101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről[1]

A Kormány az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya az Európai Unió saját forrásainak (a továbbiakban: EU saját források) beszedésében, kiszámításában, költségvetési tervezésében, pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő fejezet felügyeletét ellátó szervekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

1. Európai Unió saját forrásai: az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/436/EK, Euratom határozat) 2. cikke értelmében a tradicionális saját források, az áfa alapú hozzájárulás és a GNI alapú hozzájárulás.

2.[2] Tradicionális saját források: a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke szerinti, az Európai Közösség által a tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemre megállapított vámok, egyéb vámok (a továbbiakban: vámok), valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások (a továbbiakban: cukorágazati hozzájárulások).

3. Áfa alapú hozzájárulás: a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke értelmében a tagállam harmonizált áfa alapjára vetített, minden tagállamra egységesen alkalmazott egységkulccsal képzett összeg.

4. GNI alapú hozzájárulás: a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke értelmében a tagállami bruttó nemzeti jövedelemre vetített egységkulccsal képzett összeg.

5. Brit korrekció finanszírozásában való részvételi kötelezettség összege: a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a tagállamok által finanszírozott brit korrekció összege, aminek alapjául szolgáló, a költségvetési egyensúlytalanságok elkerülését célzó korrekciós mechanizmus részét képezi a saját források rendszerének.

6. Harmonizált áfa alap: a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EK, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott, minden tagállamra egységesen alkalmazott módszer alapján kiszámított áfa alap.

7. Az A-számla és az elkülönített számla (a továbbiakban: A- és B-számla): a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1150/2000/EK, Euratom rendelet) 6. cikke szerint összeállított dokumentum. A dokumentum egységesített formáját a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 97/245/EK, Euratom bizottsági határozat írja elő.

8. Együttműködési megállapodás: az egyes saját forrás típusokkal összefüggő feladatok összehangolt teljesítése érdekében egymástól független szervek között kötött kétvagy többoldalú megállapodás.

II. Fejezet

INTÉZMÉNYRENDSZER

Az EU saját forrásokat koordináló intézmény

3. §

(1)[3] Az EU saját forrásokkal összefüggő koordinációs feladatok teljesítéséért az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben hivatkozott feladatok ellátása mellett gondoskodik a 2. § 1. pontjában meghatározott EU saját források - kivéve a tradicionális saját forrásokat -, valamint a 2. § 5. pontban meghatározott kötelezettség összegének a 10. §-ban meghatározott számlára történő utalásáról az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

A tradicionális saját források intézményei

4. §

(1)[4] A tradicionális saját források közösségi jogszabályban előírt, a vámokkal összefüggő e rendeletben meghatározott feladatai ellátásáért a miniszter és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a felelős.

(2) A tradicionális saját források közösségi jogszabályban előírt, a cukorágazati hozzájárulásokkal összefüggő e rendeletben meghatározott feladatai ellátásáért a miniszter és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a felelős.

5. §

(1)[5] A NAV feladata az A- és B-számlák összeállítása és az A-számlán feltüntetett vámbevétel összegének a 10. §-ban meghatározott számlára történő utalása az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

(2) Az MVH feladata

a) a cukorágazati hozzájárulások megállapítása, kivetése és beszedése a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban,

b) az A- és B-számlák összeállítása,

c) az A-számlán feltüntetett cukorágazati hozzájárulások pénzügyi teljesítésével összefüggő feladatok ellátása az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

Az áfa alapú hozzájárulás intézményei

6. §[6]

Az áfa alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló harmonizált áfa alap kiszámításával összefüggő feladatok ellátásért a miniszter, a NAV, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a felelős.

7. §

(1) A miniszter feladata a harmonizált áfa alap éves tervezése, a tényleges harmonizált áfa alap kiszámítása és az erről szóló jelentés összeállítása.

(2) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában a KSH feladata

a) a súlyozott átlagos áfa kulcs kiszámítása, továbbá

b) a korrekciós tételek kiszámításához, és

c) a kompenzációs tételek kiszámításához adatok szolgáltatása a miniszter számára.

(3) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában a NAV feladata[7]

a) az áfa bevételekről,

b) a korrekciós tételek kiszámításához, és

c) a kompenzációs tételek kiszámításához adatok szolgáltatása a miniszter számára.

(4)[8]

(5) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában a Kincstár feladata az áfa pénzforgalmi bevételekről adatok szolgáltatása a miniszter számára.

A GNI alapú hozzájárulás intézményei

8. §

(1) A GNI alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló GNI alap számításával összefüggő feladatok ellátásáért a miniszter és a KSH felelős.

(2) A GNI alap vonatkozásában

a) az előrejelzésért a miniszter,

b) a tényleges GNI alap kiszámításáért a KSH a felelős.

A brit korrekció finanszírozásának intézménye

9. §

A brit korrekció finanszírozásában való részvételi kötelezettség összegének kiszámításával és nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásért a miniszter a felelős.

III. Fejezet

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

10. §

(1) Az EU saját források pénzügyi teljesítése a Magyar Nemzeti Banknál vezetett "Európai Bizottság - Saját források" elnevezésű forintszámlára történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett számla számlakivonatait a Magyar Nemzeti Bank a miniszter részére - a számlatulajdonos felhatalmazása esetén - havonta megküldi.

11. §[9]

Az EU saját források pénzügyi teljesítésre vonatkozó részletes eljárásrendet a miniszter, a NAV és az MVH belső szabályzatában rögzíti.

12. §

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 11. cikkében meghatározott késedelmi kamat megfizetése az adott EU saját forrás tekintetében az e rendeletben meghatározott pénzügyi teljesítésért felelős intézményt terheli.

IV. Fejezet

AZ EU SAJÁT FORRÁSOK NYÍLVÁNTARTÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI RENDJE

13. §

(1)[10] A 2. § 3-5. pontjaiban meghatározott EU saját források elszámolása tekintetében a miniszter, a 2. § 2. pontban meghatározott tradicionális saját források tekintetében a NAV és az MVH analitikus nyilvántartást vezet, mely nem része az e szervezetek működésével kapcsolatos könyvvezetésnek, és nem része a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása szerinti könyvvezetésnek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szervezetek az analitikus nyilvántartásaik tartalmát kötelesek úgy kialakítani, hogy annak alapján a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatásnak megfeleljenek.

(3)[11] Az (1) bekezdésben hivatkozott szervezetek analitikus nyilvántartásai - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.

14. §[12]

A miniszter, a NAV és az MVH felelős a pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszerben lévő, saját felelősségébe tartozó pénzügyi adatok folyamatos frissítéséért, naprakészen tartásáért, valamint a rendszerbe bevitt adatok teljeskörűségéért és bizonylatokkal történő alátámasztottságáért.

V. Fejezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

15. §

(1)[13] Az EU saját forrásokkal összefüggő feladatok részletes meghatározása és végrehajtása érdekében az egyes EU saját források szerint a miniszter az MVH-val és a KSH-val együttműködési megállapodást köt.

(2) Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell az adott feladatot ellátó szervezet, illetőleg szervezeti egység megnevezését, a rá vonatkozó feladat pontos leírását és a feladat teljesítésének határidejét.

(3)[14] Az együttműködési megállapodásokat az együttműködő felek szükség esetén felülvizsgálják.

(4) Az e rendeletben rögzített feladatok és az együttműködési megállapodásokban meghatározott részletes feladatok végrehajtásához szükséges finanszírozási forrásokat az 1. §-ban meghatározott, a fejezetek felügyeletét ellátó szervek kötelesek biztosítani.

(5) A KSH-nak az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges adminisztratív adatokat a statisztikai szolgálat szervei rendelkezésére bocsátják.

VI. Fejezet

ELLENŐRZÉS

16. §

(1) Az e rendelet II. fejezetében felsorolt költségvetési szervek vezetői kötelesek az EU saját források ellenőrzése tekintetében a Közösségek saját forrásainak ellenőrzését és vizsgálatát a Bizottság felhatalmazásával ellátó megbízottak jogkörének és kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 1026/1999/EK, Euratom tanácsi rendelet, valamint a költségvetési szervek ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni és végrehajtani.

(2) Az e rendelet II. fejezetében felsorolt költségvetési szervek kötelesek az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék, valamint az Európai Bizottság illetékes szerveit, képviselőit az ellenőrzési munkájukban a helyszínen is, a megfelelő dokumentumok, számlák, nyilvántartások, egyéb igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával segíteni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladatés hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 84/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 69. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"69. az Európai Unió tradicionális saját forrásai: az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i Euratom 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke értelmében a nem tagállamokból (harmadik országból) származó import utáni vámok, mezőgazdasági vámok, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások;"

(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 2007/436/EK, Euratom határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről;

b) a Tanács 1150/2000/EK, Euratom rendelete (2000. május 22.) a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet a 15/2009. (IV. 2.) KüM határozatban foglaltak alapján 2009. március 1-jén lép hatályba.

[2] Megállapította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 245. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[3] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 1. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 2. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 3. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 4. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[7] A felvezető szöveget módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 5. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[9] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 3. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 3. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[11] Beiktatta a 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2013.07.01.

[12] Módosította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. § 3. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[13] Megállapította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[14] Megállapította a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék