467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 6. alcím és a 37. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása" szöveg lép.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (15) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kormány az (5) bekezdésben kijelölt hatóságon kívül]

"c) a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás ellenőrzésére a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot"

(jelöli ki.)

3. § Az R1.

a) 4. § (9) bekezdés a) pontjában a "Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága" szöveg,

b) 4. § (9) bekezdés b) pontjában a "Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága" szöveg,

c) 4. § (9) bekezdés c) pontjában a "Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága" szöveg,

d) 8/B. § (2) bekezdés g) pontjában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóságát" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságát" szöveg,

e) 5. melléklet I. pontjába foglalt táblázat 3. sorában, III. pontjába foglalt táblázat 4. sorában, valamint IV. pontjába foglalt táblázat 3. sorában a "megyei vám- és pénzügyőri igazgatósága" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága" szöveg, valamint a "területileg illetékes vám- és pénzügyőri regionális főigazgatósága" szövegrész helyébe a "Központi Irányítás" szöveg

lép.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. vezetői engedély cseréje:

a) vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett,

b) vezetői engedély cseréjének kell tekinteni az eljárást abban az esetben is, amikor egy korábban magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett nem kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának dátumát, hanem azokon kívül a korábbi vezetői engedély bármely egyéb adatát tekintve is eltérő adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély;"

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. vezetői engedély pótlása: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett, annak érvényességi idején belül - az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal;"

(3) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő 13. és 14. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13. forgalmi engedély, törzskönyv pótlása: az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült okmány helyett új okmány kiállítása - az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével - a korábbi okmánnyal megegyező adattartalommal;

14. rendszámtábla cseréje: a rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártását követő kiadása."

5. § Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas:

a) a vezetői engedélyben feltüntetett kategória tekintetében a lejárt érvényességű vezetői engedély és a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig.

b) a külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő

ba) eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,

bb) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a bejelentésről szóló jegyzőkönyv

és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és a vezetési jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.

c) az érvényes magyar vezetői engedély

ca) eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,

cb) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv,

a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig."

6. § Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A "kezdő vezetői engedély" minősítés a vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik, ha annak 2 éves időtartama alatt a vezetői engedély jogosultját közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, vagy a vezetési jogosultságának szünetelését a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján jogerősen elrendelik."

7. § Az R2. 10. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani.

(3) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.

(4) A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt érvényes."

8. § Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe."

9. § Az R2. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a magyar vezetői engedélyt a kicserélő vagy honosító külföldi hatóság a Hivatalnak megküldi, új vezetői engedély kiállítása helyett, a magyar vezetői engedélyre történő visszacserélésre vagy visszahonosításra irányuló kérelem alapján, az eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a vezetési jogosultság tartalma nem változott, és a vezetői engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határideje még nem járt le.

(4) Visszahonosítás esetén a 18. § (3) és (3a) bekezdésében előírt vizsgakötelezettség csak azon kategória tekintetében áll fenn, amelyre a járművezető külföldön szerzett vezetési jogosultságot, és ezért az a külföldi vezetői engedély kiállítását megelőzően kiállított magyar vezetői engedélyében még nem szerepelt."

10. § (1) Az R2. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 33. § (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség az okmány elvesztése vagy megsemmisülése esetén a pótlás iránti kérelem benyújtásával is, az okmány eltulajdonítása esetén pedig a rendőrséghez tett feljelentéssel teljesíthető."

(2) Az R2. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely soron kívül gondoskodik az eltulajdonítás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről."

11. § (1) Az R2. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A megtalált vezetői engedélyt a megtalálónak a megtalálástól számított három munkanapon belül le kell adnia a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha

a) nem a jogosult találta meg, vagy

b) a jogosult találta meg, azonban már új vezetői engedély iránti kérelmet nyújtott be."

(2) Az R2. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély pótlás esetén az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra."

12. § Az R2. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:

a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de a "C1", a "C1E", a "C", a "CE", a "D1", a "D1E", a "D" és a "DE" vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében legfeljebb tíz évig,

b) nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével - a vezetői engedély érvényességi időpontjáig, de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig."

13. § Az R2. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) Az elkészült vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

(2) Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Hivatalnál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, és az ez idő alatt át nem vett okmányt a Hivatal részére megsemmisítésre megküldi.

(3) Az átvétel módját és helyét az ügyfélnek - a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a kérelem benyújtásakor kell meghatároznia.

(4) Az elkészült vezetői engedély postai úton történő megküldése nem kérhető abban az esetben, ha az ügyfél a vezetői engedély kiállítása alapjául szolgáló előző vezetői engedélyét az új okmány kézhezvételéig visszakapja. Ebben az esetben az okmány csak a közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Hivatalnál vehető át."

14. § Az R2. 36. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a járművezető részére járművezetésre jogosító okmány kiállításra került, úgy a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése esetén a közlekedési igazgatási hatóság annak visszavonását is elrendeli."

15. § Az R2. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdéstől eltérően a származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben:

a) ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során

aa) nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, de az ügyfél csatolja a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolást, vagy

ab) a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik,

b) a jármű azért nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, mert a származási országban forgalomba helyezésre nem kötelezett,

c) a járművet hatósági árverés, hatósági vagy bírósági határozat útján szerezték meg és a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik."

16. § Az R2. 46. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (7) és (8) bekezdés alapján nyilvántartásba vett jármű üzembentartója az üzembentartói jogát átruházhatja. Az üzembentartó személy változását igazoló - a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló kormányrendelet szerinti - teljes bizonyító erejű magánokiraton nem kell feltüntetni a tulajdonos adatait."

17. § (1) Az R2. 60. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira világoszöld alapszínű,"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(2) Az R2. 60. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a rendszámtábla jogosítottja nem változik, az általa használt rendszámtábla karaktereinek megtartása mellett

a) az 53. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendszámtábla sárga vagy világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblára,

b) a sárga vagy világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla az 53. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendszámtáblára

cserélhető.

(2b) A rendszámtábla cseréjére is az 58-61. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ebben az eljárásban kiadott rendszámtábla nem minősül egyénileg kiválasztott rendszámtáblának."

18. § Az R2. 65. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 60. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt világoszöld alapszínű, sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira.

(4) A rendszámtábla világoszöld színben történő kiadását a nyilvántartásban és a forgalmi engedélyben jelölni kell."

19. § Az R2. 70. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul.

A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalomban tartási engedélyen fel kell tüntetni."

20. § Az R2. 75. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszámtábla utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről és sértetlenségéről. A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs matrica vonalkódja vagy az ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az utángyártást. Engedélyezés hiányában csak átrendszámozás lehetséges.

(7) Az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb az utángyártásra irányuló kérelem benyújtását követő harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni."

21. § Az R2. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható. A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Hivatalnak továbbításra."

22. § (1) Az R2. 89. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A forgalmi engedély eltulajdonítása miatt tett feljelentésről a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről."

(2) Az R2. 89. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi engedély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra."

23. § Az R2. 104. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A határozattal bevont - a helyszínen elvett vagy a leadott - rendszámtáblák selejtezéséről az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Hivatal gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel egy alkalommal utángyártható."

24. § Az R2. 108. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1), a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hivatalból történő forgalomba helyezést követően a jármű a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak."

25. § Az R2. 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vezetői engedély cseréje vagy honosítása esetén a lecserélt vagy honosított vezetői engedélyt legkésőbb az új vezetői engedély átvételével egyidejűleg a közlekedési igazgatási hatóságnál vagy - a Hivatalnál történő átvétel esetén - a Hivatalnál le kell adni."

26. § (1) Az R2. IV. Fejezete a következő 26/A. alcímmel egészül ki:

"26/A. Mentességi nyilvántartásba vétel

118/A. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíj tv.), valamint az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) alapján részleges vagy teljes díjmentességre jogosultak (a továbbiakban: mentességre jogosult) az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi nyilvántartás) felvenni kért járműveinek Kknyt. 9/C. § (1) bekezdésben meghatározott adatait, továbbá az ezzel kapcsolatos változásokat kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság vagy a Hivatal (a továbbiakban együtt: hatóság) jegyzi be a mentességi nyilvántartásba.

(2) A mentességre jogosult a kérelmében nyilatkozik a bejelentésben foglalt jogosultságot megalapozó tényekről, adatokról.

(3) A hatóság a bejelentésben foglalt jogosultság fennállása esetén haladéktalanul gondoskodik az (1) bekezdésben meghatározott adatok mentességi nyilvántartásba vételéről.

(4) A technikai feltételek fennállása esetén az Útdíj tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a GKM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult közvetlen hozzáféréssel a Hivatal által biztosított felhasználói felületen keresztül jegyzi be az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és azok változását.

(5) A mentességi nyilvántartás adatai nem nyilvánosak azzal, hogy a közvetlen hozzáféréssel bejegyzésre jogosult szervek az általuk korábban bejelentett gépjárművek mentességi nyilvántartásban rögzített adatait térítésmentesen jogosultak megismerni.

(6) A (4) bekezdés szerint közvetlen hozzáférés útján bejegyzett, valamint az elektronikusan bejelentett adatok valódiságáért, a nyilvántartásba jogtalanul felvitt, az onnan törölt vagy törölni elmulasztott járművekkel összefüggésben keletkező útdíj és bírság, vagy keletkezett kár megfizetéséért az adatot bejegyző szervezet, továbbá az elektronikus bejelentés tevő a felelős.

(7) A díjmentesség érvényességének időbeli hatálya a bejelentésben megjelölt - külön jogszabályban meghatározott - időszakra terjed ki.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást a jogosult 30 napon belül köteles bejelenteni."

(2) Az R2. 118/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A részleges díjmentességre jogosult természetes személy üzembentartó a mentességi nyilvántartásba történő felvételét elektronikus úton is kezdeményezheti."

27. § Az R2. 121. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 24-i 2015/653/EU bizottsági irányelv 1. cikke."

28. § (1) Az R2. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R2. 13. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 19. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

29. § Az R2.

a) 17. § (4) bekezdésében a "cserélni" szövegrész helyébe a "honosítani" szöveg,

b) 17. § (5) bekezdésében a "cserére" szövegrész helyébe a "honosításra" szöveg,

c) 18. § (1) bekezdésében a "külföldi hatóság által a 17. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "külföldi hatóság által kiállított, a 17. § (2) bekezdés" szöveg,

d) 18. § (2) bekezdésében a "vizsgakötelezettség nélkül cserélhető" szövegrész helyébe a "vizsgakötelezettség nélkül honosítható, illetve - más EGT-államban kiállított vezetői engedély esetén - cserélhető" szöveg,

e) 22. § (2) bekezdésében a "külföldön cserélik ki és erről" szövegrész helyébe a "külföldön cserélik ki vagy honosítják és erről" szöveg,

f) 36. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a "pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak" szövegrész helyébe a "pályaalkalmassági szempontból járművezetésre alkalmatlannak" szöveg,

g) 36. § (4) bekezdés c) pontjában az "alkalmatlanság megállapításáról szóló" szövegrész helyébe az "alkalmatlanság megállapításáról vagy az elmulasztott határnapról szóló" szöveg,

h) 42. § (2) bekezdés e) pontjában és a 48. § (2) bekezdésében a "lakóhellyel" szövegrész helyébe a "lakcímmel" szöveg,

i) 52. § (7) bekezdés b) pontjában a "gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett" szövegrész helyébe a "jogi személyek átalakulásával, egyesülésével, szétválásával bekövetkezett" szöveg,

j) 55. § (1) bekezdésében a "személygépjármű, tehergépjármű" szövegrész helyébe a "személygépkocsi, tehergépkocsi" szöveg,

k) 57. § (1) bekezdésében a "pótkocsira és a félpótkocsira hátulra" szövegrész helyébe a "pótkocsira, a félpótkocsira és a lassújármű pótkocsijára hátulra" szöveg,

l) 58. § (1) bekezdésében a "közerkölcsbe vagy jogszabályba" szövegrész helyébe a "közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba" szöveg,

m) 58. § (5) bekezdésében a "használatában lévő más járműre" szövegrész helyébe az "üzemben tartásában lévő más járműre" szöveg,

n) 60. § (2) bekezdés d) pontjában "a lassú járműre" szövegrész helyébe "a lassú járműre, lassú jármű pótkocsijára" szöveg,

o) 63. § (4) bekezdésében a "NAV Központi Hivatalát" szövegrész helyébe a "NAV Központi Irányítását" szöveg, valamint a "NAV Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "NAV Központi Irányítása" szöveg,

p) 84. § (5) bekezdés b) pontjában a "különleges" szövegrész helyébe az "ideiglenes" szöveg,

q) 110. § (1) bekezdés a) pontjában a "közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló" szövegrész helyébe a "közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló" szöveg,

r) 19. melléklet II. Fejezet 1. B) pont e) alpontjában, a II. Fejezet 2. B) pont e) alpontjában, a II. Fejezet 3. B) pont f) alpontjában, a III. fejezet 1. B) pont e) alpontjában, a III. Fejezet 2. B) pont e) alpontjában, az V. Fejezet B) pont h) alpontjában a "3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz" szövegrész helyébe a "3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában az "ennek hiányában" szövegrész,

b) 24. § (11) bekezdésében a " , pótlására" szövegrész,

c) 25/A. §-ában a "pótlása," szövegrész.

4. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(5) Az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye."

32. § Az R3. a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. § (4) és (5) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 16. alcíme.

6. A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

34. § A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az útdíjfizetési kompenzációt 2016. március 31-éig - a 2015. január 1. és 2016. január 31. között megváltott úthasználati jogosultság tekintetében - lehet kérelmezni."

7. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 37. § 2016. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. §, a 28. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

36. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 24-i 2015/653/EU bizottsági irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

37. § Hatályát veszti a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet, azzal, hogy az útdíjfizetési kompenzáció iránt 2016. március 31-jéig benyújtott kérelmeket a benyújtás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke

- 01-99 kód: harmonizált európai uniós kódok

GÉPJÁRMŰVEZETŐ (egészségügyi okok)

01. Látáskorrekció és/vagy védelem

01.01. Szemüveg

01.02. Kontaktlencse

01.05. Szem letakarása

01.06. Szemüveg vagy kontaktlencse

01.07. Speciális optikai segédeszköz

02. Hallókészülék/kommunikációs segédeszköz

03. Művégtag/merevített végtag

03.01. Felső végtagprotézis/merevített végtag

03.02. Alsó végtagprotézis/merevített végtag

JÁRMŰÁTALAKÍTÁSOK

10. Átalakított erőátvitel

10.02. A sebességfokozat automatikus kiválasztása

10.04. Átalakított sebességváltó

15. Átalakított tengelykapcsoló

15.01. Átalakított tengelykapcsoló-pedál

15.02. Kézi működtetésű tengelykapcsoló

15.03. Automata tengelykapcsoló

15.04. A tengelykapcsoló-pedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás

20. Átalakított fékrendszerek

20.01. Átalakított fékpedál

20.03. Bal lábas használatra alkalmas fékpedál

20.04. Csúsztatható fékpedál

20.05. Döntött fékpedál

20.06. Kézi működtetésű fék

20.07. Maximum N erővel (például: "20.07(300N)") működtethető fék

20.09. Átalakított kézifék

20.12. A fékpedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás

20.13. Térddel működtetett fék

20.14. Külső erő segítségével működtetett fékrendszer

25. Átalakított gázadagoló rendszer

25.01. Átalakított gázpedál

25.03. Döntött gázpedál

25.04. Kézi működtetésű gázpedál

25.05. Térddel működtetett gázpedál

25.06. Külső erő segítségével működtetett gázpedál

25.08. Bal oldali gázpedál

25.09. A gázpedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás

31. Pedál-átalakítások és pedálvédelem

31.01. Extra párhuzamos pedálok

31.02. Azonos (vagy közel azonos) magasságban elhelyezett pedálok

31.03. A nem lábbal működtetett gázpedál és fékpedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás

31.04. Megemelt padló

32. Kombinált vészfékező és gázadagoló rendszerek

32.01. Egy kézzel működtetett kombinált gázadagoló és vészfékező rendszer

32.02. Külső erő segítségével működtetett kombinált gázadagoló és vészfékező rendszer

33. Kombinált vészfékező, gázadagoló és kormányrendszerek

33.01. Külső erő segítségével, egy kézzel működtetett kombinált vészfékező, gázadagoló és kormányrendszer

33.02. Külső erő segítségével, két kézzel működtetett kombinált vészfékező, gázadagoló és kormányrendszer

35. Átalakított kezelőgombok (világításkapcsoló, ablaktörlő/mosó, kürt, irányjelző stb.)

35.02. A kormánymű elengedése nélkül működtethető kezelőelemek

35.03. A kormánymű elengedése nélkül, bal kézzel működtethető kezelőelemek

35.04. A kormánymű elengedése nélkül, jobb kézzel működtethető kezelőelemek

35.05. A kormánymű és a gázadagoló és fékező szerkezetek elengedése nélkül működtethető kezelőelemek

40. Átalakított kormánymű

40.01. Maximum N erővel (például: "40.01(140N)") működtethető kormány

40.05. Átalakított kormánykerék (nagyobb, vastagabb kormánykerék-rész, csökkentett átmérő stb.)

40.06. Módosított helyzetű kormánykerék

40.09. Lábbal működtetett kormány

40.11. Segédeszköz a kormánykeréknél

40.14. Egy kézzel/karral működtetett alternatív átalakított kormányrendszer

40.15. Két kézzel/karral működtetett alternatív átalakított kormányrendszer

42. Átalakított visszapillantó eszközök

42.01. Átalakított visszapillantó eszköz

42.03. Az oldalirányú kitekintést lehetővé tevő belső kiegészítő eszköz

42.05. Holttér ellenőrzésére szolgáló eszköz

43. A vezetőülés helyzete

43.01. Normál kitekintési magasságban, a kormánykeréktől és a pedáloktól normál távolságban elhelyezett vezetőülés

43.02. A test alakjához igazított vezetőülés

43.03. A megfelelő stabilitás érdekében oldaltámasszal ellátott vezetőülés

43.04. Kartámasszal ellátott vezetőülés

43.06. Biztonsági öv átalakítása

43.07. A megfelelő stabilitás érdekében támasszal ellátott biztonsági öv

44. Motorkerékpárok módosításai (alkód használata kötelező)

44.01. Közös kezelőszervvel működtetett első- és hátsó fék

44.02. Átalakított első fék

44.03. Átalakított hátsó fék

44.04. Átalakított gázkar

44.08. Olyan ülésmagasság, amely lehetővé teszi a vezető számára, hogy ülő testhelyzetben egyszerre mindkét lábát letegye a földre, és a motorkerékpárt annak megállításakor és álló helyzetben egyensúlyozza.

44.09. Maximum N erővel (például: "44.09(140N)") működtethető első fék

44.10. Maximum N erővel (például: "44.10(240N)") működtethető hátsó fék

44.11. Átalakított lábtámasz

44.12. Átalakított fogantyú

45. Kizárólag oldalkocsis motorkerékpár

46. Csak triciklik

47. Kettőnél több kerékkel rendelkező járműre korlátozva, amely elindításához, megállításához és álló helyzetben tartásához nem szükséges a vezető egyensúlyozása

50. Meghatározott járműre/alvázszámra (jármű azonosító szám, alvázszám) korlátozva

A további előírások céljából a 01-44 kóddal együtt használandó betűk:

a bal

b jobb

c kéz

d láb

e közép

f kar

g hüvelykujj

KORLÁTOZOTT VEZETÉSRE VONATKOZÓ KÓDOK

61. Nappali vezetésre korlátozott (például: egy órával a napkeltét követően, illetve egy órával a napnyugtát megelőzően)

62. A jogosult lakóhelye körüli ... km-es sugarú körön vagy városon/régión belüli vezetésre korlátozott

63. Utasok nélküli vezetés

64. Legfeljebb ... km/h sebességű vezetésre korlátozott

65. Vezetés kizárólag a legalább egyenértékű kategóriájú járművekre vezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétében

66. Pótkocsi nélkül

67. Autópályán a vezetés nem engedélyezett

68. Tilos az alkoholfogyasztás

69. Az EN 50436 szabvány szerinti alkoholszondás indításgátlóval felszerelt járművek vezetésére korlátozva. A lejárat időpontjának feltüntetése opcionális (például "69" vagy "69(2016.1.1.)")

IGAZGATÁSI KÉRDÉSEK

70. A(z) ... számú, ... által kiállított engedély cseréje (harmadik ország esetében az EU/ENSZ megkülönböztető jel is; például "70.0123456789.NL")

71. A(z) ... számú engedély másodpéldánya (harmadik ország esetében az EU/ENSZ megkülönböztető jel is; például "71.987654321.HR")

73. B kategóriájú, négykerekű gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)

78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva

79. (...) A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva az irányelv 13. cikkének alkalmazásában.

79.01. Kétkerekű, oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva

79.02. AM kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva

79.03. Triciklire korlátozva

79.04. Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére korlátozva

79.05. A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok

79.06. BE kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot

80. A kategóriájú motoros tricikli vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 24 év alatti vezetőkre korlátozva

81. A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 21 év alatti vezetőkre korlátozva

95. A 2003/59/EK irányelvben előírt szakmai alkalmassági kötelezettségnek megfelelő szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal (SZAB) rendelkező gépjárművezető, ...-ig (például "95(01.01.12)")

96. B kategóriájú járművek 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3500 kg és 4250 kg között van

97. Nem vezethet olyan C1 kategóriájú járművet, amely a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

- 100 és 100 feletti kódok: 100 és 100 feletti kódok nemzeti kódok, amelyek csak az engedélyt kiállító tagállam területén érvényesek.

Ha a kód az összes olyan kategóriára alkalmazandó, amelyre az engedélyt kiállították, a 9., 10. és 11. rovatokba is nyomtatható;

100. Gépjárművezetésre egészségügyi szempontból alkalmatlan

101. 1. egészségügyi csoportban alkalmas

102. 2. egészségügyi csoportban alkalmas

104. Csoportos személyszállítást nem végezhet

105. Megkülönböztető jelzést használó járművet nem vezethet

110. Tartalék szemüveg tartása kötelező

111. Kétoldali visszapillantó tükör kötelező

181. Kezdő vezetői engedély minősítés meghosszabbítása

182. "A" korlátozott kategória

183. Nemzetközi kategóriától eltiltva

184. Járműfajtától eltiltva

185. "T" kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató könnyű pótkocsival

186. "K" kategóriában meghatározott járműveken kívül lassú járművet és pótkocsiját is vezetheti

187. "T" kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsival

270. A Magyar Honvédség kezelésében lévő autóbusz vezetéséhez külön jogszabály alapján megszerzett vezetési jogosultság, a 21. életév betöltését követően egyéb autóbuszok vezetésére is jogosít"

2. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 13. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A lassú járműre és a lassú jármú pótkocsijára kiadott rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe piros, három betűjelből és három számjegyből áll."

2. Az R2. 13. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. A közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre kiadott rendszámtábla alapszíne sárga, karakterei és a keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtábla használatának engedélyezése esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből áll."

3. Az R2. 13. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:

"14. A környezetkímélő gépkocsira kiadott rendszámtábla alapszíne világoszöld, karakterei és a keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtábla használatának engedélyezése esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből áll."

3. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 19. melléklet V. Fejezet A) 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:

Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén)

"a) az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,"

2. Az R2. 19. melléklet VI. Fejezet A) 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:

Csere, illetve új kategória megszerzése esetén)

"a) a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt vagy a 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,"

3. Az R2. 19. melléklet VI. Fejezet A) 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:

Pótlás esetén)

"a) a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére