171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2-5. §, a 26. § (1) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 6. § és a 26. § (2)-(3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában,

a 7. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában,

a 8-13. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában, valamint az állami foglalkoztatási szerv kijelölése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a 14-24. §, a 26. § (4) bekezdése, a 27. § (3)-(4) bekezdése, valamint a 28. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 26. § (5) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 26. § (6) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 26. § (7) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 27. § (2) bekezdése tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt

a) a munkavállaló esetén a munkáltató,

b) közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni az OEP-nél."

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 2. § (1) bekezdése a következő h)-i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés: a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkaerő-kölcsönzés;

i) közhasznú kölcsönző: helyi vagy kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés h)-j) pontjában foglaltak kivételével a közhasznú szervezet."

3. § Az Mkr. 12-14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"12. § A kölcsönbeadónak a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie:

a) a munkaerő-kölcsönző cégre vonatkozó adatok:

aa) irodák száma Magyarországon;

ab) alkalmazottak száma;

ac) nettó árbevétel (millió forintban) állománycsoport szerint [a kölcsönzött munkavállalókra vetítve (külföld, belföld együtt)] és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ad) az ügyfelek által átvett dolgozók száma;

ae) az adatbázis nagysága;

b) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma a kölcsönzés céljából létesített munkaviszony határozatlan vagy határozott időtartama szerint, a foglalkoztatás irányának megadásával (belföld, külföld) a következő bontásban:

ba) állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, foglalkozásonként, továbbá iskolai végzettség szerint;

bb) a munkavállalók részére kifizetett éves keresettömeg;

bc) a foglalkoztatott munkavállalók által a kölcsönvevőnél teljesített munkanapok száma (napi 8 órával számolva);

bd) a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma;

be) a közhasznú kölcsönző tájékoztatást köteles adni a lebonyolított képzésekről, valamint a nyújtott mentori szolgáltatásról;

c) a belföldi és a külföldi kölcsönvevők száma ágazati bontásban;

d) a külföldi kölcsönvevők száma, ágazata országonkénti bontásban.

13. § (1) A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie:

a) a magán-munkaközvetítő cégre vonatkozó adatok:

aa) irodák száma Magyarországon;

ab) alkalmazottak száma;

ac) nettó árbevétel (millió forintban), állománycsoport (a közvetített munkavállalókra vetítve) és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ad) az adatbázis nagysága;

b) a magyar állampolgárok belföldre történt munkaközvetítéseinek száma (fő);

c) a külföldre történt közvetítések száma országonként, állampolgárság szerint (fő);

d) a külföldi állampolgárok magyarországi munkavégzésre történő közvetítésének száma állampolgárság szerint (fő).

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatokat a következő bontásban kell megadni, az összes munkaközvetítésen belül:

a) az eredményes közvetítések száma;

b) a sikertelen közvetítések száma;

c) a folyamatban lévő közvetítések száma;

d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusai szerinti közvetítettek létszáma (fő);

e) a közvetítettek száma foglalkozásonként, nemenként, állomány-, korcsoport, valamint nemzetgazdasági ágazat szerint;

f) a közvetítést megelőzően munkával rendelkező és nem rendelkező munkanélküliek száma, állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség, nemzetgazdasági ágazatok szerint.

14. § A megyei kormányhivatal munkaügyi központja a 12-13. §-ban foglalt összesített adatokat, valamint az általa a tárgyév december 31-én nyilvántartott munkaerő-kölcsönzők, magán-munkaközvetítők számát, szervezeti formáját, a tárgyévben nyilvántartásba vett és törölt munkaerő-kölcsönzők, magán-munkaközvetítők számát a tárgyévet követő március 31-éig továbbítja a Foglalkoztatási Hivatal részére elemzés, feldolgozás és nyilvánosságra hozatal céljából."

4. § Az Mkr. a 17. §-át követően a következő alcímmel, valamint 17/A-17/D. §-sal egészül ki:

"A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó sajátos szabályok

17/A. § A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzésre e rendelet szabályait a 17/B-17/D. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

17/B. § (1) A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatását a közhasznú kölcsönző székhelye szerint illetékes munkaügyi központ akkor engedélyezi, ha az megfelel a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételeknek, továbbá a közhasznú kölcsönző a 17/C. §-ban meghatározott mentort alkalmaz.

(2) Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység engedélyezése esetén

a) az 5. § (1) bekezdés c) pontját, a 6-7. §-t, valamint a 16. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját nem kell alkalmazni,

b) a közhasznú kölcsönzőkről vezetett nyilvántartásnak, valamint a Foglalkoztatási Hivatal által vezetett országos nyilvántartásnak a 8. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia, fel kell benne tüntetni azonban a kölcsönző közhasznú jellegét.

17/C. § (1) A közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatottal a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt legalább 60 napra létesíti. A közfoglalkoztatási jogviszony munkaerő-kölcsönzés céljára jön létre, de emellett lehetőség van arra, hogy a közhasznú kölcsönző a foglalkoztatottat a kikölcsönzések közötti időtartam alatt saját tevékenysége keretében is foglalkoztassa.

(2) A közhasznú kölcsönző által kölcsönbeadott közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben, melynek ellátására törvény közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony létesítését írja elő.

(3) A közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő kikölcsönzések közötti időtartam alatt köteles

a) a közfoglalkoztatottat képzésben részesíteni, vagy

b) a közfoglalkoztatott részére mentori szolgáltatás igénybevételét biztosítani.

(4) A képzés szakmai vagy foglalkoztatást elősegítő ismereteket nyújtó, intézményi akkreditációval rendelkező képző-intézményben folytatott képzés lehet. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt vagy tanúsítványt kapnak.

(5) A mentori szolgáltatás célja, hogy a munkavégzésre való felkészüléshez, az önálló munkába álláshoz vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítséget nyújtson a közfoglalkoztatott részére. Ennek érdekében a mentor a közfoglalkoztatottat

a) információkkal látja el az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott támogatásokat, ellátásokat, szolgáltatásokat, a munkaerőpiac jellemzőit érintően,

b) tájékoztatja a munkavégzésre irányadó alapvető munkavédelmi és munkaügyi szabályokról,

c) támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában,

d) személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés terén,

e) segíti a foglalkoztatási szervvel való együttműködési kötelezettsége teljesítésében.

(6) Mentorként kizárólag a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatható.

(7) A közhasznú kölcsönző a 12. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség részeként tájékoztatást köteles adni a lebonyolított képzésekről, valamint a nyújtott mentori szolgáltatásról.

17/D. § (1) A közhasznú kölcsönző közfoglalkoztatási jogviszonyban álló közfoglalkoztatottakat csak a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztató részére kölcsönözhet.

(2) Ha a munkaerő-kölcsönzés

a) helyi vagy kisebbségi önkormányzat vagy azok társulása,

b) egyház, civil szervezet,

c) költségvetési szerv, vagy

d) nonprofit gazdasági társaság

részére történik, a közhasznú kölcsönző és a kölcsönvevő közötti megállapodásban nem köthető ki magasabb kölcsönzési díj, mint a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér) járulék terhekkel növelt összege és a közhasznú kölcsönző által kapott, közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás közötti különbözet.

(3) Közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatottak tekintetében külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenységet nem folytathat."

5. § Az Mkr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 29. §-ával megállapított 140/G. §-a szerint a 2011. szeptember 1-jét megelőzően bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleggel a 7. és 10. számú melléklet szerinti adatlapokon kell elszámolni."

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 52. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nagykorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy)

"c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett vagy legalább három hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,"

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaügyi központnak a 6. § (1a) bekezdése, valamint a kirendeltségnek a 7. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)-i) pontja szerinti hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja."

9. § Az R1. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelős miniszter látja el."

10. § Az R1. 6. § (1) bekezdés c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete]

"c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatokat,"

11. § Az R1. 6. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai körében

a) a munkaügyi központ közfoglalkoztatásért felelős szervezeti egységének vezetője egyetértésével dönt a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására szolgáló előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról, továbbá ellátja az ezzel, illetve a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

b) kapcsolatot tart a Türr István Képző és Kutató Intézet igazgatóságaival,

c) ellenőrzi a közfoglalkoztatási feladatok ellátását és a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására szolgáló előirányzat felhasználását,

d) értékeli a közfoglalkoztatás helyzetét és tapasztalatait."

12. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A kirendeltség

a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) munkaerőpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (főváros), a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, valamint

n) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttműködik a fekvése szerinti munkaügyi központtal, ennek keretében adatszolgáltatási feladatokat teljesít a munkaügyi központ felé.

(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:

a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

c) szervezi a közfoglalkoztatást,

d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal,

e) ellenőrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését.

(3) A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak."

13. § Az R1. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § A Foglalkoztatási Hivatalt a feladatellátás szempontjából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Munkaügyi Igazgatósága által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni."

6. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra.

(2) Az előirányzat terhére nyújtható támogatások:

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása;

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás;

e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás."

15. § Az R2. 3. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

3. § (1) Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy 1-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2) Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege.

(3) Támogatás állapítható meg továbbá a (4) bekezdésben foglalt közvetlen költségekhez, melynek mértéke legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 százaléka.

(4) A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsége, a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltségével (a továbbiakban: kirendeltség) történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.

(5) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható.

(6) A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe."

16. § Az R2. 4. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

4. § (1) Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy és a kirendeltség által kiközvetített álláskereső 2-12 hónap időtartamra szóló, közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2) A közfoglalkoztatott személyében beállt változás esetén az (1) bekezdés szerinti támogatás 1 hónap közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére is nyújtható.

(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékai mértékének 70-100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően a támogatás nyújtható a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

(4) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell."

17. § Az R2. a következő alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

"Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás

4/A. § (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, amennyiben foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy legalább 60 nap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.

(2) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó - a járulékkedvezmények igénybevételével csökkentett - járulékok mértékének 50-80 százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy év lehet."

18. § (1) Az R2. 5. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás"

(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet."

19. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személyek közfoglalkoztatása.

(2) Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha

a) a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja,

b) a közfoglalkoztatottak számával a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszám bővül, és

c) a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban - ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást - nem részesül.

(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének 100 százalékáig, valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költségek tekintetében az előbbi támogatás 20 százalékáig, továbbá legalább száz fő foglalkoztatása esetén a szervezési költségek 3 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege.

(4) A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható.

(5) Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 3. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell."

20. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani.

(3) A

a) 3-5. §-ban meghatározott támogatásról a kirendeltség,

b) 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével

mérlegelési jogkörben dönt.

(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni

a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,

d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás (továbbfoglalkoztatás) időtartamát,

e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit,

f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét,

g) a foglalkoztatni kívánt személy közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti prioritási szintjét.

(5) A (3) bekezdés szerint meghozott döntés alapján

a) a 3-5. §-ban meghatározott támogatás esetén a kirendeltség,

b) a 6. §-ban meghatározott támogatás esetén a munkaügyi központ

egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A munkaügyi központ és a kirendeltség illetékességére a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

21. § Az R2. 7/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A program támogatása során a közvetlen költségek 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéke a program megvalósítása során legfeljebb további 10 százalékkal növelhető."

22. § Az R2. a 7/A. §-t követően a követező 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 3-4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat.

(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogathatóak."

23. § Az R2. a 22. §-sal megállapított 7/B. §-át követően a követező 7/C. §-sal egészül ki:

"7/C. § A közfoglalkoztató kérelmére a 3-4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott támogatási formák esetében - ideértve a 7/A. § (1) bekezdése és a 7/B. § (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra megállapított támogatásokat is - a támogatás első hónapra eső része előlegként is folyósítható."

24. § Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Ha az e rendelet szabályai szerint, 2011. szeptember 1-jét megelőzően megállapított támogatás folyósítása alatt a támogatással érintett munkaviszony megszűnik, és a foglalkoztató a támogatás még fennmaradó időtartamára, a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít, a támogatáshoz kapcsolódó közvetlen költség mértékének megállapításánál a támogatásra vonatkozó hatósági szerződésben meghatározott mértéket és munkabért kell figyelembe venni.

(2) A 7/B. § (2) bekezdése rendelkezéseit a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálybalépése előtt megindított és a Kr.-rel megállapított 7/B. § alapján közfoglalkoztatási mintaprogrammá nyilvánított programok tekintetében is alkalmazni kell."

7. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-21. §, a 23-24. §,a 26. §, a 27. § (1)-(3) bekezdése, valamint a 28. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)[1]

(4)[2] Ez a rendelet 2014. július 2-án hatályát veszti.

26. § (1) Az Mkr. 1. § (1) bekezdésében a "munkaerő-kölcsönzési" szövegrész helyébe a "munkaerő-kölcsönzési, a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési" szöveg lép.

(2) Az Er.

a) 1. § (1) bekezdésében a "bérpótló juttatásra" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásra" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint (6) bekezdés c) pontjában a "bérpótló juttatásról" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásról" szöveg,

c) 2. § (7) bekezdésében, 7. számú melléklet címében, valamint 5. és 7. pontjában, 10. számú melléklet címében, valamint 4. és 6. pontjában a "bérpótló juttatás" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatás" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében a "bérpótló juttatásnak" szövegrész helyébe a "bérpótló juttatásnak, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak" szöveg,

e) 7. számú melléklet 4. pontjában, valamint 10. számú melléklet 3. pontjában a "bérpótló juttatásban" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásban" szöveg

lép.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a "bérpótló juttatásának" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásának" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, valamint 9. § (6) bekezdésében a "bérpótló juttatást" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatást" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" alcím 2. pontjában, 3. számú melléklet "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" alcím 5.2.7.5. alpontjában, 4. számú melléklet "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" alcímében, valamint 9. számú melléklet "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" alcím 5. pontjában a "bérpótló juttatás" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatás" szöveg,

d) 9. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (9) és (16) bekezdésében a "bérpótló juttatásra" szövegrészek helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásra" szöveg

lép.

(4) Az R2.

a) 5. § (1) bekezdésében a "bérpótló juttatásra" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra)" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében a "bérpótló juttatásban" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban)" szöveg

lép.

(5) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció "Út a munka világába" keretében nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "bérpótló juttatásra" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatásra" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdés f) pontjában a "bérpótló juttatásra" szövegrész helyébe a "bérpótló juttatásra vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra" szöveg

lép.

(6) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés h) pontjában a "bérpótló juttatás" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást helyettesítő támogatás" szöveg lép.

(7) A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 25. § (3) bekezdésében a "2012. január" szövegrész helyébe a "2011. október" szöveg lép.

27. § (1) Hatályát veszti az Mkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja.

(2) Hatályát veszti a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R2. 7/A. § (2) bekezdése.

(4)[3]

28. § Az R3. 18. § (5) bekezdésének az R1.6. § (1) bekezdés c)-d) pontját módosító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

[A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete]

"c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatokat,"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a munkaerő-kölcsönző nyilvántartásba vételéhez
I. A kérelmező adatai:
1. A kérelmező neve, címe, telefonszáma:
...............................................................................................................................................................
2. A szervezet formája:
....................................................................................................................................................................................................................
3. A kérelmező székhelye, címe:
....................................................................................................................................................................................................................
4. A kérelmező telephelye(i), címe:
....................................................................................................................................................................................................................
5. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe:
....................................................................................................................................................................................................................
6. Közhasznú munkaerő-kölcsönzési tevékenységet kíván végezni: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
II. Nyilatkozatok, csatolandó iratok:
1. Kijelentem, hogy a tevékenység folytatásához az alábbi berendezéssel ellátott irodahelyiséggel a székhelyemen
és a megjelölt telephelyen rendelkezem:
...............................................................................................................................................................
2. A kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom:
2.1. három hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolata,
2.2. a munkaerő-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három hónapnál nem régebbi hiteles másolata,
2.3. az előírt képesítést, gyakorlatot bizonyító oklevél hiteles másolata, működési bizonyítvány, valamint az
e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött szerződés,
2.4. az irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata,
2.5. eredeti letéti szerződés a vagyoni biztosítékról (kivéve közhasznú kölcsönző esetén),
2.6. közhasznú kölcsönző esetén: a mentorral kötött munkaszerződés,
2.7. egyéb: .................................................................................................................................................................................................
Dátum: ..................................................
……………………………………..
a kérelmező cégszerű aláírása"

"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 157/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatálytalan 2014.06.30.

[2] Megállapította a 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.30.

[3] A 157/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § -a alapján nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék