2007. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról[1]

Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

a)[2] uniós jogi aktus: az Európai Unió Működéséről Szóló szerződés 75. cikke, illetve 215. cikke alapján elfogadott uniós jogi aktusok, valamint az ezen jogi aktusok felhatalmazása alapján elfogadott jogi aktusok, illetve intézkedések;

b) mentesítés: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alá vont pénzeszköz, illetve gazdasági erőforrás feletti rendelkezési jog gyakorlásának eseti, célhoz kötött engedélyezése;

c)[3] pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés:

ca) a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztása, valamint

cb) a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalma;

d)[4] pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus hatálya alá tartozó szervezet tagja;

e) vagyoni nyilvántartás: a külön jogszabályok szerinti ingatlan-nyilvántartás, cégnyilvántartás, járműnyilvántartás, úszólétesítmény-lajstrom, légijármű-lajstrom, kulturális örökség hatósági nyilvántartása.

f)[5] pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés: az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet V. Fejezetében foglalt intézkedések;

g)[6] pénzeszköz átutalása: az uniós jogi aktusban meghatározott fogalom.

A törvény hatálya

2. §[7] Ha uniós jogi aktus pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendel el, annak végrehajtása során e törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezései szerint kell eljárni.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtása

3. § (1)[8]

(2)[9]

(3)[10] Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik Magyarország területén az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással, erről a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az alkalmazandó uniós jogi aktus vonatkozó rendelkezésére hivatkozva, a 10. § (3)-(4) bekezdés szerinti vizsgálat eredményének és a (4) bekezdés szerinti adatok megküldésével, a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul értesíti

a) a vagyon fekvése szerint illetékes törvényszéket (a továbbiakban: bíróság),

b) az illetékes cégbíróságot,

c) az adópolitikáért felelős minisztert, valamint

d) ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya vagyoni nyilvántartásban nyilvántartott gazdasági erőforrással rendelkezik, az adott vagyoni nyilvántartást vezető illetékes szervet.

(4)[11] A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a 7. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint

a)[12] az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezeti formájának megfelelő törvényben meghatározott azonosító adatait,

b) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás azonosításához szükséges adatokat.

4. § (1)[13] A bíróság a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § (3) bekezdése szerinti értesítése alapján nemperes eljárásban végzéssel az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot rendel el, amelyről haladéktalanul, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott okiratot tartalmazó elektronikus üzenet vagy telefax útján értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.

(2) Amennyiben a bíróság a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § (3) bekezdése szerinti értesítése alapján azt állapítja meg, hogy a zárlat elrendelésének feltételei nem állnak fenn, arról az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.

(3)[14] A végrehajtást a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával szemben, az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközre és gazdasági erőforrásra kell elrendelni.

5. § (1)[15] A bírósági végrehajtó a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtásáról, illetve a végrehajtás befejezéséről, a cégbíróság a cég működésének a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 85. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztéséről, illetve a cég működése felfüggesztésének a Ctv. 85. § (2) bekezdése szerinti megszüntetéséről három munkanapon belül értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet, továbbá az adópolitikáért felelős minisztert.

(2)[16] Az Európai Unió többi tagállama és intézményei felé a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusban a végrehajtott intézkedésekről és egyéb körülményekről előírt tájékoztatást az adópolitikáért felelős miniszter teljesíti.

A mentesítési eljárás

6. § (1)[17] Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus lehetővé teszi az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alóli mentesítést, az e §-ban meghatározott mentesítési eljárás lefolytatásának van helye.

(2)[18] Amennyiben a mentesítés a bíróságnak az 1. § c) pont ca) alpontjának végrehajtásárára irányuló zárlat feloldására irányul, a mentesítés iránti kérelmet a bíróságnak címezve, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervhez kell benyújtani. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv

a) a kérelem benyújtásáról értesíti az adópolitikáért felelős minisztert,

b) amennyiben az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) határozatán alapul, az ENSZ BT vonatkozó határozatának megfelelően haladéktalanul megkezdi és lefolytatja a szükséges konzultációs eljárást az ENSZ BT illetékes Szankciós Bizottságával, továbbá

c) a konzultációs eljárás befejezését követően, annak eredményéről - a kérelem megküldésével egyidejűleg -haladéktalanul értesíti a bíróságot.

(3) A mentesítésről a bíróság nemperes eljárásban a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül - a zárlatot elrendelő korábbi végzésére is tekintettel - végzéssel dönt.

(4) A bíróság a végzését kézbesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek és az adópolitikáért felelős miniszternek is.

(5)[19] Az adópolitikáért felelős miniszter elvégzi az uniós jogi aktusoknak megfelelően az Európai Unió többi tagállama és intézményei tájékoztatását.

6/A. §[20] (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusban rögzített feltételek alapján, az 1. § c) pont cb) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos mentesítésre akkor kerülhet sor, ha az ügyletet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az uniós jogi aktusban meghatározottak szerint mentesítette a tilalom alól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés iránti kérelmet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervhez kell benyújtani.

(3) A kérelmet az 1. § c) pont cb) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya, pénzügyi szolgáltatás esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés a)-e) és l) pontja hatálya alá tartozó szolgáltató (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltató) nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó, rendelkezésre álló összes adatot, tényt, körülményt, különös tekintettel a pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátására vonatkozó ügylet céljának megjelölésére, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra, a Pmt. alapján rögzített adatokra, a kapcsolódó egyéb hatósági engedélyekre és az uniós jogi aktusban a pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó kivételekre.

(4) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv harminc napon belül megvizsgálja a mentesítési kérelmet és dönt az uniós jogi aktusban rögzített feltételek alapján és szempontoknak megfelelően.

(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv az uniós jogi aktusban rögzített esetekben a határozatát megküldi az adópolitikáért felelős miniszter részére, aki az uniós jogi aktusoknak megfelelően tájékoztatja az Európai Unió többi tagállamát és az Európai Bizottságot.

(6) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv, a pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó intézkedés alkalmazásának ellenőrzése céljából, továbbá az e § szerinti mentesítési eljárás lefolytatása céljából jogosult kezelni a Pmt. ügyfél-átvilágítási rendelkezései alapján a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozóan a szolgáltató által rögzített és a mentesítés iránti kérelemben továbbított és a (8)-(12) bekezdések szerinti eljárás során tudomására jutott személyes adatokat.

(7) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv a (6) bekezdés alapján kezelt adatokat a mentesítés iránti kérelem beérkezését követő 5 év elteltével, ha a korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus szerinti mentesítési eljárás lefolytatásának feltételei ezt követően is fennállnak, akkor a feltételek fennállásának megszűnését követően haladéktalanul köteles törölni.

(8) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv az e § szerinti mentesítési eljárás lefolytatása során közigazgatási hatóságot, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, terrorizmust elhárító szervet, nyomozó hatóságot, nemzetbiztonsági szolgálatot, ügyészt, bíróságot kereshet meg, ha az e törvényben meghatározott feladatának ellátásához

a) olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett szerv nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg,

b) olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett szervnél van, vagy onnan szerezhető meg.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresésben meg kell jelölni a megkeresésben kért adat, irat vagy más bizonyíték felhasználásának célját.

(10) A megkeresett szerv csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. Ha a megkeresésben foglaltak teljesítésére más szerv rendelkezik hatáskörrel, a megkeresett szerv a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított három napon belül e szervhez továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.

(11) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresést nyolc napon belül teljesíteni kell.

(12) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv az e § szerinti mentesítési eljárás lefolytatása során illetékes külföldi hatóságot is megkereshet.

Adatkezelés és megkeresés

7. § (1)[21] A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv abból a célból, hogy megállapítsa, hogy az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik-e Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással, jogosult kezelni

a) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának a születési és házassági nevére, születési idejére, születési helyére, lakóhelyére és tartózkodási helyére vonatkozó személyes adatait, továbbá a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus által közzétett egyéb azonosító adatait,

b) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy születési és házassági nevére, születési idejére, születési helyére, lakóhelyére és tartózkodási helyére vonatkozó személyes adatait.

(2) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § szerinti eljárásának feltételei már nem állnak fenn, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az eljárása során gyűjtött adatokat haladéktalanul törli.

8. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv közigazgatási hatóságot kereshet meg, ha a 3. § szerinti feladatának ellátásához

a) olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett hatóság nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg,

b) olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett hatóságnál (állami, önkormányzati szervnél) van, vagy onnan szerezhető meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresésben meg kell jelölni az adat, irat, más bizonyíték felhasználásának célját, valamint azt, hogy a személyes adat beszerzésére e törvény alapján kerül sor.

(3) A megkeresett hatóság csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. Ha a megkeresésben foglaltak teljesítésére más szerv jogosult, a megkeresett hatóság a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított öt napon belül e hatósághoz továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a megkereső hatóságot.

(4) Ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, a megkeresést nyolc napon belül kell teljesíteni.

(5)[22] A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv a 10. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatának ellátásához illetékes külföldi hatóságot is megkereshet.

9. §[23] (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a 3. § (4) bekezdés és a 7. § (1) bekezdés szerinti adatok ellenőrzése, valamint a 10. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladata ellátásának céljából

a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból,

b) a munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából,

c) a cégnyilvántartásból,

d) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,

e) az ingatlan-nyilvántartásból,

f) az úszólétesítmények lajstromából,

g) a légi járművek lajstromából,

h) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,

i) a közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint

j) a kulturális örökség hatósági nyilvántartásából

a 3. § (4) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglalt adatokat igényelheti.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv haladéktalanul értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának

a) Magyarországon bekövetkezett haláláról, nevének megváltoztatásáról,

b) bejelentett lakóhelyének megszűnéséről, megváltozásáról,

c) adatai nyilvántartásának megszüntetéséről.

(3) Ha az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya nem tartozik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá, a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya tartózkodási helyének megváltozásáról.

(4) Az uniós jogi aktusban meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtása érdekében a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv adatokat igényelhet a pénzügyi információs egységként működő hatóságtól. Az adatigénylés kizárólag a pénzügyi információs egységként működő hatóság által a Pmt. szerint kezelt adatokra irányulhat. Amennyiben a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek az eljárása során a Pmt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény jut tudomására, arról haladéktalanul tájékoztatja a pénzügyi információs egységként működő hatóságot.

(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az e törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot 10 évig köteles megőrizni.

A szolgáltatók, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelezettségei és az alkalmazandó intézkedések

10. § (1)[24] A Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltató, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelesek - a 7. § (1) bekezdése szerinti személyes adatok közlésével - haladéktalanul bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

(2)[25]

(3)[26] A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a szolgáltató által tett (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő

a) belföldi ügylet esetében két munkanapon belül,

b) nem belföldi ügylet esetében négy munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést.

(4)[27] A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a vagyoni nyilvántartást vezető szerv által tett (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő három munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést.

(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a (3)-(4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján

a) a 3. § (3)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint jár el, és erről a 3. § (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a bejelentést tevő szolgáltatót, illetve vagyoni nyilvántartást vezető szervet is értesíti; vagy

b) arról értesíti a bejelentést tevő szolgáltatót, illetve vagyoni nyilvántartást vezető szervet, hogy a 3. § (3)-(4) bekezdések szerinti eljárás feltételei nem állnak fenn.

(6)[28] A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő

a) belföldi ügylet esetében két munkanap,

b) nem belföldi ügylet esetében négy munkanap

alatt nem teljesítheti azt az ügyletet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást érinthet, kivéve ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kapott.

(7)[29] Az ügyletet - ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak - a bejelentés megtételét követő

a) belföldi ügylet esetében harmadik munkanapon,

b) nem belföldi ügylet esetében ötödik munkanapon teljesíteni kell, kivéve ha a szolgáltató az (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítést kapott.

(8)[30] A vagyoni nyilvántartást vezető szerv az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő három munkanap alatt nem teljesítheti azt a bejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelmet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással lehet kapcsolatos, kivéve ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kapott. A bejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelem teljesítése iránt - ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak - a bejelentés megtételét követő negyedik munkanapon intézkedni kell, kivéve ha a vagyoni nyilvántartást vezető szerv az (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítést kapott.

A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezések[31]

11. § (1)[32] Ha az uniós jogi aktus pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedést rendel el, a pénzügyi szolgáltató - ide nem értve a pénzfeldolgozást végző szolgáltatót - az uniós jogi aktusban rögzített esetekben a pénzeszközök átutalása és a pénzügyi szolgáltatás kezdeményezéséről, fogadásáról, teljesítéséről haladéktalanul értesíti a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet, illetve az uniós jogi aktusban meghatározott esetekben a teljesítés engedélyezése iránti kérelmet nyújt be a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervhez.

(2) A pénzügyi szolgáltató értesítésének, illetve kérelmének tartalmaznia kell a pénzeszközök átutalásával és a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésre álló összes adatot, tényt, körülményt, különös tekintettel az átutalás céljának megjelölésére, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra, a Pmt. alapján rögzített adatokra, a kapcsolódó egyéb hatósági engedélyekre és az uniós jogi aktusban a pénzeszközök átutalására és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások kapcsán rögzített kivételekre.

(3) A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az uniós jogi aktusban meghatározott határidőn belül megvizsgálja a kérelmet és dönt az uniós jogi aktusban rögzített feltételek alapján és szempontoknak megfelelően.

(4) Ha a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításért felelős szerv az uniós jogi aktusban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(5) A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a kérelmet elutasító határozatát megküldi az adópolitikáért felelős miniszter részére, aki a kérelem elutasításáról az uniós jogi aktusoknak megfelelően tájékoztatja az Európai Unió többi tagállamát és az Európai Bizottságot.

12. § (1) A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításért felelős szerv, a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés alkalmazásának ellenőrzése céljából, továbbá a 11. § szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása céljából jogosult kezelni a Pmt. ügyfél-átvilágítási rendelkezései alapján a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozóan a szolgáltató által rögzített és az értesítésben, az engedélyezés iránti kérelemben továbbított és a 13. § szerinti eljárás során tudomására jutott személyes adatokat.

(2) A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításért felelős szerv az (1) bekezdés alapján kezelt adatokat - amennyiben az eljárás feltételei a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus alapján már nem állnak fenn - az értesítés és engedélyezés iránti kérelem beérkezését követő 5 év után köteles törölni.

13. § (1) A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításért felelős szerv a 11. § szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása során közigazgatási hatóságot, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, terrorizmust elhárító szervet, nyomozó hatóságot, nemzetbiztonsági szolgálatot, ügyészt, bíróságot kereshet meg, ha az e törvényben meghatározott feladatának ellátásához

a) olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett hatóság nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg,

b) olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett hatóságnál van, vagy onnan szerezhető meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresésben meg kell jelölni a megkeresésben kért adat, irat vagy más bizonyíték felhasználásának célját.

(3) A megkeresett szerv a megkeresést a rá vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint teljesíti. A megkeresett szerv csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. Ha a megkeresésben foglaltak teljesítésére más szerv rendelkezik hatáskörrel, a megkeresett szerv a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított három napon belül e hatósághoz továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításért felelős szervet.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresést nyolc napon belül teljesíteni kell.

(5)[33] A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a 11. § szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása során illetékes külföldi hatóságot is megkereshet.

14. §[34]

15. §[35]

16. §[36]

17. §[37]

18. §[38]

19. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget."

Az Európai Unió jogának való megfelelés

20. §[39] Ez a törvény

a) a Milosevic úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról és az 1294/1999/EK rendeletnek, a 607/2000/EK rendeletnek, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló 2000. november 10-i 2488/2000/EK tanácsi rendelet 1-3., 8-8a. és 10. cikkének,

b) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2001. december 17-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1-6., 8. és 10. cikkének,

c) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet 1-2a., 4., 5-6., 8-9. és 11. cikkének,

d) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. július 7-i 1210/2003/EK tanácsi rendelet 1., 4-10, 13-14., 15a. és 16. cikkének,

e) egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004. február 19-i 314/2004/EK tanácsi rendelet 1., 6-9., 10. és 13. cikkének,

f) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 2004. április 29-i 872/2004/EK tanácsi rendelet 1-10. és 13. cikkének,

g) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2005. április 12-i 560/2005/EK tanácsi rendelet 1-10. és 13. cikkének,

h) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2005. július 18-i 1183/2005/EK tanácsi rendelet 1-8. és 11. cikkének,

i) a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2005. július 18-i 1184/2005/EK tanácsi rendelet 1-8. és 11. cikkének,

j) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2006. február 21-i 305/2006/EK tanácsi rendelet 1-7. és 10. cikkének,

k) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1-7. és 10. cikkének,

l) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007. március 29-i 329/2007/EK tanácsi rendelet 1., 6-12. és 15-16. cikkének,

m) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet 1., 11-14., 16-17. és 20-21. cikkének,

n) a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2009. december 22-i 1284/2009/EU tanácsi rendelet 1., 6-13. és 17-18. cikkének,

o) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2010. április 26-i 356/2010/EU tanácsi rendelet 1-10. és 16-17. cikkének,

p) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011. február 4-i 101/2011/EU tanácsi rendelet 1-10. és 15. cikkének,

q) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 2010. július 26-i 667/2010/EU tanácsi rendelet 1., 4-7., 9-11. és 15-16. cikkének,

r) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet 1.,5., 6a-14. és 19. cikkének,

s) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011. március 21-i 270/2011/EU tanácsi rendelet 1-10. és 15. cikkének,

t) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendelet 1., 2., 4-10. és 15. cikkének,

u) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2011. augusztus 1-i 753/2011/EU tanácsi rendelet 1., 3., 5-9. és 14. cikkének,

v) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet 1., 14., 16-22., 27-30. és 35. cikkének,

w) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet 1., 23-24., 30-35., 38., 40-44. és 48-49. cikkének,

x) a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012. május 3-i 377/2012/EU tanácsi rendelet 1-2., 4-9. és 14. cikkének

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Átmeneti és záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)[40]

(3)[41]

(4)[42]

22. §[43] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 10-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2011. évi LV. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.06.02.

[3] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[4] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 167. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[5] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[6] Beiktatta a 2011. évi LV. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.06.02.

[7] Módosította a 2011. évi LV. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.06.02.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LII. törvény 46. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LII. törvény 46. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[10] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 34. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[11] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 34. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[12] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 167. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[13] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 35. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[14] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[15] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 36. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[16] Módosította a 2011. évi LV. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.06.02.

[17] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 37. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[18] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 37. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[19] Módosította a 2011. évi LV. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.06.02.

[20] Beiktatta a 2013. évi LII. törvény 38. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[21] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 39. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[22] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 40. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[23] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 41. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[24] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 42. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LII. törvény 46. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[26] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 42. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[27] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 42. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[28] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 42. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[29] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 42. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[30] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 42. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[31] Beiktatta a 2011. évi LV. törvény 2. §-a. Hatályos 2011.06.02.

[32] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 43. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[33] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 44. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LII. törvény 46. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.02.

[39] Megállapította a 2013. évi LII. törvény 45. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.03.

[41] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.03.

[42] Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.02.

[43] Megállapította a 2011. évi LV. törvény 4. §-a. Hatályos 2011.06.02.

Tartalomjegyzék