96/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

egyes migrációs tárgyú kormányrendeleteknek a Vízuminformációs Rendszer alkalmazásával, valamint a Vízumkódex hatálybalépésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 10-25. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 26. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmtv. Vhr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás

a) a külpolitikáért felelős miniszter,

b) a konzuli tisztviselő,

c) a Hivatal

(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik."

2. § Az Szmtv. Vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A Vízumkódex VI. fejezetében szabályozott három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Magyar Köztársaság közúti, légi, valamint vízi határátkelőhelyén (a továbbiakban együtt: határátkelőhely) a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.

(2) A határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul - elektronikus úton - döntésre felterjeszteni a Hivatalhoz.

(3) A Hivatal a kérelemről a kézhezvételt követően azonnal, de legkésőbb három órán belül határoz, és döntését - a Rendőrség útján - közli a kérelmezővel.

(4) A kérelemnek helyt adó döntés esetén a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumot a Rendőrség állítja ki a kérelmező részére."

3. § Az Szmtv. Vhr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A vízumkiadó hatóság a tartózkodás teljes időtartamára, valamint a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges anyagi fedezet meglétét vélelmezi."

4. § Az Szmtv. Vhr. 16-18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Magyar Köztársaság területére történő beutazást megelőzően az a vízumkiadó hatóság dönt, amely eljárása során a vízum megsemmisítésére vagy visszavonására okot adó körülményről tudomást szerez.

(2) Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Vízumkódex 55. cikkével módosított V. melléklet A. részében foglaltak alapján a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Rendőrség dönt.

(3) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumának megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt.

17. § (1) A központi vízumhatóságnak a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: VIS rendelet), a Vízumkódexben, valamint a Tv.-ben meghatározott feladatait a Hivatal látja el.

(2) Ha - a Tv. 3. § (6) bekezdése alapján - a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához a központi vízumhatóság hozzájárulása szükséges, a konzuli tisztviselő köteles a vízumkérelmet a benyújtást követően haladéktalanul felterjeszteni a központi vízumhatósághoz.

(3) A központi vízumhatóság a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához való hozzájárulásáról vagy a hozzájárulás megtagadásáról

a) ha a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetésre nincs szükség, vagy attól a központi vízumhatóság eltekint, vagy a Vízumkódex 8. cikke szerinti képviseleti megállapodás szerint az egyeztetést a képviselő tagállam végzi, a vízumkérelem felterjesztésétől számított hét napon belül,

b) a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetés esetén, valamennyi válasz beérkezését vagy a válaszok beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követően haladéktalanul

tájékoztatja a konzuli tisztviselőt.

(4) Ha a központi vízumhatóság a vízumkérelem felterjesztését követően megállapítja, hogy a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet el kell utasítani, akkor a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetéstől eltekint.

(5) Ha a központi vízumhatóság úgy ítéli meg, hogy a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítására okot adó körülmény nem áll fenn, a vízumkérelem felterjesztését követően megkeresi az egyeztetést kérő schengeni államok központi hatóságait, nyilatkozzanak arra nézve, hogy a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához hozzájárulnak-e.

18. § (1) A központi vízumhatóság a Tv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott hozzájárulás megadása, valamint a Tv. 86. § (6) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés során történő válaszadás előtt köteles a vízumkérelemről a Nemzetbiztonsági Hivatal véleményét kérni.

(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a központi vízumhatóság megkeresésében foglaltaknak hat napon belül eleget tenni."

5. § Az Szmtv. Vhr. 18/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kishatárforgalmi engedélyt a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet szerint matrica formátumban kell kiállítani. A kishatárforgalmi engedély okmány tartalmazza a "kishatárforgalom céljából kiadva" megjegyzést."

6. § Az Szmtv. Vhr. a következő új alcímmel és 78/A. §-sal egészül ki:

"A Vízuminformációs Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező idegenrendészeti hatóságok

78/A. § A VIS rendelet alapján a 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt adatokhoz történő hozzáférés szempontjából:

a) a VIS rendelet 15. cikke szerinti vízumhatóság a 4. §-ban meghatározott hatóság, a Rendőrség pedig a 7. § (4) bekezdés és a 16. § (2) bekezdés szerinti eljárásában;

b) a VIS rendelet 16. cikke szerinti központi vízumhatóság a Hivatal;

c) a VIS rendelet 17. cikke szerinti vízumhatóság a 4. §-ban meghatározott hatóság;

d) a VIS rendelet 19. és 20. cikke szerinti ellenőrző hatóság a Rendőrség, a Hivatal és a regionális igazgatóság."

7. § Az Szmtv. Vhr. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ez a rendelet

1. a 18/A-C. §-ban a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

2. a 16. § (2) bekezdésében a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet,

3. a 17. § (1) bekezdésében és a 78/A. §-ban a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

4. a 4. §-ban, a 7. §-ban, a 16. §-ban, a 17. §-ban és 18. §-ban a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (Vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

8. § Az Szmtv. Vhr. 37. § (2) bekezdésében az "- a 13. §-ban meghatározott esetben -" szövegrész helyébe a "- ha a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumot külön lapon adták ki -" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Szmtv. Vhr. 5. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 12. §-a, 13. §-a, 15. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete.

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

10. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmtv. Vhr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Figyelemmel az 539/2001/EK tanácsi rendeletre, három hónapot meg nem haladó tartózkodás céljából vízummentes beutazásra és három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosult

a) az a menekültként vagy hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár, aki az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik,

b) katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentő légi jármű személyzetének tagjaként szolgálatot teljesítő, továbbá a segítségnyújtásban közreműködő harmadik országbeli állampolgár,

c) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiállított úti okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

d) a polgári légijármű hajózó személyzetének tagja és a légi-utaskísérő,

e) a tengerhajózási személyzet tagja, és

f) a nemzetközi belvízi utakon közlekedő úszólétesítmény személyzetének tagja."

11. § A Harmtv. Vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás

a) a külpolitikáért felelős miniszter,

b) a konzuli tisztviselő,

c) a Hivatal

(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik."

12. § A Harmtv. Vhr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A Vízumkódex VI. fejezetében szabályozott három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Magyar Köztársaság közúti, légi, valamint vízi határátkelőhelyén (a továbbiakban együtt: határátkelőhely) a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.

(2) A határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul - elektronikus úton - döntésre felterjeszteni a Hivatalhoz.

(3) A Hivatal a kérelemről a kézhezvételt követően azonnal, de legkésőbb három órán belül határoz, és döntését - a Rendőrség útján - közli a kérelmezővel.

(4) A kérelemnek helyt adó döntés esetén a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumot a Rendőrség állítja ki a kérelmező részére."

13. § A Harmtv Vhr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § Soron kívül, de legkésőbb tíz napon belül kell elbírálni

a) a kiskorú kérelmező, valamint a kiskorú kérelmezővel együtt utazó törvényes képviselő vízumkérelmét, ha az utazás igazolt célja a kiskorú gyógykezelése,

b) a kísérő nélküli kiskorú hazakísérése céljából beutazó, a kiskorú felügyeletéért felelős személy vízumkérelmét, és

c) a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet, ha a kérelmező beutazásához és tartózkodásához a Magyar Köztársaságnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik."

14. § A Harmtv. Vhr. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a megkeresésnek:]

"a) a 14. §-ban foglalt esetben öt,"

[munkanapon belül eleget tenni.]

15. § A Harmtv. Vhr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Magyar Köztársaság területére történő beutazást megelőzően az a vízumkiadó hatóság dönt, amely eljárása során a vízum megsemmisítésére vagy visszavonására okot adó körülményről tudomást szerez.

(2) Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Vízumkódex 55. cikke által módosított V. melléklet A. részében foglaltak alapján a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Rendőrség dönt.

(3) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumának megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt."

16. § A Harmtv. Vhr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi vízumhatóságnak a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: VIS rendelet), a Vízumkódexben, valamint a Tv.-ben meghatározott feladatait a Hivatal látja el."

17. § A Harmtv. Vhr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központi vízumhatóság a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához való hozzájárulásáról vagy a hozzájárulás megtagadásáról

a) ha a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetésre nincs szükség, vagy attól a központi vízumhatóság eltekint, vagy a Vízumkódex 8. cikke szerinti képviseleti megállapodás szerint az egyeztetést a képviselő tagállam végzi, a vízumkérelem felterjesztésétől számított hét napon belül,

b) a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetés esetén valamennyi válasz beérkezését vagy a válaszok beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követően haladéktalanul

tájékoztatja a konzuli tisztviselőt."

18. § A Harmtv. Vhr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum meghosszabbítása a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság hatáskörébe tartozik.

(2) A regionális igazgatóság a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum meghosszabbítása iránti kérelemről azonnal dönt."

19. § A Harmtv. Vhr. 47. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés a) pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár akkor jogosult a tartózkodási engedély iránti kérelmet a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon előterjeszteni, ha a regionális igazgatóság - a harmadik országbeli állampolgár kérelmére - megállapította a kivételes méltánylást érdemlő körülmény fennállását. A regionális igazgatóság a kérelemről öt munkanapon belül határozattal dönt."

