49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 26-37. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével -, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 38. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 4. § (1)-(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A módszertani feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint segíti illetékességi területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók munkáját, kivéve azon egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok munkáját, amelyek tekintetében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Gyvt. 96. § (8) bekezdése alapján egyházi módszertani intézményt jelölt ki, vagy amelyek tekintetében a Gyvt. 96. § (13) bekezdése alapján más egyház kijelölt módszertani intézménye látja el a módszertani feladatokat.

(2) A Főigazgatóság - a működést engedélyező szerv kirendelése alapján - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként

a) véleményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók szakmai programját és részt vesz azok hatósági ellenőrzésében,

b) ellátja a kijelölt egyházi módszertani intézmény feletti szakmai ellenőrzést.

(3) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a működést engedélyező szerv kirendelése alapján, a Főigazgatóság módszertani útmutatójában meghatározott szakmai szempontrendszer figyelembevételével, szakértőként véleményezi az egyháza és - a (10) bekezdésben foglalt megállapodás alapján - más egyház által fenntartott nevelőszülői hálózat és gyermekotthon szakmai programját, valamint részt vesz azok hatósági ellenőrzésében.

(3a) A Főigazgatóság a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a kijelölt egyházi módszertani intézmény a (3) bekezdés szerinti ellenőrzésen tapasztaltakról szakértői véleményt készít."

(2) Az NMr. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (7)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon módszertani intézménnyé történő kijelölése iránti kérelemhez csatolni kell a módszertani feladatok tervezett ellátását bemutató, öt évre szóló szakmai programot és az annak megvalósításához szükséges, a kijelölést követő első év feladataira vonatkozó munkatervet és költségvetést. Az egyházi fenntartó a dokumentumokat szakmai véleményezésre megküldi a Főigazgatóságnak. A Főigazgatóság tizenöt napon belül véleményezi a dokumentumokat és azokat, valamint véleményét és az egyházi fenntartó kérelmét megküldi a miniszternek.

(6) A miniszter a Főigazgatóság szakmai véleményének figyelembevételével harminc napon belül dönt az egyházi módszertani intézmény kijelöléséről.

(7) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a módszertani feladatait a miniszter által a tárgyévre jóváhagyott munkaterv és költségvetési terv alapján végzi. Az első évre vonatkozó munkatervet és költségvetési tervet a szakmai programmal együtt a miniszter a kijelöléssel egyidejűleg hagyja jóvá. Az első évet követően a további éves munkatervet és költségvetési tervet a kijelölt egyházi módszertani intézmény a szakmai program alapján tervezi meg és azokat a tárgyév január 15-éig küldi meg a miniszternek jóváhagyásra.

(8) A kijelölt egyházi módszertani intézmény módszertani feladatainak ellátásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig jóváhagyásra megküld a miniszternek.

(9) A miniszter

a) a döntése meghozatalától számított tizenöt napon belül értesíti a Főigazgatóságot az egyházi módszertani intézmény kijelöléséről, és

b) a jóváhagyásától számított tizenöt napon belül tájékoztatásul megküldi a Főigazgatóságnak az általa jóváhagyott (5), (7) és (8) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát.

(10) Ha a kijelölt egyházi módszertani intézmény más egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon tekintetében is módszertani feladatokat lát el, az érintett egyházi fenntartók a módszertani feladatok ellátásáról megállapodást kötnek. A kijelölt egyházi módszertani intézmény a megállapodást tizenöt napon belül tájékoztatásul megküldi a miniszternek, a Főigazgatóságnak és a működést engedélyező szervnek.

(11) A kijelölt egyházi módszertani intézmény és a Főigazgatóság a módszertani feladatok ellátása érdekében egymással együttműködnek, amelynek keretében rendszeresen szakmai egyeztetést folytatnak a módszertani feladatok ellátása során szerzett tapasztalataikról, valamint közös szakmai programokat, rendezvényeket szerveznek, illetve részt vesznek egymás szakmai programjain, rendezvényein."

2. § Az NMr. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik."

3. § Az NMr. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy a fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel."

4. § (1) Az NMr. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható."

(2) Az NMr. 40. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a bölcsődei ellátás területén működő társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket.

(7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó szakmai iránymutatásokat."

5. § Az NMr. a következő 40/A. §-sal egészül ki:

"40/A. § A fenntartó minden év március 1-jéig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről."

6. § (1) Az NMr. 41. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították.

(2) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti."

(2) Az NMr. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó, a bölcsőde orvosából, gyógypedagógusából, kisgyermeknevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport véleményének figyelembevételével kell dönteni a gyermek további neveléséről, gondozásáról."

7. § Az NMr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A speciális csoportban elhelyezett gyermekek állapotától függően kell meghatározni az egy kisgyermeknevelő által ellátható gyermeklétszámot, ez azonban kisgyermeknevelőnként három gyermeknél több nem lehet."

8. § Az NMr. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás"

9. § Az NMr. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § (1) A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tisztifőorvosa (a továbbiakban: tisztifőorvos) gyakorolja. A tisztifőorvos feladata ellátása érdekében közreműködésre felkérheti a Főigazgatóságot vagy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt.

(2) A Főigazgatóság szakvéleményt ad a működési engedélyt kiadó, az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek, valamint a fenntartónak, hogy a bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és működése megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek.

(3) A Főigazgatóság együttműködik az egységes óvoda-bölcsődével. Az egységes óvoda-bölcsőde fenntartójának felkérésére a Főigazgatóság

a) szakmai véleményt ad arról, hogy az egységes óvoda-bölcsőde rendelkezik-e a 3 évesnél fiatalabb gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges feltételekkel,

b) véleményezi az egységes óvoda-bölcsőde nevelési programját, minőségirányítási programját, házirendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésével, gondozásával összefüggésben,

c) részt vesz az egységes óvoda-bölcsőde ellenőrzésében, amelynek során a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésével, gondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrzi."

10. § Az NMr. "Bölcsőde" alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:

"45/A. § (1) A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.

(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői kérés esetén -a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.

(4) A szülőket március 1-jéig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről."

11. § Az NMr. 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Gyvt. 43. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén sem haladhatja meg a családi napköziben az azonos időben ellátott gyermekek létszáma a Gyvt. 43. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottakat."

12. § Az NMr. 73/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A krízisközpont a működési engedélyében meghatározott ellátási területén kívülről is fogadhat ellátottakat, azonban ezen ellátottak száma egy időben nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyeinek 50%-át."

13. § Az NMr. 75. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára)

"c) - ha a magyar nyelvet nem ismeri - a teljes körű ellátásához, valamint teljes körű ellátásához kapcsolódóan az ügyei intézéséhez és a meghallgatásához szükséges fordítás és tolmácsolás biztosítását"

(kell nyújtani.)

14. § Az NMr. 125/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"125/B. § (1) A gyermekotthon vezetője gondoskodik a gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi pótlékának a Gyvt. 53. § (7) bekezdése szerinti felhasználásáról.

(2) A gyermekotthon vezetője, a közös igazgatású intézmény vezetője vagy a gyermekotthon gazdálkodásáért felelős szerv vezetője közli a családi pótlékot folyósító szervvel annak a fizetési számlának a számát, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi pótlék összegét a gyermek ellátására folyósítja. A fizetési számla számának megváltozását haladéktalanul közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel."

15. § Az NMr. 126. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A speciális gyermekotthonban ki kell alakítani olyan, a lakótérhez kapcsolódó, de attól zárhatóan elválasztott biztonsági elkülönítőt, amely helyiségben, helyiségcsoportban a Gyvt. 81/A. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 81/B. § (3) bekezdése alapján személyes szabadságában korlátozott, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek tartózkodhat. A biztonsági elkülönítőt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerinti tervezési programban foglaltak szerint úgy kell kialakítani, hogy

a) tegye lehetővé a gyermek számára a tisztálkodást és az illemhely használatát,

b) az ott tartózkodó gyermek magában kárt ne tehessen, onnan el ne távozhasson,

c) az ott tartózkodó gyermek folyamatosan megfigyelhető legyen,

d) határoló szerkezetei megbontásnak ellenálló kivitelben készüljenek, és

e) a beépítésre kerülő felszerelési és berendezési tárgyak sérülést ne okozhassanak, fokozott igénybevételnek ellenálló kialakításúak legyenek."

16. § Az NMr. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A különleges gyermekotthon vállalhatja a 6 éven aluli, fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek ellátását is. Ebben az esetben a különleges gyermekotthon együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. A korai fejlesztéshez, gondozáshoz és fejlesztő neveléshez igénybe vehetőek a különleges gyermekotthon meglévő tárgyi eszközei."

17. § Az NMr. 130. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"A központi speciális gyermekotthon"

18. § Az NMr. 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi speciális gyermekotthon ellátási területe országos."

19. § Az NMr. 137. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) Ha a megyei bizottság a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezésre tesz javaslatot, a szakszolgálat - a megyei bizottság szakvéleményének egyidejű megküldésével és a gyermekvédelmi gyám, valamint a gyámhivatal tájékoztatása mellett - értesíti az országos bizottságot, és felkéri szakvélemény elkészítésére.

(8) Ha az országos bizottság szakvéleménye alapján is indokolt a gyermek gondozási helyeként a központi speciális gyermekotthont kijelölni, a szakszolgálat erre irányuló javaslatot tesz a gyámhivatalnak, melyről tájékoztatja a gyermekvédelmi gyámot. Ha az országos bizottság szakvéleménye szerint nem indokolt, vagy férőhely hiányában nem lehetséges a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezés, a szakszolgálat más, a gyermek állapotának megfelelő gondozási helyre tesz javaslatot a gyámhivatal számára, melyről értesíti a gyermekvédelmi gyámot."

20. § Az NMr. 165. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"165. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete V. pontjában meghatározott gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörnek a nevelőszülői hálózatban, a gyermekotthonban - ideértve a lakásotthont, speciális gyermekotthont, különleges gyermekotthont és utógondozó otthont is -, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál létesített pedagógus munkakör minősül."

21. § Az NMr. a következő 168. és 169. §-sal egészül ki:

"168. § A speciális gyermekotthonoknak az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról szóló 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésének napján meglévő biztonsági elkülönítőiket 2015. június 30-áig kell a Mód. rendelettel megállapított 126. § (9) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően átalakítaniuk.

169. § (1) A gyermekotthon vezetője, a közös igazgatású intézmény vezetője vagy a gyermekotthon gazdálkodásáért felelős szerv vezetője 2013. július 31-éig közli a családi pótlékot folyósító szervvel annak a fizetési számlának a számát, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi pótlék összegét a gyermek ellátására folyósítja. Ha az intézmény a 2013. június 30-án hatályos 125/B. § (2) bekezdése szerint megnyitott családi pótlék letéti számlára kéri a családi pótlék átutalását, ezt a tényt is közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel. Ha az intézmény nem nyilatkozik a fizetési számlának vagy a letéti számlának a számáról, a családi pótlékot folyósító szerv a nála rendelkezésre álló számlaszámra utalja a családi pótlékot.

(2) A gyermekotthonban elhelyezett gyermek számára 2013. június 30-áig átutalt családi pótlék kezelésére, felhasználására, kifizetésére és elszámolására - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 2013. június 30-án hatályos 125/B. §-t kell alkalmazni.

(3) A 2013. június 30-án hatályos 125/B. § (2) bekezdése szerinti családi pótlék letéti számlán elhelyezett, de személyre szólóan fel nem használt családi pótlék összegét 2013. szeptember 30-áig a gyermek számára ruházat vásárlására, a gyermek nyaralásához vagy a tanévkezdés költségeihez való hozzájárulásra kell fordítani."

22. § (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az NMr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az NMr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

23. § Az NMr.

a) 15. § (8) bekezdés h) pontjában a "megyei gyámhivatalban" szövegrész helyébe a "szociális és gyámhivatalban" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdésében a "fogyatékos gyermek" szövegrészek helyébe a "sajátos nevelési igényű gyermek" szöveg,

c) 40. § (5) bekezdésében az "az Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)" szöveg,

d) 41. § (3) bekezdésében a "Fogyatékos" szövegrész helyébe a "Sajátos nevelési igényű" szöveg,

e) 42. § (1) bekezdésében a "fogyatékos gyermek" szövegrész helyébe a "sajátos nevelési igényű gyermek" szöveg,

f) 43. § (3) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében a "gondozónő" szövegrész helyébe a "kisgyermeknevelő" szöveg,

g) 51. § (6) bekezdésében az " , és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete" szövegrész helyébe az "és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete" szöveg,

h) 129/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "Minisztérium gyermekotthonát" szövegrész helyébe a "Kormány rendeletében kijelölt szerv központi szerve által fenntartott speciális gyermekotthont (a továbbiakban: központi speciális gyermekotthon)" szöveg,

i) 129/A. § (2) és (3) bekezdésében, 132. §-ában, 133. § (2) bekezdésében, 134. § (1) és (2) bekezdésében, 135. § (1) és (2) bekezdésében, 137. § (7) és (8) bekezdésében, valamint 138. § (3) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthonában" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthonban" szöveg,

j) 129/A. § (4) bekezdésében, 135. § (1) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthonának" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthonnak az" szöveg,

k) 129/A. § (5) bekezdésében az "a Minisztérium melyik gyermekotthona" szövegrész helyébe a "melyik központi speciális gyermekotthon" szöveg,

l) 129/A. § (5) bekezdésében és 137. § (8) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthonát" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthont" szöveg,

m) 130. § (2) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthonának" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthon" szöveg,

n) 131. § (1) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthona" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthon" szöveg és a "Minisztérium gyermekotthonát" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthont" szöveg,

o) 131. § (2) és (4) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthona" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthon" szöveg,

p) 131. § (5) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthona" szövegrészek helyébe a "központi speciális gyermekotthon" szöveg,

q) 133. § (1) bekezdésében a "Minisztérium gyermekotthonába" szövegrész helyébe a "központi speciális gyermekotthonba" szöveg

lép.

24. § (1) Hatályát veszti az NMr.

a) 4. § (3b) bekezdésében a "Gyvt. 96. § (7)-(8a) bekezdés szerinti" szövegrész,

b) 40. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja,

c) 7. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti az NMr. 74. §-ában az "átmeneti vagy tartós" szövegrész.

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

25. § (1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendtartás) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az intézet a gyermekvédelmi rendszer részeként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt működik. A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter gondoskodik az intézet fenntartásáról."

(2) A Rendtartás 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet alkalmazásában fiatalkorú az, aki a tizenkettedik életévét betöltötte, de a huszonegyediket nem."

26. § A Rendtartás 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tizenhatodik életévüket be nem töltötteket és a tizenhatodik életévüket betöltötteket az intézetben a 19. § (2) bekezdés szerinti külön lakóegységben kell elhelyezni, kivéve, ha a fiatalkorú érdekében az intézet igazgatója ettől eltérően rendelkezik."

27. § A Rendtartás 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/B. § (1) A javítóintézet igazgatója gondoskodik a javítóintézeti nevelésre utalt és az előzetes letartóztatás céljából ott elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú családi pótlékának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 53. § (7) bekezdése szerinti felhasználásáról.

(2) A javítóintézet igazgatója vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelős szerv vezetője közli a családi pótlékot folyósító szervvel annak a fizetési számlának a számát, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi pótlék összegét a fiatalkorú ellátására folyósítja. A fizetési számla számának megváltozását haladéktalanul közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel."

28. § (1) A Rendtartás 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a javítóintézeti nevelés végrehajtására jelentkező fiatalkorú az intézetbe magával hozza felügyelet nélkül maradó gyermekét, az intézet igazgatója)

"b) - a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén -

ba) a fiatalkorú anya kérelmére engedélyezi a fiatalkorú anyának az egy év alatti gyermekével történő együttes elhelyezését, vagy

bb) a fiatalkorú szülő kérelmére engedélyezheti a fiatalkorú szülő és az egy évet betöltött gyermek együttes elhelyezését (a ba) és bb) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: együttes elhelyezés)."

(2) A Rendtartás 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Az együttes elhelyezést akkor lehet engedélyezni, ha

a) a Bvtvr. 36. § (4a) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn,

b) a gyermek törvényes képviselője hozzájárul a gyermek intézetben történő elhelyezéséhez, és

c) az egy évet betöltött gyermek esetében az együttes elhelyezéshez szükséges feltételek az intézetben fennállnak."

29. § A Rendtartás 15. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A befogadáskor tájékoztatni kell a fiatalkorút)

"e) a javítóintézet engedély nélküli elhagyásának Bvtvr. 112. § (1a) bekezdésében foglalt következményéről, és

f) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 122. §-ában foglalt, a javítóintézeti nevelés szabadságvesztésre való átváltoztatásának szabályairól."

30. § A Rendtartás 16. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézet a fiatalkorú befogadásáról - a befogadás és a várható elbocsátás napjának megjelölésével - három munkanapon belül írásban értesíti:)

"h) a bűnügyi nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát."

31. § A Rendtartás 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az intézetben a csoport férőhelyszámához igazodó önálló lakóegységet kell biztosítani, amely háló- és tanulószobákból, közös nappali szobából, valamint vizesblokkból áll. A lakóegységhez konyha is tartozhat. A lakóegységet a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal és eszközökkel kell felszerelni. A fiatalkorú számára külön fekvőhelyet és önálló szekrényt vagy szekrényrészt kell biztosítani. Egy fiatalkorúra legalább öt négyzetméternyi háló-, illetve tanulószobának, egy csoportra legalább harminc négyzetméternyi közös nappali szobának kell jutnia."

32. § (1) A Rendtartás 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt legalább három hónappal az intézet előterjesztést készít a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró) számára a fiatalkorú ideiglenes elbocsátása tárgyában."

(2) A Rendtartás 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az előterjesztésben az intézeti tanács a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl

a) javaslatot tesz az ideiglenes elbocsátás időpontjára és a fiatalkorú fejlődését a pártfogó felügyelet ideje alatt elősegítő magatartási szabályokra, valamint

b) javaslatot tehet - külön magatartási szabály előírása érdekében - pártfogó felügyelői vélemény beszerzésére."

33. § A Rendtartás a következő 56/A. §-sal egészül ki:

"56/A. § Ha a bíróság a fiatalkorút jogerősen elzárás büntetésre ítélte, akkor az intézet igazgatója a javítóintézetből történő elbocsátás, illetve ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt megfelelő időben intézkedik - az átszállítás napjának a megjelölésével és a bíróság felhívásának megküldésével - a rendőrségnél a fiatalkorú büntetésvégrehajtási intézetbe történő átszállítása iránt."

34. § A Rendtartás a következő 75/A. §-sal egészül ki:

"75/A. § Ha a bíróság az előzetesen letartóztatott fiatalkorút jogerősen elzárás büntetésre ítélte, akkor az intézet igazgatója az előzetes letartóztatás megszűnése vagy megszüntetése esetén haladéktalanul intézkedik - az aznapi átszállítás szükségességének megjelölésével és a bíróság felhívásának megküldésével - a rendőrségnél a fiatalkorú büntetés-végrehajtási intézetbe történő átszállítása iránt."

35. § A Rendtartás 76. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A javítóintézet igazgatója vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelős szerv vezetője 2013. július 31-éig közli a családi pótlékot folyósító szervvel annak a fizetési számlának a számát, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi pótlék összegét a fiatalkorú ellátására folyósítja. Ha az intézmény a 2013. június 30-án hatályos 9/B. § (2) bekezdése szerint megnyitott családi pótlék letéti számlára kéri a családi pótlék átutalását, ezt a tényt is közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel. Ha az intézmény nem nyilatkozik a fizetési számlának vagy a letéti számlának a számáról, a családi pótlékot folyósító szerv a nála rendelkezésre álló számlaszámra utalja a családi pótlékot.

(3) A javítóintézetben elhelyezett gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorúak számára 2013. június 30-áig átutalt családi pótlék kezelésére, felhasználására, kifizetésére és elszámolására - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 2013. június 30-án hatályos 9/B. §-t kell alkalmazni.

(4) A 2013. június 30-án hatályos 9/B. § (2) bekezdése szerinti családi pótlék letéti számlán elhelyezett, de személyre szólóan fel nem használt családi pótlék összegét 2013. szeptember 30-áig a fiatalkorú személyes szükségleteinek biztosítására kell felhasználni."

36. § A Rendtartás

a) 9/A. § (1) bekezdésében az "az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert" szöveg,

b) 3. számú mellékletében az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrészek helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg

lép.

37. § Hatályát veszti a Rendtartás 6. számú melléklete.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

a) 59/A. §-a és az azt megelőző alcím,

b) 5. számú melléklete.

4. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása

39. § Nem lép hatályba az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

a) 17. §-a,

b) 20. § (2) bekezdése,

c) 35. §-a,

d) 36. § a) pontja,

e) 37. § 1. pontja,

f) 37. § 12. pontja,

g) 1. és 2. melléklete.

5. Záró rendelkezés

40. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. §, a 22. § (3) és (4) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelethez

1. Az NMr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"1.Gyermekjóléti szolgáltatás
a)Gyermekjóléti szolgáltatási körzet
(700 fő gyermek)
családgondozó ...................................................................................... 1 fő
- gondozotti létszám: a gondozási-nevelési terv szerint, adott időszakban
egyidejűleg családgondozásban részesülő 45 gyermek vagy 25 család
b)Önálló gyermekjóléti szolgálat vagy a
gyermekjóléti szolg. feladatait is ellátó
családsegítő szolgálat, illetve több célú
intézmény önálló szakmai egysége
(3000 gyermek)
családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások) ........................ 3 fő
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család
c)Önálló gyermekjóléti szolgálat vagy a
gyermekjóléti szolg. feladatait is ellátó
családsegítő szolgálat, illetve több célú
intézmény önálló szakmai egysége
(5000 gyermek)
intézményvezető/szakmai egységvezető................................................. 1 fő
családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások) ........................ 4 fő
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család
tanácsadó: gyógypedagógiai vagy fejlesztő pedagógiai ................ heti 20 óra
pszichológiai tanácsadó .............................................................. heti 15 óra
jogász.......................................................................................... heti 10 óra
családgondozó asszisztens.................................................................... 1 fő
d)Gyermekjóléti központ
(40 ezer lakos)
intézményvezető/szakmai egységvezető................................................. 1 fő
családgondozó (ált. szolgáltatás) ........................................................... 5 fő
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család
családgondozó (spec. szolgáltat. és programok)
- utcai, lakótelepi szoc. munka.............................................................. 2 fő
- kapcsolattartási ügyelet...................................................... 2 fő/heti 10 óra
- kórházi szoc. munka .......................................................................... 1 fő
tanácsadó
- gyógyped. vagy fejl. pedagógiai ............................................... heti 20 óra
- pszichológiai............................................................................. heti 15 óra
- jogász....................................................................................... heti 10 óra
- családgondozó asszisztens ............................................................... 2 fő"

2. Az NMr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"2. Bölcsődei ellátás
Gyermekcsoportonként (max. 12 fő, 2 évesnél
idősebb gyermekek csoportjában max. 14 fő,
integrált csoportban max. 10 fő, kizárólag sajátos
nevelési igényű gyermekeket ellátó csoportban
max. 6 fő)
kisgyermeknevelő2 fő
Bölcsődénkéntorvoshavi 4 óra
intézményvezető/vezető1 fő
gazdasági vezető, élelmezésvezető, tejkonyhavezető (létszámuk
fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra)
1 fő
5 vagy több gyermekcsoport esetén további
kisgyermeknevelő
2 fő
hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő
kisgyermeknevelő
2 fő
sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó
bölcsődében
egyesített bölcsődei intézményben, bölcsődei
igazgatóságon, illetve többcélú intézmény
esetében, ha korábban a bölcsődei ellátás
szervezetileg egyesített bölcsődei intézményként
vagy bölcsődei igazgatóságként működött
gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai
asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra)
szaktanácsadó
1 fő"

3. Az NMr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"6.Gyermekek átmeneti otthona
(max. 40 férőhely,
max. 12 gyermek/csoport)
intézményvezető/szakmai vezető ................................................................ 1 fő
gyermekcsoportonkéntnevelő ........................................................................................................ 1 fő
gyermekvédelmi asszisztens ...................................................................... 1 fő
gyermekfelügyelő ....................................................................................... 3 fő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a
gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó
összlétszám 5 alá nem kerül)
családgondozó................................................................................... 10 óra/hét
40 gyermekenkéntpszichológiai tanácsadó .............................................................................. 1 fő
gyermekvédelmi ügyintéző vagy növendékügyi előadó ........................... 1 fő"

4. Az NMr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"7.Családok átmeneti otthona
(min. 12, max. 40 férőhely)
intézményvezető/szakmai vezető........................................................ 1 fő
12-25 férőhelyreszakgondozó, gondozó ......................................................................... 3 fő
családgondozó ..................................................................................... 2 fő
25-40 férőhelyreszakgondozó, gondozó ......................................................................... 4 fő
családgondozó..................................................................................... 2 fő
intézményenkéntpszichológiai tanácsadó ............................................................... heti 5 óra
jogász ......................................................................................... heti 5 óra"

5. Az NMr. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím helyébe a következő rendelkezés lép:

II. Szakellátások
(EllátásMunkakör/fő)
"1. Nevelőszülői hálózatszakmai vezető
nevelőszülői tanácsadó
1 fő
1 fő/48 gyermek
legfeljebb 30 nevelőcsaládban
családgondozó1 fő/48 gyermek
legfeljebb 30 vér szerinti
családban
1 fő
növendékügyi előadó vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
hivatásos nevelőszülő
az ellátható gyermekek száma a jogszabályban
meghatározottak szerint
gondozó
segédgondozó
2. Gyermekotthon
(max. 48 férőhely, max. 12
gyermek/csoport)
gyermekcsoportonként
intézményvezető1 fő
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,
illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
családgondozó (utógondozó)
1 fő
1 fő
3 fő
10 óra/hét
2/a) Lakásotthon (max. 12 fő)nevelő1 fő
gyermekvédelmi asszisztens1 fő
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,
illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
3 fő
családgondozó (utógondozó)10 óra/hét
2/b) Speciális gyermekotthon
(max. 40 férőhely, max. 8
gyermek/csoport)
gyermekcsoportonként
intézményvezető1 fő
nevelő2 fő
gyermekvédelmi asszisztens1 fő
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,
illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
2 fő
családgondozó (utógondozó)10 óra/hét
pszichológus1 fő/3 csoport
gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus1 fő/3 csoport
orvos: létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra
növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző
1 fő/
intézmény
2/c) Különleges gyermekotthon (max.
40 férőhely)
intézményvezető1 fő
2/ca) Tartósan beteg, illetve fogyatékos
gyermekeket ellátó
(csoportlétsz. a 128/A. § bek. szerint)
gyermekcsoportonként
nevelő1 fő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,
illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó
összlétszám 5 alá nem kerül)
családgondozó, utógondozó
1 fő
3 fő
10 óra/hét
2/cb) 0-3 év közöttieket ellátó
3 éven aluliakat ellátó csoporthoz (max.
8 fő/csoport) vagy 3 éven aluli
fogyatékos gyermekeket is ellátó
integrált csoporthoz (max. 6 fő/csoport)
kisgyermeknevelő4 fő
családgondozó10 óra/hét/
csoport
nevelő1 fő/2 csoport
tejkonyhavezető1 fő/
intézmény
gazdasági nővér1 fő/
intézmény
gyermekszakorvosátlag napi
1 óra/csoport
3 éven aluliakat ellátó intézményben
éjszakai szolgálat teljesítésére
kisgyermeknevelő1 fő/2 csoport
2/d) Utógondozó otthon (max. 40
férőhely)
intézményvezető/szakmai vezető1 fő/
intézmény
25 férőhelyignevelő2 fő/
intézmény
gyermekvédelmi asszisztens
családgondozó (utógondozó)
1 fő
1 fő/
intézmény
25-10 férőhelyignevelő4 fő/
intézmény
gyermekvédelmi asszisztens
családgondozó (utógondozó)
1 fő
2 fő/
intézmény
Mindegyik típusú ellátásbangyermekotthon-vezető1 fő
[2, 2/a), 2/c) pont]
40, illetve 48 gyermekre
pszichológus
növendékügyi előadó, vagy gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus
1 fő
1 fő
1 fő
3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
intézményvezető1 fő
pszichológus1 fő/évi 100 új
örökbefogadói
alkalmassági
vizsgálatra
családgondozó1 fő/48
gyermek
legfeljebb
30 vér szerinti
családban
utógondozó1 fő/48 fiatal
felnőtt
örökbefogadási tanácsadó1 fő/55-65
örökbe-
fogadási eset*
hivatásos gyám1 fő/48
gyermek
eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok1 fő/60
gyermek
gyámi, gondozói tanácsadó1 fő/max.
100 gyermek
jogászlétszámuk
fenntartói
döntés alapján
kerül
gyermekvédelmi ügyintézőmegállapításra
5 fő/
intézmény
Megyei/fővárosi gyermekvédelmi
szakértői bizottság
vezető1 fő
pszichológus1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
gyógypedagógus1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
pszichiáter1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
orvos1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
családgondozó1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő
gyermek

* Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését)."

2. melléklet a 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelethez

1. Az NMr. 2. számú melléklet I. Rész "I. Alapellátások" cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaVezetői beosztásKépesítés)
"2. Bölcsőde
A) Bölcsődei
igazgatóság/egyesített
bölcsődék
magasabb vezetőcsecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), orvos,
pszichológus, pedagógus, intézetvezető,
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
alapvégzettség
B) Önálló bölcsődemagasabb vezető1.
2.
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
vagy
a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
f) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus
C) Bölcsődevezető1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
vagy
3. a 2. a)-e) pontban nevesített végzettség
valamelyikével rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus,
vagy
4. a csecsemő- és gyermekgondozói
végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus"

2. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"1. Gyermekjóléti szolgáltatáscsaládgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
gyógypedagógiai,
fejlesztő pedagógiai
tanácsadó
gyógypedagógus, pedagógus
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus
jogászjogász
családgondozó asszisztensszociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógus asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ)"

3. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"3. Családi napközicsaládi napközi szolgáltatást
nyújtó személy
a) családi napközit
működtetők felkészítő
tanfolyamával rendelkező
személy vagy
b) a családi napközit
működtetők felkészítő
tanfolyamán túl egyéb
szakképesítéssel rendelkező,
a fenntartó döntése alapján
egyéb munkakörben
foglalkoztatott nevelő, vagy
kisgyermeknevelő vagy
segédgondozó
nevelő
kisgyermeknevelő
a) a családi napközit működtetők felkészítő
tanfolyamának [29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet]
elvégzése
b) felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
védőnő
szociális alapvégzettség, pedagógus
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
segédgondozócsecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ)
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ)
alapfokú iskolai végzettség, dajka (OKJ), óvodai dajka
(OKJ)
felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, védőnő,
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei
szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)"
Családi napközi hálózatcsaládi napközis
koordinátor

4. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"6. Gyermekek átmeneti
otthona
nevelőfelsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: teológus, hittanár,
hittantanár
családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági
felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ),
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és
ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ)
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember"

5. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"7. Családok átmeneti otthonaszakgondozóbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ)
gondozócsecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és
ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens
(OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ)
családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember"

6. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Szakellátások
Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés
1. Nevelőszülői hálózatnevelőszülői tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
utógondozó, családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő,
teológus, hittantanár, hittanár
hivatásos nevelőszülőnevelőszülő (OKJ)
gondozócsecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ), házi időszakos
gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és
ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka
(OKJ)
segédgondozóalapfokú iskolai végzettség
növendékügyi előadójogász, igazgatásszervező,
humánszervező, személyügyi szervező
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens
(OKJ)
2. Gyermekotthonnevelőpedagógus, felsőfokú szociális
alapvégzettség, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: teológus, hittanár,
hittantanár
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
óvodai dajka (OKJ)
utógondozó, családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittantanár, hittanár
pszichológuspszichológus, pszichiáter
növendékügyi előadójogász, igazgatásszervező, szociális
szervező, humánszervező, személyügyi
szervező
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens
(OKJ)
gyógypedagógusgyógypedagógus
fejlesztő pedagógusfelsőfokú pedagógus végzettség
A 0-3 éves korosztály
ellátására
kisgyermeknevelőbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
vagy
ezen képesítések valamelyikével
rendelkező: védőnő, pedagógus,
felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy,
nevelőpedagógus
utógondozó, családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus,
hittantanár, hittanár
3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
pszichológus
gyógypedagógus
pszichológus
gyógypedagógus
orvosgyermek-szakorvos
pszichiáterpszichiáter-szakorvos
utógondozó, családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár,
hittanár
örökbefogadási tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, jogász vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
eseti gondnok,
vagyonkezelő gondnok,
hivatásos gyám
jogász; igazgatásszervező,
felsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus
gyámi, gondozói tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, jogász, pszichológus; vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár
jogászjogász
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens
(OKJ)"

3. melléklet a 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelethez

1. Az Nmr. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"1. Nevelőszülői hálózatszakmai vezető
nevelőszülői tanácsadó
1 fő
1 fő/48 gyermek vagy fiatal felnőtt
legfeljebb 30 nevelőcsaládban
családgondozó1 fő/48 gyermek
legfeljebb 30 vér szerinti
családban
növendékügyi előadó vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
hivatásos nevelőszülő
az ellátható gyermekek száma a
jogszabályban
meghatározottak szerint
gondozó
segédgondozó
1 fő
"

2. Az Nmr. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálatintézményvezető1 fő
pszichológus1 fő/évi 100 új örökbefogadói
alkalmassági vizsgálatra
családgondozó1 fő/48 gyermek legfeljebb
30 vér szerinti családban
utógondozó1 fő/48 fiatal felnőtt
örökbefogadási tanácsadó1 fő/55-65 örökbefogadási eset*
hivatásos gyám1 fő/48 gyermek
gyermekvédelmi gyám1 fő/30 gyermek
eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok1 fő/60 gyermek
gyámi, gondozói tanácsadó1 fő/max. 100 gyermek
jogászlétszámuk fenntartói döntés alapján kerül
megállapításra
elhelyezési és gyermekvédelmi ügyintéző5 fő/intézmény
Megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői
bizottság
vezető1 fő
pszichológus
gyógypedagógus
pszichiáter
orvos
családgondozó
1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek

* Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését)."

4. melléklet a 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelethez

Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálatpszichológuspszichológus
gyógypedagógusgyógypedagógus
orvosgyermek-szakorvos
pszichiáterpszichiáter-szakorvos
utógondozó, családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár,
hittanár
örökbefogadási tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, jogász vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
eseti gondnok,jogász; igazgatásszervező,
vagyonkezelő gondnok,
hivatásos gyám, gyermekvédelmi gyám
felsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus; vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár
gyámi, gondozói tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, jogász, pszichológus; vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár
jogászjogász
elhelyezési ügyintézőjogász, igazgatásszervező, felsőfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus; vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens
(OKJ)"

Tartalomjegyzék