58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya - az állami sportcélú támogatások kivételével -

a) a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Gazdaságvédelmi Alap fejezetében eredeti előirányzatként megállapított[1]

aa)[2] fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

ab) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (7) bekezdése alapján az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának fedezetéül szolgáló központi kezelésű előirányzat költségvetési kiadási előirányzatára,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont aa) alpontja szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c)[3] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)-c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

3a.[4] egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

4a.[5] ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

5. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

5a.[6] hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti fogalom,

5b.[7] immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

6. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

7. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

8. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

10a.[8] nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 140. pontja szerinti alkotások,

11.[9] nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,

11a.[10] OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listája: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 141. pontja szerinti lista,

11b.[11] személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

12. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

13. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

13a.[12] tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. §[13] A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. és a 3. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1-3. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §[14] Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a)[15] az 1. mellékletben foglalt táblázat F:7 mező 3-5. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

b)[16]

c)[17] az 1. mellékletben foglalt táblázat F:7 mező 2. és 5. pontja, 29., 31., 34. sora, F:34 mező 1-5., 8., 14-15. pontja, 38/a. sora és a 3. mellékletben foglalt táblázat 5. és 8. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás,

d)[18] az 1. mellékletben foglalt táblázat 29. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

e)[19] az 1. mellékletben foglalt táblázat 29., 31., 38/a. sora és a 3. mellékletben foglalt táblázat 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,

f)[20] az 1. mellékletben foglalt táblázat 29., 31., 38/a. sora és a 3. mellékletben foglalt táblázat 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,

g)[21] az 1. mellékletben foglalt táblázat F:29 mező 8. pontja alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,

h)[22] a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

i) a 3. mellékletben foglalt táblázat 9. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,

j)[23] az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatási programok szerinti támogatás

k)[24]

nyújtható.

5. § (1)[25] A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 2012/21/EU bizottsági határozat, a 360/2012/EU bizottsági rendelet és a SA.50768. (2018/N) számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a)[26] - a 4. § c) pont szerinti támogatás kivételével - azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b)[27] a 4. § b), c) és g) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került,

c)[28] a 4. § d)-f) pontja szerinti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d)[29] a 4. § d)-g) pontja szerinti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e)[30] a 4. § g) pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(4)[31] A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján - a 4. § a), e) és f) pontja szerinti támogatás kivételével - támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(9) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti

a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

d)[32] a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente az 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

e)[33] sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a projektenként 30 millió eurónak megfelelő vagy 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f)[34] audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programokra nyújtott támogatás esetén programonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10)[35] E rendelet alapján

a) a 4. § b) pontja szerinti támogatás esetén 2024. december 31-ig,

b) a 4. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

c) a 4. § a), d)-f), i) és j) pontja szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

d) a 4. § h) pontja szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

e)[36]

lehet támogatási döntést hozni.

5/A. §[37] (1)[38] A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3-5/C. alcím hatálya alá tartozó,

a) elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a hatvanezer eurónak,

b) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenység támogatása esetén a harmincezer eurónak,

c) egyéb tevékenység támogatása esetén az ötszázezer eurónak

megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2)[39] A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját az Atr. 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

6. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás - a 11. §-ban foglalt esetet kivéve - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

7. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b)[40] az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (pl. útiköltség és szállásköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

8. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

(2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltség számolható el.

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

(4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

5. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás

9. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,

cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége,

d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,

f) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben

fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,

fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon költség számolható el, amely akkor merülne fel, ha a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

5/A. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás[41]

9/A. §[42] (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a)[43] múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9/B. §[44] (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség.

9/C. §[45] (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (3) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség különösen a digitalizálással, más új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

9/D. §[46] A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 9/C. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/E. §[47] (1) A 9/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség, különösen a korrektúrázás, a javítás, valamint a lektorálás,

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

5/B. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás[48]

9/F. §[49] (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

9/G. §[50] (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (4) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6)[51] A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/H. §[52] (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-, a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

5/C.[53]

9/I. §[54]

6. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás

11. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

8.[55]

11/A. §[56]

11/B. §[57]

11/C. §[58]

11/D. §[59]

11/E. §[60]

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) - ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi - az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

13/A. §[61] E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13/B. §[62]

13/C. §[63]

14. § E rendelet

a)[64] 4. § c) pontja és 5. §-a, valamint 2. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b)[65] 4. § h) pontja, 5. §-a és 6. § (6) bekezdése, valamint 7. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c)[66] 4. § g) pontja és 5. §-a, valamint 6. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d)[67] 4. § a), d)-f), i) és j) pontja, valamint 3-5/C. alcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 31., 33., 34., 53., 54. és 55. cikke

e)[68]

f)[69] 4. § b) pontja és 5. §-a az SA.50768 (2018/N). számú, Magyarország filmszakmai támogatási programja tárgyában hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §[70]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez[71]