20. § A Harmtv. Vhr. 153. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"153. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok adatait tartalmazó, a Tv. 73. § (2) bekezdésében meghatározott vendégkönyv a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó szálláshelyen és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeken (a továbbiakban együtt: vendégkönyv vezetésére kötelezett szálláshely) manuális módszerrel (könyv formájában) vagy számítógéppel vezethető.

(2) A vendégkönyv vezetésének módját a szálláshely vezetője határozza meg."

21. § A Harmtv. Vhr. a következő új alcímmel és 181/A. §-sal egészül ki:

"A Vízuminformációs Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező idegenrendészeti hatóságok

181/A. § (1) A VIS rendelet 34. cikke szerinti nyilvántartás vezetőjeként, a 28. cikk (4) bekezdés c) pont szerinti hozzáférést biztosító nemzeti hatóságként, valamint a 41. cikk (4) bekezdése szerinti adatkezelőként a Kormány a Hivatalt jelöli ki.

(2) A VIS rendelet alapján a 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt adatokhoz történő hozzáférés szempontjából

a) a VIS rendelet 15. cikke szerinti vízumhatóság a 7. §-ban meghatározott hatóság, a Rendőrség pedig a 10. § (4) bekezdés és a 20. § (2) bekezdés szerinti eljárásában;

b) a VIS rendelet 16. cikke szerinti központi vízumhatóság a Hivatal;

c) a VIS rendelet 17. cikke szerinti vízumhatóság a 7. §-ban meghatározott hatóság;

d) a VIS rendelet 19. és 20. cikke szerinti ellenőrző hatóság a Rendőrség, a Hivatal és a regionális igazgatóság."

22. § A Harmtv. Vhr. 183. § (2) bekezdése a következő h)-i) ponttal egészül ki:

[E rendelet]

"h) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet;

i) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"

[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

23. § A Harmtv. Vhr. II. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

24. § A Harmtv. Vhr.

a) 21. § (2) bekezdésében az "- a Tv. 9. § (6) bekezdése alapján -" szövegrész helyébe az "- a Tv. 9. § (1) bekezdése alapján -" szöveg;

b) 22. § (1) bekezdésében az "úgy a Tv. 9. § (7) bekezdése szerinti egyeztetéstől eltekint" szövegrész helyébe az "akkor a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetéstől eltekint" szöveg;

c) 24. § (1) bekezdésében az "a Tv. 9. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Tv. 9. § (1) bekezdésében" szöveg, az "a Tv. 111. § (6) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti egyeztetés" szövegrész helyébe az "a Tv. 111. § (6) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés" szöveg;

d) 24. § (2) bekezdésében a "hét napon belül" szövegrész helyébe a "hat napon belül" szöveg;

e) 28/A. § (2) bekezdésében az "az e rendelet II. mellékletének 3. pontja szerinti formában" szövegrész helyébe az "a II. melléklet 2. pontja szerinti formában" szöveg;

f) 120. § (2) bekezdésében az "a 11. §-ban meghatározott konzuli tisztviselőnél" szövegrész helyébe az "a harmadik országbeli állampolgár állandó vagy szokásos tartózkodási helye vagy az állampolgársága szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a Harmtv. Vhr. 5. §-a, 8. §-a, 11. §-a, 12. §-a, 13. §-a, 16. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 19. §-a, 22. § (3)-(5) bekezdése, 23. §-a, 26. §-a, 27. §-a, 28. §-a és I. melléklete.

3. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

26. § A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § Ha egy harmadik országbeli állampolgár tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkezik, úti okmányát az engedély érvényességi idejének lejártáig elismertnek kell tekinteni akkor is, ha az okmánytípus már nem elismert úti okmány."

4. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2010. április 5-én lép hatályba és 2010. április 6-án hatályát veszti.

28. § Ez a rendelet

1. a 10. §-ban a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet,

2. a 4. §-ban és a 15. §-ban a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet,

3. a 4. §-ban, a 6. §-ban, a 16. §-ban és a 21. §-ban a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

4. az 1. §-ban, a 2. §-ban, a 4. §-ban, a 8. §-ban, a 9. §-ban, a 11. §-ban, a 12. §-ban, a 15. §-ban, a 16. §-ban, a 17. §-ban, a 18. §-ban, a 24. § a)-c) pontjában és a 25. §-ban a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (Vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 96/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez

"II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

Vízum

1. Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben, és a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.

Kishatárforgalmi engedély okmány

2. Kishatárforgalmi engedély: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú okmány.

Az okmány formátuma: matrica.

Megjegyzés: kishatárforgalom céljából kiadva."

Tartalomjegyzék