172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről[1]

A Kormány az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. § E rendelet hatálya az EU saját forrásainak beszedésében, kiszámításában, költségvetési tervezésében, pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő fejezet felügyeletét ellátó szervekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.[2] A- és B-számla: a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke szerint összeállított dokumentum, azzal, hogy a dokumentum egységesített formáját a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó minták és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint történő kidolgozásáról szóló, 2016. december 19-i 2016/2366/EU, Euratom bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg;

2. áfa-alapú hozzájárulás: a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében a tagállam harmonizált áfa-alapjára vetített, minden tagállamra egységesen alkalmazott egységkulccsal képzett összeg;

3. brit korrekció: a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 4-5. cikke értelmében a tagállamok által finanszírozott brit korrekció összege, amelynek alapjául szolgáló, a költségvetési egyensúlytalanságok elkerülését célzó korrekciós mechanizmus részét képezi a saját források rendszerének;

4. együttműködési megállapodás: az egyes saját forrás típusokkal összefüggő feladatok összehangolt teljesítése érdekében egymástól független szervek között kötött két- vagy többoldalú megállapodás;

5. EU saját forrásai: a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikke értelmében a tradicionális saját források, az áfa-alapú hozzájárulás és a GNI-alapú hozzájárulás;

6. GNI-alapú hozzájárulás: a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében a tagállami bruttó nemzeti jövedelemre vetített egységkulccsal képzett összeg;

7. harmonizált áfa-alap: a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EK, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott, minden tagállamra egységesen alkalmazott módszer alapján kiszámított áfa-alap;

8. tradicionális saját források: a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió által a tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemre megállapított vámok, egyéb vámok (a továbbiakban együtt: vámok), valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások (a továbbiakban: cukorágazati hozzájárulások).

II. FEJEZET

INTÉZMÉNYRENDSZER

2. Az EU saját forrásokat koordináló intézmény

3. § (1) Az EU saját forrásokkal összefüggő koordinációs feladatok teljesítéséért az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben hivatkozott feladatok ellátása mellett gondoskodik az áfa-alapú hozzájárulás, a GNI-alapú hozzájárulás és a brit korrekció összegének a 10. §-ban meghatározott számlára történő utalásáról a 609/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

3. A tradicionális saját források intézményei

4. § (1) A tradicionális saját forrásokhoz kapcsolódó, vámokkal összefüggő, e rendeletben meghatározott feladatok ellátása tekintetében a miniszter és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a felelős.

(2)[3] A tradicionális saját forrásokhoz kapcsolódó, cukorágazati hozzájárulásokkal összefüggő, e rendeletben meghatározott feladatok ellátása tekintetében a miniszter és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a felelős.

5. § (1) A NAV feladata

a) a vámok megállapítása, kivetése és beszedése a vonatkozó európai uniós jogi aktusokkal és hazai jogszabályokkal összhangban,

b) az A- és B-számlák összeállítása,

c) az A-számlán feltüntetett vámbevétel összegének a 10. §-ban meghatározott számlára történő utalása a 609/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

(2) A Kincstár feladata[4]

a) a cukorágazati hozzájárulások megállapítása, kivetése és beszedése a vonatkozó európai uniós jogi aktusokkal és hazai jogszabályokkal összhangban,

b) az A- és B-számlák összeállítása,

c) az A-számlán feltüntetett cukorágazati hozzájárulások pénzügyi teljesítésével összefüggő feladatok ellátása a 609/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

4. Az áfa-alapú hozzájárulás intézményei

6. § Az áfa-alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló harmonizált áfa-alap kiszámításával összefüggő feladatok ellátásért a miniszter, a NAV, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a felelős.

7. § (1) A miniszter feladata a harmonizált áfa-alap éves tervezése, a tényleges harmonizált áfa-alap kiszámítása és az erről szóló jelentés összeállítása.

(2) A tényleges harmonizált áfa-alap kiszámításában a KSH feladata

a) a súlyozott átlagos áfa-kulcs kiszámítása,

b) a korrekciós tételek kiszámításához adatok szolgáltatása a miniszter számára és

c) a kompenzációs tételek kiszámításához adatok szolgáltatása a miniszter számára.

(3) A tényleges harmonizált áfa-alap kiszámításában a NAV feladata adatok szolgáltatása a miniszter számára

a) az áfa-bevételekről,

b) a korrekciós tételek kiszámításához és

c) a kompenzációs tételek kiszámításához.

(4) A tényleges harmonizált áfa-alap kiszámításában a Kincstár feladata az áfa pénzforgalmi bevételekről adatok szolgáltatása a miniszter számára.

5. A GNI-alapú hozzájárulás intézményei

8. § (1) A GNI-alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló GNI-alap számításával összefüggő feladatok ellátásáért a miniszter és a KSH felelős.

(2) A GNI-alap vonatkozásában

a) az előrejelzésért a miniszter,

b) a tényleges GNI-alap kiszámításáért a KSH

a felelős.

6. A brit korrekció finanszírozásának intézménye

9. § A brit korrekció finanszírozásában való részvételi kötelezettség összegének kiszámításával és nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásért a miniszter a felelős.

III. FEJEZET

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

10. § (1) Az EU saját források pénzügyi teljesítése a Magyar Nemzeti Banknál vezetett "Európai Bizottság-Saját források" elnevezésű forintszámlára történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett számla számlakivonatait a Magyar Nemzeti Bank a miniszter részére - a számlatulajdonos felhatalmazása esetén - havonta megküldi.

11. §[5] Az EU saját források pénzügyi teljesítésére vonatkozó részletes eljárásrendet a miniszter, a NAV és a Kincstár belső szabályzatában rögzíti.

12. § A 609/2014/EU, Euratom rendelet 12. cikkében meghatározott késedelmi kamat megfizetése az adott EU saját forrás tekintetében az e rendeletben meghatározott pénzügyi teljesítésért felelős intézményt terheli.

IV. FEJEZET

AZ EU SAJÁT FORRÁSOK NYILVÁNTARTÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI RENDJE

13. § (1)[6] Az áfa-alapú hozzájárulás, a GNI-alapú hozzájárulás és a brit korrekció elszámolása tekintetében a miniszter, a tradicionális saját források tekintetében a NAV és a Kincstár analitikus nyilvántartást vezet, amely nem része az e szervezetek működésével kapcsolatos könyvvezetésnek, és nem része a számvitelről szóló törvény előírása szerinti könyvvezetésnek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szervezetek az analitikus nyilvántartásaik tartalmát kötelesek úgy kialakítani, hogy annak alapján az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet által előírt adatszolgáltatásnak megfeleljenek.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott szervezetek analitikus nyilvántartásai - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.

14. §[7] A miniszter, a NAV és a Kincstár felelős a pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszerben lévő, saját felelősségébe tartozó pénzügyi adatok folyamatos frissítéséért, naprakészen tartásáért, valamint a rendszerbe bevitt adatok teljes körűségéért és bizonylatokkal történő alátámasztottságáért.

V. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

15. § (1)[8] Az EU saját forrásokkal összefüggő feladatok részletes meghatározása és végrehajtása érdekében az egyes EU saját források szerint a miniszter a Kincstárral és a KSH-val együttműködési megállapodást köt.

(2) Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell az adott feladatot ellátó szervezet, illetve szervezeti egység megnevezését, a rá vonatkozó feladat pontos leírását és a feladat teljesítésének határidejét.

(3) Az együttműködési megállapodásokat az együttműködő felek szükség esetén felülvizsgálják.

(4) Az e rendeletben rögzített feladatok és az együttműködési megállapodásokban meghatározott részletes feladatok végrehajtásához szükséges finanszírozási forrásokat az 1. §-ban meghatározott, a fejezetek felügyeletét ellátó szervek kötelesek biztosítani.

(5) A KSH-nak az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges adminisztratív adatokat a statisztikai szolgálat szervei rendelkezésére bocsátják.

VI. FEJEZET

ELLENŐRZÉS

16. § (1) A II. Fejezetben felsorolt költségvetési szervek vezetői kötelesek az EU saját források ellenőrzése tekintetében a 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet, valamint a költségvetési szervek ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni és végrehajtani.

(2) A II. Fejezetben felsorolt költségvetési szervek kötelesek az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszéket, valamint az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkező szerveit, képviselőit az ellenőrzési munkájukban a helyszínen is, a megfelelő dokumentumok, számlák, nyilvántartások, egyéb igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával segíteni.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[9] E rendelet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

18. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat;

b) az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet;

c) a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §[10]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Ezen rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napján lép hatályba.

[2] Megállapította a 84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[3] Hatályba lépését megelőzően módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § a) pontja.

[4] Hatályba lépését megelőzően a nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pontja.

[5] Hatályba lépését megelőzően módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § c) pontja.

[6] Hatályba lépését megelőzően módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § c) pontja.

[7] Hatályba lépését megelőzően módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § c) pontja.

[8] Hatályba lépését megelőzően módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § d) pontja.

[9] A 41/2016. (XI. 18.) KKM közlemény alapján 2016. október 1-jén lépett hatályba.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék