53/2011. (VI. 10.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ex situ megőrzés: az élelmezési és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról szóló, Rómában, 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet] 2. cikkében meghatározott megőrzés,

2. FAO Egyezmény: a 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglalt előírások összessége,

3. felszaporítás: mag-alakban fenntartott tételek mintanagyságának növelése legalább 2000 mag/tételig,

4. Nemzeti Génbank: Olyan unikális tételeket fenntartó génforrás gyűjtemény, amelyet országos jelentősége miatt a Növényi Génbank Tanács (a továbbiakban: Génbank Tanács) javaslatára az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti génbank hálózat részeként, nemzeti jelentőségű, hosszú távú fenntartásra érdemes génbank gyűjteményként ismer el,

5. Nemzeti Génbank Adatbázis: a nemzeti kultúrnövény, illetve mikroorganizmus genetikai anyag-gyűjteményekkel kapcsolatos információk nyilvántartására szolgáló országos számítógépes génbank-adatbázis és információs rendszer,

6. nemzeti gyűjtemény: a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontjában meghatározott gyűjtemény,

7. támogatási időszak: 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszak,

8. tétel: különálló megőrzési egység (klón, törzs, vonal, fajta, változat, populáció) a megőrzendő genetikai anyag típusától függően.

9.[1] vis maior esemény: az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) 2. §-a szerint meghatározott esemény.

2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege és tárgya

3. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében

a) az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái

aa) megőrzéséhez,

ab) felszaporításához, és

b) a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

(2) Nem vehető igénybe támogatás fajta-előállító nemesítéshez, vetőmag és szaporítóanyag kereskedelem folytatásához.

3. Támogatás mértéke

4. § A támogatás évenkénti mértéke a 3. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

5. § Támogatást az a kérelmező vehet igénybe, aki az R. 8. § (1) bekezdése alapján a miniszter által kijelölt nemzeti gyűjtemény részét képező gyűjteményt a teljes támogatási időszak alatt fenntartja és rendelkezik

a) a Nemzeti Génbanknál nyilvántartási számmal,

b) az R. szerint létrehozott Génbank Tanácsnak a kérelmező szakmai és technikai felkészültségére és a gyűjtemény mezőgazdasági, kultúrtörténeti és genetikai értékeire vonatkozó véleményével, és

c) legalább 50 darabbal az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái vagy a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok Nemzeti Génbank Adatbázisban 2011. január 1-jéig regisztrált tételei közül, amelyeket az 1. mellékletben meghatározott módon őriz meg.

6. § (1) Egy kérelmező csak a különböző tételek után jogosult támogatásra, ugyanazon fajtából álló tételekre kizárólag egyszer vehető igénybe támogatás.

(2) Az egy tételben foglalt minimális mintamennyiséget a 4. melléklet tartalmazza.

(2a)[2] A tétel minimális mintamennyisége meglétének vizsgálatakor figyelembe kell venni az adott tételből felszaporítási céllal ideiglenesen kivett magok számát is.

(3) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult köteles

a) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek megvalósítása során az R. 6. § (5) bekezdésében meghatározott előírásokat betartani, és

b) az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzése esetén évente a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) számára megküldeni[3]

ba) egy szakmai jelentést az adott évben elvégzett genetikai erőforrásokkal kapcsolatos feladatokról, és

bb) egy tájékoztatót az adott évben a felhasználók részére átadott genetikai erőforrásokról, illetve az esetlegesen megrendezésre került tenyészkerti szemlékről.

(4) Ex situ ültetvények esetén a támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania

a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartására vonatkozó előírásokat, és

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt intézkedéshez kapcsolódó követelményeket.

(5)[4] Maggal szaporított egyévesek és maggal szaporított évelők közé tartozó tételek esetében a kérelmező köteles 2015. október 31-ig elérni a 2000 db/tétel mintanagyságot, és a felszaporított tételeket a FAO Egyezmény alapján hozzáférhetővé tenni.

(5a)[5] Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 5. melléklet szerinti tételek esetében a kérelmező az 500 db/tétel mintanagyságot köteles elérni.

(6)[6] A tételek (5) bekezdésben meghatározott felszaporítását a NÉBIH 2015. november 15-ig igazolja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé.

(7) A felszaporított tételek után nem jár támogatási összeg.

5. Támogatási kérelem benyújtása

7. §[7]

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1)[8] A támogatási kérelmet a Kincstár az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 2. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

7. A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai

9. § (1)[9] Amennyiben a támogatási időszak alatt a támogatási határozatban rögzítetthez képest csökken a támogatásra jogosult által megőrzött tételek száma, akkor a kipusztult tételek fajának megfelelően lehetőség van a tételek pótlására. A kipusztult tételek listáját a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell bejelentenie a kipusztulás időpontjától számított 14 napon belül.

(2) A kipusztult tételek után adott évben nem jár támogatás, azokat a támogatásra jogosult köteles pótolni a következő év szeptember 1-jéig. Amennyiben a kipusztult tételek után járó adott évi támogatási összeg már kifizetésre került, azt a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(3) A támogatásra jogosult által megőrzésre vállalt tételek számának az (1) bekezdés szerinti pótlása esetén a tételek száma nem haladhatja meg a helyt adó támogatási határozatban foglalt mértéket, támogatásra kizárólag a támogatási határozatban meghatározott mértékben jogosult.

8. A tételek visszavonásának szabályai

10. § (1)[10] A támogatási időszak alatt a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon visszavonhatja[11]

a) a teljes támogatási kérelmét, vagy

b) a helyt adó támogatási határozatban foglalt tételek legfeljebb 25%-át.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott visszavonás esetében a megmaradó tételek száma nem csökkenhet 50 db tétel alá.

(3) A támogatási időszak folyamán az (1) bekezdés szerinti visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:

a) 2012. vonatkozásában: 2011. december 31.;

b) 2013. vonatkozásában: 2012. december 31.;

c) 2014. vonatkozásában: 2013. december 31.;

d) 2015. vonatkozásában: 2014. december 31.

9. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

11. § (1) A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt és a Génbank Tanács szakmai és technikai felkészültségére vonatkozó álláspontjának beszerzését követően ruházhatja át.

(2) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.

(3) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. Kötelezettségátadás csak teljes naptári évre vonatkozhat és a támogatási időszak első naptári évére vonatkozóan nincs rá lehetőség.

(4)[12] Kötelezettségátadás és jogutódlás - a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a teljes aktuális tételállományra vonatkozóan lehetséges, az aktuális tételszámnál kevesebb tétel nem ruházható át.

(4a)[13] Részleges tételállományra vonatkozó kötelezettségátadás és jogutódlás csak költségvetési szerv, illetve az 50% feletti állami tulajdoni hányadú cég esetén lehetséges, amennyiben jogszabályban elrendelt szervezeti változás miatt a továbbiakban nem tudja a teljes aktuális tételállományra vonatkozó megőrzési kötelezettségét teljesíteni.

12. § A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következő naptári évre vonatkozóan az adott év december 31-ig kell benyújtani a Génbank Tanács álláspontjával együtt a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresítenie:[14]

a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,

b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai,

c) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok, és

d) az ügyfelek aláírásai.

10. Kifizetési kérelem benyújtása

13. § (1) A támogatási kérelem magában foglalja az első évre vonatkozó kifizetési kérelmet is.

(2)[15] A további kifizetési kérelmeket évente, szeptember 1. és szeptember 30. között lehet postai úton benyújtani a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresítenie:[16]

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,

b) a kérelmezett aktuális tételek száma tételcsoportonként,

c) a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok, és

d) az ügyfél aláírása.

(3)[17] A 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai jelentés és tájékoztató szakmai megfelelőségéről a NÉBIH utólagos, az adott évre vonatkozó igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez kell csatolnia. A NÉBIH az igazolás kiállítása érdekében megkereséssel fordul a Génbank Tanács szakági munkacsoportjához.

(4)[18] A (3) bekezdéstől eltérően a 2011. év vonatkozásában az igazolásokat 2011. október 31-ig kell benyújtani a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(5) Nem adható támogatás azon kérelmezőnek, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 12. és 13. számú mellékleteiben szereplő kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka szántóföldi növény-, zöldségfajták termesztésének vonatkozásában adott évben helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozattal rendelkezik.

11. Ellenőrzés

14. § (1)[19] A jogosultsági feltételek teljesítését a Kincstár, a NÉBIH, illetve a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága évente ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(3)[20] A Kincstár adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a kifizetési kérelemben igényelt tételek szerepelnek-e a Nemzeti Génbank Adatbázisban.

12. A támogatás folyósítása

15. § (1) A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján, forintban történik.

(2) A támogatás összege legfeljebb a támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozatban feltüntetett tételekre vonatkozóan állapítható meg.

(3)[21] Amennyiben a támogatásra jogosult az adott évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, az e jogszabályban foglalt kötelezettségei azonban az adott évben is fennállnak, amelyek betartását a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

13. Jogkövetkezmények

16. § (1) A támogatásra jogosult a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha

a) az 5. § c) pontjában szereplő tételek száma 50 db alá csökken, vagy

b) a megőrzött tételek száma 25%-ot meghaladó mértékben csökkent.

(2) A támogatásra jogosult részére az adott évi támogatás nem kerül kifizetésre, ha a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat az adott évben nem teljesíti.

(3) A támogatásra jogosult részére az adott évi támogatás összege 20%-kal csökken, ha a 6. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő tevékenységek egyikét elmulasztotta elvégezni. Mindkét tevékenység elmulasztása esetén az adott évi támogatás összege 40%-kal csökken.

(4)[22] Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 6. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltaknak, akkor a felszaporítandó tételek vonatkozásában nem jogosult az 5. évre jutó támogatási összegre.

(5) Tételek visszavonása esetén a 10. § (1) bekezdése alapján visszavont tételek támogatási jogosultsága megszűnik, és a visszavont tételek után a már korábban kifizetett támogatás összegét a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(6) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglalt határidőben a pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kipusztult tételek visszavontnak minősülnek és az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(7)[23] Ha az adminisztratív, vagy helyszíni ellenőrzés során talált tételek száma az adott évben benyújtott kifizetési kérelemhez képest kevesebb, akkor az adott évi támogatást a tételszám-csökkenés százalékos nagyságának kétszeresével kell csökkenteni.

17. §[24] Ha a támogatási időszak alatt ugyanazon tételre egynél több alkalommal nem kerül sor támogatás kifizetésre, mert a támogatásra jogosult

a) nem nyújt be az adott évre az adott tételre vonatkozóan kifizetési kérelmet, vagy

b) a benyújtott kifizetési kérelme az adott tételre vonatkozóan elutasításra kerül,

akkor az adott tétel támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott tételre már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

14. Vis maiorra vonatkozó szabályok

18. §[25] (1) A Kincstár mentesíti a támogatásra jogosultat a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében kipusztult tételeknek[26]

a) az adott gazdálkodási évre, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére

vonatkozó fenntartási kötelezettsége alól.

(2)[27] Az (1) bekezdés a) pontja szerint jár el a Kincstár, ha a támogatásra jogosult eleget tesz a 9. §-ban foglalt pótlási kötelezettségének. Ebben az esetben a kipusztult tételekre az adott évben járó támogatási összeg teljes összege kifizetésre kerül.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerint jár el a Kincstár, ha a támogatásra jogosult a 9. §-ban foglalt pótlási kötelezettségének[28]

a)[29] a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében nem tesz eleget, vagy

b)[30] a kipusztulás évében, vagy a kipusztulást követő évben eleget tesz, de a kipusztulást követő évben a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében újból kipusztul a tétel.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kipusztult tételekre a támogatási időszak fennmaradó részére támogatás nem adható, de a kipusztult tételekre korábban kifizetett támogatás összegét nem kell visszafizetni.

(5)[31] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kincstár a kipusztult tételeket a vis maior esemény bekövetkeztének naptári évétől kizárja a támogatott tételek közül, továbbá az ügyfél nem jogosult az adott évi támogatásra, ugyanakkor az érintett tételek szankció alapját nem képezhetik.

15. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

20. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikkének (5) bekezdése,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet,

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. §[32] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 1. § 9. pontját, 14. § (3) bekezdését, 16. § (7) bekezdését, valamint a 17. §-át a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. §[33] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 11. § (4) és (4a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §[34] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 6. § (6) bekezdést és 16. § (4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A génmegőrzésben érintett növényfajok és -fajták listája

ABC
1.Termesztett fajokA növény magyar neveTámogatott megőrzési mód*
2.Achillea filipendulinaPáfránylevelű cickafarkII/2
3.Achillea millefoliumKözönséges cickafarkII/2
4.Agropyron cristatumTaréjos búzafűII/2
5.Agropyron elongatumMagas tarackbúzaII/2
6.Agropyron intermediumDeres tarackbúzaII/2
7.Agrostis albaTarackos tippanII/2
8.Agrostis alba subsp.giganteaÓriás tippanII/2
9.Agrostis capillarisCérnatippanII/2
10.Alcea rosea (Althaea rosea)Kerti mályvaII/2
11.Allium ascalonicumMogyoróhagymaII/2, III
12.Allium cepa var.aggregatumCsokroshagymaII/2, III
13.Allium cepa var.cepaVöröshagymaI/3
14.Allium fistulosumTéli hagymaII/2, III
15.Allium galanthumDíszhagymaII/2, III
16.Allium porrumPoréhagymaII/2
17.Allium sativumFokhagymaIII
18.Allium schoenoprasumMetélőhagymaII/2, III
19.Allium tuberosumTatár hagymaIII
20.Alopecurus pratensisRéti ecsetpázsitII/2
21.Amaranthus caudatusBókoló amarántI/3
22.Amaranthus cruentusBíbor amarántI/3
23.Amaranthus hypochondriacusPiros amarántI/3
24.Amygdalus communis (Prunus dulcis
var.sativa)
ÉdesmandulaIV, V
25.Anethum graveolensKaporI/3
26.Anthoxanthum odoratumIllatos borjúpázsitII/2
27.Anthyllis vulnararia subsp.vulnerariaNyúlszapukaII/2
28.Apium graveolens var.graveolensErősszagú zellerI/3
29.Apium graveolens var.rapaceumKerti zellerI/3
30.Apium graveolens var.secalinumMetélőzellerI/3
31.Arachis hypogaeaAmerikaimogyoróI/1
32.Arrhenatherum elatiusFranciaperjeII/2
33.Asparagus officinalisSpárgaII/2
34.Atriplex hortensisKerti labodaI/2
35.Avena byzantinaBizánci zabI/2
36.Avena sativaAbrakzabI/1
37.Avena strigosaÉrdes zabI/2
38.Basella albaFehér spenótI/2
39.Benincasa hispidaViasztökI/3
40.Beta vulgaris var.ciclaMangoldI/2
41.Beta vulgaris var.conditivaCéklaI/2
42.Beta vulgaris var.crassaTakarmányrépaI/2
43.Beta vulgaris var.altissimaCukorrépaI/2
44.Borago officinalisKerti borágóI/3
45.Brassica junceaSzareptai mustárI/3
46.Brassica napus subsp.napusOlajrepceI/3
47.Brassica napus var.napobrassicaKarórépaI/3
48.Brassica nigraFekete mustárI/3
49.Brassica oleracea convar.acephala
var.gogylodes
KaralábéI/3
50.Brassica oleracea convar.acephala
var.sabellica
Szárnyas káposztaI/3
51.Brassica oleracea convar.acephala var.viridis
(acephala)
MarhakáposztaI/3
52.Brassica oleracea convar.botrytis var.botrytisKarfiolI/3
53.Brassica oleracea convar.botrytis var.italicaBrokkoliI/3
54.Brassica oleracea convar.capitata var.capitata
f.alba
Fejes káposztaI/3
55.Brassica oleracea convar.capitata var.capitata
f.rubra
Vörös káposztaI/3
56.Brassica oleracea convar.capitata
var.sabauda
KelkáposztaI/3
57.Brassica oleracea convar.fruticosa
var.gemmifera
BimbóskelI/3
58.Brassica rapa subsp.rapa (campestris
var.rapifera)
TarlórépaI/3
59.Brassica rapa subsp.chinensisKínai káposztaI/3
60.Brassica rapa subsp.pekinensisPekingi káposztaI/3
61.Bromus erectusSudár rozsnokII/2
62.Bromus inermisÁrva rozsnokII/2
63.Cajanus cajanKajánbabI/1
64.Calendula officinalisKörömvirágI/3
65.Callistephus chinensisKerti őszirózsaI/3
66.Camelina sativaMagvas gomborkaI/3
67.Cannabis sativaKenderI/2
68.Capsicum annuum var.cerasiformeCseresznyepaprikaI/3
69.Capsicum annuum var.grossumÉtkezési paprikaI/3
70.Capsicum annuum var.longumFűszerpaprikaI/3
71.Capsicum annuum var.lycopersiciformeParadicsompaprikaI/3
72.Capsicum baccatumBogyós paprikaI/3
73.Capsicum frutescensCserjés (chili) paprikaI/3
74.Carthamus tinctoriusSáfrányos szekliceI/3
75.Carum carviFűszerköményI/3
76.Chamomilla recutitaOrvosi székfűI/3
77.Cheiranthus cheiriSárgaviolaI/3
78.Clarkia elegansPompás klárikaI/3
79.Cicer arietinumCsicseriborsóI/1
80.Cichorium endiviaEndíviaI/1
81.Cichorium intybus var.foliosumCikóriakatángI/1
82.Citrullus lanatus subsp.lanatusTakarmány görögdinnyeI/3
83.Citrullus lanatus subsp.vulgarisGörögdinnyeI/3
84.Citrullus colocynthisSártökI/3
85.Cnicus benedictusBenedekfűI/3
86.Coix lacryma-jobi var.ma-yuenJób könnyeI/2
87.Coriandrum sativumKoriánderI/3
88.Coronilla variaTarka koronafürtII/2
89.Cosmos bipinnatusSallangos pillangóvirágI/3
90.Cosmos sulphureusSárga pillangóvirágI/3
91.Crambe abyssinicaAbesszín tátorjánI/1
92.Crotalaria junceaKrotalária (Bengálikender)I/3
93.Cucumis anguriaAnguria uborkaI/3
94.Cucumis meloSárgadinnyeI/3
95.Cucumis sativusUborkaI/3
96.Cucurbita ficifoliaLaskatökI/3
97.Cucurbita maximaSütőtökI/3
98.Cucurbita moschataPézsmatökI/3
99.Cucurbita pepo subsp.pepo convar
microcarpina
DísztökI/3
100.Cucurbita pepo convar.giromotiinaCukkini (Csíkos tök)I/3
101.Cucurbita pepo convar.patissoninaCsillagtök (Patisszon)I/3
102.Cucurbita pepo convar.pepoÚritök (Étkezési spárgatök)I/3
103.Cydonia oblongaBirsIV, V
104.Cynara cardunculusKárdiI/3
105.Cynoglossum officinaleOrvosi ebnyelvfűI/3
106.Cynoglossum amabileKerti ebnyelvfűI/3
107.Cynosurus cristatusTaréjos cincorII/2
108.Cyperus esculentusMandulafűII/1
109.Cyperus involucratus (alternifolius
subsp.flabelliformis)
Galléros palkaII/2
110.Dactylis glomerataCsomós ebírII/2
111.Dalea gattingeri (Petalostemon)BíborrojtI/3
112.Datura innoxiaIndián maszlagI/3
113.Datura metelEgyiptomi maszlagI/3
114.Datura meteloidesMaszlagI/3
115.Datura stramoniumCsattanó maszlagI/3
116.Daucus carota subsp.sativusSárgarépaI/3
117.Deschampsia cespitosaSédbúzaII/2
118.Desmodium canadenseKanadai hüvelycsomóII/2
119.Dianthus barbatusTörök szegfű (Szakállas)I/3
120.Dianthus deltoidesFenyérszegfű (Mezei)I/3
121.Dianthus plumariusTollas szegfű (Német)I/3
122.Digitalis ferrugineaRozsdás gyűszűvirágII/2
123.Digitalis purpureaPiros gyűszűvirágII/2
124.Digitaria sanguinalisPirók ujjasmuharI/2
125.Dorycnium pentaphyllumCserjésedő dárdahereII/2
126.Dracocephalum moldavicaKerti sárkányfűI/3
127.Echinacea purpureaLángvörös kasvirágII/2
128.Echinochloa colonum (Panicum colonum)Sáma-kölesI/2
129.Echinochloa crus-galli var.frumentaceaJapánkölesI/2
130.Echinops ruthenicus subsp.ritroKék szamárkenyérII/2
131.Eleusine coracanaUjjaskölesI/2
132.Eleusine indicaAszályfűI/2
133.Eragrostis tef (Poa abyssinica)Abesszín tőtippan (Tef)I/1
134.Eruca sativaBorsmustárI/3
135.Eupatorium cannabinumKenderpakóca (Sédkender)II/2
136.Euphorbia lathyrisKerti sárfű (Hasindító
kutyatej)
I/3
137.Fagopyrum esculentumPohánka (Hajdina)I/3
138.Fagopyrum tataricumTatárkaI/3
139.Festuca arundinaceaNádképű csenkeszII/2
140.Festuca heterophyllaFelemáslevelű csenkeszII/2
141.Festuca ovinaJuhcsenkeszII/2
142.Festuca pratensisRéti csenkeszII/2
143.Festuca rubraVörös csenkeszII/2
144.Festuca sulcata (rupicola)Barázdált csenkesz (Pusztai)II/2
145.Foeniculum vulgareÉdesköményI/3
146.Fragaria ananassaSzamócaIII
147.Galega officinalisKecskerutaI/3
148.Gazania rigens (splendens)Pompás záporvirágI/3
149.Gentiana luteaSárga tárnicsII/2
150.Glycine maxSzójaI/1
151.Glycyrrhiza glabraÉdesgyökérII/2
152.Gomphrena globosaKerti golyófüzény (Bíborka)I/3
153.Gossypium hirsutumHegyvidéki gyapotI/1
154.Guizotia abyssinicaNégermagI/3
155.Gypsophila elegansKerti fátyolvirágI/3
156.Helianthus annuusTermesztett napraforgóI/3
157.Helianthus tuberosusCsicsókaIII
158.Helichrysum bracteatumKerti szalmavirágI/3
159.Hibiscus cannabinusRostmályva (Kenáf)I/3
160.Hibiscus esculentusGombó (Bámia, Okra)I/1
161.Holcus lanatusGyapjas selyemperjeII/2
162.Hordeum jubatumDíszárpaI/1
163.Hordeum vulgare var. distichonKétsoros árpa (Tavaszi)I/1
164.Hordeum vulgare var. hexastichonHatsoros árpa (Őszi)I/1
165.Hypericum perforatumKözönséges orbáncfűII/2
166.Hyssopus officinalisIzsópII/2
167.Iberis amaraKerti tatárvirágI/3
168.Iberis umbellataErnyős tatárvirágI/3
169.Ibicella luteaSárga ördögszarvI/1
170.Impatiens balsaminaKeri fájvirág (Nenyúljhozzám)I/3
171.Inula heleniumÖrménygyökérI/3
172.Ipomoea batatasÉdesburgonya (Batáta)III
173.Ipomoea bona-noxHajnalkaI/3
174.Ipomoea purpureaBíboros hajnalkaI/3
175.Juglans regiaKözönséges dióIV, V
176.Lablab purpureus (Dolichos lablab)SisakbabI/3
177.Lactuca sativa var.angustana (asparagina)SpárgasalátaI/1
178.Lactuca sativa var.capitataFejes salátaI/1
179.Lactuca sativa var.crispaMetélősaláta (Tépő)I/1
180.Lactuca sativa var.longifoliaKötözősalátaI/1
181.Lagenaria sicerariaLopótökI/3
182.Lallemantia ibericaFeketeszezámI/3
183.Lathyrus sativusSzegletes lednekI/3
184.Lathyrus ciceraCsicserilednekI/3
185.Lathyrus odoratusSzagos lednekI/3
186.Lavandula angustifoliaKeskenyleveű levendulaII/2
187.Lavandula latifoliaSzéleslevelű levendulaII/2
188.Lens culinarisTermesztett lencseI/1
189.Leonurus cardiacaSzúrós gyögyajakII/2
190.Lepidum sativumKerti zsázsaI/3
191.Levisticum officinaleLestyánII/2
192.Limonium sinuatumKerti sóvirágI/3
193.Linum usitatissimum var.mediterraneumOlajlenI/1
194.Linum usitatissimum var.usitatissimumRostlenI/1
195.Lolium perenneAngolperjeII/2
196.Lolium multiflorumOlaszperjeII/2
197.Lotus corniculatusSzarvaskerepII/2
198.Luffa acutangulaSzivacstökI/3
199.Lupinus albusFehér csillagfürtI/3
200.Lupinus angustifoliusKeskenylevelű csillagfürtI/3
201.Lupinus luteusSárga csillagfürtI/3
202.Lupinus polyphyllusErdei csillagfürtII/2
203.Lycopersicon esculentum
convar.esculentum var.esculentum
Termesztett paradicsomI/1
204.Lycopersicon esculentum
convar.parvibaccatum var.cerasiforme
CseresznyeparadicsomI/1
205.Lycopersicon esculentum
convar.parvibaccatum var.pyriforme
KörteparadicsomI/1
206.Lycopersicon pimpinellifoliumRibiszke paradicsomI/1
207.Malus domesticaAlmaIV, V
208.Malva verticillataTakarmány mályvaII/2
209.Medicago sativaTermesztett lucernaII/2
210.Medicago x variaHomoki lucernaII/1
211.Melilotus albaFehér somkóróI/3
212.Melissa officinalisCitromfűII/2
213.Mentha x piperitaBorsmentaII/2
214.Mespilus germanicaNaspolyaIV, V
215.Mirabilis jalapaCsodatölcsérI/3
216.Momordica balsaminaBalzsamalmaI/3
217.Momordica charantiaBalzsamuborka (Momordika)I/3
218.Morus nigraFekete eperfaIV, V
219.Morus albaFehér eperfaIV, V
220.Nasturtium officinaleVízitormaII/2
221.Nicotiana alata (affinis)DíszdohányI/3
222.Nicotiana rusticaKapadohányI/3
223.Nicotiana tabacumKözönséges dohányI/3
224.Nigella damascenaKerti katicavirágI/3
225.Nigella sativaSzőrös katicavirágI/3
226.Ocimum basilicumKerti bazsalikomII/2
227.Ocimum gratissimumGerezd bazsalikomII/2
228.Onobrychis viciifoliaBaltacimII/2
229.Origanum majoranaMajoránnaI/3
230.Ornithopus sativusSzerradella (Vetési csibeláb)I/1
231.Oryza sativaTermesztett rizsI/1
232.Panicum miliaceumTermesztett kölesI/1
233.Papaver bracteatumMurvásmákI/3
234.Papaver orientaleDíszmákI/3
235.Papaver somniferumTermesztett mákI/3
236.Pastinaca sativaPasztinákI/3
237.Petroselinum crispumPetrezselyemI/3
238.Petunia x hybridaNagyvirágú petúniaI/3
239.Phacelia tanacetifoliaMézontófűI/3
240.Phalaris canariensisFénymagI/2
241.Phaseolus acutifolius var.latifoliusTepari babI/1
242.Phaseolus coccineus subsp.coccineusTűzbabI/3
243.Phaseolus lunatus var.lunatusLimababI/1
244.Phaseolus vulgaris var.nanusBokorbabI/1
245.Phaseolus vulgaris var.vulgaris (zebra
var.purpurascens)
KarósbabI/1
246.Phleum pratenseMezei komócsinII/2
247.Physalis ixocarpa (philadelphica)Mexikói földicseresznyeI/3
248.Physalis peruvianaEhető földicseresznyeI/1
249.Physalis pruinosaÉdes földicseresznyeI/1
250.Phytolacca americanaAmerikai alkörmösII/2
251.Pimpinella anisumÁnizsI/3
252.Pisum sativum convar.axiphiumCukorborsóI/1
253.Pisum sativum convar.medullareVelőborsóI/1
254.Pisum sativum convar.speciosumTakarmányborsóI/1
255.Pyrus domesticaKörteIV, V
256.Poa pratensisRéti perjeII/2
257.Portulaca grandifloraPorcsinrózsa (Kossuth-csillag)I/3
258.Portulaca oleracea var.sativaTermesztett porcsinI/3
259.Proboscidea louisianicaZergeszarvI/1
260.Prunus amygdalusMandulaIV, V
261.Prunus aviumCseresznyeIV, V
262.Prunus cerasusMeggyIV, V
263.Prunus domesticaSzilvaIV, V
264.Prunus armeniacaKajsziIV, V
265.Prunus persicaŐszibarackIV, V
266.Raphanus sativus var.oliferusOlajretekI/3
267.Raphanus sativus var.nigerFekete retekI/3
268.Raphanus sativus var.sativusHónapos retekI/3
269.Rheum rhaponticumKözönséges rebarbaraII/2
270.Ribes nigrumFeketeribiszkeIV, V
271.Ribes rubrumKerti ribiszkeIV, V
272.Ribes uva-crispaKöszméte (Egres)IV, V
273.Ricinus communisRicinusI/2
274.Rubus idaeusMálnaIV, V
275.Rubia tinctorumFestő buzérII/2
276.Rudbeckia hirtaBorzas kúpvirágI/3
277.Rumex acetosa var.hortensis (rugosus)Kerti sóskaI/2
278.Ruta graveolensKerti rutaII/2
279.Salvia farinaceaHamvas zsályaII/2
280.Salvia officinalisOrvosi zsálya (Kerti)I/3
281.Salvia sclareaMuskotályzsályaI/3
282.Sambucus nigraFekete bodzaIV, V
283.Satureja hortensisCsombor (Borsikafű)I/3
284.Scorzonera hispanicaFeketegyökér (Spanyol
pozdor)
II/2
285.Scrophularia nodosaGöcsös görvélyfűII/2
286.Secale cerealeTermesztett rozsI/2
287.Sesamum indicumSzezámI/1
288.Setaria italica var.maximaÓriás muhar (Csumiz)I/2
289.Setaria italica var.mohariaOlasz muharI/2
290.Silybum marianumMáriatövisI/3
291.Silphium perfoliatumCsészekóró (Szilfium)II/2
292.Sinapis albaFehér mustárI/3
293.Solanum melongenaTojásgyümölcs (Padlizsán)I/1
294.Solanum tuberosumBurgonyaIII, V
295.Sorghum bicolor subsp.bicolorSzemes cirokI/2
296.Sorghum bicolor subsp.caffrorumKaffer cirokI/2
297.Sorghum bicolor subsp.durraDurrakölesI/2
298.Sorghum bicolor subsp.saccharatumCukorcirokI/2
299.Sorghum dochna var.technicumSeprűcirokI/2
300.Sorghum sudanenseSzudánifűI/2
301.Spinacea oleraceaSpenótI/2
302.Tagetes patulaBársonyvirág (büdöske)I/3
303.Tetragonia tetragonioidesÚj-zélandi spenótI/2
304.Thymus vulgarisKerti kakukkfűII/2
305.Tithonia rotundifolia (speciosa)Pompás napranéző (Titónia)I/3
306.Trichosanthes anguinaKígyóuborkaI/3
307.Trifolium alexandrinumAlexandriai hereI/3
308.Trifolium hybridumKorcs here (Svéd here)II/2
309.Trifolium incarnatumBíbor hereI/3
310.Trifolium pratenseVöröshereI/3
311.Trifolium repensFehérhereII/2
312.Trifolium resupinatumPerzsahereI/3
313.Trigonella caeruleaKékhereI/3
314.Trigonella foenum-graecumGörögszénaI/3
315.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1
316.Triticum compactumTömör búza (törpe)I/1
317.Triticum dicocconTönkeI/1
318.Triticum durumKeményszemű búza (Dúrum)I/1
319.Triticum monococcumAlakorI/1
320.Triticum polonicumLengyel búzaI/1
321.Triticum sinskajaeCsupaszszemű alakorI/1
322.Triticum speltaTönkölyI/1
323.Triticum turgidumAngol búza (Hasas)I/1
324.x TriticosecaleTritikáléI/1
325.Tropaeolum majusNagy sarkantyúkaI/3
326.Valeriana officinalisOrvosi MacskagyökérII/2
327.Valerianella locustaGalambbegy saláta
(Madársaláta)
I/3
328.Vicia erviliaCicorlencseI/1
329.Vicia fabaLóbabI/1
330.Vicia pannonicaPannon bükkönyI/3
331.Vicia narbonensisRómai bükkönyI/3
332.Vicia sativaTakarmánybükkönyI/1
333.Vicia villosaSzöszös bükkönyI/3
334.Vigna angularisAdzukibabI/1
335.Vigna mungoMungóbabI/1
336.Vigna unguiculata subsp.cylindricaHomoki babI/1
337.Vigna unguiculata subsp.sesquipedalisÖlesbabI/1
338.Vitis viniferaSzőlőIV, V
339.Zea mays convar.dentiformisLófogú kukoricaI/2
340.Zea mays convar.maysKeményszemű kukoricaI/2
341.Zea mays convar.mays var. japonicaDíszkukoricaI/2
342.Zea mays convar.mays var.tunicataPelyvás kukoricaI/2
343.Zea mays convar.microspermaPattogató kukoricaI/2
344.Zea mays convar.saccharataCsemegekukoricaI/2
345.Zinnia angustifolia (linearis)Keskenylevelű rézvirágI/3
346.Zinnia elegansPompás rézvirágI/3
347.Zinnia haageanaSáfrányos rézvirágI/3
348.Zinnia peruvianaPerui rézvirágI/3
349.Zizania aquaticaIndiánrizsII/1

* A támogatott megőrzési módok jelölését a 3. melléklet tartalmazza.

2. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

ABC
1.Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
2.Szakmai szempontok
3.Tételek száma50-1005
4.101-20010
5.201-50015
6.501-100020
7.1001-felett25
8.Kérelmező szakmai és
technikai felkészültsége
Génbank Tanács által pontszámmal készített
vélemény alapján (25 pontig)
maximum 25 pont
9.Az adott gyűjtemény
mezőgazdasági,
genetikai, kultúrtörténeti
értéke
Génbank Tanács által
készített vélemény
alapján
duplikátum0
10.csekély értékű15
11.közepes értékű30
12.fontos értékű40
13.kiemelten fontos értékű50
14.Összesen:100 pont

3. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A támogatás mértéke

ABC
1.TételcsoportTámogatott megőrzési módTámogatási összeg euró/tétel
2.Maggal szaporított
egyévesek
öntermékenyülőkI/120
3.szélporozta
idegentermékenyülő
I/224
4.rovarporozta
idegentermékenyülő
I/328
5.Maggal szaporított
évelők
tenyészkerti fenntartás28
6.magtárolással fenntartvaII/220
7.Vegetatív szaporítású lágyszárú növényekIII32
8.Évelő fásszárú növények fenntartása ültetvénybenIV36
9.Merisztéma kultúrákban való fenntartásV18
10.MikroorganizmusokKrioprezerválásVI/124
11.LiofilizálásVI/29

4. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

Az egy tételre vonatkozó minimális minta nagysága

AB
1.TételcsoportMinimális mintanagyság/tétel*
2.Maggal szaporított növények50
3.Vegetatív szaporítású lágyszárú növények10
4.Évelő fásszárú növények fenntartása ültetvénybencserjék5
5.fák1
6.Merisztéma kultúrákban való fenntartás2
7.Mikroorganizmusok2

* A tétel mintanagyságát maggal szaporított növények esetében mag darabszámban, a vegetatív szaporítású lágyszárú, illetve az évelő fásszárú növényeknél tőszámban, merisztéma kultúrákban való fenntartásban, illetve mikroorganizmusok esetében tenyészet darabszámban kell mérni.

5. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez[35]

A 6. § (5a) bekezdése szerinti tételek megnevezése

ABCD
1.Termesztett fajA növény magyar neveTámogatott megőrzési
mód
Tétel megnevezése
2.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono1A
3.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono2A
4.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono3A
5.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono4A
6.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono5A
7.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono6A
8.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono7A
9.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono1B
10.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono2B
11.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono3B
12.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono4B
13.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono5B
14.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono6B
15.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono7B
16.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono1D
17.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono2D
18.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono3D
19.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono4D
20.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono5D
21.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono6D
22.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono7D
23.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono1A
24.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono2A
25.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono3A
26.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono4A
27.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono5A
28.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono6A
29.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono7A
30.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono1B
31.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono2B
32.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono3B
33.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono4B
34.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono5B
35.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono6B
36.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono7B
37.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono1D
38.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono3D
39.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono4D
40.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono6D
41.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono1A
42.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono2A
43.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono3A
44.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono4A
45.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5A
46.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono6A
47.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono7A
48.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono1B
49.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono2B
50.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono3B
51.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono4B
52.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5BS-7BS
53.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5BL-7BL
54.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono6B
55.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono1D
56.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono2D
57.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono3D
58.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono4D
59.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5D
60.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono6D
61.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono7D
62.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono1A
63.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono2A
64.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono3A
65.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono4A
66.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono5A
67.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono6A
68.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono7A
69.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono1B
70.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono2B
71.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono3B
72.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono5B
73.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono6B
74.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono7B
75.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono1D
76.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono2D
77.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono3D
78.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono4D
79.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono5D
80.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono6D
81.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono7D
82.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono1A
83.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono2A
84.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono3A
85.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono4A
86.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono5A
87.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono6A
88.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono7A
89.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono1B
90.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono2B
91.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono3B
92.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono4B
93.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono5B
94.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono6B
95.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono7B
96.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono1D
97.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono2D
98.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono3D
99.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono4D
100.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono5D
101.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono6D
102.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono7D
103.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono1A
104.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono2A
105.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono3A
106.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono4A
107.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono5A
108.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono6A
109.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono1B
110.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono2B
111.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono3B
112.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono5B
113.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono6B
114.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono7B
115.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono1D
116.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono2D
117.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono4D
118.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono5D
119.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono6D
120.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono7D
121.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-1AL
122.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-2AS
123.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3Aa
124.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3Aß
125.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-4Aa
126.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-5AL
127.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-6Aa
128.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7AL
129.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-1BL
130.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-2BL
131.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3BL
132.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-4BL
133.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-5BL
134.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-6BS
135.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7BL
136.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7BS
137.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-1DL
138.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-2Da
139.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3Da
140.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-4Da
141.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-5DL
142.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-6Da
143.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7DS
144.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-1A
145.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-2A
146.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-3A
147.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-4A
148.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-5A
149.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-6A
150.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-7A
151.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-1B
152.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-3B
153.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-4B
154.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-5B
155.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-6B
156.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-7B
157.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-4D
158.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-5D
159.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-6D
160.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-7D
161.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 1A
162.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 3A
163.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 4A
164.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 5A
165.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 6A
166.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 7A
167.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 1B
168.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 3B
169.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 4B
170.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 5B
171.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 6B
172.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 7B
173.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 1D
174.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 2D
175.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 3D
176.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 4D
177.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 6D
178.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 7D
179.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 1A
180.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 2A
181.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 3A
182.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 4A
183.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 5A
184.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 6A
185.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 7A
186.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 1B
187.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 2B
188.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 3B
189.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 4B
190.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 5B
191.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 6B
192.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 7B
193.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 1D
194.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 2D
195.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 3D
196.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 4D
197.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 5D
198.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 6D
199.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 7D
200.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 1A
201.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 2A
202.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 3A
203.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 4A
204.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 5A
205.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 6A
206.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 7A
207.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 1B
208.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 2B
209.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 3B
210.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 4B
211.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 5B
212.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 6B
213.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 7B
214.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 1D
215.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 2D
216.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 3D
217.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 4D
218.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 6D
219.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 7D
220.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 1A
221.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 2A
222.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 3A
223.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 4A
224.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 5A
225.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 6A
226.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 7A
227.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 1B
228.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 2B
229.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 3B
230.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 4B
231.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 5B
232.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 6B
233.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 7B
234.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 1D
235.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 2D
236.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 3D
237.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 4D
238.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 5D
239.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 6D
240.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 7D
241.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 1A
242.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 2A
243.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 3A
244.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 4A
245.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 5A
246.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 6A
247.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 7A
248.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 1B
249.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 2B
250.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 3B
251.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 4B
252.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 5B
253.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 6B
254.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 7B
255.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 1D
256.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 2D
257.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 3D
258.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 4D
259.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 5D
260.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 6D
261.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 7D
262.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.dicoccoides 5A
263.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.tauschii 5D
264.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum1E
265.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum2E
266.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum3E
267.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum4E
268.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum5E
269.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum6E
270.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum7E
271.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial1R
272.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial2R
273.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial3R
274.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial4R
275.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial5R
276.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial6R
277.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial7R
278.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial Amp.
279.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima1SL
280.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima2SL
281.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima3SL
282.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima4SL
283.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima5SL
284.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima6SL
285.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima7SL
286.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/disomic add. 4/7SL
287.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add. 6tSl
288.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/disomic add. 7/4SL
289.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 1Ss
290.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 2Ss
291.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 3Ss
292.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 4Ss
293.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 5Ss
294.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 5Ss
295.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ Ae.cylindrica 2C
296.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T. dicoccoides 5B
297.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.1RS
298.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.1RL
299.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.3RS
300.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.4RS
301.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.4RL
302.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.5RS
303.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.6RL
304.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.7RS
305.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.7RL
306.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN1A
307.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN1B
308.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN3B
309.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN6A
310.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN7A
311.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN7B
312.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN7D
313.Triticum aestivumKözönséges búzaI/13DS-3
314.Triticum aestivumKözönséges búzaI/13DS-6, 4AL-11
315.Triticum aestivumKözönséges búzaI/13DL-3
316.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-4
317.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-5
318.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-6
319.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-8
320.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BL-1
321.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BL-6
322.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BS-2
323.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BS-3
324.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BS-5
325.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BL-5
326.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BL-3
327.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BL-6
328.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AS-8, 7AL-17
329.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17BS-1
330.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17BL-2
331.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17BL-7
332.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DL-2
333.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DL-3
334.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DL-5
335.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DS-4
336.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DS-5
337.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AL-1
338.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AL-15
339.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AL-211
340.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-1
341.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-2
342.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-3
343.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-5
344.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-7
345.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-8
346.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-9
347.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-10
348.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-11
349.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-12

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 18. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[2] Beiktatta a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 19. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[3] Módosította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.04.30.

[4] Módosította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.04.30.

[5] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[6] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 25. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b)-c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Módosította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 25. § c. pontja. Hatályos 2013.12.22.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b)-c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[13] Beiktatta az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[14] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § d)-e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[15] Módosította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 25. § d. pontja. Hatályos 2013.12.22.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b)-c), e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.04.30.

[18] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[20] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[22] Módosította a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[23] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 21. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[24] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 22. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[25] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 23. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[26] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b), g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[27] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[28] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[29] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[32] Beiktatta a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 24. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[33] Beiktatta az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[34] Beiktatta a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[35] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

Tartalomjegyzék