2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés g) pontjában, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében,

a 3-9. §, valamint az 1-3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 10. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 11. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában,

a 12-22. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában,

a 23-34. §, valamint a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,

a 35-38. §, valamint az 5-8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában,

a 39-43. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és if) alpontjában,

a 44. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 10. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A szakorvos jelölt felügyeletének típusai az ügyeleti ellátás keretében:

a) személyes jelenlét mellett végzett felügyelet: a felügyeleti tevékenység az adott szakterületnek megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvos személyes jelenlétével biztosított;

b) telefonos elérhetőség melletti felügyelet: a felügyeleti tevékenység az adott szakterületnek megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvos folyamatos telefonos rendelkezésre állásával, telefonos konzultáció lehetőségének biztosításával valósul meg;

c) behívásos rendszer keretében megvalósított felügyelet: az adott szakterületnek megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvos folyamatos rendelkezésre állásával, telefonos konzultáció biztosításával, szükség esetén személyes megjelenés legfeljebb 40 percen belüli biztosításával megvalósított felügyelet."

(2) Az R.1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egészségügyi szolgáltató ügyeleti-készenléti szabályzatban rögzíti

a) az ügyeleti, illetve készenléti szolgálat rendjét,

b) az egyes osztályokra, részlegekre vonatkozó ügyeleti-készenléti szervezési feladatokat,

c) az ügyeleti-készenléti szolgálatot ellátók létszámát, szakmai összetételét, ügyviteli feladatait,

d) az átadás-átvétel módját,

e) az ügyeleti naplóra vonatkozó rendelkezéseket, valamint

f) - az e rendeletben foglaltakra figyelemmel - az ügyeleti ellátásban résztvevő szakorvos jelöltek felügyeletének típusát, módját."

2. § Az R.1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységet felügyelet biztosítása nélkül nem láthat el.

(2) A (4) bekezdésben foglalt kivétellel a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységbe csak abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt sürgősségi gyakorlatot teljesítette.

(3) A (4) bekezdésben foglalt kivétellel a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységet csak a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felügyelet biztosítása mellett végezhet.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szakfogorvos képzésben részt vevőkre.

(5) A szakgyakorlati idejét töltő szakorvos jelölt felügyeletét a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon kell biztosítani

a) az intenzív osztályon a progresszivitás második szintjétől,

b) a traumatológiai osztályon a progresszivitás második szintjétől és

c) a perinatális intenzív centrumokban."

2. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 1/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásába az egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert,)

"a) alap-, közép-, emeltszintű, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítést,"

(szerzett személyek vehetők fel.)

4. § (1) Az R.2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működési nyilvántartásba vétel megújítása, a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvétel, a működési nyilvántartás meghosszabbítása, az adatváltozás átvezetése, a működési nyilvántartási igazolvány pótlása, valamint a működési nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet, illetve a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás bejelentést a Hivatal részére a 3. melléklet szerinti tartalommal, a Hivatal honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett űrlapon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem alapjául szolgáló, a 3. mellékletben megjelölt dokumentumokat."

(2) Az R.2. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése és igazolása vonatkozásában az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek továbbképzésére vonatkozó miniszteri rendeletekben foglaltak szerint kell eljárni."

5. § Az R.2. 8/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működési nyilvántartás Eütv. 113. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását a nyilvántartott személy akkor kérheti, ha az egészségügyi tevékenységének végzése az alábbi indokokra tekintettel szünetel:]

"b) terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybe vétele,"

6. § Az R.2. 8/E. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hivatalból, az adat keletkezését vagy változását követő 30 napon belül - elektronikus úton - értesíti a Hivatalt)

"a) a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a szakvizsgát, valamint licenc vizsgát tett személyekről,"

7. § (1) Az R.2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R.2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R.2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az R.2.

a) 8/B. §-ában a "megújításról szóló határozatában" szövegrész helyébe a "működési nyilvántartási igazolványban" szöveg,

b) 8/E. § (1) bekezdésében az "a)-g) és k)-m)" szövegrész helyébe az "a)-e), g) és k)-m)" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R.2.

a) 1. § g) pontja,

b) 8. § (2)-(3) bekezdése és

c) 8/E. § (3) bekezdés b) pontjában az "és az egészségügyi dolgozók továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletekben meghatározott továbbképző helynek minősülő intézmények az Eütv. 112. § (4) bekezdés c) pontja szerinti továbbképzések elvégzéséről, továbbá" szövegrész.

3. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EEKH az elismerési eljárás során szakértőként)

"a) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot,"

(rendelheti ki.)

4. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

11. § Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdésében a "február 20-áig" szövegrész helyébe az "április 30-áig" szöveg lép.

5. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

12. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 7. § (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az egészségügyi szolgáltatók szakképző hellyé minősítéséről (a továbbiakban: akkreditáció) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) elnöke dönt.

(3) Az akkreditáció feltételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi annál a felsőoktatási intézménynél, amelyiknek a régiójába tartozik. Az akkreditáció iránti kérelmet -a felsőoktatási intézmény mint egészségügyi szolgáltató, valamint a felsőoktatási intézmény régiójába tartozó szolgáltatók esetében egyaránt - a felsőoktatási intézmény nyújtja be az EEKH-hoz.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) az egészségügyi szolgáltató önértékelését,

b) az egészségügyi szolgáltató felsőfokú szakirányú szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat,

c) a 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló adatokat és

d) a felsőoktatási intézmény támogató nyilatkozatát a szolgáltató teljes vagy részbeni akkreditálására.

(6) Az akkreditációs eljárásban az EEKH az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot (a továbbiakban: ESZTT) szakértőként veszi igénybe."

(2) Az R.3. 7. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az akkreditáció 4 évre szól. Az EEKH az akkreditált egészségügyi szolgáltatók listáját az akkreditáció típusának megjelölésével a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

(8) A 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a szakképző hely az EEKH-t tizenöt napon belül értesíti. Az EEKH az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt az akkreditáció további fenntartásáról vagy megszüntetéséről."

13. § (1) Az R.3. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felsőoktatási intézmény a képzési program teljesítéséről igazolást állít ki."

(2) Az R.3. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:

a) a szakorvos jelölt természetes személyazonosító adatait,

b) a szakképesítés megnevezését,

c) a képzési program megkezdésének és befejezésének az időpontját,

d) a jogszabály alapján beszámított, korábban teljesített gyakorlati elem megnevezését és beszámított idejét,

e) a felsőoktatási intézmény szakvizsgára bocsátási javaslatát."

14. § Az R.3. 8. A szakvizsgára történő jelentkezés alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: Hivatal) minden év február 15-éig és augusztus 15-éig a GYEMSZI honlapján közzéteszi a következő félévre vonatkozó vizsganaptárt."

15. § (1) Az R.3. 13. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szakvizsgáztatással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat a Hivatal végzi.

(2) A jelölt szakvizsgára a Hivatalnál jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell

a) a 12. § (2) bekezdése szerinti igazolást, valamint

b) a 21. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást.

(3) A Hivatal gondoskodik az e rendeletben meghatározottak szerint

a) a szakvizsga időpontjának és helyének kijelöléséről,

b) a szakvizsga bizottság tagjainak felkéréséről és

c) a sikeres vizsgát követően a szakvizsga bizonyítványok kiállításáról."

(2) Az R.3. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal a jelöltet a szakvizsga időpontjáról és helyéről a vizsgát megelőzően legalább tizenöt nappal értesíti."

16. § Az R.3. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az engedélyezett szakvizsga elhalasztására irányuló szándékot a jelöltnek legkésőbb a vizsgát megelőző napig kell jeleznie a Hivatalnak. A szakvizsga elhalasztása esetén a jelöltnek a jelentkezését - a 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt igazolás mellékelése nélkül - ismételten jeleznie kell a Hivatal részére.

(2) Az első alkalommal jelzett halasztás esetén a jelölt a szakvizsgadíj ismételt megfizetése alól mentesül. Amennyiben a jelölt a szakvizsga elhalasztására irányuló szándékát nem jelezte, vagy ugyanazon szakvizsga második vagy további alkalommal történő elhalasztása esetén a szakvizsga díját ismételten meg kell fizetni."

17. § Az R.3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakvizsga bizottság három tagból áll. A szakvizsga bizottság tagjainak és közülük az elnöknek a (3) bekezdésben meghatározott szakvizsgáztatók közül történő felkéréséről a Hivatal gondoskodik."

18. § (1) Az R.3. 18. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A jelölt a szakvizsga lebonyolításával kapcsolatosan panaszt nyújthat be a Hivatalhoz a panasz alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésétől számított öt napon belül. A panasz ügyében a panasz benyújtásától számított tizenöt napon belül - az ESZTT, valamint szükség esetén más szakértő véleményének kikérésével - a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese jár el. A panasz elbírálásában a szakvizsga bizottság elnöke és tagjai nem vehetnek részt.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés felülvizsgálata az eljáró hatóságtól nem kérhető."

(2) Az R.3. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a (2) bekezdés alapján a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese azt állapítja meg, hogy a szakvizsga bizottság jogsértően járt el, intézkedik a jelölt részére újabb szakvizsga megszervezése iránt. Ilyen esetben a megismételt vizsga díját nem kell megfizetni."

19. § Az R.3. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakvizsga bizonyítványt a szakvizsga bizottság elnöke írja alá. A bizonyítványt a szakvizsga sikeres teljesítését követő nyolc napon belül kell - a 16. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel - magyar nyelven kiállítani."

20. § Az R.3. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vizsgadíjnak a (3) bekezdés alapján fennmaradó része terhére kerül megfizetésre

a) a (4) bekezdés szerinti költségtérítés,

b) az ESZTT felkért tagjainak az ESZTT létrehozásáról rendelkező kormányhatározat szerint meghatározott díjazása,

c) a szakvizsga megszervezésének és a vizsgabizonyítvány kiállításának adminisztratív költsége."

21. § Az R.3.

a) 8. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot (a továbbiakban: ESZTT)" szövegrész helyébe az "ESZTT-t" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében az "az NVB elnöke" szövegrész helyébe, 17. § (6) bekezdésében az "az NVB elnöke" szövegrészek helyébe az "a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese" szöveg,

c) 17. § (2) bekezdésében

ca) az "az NVB elnökét" szövegrész helyébe az "a Hivatalt" szöveg,

cb) az "az NVB elnöke" szövegrészek helyébe az "a Hivatal" szöveg,

d) 20. § (1) bekezdésében az "az NVB elnökének" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak" szöveg,

e) 20. § (2) bekezdésében az "az NVB elnöke" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese" szöveg,

f) 21. § (2) bekezdésében a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "GYEMSZI" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R.3. 14. § (2) bekezdés első mondata.

6. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.4.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A továbbképzés szervezési jog megszerzésére irányuló kérelmet az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) részére évente egy alkalommal, minden év október 30-ig lehet benyújtani."

24. § Az R.4. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabadon választható elméleti továbbképzések minősítését az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) a GYEMSZI, az ESZTT, valamint más felkért szakértő igénybe vételével végzi."

25. § Az R.4.

a) 4. § (4) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében az "a Bizottság" szövegrész helyébe az "az ESZTT" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében az "a Bizottságnak" szövegrész helyébe az "az EEKH-nak" szöveg,

c) 7. § (5) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az "a Bizottság" szövegrész helyébe az "az EEKH" szöveg,

d) 10. § (5) bekezdésében az "az (1), a (3) vagy a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "az (1) és a (3) bekezdés" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdés b) pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt" szövegrész helyébe az "EEKH-t" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az R.4.

a) 7. § (7) bekezdése és

b) 10. § (4) bekezdése.

7. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

27. § (1) Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.5.) 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A (3) bekezdés szerinti intézmények egymással együttműködve biztosítják, hogy valamennyi szakképesítés tekintetében legalább évente egy kötelező szintentartó tanfolyam meghirdetésre kerüljön.

(5) A kötelező szintentartó továbbképzés legalább 25 óra időtartamú, írásbeli tudásszint felmérő teszttel zárul és minden esetben magába foglalja a reanimációra vonatkozó továbbképzési elemet. A tanfolyam pontértéke akkor ismerhető el kötelező szintentartó tanfolyamként, ha a továbbképzésre kötelezett a tanfolyam időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett, és a tudásszintfelmérő tesztet sikeresen teljesítette."

(2) Az R.5. 3. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Amennyiben a részvétel a tanfolyam időtartamának 75%-át nem éri el, a tanfolyam pontértéke szabadon választható elméleti továbbképzésként a tanfolyamon való részvételi idő arányában kerül elszámolásra.

(5b) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett a tudásszintfelmérő tesztet nem teljesítette sikeresen, a tanfolyam pontértéke szabadon választható elméleti továbbképzésként kerül elszámolásra."

(3) Az R.5. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A továbbképzésre kötelezettnek a továbbképzési időszak alatt egy kötelező szintentartó továbbképzésen történő részvétel térítésmentes, amelyre vonatkozó költségvetési támogatás a (3) bekezdés szerinti intézmény számára utólag kerül biztosításra.

(9) Az (5a) és (5b) bekezdés szerinti esetben a továbbképzésre kötelezett a továbbképzés részvételi díjának utólagos befizetését követően jelentkezhet be ismételten a (8) bekezdés alapján térítésmentes kötelező szintentartó továbbképzésre."

28. § (1) Az R.5. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések minősítése előzetesen történik, az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti továbbképzések minősítését az 1. mellékletben foglaltak alapulvételével a felsőoktatási intézmények - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - utólag végzik."

(2) Az R.5. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 1. melléklet 4. pont 4.6. alpontjában meghatározott továbbképzések minősítését a felsőoktatási intézmények előzetesen végzik."

29. § Az R.5. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A programra és a pontértékére a Szakmai Kollégium illetékes tagozata, valamint az ESZTT február 15-ig, illetve szeptember 30-ig tehet javaslatot. A pontértékekről az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) elnöke dönt a Szakmai Kollégium, a felsőoktatási intézmény és az ESZTT javaslata alapján az 1. mellékletben foglaltak szerint adható pontértékek figyelembevételével. Az EEKH elnöke a jóváhagyott továbbképzési pontértékeket március 1-jéig, valamint október 15-ig elektronikus úton, a felsőoktatási intézmények, a továbbképzés szervezője, valamint a továbbképzésre kötelezettek számára hozzáférhetővé teszi."

30. § Az R.5. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyakorlati továbbképzés keretében legfeljebb 100 továbbképzési pont ismerhető el."

31. § (1) Az R.5. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felsőoktatási intézmény a továbbképzésre kötelezetteknek az egyes továbbképzési formákban szerzett pontjait folyamatosan nyilvántartja, az adott szakképesítés (szakképesítések) tekintetében teljesített továbbképzésekről folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet és a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről igazolást állít ki."

(2) Az R.5. 10. § (3) bekezdés c) pontja a következő cf) alponttal egészül ki:

(A továbbképzés szervezője - legkésőbb a továbbképzést követő 5. napon - a programon való részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott igazolást ad a résztvevőnek. Az igazolás tartalmazza a továbbképzés) "cf) óraszámát."

32. § Az R.5.

a) 6. § (1) bekezdésében a "Tanács illetékes bizottságának (a továbbiakban: Bizottság)" szövegrész helyébe a "Tanácsnak (a továbbiakban: ESZTT)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "A Bizottság" szövegrész helyébe az "Az EEKH" szöveg,

c) 8. § (5) bekezdésében az "az (1), a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "az (1) és a (3) bekezdés" szöveg,

d) 13. §-ában az "a Bizottság" szövegrész helyébe az "az EEKH" szöveg,

e) 15. § (4) bekezdésében az "A klinikai szakpszichológusok kivételével az 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt azon továbbképzésre kötelezetteknek" szövegrész helyébe az "Azon klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus és klinikai sugárfizikus szakképesítéssel rendelkező továbbképzésre kötelezetteknek" szöveg

lép.

33. § Az R.5. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

34. § Hatályát veszti az R.5.

a) 8. § (4) bekezdése,

b) 10. § (3) bekezdés d) pontja,

c) 11. § (1) bekezdésében az "és papír alapon" szövegrész.

8. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

35. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.6.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon általános orvosi végzettséggel rendelkezők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szakfogorvosi szakképesítést szereztek, a 4. melléklet szerinti, további szakfogorvosi szakképesítést is szerezhetnek."

36. § (1) Az R.6. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R.6. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az R.6. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az R.6. 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

37. § Az R.6. 10. §-ában az "az ESZTT Nemzeti Vizsgabizottsága" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság" szöveg lép.

38. § Hatályát veszti az R.6. 8. § (4) bekezdésében az "(a továbbiakban: ESZTT)" szövegrész.

9. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

39. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.7.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A licenc vizsgáztatással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: Hivatal) végzi. A szakorvos licenc vizsgára a Hivatalnál jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell:

a) az egyetem által kiállított, a 6. § (2) bekezdése szerinti és

b) a vizsgadíj befizetéséről szóló

igazolást."

40. § Az R.7. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Hivatal gondoskodik az e rendeletben meghatározottak szerint

a) a licenc vizsga időpontjának és helyének kijelöléséről,

b) a licenc vizsgabizottság tagjainak felkéréséről és

c) a sikeres vizsgát követően az ezt igazoló tanúsítvány kiállításáról."

41. § (1) Az R.7. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a szakorvost a licenc vizsga időpontjáról és helyéről a licenc vizsgát megelőzően legalább tizenöt nappal értesti."

(2) Az R.7. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A licenc vizsga háromtagú vizsgabizottság előtt zajlik. A licenc vizsgabizottság tagjainak és közülük az elnöknek az (5) bekezdésben meghatározott vizsgáztatók közül történő felkéréséről a Hivatal gondoskodik."

42. § Az R.7.

a) 1. § a) pontjában, 9. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében a "bizonyítvány" szövegrész helyébe a "tanúsítvány" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "GYEMSZI" szöveg,

c) 8. § (4) bekezdésében

ca) az "az NVB elnökét" szövegrész helyébe az "a Hivatalt" szöveg,

cb) az "az NVB elnöke" szövegrészek helyébe az "a Hivatal" szöveg,

d) 8. § (8) bekezdésében az "az NVB elnöke" szövegrészek helyébe az "a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese" szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében

ea) az "az NVB bizonyítványt" szövegrész helyébe az "a Hivatal tanúsítványt" szöveg,

eb) a "bizonyítványnak" szövegrész helyébe a "tanúsítványnak" szöveg,

f) 9. § (4) bekezdésében az "Az NVB" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg

lép.

43. § Hatályát veszti az R.7.

a) 3. § (3) bekezdésében az "- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 116/D. § (4) bekezdés b) pontja figyelembevételével -" szövegrész,

b) 3. § (6) bekezdésében a "vagy az Eütv. 116/D. § (1)-(4) bekezdésében" szövegrész és

c) 8. § (2) bekezdése.

10. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

45. § Hatályát veszti az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet.

11. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

Az R.2. 1. melléklet I. Személyi adatok pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Személyi adatok:

1. az Eütv. alapján az alapnyilvántartás részét képező személyes adatok

2. az egészségügyi tevékenység során használt név

3. lakóhely és levelezési cím

4. telefonszám

5. e-mail cím

A 3-5. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges."

2. melléklet a 2/2013. (I.2.) EMMI rendelethez

1. Az R.2. 2. melléklet I. Személyi adatok pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Személyi adatok

1. az Eütv. alapján a működési nyilvántartás részét képező személyes adatok 1a. az egészségügyi tevékenység során használt név

2. lakóhely és levelezési cím

3. telefonszám

4. e-mail cím

A 2-4. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges."

2. Az R.2. 2. melléklet III. Egyéb adatok pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. tudományos fokozat:

3.1. megnevezése

3.2. nyilvántartási száma

3.3. kiállítás helye és ideje

3.4. kiállító intézmény megnevezése"

3. Az R.2. 2. melléklet III. Egyéb adatok pont 4. alpontjában a "nyelvismeret foka" szövegrész helyébe a "nyelvismeret típusa, fajtája, szintje" szöveg lép.

4. Az R.2. 2. melléklet III. Egyéb adatok pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. munkavégzéssel kapcsolatos adatok:

5.1. a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helyének megnevezése

5.2. a munkahely címe

5.3. a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez

5.4. a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, időtartama

5.5. a szolgáltató ellátási szintje (alapellátás, járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás)

5.6. alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, a heti munkaidő

5.7. külföldi munkavégzés esetén a munkavégzés helye, időtartama"

3. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

"3. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez

A kérelem adattartalma

Az 1., 2., 3., 4., 14., 15. és 16. pontban foglaltak kivételével a nyilvántartás megújítására, meghosszabbítására vagy az újrafelvételre irányuló eljárásban csak azokat az adatokat kell kötelezően feltüntetni, amelyek a működési nyilvántartásba történő felvétel vagy a működési nyilvántartásban történt legutolsó változásbejegyzés óta módosultak.

A 9. pontban foglaltakat csak a megújításra és az újrafelvételre vonatkozó kérelem esetén kell feltüntetni.

A 12. pontban foglaltakat csak a nyilvántartás meghosszabbítására vonatkozó kérelem esetén kell feltüntetni.

A 17. pontban foglalt nyilatkozatot a nyilvántartásba vételi és az újrafelvételi kérelem esetén kell feltüntetni.

1. Kifejezett kérelem arra vonatkozóan, hogy a Hivatal a kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján

1.1. a kérelmezőt működési nyilvántartásba vegye

1.2. a kérelmező működési nyilvántartását újítsa meg

1.3. a kérelmező működési nyilvántartását hosszabbítsa meg

1.4. a kérelmezőt a működési nyilvántartásból való törlést követően újra nyilvántartásba vegye

1.5. a kérelmezőt a működési nyilvántartásból törölje

1.6. a kérelmező működési nyilvántartási igazolványát pótolja

1.7. az adatváltozást átvezesse

1.8. a felügyelet melletti tevékenységgyakorlást rögzítse

2. Személyes adatok

2.1. név

2.2. az egészségügyi tevékenység során használt név

2.3. születési név

2.4. nem

2.5. születési hely, idő

2.6. anyja születési neve

2.7. állampolgárság

2.8. lakóhely

2.9. tartózkodási hely (amennyiben eltér)

2.10. levelezési cím (amennyiben eltér)

2.11. telefonszám

2.12. e-mail cím

3. A szakképesítésre vonatkozó adatok (több szakképesítés esetén mindegyik)

3.1. a szakképesítés megnevezése

3.2. oklevél, bizonyítvány száma, kelte, kiállító intézmény, képzés nyelve

3.3. elismerés, honosítás esetén az elismerő, honosító okirat száma, kelte, elismerő/honosító hatóság

3.4. annak a szakképesítésnek a megnevezése, amelyre a kérelmező a nyilvántartás megújítását kéri

4. Licenc vizsgára vonatkozó adatok

4.1. Licenc vizsga neve

4.2. Licenc tanúsítvány száma

4.3. Licenc tanúsítvány (és - ha van - a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte

4.4. A jogosultsági időszak lejárta

5. Nyelvismeretre vonatkozó adatok (idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb szintjét tanúsító nyelvismeretet igazoló dokumentum alapján)

5.1. az idegen nyelv megjelölése

5.2. a nyelvvizsga

5.2.1. fajtája (általános nyelvi, szaknyelvi)

5.2.2. típusa (szóbeli, írásbeli, komplex)

5.2.3. szintje (alap-, közép-, felsőfok)

6. Tudományos fokozat

6.1. megnevezése

6.2. tudományterület megnevezése

6.3. megszerzésének helye, ideje

6.4. az okirat sorszáma, kelte, a kiállító szerv neve

7. Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság/korlátozott alkalmasság

8. A kérelmező munkahelye, munkavégzés helyének adatai

8.1. megnevezése

8.2. címe

8.3. szakterület megnevezése, amely területen ténylegesen munkát végez

8.4. a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege [az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése]

8.5. hatósági engedély alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés esetén az engedélyt kiállító szerv megnevezése

9. Elméleti továbbképzés teljesítése, vagy az elméleti továbbképzés alóli mentesülés indoka

10. A kérelmező erre vonatkozó kérelme esetén feltüntetendő adatok

10.1. az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet alapján kiadott szakértői engedély ténye

10.2. szakterület megnevezése

10.3. érvényességi ideje

10.4. kiállítás kelte

11. Felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos adatok

11.1. a kérelmező felügyeleti tevékenységet ellát-e

11.2. felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete (a szakma megnevezésével)

11.3. felügyelet melletti tevékenységgyakorlás időtartama (a szakma megnevezésével)

11.4. a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma

11.5. az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartását az Eütv. 113. § (5) bekezdése alapján érintő, vagy egészségügyi tevékenységvégzési jogosultságát érintő, külföldi hatóságnál keletkezett egyéb adat [az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti adat]

11.6. külföldi munkavégzés helye, időtartama

12. A meghosszabbítás iránti kérelem kiegészítő adatai Az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének

12.1. oka

12.2. kezdő, befejező dátuma

13. Kiegészítő gyakorlati továbbképzés kezdete, vége

14. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy Magyarországon kívül egészségügyi tevékenységet

14.1. végzett vagy jelenleg is végez, és a tevékenység végzésének helye szerinti állam(ok) [az állam(ok) megnevezése] jogszabályai alapján a kérelmező nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró, illetve korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,

14.2. nem végzett és jelenleg sem végez.

15. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

16. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a kérelemben feltüntetett, valamint a munkáltatója által kezelt és e rendelet alapján szolgáltatandó adatainak a Hivatal általi ellenőrzéséhez.

17. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal az Eütv. 112/A. § (3) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzést végezze az ott meghatározottak szerint.

18. Kifejezett kérelem a Hivatalnak az Eütv. 112/A. § (1) bekezdése szerinti adatigénylésére vonatkozóan.

19. A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

19.1. Újrafelvételi kérelemhez: az Eütv. 112/A. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány (ha a kérelmező nem él a 17. pont szerinti kérelemmel).

19.2. Meghosszabbítási kérelemhez:

19.2.1. a meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (például: a közfeladatot ellátó személy munkáltatójának a munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása),

19.2.2. a 8/A. § (1) bekezdésében meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumok.

19.3. Nyilvántartásba vételi kérelemhez:

19.3.1. nyelvismeretet igazoló dokumentum (ha van ilyen),

19.3.2. tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum (ha van ilyen),

19.3.3. az Eütv. 112/A. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány (ha a kérelmező nem él a 18. pont szerinti kérelemmel)."

4. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

Az R.5. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Elméleti továbbképzési tanfolyamok

1.1. Kötelező szintentartó továbbképzésen vagy a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti minősített elméleti tanfolyamon való részvétel óránként 2 pont.

1.2. Kötelező szintentartó továbbképzésen vagy a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti minősített elméleti tanfolyamon előadóként való részvétel óránként 4 pont.

1.3. Más szakterület számára kötelezőnek meghirdetett, a résztvevőnek szabadon választható tanfolyamnak minősülő továbbképzésen való részvétel óránként 2 pont.

A legmagasabb adható pontérték - a rendezvény időtartamától függetlenül - 50 pont."

5. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R.6. 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések táblázat C:17. mezőjében a "42 hó" szövegrész helyébe a "24 hó" szöveg lép.

2. Az R.6. 1. melléklet 4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések táblázat C:8. mezőjében a "36" szövegrész helyébe a "48" szöveg, D:8. mezőjében a "12" szövegrész helyébe a "24" szöveg lép.

6. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

Az R.6. 2. melléklet 4. BŐRGYÓGYÁSZAT 2.2. pont h) alpontjában a "9" szövegrész helyébe a "8" szöveg lép.

7. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R.6. 3. melléklet 7. DIAGNOSZTIKUS CYTOLÓGIA 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képzési program)

"b) 3 hó képalkotó vezérelt biopsiás gyakorlat"

2. Az R.6. 3. melléklet 12. GYERMEK-NEUROLÓGIA pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. GYERMEK-NEUROLÓGIA

1. GYERMEK-NEUROLÓGIA I.

1.1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga

1.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:

a) 6 hó felnőtt neurológiai osztályos gyakorlat

b) 18 hó gyermek-neurológiai osztályos gyakorlat, ebben:

ba) 1 hó idegsebészeti gyakorlat

bb) 1 hó fejlődésneurológiai gyakorlat

bc) 1 hó csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat: 1 hét Pető Intézetben, 1 hét Korai Fejlesztő Központban, 2 hét gyermek rehabilitációs osztályon

bd) 1 hó epilepszia műtét előtti kivizsgálás gyakorlat

be) 1 hó EEG laboratóriumi gyakorlat

bf) 2 hét egyéb elektrofiziológiai gyakorlat (EMG, ENG, kiváltott válaszok, polysomnographia)

bg) 2 hét neuroradiológiai gyakorlat

bh) 1 hét gyermekpszichiátriai gyakorlat

bi) 1 hét genetikai rendelésen való részvétel

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

-

2. GYERMEK-NEUROLÓGIA II.

2.1. Képzés belépési feltétele: neurológia szakvizsga

2.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:

a) 18 hó gyermekneurológiai osztályos gyakorlat, ebben:

aa) 1 hó EEG laboratóriumi gyakorlat

ab) 1 hó idegsebészeti gyakorlat

ac) 1 hó csecsemő- és gyermekrehabilitációs gyakorlat: 1 hét Pető Intézetben, 1 hét Korai Fejlesztő Központban, 2 hét gyermek rehabilitációs osztályon

ad) 1 hó epilepszia műtét előtti kivizsgálás

ae) 1 hó fejlődésneurológiai gyakorlat

af) 2 hét egyéb elektrofiziológiai gyakorlat (EMG, ENG, kiváltott válaszok, polysomnographia)

ag) 2 hét neuroradiológiai gyakorlat

ah) 1 hét gyermekpszichiátriai gyakorlat

ai) 1 hét genetikai rendelésen való részvétel

b) 6 hó gyermekgyógyászati osztályon, benne:

ba) 1 hó perinatális intenzív centrum

bb) 1 hó intenzív osztályos gyakorlat

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

-"

3. Az R.6. 3. melléklet 28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ, 1. ORVOSI REHABILITÁCIÓ MOZGÁSSZERVI TERÜLETEN 1.3. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képzési program:)

"f) 19 hó mozgásszervi rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:

fa) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)

fb) fizikoterápia I-II. (2 hét)

fc) ortetika, protetika (1 hét)

fd) humánkineziológia (2 nap)"

4. Az R.6. 3. melléklet 28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ, 2. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A KARDIOLÓGIA TERÜLETÉN 2.3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képzési program:)

"d) 21 hó kardiológiai rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:

da) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)

db) fizikoterápia I-II. (2 hét)

dc) kardiológiai rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)"

5. Az R.6. 3. melléklet 28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ, 3. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERÜLETÉN

3.3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Képzési program:)

"d) 21 hó gyermek-rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:

da) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)

db) fizikoterápia I-II. (2 hét)

dc) gyermek-rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)"

6. Az R.6. 3. melléklet 28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ, 4. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PSZICHIÁTRIA TERÜLETÉN 4.3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képzési program:)

"d) 21 hó pszichiátriai vagy gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:

da) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)

db) fizikoterápia I-II. (2 hét)

dc) pszichiátriai rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)"

7. Az R.6. 3. melléklet 28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ, 5. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PULMONOLÓGIA TERÜLETÉN 5.3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képzési program:)

"d) 21 hó pulmonológiai rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:

da) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)

db) fizikoterápia I-II. (2 hét)

dc) tüdőgyógyászati rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)"

8. Hatályát veszti az R.6. 3. melléklet 28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ,

a) 1. ORVOSI REHABILITÁCIÓ MOZGÁSSZERVI TERÜLETEN 1.3. pont g) alpontja,

b) 2. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A KARDIOLÓGIA TERÜLETÉN 2.3. pont e) alpontja,

c) 3. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERÜLETÉN 3.3. pont e) alpontja,

d) 4. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PSZICHIÁTRIA TERÜLETÉN 4.3. pont e) alpontja,

e) 5. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PULMONOLÓGIA TERÜLETÉN 5.3. pont e) alpontja.

9. Hatályát veszti az R.6. 3. melléklet 29. PSZICHOTERÁPIA, 2. PSZICHOTERÁPIA II. 2.1. pontjában a "klinikai" szövegrész.

8. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez

Az R.6. 5. melléklet 1. GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET, 1.7. Farmakológia, farmakoterápia pont 1.7.1 alpontjában a "36" szövegrész helyébe a "48" szöveg lép.

Tartalomjegyzék