Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 71. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 5. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. és 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő rendelkezések

1. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik.

(2) Az MVH általános jogutódja - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár).

(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott támogatások esetén a közbenső szervezeti feladatok tekintetében az MVH jogutódja a Miniszterelnökség.

(4) A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatok tekintetében az MVH feladatait 2017. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok látják el. E feladatkijelölés nem érinti a Kincstár kifizető ügynökségi feladatkörébe tartozó feladatait és a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(5) A (3) bekezdés alapján a Miniszterelnökséghez kerülő feladatok ellátását szolgáló, a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében az MVH jogutódja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

(6) A (3) bekezdés alapján a Miniszterelnökséghez kerülő feladatok ellátását szolgáló, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok, valamint az e feladatokhoz kapcsolódó informatikai, telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében az MVH helyébe a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság lép.

2. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § c) pontja szerinti illetékes hatósági feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja.

(2) Az MVH feletti irányítási jogok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet szerinti átadásával összefüggő feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja.

3. § (1) Az 1. és 2. §-ban meghatározott jogutódlás kiterjed a jogutódhoz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre, továbbá valamennyi, a feladat ellátását szolgáló jogviszonyra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiterjednek különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan eszközállományra,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra vagy munkaviszonyukra.

(3) Azon vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyek az 1. § alapján kizárólag az MVH egyes megyei kirendeltségei által ellátott feladatokra és e feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoznak, jogutódnak az a megyei kormányhivatal tekintendő, amely az adott megyei kirendeltség feladatait jogszabály, illetve a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti delegált szerződések alapján ellátja.

(4) Azon vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése tekintetében, amelyek az 1. § alapján az MVH mint központi hivatal által ellátott feladatokra és e feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoznak, jogutódnak - az átvett feladataiknak megfelelően - az 1. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott feladatokat átvevő szerv vagy szervezet tekintendő.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutódnak tekintendő szerv vagy szervezet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a jogutódlás bekövetkeztét követő nyolc napon belül köteles a támogató számára megtenni.

4. § Az MVH e rendelet hatálybalépésének napjától

a) beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, valamint a Kincstár elnökének jóváhagyásával létesíthet.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.105. alpontja.

3. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe az "Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter vagy a Magyar Államkincstár" szöveg lép.

4. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontja.

5. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) "A Magyar Államkincstár jogállása" alcíme a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § (1) A Kormány

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 7. cikke szerinti szervként,

b) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként,

c) agrárkár-enyhítési szervként,

d) a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, a Bizottság 2009. augusztus 31-i, 792/2009/EK rendeletének 4. cikk (2) bekezdése alapján a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására

a Kincstárt jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben, továbbá a 6/D. és 6/E. §-ban meghatározott feladatkörök gyakorlásával összefüggésben - figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésére és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 13. § (2) bekezdésére -

a) az agrárpolitikáért felelős miniszter a (3) bekezdésben meghatározottak szerint,

b) az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a (4) bekezdésben meghatározottak szerint

szakmai irányító miniszterként gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h)-j) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.

(3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és a nemzeti intézkedések tekintetében a (2) bekezdés szerinti szakmai irányítási jogkörében

a) az intézkedések lebonyolítása körében - a kifizető ügynökségi feladatok kivételével - egyedi utasítást adhat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és az átruházott feladatot ellátó szervek részére;

b) az intézkedések költségvetési szabályozásának és tervezésének keretében megállapítja az intézkedések igénylésének és kifizetések idejét, támogatási keretösszegét, a pénzügyi kötelezettségvállalás, az előleg- és részkifizetések mértékét;

c) az 1306/2013/EU rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján felügyeli az intézkedésekhez kötődő támogatások kapcsán a végrehajtás szakmai ellenőrzését, amelynek keretében jogosult

ca) az EMGA-ra vonatkozó célzott vizsgálatok elrendelésére és lefolytatására,

cb) értékelési elemzések, jelentések összeállítására az intézkedések végrehajtásáról,

cc) ellátni az EMGA végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, auditok koordinációs feladatait;

d) az Európai Unió szakbizottságai előtt képviselendő nemzeti álláspont kidolgozása keretében a kifizető ügynökségtől, átruházott feladatot ellátó szervtől adatot vagy tájékoztatást kér;

e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet javaslattételre, véleményezésre felkéri;

f) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet és az átruházott feladatot ellátó szervet az általa nyilvántartott valamennyi adat tekintetében adatszolgáltatásra kötelezheti;

g) az ágazati és szakpolitikai célok elérése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által működtetett informatikai adatbázishoz teljes körű hozzáférésre jogosult, az informatikai fejlesztési terveket véleményezi, informatikai fejlesztésére javaslatot tesz;

h) előzetesen jóváhagyja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatóit, közleményeit és nyomtatványait;

i) közreműködik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv intézményi szakmai és felügyeleti ellenőrzésében;

j) az intézkedések végrehajtása tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek adatot szolgáltat;

k) az intézkedések végrehajtásához a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott szabályzatokat, utasításokat és egyéb, a végrehajtás és a jogalkalmazás módját érintő dokumentumait véleményezi;

l) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megkeresésére állásfoglalást ad ki az intézkedések vonatkozásában.

(4) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) tekintetében a (2) bekezdés szerinti szakmai irányítási jogkörében

a) az intézkedések lebonyolítása körében egyedi utasítást adhat a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv részére;

b) az intézkedések költségvetési szabályozásának és tervezésének keretében megállapítja az intézkedések igénylésének és kifizetések idejét, támogatási keretösszegét, a pénzügyi kötelezettségvállalás, az előleg- és részkifizetések mértékét;

c) az 1306/2013/EU rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján felügyeli az intézkedésekhez kötődő támogatások kapcsán a végrehajtás szakmai ellenőrzését, amelynek keretében jogosult

ca) az EMVA-ra vonatkozó célzott vizsgálatok elrendelésére és lefolytatására,

cb) értékelési elemzések, jelentések összeállítására az intézkedések végrehajtásáról,

cc) ellátni az EMVA végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, auditok koordinációs feladatait;

d) az Európai Unió szakbizottságai előtt képviselendő nemzeti álláspont kidolgozása keretében a kifizető ügynökségtől, közbenső szervezeti feladatot ellátó szervtől adatot vagy tájékoztatást kér;

e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a közbenső szervezeti feladatot ellátó szervet javaslattételre, véleményezésre felkéri;

f) a közbenső szervezeti feladatot ellátó szervet az általa nyilvántartott valamennyi adat tekintetében adatszolgáltatásra kötelezheti;

g) az ágazati és szakpolitikai célok elérése érdekében a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv által működtetett informatikai adatbázishoz teljes körű hozzáférésre jogosult, az informatikai fejlesztési terveket véleményezi, informatikai fejlesztésére javaslatot tesz;

h) közreműködik a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv intézményi szakmai és felügyeleti ellenőrzésében;

i) az intézkedések végrehajtása tekintetében a közbenső szervezeti feladatot ellátó szervnek adatot szolgáltat;

j) az intézkedések végrehajtásához a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv által kiadott szabályzatokat, utasításokat és egyéb, a végrehajtás és a jogalkalmazás módját érintő dokumentumait véleményezi; k) a közbenső szervezeti feladatot ellátó szerv megkeresésére állásfoglalást ad ki az intézkedések vonatkozásában.

(5) A megyei kormányhivatalok európai uniós és nemzeti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő feladatai tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott szakmai irányítási jogköröket a Kincstár gyakorolja."

(2) Az R1. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § A Kincstár az 1/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait - a kifizetések kivételével - megállapodásban, a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ruházhatja át."

(3) Az R1. "A Kincstár eljárása, a hatáskör és az illetékesség szabályai" alcíme a következő 6/D. és 6/E. §-sal egészül ki:

"6/D. § (1) A Kincstár feladatkörébe tartozik az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer működtetése és annak továbbfejlesztése. A Kincstár ezen belül működteti

a) az ügyfél-nyilvántartási rendszert,

b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR),

c) az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét.

(2) A Kincstár feladatkörébe tartozik

a) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása,

b) az intervenciós raktárregiszter,

c) a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszere,

d) a monitoring adat-nyilvántartási rendszer

működtetése.

(3) A Kincstár az (1) bekezdésben foglalt feladatkörének ellátása keretében - a kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési feladatok teljesíthetősége érdekében - adatokat kérhet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti Országos Erdőállomány Adattárból.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal köteles teljesíteni úgy, hogy az adatok az országosan egységes feladatellátást lehetővé tegyék.

6/E. § (1) A Kormány az EMVA-ból, az EMGA-ból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e -,

a) az első fokú eljárásban

aa) a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében a földművelésügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt;

ab) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy elrendelt járványügyi intézkedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt;

ac) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt;

ad) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró járási hivatalt;

b) másodfokú eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

(2) Ha a vis maior, az ország jelentős részét vagy különösen nagyszámú ügyfelet érint, a Kincstár és a Pest Megyei Kormányhivatal egyeztetés útján állapítja meg a vis maior esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit."

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet hatálya kiterjed az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA), az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA), (a továbbiakban együtt: alapok) által finanszírozott programok és intézkedések pénzügyi tervezésében, pénzügyi és számviteli lebonyolításában részt vevő alábbi szervekre]

"a) az

aa) EMVA tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint irányító hatóságra, forrásgazdára és felügyeleti szervre, valamint az illetékes hatóságra,

ab) EHA tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint irányító hatóságra, forrásgazdára és felügyeleti szervre, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint ellenőrző és igazoló hatóságra,

ac) EMGA tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint forrásgazdára, felügyeleti szervre és az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint illetékes hatóságra;

b) a Magyar Államkincstárra, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre (e feladatkörében a továbbiakban: mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv);

c) a Magyar Államkincstárra, mint a lebonyolításban közreműködő szervre (e feladatkörében a továbbiakban: Kincstár),"

(2) Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a pénzügyi lebonyolítási feladatai ellátása során

a) az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) keretében, gondoskodik olyan informatikai rendszer működtetéséről, amelyből naprakész információk nyerhetők ki a kötelezettségvállalási - megítélt támogatási összegek - kifizetési állomány nagyságáról (ügyfelenként, jogcímenként, intézkedésenként és programszinten, továbbá az irányító hatóság által előírt más bontásokban);

b) összeállítja a 4. § szerinti kifizetési előrejelzéseket;

c) gondoskodik az ügyfelek támogatásra jogosult költségeinek összesítéséről, valamint a támogatás teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítéséről;

d) összeállítja a forráslehívás dokumentációját, annak érdekében, hogy a lebonyolítási számlákon biztosítsa az ügyfelek részére megállapított támogatási összeg kifizetéséhez szükséges forrásokat;

e) az EU alapokból származó támogatások pénzforgalmának lebonyolítására - alaponkénti bontásban - forintban vezetett (pénzforgalmi) számlát nyit;

f) intézkedik az EMGA és az EMVA - forintban vezetett - megelőlegezési (pénzforgalmi) számlák, valamint az EMGA, az EHA és az EMVA - forintban vezetett - lebonyolítási (pénzforgalmi) számlák megnyitásáról;

g) társfinanszírozás esetén intézkedik az alapok hozzájárulásának EMVA, EHA közösségi számlákról történő átutalásáról, továbbá a nemzeti társfinanszírozásnak az EFK-ról a vonatkozó lebonyolítási számlára történő átutalásáról;

h) intézkedik a támogatás összegének az EMGA, valamint forráshiány esetén az EMVA megelőlegezési számlákról a vonatkozó intézkedés lebonyolítási számlára történő átutalásáról;

i) intézkedik a támogatás összegének a lebonyolítási számlákról az ügyfelek ügyfélregiszterben nyilvántartott pénzforgalmi számlája javára történő átutalásáról;

j) összeállítja az Európai Bizottság számára az alapok hozzájárulásának igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatokat, az EHA kivételével benyújtja az átutalás igénylésének dokumentációját az Európai Bizottság részére, továbbá azokat tájékoztatásul másolatban megküldi az irányító hatóság részére;

k) kezeli az ügyfelek által jogosulatlanul igénybe vett támogatásokból és egyéb tartozásokból eredő követeléseket;

l) kezeli az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedésekhez kapcsolódó biztosítékokat;

m) gondoskodik az alapokból származó összegek Európai Bizottság részére történő elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a programok megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

n) vezeti az alapokra vonatkozó számviteli nyilvántartásokat - beleértve az igazoló hatóság EHA-ra vonatkozó számviteli nyilvántartásait - a 15-17. § szerint;

o) ellenőrzi, hogy az ügyfél betartja-e a közösség de minimis rendelkezéseit."

(3) Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A források lehívása az EFK-ról, valamint - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által elkészített finanszírozási terv alapján - a megelőlegezési számláról történik. A társfinanszírozással megvalósuló intézkedések esetében a közösségi források lehívása az EMVA közösségi forrásszámláról - forráshiány esetén az EMVA megelőlegezési számláról - és az EHA közösségi forrásszámláról, a nemzeti hozzájárulás lehívása ezzel párhuzamosan az EFK-ról történik."

(4) Az R2. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az alapokból finanszírozott, az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott programok és intézkedések, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek eltérő pénzügyi követelményeit figyelembe véve, a pénzügyi lebonyolítás a következő számlastruktúra alapján történik]

"c) megelőlegezési számlák - az EMVA megelőlegezési számla és az EMGA megelőlegezési számla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv; a Kincstár a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által készített előzetes összesített fizetési megbízás lista alapján e számlákra vezetteti át a b) pont szerinti megelőlegezési számlákon rendelkezésre álló összeget;"

(5) Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az EMGA támogatásával megvalósuló intézkedések esetében a Kincstár a nemzeti forrásból származó előfinanszírozás összegét átvezeti az EMGA megelőlegezési számlára. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv átvezetteti ezt az összeget, a megítélt támogatások közösségi részét, illetve az EFK-ról a társfinanszírozott intézkedések nemzeti részét, valamint a kizárólag nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedések forrását a megfelelő lebonyolítási számlákra. Ezt követően átutalja az ügyfelet megillető támogatás összegét az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára.

(2) Az EMVA és az EHA esetében a támogatások kifizetése előtt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az EMVA közösségi forrásszámláról és az EHA közösségi forrásszámláról - forráshiány esetén az EMVA megelőlegezési számláról - átvezetteti a közösségi hozzájárulás összegét az EMVA lebonyolítási számlákra és az EHA lebonyolítási számlára. Ezzel egy időben az EFK-ról a nemzeti forrás összege is átutalásra kerül az EMVA lebonyolítási számlákra és az EHA lebonyolítási számlára. Ezután a támogatás - a hazai forrás és a közösségi támogatás - egy összegben kerül a lebonyolítási számláról átutalásra az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára. A közösségi forrás átmeneti hiánya esetén annak megelőlegezése nemzeti forrásból történik a 11. § (1) bekezdés b) pontjában részletezetteknek megfelelően.

(3) Intervenciós felvásárlás esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a felvásárolt áruk ellenértékét, valamint jogszabályban meghatározott költségeket átvezetteti az EMGA megelőlegezési számláról a megfelelő lebonyolítási számlára, ahonnan a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a felvásárolt áruk ellenértékét, valamint a költségek összegét átutalja az árut intervenciós célra felajánló ügyfél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által értékesített áruk ellenértékét az intervenciós készletet megvásárló ügyfél átutalja a megfelelő lebonyolítási számlára. Ezt az összeget a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ezután a lebonyolítási számláról átvezetteti az EMGA megelőlegezési számlára. Az intervenciós tevékenység során keletkezett kiadás-bevétel összege - az Európai Bizottságnak benyújtott havi jelentések alapján - az EMGA közösségi forrás számlával szemben kerül elszámolásra. Az intervenciós tevékenység nemzeti költségvetést terhelő összegét a forrásgazda a fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámláról átutalja az EMGA megelőlegezési számlára, illetve a nemzeti költségvetést illető összeg az EMGA közösségi forrás számláról az EMGA megelőlegezési számlán keresztül az EFK-ra kerül átutalásra."

(6) Az R2. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos eredeti banki és egyéb bizonylatok rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a Kincstár a pénzforgalmi számlakivonatot két eredeti, sorszámozott példányban állítja ki, amelynek első példánya a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv államháztartási számviteli nyilvántartása, második példánya a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv EU számviteli nyilvántartása részére szolgál bizonylatként."

(7) Az R2. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ügyfél az adott tartozásánál nagyobb összeget fizetett be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez (túlfizetés), a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott más tartozásra számolja el. Ha az ügyfélnek nincs tartozása, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a fennmaradó összeg visszatérítéséről gondoskodik."

(8) Az R2. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § Az EMVA-ból vagy az EHA-ból finanszírozott, az intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit meghatározó jogszabályban vagy pályázati felhívást tartalmazó közleményben meghatározott egyes fejlesztési támogatások esetében a támogatások halmozódásának elkerülése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatot szolgáltat az országos monitoring rendszerbe (a továbbiakban: KMR), és adatokat vesz át a KMR-ből."

(9) Az R2.

a) 2. § e), p) és q) pontjában, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § d) és f) pontjában, 6/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 8. § (3), (8) és (9) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés b), e) és f) pontjában, 14. § (4) bekezdésében, 16. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében és 23. § (1)-(3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv" szöveg,

b) 4. §-t megelőző alcím címében, 4. § (1) és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (3) és (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § nyitó szövegrészében, 11. § (1) bekezdés f) és g) pontjában és (2) bekezdésében, 13. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv" szöveg,

c) 8. § (6) és (7) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés a), d) és g) pontjában az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv" szöveg,

d) 8. § (7) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez" szöveg,

e) 9. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv" szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés g) pontjában az "a MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv" szöveg,

g) 13. § (2) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek" szöveg,

g) 14. § (6) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek" szöveg,

h) 15. § (1) és (4) bekezdésében az "Az MVH-nak" szövegrész helyébe az "A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek" szöveg,

i) 15. § (2) bekezdés b) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

j) 18. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti az R2.

a) 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az " , MVH",

b) 20. § (3) bekezdésében az " , MVH-n",

c) 21. § (1) bekezdésében az " , a kifizető ügynökség"

szövegrész.

7. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 4. § nyitó szövegrészében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

8. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) hatáskörrel rendelkező hatóság: a megyei kormányhivatal székhelye szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal), megyei kormányhivatal, az agrárkamarai KM ellenőr, valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,"

(2) Az R3. 3. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban a döntéshozatalra a járási hivatal, a megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti eljárásban másodfokú hatóságként - a (2c) bekezdésben foglaltak kivétellel - a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

(2c) A fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés esetében másodfokú hatóságként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el."

(3) Az R3. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A környezet-, természet- és vízvédelmi feladatok kivételével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a helyszíni ellenőrzések egységes végrehajtása érdekében működteti a kölcsönös megfeleltetési feladatok ellátását támogató információs rendszert, valamint központilag nyilvántartást vezet az elvégzett helyszíni ellenőrzések adatairól."

(4) Az R3.

a) 2. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal" szöveg

lép.

(5) Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

c) 6. §-ában a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

d) 11. §-ában, 13. § (1) bekezdésében, 14. §-ában, az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

e) 15. § (1) bekezdésében az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral" szöveg

lép.

10. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 2125. számú sorában az "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R4. 1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek 2125. számú sorában a " , Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész.

11. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

14. § A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § 6. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz" szöveg, a "kérelem MVH" szövegrész helyébe a "kérelem Kincstár" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár" szöveg,

d) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. §-ában, 15. §-ában, 16. §-ában, 17. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében, 13. § (4)-(6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak" szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében az "MVH-nál" szövegrész helyébe a "Kincstárnál" szöveg,

h) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár által rendszeresített és a" szöveg,

i) 13. § (2) bekezdésében az "az MVH központi szervéhez, az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz az általa rendszeresített és a" szöveg

lép.

12. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 10b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"10b. kifizető ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke alapján kijelölt Magyar Államkincstár,"

(2) Az R5.

a) 10. § (3) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár)" szövegrész helyébe a "kifizető ügynökségnek" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "kifizető ügynökség" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdésében az "MVH által" szövegrész helyébe az "általa" szöveg,

d) 11. § (6) bekezdés a) pontjában a "kincstárt" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár)" szöveg,

e) 11. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, 11. § (7) bekezdésében, 11. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (10) bekezdésében, 11/A. § (2) bekezdésében, 11/A. § (6) bekezdésében, 11/A. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 11/A. § (8) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a kifizető ügynökség" szöveg,

f) 11. § (6) bekezdés b) pontjában a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv" szövegrész helyébe a "kifizető ügynökség" szöveg,

g) 11. § (9) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a kifizető ügynökséget" szöveg,

h) 11/A. § (2) bekezdésében az "MVH részére" szövegrész helyébe a "kifizető ügynökség részére" szöveg,

i) 11/A. § (4) bekezdésében, 11/A. § (11) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a kifizető ügynökségnek" szöveg,

j) 11/A. § (5) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A kifizető ügynökség" szöveg

lép.

13. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kedvezményezettet terhelő köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adó- és vámhatóság a Kincstár elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az adatszolgáltatásban szereplő köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül."

(2) Az R6. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A költségvetési támogatás visszatartásáról a Kincstár tájékoztatja a kedvezményezettet és a támogatót. A visszatartás a kedvezményezett - a költségvetési támogatás megszerzése érdekében vállalt - kötelezettségeit nem érinti."

(3) Az R6. 90. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító száma, amelyet a Kincstár megkeresése tartalmaz."

(4) Az R6. 6. melléklet B:10, B:11, C:10 és C:11 mezőjében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R6. 5. melléklet 7. sora.

14. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (1) bekezdés n) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R7. 4. § (4) bekezdése.

15. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

18. § A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

16. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 12. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(A miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében)

"k) ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikájának finanszírozásával kapcsolatos illetékes hatósági feladatokat."

(2) Az R8. 13. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében)

"e) összehangolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléréből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése tekintetében."

(3) Az R8. 92. § (2) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

(A miniszter az államháztartásért való felelősségi keretében)

"i) ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléréhez kapcsolódó kifizetések végrehajtását."

(4) Hatályát veszti az R8.

a) 66. § (2) bekezdés a) pontja,

b) 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 12. sora.

17. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Ha az 1/A. § alapján megyei kormányhivatal közbenső szervezeti feladatot lát el, e feladatkörök gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h)-j) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R9. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kincstár a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a megyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át

a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzése;

b) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése;

c) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

ca) mezőgazdasági területek erdősítése,

cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,

cc) erdő-környezetvédelem,

cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,

ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,

cf) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,

cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;

d) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,

db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,

dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,

dd) fiatal erdők állománynevelése."

(3) Az R9.

a) 1/A. §-ában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 3. § nyitó szövegrészében az "Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre" szövegrész helyébe az "A Kincstár Budapest Főváros Kormányhivatalára" szöveg, a "támogatási jogcímek" szövegrész helyébe a "támogatások" szöveg,

c) 4-6. § nyitó szövegrészében, 7. §-ában, 8. §-ában, 9. § nyitó szövegrészében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg

lép.

18. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

21. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/A. § (8) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

19. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.)

a) 26/A. §-ában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

b) 29. § (6) bekezdésében az "az illetékes hatóság" szövegrész helyébe az "a szakmai támogató" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R10. 57/K. §-a.

20. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakmai irányító miniszter irányítói jogainak gyakorlásában - kormányrendeletben meghatározottak szerint - központi államigazgatási szerv is közreműködhet, azonban - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja kivételével - önálló irányítási jogkört nem gyakorolhat."

(2) Az R11. 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A megyei kormányhivatal látja el

a) átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

b) közbenső szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

(5) A megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala látja el a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat."

21. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveggel,

b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az MVH" szövegrész az "A Kincstár" szöveggel,

c) 11. §-ában, 13. § (1) bekezdésében, 14. §-ában az "az MVH" szövegrész az "a Kincstár" szöveggel,

d) 15. § (1) bekezdésében az "az MVH-val" szövegrész az "a Kincstárral" szöveggel

lép hatályba.

22. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontja.

23. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5-9. §, a 11-18. §, a 19. § (2)-(4) bekezdés, a 20-25. §, a 27. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

27. § Hatályát veszti

a) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet,

b) az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

c) a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet,

d) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,

e) az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet,

f) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-IV. intézkedéscsoportjának végrehajtásával kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségek megszüntetéséről szóló 267/2008. (XI. 12.) Korm. rendelet,

g) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet,

h) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet,

i) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet,

j) az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 15/2015. (II. 10.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket ellenőrző szervek

AB
1.Közösségi irányelv vagy rendelet vonatkozó rendelkezéseiHatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek
2.A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről
szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikke
termőföldön: a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró járási hivatal;
állattartó telepen: elsőfokú vízvédelmi
hatósági hatáskörében a fővárosi,
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
3.A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdés
b) pontja, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése
környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörben eljáró járási hivatal
4.A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (1) és (2) bekezdése
környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörben eljáró járási hivatal
5.Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó
eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 14., 15. cikke, a 17. cikk (1) bekezdése,
18., 19. és 20. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
6.Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a (3-agonistáknak
az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint
a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv 3. cikk a), b), d) és e) pontja, 4., 5. és 7. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
7.A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 2008. július 15-i
2008/71/EK tanácsi irányelv 3., 4. és 5. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
8.A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint
a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i
1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 7. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
9.A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és 64/432/EGK
irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet
3., 4. és 5. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
10.Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való
védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
7., 11., 12., 13. és 15. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
11.A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és
a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009.
október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk
első és második mondata
a növény- és talajvédelmi hatáskörében
eljáró járási hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
12.A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról
szóló, 2008. december 18-i 2008/119/EK tanácsi irányelv 3. és 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
13.A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról
szóló, 2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelv 3. és 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
14.A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i
98/58/EK tanácsi irányelv 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr

"

Tartalomjegyzék