42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A termelői csoport az azonos termék vagy termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködése, amelyben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk önállóan végzett mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak.

(2) Termelői csoport a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: szövetkezeti törvény) szerint megalakult, és a szövetkezeti törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet végző szövetkezet lehet.

(3)[1] Termelői csoport tagja a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes vagy jogi személy, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, vagy a vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult (a továbbiakban együtt: termelő) lehet, aki vagy amely a termelői csoport elismerésének tárgyát képező terméket termel, és aki vagy amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben szerepel, továbbá - az alapszabályban foglaltak szerint - kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy

a) az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést köt,

b) betartja a szövetkezet által meghatározott termelési szabályokat,

c) az alapszabályban meghatározott módon termelési, saját célú termék-felhasználási adatokat szolgáltat a termelői csoportnak (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában),

d) egy adott termék vagy termékcsoport értékesítésére kizárólag egy termelői csoportnak a tagja,

e) az elismerés tárgyát képező árutermelése alapszabályban meghatározott - az árukoncentráció szintjének növelését elősegítő, legalább 50%-os - mértékét a termelői csoporton keresztül forgalmazza, és csak saját maga által megtermelt vagy előállított terméket értékesít a termelői csoportnak, valamint

f) a termelői csoportba történő belépését követően a termelői csoportból legalább három évig nem lép ki.

(4) E rendelet alkalmazásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU rendelet) 2. cikk (1) bekezdés n) pontja szerinti fiatal mezőgazdasági termelő a 1305/2013/EU rendelet 19. cikk (4) bekezdésében meghatározott időszakban is termelőnek minősül.

(5) Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodottan működhet.

(6) Az elismerhető termékek és termékcsoportok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az e rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során az alábbi célokat kell megvalósítania:

a) a termelői csoportban tagsággal rendelkező termelők termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítása,

b) az áruk közös forgalomba hozatala, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását,

c) közös szabályok megállapítása a termeléssel, és különösen a betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozóan, vagy

d) egyéb, a termelői csoport által végezhető tevékenységek - különösen a vállalkozói és marketingkészségek - fejlesztése, valamint innovációs folyamatok megszervezése és előmozdítása.

2. A termelői csoportként történő elismerés feltételei

3. § (1)[2] Termelői csoportként történő elismerés és működés feltétele, hogy[3]

a) a szövetkezet taglétszáma - az 1. § (4) bekezdésében meghatározott időszakot töltő fiatal mezőgazdasági termelők figyelmen kívül hagyása mellett - legalább tizenöt termelő legyen; a faiskolai termék és szaporítóanyag, a virág- és dísznövény és a fűszer- és gyógynövény, ökológiai termék ágazatokban az a szövetkezet is elismerhető, amelynek taglétszáma - az 1. § (4) bekezdésében meghatározott időszakot töltő fiatal mezőgazdasági termelők figyelmen kívül hagyása mellett - legalább tíz termelő, és

b) a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által meghatározott termék értékesítéséből származó, évi nettó árbevétel elérje az 1. mellékletben meghatározott összeget, ahol az elismerés kérelmezését megelőző lezárt év nettó árbevétele a tagok árbevételének összegeként is igazolható.

(2)[4] A termelői csoport tagja által a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján igénybe vett támogatás az árbevétel részét képezi.

(3) A termelői csoportnak a tagjai által termelt, az elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint a szövetkezet által az elismeréssel érintett termék vagy termékcsoportra vonatkozó összes értékesítési árbevétel 50%-a.

(4) Termelői csoportként csak 2014. január 1-je után bejegyzett szövetkezet ismerhető el.

(5) A termelői csoport jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 1,5 millió forintnál.

4. §[5] (1) Termelői csoportként az a szövetkezet ismerhető el, amely az alapszabályában rögzíti

a) a tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket,

b) az eredmény felosztásának módját, amelyet a beszállított termék értékének arányában szükséges rögzíteni,

c) az új tag felvételére vonatkozó rendelkezéseket, valamint

d) az arra vonatkozó szabályozást, hogy a termelői csoport választott tisztségviselője - az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja - csak olyan személy lehet, aki a termelői csoport természetes személy tagja vagy jogi személy tagjának képviselője.

(2) Az ökológiai termékek ágazatban történő elismerésének nem feltétele, hogy a szövetkezet alapszabálya megfeleljen az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek.

(3) A termelői csoport és kereskedelmi partnere között - ahol a partner olyan vállalkozás, amelyben a termelői csoport tagja vagy tisztségviselője meghatározó döntési befolyást biztosító tulajdonnal rendelkezik - létrejött, az elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből származó árbevételt érintő tranzakciók esetén a termelői csoport a 6/A. § (1) bekezdése szerinti szöveges értékelés benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az érintett tranzakció piaci viszonyok között jött létre.

5. §[6] (1) A szövetkezetnek a termelői csoportként történő elismeréséhez és működéséhez négy évre kidolgozott üzleti terv keretében kell bemutatnia a tevékenységét és a 2. §-ban meghatározott célok elérésére tervezett intézkedéseit, valamint az 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében felsorolt prioritásokhoz való hozzájárulásának módját.

(2) Az üzleti terv az alábbiakat tartalmazza:

a) az üzleti terv célkitűzéseit röviden és áttekinthetően bemutató vezetői összefoglaló,

b) a szövetkezet és tagjai gazdálkodási előzményeinek, területi elhelyezkedésének, erőforrásainak bemutatása,

c) az értékesítési módszerek és a tervezett közös - különösen másodlagos szövetkezeti integráción keresztül megvalósuló - tevékenységek részletes bemutatása, különös figyelemmel az értékesítés irányára, módszerére és a kereskedelmi partnerek megnevezésére,

d) annak bemutatása, hogy a termelői csoport megalakulásával a termelői koncentráció - figyelemmel az ágazatra, a termelési sajátosságokra, az érintett tagkörre és a földrajzi elhelyezkedésre - a termelői csoport megalakulását megelőző állapothoz viszonyítva növekedett,

e) azon intézkedések, beruházások és fejlesztések éves ütemezésű, részletes bemutatása, amelyek a 2. §-ban foglalt célok elérését és az 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében felsorolt prioritásokhoz való hozzájárulást célozzák (időrendi táblázat csatolásával),

f) a pénzügyi terv bemutatása,

g) annak bemutatása, hogy az e) pont szerinti intézkedések, beruházások és fejlesztések - a kapacitás és a földrajzi szempontok figyelembevételével - a teljes tagság érdekeit szolgálják,

h) "A" adatlap (termelői csoport megnevezése, tag neve, azonosítója és a termelői csoportba történő belépés dátuma, gazdálkodásának helye, a tag által használt földterület nagysága, az adott évben termelt és a termelői csoportnak értékesített termékcsoport szerinti termék mennyisége és termelési értéke, az adott évben nem értékesítő tagnál az értékesítés elmaradásának indoka) vagy "B" adatlap (termelői csoport megnevezése, tag neve, azonosítója és a termelői csoportba történő belépés dátuma, gazdálkodásának helye, a tag által használt állattartó telep nagysága és az adott évben termelt és a termelői csoportnak értékesített termékcsoport szerinti termék mennyisége és termelési értéke, valamint az adott évben nem értékesítő tagnál az értékesítés elmaradásának indoka),

i) "C" adatlap (termelésre, értékesítésre, árbevételre, működésre vonatkozó adatok a tárgyévet megelőző egy év, a tárgyév és a tárgyévet követő három évre vonatkozóan) és

j) "D" adatlap (termelői csoport számára értékesített termékhez kapcsolódó számlák, felvásárlási jegyek adatai).

(3) A (2) bekezdés h)-j) pontja szerinti adatlapokra vonatkozó nyomtatványokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi.

3. A termelői csoportként történő elismerés eljárási rendje

6. § (1)[7] A szövetkezetnek a termelői csoportként történő elismerése iránti kérelmét (a továbbiakban: elismerési kérelem), valamint az elismerése visszavonása iránti kérelmét a miniszter részére elektronikus úton kell megküldenie.

(2) Az elismerés iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti üzleti terv,

b) az alapszabály hiteles másolati példánya,

c) a termékpálya szerint illetékes termelői csoport szövetsége, annak hiányában a minisztérium által elismert szakmaközi szervezetnek, országos érdekképviseletnek az elismerés iránti kérelemre vonatkozó támogató javaslata, valamint

d) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

da) aláveti magát a nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására irányuló ellenőrzésnek, és

db)[8] a termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy könyveli, hogy egyértelműen elkülöníthető legyen az elismerés alá tartozó termék vagy termékcsoport esetében a tagok és a nem tagok által termelt termékek mennyisége, az azok értékesítéséből származó árbevétel, valamint az egyéb árbevétel, és

e)[9] a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által meghatározott termék értékesítését igazoló számlákról, felvásárlási jegyekről készített "D" adatlapot.

(3)[10] A termelői csoport üzleti tervéről, az üzleti terv módosításáról, valamint a termelői csoport elismerése iránti kérelemről a miniszter - az általa létrehozott szakértői bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatának figyelembevételével - dönt. A bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és a bizottság működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(4)[11] A termelői csoport elismerésének visszavonása iránti kérelemről a miniszter dönt.

(5)[12]

(6)[13] A miniszter a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő elismerési kérelmet elutasítja, ha a kérelmező egy korábban már elismert, működő termelői csoporttal azonos településen, székhelyen, illetve telephelyen, vagy azokkal több mint ötven százalékban átfedő földrajzi területen, azzal azonos termékkörben kívánja tevékenységét folytatni, és ezáltal a termelői összefogásból eredő előnyöket korlátozza.

(7)[14] A miniszter az üzleti terv elfogadásáról a szövetkezet által az 5. § (2) bekezdés e) pontja alapján bemutatott, az alábbi területeken nyújtott versenyképességi szolgáltatások figyelembevételével dönt:

a) a 2. §-ban foglalt célok elérése és az 5. § (1) bekezdése szerinti prioritásokhoz való hozzájárulás érdekében tervezett intézkedések megvalósításának ütemezése,

b) munkahelyteremtés,

c) innovatív eljárások, technológiák alkalmazása,

d) vertikális integráció megvalósítása,

e) együttműködés más termelői csoportokkal,

f) a megvalósított termelői koncentráció mértéke,

g) tudástranszfer és tagi képzések megvalósítása.

(8)[15] Ha az elismerési kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a miniszter egy alkalommal - harminc napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(9)[16] Ha a termelői csoport nem felel meg az e rendeletben meghatározott, valamint az alapszabályban foglalt elismerési követelményeknek, vagy az elfogadott üzleti tervét nem megfelelően hajtotta végre, akkor a miniszter legfeljebb három hónapos határidő tűzésével felszólítja az érintett termelői csoportot a jogszerű működés helyreállítására. Ha a határidő leteltét követően a termelői csoport továbbra sem felel meg az elismerési feltételeknek, vagy üzleti tervét nem hajtja végre, akkor a miniszter az elismerést visszavonja. Ha a jogszerű működés helyreállítása három hónap alatt nem lehetséges, akkor a miniszter az elismerést azonnal visszavonja.

(10)[17] A miniszter a termelői csoport elismeréséről, valamint az elismerés visszavonásáról szóló döntésről - annak másolata megküldésével - tájékoztatja a Magyar Államkincstárt.

(11)[18] A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel két egymást követő évben történő nem teljesítése esetén a miniszter az elismerést visszavonja.

6/A. §[19] (1) Az e rendelet alapján elismert termelői csoportnak - a 7. § (1) bekezdése szerinti beszámoló jelentésétől függetlenül - az üzleti terve végrehajtásáról az üzleti terv időtartamához igazodóan évente részletes szöveges értékelést kell készítenie, és azt a tárgyévet követő év május 31-éig elektronikus úton kell megküldenie a miniszter részére. A határidő elmulasztása esetén a miniszter egy alkalommal - tizenöt napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a termelői csoportot. Eredménytelen hiánypótlás esetén a miniszter a termelői csoport elismerését visszavonja.

(2) A termelői csoport az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás, illetve fejlesztés ütemezését és költségvetését érintő változtatásról az (1) bekezdés szerinti értékeléssel egyidejűleg, a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton tájékoztatja a minisztert. Ütemezést érintő változtatásnak minősül az intézkedés, beruházás és fejlesztés üzleti tervben meghatározott megvalósítási időpontjának változtatása. Költségvetést érintő változtatásnak minősül az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás és fejlesztés bekerülési költségének az üzleti tervben elfogadotthoz képest történő változtatása. Ütemezést, illetve költségvetést érintő változtatásra évente egy alkalommal van lehetőség.

(3) Az üzleti tervben foglalt intézkedés, beruházás, illetve fejlesztés a (2) bekezdésben meghatározott változtatást meghaladó eltérést jelentő - 6. § (3) bekezdése szerinti - módosítására az üzleti terv elfogadását követő első négy évben két alkalommal van lehetőség. A módosítás nem veszélyeztetheti a 2. §-ban foglalt célok teljesülését. A módosítást a termelői csoport az (1) bekezdés szerinti értékeléssel egyidejűleg, a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton küldi meg a miniszternek.

4. Ellenőrzés, jelentéskészítési kötelezettség

7. §[20] (1)[21] Az elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki, és működtet. Ennek keretében minden elismert termelői csoport a tárgyévet követő év május 31-éig az 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti "A" vagy "B" adatlapot és az i) pontja szerinti "C" adatlapot tartalmazó beszámoló jelentést, valamint a tárgyévet megelőző év során tartott közgyűlések jegyzőkönyveinek másolati példányát (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) részére postai és elektronikus úton küldi meg. A tartalmi, illetve formai szempontból hiányosan beküldött jelentés tekintetében a vármegyei kormányhivatal nyolc napos határidő tűzésével az adatszolgáltatás kiegészítését rendeli el. A vármegyei kormányhivatal a megküldött dokumentumokat és adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) részére, a NÉBIH által meghatározott egységes szerkezetben minden év június 20-áig továbbítja. A NÉBIH az adatokat összesíti, és minden év július 15-éig a közgyűlési jegyzőkönyvek másolataival együtt megküldi a miniszter részére. A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztásáról, vagy nem az e rendeletben meghatározottaknak megfelelő benyújtásáról a vármegyei kormányhivatal értesítést küld a NÉBIH-nek, amely erről tájékoztatja a minisztert.

(2) A beszámoló jelentés termelői csoport általi benyújtásának elmulasztása, vagy annak nem az (1) bekezdésben meghatározott adattartalommal történő benyújtása esetén a termelői csoport elismerését a miniszter visszavonja.

(3) Ha a termelői csoport tárgyévi árbevétele a termelő tagnál bekövetkezett és

a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendeletben, illetve

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott elháríthatatlan külső ok következtében jelentős mértékben csökken, akkor a termelői csoport az elháríthatatlan külső ok elismerését és a kár mértékét megállapító döntés egy másolati példányát a beszámoló jelentéssel egyidejűleg nyújtja be, amelynek biztosítása érdekében a tag a vis maior elismeréséről szóló döntésről haladéktalanul tájékoztatja a termelői csoportot, és az adott évi tevékenység elbírálásánál a döntéssel megállapított árbevétel-kieséseket figyelembe kell venni.

(4) A termelői csoportok évenkénti adminisztratív ellenőrzéséről a beszámoló jelentés és a 6/A. § (1) bekezdése szerinti szöveges értékelés alapján a miniszter gondoskodik. Az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, az üzleti terv végrehajtása negyedik évének lezárása utáni időszakban, valamint abban az esetben, ha azt az adminisztratív ellenőrzés megállapítása indokolja, helyszíni szemlét kell tartani.

(5)[22] A miniszter az elismerési feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében

a) a 2014. január 1-je előtt elismert termelői csoportok esetében háromévente legalább egy alkalommal,

b) a 2014. január 1-je után elismert termelői csoportok esetében az elismerés évét követő 7. évben és azt követően háromévente legalább egy alkalommal

helyszíni szemlét rendel el. Ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy a termelői csoport nem felel meg az e rendeletben meghatározott, valamint az alapszabályban foglalt elismerési követelményeknek, vagy az elfogadott üzleti tervét nem megfelelően hajtotta végre, a miniszter a 6. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(6) A termelői csoport a cégadatokban, valamint az alapszabályban bekövetkezett változásokról - az eredeti állapot és a módosítások kiemelésével - a 6/A. § (1) bekezdése szerinti szöveges értékeléssel egyidejűleg, elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

(7) A 6. § (1) bekezdésében, a 6/A. § (1) és (2) bekezdésében és a (6) bekezdésben foglalt elektronikus megküldés esetén a minisztérium honlapján megadott elektronikus levélcímet kell használni.

5. Minőségrendszer alá tartozó terméket előállító termelői csoport

8. § (1) A minőségrendszer alá tartozó terméket előállító termelői csoport egy, az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 alapján támogatható minőségrendszerek alá tartozó termékre szakosodottan hozható létre legalább tíz termelő részvételével.

(2) A minőségrendszer alá tartozó terméket előállító termelői csoport árbevételének el kell érnie az 1. melléklet szerinti értéket.

6. Rövid ellátási lánc működtetése céljából elismert termelői csoport

9. § (1) A rövid ellátási lánc működtetése céljából elismert termelői csoport a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 alapján sikeres támogatási projektet lezárt termelői együttműködés, amely legalább tíz termelő részvételével alapítható, és árbevételének el kell érnie az 1. melléklet szerinti értéket.

(2) A mezőgazdasági termelő és a fogyasztó között - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről szóló, 2014. március 11-ei 807/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a rövid ellátási lánc működtetése céljából elismert termelői csoport minősül közvetítőnek.

7. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

11. §[23] (1) E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel [a továbbiakban: 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését, 4. § (1) bekezdés f) pontját, (4) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, (2) bekezdés e) pontját, 6. § (2) bekezdés d) pont db) alpontját, (3), (6)-(11) bekezdését, 7. § (1), (2), (4), (6) bekezdését, 1. mellékletét, valamint 3. mellékletét a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdését, 4. § (1) bekezdés c) pontját, (2) bekezdés b) pontját, (3) bekezdését, 5. § (2) bekezdés g) pontját, valamint 6. § (4) és (5) bekezdését a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

12. §[24] Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez[25]

[26]
SorszámAB
1.A tagi termék értékesítéséből
származó legkisebb árbevétel mértéke
Az elismerhető termékcsoportok és termékek felsorolása
2.50 millió forintrövid ellátási lánc termelői csoport
3.minőségi termék termelői csoport
4.100 millió forintállati kategória: kiskérődző (beleértve a juhot és kecskét, juh- és
kecsketejet és gyapjút), nyúl, fácán, strucc, árutermelő galamb,
szürkemarha (nem beleértve a tehéntejet), prémesállat, juh- és kecsketej
(nem beleértve a juhot, a kecskét és a gyapjút), gyapjú, méhészet
5.kertészeti kategória: zöldség, gyümölcs, szőlő-bor, burgonya, virág- és
dísznövény, fűszer- és gyógynövény, dohány, komló
6.egyéb kategória: szója, rizs, tönköly- és durumbúza, ökológiai termék,
faiskolai termék és szaporítóanyag, erdőgazdálkodás, bioenergetika
7.300 millió forintállati kategória: tehéntej (nem beleértve a húsmarhát), húsmarha
(beleértve a szürkemarhát, de nem beleértve a tehéntejet), sertés, baromfitojás, baromfi (beleértve a fácánt, a struccot és az árutermelő galambot is)
8.kertészeti kategória: csemegekukorica
9.egyéb kategória: szántóföldi növénytermesztés (beleértve a szalmát,
a vetőmagot, a szóját, a rizst, a tönköly- és durumbúzát, a cukorrépát
és a csemegekukoricát is), cukorrépa

2. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez[27]

3. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez[28]

4. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez[29]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.06.03.

[2] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.04.29.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2019.06.03.

[4] Beiktatta a 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2019.06.01.

[5] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.03.

[6] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.03.

[7] Módosította a 182/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[8] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[9] Módosította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2019.06.03.

[10] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.06.03.

[11] Beiktatta a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.06.03.

[12] Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2017.04.29.

[13] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[14] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[15] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.06.03.

[16] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.06.03.

[17] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[18] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.06.03.

[19] Beiktatta a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.06.03.

[20] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.06.03.

[21] Módosította a 142/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[22] Megállapította a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.09.03.

[23] Beiktatta a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 16. §-a. Hatályos 2017.04.29.

[24] Beiktatta a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.06.03.

[25] Megállapította a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 7. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.06.03.

[26] Módosította a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.03.

[27] Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2019.06.03.

[28] Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2019.06.03.

[29] Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (V. 31.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2019.06.03.

Tartalomjegyzék