16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés k), l) és p) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) és o) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) és y) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés d) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kh) alpontjában,

a 18. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 247. § (2) bekezdés k) pont ka) alpontjában,

a 19. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka) és kj) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása

1. § A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott",

b) 4. számú melléklet "A 1. KÉRŐLAP A TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSÁHOZ" részében

ba) a "cselekvőképtelen személy" szövegrész helyébe az "az egészségügyről szóló törvény szerinti cselekvőképtelen személy"

bb) a "Korlátozottan cselekvőképes személy" szövegrész helyébe a "Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy"

szöveg lép.

2. Az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni kezeléséről szóló 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

2. § Az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni kezeléséről szóló 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "korlátozottan cselekvőképes," szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott," szöveg lép.

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

3. § Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 8. § (1) bekezdésének a)-b) pontja" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:12. § (1) bekezdés a) és b) pontja" szöveg lép.

4. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

4. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (5) bekezdés d) és e) pontjában, 4. § (6) és (7) bekezdésében, 4/B. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, 18. § e) pontjában, 20/G. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 20/J. § (1) bekezdésében a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott",

b) 4. § (4) bekezdés g) pontjában a "kár bekövetkezése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre" szövegrész helyébe a "kár bekövetkezése, illetve személyiségi jog megsértése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre és sérelemdíjra",

c) 5. §-át megelőző alcímében és 6. § (6) bekezdésében a "Korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott",

d) 5. § (1) és (2) bekezdésében a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrészek helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott",

e) 6. § (1) bekezdésében a "cselekvőképtelen kiskorú vagy nagykorú személyt (a továbbiakban: cselekvőképtelen személy)" szövegrész helyébe a "cselekvőképtelen személyt"

f) 20/G. § (2) bekezdés b) pontjában a "16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott",

g) 20/H. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 20/H. § (5) bekezdésében a "16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú",

h) 20/J. § (2) bekezdésében a "korlátozottan cselekvőképes nagykorúakon" szövegrész helyébe a "cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott nagykorúakon"

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R.

a) 20/B. § a) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,",

b) 20/P. § (3) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot,"

szövegrész.

5. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész helyébe az "a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetekre",

b) 6. § (2) bekezdésében a "gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész helyébe az "a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet"

szöveg lép.

6. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 4. melléklet A) pont II. rész 1. pont c) pont cb)-cd) alpontjában, B) pont II. rész 1. pont c) pont ca) alpontjában, C) pont I. rész 2. pont 2.1. alpontjában és D) pont II. rész I. pont 3. pontjában a "korlátozottan cselekvőképes beteg" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg" szöveg lép.

7. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

8. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 6. számú mellékletében a "Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (kiskorú) esetén a nyilatkozattételre" szövegrész helyébe a "Nyilatkozattételre" szöveg lép.

8. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe az "A polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet" szöveg lép.

9. A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 2. és 4. számú melléklete címében a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott",

b) a 2. § (6) bekezdésében a "Korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott"

szöveg lép.

10. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosítása

11. § Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vr.)

a) 2. § (1) bekezdés j) pontjában, 6. § (6) bekezdés d) és e) pontjában, valamint (7) bekezdésében, 6/B. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott",

b) 2. § (2) bekezdésében az "a Gytv.-ben" szövegrész helyébe az "az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényben (a továbbiakban: GyT.)",

c) 5. § (8) bekezdésében az "a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény" szövegrész helyébe az "az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény",

d) 6. § (4) bekezdés f) pontjában a "kár bekövetkezése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre és kártalanításra [Gytv. 21. § (1) bekezdés]" szövegrész helyébe a "kár bekövetkezése, illetve személyiségi jog megsértése esetén nyújtandó kezelésre, kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére és kártalanításra [GyT. 21. § (1) bekezdés]",

e) 6. § (4) bekezdés n) pontjában az "az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 3. §-ának (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "a GyT. 3. § (5) bekezdése",

f) 9. §-ában a "Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 17. §-ának (1) bekezdése szerint cselekvőképtelen nagykorúak esetében" szövegrész helyébe a "Cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:9. §-a szerint cselekvőképtelen nagykorúak esetében"

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a Vr.

a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,"

b) 12. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot,"

szövegrész.

11. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

13. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pont)" szövegrész helyébe az "A polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet" szöveg lép.

12. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

14. § A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 1. §-ában a "magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "természetes személyre vagy jogi személyre",

b) 2. § b) pontjában a "magánszemély" szövegrész helyébe a "természetes személy",

c) 10. § (1) bekezdésében a "magánszemélynek" szövegrész helyébe a "természetes személynek"

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az Mr.

a) 2. § b) pontjában a " , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság"

b) 10. § (1) bekezdésében a " , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak"

szövegrész.

13. Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet módosítása

16. § Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: Kr.)

a) 2. § (1) bekezdés l) pontjában, 10. § (7) bekezdés d) és e) pontjában, valamint (8) bekezdésében a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott",

b) 10. § (5) bekezdés f) pontjában a "kár bekövetkezése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre és kártalanításra" szövegrész helyébe a "kár bekövetkezése, illetve személyiségi jog megsértése esetén nyújtandó kezelésre, kártérítésre, sérelemdíjra és kártalanításra"

c) 13. § (1) és (2) bekezdésében a "Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve a cselekvőképtelen nagykorúak" szövegrész helyébe a "Cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:9. §-a szerint cselekvőképtelen nagykorúak"

szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a Kr. 8. §-ában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot," szövegrész.

14. Egyéb, az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő, egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

18. § Hatályát veszti az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontjában az "illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság," szövegrész.

19. § Hatályát veszti az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés 12-14. pontjában a "valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,"

b) 15. § (2) és (3) bekezdésében az "illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,"

szövegrész.

15. Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék