10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az "Életmentő Emlékérem" adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) és f) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 4. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása

4. § (1) Aki abból a célból, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottal kapcsolatot teremtsen,

a) a büntetés-végrehajtási intézetbe történő bekiabálással,

b) feliratok vagy fényjelzések alkalmazásával,

c) a büntetés-végrehajtási intézetbe tárgyak bedobálásával vagy annak megkísérlésével vagy

d) az a)-c) pontban meghatározott magatartásokhoz hasonló más módon

a közterület használatának, vagy a lakó- vagy más épületben tartózkodók nyugalmának megzavarására alkalmas magatartást tanúsít, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. "

2. § Az R1. 71. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a cselekmény elkövetését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei észlelik, vagy a feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál teszik meg, a szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének hatáskörébe tartozik. "

3. § Az R1. 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Aki kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari értékesítő helyen, illetőleg a raktározásra, tárolásra szolgáló egyéb helyen olyan árut tárol vagy értékesít, amelyről jogszabályban előírt beszerzési bizonylattal nem rendelkezik, vagy azt az ellenőrzést követő öt napon belül az ellenőrző hatóságnál nem mutatja be, hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. "

4. § Az R1. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"105. § (1) Aki

a) engedély nélkül gyógyszert készít vagy forgalmaz, illetőleg a forgalomból kivont, vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert jogosulatlanul forgalomba hoz, vagy indokolatlan mennyiségben tart, Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart,

b) olyan gyógyszert készít, vagy olyan gyógyszert hoz forgalomba, amely a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg,

c) gyógyszer külső vagy belső csomagolásán, címkéjén, betegtájékoztatóján vagy alkalmazási előírásában az engedélyezettől eltérő szöveget (adatot) tüntet fel, vagy az engedélyezett szöveget elhagyja,

d) terméket gyógyhatásra utalással engedély nélkül forgalmaz, vagy

e) a gyógyszertárak működésére vonatkozó szabályokat megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki

a) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott cselekményt állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatban valósítja meg,

b) forgalmazási engedély nélkül állatgyógyászati készítményt forgalmaz,

c) állatgyógyászati készítményt engedély nélkül kipróbál, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérségi népegészségügyi intézete és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal vámszerve, a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe is tartozik.

(4) Azt a terméket, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában indokolatlan mennyiség alatt olyan mennyiséget kell érteni, amelyről megállapítható, hogy nem valamely meghatározott beteg személyes szükségleteinek kielégítését célozza. "

5. § Az R1. 152. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) Amennyiben a cselekmény elkövetését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei észlelik, vagy a feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál teszik meg, a szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének hatáskörébe tartozik. "

6. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A 2-8. § alapján 2011. február 28-ig kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára kell befizetni.

(2) A 2-8. § alapján 2011. március 1 -je után kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstárnál vezetett "Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel" elnevezésű 10032000-01031805-00000000 számú számlára kell befizetni. "

7. § Az R2. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § Az út használatért díjszedésre, illetve a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet és - az általa kezelt közutakon - a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerinti közút kezelője (a továbbiakban együtt: a közút kezelője), valamint a Rendőrség a 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes követelményeket együttműködési megállapodásban határozza meg. A Rendőrség nevében a közút kezelőjével az együttműködési megállapodást az országos rendőrfőkapitány köti meg. "

8. § Az R2. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A 2010. december 31-ig kiszabott bírságokból származó bevételt az ORFK a 10. § (1) bekezdésében meghatározott célelszámolási számlájáról havonta átvezeti az előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2) A 2011. január 1. és február 28. között kiszabott bírságokból származó bevételt az ORFK a 10. § (1) bekezdésben meghatározott célelszámolási számlájáról havonta átvezeti a Magyar Államkincstárnál vezetett "Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel" elnevezésű 10032000-01031805-00000000 számú számlára.

(3) Az ORFK az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára befolyt összeget

a) a rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, valamint e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, továbbá

b) a rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére

fordítja.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti költségek elszámolására az ORFK belső szabályozást alakít ki.

(5) A (3) bekezdés szerint felhasznált összegről a költségvetési beszámoló keretében elkülönítetten kell számot adni. "

9. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy)

"b) miniszter meghívására érkezik, és a meghívóval legalább azonos beosztású, illetve rangú, valamint hazájában is védett személynek minősül, "

10. § Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezető adja át állami vagy nemzeti ünnepi rendezvény keretében. "

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 12. § (2) bekezdése a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2/A. számú melléklet "VEZETŐI ALAPMUNKAKÖRÖK" pont "A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv" táblázat "Területi" szerv "főosztályvezetői illetményre jogosult" vezetői szint sorban a "Munkakör (beosztás)" oszlopban az "igazgató (NNI, RRI, BSZKI)" szövegrész helyébe az "igazgató (NNI, RRI)" szöveg, a "Területi" szerv "főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult" vezetői szint sorban a "Munkakör (beosztás)" oszlopban az "igazgatóhelyettes (NNI, RRI, BSZKI)" szövegrész helyébe az "igazgatóhelyettes (BSZKI bűnügyi, NNI, RRI)" szöveg, az R4. 2/A. számú melléklet "VEZETŐI ALAPMUNKAKÖRÖK" pont "Terrorelhárítási Központ" táblázatban a "TEK" szerv "főosztályvezetői illetményre jogosult" vezetői szint sorban a "Munkakör (beosztás)" oszlopban a "titkárságvezető" szövegrész helyébe a "hivatalvezető" szöveg lép.

(2) Az R3.

a) 7. § (1) bekezdésében az "az önkormányzatokért" szövegrész helyébe az "a helyi önkormányzatokért" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "Az Önkormányzati Minisztérium" szövegrész helyébe az "A miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

(3) A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében a "feljegyzéssel" szövegrész helyébe a "határozattal" szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök