205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban,

a 8. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában a "vagy igazgatásszervezői" szövegrész helyébe a " , vagy okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási szakértő vagy igazgatásszervező" szöveg lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet a) pontjában a "közigazgatás-szervezői" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési" szöveg lép.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az FT ülésén a tagok, az FT hivatalának vezetője és a rektor vesz részt. Az FT ülés állandó, tanácskozási jogú meghívottja a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője. Részt vehet továbbá a tag által erre felkért szakértő, valamint a tagok által közösen meghatározott személy is, ha részvételük elősegíti a megalapozott döntéshozatalt.

(3) Az FT ülése akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A testület egy tag távollétében is határozatképes, amennyiben a jelen nem lévő tag vállalja, hogy 2 napon belül elektronikus levelező rendszeren vagy postai úton megküldi az FT hivatalának kézzel aláírt szavazatát. Sürgős döntési helyzetben bármely tag kezdeményezheti az elektronikus levelező rendszeren vagy postai úton történő előterjesztést és a szavazást."

4. § Az R. 6/A. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Új szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét a felügyeletet gyakorló miniszter kezdeményezi. A felügyeletet gyakorló miniszter felhívására az Egyetem elkészíti az (5) bekezdés szerinti létesítési dokumentumokat, majd - a felügyeletet gyakorló miniszter jóváhagyása esetén - benyújtja azokat az Oktatási Hivatalhoz. Az Oktatási Hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körűen tartalmazza-e az (5) bekezdés szerinti tartalmakat, és hiányos benyújtás esetén az Egyetemet határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére felhívja. Hiánytalan létesítési dokumentum esetén, a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a kiegészítési felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - az Oktatási Hivatal a közigazgatásfejlesztésért felelős miniszternél kezdeményezi az új alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.

(3) Az e szakaszon alapuló eljárásban a Rendelet 3. § (1)-(4) és (6) bekezdését, 4. §-át, valamint 6. §-át nem kell alkalmazni.

(4) Ahol a Rendelet vagy e rendelet felsőoktatási képesítési jegyzéket említ, azon a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendeletet [a továbbiakban: 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet] kell érteni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit - a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően - az 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet határozza meg.

(5) Az új alapképzési szak, mesterképzési szak, illetve szakképzettség, felsőoktatási szakképzés létesítési dokumentumának tartalmaznia kell a (4) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az MKKR szerinti szintleírással összhangban kidolgozott képzési és kimeneti követelményeket, valamint az indokolást arra vonatkozóan, hogy a képzési és kimeneti követelmények összhangban állnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 3. §-ában meghatározott képzési célokkal."

5. § Az R. III/A. Fejezete a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A képzési jegyzékbe felvett szak indítására - az NKE törvényben meghatározott eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletet kell alkalmazni."

6. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Egyetem köt ösztöndíjszerződést azzal, hogy

a) az Nftv. 48/A-48/R. §-ában foglalt feladatok esetén az ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervként - a közszolgálati ösztöndíjszerződések tekintetében - első fokon az Egyetem jár el,

b) a megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig az Egyetem Kincstárnál vezetett számlájára kell befizetni. A Egyetem az összeget továbbutalja a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapba."

7. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hallgató a vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel - az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint - fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, részletfizetési lehetőség vagy halasztás iránti kérelmet nyújthat be."

8. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Jó Állam Ösztöndíj célja - az Egyetem nemzetköziesítése érdekében - a hallgatók részvételének támogatása az Egyetem idegen nyelvű részképzésében és idegen nyelvű szakján.

(2) Az ösztöndíjban olyan személy részesülhet - állampolgárságára tekintet nélkül -, aki megfelel az Egyetem azon idegen nyelvű részképzésére, illetve idegen nyelvű szakjára vonatkozó felvételi követelményeknek, melyek tekintetében az Egyetem lehetővé teszi az ösztöndíjra történő pályázást.

(3) Az ösztöndíj az alábbi pénzbeli juttatást foglalja magában a tanulmányok ideje alatt

a) a képzés önköltségének biztosítása részben vagy egészben,

b) szállás biztosítása az Egyetem kollégiumában vagy szállójában,

c) megélhetési költségekhez történő hozzájárulás,

d) a Magyarországra történő beutazás és a Magyarországon kívüli lakóhelyre történő hazautazás költségeihez történő hozzájárulás."

9. § Az R. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § A magyar állami ösztöndíj feltételeinek az NKE törvényben meghatározottak szerinti alkalmazása azon közszolgálati ösztöndíjasok közül, akik a 2013/2014. tanévet megelőzően létesítettek az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt, azokat érinti, akik a 2012/2013. tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt, és nem rendészeti képzésben vesznek, illetve vettek részt, továbbá hallgatói jogviszonyuk fennállása alatt honvéd tisztjelölti, illetve hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban nem állnak, illetve álltak."

10. § Az R.

a) 1. §-ában a "felsőoktatásról szóló törvény" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)";

b) III/A. Fejezet címében az "a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe az "az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati";

c) 6/A. § (1) bekezdésében az "a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe az "az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati";

d) 8. § (3) bekezdésében a "12. §" szövegrész helyébe az "Nftv. 85/C. §";

e) 8. § (5) bekezdésében a "képzésben részt vevő ösztöndíjas" szövegrész helyébe a "képzésben részt vevő ösztöndíjas és tisztjelölt";

f) 8. § (5) bekezdésében a "rendvédelmi szervvel" szövegrész helyébe az "ösztöndíjszerződést kötő szervvel";

g) 8. § (5) bekezdésében a "12. §" szövegrész helyébe az "Nftv. 85/C. §";

h) 11. § a) pontjában a "36. § (1)-(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "35. § (2) bekezdése és 36. § (1) bekezdése";

i) 11. § b) pontjában a "36. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "35. § (2) bekezdése";

j) 13. §-ában a "költségtérítéses" szövegrész helyébe az "önköltséges (költségtérítéses)";

k) 18. §-ában a "7. §-ban foglaltak szerint" szövegrész helyébe a "2011/2012. tanév második tanulmányi félévétől"

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R.

a) 7. § 6. pontja;

b) 8. § (1a) és (2) bekezdése;

c) 9. § (3) bekezdése;

d) 10. § (3) bekezdése;

e) 16. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "költségvetési" szövegrész; valamint

f) 20/A. § (2) és (3) bekezdése.

4. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont a) pont aa) alpontjában a "közigazgatás-szervezői" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési" szöveg lép.

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) I. pontjában foglalt táblázat 2-7., 9-14., 21. és 23-24. sorában,

b) II. pontjában foglalt táblázat 2-3., 5. és 7. sorában,

c) III. pontjában foglalt táblázat 2., 5-6., 8-10., valamint 13-14. sorában,

d) IV. pontjában foglalt táblázat 2. és 5. sorában,

e) V. pontjában foglalt táblázat 2-3. és 5. sorában,

f) VI. pontjában foglalt táblázat 4-5., 9-10., 12. és 14. sorában,

g) VII. pontjában foglalt táblázat 2., 4-5., valamint 7-9. sorában,

h) VIII. pontjában foglalt táblázat 4. sorában,

i) IX. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában,

j) XI. pontjában foglalt táblázat 2. sorában,

k) XII. pontjában foglalt táblázat 2-3. és 5. sorában,

l) XIII. pontjában foglalt táblázat 3. sorában,

m) XIV. pontjában foglalt táblázat 2. és 5. sorában,

n) XVI. pontjában foglalt táblázat 2., valamint 9-11. sorában

a "közigazgatás-szervező" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási szakértő" szöveg lép.

6. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontjában a "közigazgatás-szervező" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási szakértő" szöveg lép.

7. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és újképesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: képesítési jegyzék) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati képzési területen folytatott képzésekre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki."

16. § A képesítési jegyzék 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet tartalmazza."

17. § Nem lép hatályba a képesítési jegyzék

a) 11. §-a,

b) 14. § d) pont da) és db) alpontjai.

8. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és ez a rendelet 2016. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4. és 5. §, valamint a 15. és 16. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § e) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék