84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Főigazgatóság ellátja a 2014-2020 közötti programozási időszak tekintetében

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós Alappal, a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alappal, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal,

b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal,

c) a Belső Biztonsági Alappal,

d) a transznacionális Duna Programmal,

e) az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programmal,

f) az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programmal,

g) az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Programmal,

h) a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programmal kapcsolatos ellenőrzési hatósági feladatokat."

2. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A Főigazgatóság a 2014-2020 közötti programozási időszak ellenőrzései tekintetében elektronikus alkalmazást bocsát az ellenőrzött rendelkezésére az ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések teljesítéséhez, amit az ellenőrzött köteles igénybe venni és az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag elektronikus formában, azonosított és hiteles módon teljesíteni. A Főigazgatóság az ellenőrzött részére történő adatközléseket az elektronikus alkalmazáson keresztül teljesíti.

(2) Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, egyéb elektronikus eszközön azonosított és hiteles módon való közlésnek vagy postai úton történő kézbesítésnek van helye."

3. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről megbeszélés esetén a megbeszéléstől, megbeszélés hiányában az észrevételek beérkezésétől számított nyolc napon belül az érintetteknek az elektronikus alkalmazáson keresztül tájékoztatást ad, és az el nem fogadott észrevételeket indokolja."

4. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A Főigazgatóság az ellenőrzésről készített ellenőrzési jelentés tervezetét, valamint a 10. § (7) bekezdése szerint lezárt jelentést az elektronikus alkalmazáson keresztül küldi meg az ellenőrzött szervezet vezetőjének.

(2) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.

(3) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni."

5. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellenőrzött szerv vezetője a jelentés megküldésétől számított 90 napon belül, legkésőbb minden év november 30-áig tájékoztatást ad a főigazgató részére a Főigazgatóság ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről a megvalósítást alátámasztó dokumentumok csatolásával."

6. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek és határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"j) az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;

k) a Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről."

7. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

1. 6. § (2) bekezdés e) pontjában a "pontja szerinti" szövegrész helyébe a "pontja, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti" szöveg,

2. 6. § (2) bekezdés i) pontjában a "kiválasztása" szövegrész helyébe a "kiválasztása, fejlesztése" szöveg,

3. 8. § (1) bekezdésben az "írásban" szövegrész helyébe az "az elektronikus alkalmazáson keresztül" szöveg,

4. 9. § (3) bekezdésben az "esetén írásban" szövegrész helyébe az "esetén elektronikus alkalmazáson keresztül, valamint írásban" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

1. 4. § (2) és (3) bekezdése,

2. 5. § a)-c) pontja,

3. 10. § (6) bekezdése és

4. 13. § (2) és (3) bekezdése.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében a "kötelezettség." szövegrész helyébe a "kötelezettség. A szolidaritási hozzájárulás éves összegének 8%-a." szöveg lép.

3. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 35/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A magántőkealap esetében, amennyiben a befektetők egyhangú hozzájárulásukat adják egy adott vállalkozásba, illetve a vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásba történő, a magántőkealap jegyzett tőkéjének (1) bekezdésben meghatározott mértékét meghaladó összegű befektetésre, illetve e mérték feletti pénzkölcsön nyújtásra, a magántőkealap mentesül az (1) bekezdés szerinti korlátozás alól. A hozzájárulást a befektetők közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozatban adják meg. A kockázatfeltáró nyilatkozat tervezetét annak tervezett keltezését legalább 7 nappal megelőzően - annak teljes terjedelmű felolvasása mellett - kell a befektetők részére átadni. A kockázatfeltáró nyilatkozat nem vonható vissza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás alóli mentesítés tényét, a (3) bekezdés szerinti befektetői hozzájárulások beszerzését követő 15 napon belül a magántőkealap kezelési szabályzatában rögzíteni kell, illetve ezzel egyidejűleg azt a Felügyeletnek be kell jelenteni."

4. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. A- és B-számla: a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke szerint összeállított dokumentum, azzal, hogy a dokumentum egységesített formáját a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó minták és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint történő kidolgozásáról szóló, 2016. december 19-i 2016/2366/EU, Euratom bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg;"

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-4. §, valamint a 7. § 3. és 4. pontja 2017. április 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék