269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 81. § (2) bekezdés b) c), e) és h) pontjában, továbbá

a 18. § 10. pontja tekintetében az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény 22. §-ában,

a 20. § és a 21. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) és d) pontjában

a 22. §, a 23. § és a 24. § tekintetében az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 5. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A Bűnügyi Főigazgatóság felettes szerve a regionális bűnügyi igazgatóságoknak, valamint az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatalnak."

2. § A NAV Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NAV, mint állami adóhatóság hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - a (2)-(4) bekezdésben és a 11. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel - első fokon az adóigazgatóságok járnak el. Az adóigazgatóságok járnak el továbbá a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolási eljárásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban, valamint lefolytatják a NAV rendelkezése alá került és jogszabály alapján értékesíthetővé vált dolgok értékesítése során az árveréseket, illetve az elektronikus árveréseket."

3. § A NAV Korm. rendelet a következő 10/A. §-al egészül ki:

"10/A. § Az adóigazgatóságok ellátják a vámazonosító szám megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat."

4. § A NAV Korm. rendelet 12. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(A NAV Központi Hivatala:)

"h) végzi a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény szerinti, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai által benyújtott nyilatkozatok záradékolását."

5. § (1) A NAV Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok első fokon eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket közösségi jogi aktus, továbbá törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a vámhatóság hatáskörébe utal, így különösen:]

"o) végzik a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére meghatározott feladatokat."

(2) A NAV Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság ellátja az (1) bekezdés a) és b) és f)-n) pontja szerinti feladatokat, ide nem értve a népegészségügyi termékadóval kapcsolatos vámhatósági feladatokat, a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság ellátja az (1) bekezdés a) és b) és d)-o) pontja szerinti feladatokat, illetve a jövedéki ellenőrzéssel, hatósági felügyelettel kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat."

6. § A NAV Korm. rendelet a következő 15/A. §-al egészül ki:

"15/A. § Az 1. § (4) bekezdés c) pont szerinti vámszerv hivatalból, az 1. § (7) bekezdés a)-d) pont szerinti vámszerv hivatalból, valamint - ha a vámhatóság hatáskörébe tartozó más eljárás ügyfél általi kezdeményezésekor az ügyfél nem rendelkezik vámazonosító számmal - kérelemre ellátja a vámazonosító szám megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat."

7. § (1) A NAV Korm. rendelet 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Bevetési Főigazgatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) végzi a pénzügyi jogszabálysértések megelőzése, felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket, ide nem értve az energiaadóval, a jövedéki adóval kapcsolatos ellenőrzést és a Jöt. 111/A. §-a szerinti jövedéki ellenőrzést, de beleértve a Jöt. szerinti hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzést, továbbá végzi - kizárólag helyszíni eljárás keretében - az Art. 119. §-a szerinti adatgyűjtésre irányuló ellenőrzéseket,

b) megteszi a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket, továbbá végzi az eljárása során észlelt, a Be. által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítását, halaszthatatlan nyomozási cselekményként lefoglalás foganatosítását és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé a szükséges intézkedések megtételét, a nyomozó hatóság felkérése alapján az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzését, kísérését,

c) végrehajtja a szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetést, és

d) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenőrzéseket végez.

(3) A dunai hajózási forgalomban a Duna - Európai Unió külső vámhatárának nem minősülő - teljes magyarországi folyamszakaszán, valamint annak hajózható mellékágain a mélységi ellenőrzések végrehajtására kizárólag a Bevetési Főigazgatóság rendelkezik hatáskörrel."

(2) A NAV Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Őrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság:)

"b) végzi a NAV saját hatáskörében lefoglalt dolgok élő erős őrzésével, kísérésével összefüggő feladatokat, valamint végzi anyagi javak őrzését, kísérését és szállítását, továbbá a NAV más szervének felkérése alapján végzi a lefoglalt dolgok megsemmisítése során a helyszín biztosítását,"

8. § A NAV Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri, az engedélyes mérlegelői tevékenység, valamint a könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezését azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek székhelye a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén található, a KAVIG végzi."

9. § (1) A NAV Korm. rendelet 27. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"k) csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vétele, és a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének nyilvántartásba vétele, valamint a csomagküldő kereskedőnek a Jöt. 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a más tagállamba szállított jövedéki termék után megfizetett adó visszaigénylésével kapcsolatos vámhatósági feladatok ellátása,"

(2) A NAV Korm. rendelet 27. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:]

"q) az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2-3. §-ában meghatározott feladatok ellátása,"

10. § A NAV Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A környezetvédelmi termékdíj, valamint a népegészségügyi termékadó megfizetésére kötelezett külföldi vállalkozás esetében a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység bejelentése, a termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése, ellenőrzése, valamint a termékadó bevallása, befizetése, kiszabása, ellenőrzése során a KAVIG jár el."

11. § A NAV Korm. rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány az Art. 70. § 5. pont 5.1. alpontjában megjelölt központi kapcsolattartó irodaként a NAV szervezetén belül a Központi Hivatalt jelöli ki."

12. § (1) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben az Art. 14. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság által megállapított mulasztási bírság a felszámolót terheli, a mulasztási bírságot azon adóigazgatóság szabja ki, melynek illetékességi területén a mulasztással érintett, felszámolás alatt álló adózó székhelye található."

(2) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az alábbi ügyekben az adózó kérelmére - a 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével -a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

"b) magánszemély részére az adóazonosító jel kiadása, a vámazonosító szám kiadása, valamint az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés,"

(3) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Az alábbi ügyekben az adózó kérelmére - a 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével - a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

"c) START, START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ kártyával kapcsolatos ügyintézés,"

(4) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Az alábbi ügyekben az adózó kérelmére - a 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével -a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

"f) az adózó adófolyószámlájával és bevallásaival kapcsolatos tájékoztatás és kivonat kiadása ügyében."

(5) A NAV Korm. rendelet 45. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A NAV bármely megyei (fővárosi) adóigazgatóságánál kezdeményezhető az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (7) bekezdése, valamint a 74. § (1) bekezdése szerinti, a 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján történő megfizetése, és az illetékköteles irat illetékkiszabásra történő bemutatása tényének igazolása. Az illetéket az a megyei (fővárosi) adóigazgatóság szabja ki, amely az irat illetékkiszabásra történő bemutatását igazolta."

(6) A NAV Korm. rendelet 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az adózó által szabályszerűen bejelentett székhely-, telephely-, lakóhelyváltozás az adóztatási szervnek a változásról történt tudomásszerzését megelőzően ténylegesen megtörtént, és az ellenőrzés során az adózó kötelezettségeit csak aránytalanul nagy költséggel tudná teljesíteni, a székhelynek, telephelynek, lakóhelynek a régió illetékességi területén belül történt megváltozása esetén a NAV területileg illetékes regionális adó főigazgatóságának vezetőjétől, egyéb esetekben a NAV elnökétől kérheti az ellenőrzés és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására az új székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság kijelölését."

(7) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A megyei (fővárosi) adóigazgatóságok a NAV elnökének engedélyével jogosultak végrehajtási eljárás lefolytatására a régió területén kívül."

13. § A NAV Korm. rendelet 51. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint - amennyiben a kérelmező székhelye (lakóhelye) a Repülőtéri Főigazgatóság illetékességi területén van - az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékes:

a) összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélyezésére,

b) az EK végrehajtási rendelet 398. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezésére,

c) az EK végrehajtási rendelet 912g. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezésére,

d) az EK végrehajtási rendelet 406. cikke szerinti engedélyezett címzett státusz engedélyezésére,

e) az áruk közösségi jellegére vonatkozóan engedélyezett feladó által adott igazolás engedélyezésére,

f) a preferenciális származási helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezésére,

g) könyvelés szerinti elkülönülés engedélyezésére,

h) vámügynöki tevékenység engedélyezésére."

14. § A NAV Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Vtv. 1. § (3) bekezdés 3. pontjában meghatározott - megbízható vámadós jogálláshoz kapcsolódó - feltételek fennállását, amennyiben a kérelmező székhelye, magyarországi székhely hiányában a telephelye az 1. illetve a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság állapítja meg és ellenőrzi."

15. § (1) A NAV Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság az Art. 79. §-a szerint hatáskörébe tartozó adók tekintetében a NAV elnökének engedélyével a régió területén kívül is végezhet ellenőrzést. Ilyen esetben az ellenőrzést követő első fokú hatósági eljárást is ez a vám- és pénzügyőri igazgatóság folytatja le."

(2) A NAV Korm. rendelet 59. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A vámszervek által az Art. alapján végzett ellenőrzések során a 45. § (5)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

(5) A megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság mélységi ellenőrzést az illetékességi területén kívül is végezhet, ide nem értve a 24. § (3) bekezdése szerinti mélységi ellenőrzést."

16. § A NAV Korm. rendelet az "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 71/A. §-sal egészül ki:

"71/A. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 10/A. §-át, 15/A. §-át és 45. § (4) bekezdés b) és d) pontját a 2012. január 1-jétől induló vámazonosító szám megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben kell először alkalmazni. E rendelet hatályba lépését megelőzően indult, vámazonosító szám megállapítására és nyilvántartására irányuló eljárásokban a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 51. § (2a) bekezdés rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

17. § (1) A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A NAV Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

18. § A NAV Korm. rendelet

1. 12. § g) pontjában a "Vám- és Pénzügyőrséget" szövegrész helyébe a "NAV-ot" szöveg,

2. 15. § (1) bekezdés e) pontjában az "a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényben" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben" szöveg,

3. 15. § (1) bekezdés m) pontjában a "bizonyítékok biztosítását" szövegrész helyébe a "bizonyítékok biztosítását, halaszthatatlan nyomozási cselekményként lefoglalás foganatosítását" szöveg

4. 18. § (1) bekezdés ab) és c) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

5. 27. § n) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

6. 29. § (3) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

7. 30. §-ában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

8. a 31. §-ában a "foglalt különös szabályok" szövegrész helyébe a "foglalt, az adó különös szabályok" szöveg,

9. 37. § (3) bekezdésében az "intézetekként" szövegrész helyébe az "intézetként" szöveg,

10. 41. § (1)-(3) bekezdésében a "Bűnügyi Főigazgatóságot" szövegrész helyébe a "Központi Hivatal szervezetén belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodát" szöveg,

11. 45. § (4) bekezdés d) pontjában az "adószám kiadása" szövegrész helyébe az "adószám kiadása, vámazonosító szám kiadása" szöveg,

12. 45. § (7) bekezdésében és 50. § (1) bekezdésében az "engedélyével" szövegrész helyébe az "adott ügyre vonatkozó engedélyével" szöveg,

13. 47. § (2) bekezdés a) pontjában az "illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)" szövegrész helyébe az "Itv." szöveg,

14. 52. §-ában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

15. 58. § (1) bekezdésében a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság" szöveg,

16. 58. § (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság (ideértve a 2. számú Repülőtéri Igazgatóságot is)" szöveg,

17. 140. § (3) bekezdésében a "66. §-a, 67. §-a, 69. §-a és 70. §-a" szövegrész helyébe a "67. § (4) bekezdése" szöveg,

18. 1. számú melléklet 1. és 2. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

19. 2. számú melléklet A) rész 1. pontjában, B) rész 1. és 2. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

20. 3. számú melléklet A) rész 8. pontjában a "Ferihegy" szövegrész helyébe a "Liszt Ferenc" szöveg,

21. 3. számú melléklet A) rész 1. pont a) alpontjában, 8.-10. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

22. 3. számú melléklet B) rész 1. és 27. pontjában, az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

23. 3. számú melléklet B) rész 4. és 5. pontjában a "területe, ide nem értve" szövegrész helyébe a "területe; ide nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés d) pontja,

2. 1. § (7) bekezdés e) pontja,

3. 2. § (2) bekezdésében az "- ide nem értve az Európai Unió külső vámhatárán működő kirendeltségeket -" szövegrész,

4. 2. § (3) bekezdése,

5. 5. § (2) bekezdésében a " , az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet" szövegrész,

6. 7. § (4) bekezdésében a "a Járőr Igazgatóságnak, valamint" szövegrész,

7. 15. § (4) bekezdése,

8. 36. § (3) bekezdése,

9. 37. § (3) bekezdésében a " , valamint az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézetet" szövegrész,

10. 45. § (9) bekezdésében az "utasítására vagy" szövegrész,

11. 46. § (4) bekezdése,

12. 46. § (5) bekezdésében az "öröklési," szövegrész,

13. 53. §-a,

14. 58. § (3) bekezdése,

15. 61. §-a,

16. 70. § (3) bekezdésében a " , de legkésőbb 2011. december 31-ig" szövegrész,

17. 1. számú melléklet 4. pontja,

18. 3. számú melléklet B) rész 26. pontja,

19. 3. számú melléklet C) része.

2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.1.) 27/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/B. § A 26-27/A. §-ban foglaltakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében nem kell alkalmazni."

(2) A Korm.r.1. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál gépjárművezetői pótlékra kizárólag az jogosult, aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésével és megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművet rendszeresen, legalább havonta négy alkalommal vezet, és rendelkezik a megkülönböztető jelzés használatához szükséges pályaalkalmassági vizsgával."

21. § Hatályát veszti a Korm.r.1. 2/C. számú melléklete.

3. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101 /2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.2.) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EU saját forrásokkal összefüggő feladatok részletes meghatározása és végrehajtása érdekében az egyes EU saját források szerint a miniszter az MVH-val és a KSH-val együttműködési megállapodást köt."

(2) A Korm.r.2. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az együttműködési megállapodásokat az együttműködő felek szükség esetén felülvizsgálják."

23. § A Korm.r.2.

1. 3. § (1) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

2. 4. § (1) bekezdésében a "Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)" szöveg,

3. 5. § (1) bekezdésében, 11. §-ában, 13. § (1) bekezdésében és 14. §-ában a "VPOP" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

4. 6. §-ában az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a VPOP" szövegrész helyébe az "a NAV" szöveg,

5. 7. § (3) bekezdésében "az APEH" szövegrész helyébe az "a NAV" szöveg,

lép.

24. § Hatályát veszti a Korm.r.2. 7. § (4) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész 24-25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"24. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1. számú Repülőtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben - az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével - a következő helyekre terjed ki: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9-12); 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14-16. (helyrajzi szám: 38236/575) területére.

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2. számú Repülőtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége a szabálysértési ügyek, a jövedéki ellenőrzéssel, hatósági felügyelettel kapcsolatos első fokú hatósági feladatok és az utasok kézi- és feladott poggyászaival, valamint a nemzetközi postai küldemények forgalmával összefüggésben indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek, a népegészségügyi termékadó vonatkozásában a következő helyekre terjed ki: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, és légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére."

2. melléklet a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

4. számú melléklet a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelethez

"A) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal középfokú nyomozószervei, székhelyük és illetékességi területük

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest és Pest megye közigazgatási területe.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Eger, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és Nógrád megye közigazgatási területe.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Nyíregyháza, illetékességi területe Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területe.

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Győr, illetékességi területe Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területe.

6. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Székesfehérvár, illetékességi területe, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye közigazgatási területe.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területe.

B) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának alsó fokú szerve, székhelye és illetékességi területe A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Áru- és Bűnjelkezelő Hivatala, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország területe."

Tartalomjegyzék