Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

2015. évi CXCI. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról

I. FEJEZET

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁTALAKÍTÁSA

1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"72. § A központi hivatal törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv."

2. § A Ksztv. "A központi hivatal" alcíme a következő 73/A. §-sal és 73/B. §-sal egészül ki:

"73/A. § (1) Törvényben központi hivatal akkor hozható létre, ha a központi hivatal fegyveres rendvédelmi feladatokat lát el.

(2) Törvény által létrehozott központi hivatal irányítását a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt miniszter látja el.

73/B. § (1) A központi hivatalt létrehozó törvény erre irányuló rendelkezése alapján a központi hivatal vezetőjének feladat- és hatáskörét a központi hivatalt irányító miniszter irányítása alá tartozó, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt államtitkár gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a központi hivatal vezetője helyettesének feladat- és hatáskörét a központi hivatalt irányító miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettes államtitkár gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti államtitkár

a) e tevékenysége tekintetében a központi hivatalt irányító miniszter által - a 2. §-ban meghatározottakon túl - nem utasítható,

b) nem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irányító minisztert megillető hatáskört, amely a központi hivatal irányításával összefüggő döntés meghozatalára irányul,

c) nem helyettesítheti a központi hivatalt irányító minisztert és a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivatalt érintő irányító hatáskörök gyakorlásával összefüggésben, amely vezetőjének feladat- és hatáskörét gyakorolja,

d) a központi hivatalt irányító miniszternek a központi hivatal irányításával összefüggő hatáskörét átruházott hatáskörben gyakorló állami vezetőt, szervezeti egység vezetőjét - e tevékenységével összefüggésben - nem irányíthatja.

(4) A (2) bekezdés szerinti helyettes államtitkár

a) tevékenységét az (1) bekezdés szerinti államtitkár irányítja,

b) hatáskörébe a 62. § (1) bekezdése szerinti szakmai feladat nem utalható,

c) a központi hivatalt irányító miniszter által - a 2. §-ban meghatározottakon túl - nem utasítható,

d) nem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irányító minisztert megillető hatáskört, amely a központi hivatal irányításával összefüggő döntés meghozatalára irányul,

e) a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivatalt érintő irányítási hatáskörök gyakorlásával összefüggésben, amely vezetője helyettesének feladat- és hatáskörét gyakorolja,

f) a központi hivatalt irányító miniszternek a központi hivatal irányításával összefüggő hatáskörét átruházott hatáskörben gyakorló szervezeti egység vezetőjét - e tevékenységével összefüggésben - nem irányíthatja,

g) tevékenységének az ellátását a központi hivatalt irányító miniszter által vezetett minisztériumban titkárság nem segíti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben ha a központi hivatal irányításával összefüggő hatásköröket a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben olyan helyettes államtitkár gyakorolja, akinek a tevékenységét az (1) bekezdés szerinti államtitkár irányítja, a központi hivatalt érintő irányítási hatáskörök gyakorlásával összefüggésben a helyettes államtitkár tevékenységét a központi hivatalt irányító miniszter irányítja.

(6) Az (1) bekezdés szerinti esetben

a) az (1) bekezdés szerinti államtitkár a központi hivatal vezetőjének feladat- és hatásköre gyakorlásával összefüggésben nem jogosult illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra,

b) a (2) bekezdés szerinti helyettes államtitkár a központi hivatal vezetője helyettesének feladat- és hatásköre gyakorlásával összefüggésben nem jogosult illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra,

c) a 73. § (4)-(8a) bekezdését nem kell alkalmazni, és

d) nem létesíthető vagy tartható fenn kormányzati szolgálati jogviszony a központi hivatal vezetője és vezetőjének helyettese feladatainak az ellátására."

3. § A Ksztv.

1. 73. § (3) bekezdésében a "kormányrendelet" szövegrész helyébe a "törvény vagy kormányrendelet" szöveg,

2. 73. § (4) és (9) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe a "törvény vagy kormányrendelet" szöveg

lép.

4. § (1) Hatályát veszti a Ksztv. 1. § (4) bekezdés d) pontja.

(2) Hatályát veszti a Ksztv. 70. § (1) bekezdésében az "A kormányhivatal törvényben meghatározottak szerint fegyveres rendvédelmi feladatokat is elláthat." szövegrész.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

5. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében kijelölt miniszter (a továbbiakban: kijelölt miniszter) által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

6. § A NAV tv. 3. §-a és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. § A NAV a feladatait központi szervei és területi szervei útján látja el.

4. § (1) A NAV központi szerve a Központi Irányítás és a Bűnügyi Főigazgatóság.

(2) A NAV területi szervei

a) a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok (a továbbiakban: megyei igazgatóságok),

b) a Fellebbviteli Igazgatóság,

c) a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szervei és

d) a Kormány rendeletében meghatározott igazgatóságok, illetve intézetek.

(3) A NAV nyomozóhatósági feladatait a Bűnügyi Főigazgatóság és a NAV nyomozó hatósági feladatait ellátó területi szervei látják el.

(4) A megyei igazgatóságok kirendeltségeket működtethetnek."

7. § A NAV tv. 6-11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. § (1) A NAV vezetőjének feladat- és hatáskörét a kijelölt miniszter irányítása alá tartozó, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt államtitkár (a továbbiakban: állami adó- és vámhatóság vezetője) gyakorolja. Az állami adó- és vámhatóság vezetője képviseli a NAV-ot, közvetlenül vezeti a Központi Irányítást, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a NAV vezetőjének feladat- és hatáskörébe utal.

(2) Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének szakmai helyettesei a kijelölt miniszter által irányított minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, az állami adó- és vámhatóság vezetője által irányított helyettes államtitkárok.

(3) Az állami adó- és vámhatóság vezetője és szakmai helyettesei szolgálati elöljárója a NAV hivatásos állományú tagjainak.

7. § (1) A NAV gazdasági vezetője a Központi Irányítás főigazgatója, akinek a munkáját főigazgató-helyettes segíti.

(2) Az állami adó- és vámhatóság vezetője és szakmai helyettesei szakmai tevékenységének támogatására, vezetőnként legfeljebb két szakfőigazgató nevezhető ki.

8. § (1) A Bűnügyi Főigazgatóságot az állami adó- és vámhatóság vezetője által kinevezett főigazgató vezeti. A Bűnügyi Főigazgatóság vezetésében az állami adó- és vámhatóság vezetője által kinevezett főigazgató-helyettes vesz részt.

(2) A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, valamint főigazgató-helyettese felett a munkáltatói jogokat az állami adó- és vámhatóság vezetője gyakorolja.

9. § (1) A NAV területi szervét az állami adó- és vámhatóság vezetője által kinevezett igazgató vezeti. A NAV területi szervének vezetésében az állami adó- és vámhatóság vezetője által kinevezett igazgatóhelyettes (igazgatóhelyettesek) vehet (vehetnek) részt.

(2) A megyei igazgatóságok kirendeltségének operatív vezetését főosztályvezető látja el, aki a kirendeltséghez telepített feladat- és hatáskör gyakorlója.

10. § (1) A Központi Irányítás főigazgatója felett a kinevezési és felmentési jogkör kivételével a munkáltatói jogkört az állami adó- és vámhatóság vezetője gyakorolja.

(2) A Központi Irányítás főigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogkört az állami adó- és vámhatóság vezetője gyakorolja.

(3) Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének szakmai tevékenységét támogató szakfőigazgató felett a munkáltatói jogkört az állami adó- és vámhatóság vezetője gyakorolja. Az állami adó- és vámhatóság vezetője szakmai helyettesének szakmai tevékenységét támogató szakfőigazgatót - a szakmai helyettes javaslatára - az állami adó- és vámhatóság vezetője nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat az állami adó- és vámhatóság vezetőjének szakmai helyettese gyakorolja.

(4) Az igazgató felett a munkáltatói jogkört az állami adó- és vámhatóság vezetője gyakorolja.

(5) Az igazgatóhelyettes felett a kinevezési és felmentési jogkört az állami adó- és vámhatóság vezetője, az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

(6) A központi szerveknél és a területi szerveknél a munkáltatói jogkört a szerv vezetője gyakorolja.

11. § (1) Az állami adó- és vámhatóság vezetője, illetve a NAV egyéb munkáltatói jogokat gyakorló vezetője a munkáltatói jogok gyakorlását írásban átruházhatja az általa kijelölt, irányítása alá tartozó vezetői munkakört betöltő személyre. Az átruházott munkáltatói jogok nem ruházhatóak tovább.

(2) A pénzügyőrök tekintetében a kijelölt miniszter vagy az állami adó- és vámhatóság vezetője hatáskörébe utalt kiemelt munkáltatói jogköröket a 7. számú melléklet tartalmazza. Az állami adó- és vámhatóság vezetője a hatáskörébe tartozó kiemelt munkáltatói jogkörének gyakorlását írásban átruházhatja az általa kijelölt vezetőre. Az átruházott kiemelt munkáltatói jogkör nem ruházható tovább."

8. § A NAV tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A területi szerv felettes szerve - a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a Központi Irányítás.

(2) A NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szervének felettes szerve a Bűnügyi Főigazgatóság.

(3) A Kormány rendeletében megjelölt területi szervek által első fokon hozott döntésekkel (intézkedésekkel) szemben induló jogorvoslati eljárásokban felettes szervként a Fellebbviteli Igazgatóság jár el.

(4) A Központi Irányítás felettes szerve a kijelölt miniszter.

(5) A Bűnügyi Főigazgatóság felettes szerve - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Központi Irányítás.

(6) A Bűnügyi Főigazgatóság - a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti - felettes szerve az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese.

(7) A kijelölt miniszter és az állami adó- és vámhatóság vezetője az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatainak ellátásáért felelős szakmai helyettesét, valamint a kijelölt miniszter, az állami adó- és vámhatóság vezetője és az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatainak ellátásáért felelős szakmai helyettese a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatóját a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatainak ellátása körében, egyedi ügyben nem utasíthatja."

9. § A NAV tv. "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai" alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A NAV - mint állami adó- és vámhatóság - látja el

a) az állami adóhatóság és

b) a vámhatóság

jogszabályban meghatározott feladatait."

10. § A NAV tv. 17/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hszt. 267. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó vezető a szolgálati panasznak nem ad helyt, úgy azt a közvetlen feletteséhez terjeszti fel elbírálásra. Ha a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó vezető az állami adó- és vámhatóság vezetője, illetve a NAV feladat- és hatáskörrel rendelkező szervének vezetője, akkor - ha a szolgálati panasznak nem ad helyt - az ügyet a 10. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlójához, illetve az állami adó- és vámhatóság vezetője esetén a kijelölt miniszterhez kell felterjeszteni."

11. § A NAV tv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NAV vezetői munkakörei:

a) főigazgató,

b) főigazgató-helyettes,

c) szakfőigazgató,

d) igazgató,

e) igazgatóhelyettes,

f) főosztályvezető,

g) főosztályvezető-helyettes és

h) osztályvezető."

12. § A NAV tv. 32/K. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vezetői pótszabadság mértéke évente

a) az osztályvezető és a területi szerv főosztályvezető-helyettese esetében 12 munkanap,

b) az igazgatóhelyettes, a központi szerv főosztályvezető-helyettese és a területi szerv főosztályvezetője esetében 13 munkanap,

c) az igazgató, a központi szerv főosztályvezetője és a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese esetében 14 munkanap,

d) a szakfőigazgató, a Központi Irányítás főigazgató-helyettese és a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója esetében 15 munkanap,

e) a Központi Irányítás főigazgatója esetében 16 munkanap."

13. § A NAV tv. 33/T. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (5) bekezdéstől eltérően a főigazgató és a szakfőigazgató esetében az állami adó- és vámhatóság vezetője a központi szerv legalább főosztályvezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőjét, pénzügyőrét jelöli ki vizsgálóbiztosnak. Ugyanígy jár el az állami adó- és vámhatóság vezetője, ha a központi szervek vagy a területi szervek vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselője, pénzügyőre tekintetében a 33/L. § (2) bekezdése alapján magához vonja a fegyelmi jogkört, függetlenül az eljárás alá vont vezető vezetői munkakörének szintjétől. A nem vezetői munkakört betöltő fegyelmi eljárás alá vont személy esetében a (2)-(4) bekezdést kell alkalmazni."

14. § A NAV tv. 33/Z. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (6) bekezdéstől eltérően a főigazgató és a szakfőigazgató esetében az állami adó- és vámhatóság vezetője a központi szerv legalább főosztályvezető-helyettesi munkakört betöltő kormánytisztviselőjét, pénzügyőrét jelöli ki a fegyelmi tanács tagjaként. Ugyanígy jár el az állami adó- és vámhatóság vezetője, ha a központi szervek vagy a területi szervek vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselője, pénzügyőre tekintetében a 33/L. § (2) bekezdése alapján magához vonja a fegyelmi jogkört, függetlenül az eljárás alá vont vezető vezetői munkakörének szintjétől. A nem vezetői munkakört betöltő fegyelmi eljárás alá vont személy esetében pedig a 33/T. § (2)-(4) bekezdését kell alkalmazni."

15. § A NAV tv. 34/Y. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E fejezet, valamint a NAV személyi állományának jogviszonyát szabályozó más jogszabályok alkalmazásában)

"a) állományilletékes parancsnok: a központi szerv vezetője és a területi szerv igazgatója;"

16. § A NAV tv. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NAV által vezetett, az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vámjogszabályok alapján a feladat- és hatáskörébe tartozó adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási, vámigazgatási és a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő eljárással kapcsolatos nyilvántartások összekapcsolhatók. A NAV adóztatási feladatainak ellátása céljából kezelt adatokat, vámigazgatási feladatainak ellátása céljából a vámigazgatási feladatokat ellátó alkalmazott, illetve a NAV vámigazgatási feladatainak ellátása céljából kezelt adatokat, adóztatási feladatainak ellátása céljából az adóztatási feladatokat ellátó alkalmazott megismerheti, felhasználhatja, ideértve a megismert adatnak az ellenőrzésre történő kiválasztás során való felhasználását is."

17. § A NAV tv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kijelölt miniszter, az állami adó- és vámhatóság vezetője, az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese, továbbá a Bűnügyi Főigazgatóság vezetője a NAV által kezelt közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát bűnüldözési érdekből megtagadhatja."

18. § A NAV tv. 76. § (1) bekezdés a)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A NAV bűnüldözési célú adatkezelési rendszereibe csak)

"a) az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese,

b) a Központi Irányítás állományába tartozó, az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese által erre eseti jelleggel vagy tartósan felhatalmazott személy,

c) a Bűnügyi Főigazgatóság és a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek bűnüldözési feladatokat irányító vezetői,

d) a pénzügyi nyomozók,

e) a Bűnügyi Főigazgatóság és a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek bűnüldözési feladatokat irányító vezetői által kijelölt, e szervek állományába tartozó más személy,"

(tekinthet be, kérhet felvilágosítást, értesítést vagy adatszolgáltatást.)

19. § A NAV tv. 81. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)

"d) a Bűnügyi Főigazgatóságot és a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveit,"

20. § A NAV tv. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 86/A-86/C. §-sal egészül ki:

"86/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója - 2016. január 1-jei hatállyal - köteles a NAV személyi állományába tartozó kormánytisztviselőt és pénzügyőrt besorolni, illetményét megállapítani.

(2) A NAV 2016. január 1-jével történő átalakításában érintett kormánytisztviselő, pénzügyőr illetménye nem lehet kevesebb, mint a 2015. december 31-én hatályos megállapított illetménye, kivéve, ha az alacsonyabb illetményt a vezetői kinevezésben történt változás indokolja.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában hatályos illetménynek minősül az alapilletmény, az illetménykiegészítés, az idegennyelv-tudási pótlék, a vezetői illetménypótlék, a veszélyességi pótlék, a 98/O. § szerinti illetménykülönbözet és pénzügyőrök esetében a rendfokozati illetmény együttes összege.

(4) Ha a foglalkoztatott illetménye az (1) bekezdésben szabályozott besorolása alapján nem éri el a (2) bekezdés szerinti összeget, akkor a 2015. december 31-én hatályos illetményt meghaladó részt 2016. január 1-jétől külön illetményelemként mint kompenzációs díj kell megállapítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti kompenzációs díj összegét megfelelően csökkenteni kell

a) az illetményalap összegének megváltozása,

b) a fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzókra, illetve az illetménykiegészítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megváltozása,

c) belső áthelyezés folytán megváltozott illetménykiegészítés,

d) a 31/A. § szerinti címadományozás,

e) vezetői kinevezés,

f) a II. besorolási osztályból az I. besorolási osztályba kerülés,

g) pénzügyi nyomozó, illetve nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozó munkakörbe helyezés

esetén.

(6) Ha a kormánytisztviselő és a pénzügyőr részére a (4) bekezdés szerinti kompenzációs díj kerül megállapításra és vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe, pénzügyi nyomozó vagy nem hivatásos állományú pénzügyi nyomozó munkakörből nem pénzügyi nyomozó munkakörbe kerül kinevezésre, illetve a 31/A. § alapján adományozott címe visszavonásra kerül, a 20. § alapján kell besorolni és az illetményét megállapítani azzal, hogy részére az (5) bekezdés e)-g) pontja szerinti munkáltatói intézkedést megelőzően nyilvántartott kompenzációs díj összegét is folyósítani kell.

86/B. § (1) A NAV valamely szervénél (kirendeltségénél) 2015. december 31-én folyamatban lévő hatósági ügyeket, illetve egyéb eljárásokat 2016. január 1-jétől a NAV jogszabályban kijelölt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve (kirendeltsége) folytatja le.

(2) Az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: NAV Mód. VI. tv.) hatálybalépésének napjától a regionális adó főigazgatóság és regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság által indított, folyamatban lévő fegyelmi és kártérítési eljárásokban jogutódként az eljárás alá vont foglalkoztatottnak a 2016. január 1-jétől illetékes munkáltatói jogkört gyakorló vezetője jár el.

(3) A NAV Mód. VI. tv. hatálybalépésének napjától a regionális adó főigazgatóság és a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság által kötött polgári jogi szerződések, együttműködési megállapodások vonatkozásában jogutódként a szerződés, együttműködési megállapodás tárgya szerinti feladatkört átvevő szerv jár el, amelyről a másik Felet értesíteni kell. Ha a feladat több szervhez kerül, jogutódként a megszűnő szerv székhelye szerinti megyei igazgatóság jár el.

86/C. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága - a közfeladat eredményesebb ellátása céljából - 2016. január 1-jével, mint önálló költségvetési szerv megszűnik és beolvad a NAV-ba. A beolvadást követően a NAV mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága a NAV Mód. VI. tv. hatálybalépését követően az önálló költségvetési szervként történő megszűnését követő időszakra vonatkozó kötelezettséget az állami adó- és vámhatóság vezetője engedélyével vállalhat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága megszüntető okiratát a kijelölt miniszter adja ki.

(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága önálló költségvetési szervként történő megszűnésével kapcsolatos gazdasági feladatokat 2016. március 31-ig kell végrehajtani.

(4) A regionális adó főigazgatóság és a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság gazdasági feladatai tekintetében jogutódként a Kormány rendeletében meghatározott szerv jár el."

21. § A NAV tv.

1. 1. § (2) bekezdésében a "központi költségvetési szerv, amely a" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

2. 13. § (2) bekezdés e) pontjában az "adóztatási szerve, illetve vámszerve előterjeszti" szövegrész helyébe az "előterjeszti" szöveg,

3. 13. § (2) bekezdés i) pontjában, 16. §-ában, 17/B. § (10) és (14) bekezdésében, 17/F. § (1) bekezdésében, 17/H. § (2) bekezdés b) pontjában, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26/A. § (3) bekezdésében, 26/B. § (5) bekezdésében, 32/B. § (2) bekezdésében, 32/F. § (4) és (5) bekezdésében, 32/H. § (3) bekezdésében, 32/Z. § (5a) bekezdésében, 33/J. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában, b) pont bb) alpontjában, c) pontjában és d) pontjában, 33/K. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 33/M. §-ában, 34/C. § (3), (5) és (6) bekezdésében, 34/H. § (1) bekezdésében, 34/M. §-ában, 34/V. § (4) bekezdésében, 34/Y. § (2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 75. § (6) bekezdésében, 78/A. §-ában az "a NAV elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

4. 13. § (2) bekezdés d) pontjában a "Központi Hivatala, illetve az informatikai feladatokat ellátó intézete" szövegrész helyébe a "Központi Irányítása és a feladat- és hatáskörrel rendelkező területi szerve" szöveg,

5. 13. § (4) bekezdés a) pontjában az "eljáró adóztatási szervei" szövegrész helyébe az "eljáró szervei" szöveg,

6. 13. § (4) bekezdés b) pontjában az "az illetékes adóztatási szerve" szövegrész helyébe az "a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve" szöveg,

7. 17. § (2) bekezdésében az "egyedi elnöki engedély" szövegrész helyébe az "egyedi, az állami adó- és vámhatóság vezetője által adott engedély" szöveg,

8. 17/H. § (3) bekezdésében a "NAV bűnügyi és vámszerveinél" szövegrész helyébe a "NAV Központi Irányításánál, Bűnügyi Főigazgatóságnál és a NAV területi szerveinél" szöveg,

9. 22. § (1) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 33/C. § (3) bekezdésében, 33/K. § (5) bekezdésében az "a NAV elnökének" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjének" szöveg,

10. 22. § (2) bekezdés a) pontjában a "NAV Központi Hivatalában" szövegrész helyébe a "Központi Irányításban" szöveg,

11. 22. § (2) bekezdés b) pontjában a "NAV bűnügyi főigazgatóságánál - a középfokú és alsó fokú szervek kivételével -" szövegrész helyébe a "Bűnügyi Főigazgatóságnál - a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szervei kivételével -" szöveg,

12. 23. § (1) bekezdésében az "- a (3) bekezdés szerinti eltéréssel - a NAV központi, középfokú és alsó fokú szerveinél a" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

13. 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében az "A NAV elnökének" szövegrész helyébe az "Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének" szöveg, a "Központi Hivatalban" szövegrész helyébe a "Központi Irányításban" szöveg,

14. 31/A. § (1) bekezdésében, 31/B. § (1) bekezdésében, 32. § (5) bekezdésében, 32/G. § (1) bekezdésében, 33/L. § (2) bekezdésében, 34/V. § (1) bekezdésében az "A NAV elnöke" szövegrész helyébe az "Az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

15. 33/B. § (1) bekezdésében az "ügykezelő a NAV adott központi, középfokú, illetve alsó fokú szervénél" szövegrész helyébe az "ügykezelő" szöveg,

16. 33/J. § (5) bekezdésében, 33/J. § (6) bekezdés d) pontjában az "a NAV elnökéhez" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjéhez" szöveg,

17. 33/K. § (3) bekezdésében a "Köztársasági Elnöknek" szövegrész helyébe a "köztársasági elnöknek" szöveg,

18. 33/K. § (5) bekezdésében a "33/J. § alapján eljáró vagy a 33/L. § (1) bekezdése esetén a főigazgató vezetésével" szövegrész helyébe a "33/J. § alapján" szöveg,

19. 33/M. §-ában az "a NAV elnökével" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjével" szöveg, a "központi hivatal" szövegrész helyébe a "Központi Irányítás" szöveg,

20. 34/K. § (11) bekezdésében az "a NAV elnökétől" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjétől" szöveg,

21. 34/Y. § (1) bekezdés h) pontjában az "a NAV-nak az a központi, középfokú, illetve alsófokú szerve" szövegrész helyébe a "a NAV-nak az a központi szerve, illetve az a területi szerve" szöveg,

22. 34/Y. § (5) bekezdés a) pontjában a "NAV Központi Hivatalát" szövegrész helyébe a "Központi Irányítást" szöveg,

23. 34/Y. § (5) bekezdés b) pontjában a "központi szerveket, a középfokú szerveket és az alsó fokú szerveket" szövegrész helyébe a "központi szerveket, illetve a területi szerveket" szöveg,

24. 35. § (2) bekezdésében az "alkalmazni." szövegrész helyébe az "alkalmazni. A kényszerítő eszközök alkalmazásának célja az e fejezet szerinti jogszerű intézkedés biztosítása. Az NAV-nál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközöket a kijelölt miniszter rendszeresíti." szöveg,

25. 35/F. § (1) bekezdésében a "vámszervéhez" szövegrész helyébe a "szervéhez" szöveg,

26. 35/F. § (3) és (4) bekezdésében a "vámszervnél" szövegrész helyébe a "szervnél" szöveg,

27. 35/F. § (4), (5) és (7) bekezdésében a "vámszerv" szövegrész helyébe a "szerv" szöveg,

28. 35/F. § (6) bekezdésében a "vámszervet" szövegrész helyébe a "szervet" szöveg,

29. 36/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 36/K. § (1) bekezdésében a "vámszerveinek" szövegrész helyébe a "szerveinek" szöveg,

30. 36/C. § (3) bekezdésében, 36/E. § (2) bekezdésében, 36/I. § (2) bekezdésében, 36/L. § (4) bekezdésében a "NAV vámszerve" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

31. 36/D. § (4) bekezdésében a "vámszervének" szövegrész helyébe a "szervének" szöveg,

32. 36/F. § (1) bekezdésében az "illetékes vámszerve" szövegrész helyébe a "feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve" szöveg,

33. 36/M. § (2) bekezdésében az "az áru tulajdonosának székhelye szerint illetékes adóztatási szervhez" szövegrész helyébe az "a NAV-nak az áru tulajdonosának székhelye szerint illetékes szervéhez" szöveg,

34. 36/N. § (2) bekezdésében az "illetékes vámszervének" szövegrész helyébe a "feladat- és hatáskörrel rendelkező szervének" szöveg,

35. 53. § (4) bekezdésében az "Elnök Hivatalánál" szövegrész helyébe az "Elnöki Hivatalnál" szöveg,

36. 62. § (3) bekezdésében a "bűnügyi főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Bűnügyi Főigazgatóság" szöveg,

37. 73. § (1) és (3) bekezdésében az "a NAV adóztatási szervétől, illetve vámszervétől" szövegrész helyébe az "az adóztatási, illetve vámigazgatási feladatainak ellátása céljából vezetett nyilvántartásból" szöveg,

38. 76. § (2) bekezdés g) pontjában a "NAV-nak az adóztatási szerve és vámszerve" szövegrész helyébe a "NAV feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve" szöveg,

39. 78/A. §-ában a "c)" szövegrész helyébe a "b)" szöveg,

40. 79. §-ában a "vámszerve" szövegrész helyébe a "feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve" szöveg,

41. 81. § (1) bekezdés b) pontjában az "egyes alsó fokú vámszervek" szövegrész helyébe az "egyes megyei adó- és vámigazgatóságok" szöveg,

42. 81. § (2) bekezdés a) pontjában a "közép- és alsó fokú adóztatási" szövegrész helyébe a "Központi Irányítást és a területi" szöveg,

43. 7. számú mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében a "NAV elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

44. 7. számú mellékletében foglalt táblázat E:25 mezőjében az "A NAV elnöke" szövegrész helyébe az "Az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg

lép.

22. § (1) A NAV tv. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A NAV tv. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A NAV tv. 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

23. § (1) Hatályát veszti a NAV tv.

1. 2. §-a,

2. "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal miniszteri felügyelete" alcíme,

3. 23. § (3) bekezdése,

4. 24. § (2)-(7) bekezdése,

5. 33/B. § (6) bekezdése,

6. 33/L. § (1) bekezdése,

7. 33/T. § (6) bekezdése,

8. 33/Z. § (7) bekezdése,

9. 35. § (4) bekezdése,

10. 76. § (1) bekezdés f) pontja,

11. 81. § (2) bekezdés b) és c) pontja,

12. 82/A. § (2) bekezdése,

13. 88. §-a,

14. 89. §-a,

15. 91-93. §-a,

16. 95. §-a,

17. 98. §-a.

(2) Hatályát veszti a NAV tv.

1. 18/C. § (3) bekezdésében a "továbbá az informatikai intézet és a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet esetében," szövegrész,

2. 72. § (2) bekezdésében a "(bűnügyi főigazgatóság, bűnügyi főigazgatóság középfokú szerve)" szövegrész.

II. FEJEZET

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁTALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

24. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mc) alpontjában a "Vámhivatal felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító" szöveg lép.

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

25. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (3) bekezdésében a "Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszter" szövegrészek helyébe a "Vámhivatalt irányító miniszter" szöveg lép.

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

26. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az adóévben megfizetett ideiglenes jellegű tevékenység utáni adó, az útdíj (1) bekezdés szerinti része és a (3) bekezdés alapján megalkotott rendelet szerinti adókedvezmény a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.

(3) Az önkormányzat rendelete - valamennyi vállalkozóra egységesen - határozhatja meg, hogy a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.

(4) A vállalkozó az önkormányzathoz fizetendő adóévi adóját a (3) bekezdés alapján alkotott rendelet szerinti adókedvezménnyel a (2) bekezdésben meghatározott módon, legfeljebb az adóévre fizetendő adó összegéig csökkentheti."

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

27. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 22/C. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3d) Az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét - annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül - az állami adóhatóság részére bejelenti."

28. § A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

"(16) E törvénynek az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 22/C. § (3d) bekezdését első alkalommal a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni.

(17) Az adózó a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül e törvénynek az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénnyel megállapított 22/C. § (3d) bekezdése szerinti, a támogatás, kiegészítő támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti jogkövetkezmények és a 22/C. § szerinti adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól."

29. § A Tao. törvény

1. 7. § (1) bekezdés cs) pontjában a " , vagy" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

2. 24. § (1) bekezdésében a "rendelkezésének" szövegrész helyébe a "rendelkezéseinek" szöveg

lép.

7. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

30. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés m) pontjában és 604. § (3) bekezdésében a "Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító miniszter" szöveg lép.

8. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

31. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adóhatóságok:)

"a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), mint állami adóhatóság és vámhatóság (a továbbiakban: állami adó- és vámhatóság),"

32. § Az Art. 24/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adózó a VPID számát a jövedéki adóval, regisztrációs adóval, energiaadóval, fémkereskedelem és hulladékgazdálkodás ellenőrzésével összefüggő minden iraton feltünteti."

33. § Az Art. 36/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az állami adó- és vámhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban általa nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt."

34. § Az Art. 72. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az állami adó- és vámhatóság jár el - a külön jogszabályban meghatározott eltéréssel - az e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség elszámolásával kapcsolatos eljárásban, ide nem értve azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyek az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartoznak."

35. § Az Art. 109. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az adóhatóság megállapítása szerint - kizárólag a Btk. XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében szabályozott bűncselekmény nyomozó hatóság részéről fennálló gyanúja esetén - az adózó vagyongyarapodásával vagy az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez esetben - figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is - az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége."

36. § Az Art. 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"141. § (1) A felettes adóhatóság kérelemre vagy hivatalból, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter hivatalból felügyeleti intézkedést tesz, ha az ügyben eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő, vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő módon nem került sor. Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter abban az esetben jár el, ha a felettes adóhatóság az ügyben már döntést hozott. Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter nem tehet felügyeleti intézkedést, ha az ügyben eljárt adóhatóság döntését bíróság már felülvizsgálta.

(2) Az adóhatóság a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter erre irányuló felhívásától számított 15 napon belül köteles az iratokat felterjeszteni. Az utólagos adómegállapítással kapcsolatban benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelem elbírálása esetén az ügyintézési határidő az iratoknak a felügyeleti szervhez történő beérkezését követő naptól számított 60 nap, kivéve, ha az eljáró szerv a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

(3) A felettes adóhatóság a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az ügyben eljárt adóhatóság döntését a bíróság már felülvizsgálta.

(4) Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(5) A felettes adóhatóság a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte.

(6) A felettes adóhatóság a felügyeleti intézkedést mellőzi, ha jogszabálysértést nem állapít meg. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter, a felügyeleti intézkedés mellőzéséről a felettes adóhatóság az adózót határozat (végzés) meghozatala nélkül értesíti.

(7) A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter a jogszabálysértő határozatot (intézkedést), önálló fellebbezéssel megtámadható végzést megváltoztatja, megsemmisíti, szükség esetén új eljárás lefolytatását rendeli el, vagy az elsőfokú adóhatóságot eljárás lefolytatására utasítja. A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter a felügyeleti intézkedésről határozatot (végzést) hoz.

(8) Felügyeleti intézkedés keretében nem hozható olyan döntés, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját, összegét az adózó terhére változtatja meg. Ha a felettes adóhatóság vagy az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter megállapítása szerint a felülvizsgált döntés (intézkedés) súlyosításának lenne helye, akkor a jogszabálysértő döntést (intézkedést) megsemmisíti és új eljárás lefolytatását rendeli el."

37. § Az Art. 151. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az igényelt költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés) összege az adózót terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az adóhatóság először a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el az esedékesség sorrendjében, azonos esedékességű adóknál a tartozás arányában. Az ezt követően fennmaradó összeget a követelések arányában kell átutalni a köztartozás jogosultjainak."

38. § Az Art. a következő 216. §-sal és 217. §-sal egészül ki:

"216. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvénnyel megállapított 175/A. §-t, 175/D. § (1), (4) és (6) bekezdését, valamint 175/E. § (1) bekezdését először a 2016. július 1-jén vagy az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2016. január 1-je és 2016. június 30-a között induló eljárásokban e törvénynek a 2015. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

217. § (1) E törvénynek az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.4) megállapított rendelkezéseit - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Módtv.4-gyel módosított 116. § (5) és (6) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek a Módtv.4-gyel megállapított 141. §. (1) bekezdésének hatálybalépését követően az adópolitikáért felelős miniszterhez, illetve a NAV-ot irányító miniszterhez felügyeleti intézkedés iránti kérelem nem nyújtható be.

(4) E törvénynek a Módtv.4-gyel megállapított 141. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelmekre kell alkalmazni."

39. § Az Art.

1. 3. § (3) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés c) pontjában és (7) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (4) és (5) bekezdésében, 23. § (7) bekezdésében, 24. § (14) bekezdésében, 24/B. § (4) bekezdésében, 55. § (5) bekezdésében, 90. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 113. § (3) bekezdésében, 161/A. § (5) bekezdésében, 164. § (4) bekezdésében, 176/D. § (2) bekezdésében, 4. számú melléklet 5. pontjában az "állami adóhatóságnál" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságnál" szöveg,

2. 4. § (4a) bekezdésében, 16. § (11) bekezdésében, 17. § (2a), (8) és (15) bekezdésében, 17/A. § (8) bekezdésében, 20. § (1)-(3), (6)-(7a), (7c) és (10) bekezdésében, 20/A. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 22. § (7) bekezdésében, 22/B. §-ában, 22/D. § (2) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében, 24. § (3), (4), (9), (11), (13), (14), (16) és (17) bekezdésében, 24/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, (10), (12) és (13) bekezdésében, 24/B. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdésében, 24/C. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, a) és b) pontjában, valamint (7) bekezdésében, 24/D. § (2) bekezdésében, 24/E. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 24/F. § (2) és (5) bekezdésében, (6) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a) és b) pontjában, 28/B. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 30. § (6) bekezdésében, 36/B. § (1) bekezdésében, 47. § (7) bekezdésében, 52. § (2), (7), (15), (16) és (18) bekezdésében, 54. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint c) és d) pontjában, (6), (10), (11), (14) és (15) bekezdésében, 54/A. §-ában, 55. § (4) bekezdésében, 55/A. §-ában, az "Az állami adóhatóság hatásköre" alcímének címében, 72. § (1) és (3)-(6) bekezdésében, 73. §-ában, 85/A. § (10) bekezdésében, 90. § (1) és (3) bekezdésében, (7) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pont ab)-ad) alpontjában, valamint (8) bekezdésében, 91. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 91/A. § (1) bekezdésében, 91/B. § (1) bekezdésében, 110. §-ában, 112. § (1) és (2) bekezdésében, 117. § (4) bekezdésében, 119. § (4) bekezdésében, 119/A. § (2) bekezdésében, 124. § (9) bekezdésében, 125. § (3) bekezdésében, 127/A. §-ában, 128/A. § (5), (5a) és (6) bekezdésében, 132/B. § (1), (2) és (5) bekezdésében, (11) bekezdés k) pontjában, valamint (12) bekezdésében, 132/C. § (1) és (5) bekezdésében, 146. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) és (5) bekezdésében, 155/A. § (2)-(4) bekezdésében, 156/A. § (14) bekezdésében, 160. § (2) bekezdésében, 161/A. § (1), (3), (4) és (6) bekezdésében, 164. § (4) bekezdésében, 172. § (1) bekezdés f) pontjában, 176. § (2) bekezdésében, 176/B. § (3) bekezdésében, 176/C. § (2) bekezdésében, 176/D. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában, 176/E. § (1) és (3) bekezdésében, 177. § (1) bekezdésében, 178. § 20. pontjában, 179/A. §-ában, 3. számú melléklet G) pont 7. alpont a) alpontjában, J) pont 2. alpontjában, R) pont 2. és 3. alpontjában, 4. számú melléklet 16. pontjában, 7. számú melléklet 18. pontjában, 8. számú melléklet 1. pont A) alpont a) alpontjában, 4. pont C) alpontjában, 9. számú melléklet I. A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 3. pont A) alpontjában, 4. pont B) alpontjában, 5. pont A) és C) alpontjában, 7. pont D) alpontjában, 8. pontjában, II. A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának Magyarországon történő érvényesítésével kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 2. pont b) alpont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pontjában, 7. pontjában, 9. pont a) alpontjában és 10. pontjában, 10. számú melléklet 1. pontjában, 4. pont 4.1 alpont 4.1.3., 4.1.5., 4.1.6. alpontjában, 4.2 alpont 4.2.4. alpontjában, 5.1. alpont 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6. és 5.1.7. alpontjában, valamint 5.2. alpont 5.2.4. alpontjában az "állami adóhatóság" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóság" szöveg,

3. 9. § (3) bekezdésében, 16. § (3), (3a) és (11) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, (3), (3a), (5), (6), (9), (10), (14) és (17) bekezdésében, 17/A. § (1), (2), (6) és (7) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 20. § (7) bekezdésében, 22. § (8) és (12) bekezdésében, 22/D. § (1) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 23/A. §-ában, 24. § (14) bekezdésében, 24/A. § (1) bekezdés c) pontjában, 24/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 24/F. § (1) bekezdésében és (5) bekezdés d) pontjában, 27. § (4) bekezdésében, 30/A. §-ában, 52. § (12) és (14) bekezdésében, 132/B. § (8) bekezdésében, 161/A. § (6) bekezdésében, 175. § (9) és (10) bekezdésében, 1. számú melléklet B) pont 3. alpont c) alpontjában, 3. számú melléklet D) pont D/II. alpontjában, G) pont 1. és 8. alpontjában, H) pontjában, I) pont 1. alpontjában, K) pont 2. alpontjában és R) pont 1. alpontjában, 4. számú melléklet 16. pontjában, 6. számú melléklet 1. és 2. pontjában, 7. számú melléklet 1. pontjában, 8. számú melléklet 1. pont B) alpontjában és 4. pont C) alpontjában, 9. számú melléklet I. A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 3. pont A) alpontjában, 7. pont B) alpontjában, II. A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának Magyarországon történő érvényesítésével kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 2. pont b) alpont bb) alpontjában, c) alpont ca) alpontjában, 5. pontjában, 9. pont b) alpontjában 10. számú melléklet 4. pont 4.1 alpont 4.1.1., 4.1.4. alpontjában, 5. pont 5.1 alpont 5.1.1. és 5.1.4. alpontjában az "állami adóhatósághoz" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatósághoz" szöveg,

4. "Az adóhatóságok felügyelete" alcímének címében az "adóhatóságok" szövegrész helyébe az "önkormányzati adóhatóságok" szöveg,

5. 16. § (5) és (6) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 17/A. § (4) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22/A. § (1) bekezdésében, 24. § (2), (6), (8) és (15) bekezdésében, 24/A. § (7) és (8) bekezdésében, 24/B. § (2) és (4) bekezdésében, 24/C. § (1), (4), (6) és (9)-(12) bekezdésében, 24/D. § (3) bekezdésében, 24/E. § (4) bekezdésében, 24/F. § (1), (1a), (3) és (4) bekezdésében, 30. § (8) bekezdésében, 30/A. §-ában, 52. § (8) bekezdésében, 90. § (5) és (6) bekezdésében, 124. § (8) bekezdésében, 132. § (11) bekezdésében, 132/B. § (10) bekezdésében, 132/C. § (2) bekezdésében, 159. § (2) bekezdésében, 172. § (7a) bekezdésében, 174/A. § (1) bekezdésében, 177. § (2) és (3) bekezdésében, 177/A. §-ában, 178. § 31. pontjában, 3. számú melléklet F) pontjában, 7. számú melléklet 15. pontjában, 9. számú melléklet I. A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 6. pont A) alpontjában, II. A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának Magyarországon történő érvényesítésével kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 3., 4. és 8. pontjában, az "állami adóhatóság" szövegrészek helyébe az "állami adó- és vámhatóság" szöveg,

6. 17. § (2) bekezdésében, 17/A. § (2) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében, 3. számú melléklet D) pont D/I. alpont 5. alpontjában, 7. számú melléklet 3. pontjában, 9. számú melléklet II. A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának Magyarországon történő érvényesítésével kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 5. és 7. pontjában az "állami adóhatósággal" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatósággal" szöveg,

7. 17. § (12) bekezdésében, 17/A. § (3) és (5) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében az "állami adóhatósághoz" szövegrészek helyébe az "állami adó- és vámhatósághoz" szöveg,

8. 17/A. § (6) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében, 128/A. § (5) és (5a) bekezdésében, 155/A. § (5) bekezdésében, 161/A. § (2) bekezdésében, 9. számú melléklet I. A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 4. pont A) alpontjában az "állami adóhatóságot" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságot" szöveg,

9. 17/A. § (7) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 22. § (5), (6) és (13) bekezdésében, 43. § (1a) bekezdésében, 52. § (12a) bekezdésében, 114. § (4) bekezdésében, 3. számú melléklet C) pont 1. alpontjában, E) és F) pontjában, G) pont 4. alpontjában, O) pont 1. és 2. alpontjában, valamint S) pontjában, 7. számú melléklet 10. pont b) alpontjában, 9. számú melléklet II. A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának Magyarországon történő érvényesítésével kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről rész 7. pontjában, 10. számú melléklet 4. pont 4.1 alpont 4.1.2. alpontjában és 5. pont 5.1. alpont 5.1.2. alpontjában az "állami adóhatóságnak" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságnak" szöveg,

10. 20/B. § (2) bekezdésében, 88. § (7) bekezdésében 125. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. számú melléklet IV. rész Általános rendelkezések alcímében, 3. számú melléklet G. pont 5. alpontjában az "a vámhatóság" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság" szöveg,

11. 22. § (7) és (9)-(11) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 54. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet III. rész 1. pontjában az "állami adóhatóságtól" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságtól" szöveg,

12. 28/B. § (1) bekezdésében, 30. § (4) és (8) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében az "állami adóhatóságát" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságát" szöveg,

13. 28/B. § (2) bekezdésében és 176. § (12) bekezdésében az "állami adóhatóságának" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságának" szöveg,

14. 29. §-ában, 30. § (5) bekezdésében, 52. § (9) és (10) bekezdésében, 3. számú melléklet J) pont 1. alpontjában az "állami adóhatóságához" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságához" szöveg,

15. 52. § (1a) bekezdésében, 164. § (13) bekezdés b) pontjában a "NAV felügyeletére kijelölt miniszter" szövegrész helyébe a "NAV-ot irányító miniszter" szöveg,

16. 52. § (13) bekezdésében, 125. § (1) bekezdésében az "A vámhatóság" szövegrész helyébe az "Az állami adó- és vámhatóság" szöveg,

17. 54. § (1) bekezdés a) pontjában az "adóigazgatási eljárás, a vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

18. 88/A. § (1) és (3) bekezdésében az "a NAV alsó fokú adóztatási szerve, illetve alsó fokú vámszerve" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság területi szerve" szöveg,

19. 90. § (7) bekezdésében az "állami adóhatóság elnöke" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

20. 116. § (5) bekezdésében az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjéhez" szövegrész helyébe az "a NAV-ot irányító miniszterhez" szöveg,

21. 116. § (6) bekezdésében az "Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének" szövegrész helyébe az "A NAV-ot irányító miniszternek" szöveg,

22. 119/A. § (4) bekezdésében, 177. § (2) bekezdésében, 3. számú melléklet R) pont 1. alpontjában az "állami adóhatósági" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatósági" szöveg,

23. 124. § (8) bekezdésében az "állami adóhatósági" szövegrészek helyébe az "állami adó- és vámhatósági" szöveg,

24. 132. § (11) bekezdésében az "állami adóhatóságnak" szövegrészek helyébe az "állami adó- és vámhatóságnak" szöveg,

25. 162. § (2) bekezdésében az "az adótartozás" szöveg helyébe az "a tartozás" szöveg,

26. 162. § (3) bekezdésében az "adótartozásokról" szövegrész helyébe a "tartozásokról" szöveg,

27. 1. számú melléklet I. pontjának címében az "ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ" szövegrész helyébe az "ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁGHOZ" szöveg

lép.

40. § (1) Hatályát veszti az Art.

1. 11. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az " , illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter" szövegrész,

2. 36/A. § (1), (3), (7) és (8) bekezdésében az "együttes" szövegrész,

3. 128/A. § (5) és (5a) bekezdésében az "- a vámhatóságtól beszerzett adatok alapján is -" szövegrész,

4. 146. § (1) bekezdésében az "- a vámhatóság elsőfokú szervei kivételével -" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Art.

1. 7. § (6) bekezdés d) pontja,

2. 10. § (1) bekezdés b) pontja,

3. 11. § (1) bekezdés a) pontja,

4. 71. § (6) bekezdése,

5. "A vámhatóság hatásköre és illetékessége" alcíme,

6. "Az állami adó- és vámhatóság hatásköre és illetékessége" alcíme,

7. 88. § (5) bekezdése,

8. 90. § (9) bekezdése,

9. 146. § (1a) és (1b) bekezdése,

10. 151. § (7) bekezdése.

9. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

41. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Magyarország tekintetében a vámkódex 4. Cikk

a) 3. pontjában a "vámhatóságok" alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV),

b) 4. pontjában a "vámhivatal" alatt a NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságait és azok kirendeltségeit, valamint a Kormány rendeletében meghatározott igazgatóságot kell érteni."

(2) A Vtv. 1. § (3) bekezdés 1/a. és 1/b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

"1a. vámszerv: a NAV vámigazgatási feladatot is ellátó szerve,

1b. állami adó- és vámhatóság: a NAV;"

42. § A Vtv. 7/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Európai Unió pénzügyi érdekeit, valamint Magyarország központi költségvetését különösen veszélyeztető jogsértések felderítése, illetve a jogszerű állapot helyreállítása érdekében a területi vámszerv az állami adó- és vámhatóság vezetőjének saját hatáskörében vagy más hatóság megkeresésére kiadott utasítása alapján Magyarország területén a (2) bekezdésben meghatározott okból utólagos ellenőrzést végezhet, kezdeményezhet, megkezdett utólagos ellenőrzést magához vonhat (a továbbiakban: központosított ellenőrzés)."

43. § (1) A Vtv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási eljárás lefolytatására az állami adó- és vámhatóság jogosult. A végrehajtási eljárásra az adózás rendjéről szóló törvénynek az adótartozás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve vám tekintetében az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket."

(2) A Vtv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állami adó- és vámhatóság az adós számára visszatéríthető vámot, és nem közösségi adót és díjat az adós vámtartozása és nem közösségi adó- és díjtartozása, a 61/A. § szerint megállapított vámigazgatási bírságtartozása, a 61/B. § szerinti korrekciós pótléktartozása, vagy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása összegéig visszatarthatja."

44. § A Vtv.

1. 1. § (3) bekezdés 6. pont b) alpontjában a "vámszervezet" szövegrész helyébe a "vámhatóság" szöveg,

2. 1. § (3) bekezdés 17. pontjában az "állami adó-, illetve vámhatóságnál" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságnál" szöveg,

3. 1. § (4) bekezdésében az "a vámhatósági adatok és adóhatósági" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatósági" szöveg,

4. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a "létesített külföldi vámhivatalt" szövegrész helyébe "külföldi vámhatóság által létesített szolgálati helyet" szöveg,

5. 2. § (4) bekezdésében a "vámszervezetre" szövegrész helyébe a "vámhatóságra" szöveg,

6. 7/J. § (2) bekezdésében a "kiemelkedő jelentőségű, a vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben" szövegrész helyébe a "kiemelkedő jelentőségű ügyben" szöveg,

7. 10. § (3) bekezdésében a "külföldi vámhivatal" szövegrész helyébe "külföldi vámhatóság" szöveg,

8. 15. § (3) bekezdésében a "vámszervezet szervei" szövegrész helyébe a "vámhatóság" szöveg,

9. 15. § (4) bekezdésében a "vámszervezet szervei végezhetnek" szövegrész helyébe a "vámhatóság végezhet" szöveg,

10. 17. § (4) bekezdésében, 33/A. § (6) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

11. 48. § (2) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdés a) pontjában az "állami adóhatóságnál" szövegrész helyébe "állami adó- és vámhatóságnál" szöveg,

12. 61/A. § (6d) bekezdésében az "a NAV elnöke" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveg,

13. 61/C. § (14) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság " szöveg,

14. 82. § (1) bekezdés j) pontjában az "a NAV Szakértői Intézeténél" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóságnál" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti a Vtv.

1. 1. § (3) bekezdés 1/c. és 1/d. pontja,

2. 7/A. § (3) bekezdése.

10. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

46. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Jövedéki ügyben - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a vámhatóság jár el.

(2) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - az önkormányzati adóhatóság jár el."

47. § A Jöt.

1. 48/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 83. § (5) bekezdésében az "az adóhatóság" szövegrész helyébe az "a vámhatóság" szöveg,

2. 120. § (8) bekezdés a)-c) pontjában az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság" szöveg

lép.

48. § (1) Hatályát veszti a Jöt.

1. 6. § (1) bekezdése,

2. 7. § 10. és 11. pontja.

(2) Hatályát veszti a Jöt.

1. 7. § 32-34. pontjában, 39. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 43. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 48. § (24) bekezdés b) pontjában és 104. § (15) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "vagy az adóhatóság" szövegrész,

2. 35. § (1) bekezdés b) pontjában, 42. § (2) bekezdés b) pontjában, 48/D. § (5) bekezdésében, 59. § (3) bekezdés b) pontjában és 104. § (2) bekezdés d) pontjában az " , az adóhatóság" szövegrész,

3. 39. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, 43. § (6) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában és 104. § (15) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában az "az adóhatósághoz vagy" szövegrész,

4. 82. § (2) bekezdés a) pontjában az "és az adóhatóságnál" szövegrész,

5. 111. § (1) bekezdésében az "és az adóhatóság" szövegrész,

6. 120. § (8) bekezdés b) pontjában az "az adóhatóság és" szövegrész.

11. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

49. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (3) bekezdésében a "Vámhivatal felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító" szöveg lép.

12. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

50. § Hatályát veszti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § c) pontjában a "vámszerve" szövegrész.

13. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

51. § (1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) 9. §-a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1)-(1a) bekezdés alkalmazásában saját jogú nyugellátásnak minősül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás."

(2) A Különadó tv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A különadó alapjának minősül az (1) és (1a) bekezdés szerinti jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett vagy bármely más formában juttatott (a továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a jogviszony 2010. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó időszakára fizetett munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a munkaviszonyhoz kapcsolódóan megkötött versenytilalmi megállapodás alapján kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított összeg."

(3) A Különadó tv. 9. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának:]

"e) a magánszemélyt megillető, felmondási időre járó juttatás és végkielégítés egésze, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés következtében szűnik meg."

52. § A Különadó tv. II. Fejezete a következő 12/E. §-sal egészül ki:

"12/E. § (1) E törvénynek az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 9. § (1b) bekezdését a 2013. december 31-től megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pontját a 2015. január 1-től megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.

(3) Amennyiben a magánszemély az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 9. § (1b) bekezdés vagy 9. § (3) bekezdés e) pont hatálybalépése előtt szerzett olyan jövedelmet, amelynek e fejezet szerinti adókötelezettsége a 9. § (1b) bekezdés vagy a 9. § (3) bekezdés e) pont alapján megszűnt, az utóbb tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint történik. Az eljárás a munkáltatót terhelő közterheket nem érinti.

(4) Amennyiben a magánszemély a jövedelem megszerzésének évéről szóló bevallását még nem nyújtotta be, a jövedelmet juttató munkáltatónál kezdeményezi a közterhek közötti különbözet megállapítását. A munkáltató a korábbiakban különadóalapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.

(5) Amennyiben a magánszemély a jövedelem megszerzésének évéről szóló bevallását már benyújtotta, az adóhatósághoz benyújtott kérelmében kezdeményezi a közterhek közötti különbözet megállapítását. Az adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül határozatban állapítja meg - a jövedelemszerzés évére vonatkozó szabályok szerint - a korábbiakban a különadóalapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket, amelyek összegét levonja a magánszemély részére visszajáró különadó összegéből. Az adóhatóság a visszajáró összeg után a határidőn túl kiutalt adó-visszatérítésre vonatkozó szabályok szerint a különadó bevallására előírt határidőt követő naptól a határozat keltének napjáig, de legfeljebb 2016. június 30-ig késedelmi kamatot állapít meg."

14. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

53. § Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

a) 22. § (2) bekezdésében az "alsó- és középfokú szervei" szövegrész helyébe az "a NAV nyomozóhatósági feladatokat ellátó területi szervei" szöveg,

b) 22. § (2) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében a "Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszter" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító miniszter" szöveg

lép.

15. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

54. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 8. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve (a továbbiakban: állami adóhatóság)" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóság" szöveg, az "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság)" szövegrész helyébe az "A vámhatóság" szöveg lép.

16. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

55. § A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"19. Egészségmegőrző program: az adóalany - erőforrás-kiáramlással (költségekkel) járó - vagy a népegészségügyi szerv egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló minden olyan tevékenysége, akciója, programja, amely bármely magánszemély által, ingyenesen elérhető."

56. § A Neta tv. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az adó alanya az adó összegét csökkentheti az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel, ráfordításaival, azzal, hogy a csökkentés összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet."

57. § Hatályát veszti a Neta tv. 10. § (1) bekezdésében az "adóztatási szerve" szövegrész.

17. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

58. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

1. 38. § (2) bekezdésében, 39. § (2) bekezdés b) pontjában, 74. § (1) bekezdésében, 209. § (3) bekezdésében, 210. § (2) bekezdésében, 211. § (2) bekezdésében és 213. § (3) bekezdésében a "vámszerve" szövegrész helyébe a "feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve" szöveg,

2. 199/A. § (2) bekezdésében, 214. §-ában, 231. § (2) bekezdésében, 238/A. § (2) bekezdésében, 238/B. § (2) bekezdésében a "Vámhivatal vámszerve" szövegrész helyébe a "Vámhivatal" szöveg,

3. 40. § (5) bekezdés a) pontjában a "vámszerve esetén a vám- és pénzügyőri főigazgatóság" szövegrész helyébe a "területi szerve esetén a Központi Irányítás" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 40. § (5) bekezdés b) pontjában a "több vám- és pénzügyőri főigazgatóság illetékességi területe esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala," szövegrész.

18. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

60. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

1. 98. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve" szövegrész helyébe a "vámhatóság" szöveg,

2. 143. § (4) bekezdésében a "Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszter" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító miniszter" szöveg

lép.

19. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

61. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 169. § (1) bekezdésében a "Vámhivatal felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító" szöveg lép.

20. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

62. § A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 13. § (13) bekezdésében az "illetékes regionális vám- és pénzügyőri főigazgatósága előirányzat-felhasználási keretszámlájára" szövegrész helyébe a "fizetési számlájára" szöveg lép.

21. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

63. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés c) pontjában a "Vámhivatal felügyeletét ellátó" szövegrész helyébe a "Vámhivatalt irányító" szöveg lép.

22. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény módosítása

64. § A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény

1. 90. § (1) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóságnak" szövegrész helyett "állami adó- és vámhatóságnak" szöveggel,

2. 90. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (5a) bekezdését megállapító rendelkezése az "az állami adóhatóság" szövegrész helyett "az állami adó- és vámhatóság" szöveggel

lép hatályba.

23. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVI. törvény módosítása

65. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

1. 17/M. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az "a NAV elnöke" szövegrészek helyett az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveggel, az "a NAV elnökéhez" szövegrész helyett az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjéhez" szöveggel,

2. 17/M. § (4) bekezdését és 17/N. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az "a NAV elnöke" szövegrész helyett az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szöveggel,

3. 17/M. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a "Központi Hivatal" szövegrész helyett a "Központi Irányítás" szöveggel

lép hatályba.

24. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

66. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. § (4) bekezdés b)-i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként]

"b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke"

[tulajdonában, vagy az a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.]

67. § A Kbt. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 197/A. §-sal egészül ki:

"197/A. § Az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított

a) 25. § (3) és (4) bekezdésének a közös háztartásban élő hozzátartozóra vonatkozó rendelkezését a 2015. november 1-jét követően,

b) 25. § (4) bekezdését - az a) pontban meghatározott kivétellel - az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény hatálybalépését követően

indult eljárásban kell alkalmazni."

68. § A Kbt.

1. 25. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli" szövegrész helyébe a "közös háztartásban élő" szöveg,

2. 25. § (4) bekezdésében az "a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti" szövegrész helyébe az "a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő" szöveg,

3. 147. § (2) bekezdésében, 184. § (4) bekezdésében a "Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti" szövegrész helyébe a "közös háztartásban élő" szöveg

lép.

69. § Hatályát veszti a Kbt. 25. § (4) bekezdés j)-m) pontja.

25. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény módosítása

70. § A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 37. §-ában a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 9. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a "köteles a Tao. tv. 1. § (2) bekezdésében, 1. § (6) bekezdésében" szövegrész helyett a "köteles a Tao. tv. 1. § (6) bekezdésében" szöveggel lép hatályba.

26. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

71. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény

1. 4. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/A. § (1) bekezdés b) és c) pontját megállapító rendelkezése az "az állami adóhatóság" szövegrész helyett "az állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

2. 7. § (1) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrészek helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

3. 7. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. § (13) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrészek helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel, az "állami adóhatósághoz" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatósághoz" szöveggel,

4. 8. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/D. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

5. 9. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/E. § (1) és (6) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrészek helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

6. 12. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóságnál" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóságnál" szöveggel,

7. 12. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/A. § (2)-(4) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

8. 13. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/B. § (1)-(3) és (6) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

9. 13. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 26/B. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóságnak" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóságnak" szöveggel,

10. 15. § (1) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

11. 15. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrészek helyett "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

12. 19. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (16) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

13. 20. § (2) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 72. § (7) bekezdését megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

14. 37. § (6) bekezdésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontját megállapító rendelkezése az "állami adóhatóság" szövegrész helyett az "állami adó- és vámhatóság" szöveggel,

15. 44. § (2) bekezdésének az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1a) bekezdés a) pontját megállapító rendelkezése a "tehergépjármű" szövegrész helyett a "tehergépjármű, továbbá a pótkocsi" szöveggel,

16. 97. §-ának a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 52/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a "vámszerv" szövegrészek helyett a "vámhatóság" szöveggel,

17. 97. §-ának a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 52/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az "Az alsó fokú vámszerv" szövegrész helyett az "A vámhatóság" szöveggel,

18. 97. §-ának a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 52/A. § (5) bekezdés d) pontját megállapító rendelkezése a "vámszervezet központi szerve" szövegrész helyett a "vámhatóság" szöveggel,

19. 1. melléklet 3. pontjának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet II. Általános rendelkezések pont nyitó szövegének első mondatát megállapító rendelkezése az "1000 forintot el nem érő adót az adózónak" szövegrész helyett "1000 forintot el nem érő adót - ide nem értve az idegenforgalmi adót - az adózónak" szöveggel

lép hatályba.

72. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 20. § (1) bekezdése, 21. §-a, , 40. § 15. és 25. pontja, 41. § 2. pontja, 51. § (2) bekezdése, 52. §-a, 98. § (1) és (3) bekezdése és 105. §-a.

III. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

27. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

73. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a következő 93/A. §-sal egészül ki:

"93/A. § A 66. § (1) bekezdésétől eltérően a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat 2016-ra nézve a 3. melléklet állapítja meg."

74. § A Kjt. a 4. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

75. § A Kjt. 62. §-ában a "tizennégy" szövegrész helyébe a "tizenhét" szöveg lép.

28. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

76. § Hatályát veszti a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 70. §-a.

29. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 5/A. § (1) bekezdésében az "az aktuális és a következő három évre" szövegrész helyébe az "a tárgyévre és az azt követő négy évre" szöveg lép.

30. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

78. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"19. támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott juttatás,"

79. § Az Áht. 31. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A fejezetet irányító szerv a törvényben meghatározott kibocsátási egységek értékesítéséből származó, a központi költségvetésről szóló törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevételeknek a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékével megnövelheti a bevétel felhasználására szolgáló kiadási előirányzatot."

80. § Az Áht. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően olyan központi költségvetési szervet alapított, amelynek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai a központi költségvetésben önálló fejezetet alkotnak, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén a Kormány, a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult a fejezetrend ezzel összefüggő kiegészítésére."

81. § (1) Az Áht. 36. § (4) és (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 20. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek kivételével az államháztartás központi alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettség

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a 14. § (3) bekezdése és (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetek kiadási előirányzatai esetén törvényben foglaltak szerint,

b) egyéb esetben

ba) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben jóváhagyott eredeti előirányzatának mértékéig,

bb) az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben jóváhagyott eredeti előirányzatának ötven százalékáig

vállalható.

(4a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti, ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez a Kormány előzetes jóváhagyása szükséges."

(2) Az Áht. 36. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) A Kormány

a) egyedi határozatával az irányítása alá tartozó fejezetek tekintetében a (4) bekezdés b) pontjában és a (4a) bekezdésben meghatározott értékhatártól eltérő mértéket is megállapíthat,

b) - a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyedi határozatával egyes, tárgyévi előirányzattal nem rendelkező programok, beruházások és más fejlesztések tárgyévet követő évet, éveket terhelő kötelezettségvállalásának összegszerű keretét megállapíthatja.

(4c) A 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére - a 32. § a) pontja szerinti költségvetési kiadási előirányzatok kivételével - több évre vagy a költségvetési éven túli évre szóló kötelezettség nem vállalható."

(3) Az Áht. 36. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az államháztartás önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell."

82. § Az Áht. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés b) pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási előirányzatot az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó meghatalmazott költségvetéséből a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe a 33. § (3) és (4) bekezdése szerint át kell csoportosítani. Ha az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezet, a (2) bekezdés b) pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges összeget megfizeti az állam számára, amelyet a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezet bevételeként kell elszámolni. Az erre a célra befizetett összeggel a fejezet forrásjuttatás biztosítására szolgáló költségvetési kiadási előirányzatait a fejezetet irányító szerv módosíthatja."

83. § Az Áht. 48-48/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"48. § (1) Az államháztartás alrendszerei terhére támogatás

a) közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel,

b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

jogszabály vagy egyedi döntés (a továbbiakban: támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható.

(2) A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály meghatározza, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a támogatási keret kimerüléséig a jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatási igényeket beérkezési sorrendben teljesíti.

(3) Pályázat vagy kérelem (a továbbiakban együtt: támogatási igény) alapján nyújtott támogatás esetén a támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában az irányító szerv belső szabályzatában meghatározott személy, testület dönt.

48/A. § (1) A 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási jogi jogviszonyban és a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti polgári jogi jogviszonyban (a továbbiakban együtt: támogatási jogviszony) a kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) a támogatás nyújtására, a kedvezményezett pedig - ha a támogatás jellege egyébként nem zárja ki - a számára megállapított kötelezettség teljesítésére köteles.

(2) Támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Támogatási igény alapján nyújtott támogatás esetén, ha a támogatói okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől, a támogatási jogviszony létrejöttéhez a kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a kedvezményezett a támogatói okiratban meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot. Ha a támogató a kedvezményezett nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő támogatói okirat közlésével jön létre.

(3) A támogatási szerződést a támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. A támogatási szerződésnek a kedvezményezett hátrányára történő módosítására akkor van lehetőség, ha a támogatási szerződésben a felek ekként állapodtak meg, vagy ha a támogató általános szerződési feltételt alkalmaz, és az általános szerződési feltételben a támogató ezt kikötötte.

48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni

a) a társadalombiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásaira,

b) a fogyatékos természetes személyeknek a fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokra,

c) a családtámogatásokra, és

d) a természetes személyeknek a méltánylást igénylő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű ellátásokra."

84. § Az Áht. 34. alcíme a következő 49/A. §-sal egészül ki:

"49/A. § (1) A támogatási szerződés alapján létrejött támogatási jogviszonyra az e törvényben meghatározott feltételeket - ha e törvényből más nem következik - a közigazgatási hatósági határozattal, hatósági szerződéssel vagy támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

(2) E Fejezetet nem kell alkalmazni - az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásai kivételével - az 1. § 14. pont a)-d) alpontja szerinti támogatásokra."

85. § Az Áht. VI. Fejezete a következő 39/A. alcímmel egészül ki:

"39/A. Nyilvánosság

56/B. § (1) A kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról, valamint közreműködik a támogatások felhasználásának összehangolásában.

(2) A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.

56/C. § (1) A támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik

a) a támogatási igényhez kapcsolódóan a támogatási igény benyújtója nevére, a támogatási igény céljára és az igényelt támogatás mértékére, a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára,

b) a támogatási döntéshez kapcsolódóan a döntéshozó személy, testület esetén a testület megnevezésére, tagjainak nevére és a támogatás megállapított mértékére,

c) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre

vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a támogatási igény benyújtóján a törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján támogatásra jogosult személyt, a támogatási igény célján a törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás célját kell érteni.

(3) A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

(4) A monitoringrendszerben nyilvántartott adatok kereshetőségét támogatási program, támogatási igény benyújtója, támogatás összege, döntéshozatalra jogosultak szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét bárki számára, ingyenesen biztosítani kell.

56/D. § (1) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni."

86. § Az Áht. 111. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

"(31) A Magyar Művészeti Akadémia a törzskönyvi nyilvántartásba vételét az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény hatálybalépését követő 45 napon belül kérheti. A törzskönyvi nyilvántartásba vételre vonatkozó határozatot a kincstár a Magyar Művészeti Akadémiát bírósági nyilvántartásba vevő bírósággal közli. A bíróság a kincstár határozata alapján a Magyar Művészeti Akadémiát hivatalból törli a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásából. A törlésről nem kell végzést hozni."

87. § Az Áht.

1. 22. § (3) bekezdés b) pontjában a "költségvetési évet követő három év" szövegrész helyébe a "tárgyévet követő négy év" szöveg,

2. 45. § (1) bekezdésében a "nyújthat." szövegrész helyébe a "nyújthat. Ilyen kölcsön az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére nyújtható." szöveg,

3. 45. § (2) bekezdésében az "az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter - előzetes jóváhagyásával." szövegrész helyébe az "a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, más esetekben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával." szöveg,

4. 45. § (5) bekezdésében az "összegét" szövegrész helyébe a "tőkeösszegét" szöveg,

5. 34. alcímének címében a "költségvetési támogatás általános szabályai" szövegrész helyébe a "támogatási jogviszony" szöveg,

6. 35. alcímének címében a "támogatás biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módja" szövegrész helyébe a "támogatásokra vonatkozó speciális szabályok" szöveg,

7. 54. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "48/A. §" szövegrész helyébe a "48. §" szöveg,

8. 55. § a), b) és c) pontjában az "1. bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés" szöveg,

9. 90. § (3) bekezdés k) pontjában a "címrendjének" szövegrész helyébe a "fejezet- és címrendjének" szöveg,

10. 90. § (5) bekezdésében a "Kormány" szövegrész helyébe a "Kormány és az Országgyűlés" szöveg,

11. 90. § (5) bekezdés a) pontjában a "33. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "33. § (1)-(2) bekezdésében" szöveg,

12. 93. § (2) bekezdésében a "behajtása" szövegrész helyébe a "behajtása (ideértve a követelés átruházást is)" szöveg, a "megfizetni." szövegrész helyébe a "megfizetni. A garantőr szervezet a kezesség érvényesítése miatt rá átszálló követelés átruházása esetén az ellenérték viszontgarancia mértékével megegyező arányára figyelemmel köteles a Kormány rendeletében meghatározottak szerint elszámolni az állammal." szöveg,

13. 104. § (1) bekezdésében a "szervekről" szövegrész helyébe a "szervekről, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületekről" szöveg,

14. 108. § (6) bekezdésében az "okot körülmény" szövegrész helyébe az "okot adó körülmény" szöveg,

15. 109. § (1) bekezdés 16. pontjában a "bekezdés" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg,

16. 111. § (9) bekezdésében a "költségvetési támogatásra" szövegrész helyébe a "támogatásra" szöveg,

17. 111. § (30) bekezdésében a "biztosítani." szövegrész helyébe a "biztosítani. A helyi önkormányzat által nyújtott támogatás esetén az 56/B. § (2) bekezdését és az 56/C. § (1) bekezdését 2016. március 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a támogatónak a 2016. január 1-je és 2016. február 29-e közötti támogatási döntéseknek az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről 2016. április 15-éig kell a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodnia." szöveg

lép.

88. § (1) Hatályát veszti az Áht.

1. 45. § (1) bekezdésében az "az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére" szövegrész,

2. 45. § (2) bekezdésében az "A b) pont szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási előirányzatot az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott költségvetéséből a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe a 33. § (3) és (4) bekezdése szerint át kell csoportosítani." szövegrész,

3. VI. Fejezetének címében a "KÖLTSÉGVETÉSI" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Áht.

1. 50. § (3) bekezdése,

2. 36., 37. és 39. alcímének címe,

3. 38. alcíme,

4. 90. § (4) bekezdése,

5. 111. § (23) és (24) bekezdése,

6. 111/E. § (1)-(4) bekezdése.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 64. §, a 65. § és a 70-72. § 2015. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1-50. §, az 53-63. §, a 73-78. §, a 80-88. § és az 1-4. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

"3. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetői munkakörök illetménye

AB
1MegnevezésSzorzószám
2Főigazgató (Központi Irányítás)10,70
3Szakfőigazgató, Főigazgató-helyettes (Központi Irányítás)9,95
4Főigazgató (Bűnügyi Főigazgatóság)8,10-9,00
5Főigazgató-helyettes (Bűnügyi Főigazgatóság)7,97-8,85
6Igazgató7,97-8,85
7Igazgatóhelyettes7,47-8,30
8Főosztályvezető7,20-8,00
9Főosztályvezető-helyettes6,75-7,50
10Osztályvezető6,30-7,00

"

2. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

"4. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Illetménykiegészítés

ABC
1Központi szervTerületi szerv
2I. besorolási osztály50%30%
3II. besorolási osztály20%10%

"

3. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

"6. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetői illetménypótlék táblázata

ABCD
1MegnevezésKözponti IrányításBűnügyi FőigazgatóságTerületi szerv
2Főigazgató80%60%-
3Szakfőigazgató,70%--
4Főigazgató-helyettes70%50%
5Igazgató-70%
6Igazgatóhelyettes-60%
7Főosztályvezető60%50%20%
8Főosztályvezető-helyettes50%35%15%
9Osztályvezető30%10%10%

"

4. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

"3. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2016. évben

Fizetési
fokozatok
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
169 00077 00078 00079 00089 000122 000127 000129500142 000154 500
21,01751,01751,02001,02501,02751,03501,03501,05001,04501,0600
31,03501,03501,04001,05001,05501,07251,07251,10001,10251,1350
41,05251,05251,06501,07501,09001,11001,11001,15001,16751,2100
51,07001,07001,09001,10001,12501,14751,14751,20001,24251,2850
61,08751,08751,11251,12501,16001,18501,18501,26001,31751,3600
71,10751,10751,13751,15251,19751,22251,22251,33501,39251,4200
81,12751,14001,16251,18751,23501,26501,27251,41001,46751,4825
91,15001,17251,19501,22501,27251,30751,33251,48501,52751,5450
101,17251,20751,23001,26251,31001,36751,39501,56001,58751,6075
111,19501,24251,26751,30001,34751,42751,45751,62501,64751,6700
121,21751,27751,30501,33751,37751,48751,52001,69001,70751,7325
131,24001,31251,34251,37501,40751,54751,58251,75501,77751,8025
141,26251,35001,38001,41251,44251,60751,64501,82001,84751,8725
151,28501,38751,41751,45001,47751,66751,70751,88501,91751,9425
161,30751,42501,45501,48751,51251,72751,77001,95001,98752,0125
171,33001,46251,49251,52501,54751,78751,83252,01502,05752,0825

"

Tartalomjegyzék