Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állatgyógyászati intézmény: állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelő, állatorvosi szakrendelő (rendelőintézet), állategészségügyi laboratórium;

2. belföldi szállítás: olyan, kábítószert, pszichotróp anyagot vagy új pszichoaktív anyagot tartalmazó szállítás, amelynek a kiindulópontja és végcélja egyaránt Magyarországon található, ide nem értve a telephelyen történő mozgatást;

3. díszítő mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § d) pontja szerinti fogalom;

4. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott szolgáltató;

5. elemzés: kábítószerek, pszichotróp anyagok és új pszichoaktív anyagok fizikai, kémiai és egyéb jellemzőinek meghatározására, valamint az új pszichoaktív anyagok kóros élvezetre alkalmasságának megállapítására irányuló szakértői tevékenység;

6. eltérítés: kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak, valamint új pszichoaktív anyagnak az engedélyezett forgalomból az engedély nélküli forgalomba történő átirányítása;

7. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

8. export: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak Magyarország területéről harmadik országba irányuló kivitele vagy kiléptetése;

9. étkezési mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § c) pontja szerinti fogalom;

10. forgalmazás: a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok anyagi ellenszolgáltatásért vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül történő továbbadása, értékesítése, kereskedelme, elosztása, ide nem értve az anyagok exportját, importját, transzferét és tranzitszállítását;

11. gyártás: minden olyan művelet, amelynek eredményeként kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag vagy ezekből az anyagokból előállított készítmény jön létre, beleértve a csomagolást és átcsomagolást. Gyártásnak minősül az opioid alkaloidok elválasztása az azt szolgáltató máknövénytől, valamint a kannabisz, kannabisz gyanta elválasztása az azt szolgáltató kannabisz növénytől;

12. gyógyászati célú tevékenység: a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett, a gyógyszerkutatást, -fejlesztést, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárását, valamint a gyógyszeres kezelés megvalósulását célzó, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező által végzett tevékenység;

13. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontjában meghatározott gyógyszer, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 3. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmény;

14. információcsere: a Tanács 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítés lehetséges új pszichoaktív anyag megjelenéséről, illetve az ezt tartalmazó készítmények előállításáról, kereskedelméről és felhasználásáról;

15. import: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak harmadik országból Magyarország területére irányuló behozatala vagy beléptetése;

16. ipari mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § b) pontja szerinti fogalom;

17. kábítószer: az 1. melléklet A) 1. jegyzékén (a továbbiakban: K1 jegyzék) és A) 2. jegyzékén (a továbbiakban: K2 jegyzék) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

18. kábítószertartalmú kivételek: az 1. melléklet A) 3. jegyzékén (a továbbiakban: K3 jegyzék) szereplő hatóanyagot az ott megadott mennyiségben tartalmazó gyógyszerek;

19. kábítószerért felelős személy: a nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyben, az eseti kutatási engedélyben, valamint a nyilvántartásbavétel során a hatósági bizonyítványban megjelölt személy, aki a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja és felügyeli, és akire az e rendeletben a kábítószer-felelősre előírt szabályok vonatkoznak a 6. § (3) bekezdésében előírt speciális végzettség kivételével;

20. kannabisz: a magok kivételével a kannabisz növény bármilyen elnevezéssel jelölt virágzó vagy termő ágvégződései, amelyekből a gyantát még nem vonták ki;

21. kannabisz növény: minden Cannabis nemzetséghez tartozó növény;

22. kábítószer-felelős és helyettese: a gyógyászati tevékenységi engedély kiadását kérelmező vezetője által javasolt, az engedélyben kijelölt személyek, akik a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátják és felügyelik az engedélyesnél;

23. klinikai vizsgálat: a Gytv. 1. § 7. pontjában meghatározott vizsgálat;

24. kutatás: kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett, elemzési, orvostudományi kutatás és tudományos kutatási célú tevékenység, és a klinikai vizsgálat;

25. magán-állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló törvény szerinti magán-állatorvosi tevékenységet önállóan folytató, állatgyógyászati intézményt nem üzemeltető állatorvos;

26. máknövény: a mák vagy ópiummák (Papaver somniferum L.) faj fajtáihoz, valamint a murvásmák (Papaver bracteatum Lindl.) faj fajtáihoz tartozó növény;

27. mákszalma: a levágott máknövény minden része, kivéve a máknövény magját a tokból való kifejtés és tisztítás után;

28. nem gyógyászati célú tevékenység: a 12. pontban meghatározottól eltérő minden, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység;

29. oktatás: egészségügyi és rendvédelmi szakemberek képzése, továbbképzése;

30. pszichotróp anyag: az 1. melléklet B) jegyzékeiben (a továbbiakban: P1, P2, P3, P4 jegyzék) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

31. termesztetés: tevékenységi és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes szerződéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg mezőgazdasági termelőket;

32. transzfer: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az Európai Unió más országából Magyarország területére beérkezése vagy Magyarország területéről az Európai Unió más országába való kiszállítása;

33. tranzitszállítás: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az ország területén - a leszállás nélküli légi forgalom kivételével - történő átszállítása, amelynek során az áru vámjogi helyzetében változás nem történik;

34. új pszichoaktív anyag: az 1. melléklet C) jegyzékén szereplő anyag vagy vegyületcsoport.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre,

b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra,

c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi eljárására, továbbá e jegyzékek módosítására,

d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark által történő megrendelésére,

e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentőnél, továbbá az egészségügyi szolgáltatónál végzett rendészeti ellenőrzésre, valamint

f) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások engedélyezésére.

3. Engedélyek, engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás

3. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása, átadása, használata, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés, továbbá kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés - a (2) és a (4) bekezdésben foglaltak, valamint az eseti kutatás kivételével - kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható, kivéve a koncesszióról szóló törvény alapján 1999. július 1. előtt kötött magánjogi szerződések által érintett tevékenységeket. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat.

(2) Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, a magán-állatorvos, valamint állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark köteles a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel végzett tevékenységét - annak megkezdése előtt legalább harminc nappal - a rendőrségnek az alábbi adattartalommal bejelenteni:

a) a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölése;

b) a kábítószerért felelős személy megnevezése;

c) a cégjegyzékszáma, és a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi száma;

d) a működésre jogosító engedélyek adatai (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli hatálya);

e) amennyiben emberi felhasználás céljára előállított, a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszert kíván tárolni és felhasználni, a készítmény hatóanyagának neve és kiszerelési formája;

f) a tárolóhely és a tárolási rend leírása.

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül - visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet a (2) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül, írásban tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet az általa forgalmazott vagy felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31-ig tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot és a nyilvántartást vezető szervet.

(4) Díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, továbbá a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát tároló gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

(5) Az EEKH a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül - visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenységről a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendők.

(6) Az 1. melléklet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles a tevékenységet - annak megkezdése előtt harminc nappal - a tevékenység jellegének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

(7) Az EEKH a (6) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül - visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (6) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

(8) A nyilvántartásba vett szervezetet a nyilvántartást vezető szerv nyilvántartásából törli és a hatósági bizonyítvány visszavonásáról intézkedik, amennyiben:

a) a jogosult azt kéri;

b) a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek már nem állnak fenn;

c) a jogosult a nyilvántartásba vett tevékenységére vonatkozó kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi;

d) a jogosult a nyilvántartásba vett tevékenységét bizonyíthatóan nem kezdte meg, azt megszüntette, vagy egy évnél tovább szünetelteti;

e) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt nem szünteti meg.

(9) A nyilvántartásba vett szervezet tevékenységének folytatását a nyilvántartást vezető szerv döntése alapján köteles felfüggeszteni, ha

a) a nyilvántartásba vett tevékenységére vonatkozó feltételeket megszegte;

b) az előírt adatszolgáltatást nem teljesítette.

(10) A felfüggesztés időtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés időtartamára vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés időtartama legfeljebb egy év lehet.

(11) Amennyiben a jogosult a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt megszünteti, és ezt bejelenti, a nyilvántartást vezető szerv dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.

(12) A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásba vett szervezet tevékenységének felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló döntését közli a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményező hatósággal is.

4. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, valamint az ipari mák és - a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott - magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen vagy az eseti kutatási engedélyen túl.

(2) A díszítő mák és a kannabisz növény vonatkozásában eseti exportengedély és eseti importengedély a 3. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt követően kérelmezhető az EEKH-tól.

(3) A kábítószerek, pszichotróp anyagok, illetve a mákszalma és az ipari mák vetőmagja, valamint a kannabisz növény tranzitszállításához az exportáló és az importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának érvényes engedélye, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító köteles a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámszerv) ellenőrzése során bemutatni.

(4) A kábítószertartalmú kivételek gyártása, exportja, importja tevékenységi engedélyhez kötött, valamint ezen anyagok eseti exportját, importját és transzferét a negyedévet követő hónap 10. napjáig be kell jelenteni az EEKH-nak.

(5) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, belföldi forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.

(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.

(7) A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok felhasználása csak kutatási vagy ipari célra engedélyezhető, ide nem értve a Gytv. 25. § (2) bekezdése szerinti eseteket.

5. § A kannabisz növény magja - a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja és transzfere kivételével - nem minősül az 1. melléklet szerinti anyagnak.

4. A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával kapcsolatos szabályok

6. § (1) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszámát, nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételi számát, költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát,

b) a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy pszichotróp anyagok 1. melléklet szerinti megnevezését,

c) a kérelmezett tevékenység megnevezését, folytatásának helyét,

d) feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az előállított termék megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenőrzött hatóanyagra számítva,

e) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy, és a kábítószer-felelős, valamint helyettese aláírási címpéldányát,

b) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese végzettségét igazoló oklevél hitelesített másolatát,

c) a gyógyszer gyártására, kereskedelmére vonatkozó engedély hiteles másolatát, és a tevékenység körébe tartozó, jogszabályban meghatározott más hatósági engedély vagy igazolás hiteles másolatát,

d) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az alkalmazott (telepített) mechanikai vagy elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az őrzési, nyilvántartási és a telephelyen belüli mozgatási rend leírását, valamint biztonsági rendszer esetén a működőképességet igazoló szakvéleményt,

e) a d) pontban megjelölt tervrajzokhoz mellékletként annak leírását, hogy a tevékenységgel érintett helyiségben milyen ellenőrzött anyaggal milyen jellegű tevékenység folyik, valamint a tevékenység felelőseit,

f) az 1. melléklet szerinti anyag- és a személyforgalom útjának leírását az érintett helyiségek, raktárak között.

(3) Kábítószer-felelősnek és helyettesének csak orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyész- vagy biológus-mérnöki, vegyészi, biológusi, vagy kémia, biológia szakos tanári, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények termesztése, és a velük kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenység esetén agrármérnöki vagy kertészmérnöki szakképzettséggel rendelkező személy jelölhető ki.

(4) Kábítószer-felelősnek és kábítószer-felelős helyettesének gyártással foglalkozó gazdálkodó szervezetnél főállásban alkalmazott, egyéb esetekben a gazdálkodó szervezetnél főállásban vagy szerződéssel alkalmazott személyt lehet kijelölni.

(5) Az engedély megadására kijelölt kábítószer-felelős és helyettese felel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenység e rendeletnek való megfeleléséért, az anyagok eltérítésének megakadályozása érdekében megteendő intézkedésekért, a 18. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos vezetéséért, valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, továbbá, ha az 1. melléklet szerinti anyaggal kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok haladéktalan (távközlési eszközön történő) értesítéséért.

(6) A kábítószer-felelős és helyettese köteles évente legalább egy alkalommal az engedélyező és ellenőrző hatóságok által rendezett, a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen részt venni.

7. § (1) A tevékenységi engedély tartalmazza a 6. § (1) bekezdésében foglalt adatokat, valamint a kijelölt kábítószer-felelős és helyettese nevét, a végzettségét igazoló oklevél számát és keltét. Az engedéllyel rendelkezők folyamatosan aktualizált listáját az EEKH a honlapján közzéteszi.

(2) A tevékenységi engedély három évig hatályos. Az engedélyes az engedély hatályának lejárta előtt legalább két hónappal az engedély megújítását kérelmezi az EEKH-nál az aktualizált dokumentáció benyújtásával.

8. § (1) Az engedélyesnek

a) az engedélyben foglalt adatokban tervezett változás,

b) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzában tervezett változás,

c) a rendészeti szempontból előírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása,

d) új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, valamint

e) a tevékenységi engedélyben nem szereplő, újabb, az 1. melléklet szerinti kábítószer, pszichotróp anyag, vagy új gyógyszerforma tevékenységi körbe vonása

előtt az engedély módosítását kell kérnie a tervezett változások indokolásával és annak dokumentálásával, illetve feldolgozás esetén a kiinduló anyag és az előállított terméknek az 1. melléklet szerinti hatóanyagra számított tervezett mennyiségének a megadásával.

(2) A módosítás iránti kérelmet az EEKH honlapján közzétett adatlapnak megfelelően kell benyújtani.

9. § (1) A tevékenységi engedélyt az EEKH visszavonja amennyiben:

a) az engedélyes azt kéri,

b) az engedély megadásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,

c) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben előírt kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi,

d) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt visszavonta,

e) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet bizonyíthatóan nem kezdi meg, azt megszünteti, vagy egy évnél tovább szünetelteti,

f) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt nem szünteti meg.

(2) A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenység folytatását az EEKH felfüggeszti, ha

a) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,

b) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt felfüggesztette,

c) az engedélyes a 18. § (2)-(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nem teljesíti.

(3) A felfüggesztés időtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés időtartamára vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés időtartama legfeljebb egy év lehet.

(4) Amennyiben az engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt megszünteti, és ezt bejelenti, az EEKH dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.

(5) Az EEKH a tevékenységi engedély felfüggesztéséről és visszavonásáról szóló határozatát közli a rendőrséggel, és a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményező hatósággal.

(6) Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az EEKH a honlapján közzéteszi.

10. § Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet évente nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem benyújtásának évét követő évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre szánt terület nagyságát, a termeszteni kívánt mákfajtát és a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.

5. A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályok

11. § (1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag gyártására, beszerzésére, raktározására, tartására, átadására, használatára és a velük kapcsolatos oktatásra, kutatásra, elemzésre bűnüldöző, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére adható.

(2) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély új pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, annak transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet számára adható.

(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az EEKH az engedély megadásával kábítószerért felelős személyt jelöl ki.

(4) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására a 6-9. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Az eseti kutatási engedély

12. § (1) Az eseti kutatási engedély iránti kérelmet a kutatásra tevékenységi engedéllyel nem rendelkező kérelmezőnek vizsgálatonként kell benyújtania az EEKH-hoz. Az eseti kutatási engedély a kérelemben megjelölt időpontig vagy visszavonásáig hatályos.

(2) A kérelmezőnek klinikai vizsgálat esetén a kérelemhez csatolnia kell a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott klinikai vizsgálati engedélyt. Az EEKH a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül dönt az engedély kiadásáról és határozatát közli az GYEMSZI-vel, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal.

(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kutatás célját,

b) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő kábítószer vagy pszichotróp anyag hatóanyagának, valamint új pszichoaktív anyagnak a megnevezését,

c) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag mennyiségét, gyógyszerformáját és kiszerelését,

d) a kutatáshoz szükséges kábítószer vagy pszichotróp anyag, illetve készítmény, valamint új pszichoaktív anyag beszállítójának nevét, címét,

e) a kábítószerért felelős személy nevét, elérhetőségét,

f) a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag tárolásának pontos címét és feltételeit.

(4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) orvostudományi kutatás, klinikai vizsgálat esetén a jóváhagyott kutatási, vizsgálati tervet,

b) jóváhagyott kutatási, vizsgálati terv hiányában a kísérlet rövid leírását, a kísérlet helyét és tervezett időtartamát, a (3) bekezdés b) pontja szerinti anyag egyszerre felhasználni kívánt mennyiségét, a kísérletek számát.

(5) Az engedélyes az engedélyben megnevezett anyaggal az alábbi tevékenységek közül az engedélyben meghatározott tevékenység folytatására jogosult:

a) szükséges mennyiség

aa) beszerzése,

ab) tartása és felhasználása,

b) a kutatáshoz szükséges mennyiség

ba) előállítása,

bb) más engedélyessel történő előállíttatása, valamint

c) az anyagot tartalmazó biológiai minták exportja, importja.

(6) Az eseti kutatási engedély alapján beszerzett vagy előállított anyagokról és felhasználásukról az engedélyes tételes nyilvántartást vezet.

(7) Az eseti kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha

a) azt az engedélyes kéri, vagy

b) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi.

7. Az export-, import- és transzfertevékenység folytatásának szabályai

13. § (1) Kábítószer vagy pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag szállítmányt, küldeményt az ország területére behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni kizárólag hatályos eseti export, vagy eseti import engedély alapján lehet a 14. §-ban foglaltak kivételével. Transzfer esetén az EEKH kivitelkor eseti export, behozatalkor eseti import engedélyt ad ki. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre vonatkozik. Az eseti export vagy eseti import engedély kizárólag egyféle hatóanyagra vonatkozhat, kivéve az analitikai célú, kis mennyiségű standardok és minták engedélyezését. A standardok és minták hatóanyagaira vonatkozó adatokat a kérelemhez külön jegyzéken kell mellékelni. Az állatgyógyászati készítmények behozatalakor az EEKH engedélye nem mentesít az állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben előírt behozatali engedély megszerzése alól.

(2) Eseti export vagy import engedély kizárólag az export vagy import tevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel, vagy nem klinikai vizsgálat végzésére jogosító eseti kutatási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint a 3. § (4) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezetnek adható ki.

(3) Ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó olyan gyógyszer, amely nem rendelkezik Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel, az eseti import engedély kiadásának feltétele a GYEMSZI által kiadott nyilatkozat vagy engedély, illetve állatgyógyászati készítmények esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által kiadott engedély beszerzése.

(4) Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó adatait. Az import kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó címigazolást, továbbá export esetén a külföldi hatóság import engedélyének eredeti példányát.

(5) A kiadott eseti export, importengedélyt a hatályvesztést követő tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó hatóságnak.

(6) Az eseti export, import engedély - tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétől függő szállítás kivételével - legfeljebb három hónapig hatályos.

(7) Tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétől függő szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat hónapig hatályos.

(8) Ha az eseti export, import engedély hatálya a szállítás időtartama alatt jár le, azt az engedélyező hatóság a szállítás befejezéséig meghosszabbítja.

(9) A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) 13. cikke értelmében előzetes hivatalos bejelentést követően bármelyik aláíró ország megtilthatja a Pszichotróp Egyezmény II., III. vagy IV. jegyzékében (a P2, P3 és P4 jegyzéken) szereplő egy vagy több anyag behozatalát országába, vagy annak valamely területére. Az EEKH a korlátozó intézkedésekről honlapján nyilvántartást vezet. A korlátozó intézkedések ellenére a tiltást elrendelő ország esetenként engedélyezheti rendkívüli engedéllyel a szóban forgó anyagok vagy az azokat tartalmazó készítmények meghatározott mennyiségének behozatalát.

(10) Az eseti export, import engedély kiadását meg kell tagadni, ha

a) a kérelmezett anyag importját a rendeltetési ország hatósága nem engedélyezte,

b) a kérelmezett anyag szállítása a kérelemben foglaltaktól eltérően olyan országba irányul, ahova az érintett anyag szállítása a (9) bekezdés szerinti nyilvántartás szerint beviteli korlátozás alá esik.

(11) Az eseti export, import engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a tevékenység folytatása során az e rendeletben foglaltakat, vagy a tevékenységi engedélyben meghatározott feltételeket megsértik,

b) a tevékenységi engedélyt a hatóság visszavonta vagy felfüggesztette.

14. § (1) Nem minősül exportnak, importnak, transzfernek, ha a határ átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a K1 vagy K2 jegyzéken, illetve P2 jegyzéken található hatóanyagot tartalmazó gyógyszerből a határ átlépésekor a gyógykezeléshez szükséges mennyiséget a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági igazolással tart birtokában.

(2) Nem minősül engedélyköteles exportnak, ha a tevékenységi engedély jogosultja vagy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek kezelője az EEKH-tól beszerzett, 11. melléklet szerinti igazolással a határ átlépésével katasztrófa, így különösen természeti csapás, polgárháború sújtotta területre rendkívüli, gyógyászati célú felhasználás céljából a K1 vagy K2 jegyzéken, illetve P2 jegyzéken található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, vagy pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszert szállít. Ebben az esetben - a célország importengedélyének hiányában -a kiküldött kábítószer vagy pszichotróp anyag 11. melléklet szerinti igazolásba foglalt mennyiségét statisztikai szempontból Magyarországon belül felhasznált mennyiségnek kell tekinteni.

(3) Nem minősül engedélyköteles exportnak, importnak vagy transzfernek a K1, K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 jegyzéken szereplő anyag olyan korlátozott mennyiségű - nemzetközi vonalakon közlekedő hajón, repülőgépen, vonaton, vagy nemzetközi autóbuszjáraton történő - szállítása, amelyre útközben elsősegélynyújtás miatt vagy egyéb sürgős esetben szükség lehet. E kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, felhasználásának ellenőrzése és nyilvántartása a személyszállítást végző gazdálkodó szervezet üzemorvosának, vagy más, a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló orvosnak, mint egészségügyi szolgáltatónak a felelőssége.

15. § (1) Az EEKH a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély esetén hat példányban, eseti import engedély esetén öt példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az EEKH a mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott, magyar és angol nyelvű engedélyt

a) kábítószer és pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag eseti exportjának engedélyezése esetén zöld,

b) kábítószer és pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag eseti importjának engedélyezése esetén sárga színű

nyomtatványon állítja ki.

(2) Az engedély kiadásáról kivitel vagy kiszállítás esetén az EEKH a vámszerv kiléptető vagy engedélyigazolást végző vámszervét értesíti.

(3) A küldeményt kizárólag az exportengedélyen szereplő szervhez lehet irányítani.

(4) Azokat a kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag küldeményeket, amelyek behozatali engedély nélkül lépnek az ország területére, az eljáró hatóságnak vissza kell tartania.

(5) Az e rendelet alapján kiadott engedéllyel szállított anyagok árunyilatkozatain és fuvarokmányain szembetűnő módon az EEKH engedélyszámát, vagy kábítószer esetén K betűjelzést, pszichotróp anyag esetén P, új pszichoaktív anyag esetén ÚP betűjelzést fel kell tüntetni.

16. § (1) Az eseti exportengedély két példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végző vámszerv bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptető vámszervnek. A kiléptető vámszerv a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét. Az eljáró vámszerv az engedély egy példányát visszaküldi az EEKH részére, egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményező részére. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri.

(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A kiszállítás során az engedélyen feltüntetett vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás időpontját és a szállított kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd egy példányát visszaküldi az EEKH-nak, egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményezőnek. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(3) Az eseti importengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importőr két példányt megküld az engedélyen feltüntetett vámszervnek a szállítmány behozatala vagy beérkezése előtt legalább 3 munkanappal.

(4) Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány belépésekor az importőr által megküldött két példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, és amennyiben nem végzi el a vám- vagy vámigazgatási eljárást, a szállítmánnyal továbbküldi az eljárást lefolytató vámszervnek. Az eljárást lefolytató vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti rajtuk a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importőr megőrzi.

(5) Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló beszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importőr két példányt a szállítmány beérkezésekor bemutat az engedélyen feltüntetett vámszervnek. Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány ellenőrzésekor az importőr által bemutatott két példányt hitelesíti, feltünteti a kábítószer, pszichotróp anyag vagy az új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importőr megőrzi.

(6) Az eseti export és import engedélyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, és engedélyigazolást végző vámszervét kell feltüntetni.

17. § (1) A kábítószer-vizsgáló laboratóriumok nemzetközi körkísérleteihez és analitikai célú tevékenységéhez szükséges, az 1. melléklet szerinti anyagot tartalmazó minták, standardok szállításához az EEKH által kiadott eseti export vagy import engedély szükséges.

(2) Az 1. melléklet szerinti anyagot tartalmazó egyedi mintáknak a (3) bekezdés szerinti személy által történő szállítása kémiai profil meghatározás vagy rendvédelmi szerv feladatvégzése céljából a rendőrség által kiadott kiviteli vagy behozatali, illetve kiszállítási vagy beérkezési engedély birtokában történhet. A rendőrség által kiadott engedély tartalmazza az anyag vagy készítmény hatóanyagának azonosításra alkalmas nevét, nettó és bruttó (lezárt, azonosítóval ellátott csomagolás) tömegét, az országhatár átlépésének időpontját és a szállításra felhatalmazott személy(ek) nevét.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott egyedi minták szállítását

a) a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény szerinti összekötő tisztek végezhetik, vagy

b) a rendőrség, illetve a vámszerv olyan hivatásos állományú tagjai végezhetik, akiknek az országos rendőrfőkapitány, illetve a vámszerv elnöke erre engedélyt adott.

8. A kábítószer, pszichotróp anyag, az új pszichoaktív anyag nyilvántartásával, tárolásával, megrendelésével, átadásával, belföldi szállításával, átvételével kapcsolatos szabályok

18. § (1) Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a kábítószerekről, a pszichotróp anyagokról és az új pszichoaktív anyagokról olyan naprakész nyilvántartást vezet, amelyből a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés teljes anyagmozgása pontosan követhető mind a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet valamennyi 1. melléklet szerinti anyagról év végi zárókészletet vesz fel. Az engedélyes a kábítószerekre vonatkozó összesített adatokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az EEKH-nak megküldi.

(2) Az engedélyes az EEKH részére

a) a 2. és 3. melléklet szerinti adatokat a tárgyévet követő év február 28. napjáig,

b) a 4. és 5. melléklet szerinti adatokat az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig, illetve a tárgyévet követő év február 28. napjáig,

c) a speciális raktárkészletek (katasztrófa-egészségügyi és honvédségi tartalékok) esetén az éves készlet változásait a tárgyévet követő év február 28. napjáig

küldi meg.

(3) Az átadó a 6. melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik példányait az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig a hatóanyag szerinti összesítő kíséretében - elektronikusan is - megküldi az EEKH-nak, amely 2 évig megőrzi azokat.

(4) Az engedélyes a 3. és 9. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatokat a tárgyévet megelőző év február 28. napjáig megküldi az EEKH részére.

(5) Az EEKH a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített jelentést, valamint a (4) bekezdés alapján megállapított összesített becslést megküldi a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény), és a Pszichotróp Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv (INCB) részére.

19. § (1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyagokat - a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével - minden más anyagtól térben elkülönítve, minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben és indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

(2) A kábítószertartalmú kivételek, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

20. § (1) Az engedélyes kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot - a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történő átadás kivételével - kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át.

(2) Az engedélyes a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

(3) Az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati intézménynek, állatorvost alkalmazó telepnek, állatkertnek és vadasparknak, illetve magán-állatorvosnak értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

(4) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok és a P3, P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.

(5) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelő technikai feltételek meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy külföldről történő szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és az eseti export vagy eseti import engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen tájékoztassa az engedélyben rögzített feltételekről, az országba való belépéskor vagy az országból való kilépéskor fennálló kötelezettségről, valamint a 15. § (5) bekezdése szerinti megfelelő jelölés feltüntetéséről.

(6) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagokat és azok készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő alapanyagokat gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve lehet szállítani, és biztosítani kell a szállítmány folyamatos nyomonkövethetőségét.

(7) A K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszert állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, illetve magán-állatorvos az állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben meghatározott minta szerinti vény felhasználásával rendelhet.

21. § Magán-állatorvos orvosi táskájában kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerből hatóanyagonként maximálisan egy-egy forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységet külön feltételek nélkül tárolhat. A mennyiségi korlát a kábítószertartalmú kivételekre nem vonatkozik.

9. Selejtezés és megsemmisítés

22. § (1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és az állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos a tevékenysége során használt K1, K2, illetve P1, P2 jegyzéken szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok és készítmények, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok selejtezését folyamatosan végzi.

(2) A selejtezett anyagokról az anyag e rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a selejtté válás okának feltüntetésével tételes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult személynek és a kijelölt kábítószer-felelősnek vagy helyettesének, vagy a kábítószerért felelős személynek is alá kell írnia. A selejtezett anyagokat megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó előírások szerint kell tárolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagokat égetéssel kell megsemmisíteni. Az átadásra fel nem kínált, és az át nem vett mákszalma-maradványt égetéssel vagy talajba forgatással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést - a nyomozó hatóság birtokába került, vagy a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok kivételével - az EEKH engedélyezi.

(4) A megsemmisítést veszélyes hulladék égetésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező égetőműben kell végezni.

(5) A P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek vagy pszichotróp anyagok forgalmazására jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelőktől éves rendszerességgel átvenni a tőle korábban beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

(7) Az állatgyógyászati termék kiskereskedelmi forgalmazója köteles átvenni a megrendelőktől a tőle korábban beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

23. § (1) A 22. § (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelemhez a selejtezési jegyzőkönyvek alapján összeállított tételes összesítő jegyzéket kell csatolni. A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés helyét és időpontját. A megsemmisítés helyéről és időpontjáról - azt legalább tizenöt nappal megelőzően - a rendőrséget értesíteni kell.

(2) A selejtezett kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyag megsemmisítésénél jelen kell lennie a kábítószer-felelősnek vagy helyettesének, a kábítószerért felelős személynek, valamint a rendőrség képviselőjének. Vám- vagy vámigazgatási eljárás alá vont anyag megsemmisítése esetén a területileg illetékes vámszerv képviselője is jelen lehet. A megsemmisítésre kerülő anyagból a rendőrség mintát vehet.

(3) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megsemmisítésének tényét tételes jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy példányát a helyszínen a rendőrség átveszi, egy példányát az EEKH-nak kell megküldeni, egy példányát pedig a selejtezési jegyzőkönyvekkel és az összesítő jegyzék egy példányával együtt a gazdálkodó szervezet köteles megőrizni.

24. § (1) A büntetőeljárás során lefoglalt kábítószerekről, pszichotróp anyagokról, valamint új pszichoaktív anyagokról a rendőrség nyilvántartást vezet. A lefoglalt anyagokat a megsemmisítésig a rendőrség által engedélyezett helyen kell őrizni. A tároló szerv köteles a tárolásért és nyilvántartásért felelős személyt kijelölni. A lefoglalt anyagok kezelését a rendőrség ellenőrzi.

(2) A nyomozó hatóság birtokába került és a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok megsemmisítéséről a rendőrség rendelkezik.

10. A visszairányítási eljárás

25. § (1) A rendőrség az elkobzott, kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszeranyagok és gyógyszerek belföldi kereskedelmi forgalomba történő visszairányítását az EEKH, a GYEMSZI, valamint állatgyógyászati készítmény esetén az MgSzH véleményének kikérését követően engedélyezheti.

(2) Az elkobzott, 1. melléklet szerinti anyagok bűnüldözési, képzési, tesztelési, oktatási célra, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítéséhez történő igénybevételét a rendőrség engedélyezi.

(3) A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és térítésmentes átadás esetén meg kell jelölni a felhasználó intézményt, visszterhes átadás esetén az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet.

11. Ellenőrzés és felügyelet

26. § (1) Az 1. mellékletben szereplő anyagokkal végzett tevékenység ellenőrzését - a tevékenységre vonatkozó nyilvántartási dokumentáció megőrzési idején belül -

a) valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett személy vagy gazdálkodó szervezet vonatkozásában az EEKH, valamint a rendőrség,

b) az export, import, transzfer és tranzitszállítások folyamatos és utólagos ellenőrzését a vámszerv,

c) az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § d) pontja tekintetében a szakmai felügyelet keretében a tisztifőgyógyszerész, f) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)

végzi.

(2) Az egészségügyi szolgáltatóknál a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok és gyógyszerek, valamint a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok biztonságos tárolását, és a nyilvántartásokat az egészségügyi adatok kivételével rendészeti szempontok alapján a rendőrség ellenőrzi.

12. A kábítószerek, a pszichotróp anyagok és az új pszichoaktív anyagok jegyzékre vételére irányuló eljárás, valamint a jegyzékek módosítása

27. § (1) Ha az ENSZ Kábítószer Bizottsága határozatával valamely szernek a Kábítószer Egyezmény vagy a Pszichotróp Egyezmény valamely jegyzékére vételéről dönt, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) e szernek a Kábítószer Egyezményt, illetve a Pszichotróp Egyezményt kihirdető jogszabály megfelelő jegyzékére, és egyidejűleg az 1. melléklet megfelelő jegyzékére történő felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(2) Ha az Európai Unió Tanácsa valamely szer jegyzékre vételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett határozatával elrendeli, a miniszter e szernek az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: GyT.) Mellékletére, és egyidejűleg az 1. melléklet megfelelő jegyzékére történő felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3) Ha ismert gyógyszeranyag vagy gyógyszer jegyzékre vétele vagy új besorolása válik szükségessé, a GYEMSZI és az EEKH állásfoglalása alapján a miniszter e szernek a GyT. Mellékletére, és egyidejűleg az 1. melléklet megfelelő jegyzékére történő felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(4) Ha információcsere keretében a belföldi vagy külföldi forgalomban feltételezett új pszichoaktív anyag jelenik meg, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centruma (a továbbiakban: OAC) a szakmai értékelés érdekében, a rendőrség, a GYEMSZI és a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) előzetes megkeresését követően megvizsgálja a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(5) Amennyiben az OAC megállapítja, hogy a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltak együttesen fennállnak, kezdeményezi a miniszternél a feltételezett új pszichoaktív anyag felvételét az 1. melléklet C) jegyzékére.

(6) Új pszichoaktív anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékére történő felvételét követő kockázatértékelését az OAC végzi. A kockázatértékelés során az OAC vizsgálja, hogy

a) a kérdéses anyag kiválthat-e függőségi állapotot és a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek hallucinációkat vagy motoros vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogóképességi vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy a P1, P2, P3 vagy P4 jegyzéken szereplő valamely anyaghoz hasonló visszaélést és káros hatást, és

b) okkal feltételezhető-e, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak a GyT. Mellékletébe történő felvételét.

(7) Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél az anyagnak a GyT. Mellékletébe történő felvételét, vagy javasolja az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését.

(8) Amennyiben valamely, az 1. melléklet C) jegyzékén szereplő vegyületcsoporthoz tartozó anyag a GyT. Mellékletébe vagy az 1. melléklet más jegyzékére felvételre kerül, a C) jegyzéken a vegyületcsoport mellett ezen anyag kivételként kerül feltüntetésre.

(9) Az OAC az értékeléshez bekéri a GYEMSZI és az egészségügyi szakmai kollégium véleményét, valamint a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Nemzeti Drog Fókuszpont), továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet szerint szakvélemény adására kizárólagosan kijelölt szervek és a rendőrség birtokában lévő, az adott szer kóros élvezetére utaló információkat és a KKB állásfoglalását.

(10) Nem alkalmazható a Gytv. 15/C. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelési kötelezettség az 1. melléklet C) jegyzékére felkerült vegyületcsoportok vonatkozásában. A vegyületcsoport mindaddig a C) jegyzéken marad, amíg van olyan, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag, amely esetében fennállnak a (4) bekezdésben foglalt feltételek, vagy nem szerepel valamennyi anyag valamely más jegyzéken.

13. Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

28. § (1) Amennyiben hatóság, hivatalos személy, kábítószer-vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi szolgáltató, kutatást végző intézmény, valamint büntetés-végrehajtási intézet feltételezett új pszichoaktív anyag, illetve ismert szer új visszaélési módjának, formájának - ideértve azok előállítását, kereskedelmét, illetve fogyasztását - megjelenését észleli, köteles arról az OAC-ot, a Nemzeti Drog Fókuszpontot és az Europol Nemzeti Irodát a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozattal haladéktalanul értesíteni. A Nemzeti Drog Fókuszpont a hazai bejelentést 30 napon belül továbbítja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpont (EMCDDA) Korai Jelzőrendszerének.

(2) Amennyiben az ENSZ kábítószerügyi szervei kábítószerekre vagy pszichotróp anyagokra vonatkozó adatokat vagy tájékoztatást kérnek Magyarországtól, annak beszerzése érdekében az EEKH a KKB útján megkeresi az érintett hatóságokat és szerveket. E megkeresést az abban feltüntetett időpontig, de legkésőbb 30 napon belül kell teljesíteni.

14. Vegyes rendelkezések

29. § (1) E rendeletben előírt nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrizhetőek legyenek.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre vonatkozó iratokat (iratmásolatokat) - ideértve a selejtezést is - az irat kiállítási időpontjától számított legalább öt évig kell megőrizni, kivéve a 6. melléklet szerinti nyomtatvány ötödik példányait, amelyek 2 év eltelte után megsemmisíthetőek.

15. Átmeneti és záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31. § (1) E rendelet hatálybalépésekor ipari mákszalma tárolását végző gazdálkodó szervezeteknek és az 1. melléklet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezeteknek a 3. § (4) és (6) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségnek 2012. május 1-jéig kell eleget tenniük.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az e rendelet hatálybalépését követő 10. napig a 11. § (2) bekezdése szerinti nem gyógyászati célú tevékenységi engedély iránti kérelmét benyújtja az EEKH-nak, a kérelem jogerős elbírálásáig nem gyógyászati célú tevékenységet folytathat.

32. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EEKH Kr.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)

"d) a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységek engedélyezési eljárásának lefolytatása,"

(2) Az EEKH Kr. a következő 2/F. §-sal egészül ki:

"2/F. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 15/D. §-a szerinti feladatok ellátására."

(3) Az EEKH Kr. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti, a vagyonvédelmi feltételek biztosításának, a gyártás, a raktározás, a tárolás, a gyártás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelőségének, a személyi feltételek fennállásának, az alkalmazandó nyilvántartási rendszerek megfelelőségének vizsgálatára irányuló eljárásokban az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki."

33. § Hatályát veszti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet.

34. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2005. május 10-i 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről,

b) a Tanács 2008. március 3-i 2008/206/IB határozata (2008. március 3.) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról,

c) a Tanács 2010. december 2-i 2010/759/IB határozata (2010. december 2.) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról.

35. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Az ellenőrzött anyagok alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; ennek hiányában a K1 és K2, valamint a K3 jegyzéken a Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (45. kiadás, 2003. dec.) megadott név, illetve a P1, P2, P3, P4 jegyzéken az 1971-es Pszichotróp Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott név szerepel. A K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név, és/vagy dőlt betűvel a leírás szerepel. A P jegyzékek első oszlopában dőlt betűvel van feltüntetve az esetleges más név vagy rövidítés, illetve a külföldön gyakran használt más írásmód.

A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE

Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)

AB
1Hivatalos elnevezésKémiai név vagy leírás
2Acetorphine*
(acetorfin)
3-O-acetyltetrahydro- 7-alpha-( 1-hydroxy- 1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-
oripavine
3Acetyl-alpha-methylfentanyl*
(acetil-alfa-metilfentanil)
N-[ 1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
4Acetylmethadol
(acetilmetadol)
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
5Alfentanil
(alfentanil)
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5 -dihydro-5-oxo- 1H-tetrazol-1-yl)ethyl] -4-(methoxy-
methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
6Allylprodine
(allilprodin)
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
7Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)
alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
8Alphameprodine
(alfameprodin)
alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
9Alphamethadol
(alfametadol)
alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
10Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)
N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
11Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
12Alphaprodine
(alfaprodin)
alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13Anileridine
(anileridin)
1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
14Benzethidine
(benzetidin)
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
15Benzylmorphine
(benzilmorfin)
3-benzylmorphine
16Betacetylmethadol
(betacetilmetadol)
beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
17Beta-hydroxyfentanyl*
(béta-hidroxifentanil)
N-[ 1-beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
18Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)
N-[1-beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
19Betameprodine
(betameprodin)
beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
20Betamethadol
(betametadol)
beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
21Betaprodine
(betaprodin)
beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
22Bezitramide
(bezitramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)-
piperidine
23Cannabis*, cannabis resin* and
extracts and tinctures of cannabis
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*,
-extraktum és -tinktúra)
24Clonitazene
(klonitazén)
2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
25Coca leaf
(Koka levél)
26Cocaine
(kokain)
methyl ester of benzoylecgonine
27Codoxime
(kodoxim)
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
28Concentrate of poppy straw (CPS)
(mákszalma koncentrátum)
A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás .során
nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.
29Desomorphine*
(dezomorfin)
Dihydrodeoxymorphine
30Dextromoramide
(dextromoramid)
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine
31Diampromide
(diampromid)
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
32Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)
3-diethylamino- 1,1-di-(2'-thienyl)- 1-butene
33Difenoxin
(difenoxin)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
34Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)
7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-
ethanotetrahydro-oripavine
35Dihydromorphine
(dihidromorfin)
36Dimenoxadol
(dimenoxadol)
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
37Dimepheptanol
(dimepheptanol)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
38Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)
3-dimethylamino-1,1 -di-(2'-thienyl)-1-butene
39Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
40Diphenoxylate
(difenoxilát)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
41Dipipanone
(dipipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
42Drotebanol
(drotebanol)
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta, 14-diol
43Ecgonine
(ekgonin)
észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak
44Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)
3-ethylmethylamino- 1,1-di-(2'-thienyl)-1 -butene
45Etonitazene
(etonitazén)
1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
46Etorphine*
(etorfin)
tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine
47Etoxeridine
(etoxeridin)
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
48Fentanyl
(fentanil)
1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
49Furethidine
(furetidin)
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
50Heroin*
(heroin)
Diacetylmorphine
51Hydrocodone
(hidrokodon)
Dihydrocodeinone
52Hydromorphinol
(hidromorfinol)
14-hydroxydihydromorphine
53Hydromorphone
(hidromorfon)
Dihydromorphinone
54Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)
4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
55Isomethadone
(izometadon)
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
56Ketobemidone *
(ketobemidon)
4-meta-hydroxyphenyl-1 -methyl-4-propionylpiperidine
57Levomethorphan1
(levometorfán)
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
58Levomoramide
(levomoramid)
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine
59Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)
(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
60Levorphanol1
(levorfanol)
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61Metazocine
(metazocin)
2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
62Methadone
(metadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
63Methadone intermediate
(metadon intermedier)
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
64Methyldesorphine
(metildezorfin)
6-methyl-delta-6-deoxymorphine
65Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)
6-methyldihydromorphine
663-methylfentanyl *
(3-metilfentanil)
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
673-methylthiofentanyl*
(3-metiltiofentanil)
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
68Metopon
(metopon)
5-methyldihydromorphinone
69Moramide intermediate
(moramid intermedier)
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
70Morpheridine
(morferidin)
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
71Morphine
(morfin)
72Morphine methobromide and other
pentavalent nitrogen morphine
derivatives including in particular the
morphine-N-oxide derivatives, one of
which is codeine-N-oxide Morphine-
N-oxide
(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó
morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé
tartozik a kodein-N-oxid is)
73Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)
74MPPP*1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
75Myrophine
(mirofin)
Myristylbenzylmorphine
76Nicomorphine
(nikomorfin)
3,6-dinicotinylmorphine
77Noracymethadol
(noracimetadol)
(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
78Norlevorphanol
(norlevorfanol)
(-)-3-hydroxymorphinan
79Normethadone
(normetadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
80Normorphine
(normorfin)
demethylmorphine or N-demethylated morphine
81Norpipanone
(norpipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
82Opium
(ópium)
83Oripavine
(oripavin)
84Oxycodone
(oxikodon)
14-hydroxydihydrocodeinone
85Oxymorphone
(oximorfon)
14-hydroxydihydromorphinone
86Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)
4'-fluoro-Ar-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
87PEPAP*1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
88Pethidine
(petidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
89Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
90Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
91Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
92Phenadoxone
(fenadoxon)
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
93Phenampromide
(fenampromid)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
94Phenazocine
(fenazocin)
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
95Phenomorphan
(fenomorfán)
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
96Phenoperidine
(fenoperidin)
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
97Piminodine
(piminodin)
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
98Piritramide
(piritramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid
amide
99Proheptazine
(proheptazin)
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
100Properidine
(properidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
101Racemethorphan
(racemetorfán)
(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
102Racemoramide
(racemoramid)
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine
103Racemorphan
(racemorfán)
(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
104Remifentanil
(remifentanil)
1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-
carboxylic acid methyl ester
105Sufentanil
(szufentanil)
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
106Thebacon
(tebakon)
Acetyldihydrocodeinone
107Thebaine
(tebain)
108Thiofentanyl*
(tiofentanil)
Ar-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
109Tilidine
(tilidin)
(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-earboxylate
110Trimeperidine
(trimeperidin)
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;

- valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A K1 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával.

Az 1-gyel jelölt anyagok esetében a dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)

AB
1Hivatalos elnevezésKémiai név vagy leírás
2Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)
3Codeine
(kodein)
3-methylmorphine
4Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)
alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
5Dihydrocodeine
(dihidrokodein)
6Ethylmorphine
(etilmorfin)
3-ethylmorphine
7Nicocodine
(nikokodin)
6-nicotinylcodeine
8Nicodicodine
(nikodikodin)
6-nicotinyldihydrocodeine
9Norcodeine
(norkodein)
N-demethylcodeine
10Pholcodine
(folkodin)
Morpholinylethylmorphine
11Propiram
(propiram)
Ar-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-Ar-2-pyridylpropionamide

- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

Megjegyzés:

A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek:

- acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)

- codeine (kodein)

- dihydrocodeine (dihidrokodein)

- ethylmorphine (etilmorfin)

- nicocodine (nikokodin)

- nicodicodine (nikodikodin)

- norcodeine (norkodein)

- pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, kivéve az injekciós készítményeket.

2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a Pszichotróp Egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

7. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek:

10 g Pulvis opii

10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).

8. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE

Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)

AB
1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más
írásmód/
Kémiai név
2AL ***4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °
3BDB***1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°
4Brolamfetamine
(brolamfetamin) / DOB /
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
5BZPEU31-benzilpiperazinEU3
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin
6Cathinone
(katinon)
(-)-(S)-2-amino-propiophenone
72C-I EU22,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU2
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°°
82C-T-2 EU22,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°
92C-T-7 EU22,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°°
10DET3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole
11DMA(±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
12DMHP3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
13DMT3- [2-(dimethylamino)ethyl] indole
14DOC***2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin°
1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°
15DOET(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
16Eticyclidine
(eticiklidin) / PCE /
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
17Etryptamine
(etriptamin)
3-(2-aminobutyl)indole
18FLEA***N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin°
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°
194-fluoroamphetamine**
(4-fluoramfetamin)
/ 4-FA, 4-FMP
1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine
20N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)
(±)-N[a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine
21JWH-018**naphthalen-1 -yl( 1-pentyl- 1H-indol-3-yl)methanone
22JWH-081**(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
23JWH-073**( 1-butyl-1 H-indol-3-yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
24JWH-122**(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
25JWH-210**(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
26(+)-Lysergide
(+)-lizergid /LSD, LSD-25 /
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8/?-carboxamide
27MAL***3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°
28MBDB***2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°
29mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)
meta-chlorophenylpiperazine° vagy
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]°°
30MDE, N-ethyl MDA
(N-etil-MDA)
(±)N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
31MDMA(±)N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
323,4-methylendioxypiro valerone (3,4-
metiléndioxipirovaleron)
/ MDPV **
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
334-methylethcathinone**
(4-metiletkatinon)
/4-MEC
2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
34Methylone**
(Metilon)
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one
35Mephedrone EU4
(mefedron)
(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC
36Mescaline
(meszkalin)
3,4,5-trimethoxyphen ethylamin e
37Methcathinone
(metkatinon)
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
384-methylaminorex
(4-metilaminorex)
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
39MMDA5-methoxy-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
404-MTAa-methyl-4-methylthiophenethylamine
41N-Me-1-PEA***1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagyN-metil-1-fenetil-amin
42Parahexyl
(parahexil)
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
431-PEA***1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin°
44PMAp-methoxy-a-methylphenethylamine
45pmmaeu1paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy
N-methyl- 1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy
p-methoxy-N,a-dimethylphenethylamine
46Psilocine
(pszilocin) /Psilotsin/
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
47Psilocybine
(pszilocibin)
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate
48Rolicyclidine
(roliciklidin) /PHP, PCPY/
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
49STP / DOM /2,5-dimethoxy- a,4-dimethylphenethylamine
50Tenamfetamine
(tenamfetamin) / MDA /
a-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine
51Tenocyclidine
(tenociklidin) / TCP /
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
52Tetrahydrocannabinol, the following
isomers and their stereochemical
variants
(a következő tetrahidro-kannabinol
izomerek és szterokémiai variánsaik)
/ THC /
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol
(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo-
[b,d]pyran-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo [b,d] pyran- 1-ol
6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-
[b,d]pyran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-
6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
53TMA
(trimetoxiamfetamin)
(±)-3,4,5-trimethoxy- a-methylphenethylamine
54TMA-2 EU2
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)
2,4,5-trimethoxyamphetamine EU2
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P1 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. lista alapján készült, kiegészítve az

EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára előírt ellenőrzött hatóanyagokkal (EU1 - Council Decision 2002/188/JHA of 28 February 2002; EU2 - Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003; EU3 - Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008; EU4- Council Decision 2010/759/JHA of 2 December 2010), valamint a **-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása,

A ***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

A °-gal jelölt, dőlt betűvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha van), a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés.

Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)

AB
1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, vagy
külföldön gyakran használt más
írásmód/
Kémiai név
2Amfetamine
(amfetamin)/amphetamine/
(±)-a-methylphenethylamine
3Amineptine
(amineptin)
7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo/a,d/cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
4Buprenorphine**
(buprenorfin)
21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
52C-B4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
6Dexamfetamine
(dexamfetamin) /dexamphetamine/
(+)-a-methylphenetylamine
7Dronabinol2
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol and its
stereochemical variants
/delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-
9-THC) és sztereokémiai varánsai/
(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo [b,d]pyran- 1-ol
8Fenetylline
(fenetillin)
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
9GHB**
(gamma-hidroxi-vajsav)
y-hydroxybutyric acid
10Ketamine***
(ketamin)
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
11Levamfetamine
(levamfetamin) /Levamphetamine/
(-)-(R)-a-methylphenethylamine
12Levomethamphetamine
(levometamfetamin)
(-)-N,a-dimethylphenethylamine
13Mecloqualone
(meklokvalon)
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
14Metamfetamine
(metamfetamin) /Metamphetamine/
(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine
15Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
/Metamphetamine racemate/
(±)-N,a-dimethylphenethylamine
16Methaqualone
(metakvalon)
2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
17Methylphenidate
(metilfenidát)
methyl a-phenyl-2-piperidine acetate
18Pentazocine**
(pentazocin)
(2R,*6R,*11.R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
19Phencyclidine
(fenciklidin) /PCP/
1-(1 -phenylcyclohexyl)piperidine
20Phenmetrazine
(fenmetrazin)
3-methyl-2-phenylmorpholine
21Poppy straw**(mákszalma)
22Secobarbital
(szekobarbitál)
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituricacid
23Tapentadol
(tapentadol)
3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol
24Zipeprol
(zipeprol)
a-(-a-methoxybenzyl)-4-(ß-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P2 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. lista alapján készült, kiegészítve a

**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása,

***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

A 2-sel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.

Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3)

AB
1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód/
Kémiai név
2Amobarbital
(amobarbitál)
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
3Butalbital
(butalbitál)
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
4Cathine
(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine/
(+)-(S)-a-[(S)-1-aminoethyl]benzylalcohol
5Cyclobarbital
(ciklobarbitál)
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
6Flunitrazepam
(flunitrazepám)
5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
7Glutethimide
(glutetimid)
2-ethyl-2-phenylglutarimide
8Pentobarbital
(pentobarbitál)
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituricacid

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált III. lista alapján készült.

Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4)

AB
1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód/
Kémiai név
2Allobarbital
(allobarbitál)
5,5-diallylbarbituric acid
3Alprazolam
(alprazolám)
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
4Amfepramone
(amfepramon) /Diethylpropion/
2-(diethylamino)propiophenone
5Aminorex
(aminorex)
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
6Barbital
(barbital)
5,5-diethylbarbituric acid
7Benzfetamine
(benzfetamin) /Benzphetamine/
N-benzyl-N, a-dimethylphenethylamine
8Bromazepam
(Bromazepám)
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
9Brotizolam
(brotizolám)
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3-
a][1,4]diazepine
10Butobarbital
(butobarbitál) /5-butyl-5-
ethylbarbituric acid/
5-butyl-5-ethylbarbituric acid
11Camazepam
(kamazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one dimethylcarbamate (ester)
12Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)
7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
13Clobazam
(klobazám)
7-chloro-1-methyl-5-phenyl- 1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione
14Clonazepam
(klonazepám)
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
15Clorazepate
(klórazepát)
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic
acid
16Clotiazepam
(klotiazepám)
5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-
diazepin-2-one
17Cloxazolam
(kloxazolám)
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-
d] [ 1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
18Delorazepam
(delorazepám)
7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
19Diazepam
(diazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
20Estazolam
(esztazolám)
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
21Ethchlorvynol
(etklórvinol)
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
22Ethinamate
(etinamát)
1-ethynylcyclohexanolcarbamate
23Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate
24Etilamfetamine
(etilamfetamin)
/N-ethylamphetamine/
N-ethyl-a-methylphenethylamine
25Fencamfamin
(fenkamfamin)
N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
26Fenproporex
(fenproporex)
(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile
27Fludiazepam
(fludiazepam)
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3 -dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
28Flurazepam
(flurazepam)
7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
29Halazepam
(halazepam)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1 -(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
30Haloxazolam
(haloxazolam)
10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d]
[1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
31Ketazolam
(ketazolam)
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
32Lefetamine
(lefetamin) /SPA/
(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
33Loprazolam
(loprazolam)
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
34Lorazepam
(lorazepam)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
35Lormetazepam
(lormetazepam)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
36Mazindol
(mazindol)
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
37Medazepam
(medazepam)
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
38Mefenorex
(mefenorex)
N-(3-chloropropyl)-a-methylphenethylamine
39Meprobamate
(meprobamat)
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
40Mesocarb
(mezokarb)
3-(a-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine
41Methylphenobarbital
(metilfenobarbital)
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
42Methyprylon
(metiprilon)
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione
43Midazolam
(midazolam)
8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-a]
[1,4]benzodiazepine
44Nimetazepam
(nimetazepam)
1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
45Nitrazepam
(nitrazepam)
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
46Nordazepam
(nordazepam)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
47Oxazepam
(oxazepam)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
48Oxazolam
(oxazolam)
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-116-phenyloxazolo [3,2-
d][ 1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
49Pemoline
(pemolin)
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
50Phendimetrazine
(fendimetrazin)
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
51Phenobarbital
(fenobarbital)
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
52Phentermine
(fentermin)
a,a-dimethylphenethylamine
53Pinazepam
(pinazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1 -(2-propynyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
54Pipradrol
(pipradrol)
1,1-diphenyl-1 -(2-piperidyl)methanol
55Prazepam
(prazepám)
7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
56Pyrovalerone
(pirovaleron)
4'-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone
57Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)
5-sec-butyl- 5-ethylbarbituric acid
58Temazepam
(temazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
59Tetrazepam
(tetrazepám)
7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)- 1,3-dihydro-1-methyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
60Triazolam
(triazolám)
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-]
[1,4]benzodiazepine
61Vinylbital
(vinilbitál)
5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
62Zolpidem
(zolpidem)
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

Az alábbi szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, amennyiben azok e melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az adamantil-indolil-keton (indolil(triciklo[3.3.1.13'7]dekán-1-il)metanon, indolil(triciklo[3.3.1.13'7]dekán-2-il)metanon)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.1.1. az indolváz nitrogénatomjához

1.1.1.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport vagy

1.1.1.2. az 1.1.1.1 szerinti csoport hidroxi-, ciano-, cikloalkil-, cikloalkenil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik

1.1.2. az indolváz 2-es helyzetben lévő szénatomján

1.1.2.1. metilcsoportot vagy etilcsoportot tartalmazhat

1.1.3. a naftil-, illetve fenilcsoport

1.1.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.1.3.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.1.3.3. halogénatomot, azido-, dimetilamino-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot tartalmazhat.

2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion kivételével, amelyekben

2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 3 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

2.2. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

2.2.1. halogénatomot, metilcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot, metiléndioxicsoportot tartalmazhat

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkilcsoportot

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot tartalmazhat.

5. Továbbá az alábbi vegyületek:

AB
1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más
írásmód/
Kémiai név
22-aminoindane
(2-aminoindán)
2,3-dihydro- 1H-inden-2-amine
3AMT
(alfa-metiltriptamin)
1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine
4Camfetamine
(kamfetamin)
N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
52C-B-BZP1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine
6CP 47,497 C8-homológ2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
7CPCPP, Gelbes1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine
8CRA13naphthalen-1 -yl [4-(pentyloxy )naphthalen-1 -yl]methanone
9D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)
diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
10DBZP1,4-dibenzylpiperazine
11Desoxy-D2PM
(dezoxi-D2PM)
2-(diphenylmethyl)pyrrolidine
12Dichlorophenyl-piperazine
(diklórfenil-piperazin)
1 -(2,3-dichlorophenyl)piperazine
13Dimethocaine
(dimetokain)
3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate
14DMAA4-methylhexan-2-amine
152-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)
2-(diphenylmethyl)piperidine
16Etaqualone
(etakvalon)
3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
17Ethylphenidate
(etilfenidát)
ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
18GBL, gamma-butyrolactone
(gamma-butirolakton)
dihydrofuran-2(3H)-one
19Harmin7-methoxy-1-methyl-9H-ß-carboline
20HU-2109-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-
tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
215-IAI5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
22Ibogain(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-
methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole
23JWH-307[5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone
24MBZP1 -benzyl-4-methylpiperazine
25MDAI6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine
265-MeO-AMT1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
273-MeO-PCEN-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine
284-MeO-PCP1 - [ 1 -(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
295-MeO-triptamin2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
30ß-Me-PEA2-phenylpropan-1 -amine
31Methoxetamine
(metoxetamin)
2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone
32MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)
N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
331-naphyrone
(1-nafiron)
1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1 -yl)pentan-1 -one
342-naphyrone
(2-nafiron)
1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1 -yl)pentan-1 -one
35N-benzyl-1-PEA
(N-benzil-1-PEA)
N-benzyl-1-phenylethanamine
36ODT, O-desmethyltramadol
(O-dezmetiltramadol)
3-(2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl)phenol
37pCPP1 -(4-chlorophenyl)piperazine
38pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate
39pFPP1 -(4-fluorophenyl)piperazine
40Phenazepam
(fenazepam)
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
411-phenyl-propyl-amine
(fenilpropilamin)
1-phenylpropan-1 -amine
42pMeOPP1-(4-methoxyphenyl)piperazine
43SalvinorinA
(Szalvinorin A)
(2S,4aR,6aft,7JR,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-
6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl
ester
44TFMPP1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;

- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

2. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Éves jelentés a kábítószerek gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról
20............................. év
Adatszolgáltató neve:
címe:
Kábítószer felelős neve:
Kitöltés dátuma:
Kitöltési útmutató
1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.
2. A 2/a táblázatban a K3 jegyzék szerinti készítmények hatóanyagtartalmát kizárólag a 11. oszlopban kell szerepeltetni.
3. Statisztikai szempontból nem minősül gyártásnak a csomagolás, átcsomagolás.
Megjegyzések (leíró rész):
Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

2/a táblázat

Éves kábítószer anyagmérleg

Kábítószer
megnevezés
Felhasználható mennyiség (g)Felhasznált mennyiség (g)
12345678910111213141516
Nyitó
készlet
(...I.1.)
GyártásImportBelföldi
beszerzés
EgyébÖsszesen
(1-5)
ÉrtékesítésGyártáshoz felhasznált
mennyiség
ExportEgyébZáró
készlet
(... XII.
31.)
Összesen
(7-15)
FogyasztásNagy-
kereske-
delem
Más
kábító-
szer
K3
jegyzék
szerinti
készít-
mény
Nem
ellenőr-
zött
készít-
mény
Kiskeres-
kedelem
Tudomá-
nyos
kutatás

A 2/a táblázat 5., 14. és 15. számú oszlopának részletezése

5
Egyéb
Visszáru (VA)Termelési többletMás ok
Nagykereskedőtől -
Gyártótól
Patikai visszáru
adott évi kiszállításból
Patikai visszáru előző
évek kiszállításból
14
Egyéb ( kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek grammban)
Hatóanyag
neve
Technológiai
veszteségek/
folyamatfüggö
veszteségek
Minőség
ellenőrzéssel/minőség
biztosítással összefüggő
veszteségek
LopásokEgyéb
veszteségek
Ipari kutatás
és fejlesztés

Magyarázat a 14. oszlop részletezéséhez:

Technológiai veszteségek/
folyamatfüggő veszteségek
Minőség ellenőrzéssel/minőség
biztosítással összefüggő
veszteségek
LopásokEgyéb
veszteségek
Ipari kutatás
és fejlesztés
Alapanyagoknál
tisztítás (purifikálás), finomításmintavételkémiai bomlás
átalakítás bázis, sav, stb. formábaminőségi hibáktárolás alatti kiömlés
izomer szeparálástárolás alatti párolgás
aprítás (mikronizálás)káresetek
szárításlejárt szavatosság
őrlés, darálásberendezés meghibásodása
szitálás
súlymérés
Készítményeknél
gyógyszerforma készítésmintavételkémiai bomláspilot gyártási tételek
mérésminőségi hibákkáresetkísérleti gyártási tételek
csomagoláslejárt szavatosságfejlesztési gyártási tételek
osztályozás (minősítés)berendezés meghibásodásakiterjesztési gyártási tételek
validációs tételek
egyéb tudományos célok
15
Zárókészlet
Készlet (selejt nélkül)Selejt

2/b táblázat

Belföldi kábítószer forgalom részletezése

Belföldi beszerzésBelföldi nagykereskedelmi
értékesítés
MegnevezésSzállító
(Eladó)
MennyiségVevőMennyiség
HatóanyagKészítményKiszerelésHatóanyagKiszerelésHatóanyag

2/c táblázat

Mákszalma koncentrátum (CPS) gyógyszergyártás céljára történő előállítása

12345
Előállított CPSKábítószerFogyasztásKészletVeszteség*
mennyisegXII. 31-én
kggkggkggkgg
CPS (M)
AMA
ACA
ATA
AOA
CPS(O)
AOA
AMA
ACA
ATA
CPS(T)
ATA
AMA
ACA
AOA

Megjegyzések:

*kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek

CPS: concentrate of poppy straw - mákszalma koncentrátum (bruttó súlyban kifejezve)

CPS(M): morphine előállítás, CPS(T): thebaine előállítás, CPS(O): oripavine előállítás céljára

AMA: anhydrous morphine alkaloid - a vízmentes morphine alkaloid

ACA: anhydrous codeine alkaloid - vízmentes codeine alkaloid

ATA: anhydrous thebaine alkaloid - vízmentes thebaine alkaloid

2/d táblázat

Opioidok gyártása

1234
Felhasznált anyagFelhasznált
mennyiség
Kinyert anyagKinyert
mennyiség
kggkgG
ÓpiumMorphine
Codeine
Thebaine
Mákszalma (M)CPS (M)
AMA
ACA
ATA
AOA
Morphine
Codeine
Thebaine
Oripavine
Mákszalma (T)CPS (T)
AMA
ACA
ATA
AOA
CPS (O)
AMA
ACA
ATA
AOA
Thebaine
Papaver bracteatumThebaine
CPS (M)
AMAMorphine
ACACodeine
ATAThebaine
AOAOripavine
CPS (T)
ATAThebaine
AMAMorphine
ACACodeine
AOAOripavine
CPS (O)
AOAOripavine
AMAMorphine
ACACodeine
ATAThebaine
Alkaloid tartalmú technológiai
víz (eredet részletezésével)
Morphine
Codeine
Oripavine/Thebaine

2/e táblázat

Ipari máktermesztés

Ipari mák termesztés12
Vetésterület
(ha)
Gyártott mennyiség
(kg)
VetettBetakarítottÓpiumMákszalma
1. Ópium gyártásra
2.(a) Mákszalma (M)
kábítószer gyártáshoz
2.(b) Mákszalma (T)
kábítószer gyártáshoz
3. Nem kábítószer
gyártásra

2/f táblázat

Lefoglalt kábítószerek

Lefoglalt kábítószerek, a gyógyszerek kivételével (1)

Anyag12345
Lefoglalt
mennyiség a
tárgyévben
Lefoglalt tárolt kábítószerek (az előző évek elkobzott
mennyiségével együtt)
Döntésre váró
mennyiség
Megsemmisített
mennyiség
Legális célra
felhasznált
mennyiség
Különleges
célokra átadott
mennyiség
kggkggkggkggkgG
Cannabis
Cannabis
resin
Coca leaf
Coca paste
Cocaine
Heroin
Morphine
Opium
Egyéb

Lefoglalt kábítószer tartalmú gyógyszerek (2)

AnyagGyógyszerforma és hatóanyag tartalom kiszerelési egységre vonatkoztatva
1
Ampulla
2
Kapszula
3
Tapasz
4
Tabletta
5
Egyéb gyógyszerforma
Kiszerelési
egységek
száma
Ható-
anyag-
tartalom
(mg)
Kiszerelési
egységek
száma
Ható-
anyag-
tartalom
(mg)
Kiszerelési
egységek
száma
Ható-
anyag-
tartalom
(mg)
Kiszerelési
egységek
száma
Ható-
anyag-
tartalom
(mg)
FormaKiszerelési
egységek
száma
Ható-anyag-tartalom
(mg)
Codeine
Fentanyl
Methadone
Morphine
Oxycodone
Pethidine
Egyéb*

* Bármely más gyógyszer, amely kábítószert (pl. dihydrocodeine, dextropropoxyphene, hydrocodone, hydromorphone, trimeperidine, stb.) tartalmaz.

3. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Éves jelentés/becslés a pszichotróp anyagok gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról
20 év
Kitöltési útmutató
1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.
2. Egy vagy több pszichotróp anyagot tartalmazó, összetett készítmények esetében mindegyik pszichotróp komponenst külön kell
feltüntetni a megfelelő sorban.
A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)
Pszichotróp
anyag neve
Nyitó
készlet
(I. 1.)
Gyártott
hatóanyag
mennyisége
ImportBelföldi
beszerzés
ÖsszesenFogyasztásNagykereske-
delmi
értékesítés
Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség
ExportVeszteségZáró
készlet
XII. 31.
Összesen
A P2 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)
Pszichotróp
anyag neve
Nyitó
készlet
(I. 1.)
Gyártott
hatóanyag
mennyisége
ImportBelföldi
beszerzés
ÖsszesenFogyasztásNagykereske-
delmi
értékesítés
Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség
ExportVeszteségZáró
készlet
XII. 31.
Összesen

A P3 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Pszichotróp
anyag neve
Nyitó
készlet
(I. 1.)
Gyártott
hatóanyag
mennyisége
ImportBelföldi
beszerzés
ÖsszesenFogyasztásNagykereske-
delmi
értékesítés
Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség
ExportVeszteségZáró
készlet
XII. 31.
Összesen

A P4 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Pszichotróp
anyag neve
Nyitó
készlet
(I. 1.)
Gyártott
hatóanyag
mennyisége
ImportBelföldi
beszerzés
ÖsszesenFogyasztásNagykereske-
delmi
értékesítés
Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség
ExportVeszteségZáró
készlet
XII. 31.
Összesen

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P1-P2)

Más pszichotróp
anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag
A gyártás során nyert más pszichotróp anyag
az anyag nevemennyiségeaz anyag nevemennyisége

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P3-P4)

Más pszichotróp
anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag
A gyártás során nyert más pszichotróp anyag
az anyag nevemennyiségeaz anyag nevemennyisége

4. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves exportjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves exportjáról

Hatóanyag neve:20 év
Negyedéves jelentés
Éves jelentés
Engedély-
szám
Készítmény neveVámeljárás alá vont, illetve az
országból kilépőmennyiség
Vámeljárás,
illetve kilépés
időpontja
(hónap, nap)
Importáló
ország
Készítmény
(doboz, db)
Hatóanyag
(gramm
vízmentes
bázis)

5. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves importjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves importjáról

Hatóanyag neve:20 év
Negyedéves jelentés
Éves jelentés
Engedély-
szám
Készítmény neveVámeljárás alá vont, illetve az
országba belépőmennyiség
Vámeljárás,
illetve
belépés
időpontja
(hónap, nap)
Exportáló
ország
Készítmény
(doboz, db)
Hatóanyag
(gramm
vízmentes
bázis)

6. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám: 000000
KÁBÍTÓSZER és PSZICHOTRÓP ANYAG MEGRENDELÉS
Tétel-
szám
MegnevezésKiszerelési
egység
Megrendelt mennyiségKiadott mennyiség
SzámmalBetűvelSzámmalBetűvel
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Megrendelő- pl. gyógyszertár, gyógyszer-nagykereskedő, gyógyszergyár, intézet, humán vagy
állatgyógyászati intézmény stb. (név, cím)
a) b) átvételkor:
……………………………..
megrendeléskor: ...............................................................
(bélyegző, dátum, aláírás):
(bélyegző, dátum, aláírás):
………………………………………………………..
Átadó - pl. gyógyszer-nagykereskedő,
gyógyszergyár, gyógyszertár, intézet,
állatgyógyászati intézmény stb.
(név, cím, bélyegző, dátum, aláírás)
………………………………………………………..
Szállító/Szállítmányozó
- belföldi szállításra (név, cím, bélyegző,
dátum, aláírás)
Ez a dokumentum 5 példányban készül, minden példányát eredeti bélyegzővel és eredeti
aláírással kell ellátni. Az 1. példány a megrendelőnél marad. A 2. példány az átadónál marad.
A 3., 4., 5. példány a szállítmánnyal visszakerül a megrendelőhöz. A megrendelőa 4., 5.
példányt az átadónak 48 órán belül visszaküldi, aki az 5. példányt az EEKH-nak küldi tovább.

7. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) /PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) EXPORT adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.

Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.A hatályosság kért ideje
2.Exportőr (pontos cím)
3.Importőr (pontos cím)
4.Szállítási cím
5.Felhasználás (gyógyászati vagy
tudományos)
6.Szállítás módja (közút, légi stb.)
7.Vámeljárást végző vámszerv, illetve
transzfernél a kijelölt vámszerv
8.Határátkelőhely
9.Útvonal és tranzit országok
(közúti szállításnál)
10.A szállítmány reexport
(igen/nem)
11.Az importáló ország aktuális
INCB becslése (gramm)
12.Az importáló országba kivitt
mennyiség összesen (gramm)
13.A szállítmányozó és a szállító
neve, címe
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
14.Nemzetközi megnevezés
15.Engedélyezni kért mennyiség
(gramm)
16.Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom (gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
17.Készítmény teljes neve
18.Ellenőrzött hatóanyag
19.Hatóanyag-tartalom
20.Kiszerelés
21.Rátöltés % (injekcióknál)
22.Engedélyezni kért mennyiség
23.Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom összesen (gramm)

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

8. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) /PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) IMPORT adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.

Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.A hatályosság kért ideje
2.Importőr (pontos cím)
3.Exportőr (pontos cím)
4.Hazai megrendelő
5.Szállítási cím
6.Felhasználás (gyógyászati vagy
tudományos)
7.Szállítás módja (közút, légi stb.)
8.Határátkelőhely
9.Vámeljárást végző vámszerv, illetve
transzfernél a kijelölt vámszerv
10.A kérelmező aktuális évi becslése
(gramm)
11.A kérelmező által
Magyarországra behozott
mennyiség összesen (gramm)
12.Raktárkészlet a mai napon
13.Magán- vagy közvámraktárra
szállítás
14.A szállítmány reexport célú
(igen/nem)
15.Útvonal és tranzitországok
(közúti szállításnál)
16.A reexport folyó év december 31-
ig megtörténik (nyilatkozat)
17.A szállítmányozó és a szállító
neve, címe
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
18.Nemzetközi megnevezés
19.Engedélyezni kért mennyiség
(gramm)
20.Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom (gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
21.Készítmény teljes neve
22.Törzskönyvi, forgalomba
hozatali, illetve egyedi import
engedély szám
23.Ellenőrzött hatóanyag
24.Hatóanyag tartalom
25.Kiszerelés
26.Rátöltés% (injekcióknál)
27.Engedélyezni kért mennyiség
28.Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom összesen (gramm)

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:

9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

9/a táblázat: Kábítószer becslés a 20... évre

Becsült kábítószer felhasználás (1)

Kábítószer
megnevezése
123
Gyógyászati
és
tudományos
felhaszná-
lásra
szánt
mennyiség
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség.... XII. 31-i
tervezett
készlet
Más
kábítószer
előállítására
K3 jegyzék
szerinti
készítmény-
hez
Nem
ellenőrzött
készítmény-
hez
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai
felhasználás vagy export
kggkggkggkggkgg

Becsült CPS felhasználás (2)

Kábítószer
megnevezése
123
GyógyászatiGyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség
és
tudományos
Más
kábítószer
K3 jegyzék
szerinti
Nem
ellenőrzött
.... XII. 31-i
felhaszná-
lásra
előállításárakészítmény-
hez
készítmény-
hez
tervezett
készlet
szánt
mennyiség
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai
felhasználás vagy export
kggkggkggkggkgg
CPS (M)
AMA (%)
ACA (%)
ATA (%)
AOA (%)
CPS (T)
ATA (%)
AMA (%)
AOA (%)
ACA (%)
CPS (O)
AOA (%)
AMA (%)
ATA (%)
ACA (%)

9/b táblázat: Kábítószer becslés szintetikus kábítószerek 20... évi gyártása

Gyártani kívánt szintetikus
kábítószer megnevezése
Mennyisége
(kg)

Szintetikus kábítószerek listája: K1 jegyzék

AcetylmethadolDiethylthiambuteneKetobemidonePethidine - Intermediate-C
AlfentanilDifenoxinLevomethorphanPhenadoxone
AllylprodineDihydroetorphineLevomoramidePhenampromide
AlphacetylmethadolDimenoxadolLevophenacylmorphanPhenazocine
AlphameprodineDimepheptanolLevorphanolPhenomorphan
AlphamethadolDimethylthiambuteneMetazocinePhenoperidine
AlphaprodineDioxaphetyl butyrateMethadonePiminodine
AnileridineDiphenoxylateMethadone - IntermediatePiritramide
BenzethidineDipipanoneMoramide - IntermediateProheptazine
BetacetylmethadolDrotebanolMorpheridineProperidine
BetameprodinethylmethylthiambuteneNoracymethadolRacemethorphan
BetamethadolEtonitazeneNorlevorphanolRacemoramide
BetaprodineEtoxeridineNormethadoneRacemorphan
BezitramideFentanylNorpipanoneRemifentanil
ClonitazeneFurethidinePethidineSufentanil
DextromoramideHydroxypethidinePethidine - Intermediate-ATilidine
DiampromideIsomethadonePethidine - Intermediate-BTrimeperidine

K2 jegyzék

Dextropropoxyphene

Propiram

9/c táblázat: Ipari máktermesztetés becslése a 20... évben

Javaslat ipari mák termesztetésére

10. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Bejelentőlap

új pszichoaktív anyag, illetve ismert kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag új visszaélési formájának megjelenéséről

BEJELENTŐLAP
új pszichoaktív anyag/ismert kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag új visszaélési
formájának megjelenéséről
1. Bejelentöszerv/intézmény:
Hivatkozási szám:
Bejelentés dátuma:
2. Kémiai elnevezés:
Egyéb elnevezés(ek):
Utcai elnevezés(ek):
3. Információforrásra vonatkozó adatok (egyszerre több pont is kitölthető)
Lefoglalás(ok) □ Mennyiség (súly, tabletták száma, stb.):
Lefoglalást végző hatóság:
Dátum: Hely (város):
Biológiai minta (/minták)1 □ Minta típusa:
Azonosítást végző hatóság:
Dátum: Hely (város):
Gyűjtött minta (/minták)2 □ Mennyiség (súly, tabletták száma, stb.):
Gyűjtést végző hatóság:
Dátum: Hely (város):
Egyéb anyagok jelenléte (amennyiben több esetet jelent be egyszerre, határozza meg esetenként):
Pszichoaktív összetevők:
Egyéb összetevők:
4. Fizikai leírás (szubsztancia vizsgálat esetén)
Megjelenési forma:
por □tabletta □kapszula □folyadék □egyéb, éspedig:
Szín:
Egy adag/egység: súlya: átmérője: alakja: logó/megjelölés:
(Amennyiben hozzáférhető, fotó beszúrása ide.)
5. Körülmények: előállítás □szállítás □terjesztés □használat □
6. Ár: utcai ár: nagykereskedelmi ár:
7. Kémiai előanyagok:
8. Szerhasználati mintázat:
9. Egyéb ismert felhasználási módok3:
10. Emberre gyakorolt hatása:
Megfigyelt:
Fogyasztó beszámolója alapján:
11. Használat körülményei, kontextusa:
Használói csoport(ok) leírása:
Színtér (színterek):
Hozzáférhetőség fogyasztói szinten:
12. Lehetséges kockázatok:
Egészségügyi (egyéni szinten):
Közegészségügyi:
Szociális:
13. Előállítás esetén: nagy mennyiség □kis mennyiség □nem ismert □
Szervezett bűnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?
igen | | nem
14. Szállítás esetében: nagy mennyiség □kis mennyiség □nem ismert □
országon belül □nemzetközi □
Szervezett bűnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?
igen □nem □
15. Terjesztés esetén: nagy mennyiség □kis mennyiség □nem ismert □
Szervezett bűnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?
igen□nem □
16. Jogi státusza:
kábítószer4 □
új pszichoaktív anyag5 □
nem kábítószer és nem új pszichoaktív anyag □
17. Azonosítás módszere (vizsgálati módszerek, referenciaanyag és hivatkozások):
Dátum Aláírás

Kitöltési útmutató

A bejelentés a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján kötelező.

A nyomtatvány 1. példányát az Europol Nemzeti Irodának6, 2. példányát a Nemzeti Drog Fókuszpontnak7 (Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ - Reitox National Focal Point), 3. példányát az Országos Addiktológiai Centrumnak8 kell megküldeni. A 4. példányt a beküldő szerv/intézmény megtartja saját dokumentációjában.

Mindazon kérdésekre, melyekre vonatkozóan tényszerű információk, illetve adatok, vizsgálati eredmények állnak rendelkezésre, a válaszokat értelemszerűen: szövegesen, vagy számszerűen, illetve a megfelelő négyzet megjelölésével kell megadni! A kitöltéssel kapcsolatban a Tanács 2005/387/IB Határozatának EMCDDA-Europol jelentési ívet és annak kitöltési útmutatóját tartalmazó melléklete az irányadó.

1 Biológiai (emberi) minták pl. testnedvek (vizelet, vér), szövetek, haj, stb.

2 Valamely monitorozó rendszer által monitorozási vagy kutatási célzattal begyűjtött minták

3 Például gyógyászati, ipari, rituális, kozmetikai célokra, étrend-kiegészítőként, stb.

4 Szerepel az 1965. évi 4. törvényerejű rendelet, az 1979. évi 25. törvényerejű rendelet vagy az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény valamelyik jegyzékén.

5 Szerepel egyedi megnevezéssel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet C) jegyzékén vagy beletartozik a jegyzékre vett vegyületcsoportok valamelyikébe.

6 Europol Nemzeti Iroda címe: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

7 Nemzeti Drog Fókuszpont címe: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

8 Országos Addiktológiai Centrum címe: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

11. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem, illetve igazolás ellenőrzött anyagok szállítására rendkívüli, gyógyászati célú
felhasználáshoz
Shipment Request and Notification Form for Emergency Supplies of Controlled Substances
Engedélyes/Operator:
Név/Name:.........................................................................................................................................................................................
Cím/Address:......................................................................................................................................................................................
Kábítószer-felelősneve/Name of the responsible medical director/pharmacist:..................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Beosztása/Title:...................................................................................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No:.......................................................................... Fax/Fax No:.......................................................................
A küldemény felajánlója/Requests the supplier(1):
Név/Name:.........................................................................................................................................................................................
Cím/Address:......................................................................................................................................................................................
Kábítószer-felelősneve/Name of the responsible pharmacist:.............................................................................................................
Telefonszáma/Phone No:.......................................................................... Fax/Fax No:.......................................................................
A rendkívüli, gyógyászati célú szállítmány (2) az alábbi, ellenőrzött anyagokat
tartalmazó gyógyszerekből áll:
For an emergency shipment (2) of the following medicine(s) containing controlled
substances:
A gyógyszerkészítmény neve (a hatóanyag nemzetközi vagy közönséges nevének
megjelölésével), gyógyszerformája, a hatóanyagtartalom adagolási egységenként, az
adagolási egységek száma betűvel és számjegyekkel megadva:
Name of product (in INN/generic name) and dosage form, amount of active ingredient per
unit dose, number of dosage units in words and figures:
Az 1961-es Egyezmény hatálya alá tartozó kábítószerek (pl. morfin, petidin, fentanil):
Narcotic drugs as defined in the 1961 Convention (e.g. morphine, pethidine, fentanyl):
[pl. Morphine injekció 1 ml/amp.;ml-enként 10 mg morfin bázisnak megfelelő morfin
szulfátot tartalmaz; kettőszáz (200) ampulla][e.g. Morphine injection 1 ml ampoule;
morphine sulfate corresponding to 10 mg of morphine base per ml; two hundred (200)
ampoules]
............................................................................................................................................................................................................
Az 1971-es Egyezmény hatálya alá tartozó pszichotróp anyagok (pl. buprenorfin, pentazocin,
diazepam, fenobarbital):
............................................................................................................................................................................................................
Psychotropic substances as defined in the 1971 Convention (e.g. buprenorphine, pentazocine,
diazepam, phenobarbital):
............................................................................................................................................................................................................
Egyéb (az exportáló országban ellenőrzött anyagnak minősülő anyagok, ha van ilyen):
Others (nationally controlled in the exporting country, if applicable):
............................................................................................................................................................................................................
A küldemény címzettje (ha megnevezhető az adott körülmények között):
To the following recipient (whichever applicable):
A célország megnevezése/Country of Final recipient:..........................................................................................................................
A küldeményt átvevő felelős személy/Responsible person for receipt:
Név/Name:...........................................................................................................................................................................................
SzervezetlHatóság/Organization/Agency:..............................................................................................................................................
Cím/Address:
............................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No:.......................................................................... Fax/Fax No:........................................................................
A küldemény felhasználója/a szállítás végcélja /For use by/delivery to:
A hely megjelölése/Location:...............................................................................................................................................................
Szervezet/Hatóság /Organization/Agency:............................................................................................................................................
Bizományos (ha eltér a fentiektől pl. harmadik országba irányuló tranzitszállítás
esetén):
Consignee (If different from above e.g. transit in a third country):
Név/Name:...........................................................................................................................................................................................
Szervezet/Hatóság/Organization/Agency: .............................................................................................................................................
Cím/Address:......................................................................................................................................................................................
Telefonszáma/PhoneNo:.......................................................................... Fax/Fax No:.......................................................................
A rendkívüli felhasználás oka (A kérelem alapjául szolgáló rendkívüli esemény rövid
leírása):
Nature of the emergency (Brief description of the emergency motivating the request):
............................................................................................................................................................................................................
Kapcsolatteremtési lehetőség vagy próbálkozás a célország kábítószer hatóságával:
Availability of, and action taken to contact the control authorizes in the receiving country:
............................................................................................................................................................................................................
A szállítás várható időpontja/Expected date of delivery:
Igazolom, hogy a fenti adatok pontosak és megfelelnek a valóságnak. Az általam képviselt
szerv vállalja az alábbiak betartását:
I certify that the above information is correct and true. My Organization will:
- Felelősséget vállal a fenti, ellenőrzött anyagokat tartalmazó gyógyszer küldeményért, annak
tárolásáért és a címzetthez/végfelhasználóhoz való eljuttatásáért vagy rendkívüli, gyógyászati
célú felhasználásáért (a nem kívánt szöveg törlendő).
- Take responsibility for receipt, storage, delivery to the recipient/end-user, or use for
emergency care (strike out what is not applicable) of the above controlled medicines.
- A lehető legkorábban jelenti a fenti, ellenőrzött anyag tartalmú gyógyszerek importját a
célország kábítószer hatóságának (amennyiben az elérhető).
- Report the importation of the above controlled medicines as soon as possible to the control
authorities (if available) of the receiving country.
- Jelenti a fenti, ellenőrzött anyag tartalmú gyógyszerek esetlegesen fel nem használt
mennyiségét a célország kábítószer-hatóságának (amennyiben az elérhető), vagy a
felhasználót kötelezi erre (a nem kívánt szöveg törlendő).
- Report the quantities of unused controlled medicines, if any, to the control authorities of the
receiving country (if available), or arrange for the end-user to do so (strike out what is not
applicable).
Név/Name:...........................................................................................................................................................................................
Beosztása/Title:..................................................................................................................................................................................
Dátum/Date:.........................................................................................................................................................................................
Székhely/Location:...............................................................................................................................................................................
………………………
aláírás(signature)
IGAZOLÁST KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG(ISSUING AUTHORITY)
Név/Name:...........................................................................................................................................................................................
Cím/Address: .....................................................................................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No:.......................................................................... Fax/Fax No:....................................................................
Dátum/Date:........................................................................................................................................................................................
Hatósági bélyegző (Authority stamp).................................................................................................................................................
……………………………………..
aláírás(Authority's signature)

Tartalomjegyzék