479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 81. § (2) bekezdés i) pontjában, továbbá

a 19. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 20. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 21. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 22. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában,

a 23. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. r.) 15. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

"f) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi piac felügyelete keretében végzett ellenőrzéssel összefüggő vámhatósági feladatokat, és g) a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben foglalt hatósági feladatokat."

(2) A NAV Korm. r. 15. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A 2. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

"c) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével összefüggő vámhatósági feladatokat."

2. § A NAV Korm. r. a következő 19/C. §-sal egészül ki:

"19/C. § Ha az Art. 87. § (1) bekezdés c), illetve d) pontja szerinti ellenőrzés kapcsolódó vizsgálatként kerül lefolytatásra - ideértve azt az esetet is, amikor a kapcsolódó vizsgálatot a KAIG-nak a 19. § (1) bekezdése szerinti hatáskörébe tartozó adózónál kell elvégezni - a vizsgálatot, valamint szükség szerint az azt követő hatósági eljárást az az adóigazgatóság folytatja le, amelyik által folytatott ellenőrzés megalapozott lefolytatásához a kapcsolódó vizsgálatra szükség van, vagy - amennyiben célszerűségi, szakmai szempontból indokolt - ez az adóigazgatóság az ellenőrzés, és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóságot."

3. § A NAV Korm. r. II. Fejezet "Az adóztatási szervek különös hatásköri szabályai" alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § A Központi Hivatalnak az Szjtv. szerinti hatósági és piacfelügyeleti feladatokat ellátó szervezeti egységei az Szjtv. 36. § (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során - erre irányuló, Art. szerinti általános megbízólevél birtokában - az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos Art. szerinti adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést is lefolytathatják azzal, hogy az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést követő esetleges hatósági eljárást az adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság folytatja le."

4. § (1) A NAV Korm. r. 27. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"m) a TIR rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi árutovábbításhoz kapcsolódó okmányok továbbítása,"

(2) A NAV Korm. r. 27. § a következő q) ponttal egészül ki:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"q) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 372. cikk (1) bekezdés f) pont i) alpontja szerinti vasúton vagy konténerben szállított áruk egyszerűsített árutovábbítására vonatkozó engedélyezés, illetve az EK végrehajtási rendelet 415. cikke és 429. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése,"

5. § A NAV Korm. r. 32. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) A Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az állami adóhatóság által kiadott adószámmal nem rendelkező külföldi természetes személy tekintetében fémkereskedelmi ellenőrzés lefolytatására - az (1) és (1a) bekezdés szerint eljárni jogosult vám- és pénzügyőri igazgatóság mellett - bármelyik másik megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság is jogosult."

6. § A NAV Korm. r. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § Ha az adott bűncselekmény nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a bűncselekmény nyomozását

a) a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a 33. § c) pontban vagy a 34. §-ban meghatározott nyomozó hatóság hatáskörébe utalta vagy vonta, úgy kizárólag a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója vagy a NAV elnöke engedélyével,

b) a NAV elnöke a 33. § c) pontban vagy a 34. §-ban meghatározott nyomozó hatóság hatáskörébe utalta vagy vonta, úgy kizárólag a NAV elnöke engedélyével

kerülhet sor a nyomozásnak az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság részére történő visszaadására."

7. § A NAV Korm. r. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a NAV hivatásos állományának egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát vizsgáló és minősítő szervként a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetet jelöli ki. A NAV az alkalmassági minősítés kialakításához szükséges vizsgálatokat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban is végeztetheti."

8. § A NAV Korm. r. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a vámszervek hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az eljárásra illetékes vámszerv nem állapítható meg, az eljárásra a jogi személyiség nélküli vállalkozó, a vállalkozó magánszemély, jogi személy, illetve egyéb szervezet számviteli nyilvántartásának helye szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes. Ha a számviteli nyilvántartás helye nem állapítható meg vagy az nem Magyarországon van, úgy - az eljárás lefolytatására illetékes vámszervet meghatározó jogszabályi rendelkezés hiányában - az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság az illetékes."

9. § A NAV Korm. r. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az adókötelezettség a vállalkozó magánszemély halála miatt szűnik meg, az Art. 131. § (1)-(3) bekezdés szerinti soron kívüli adómegállapítást az elhunyt magánszemély utolsó székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le."

10. § A NAV Korm. r. 46. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az öröklés után járó illetéket

a) az Itv. 89. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

aa) ha a közjegyző székhelye Budapesten van, az örökhagyó utolsó lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság,

ab) az aa) alpontba nem tartozó esetben a közjegyző székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság,

b) az Itv. 89. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben

ba) ha a bíróság székhelye Budapesten van, az örökhagyó utolsó lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság,

bb) a ba) alpontba nem tartozó esetben a bíróság székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság,

c) az a)-b) pontba nem tartozó esetben az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság, ennek hiányában a NAV elnöke által kijelölt megyei (fővárosi) adóigazgatóság

szabja ki."

11. § A NAV Korm. r. 47. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az illeték visszatérítése iránti eljárásban)

"f) a cégbírósági eljárási illeték visszatérítése iránti eljárásban a cégbíróság székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság"

(jár el.)

12. § A NAV Korm. r. 50. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az ellenőrzést lefolytató vám- és pénzügyőri igazgatóság, továbbá az 1. számú, illetve 2. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékes, a 32. § (1a) és (1b) bekezdés alapján végzett fémkereskedelmi ellenőrzést követő hatósági eljárásra pedig az ellenőrzést lefolytató vám- és pénzügyőri igazgatóság az illetékes."

13. § A NAV Korm. r. 51. § (2a) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint - amennyiben a kérelmező székhelye (lakóhelye) a Repülőtéri Főigazgatóság illetékességi területén van - az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékes:]

"i) A.TR. engedélyezett exportőri tevékenység engedélyezésére,

j) INF 4 adatlap hitelesítésére."

14. § (1) A NAV Korm. r. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki ügyben - az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel kivételével -, továbbá a hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. § (1) és (2) bekezdése és 65. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyekben az eljárásra

a) az adóraktár helye,

b) az adómentes felhasználó üzeme,

c) a felhasználói engedélyes, a nyilvántartásba vett felhasználó, az üzemi motorikusgáztöltő-állomás, a mobil palackozó, a jövedéki engedélyes kereskedő, a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelye,

d) a bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő fogadóhelye,

e) a nem jövedéki engedélyes kereskedő üzletének, raktárának helye,

f) a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelye,

g) az üzemanyagtöltő állomás, a kereskedelmi tárolótelep, terítőjárat értékesítési körzetének helye,

h) egyéb személy jogosulatlan tevékenységének helye,

i) a vámhatóság által regisztrált, szárított, illetve fermentált dohányt előállító, tároló, azzal kereskedő földterületének, telephelyének, raktárának helye

szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes."

(2) A NAV Korm. r. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A dohánytermék-kiskereskedelmi piac felügyelete körében végzett ellenőrzésre a dohánybolt vagy elkülönített hely fekvése, illetve a jogosulatlan tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság és a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság az illetékes."

15. § A NAV Korm. r. 62. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a nyomozás lefolytatására azt a regionális bűnügyi igazgatóságot is kijelölheti, amelynek eljárása a területén végzendő nyomozási cselekmények többsége miatt vagy a hatékonyabb bűnüldözés érdekében indokolt."

16. § A NAV Korm. r. IV. Fejezet "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 71/G. §-sal egészül ki:

"71/G. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról szóló 479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r. 2.) megállapított 33. § a) pontját a Mód. r. 2. hatálybalépését követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni."

17. § A NAV Korm. r.

1. 12. § c) pontjában a "19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) 3. § (2) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontjában" szöveg,

2. 19/B. §-ában az "egyes adókötelezettségek teljesítésére" szövegrész helyébe az "egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés" szöveg,

3. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a "valamint végzi" szövegrész helyébe a "valamint kizárólagos hatáskörrel végzi" szöveg,

4. 25. §-ában az "A Szakértői Intézet:" szövegrész helyébe az "A Szakértői Intézet országos illetékességgel:" szöveg,

5. 27. § o) pontjában a "kivételével kivételével" szövegrész helyébe a "kivételével" szöveg,

6. 29. § (4) bekezdésben a "hatósági ellenőrzés" szövegrész helyébe a "fémkereskedelmi ellenőrzés" szöveg,

7. 32. § (1) bekezdésében az "az ellenőrzést követő hatósági eljárást, illetve hatósági döntést a KAVIG folytatja le, illetve hozza meg" szövegrész helyébe a "szükség szerint az ellenőrzést követő hatósági eljárást a KAVIG folytatja le" szöveg,

8. 32/A. §-ában az "a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet)" szövegrész helyébe az "az EK végrehajtási rendelet" szöveg,

9. 33. § a) pontjában az "500 millió forintot" szövegrész helyébe az "1 milliárd forintot" szöveg, a b) pontjában a "bűnszervezet tagjaként" szövegrész helyébe a "bűnszervezetben" szöveg,

10. 45. § (3) bekezdésében az "az illetékességébe nem tartozó adózó" szövegrész helyébe az "az illetékességébe nem tartozó adózó, illetve adózónak nem minősülő magánszemély" szöveg,

11. 45. § (4) bekezdés a) pontjában az "adó-, jövedelem- és illetőségigazolás" szövegrész helyébe az "adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás" szöveg,

12. 47. § (2) bekezdés b) pontjában az "Itv. 32. §-a szerinti" szövegrész helyébe az "Itv. 32. § (2) bekezdése szerinti" szöveg,

13. 50. § (7) bekezdésében a "vám- és pénzügyőri igazgatóság" szövegrész helyébe a "vámszerv" szöveg,

14. 60. § (4) bekezdésében a "TIR rendelet 7. §-a" szövegrész helyébe a "TIR rendelet 4. §-a" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a NAV Korm. r.

1. 14. §-a,

2. 24. § (2) bekezdés a) pontjában az "és a Jöt. 111/A. §-a szerinti jövedéki ellenőrzést" szövegrész,

3. 45. § (9a) bekezdése,

4. 50. § (1) bekezdésében a " , illetve Repülőtéri Főigazgatóság illetékességi területén az 1. sz. Repülőtéri Igazgatóság" szövegrész,

5. 50. § (8) bekezdésében az " , illetve hatósági döntést", valamint az " , illetve hozza meg" szövegrész.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

19. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,

a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,

b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága megkeresésével,

c) gépjármű esetén a NAV vámszervének, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában független szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket."

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében az "1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szervek" szövegrész helyébe az "1. § (3), (4) és (4a) bekezdésében meghatározott szervek" szöveg lép.

4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § n) pont nc) alpontjában az "1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szervek" szövegrész helyébe az "1. § (3), (4) és (4a) bekezdésében meghatározott szervek" szöveg lép.

5. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében " , valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai" szövegrész.

6. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselőire és hivatásos állományú tagjaira nem terjed ki."

(2) A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "(2)-(5) bekezdésekben" szövegrész helyébe a "(2)-(6) bekezdésben" szöveg lép.

24. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék