Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

22/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet] 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) kvótajogosult: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelet (a továbbiakban: Tanácsi Rendelet) 17. cikke, illetve a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 137. cikke szerint elismert olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely a Cukor Terméktanács, a Magyar Szeszipari Szövetség vagy a Magyar Édességgyártók Szövetsége tagja, és amely számára az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) e rendelet 3. számú mellékletében kvótát állapít meg;"

(2) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) feldolgozó: a Kincstár által a Tanácsi Rendelet 17. cikke, illetve az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikke alapján elismert olyan jogi személy, amely cukrot, illetve izoglükózt a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. június 29-i 967/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 967/2006/EK bizottsági rendelet) Mellékletében szereplő termékké dolgoz fel."

2. § (1) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyarország számára meghatározott cukor és izoglükóz kvóta mértékét az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet XII. melléklete rögzíti. Az országos kvóta kvótajogosultak közötti felosztását - az 1. § b) pontjában említett terméktanács vagy szakmai szervezet javaslatának figyelembevételével - e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza."

(2) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet nemzeti kvóta újrakiosztásáról szóló 138. cikke szerinti, tagállami hatáskörbe utalt jogosítványokat a miniszter gyakorolja."

(3) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 141. cikkének megfelelően, ha egy kvótajogosult az általa kvótán felül termelt cukor egészének vagy egy részének következő évre való átviteléről dönt, arról az adott gazdasági év augusztus 31-éig - izoglükóz átviteléről a következő gazdasági év október 31-éig - értesíti a Kincstárt.

(8) A cukor és izoglükóz kvótarendszerhez kapcsolódóan az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott - e rendelet alapján nem a miniszter hatáskörébe utalt - hatósági feladatokat (vállalkozások elismerése, díjak meghatározása, nyilvántartás vezetése, jelentések elkészítése) a Kincstár végzi."

3. § (1) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A cukorrépa szállítási jogokat az érintett kvótajogosult és a CTOSZ regionális szövetsége közösen határozza meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet XII. mellékletében szereplő nemzeti kvóta megtermeléséhez szükséges cukorrépa mennyiségének figyelembevételével."

(2) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a cukorrépa-termelő két egymást követő gazdasági évben nem hasznosítja szállítási jogát saját termelés vagy bérbeadás révén - az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] meghatározott vis maior eseteit kivéve -, akkor szállítási jogát vagy annak nem hasznosított arányos részét elveszíti. Az így megszűnő szállítási jogok újrakiosztásáról a CTOSZ érintett regionális szövetsége és a kvótajogosult közösen döntenek, amelyről értesítik a Szakmaközi Állandó Bizottságot. A szállítási jogok nyilvántartásáról a Cukor Terméktanács gondoskodik."

4. § A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szakmaközi Egyezmény hiányában a miniszter az érintett felek érdekeinek védelmében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megteszi a szükséges intézkedéseket."

5. § A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kvótajogosult a termelési díjra, többletösszegre, illetve kiegészítő kvóta után fizetendő összegre vonatkozó fizetési kötelezettségének az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben - a kvótán felüli cukortermelés tekintetében a 967/2006/EK bizottsági rendeletben - foglaltak szerint tesz eleget. A fizetési kötelezettséget a Kincstár által megadott számlára kell teljesíteni."

6. § A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges tagállami rendelkezéseket állapítja meg:)

"i) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet."

7. § A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel megállapított 3. számú mellékletét a 2016/2017. gazdasági évtől indult eljárásokban is alkalmazni kell."

8. § A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

9. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] a következő 22/G. §-sal egészül ki:

"22/G. § (1) E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel [a továbbiakban: 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet] megállapított 8. mellékletét a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel megállapított 8. melléklet szerinti gazdálkodási naplóban a 2017. március 18-a és 2017. április 26-a között elvégzett műveleteket 2017. május 7-ig fel kell tüntetni."

10. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

11. § A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Termelői csoportként történő elismerés feltétele, hogy

a) a szövetkezet taglétszáma - az 1. § (4) bekezdésében meghatározott időszakot töltő fiatal mezőgazdasági termelők figyelmen kívül hagyása mellett - legalább tizenöt termelő legyen; a faiskolai termék és szaporítóanyag, a virág- és dísznövény és a fűszer- és gyógynövény, ökológiai termék ágazatokban az a szövetkezet is elismerhető, amelynek taglétszáma - az 1. § (4) bekezdésében meghatározott időszakot töltő fiatal mezőgazdasági termelők figyelmen kívül hagyása mellett - legalább tíz termelő, és

b) a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által meghatározott termék értékesítéséből származó, évi nettó árbevétel elérje az 1. mellékletben meghatározott összeget, ahol az elismerés kérelmezését megelőző lezárt év nettó árbevétele a tagok árbevételének összegeként is igazolható."

12. § (1) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Termelői csoportként történő elismerés további feltétele, hogy a szövetkezet alapszabálya tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy)

"f) az elismerés tárgyát képező árutermelésük alapszabályban meghatározott - az árukoncentráció szintjének növelését elősegítő, legalább 50%-os - mértékét a termelői csoporton keresztül forgalmazzák, és csak saját maguk által megtermelt vagy előállított terméküket értékesítik a csoportnak, valamint"

(2) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az ökológiai termékek ágazatban történő elismerésének nem feltétele, hogy a szövetkezet alapszabálya megfeleljen a (2) bekezdés c) és e) pontjában foglalt feltételeknek."

13. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzleti tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:)

"e) a 2. §-ban foglalt célok elérése és az (1) bekezdésben meghatározott prioritásokhoz való hozzájárulás érdekében tervezett intézkedések, beruházások és fejlesztések bemutatása éves ütemezésben,"

14. § (1) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(Az elismerés iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy)

"db) a termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy könyveli, hogy egyértelműen elkülöníthető legyen az elismerés alá tartozó termék vagy termékcsoport esetében a tagok és a nem tagok által termelt termékek mennyisége, az azok értékesítéséből származó árbevétel, valamint az egyéb árbevétel, és

e) a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által meghatározott termék értékesítését igazoló számlákról, felvásárlási jegyekről készített, 4. melléklet szerinti összesítő táblázatot."

(2) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A termelői csoport üzleti tervéről, az üzleti terv módosításáról, valamint az elismerés iránti kérelemről a miniszter - az általa létrehozott szakértői bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatának figyelembevételével - dönt. A bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és a bizottság működési rendjét a miniszter állapítja meg."

(3) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (6)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A miniszter a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő elismerési kérelmet elutasítja, ha a kérelmező egy korábban már elismert, működő termelői csoporttal azonos településen, székhelyen, illetve telephelyen, vagy azokkal több mint ötven százalékban átfedő földrajzi területen, azzal azonos termékkörben kívánja tevékenységét folytatni, és ezáltal a termelői összefogásból eredő előnyöket korlátozza.

(7) A miniszter az üzleti terv elfogadásáról a szövetkezet által az 5. § (2) bekezdés e) pontja alapján bemutatott, az alábbi területeken nyújtott versenyképességi szolgáltatások figyelembevételével dönt:

a) a 2. §-ban foglalt célok elérése és az 5. § (1) bekezdése szerinti prioritásokhoz való hozzájárulás érdekében tervezett intézkedések megvalósításának ütemezése,

b) munkahelyteremtés,

c) innovatív eljárások, technológiák alkalmazása,

d) vertikális integráció megvalósítása,

e) együttműködés más termelői csoportokkal,

f) a megvalósított termelői koncentráció mértéke,

g) tudástranszfer és tagi képzések megvalósítása.

(8) A termelői csoport kétévente egy alkalommal, de az elismerést követő négy évben legfeljebb összesen kétszer kérheti az üzleti terve 5. § (2) bekezdés e) pontja szerint tervezett intézkedéseket, beruházásokat és fejlesztéseket érintő módosítását, amelynek elfogadásáról a miniszter dönt. Az üzleti terv módosítása iránti kérelmet a 7. § (1) bekezdése szerinti éves beszámoló jelentés benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani.

(9) Ha a termelői csoport nem felel meg az e rendeletben meghatározott elismerési követelményeknek, vagy az üzleti tervben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a miniszter legfeljebb három hónapos határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettségek teljesítésére és figyelmezteti a nem teljesítés jogkövetkezményeire. Ha a jogszerű működés helyreállítása három hónap alatt nem lehetséges, akkor a miniszter azonnal, egyéb esetben a három hónapos teljesítési határidő eredménytelen letelte után vonja vissza az elismerést.

(10) A miniszter a termelői csoport elismeréséről, valamint az elismerés visszavonásáról szóló döntésről - annak másolata megküldésével - tájékoztatja a Magyar Államkincstárt.

(11) A (9) bekezdésben meghatározott szankció a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel vonatkozásában csak annak két egymást követő évben történő nem teljesítése esetén kerül alkalmazásra."

15. § (1) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki és működtet. Ennek keretében minden elismert termelői csoport köteles a tárgyévről a tárgyévet követő év május 31-ig az üzleti terv végrehajtására is részletesen kitérő szöveges értékelést, a 2. mellékletben szereplő "A" vagy "B" jelű adatlapot, a 3. melléklet szerinti adatlapot, valamint a tárgyévet megelőző év során tartott közgyűlések jegyzőkönyveinek másolati példányát (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) részére nyomtatott formában és elektronikus úton megküldeni. A tartalmi, illetve formai szempontból hiányosan beküldött beszámoló jelentések tekintetében a járási hivatal nyolc napos határidővel hiánypótlást rendel el. A járási hivatal a megküldött dokumentumokat és adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) részére, a NÉBIH által meghatározott egységes szerkezetben minden év június 20-áig továbbítja. A NÉBIH az adatokat összesíti, és minden év július 15-éig a közgyűlési jegyzőkönyvek másolataival együtt megküldi a miniszter részére. A beszámoló jelentések megküldésének elmulasztásáról, vagy nem az e rendeletben meghatározottaknak megfelelő benyújtásáról a járási hivatal értesítést küld a NÉBIH-nek, amely erről tájékoztatja a minisztert.

(2) A beszámoló jelentés termelői csoport általi benyújtásának elmulasztása, vagy annak nem az (1) bekezdésben meghatározott adattartalommal történő benyújtása esetén a termelői csoport elismerését a miniszter visszavonja."

(2) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A termelői csoportok évenkénti adminisztratív ellenőrzéséről a beszámoló jelentések alapján a miniszter gondoskodik. Az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, az üzleti terv végrehajtása negyedik évének lezárása utáni időszakban, valamint abban az esetben, ha azt az adminisztratív ellenőrzés megállapítása indokolja, helyszíni szemlét kell tartani."

(3) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A termelői csoport köteles a cégadatokban, valamint az alapszabályban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton - a minisztérium honlapján megadott elektronikus levélcímen -, valamint a módosított alapszabály másolati példányának postai úton történő megküldésével tájékoztatni a minisztert."

16. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § (1) E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel [a továbbiakban: 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését, 4. § (1) bekezdés f) pontját, (4) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, (2) bekezdés e) pontját, 6. § (2) bekezdés d) pont db) alpontját, (3), (6)-(11) bekezdését, 7. § (1), (2), (4), (6) bekezdését, 1. mellékletét, valamint 3. mellékletét a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdését, 4. § (1) bekezdés c) pontját, (2) bekezdés b) pontját, (3) bekezdését, 5. § (2) bekezdés g) pontját, valamint 6. § (4) és (5) bekezdését a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

17. § (1) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

18. § A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "öt évre" szövegrész helyébe a "négy évre" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt A) és B) táblázatában a "Regisztrációs szám" szövegrész helyébe az "Ügyfél-azonosító" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése, 4. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, 5. § (2) bekezdés g) pontja, valamint 6. § (4) és (5) bekezdése.

4. Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

"3. számú melléklet a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez

A 2016/2017. gazdasági évtől az országos cukor és izoglükóz kvótának a kvótajogosultak közötti elosztásáról

ABC
1KvótajogosultCukor kvóta
fehércukor egyenértékben
(tonna)
Izoglükóz kvóta
szárazanyag egyenértékben
(tonna)
2Magyar Cukor Zrt.105 420
3Hungrana Kft.225 539,2
4Tisza-TK Projekt Kft.25 026,6

"

2. melléklet a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

"8. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

"

3. melléklet a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

"1. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez

AB
1A tagi termék értékesítéséből származó
legkisebb árbevétel mértéke
Az elismerhető termékcsoportok és termékek felsorolása
250 millió forintrövid ellátási lánc termelői csoport,
minőségi termék termelői csoport
3100 millió forintállati termékek: kiskérődző, nyúl, strucc, szürkemarha, prémesállat, juh-
és kecsketej, gyapjú, méhészet
4kertészeti termékek: zöldség, gyümölcs, szőlő-bor, burgonya, virág- és
dísznövény, fűszer- és gyógynövény, dohány
5egyéb termékek: szója, rizs, tönköly- és durumbúza, ökológiai termék,
faiskolai termék és szaporítóanyag, erdőgazdálkodás, bioenergetika
6300 millió forintállati termékek: tehéntej, húsmarha, sertés, baromfi
7kertészeti termékek: csemegekukorica
8egyéb termékek: szántóföldi növénytermesztés, cukorrépa

"

4. melléklet a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

"4. melléklet a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelethez

A termelői csoport megelőző évre vonatkozó tagi értékesítésének számlaösszesítője
Megelőző év: ....................................................................Termékcsoport: ....................................................................
SorszámTag neveÜgyfél-
azonosító
Bizonylat
sorszáma
Teljesítés
dátuma
Termék megnevezéseNettó érték
Összesen:"

"

Tartalomjegyzék