;

iv. a 5.1. veszélyességi osztály.

4. A II. melléklet 1. szakaszában a tizenharmadik francia bekezdés helyére az alábbi szöveg lép:

"- az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében felsorolt tűzálló kerámiaszálakat tartalmazó alkatrészeket,".

6. cikk

A 2004/42/EK irányelv módosítása

A 2004/42/EK irányelv 2. cikke a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdésben a "készítmény" szó helyébe a "keverék" lép;

b) a (8) bekezdésben a "készítmény" szó helyébe a "keverék" lép.

7. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok 2010. április 1-ig elfogadják és kihirdetik az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. június 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

B. LE MAIRE

(1) HL C 120., 2008.5.16., 50. o.

(2) Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. november 28-i határozata.

(3) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(4) HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(5) HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(6) HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(7) HL L 187., 1988.7.16., 1. o.

(8) HL L 85., 1999.3.29., 1. o.

(9) HL L 269., 2000.10.21., 34. o.

(10) HL L 37., 2003.2.13., 24. o.

(11) HL L 143., 2004.4.30., 87. o.

(12) HL L 396., 2006.12.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.

(13) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(14) HL L 142., 2008.5.31., 1. o."

(15) HL L 353., 2008.12.31., 1. o."

(16) HL L 353., 2008.12.31., 1. o."

(17) HL L 353., 2008.12.31., 1. o."

(18) HL L 200., 1999.7.30., 1. o."

(19) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.";

(20) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.";

(21) HL L 353., 2008.12.31., 1. o."

(22) HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(23) HL L 353., 2008.12.31., 1. o."

(24) HL L 353., 2008.12.31., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0112&locale=hu