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

[72]
ABCDEFGHIJKLMNO
1.Áht-
azonosító
Cím névAlcím
név
Jogcím-
csoport
név
Jogcím-
név
Előirányzat céljaKifizetésben részesülők köreTámogatás
biztosítá-
sának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő szervLebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közre-
működő
szervezete
2.
3.0057082 Normatív finanszírozás
4.2442343 Köznevelési célú
humánszolgáltatás és
működési támogatás
1. Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-
oktatási intézményben, pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után a központi
költségvetésről szóló törvényben
megállapított átlagbér alapú
támogatáshoz.
2. Az előirányzat forrást biztosít
a nemzetiségi önkormányzat vagy
az egyházi jogi személy által fenntartott
nevelési-oktatási intézményre és
pedagógiai szakszolgálati intézményre
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat
és a bevett egyház részére a központi
költségvetésről szóló törvényben
megállapított működési támogatáshoz.
3. Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-,
tanulói étkeztetéshez az óvodai, óvoda-
bölcsődei, általános iskolai, középfokú
iskolai, kollégiumi étkeztetés
támogatására a költségvetési törvényben
meghatározottak szerint.
4. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
1., 3.: nemzetiségi
önkormányzat, egyházi jogi
személy, vallási egyesület és a
nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.)
2. § (3) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti fenntartó
2.: nemzetiségi önkormányzat,
bevett egyház
4.: Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár)
1-3.: kérelem
alapján
4.: -
1-3.: előleg
biztosítható
4.: -
1-3.:
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
4.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési
értesítők szerint
-1-3.: felhatalmazó
nyilatkozat
4.: -
1-3.: igénybe
vehető
4.: -
-
5.3433284 Hit- és
erkölcstanoktatás és
tankönyvtámogatás
1. Az előirányzat az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a
szerinti, az állami fenntartású iskolában
biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz
szükséges államilag garantált
finanszírozáshoz nyújt fedezetet.
2. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
1.: bevett egyház, belső
egyházi jogi személy
2.: Kincstár
1.: kérelem
alapján
2.: -
1.: előleg
biztosítható
2.: -
1.: egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
2.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési
értesítők szerint
---1.: igénybe
vehető
2.: -
-
6.1986194 Köznevelési feladatok
támogatása
7.3863624 Köznevelés speciális
feladatainak
támogatása
1. Az előirányzat a köznevelési szerződések
alapján az egyházi jogi személyek, vallási
egyesületek, a nemzetiségi
önkormányzatok és egyéb nem állami
szervezetek által fenntartott köznevelési
intézményeket megillető
támogatásokra, valamint azok
igénylésének és feltételeinek
megállapításával, továbbá folyósításával
és a felhasználás ellenőrzésével
kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
2. Az előirányzat forrást biztosít
2.1. a tanulmányi és tehetséggondozó
versenyek támogatására, továbbá
biztosítja a köznevelés, köznevelés-
fejlesztési tevékenységekhez
kapcsolódó kutatási és
tájékoztatási feladatok, valamint
a köznevelés, köznevelés-
fejlesztést érintő egyes nemzetközi
feladatok finanszírozásának
forrását, a diagnosztikus mérés,
mérés-értékelés szakmai
fejlesztését is;
2.2. az egyes nemzetközi oktatási
kötelezettségekkel járó
kifizetésekre;
2.3. a köznevelés-fejlesztési stratégia
megvalósítása keretében
a környezettudatos nevelés
programjaira, a köznevelés-
fejlesztési stratégiához kapcsolódó
egyéb feladatok megvalósítására,
a hazai és nemzetközi versenyeken,
diákolimpiákon való részvétellel és
felkészüléssel kapcsolatos
feladatokra, a hazai és nemzetközi
versenyek szervezésére;
2.4. a kétoldalú egyezményekben
meghatározott nemzetiségi
oktatási feladatok támogatásaként
az óvónők, tanítók és tanárok
nyelvi módszertani
továbbképzésére; anyaországi
anyanyelvi programokra az iskolás
korosztálynak; vendégtanárok
fogadására; anyaországi
tankönyvek behozatalára;
kiküldetéssel kapcsolatos
költségekre, továbbá a kétoldalú
oktatási csereprogramok,
nyelvoktatás fejlesztését célzó
együttműködések a közoktatási
tapasztalatcseréket lehetővé tevő
nemzetközi konferenciák,
rendezvények, találkozók
támogatására, a nemzetközi
oktatási képzési módszertani
tapasztalatok cseréjének
elősegítésére, anyanyelvi
vendégtanár programok
támogatására;
1.: egyházi jogi személy,
nemzetiségi önkormányzat,
vallási egyesületek és magán
köznevelési intézmények
fenntartói
2.: gazdasági társaság, civil
szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi
pedagógiai intézetek,
köznevelési és felsőoktatási
intézmények,
intézményfenntartók, egyházi
jogi személy, magánszemély
(amennyiben a pályázó az
elnyert támogatás összegéből
ösztöndíjra fordítható összeget
is igényel), külföldi szervezet,
nemzetiségi önkormányzati,
egyházi és magán köznevelési
intézmények, valamint
fenntartóik
3.: civil szervezet,
közalapítvány, társadalmi
szervezet, központi
költségvetési szerv, egyházi
jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés,
köznevelési és felsőoktatási
intézmény, nemzetiségi
önkormányzat
4.: civil szervezet,
közalapítvány, társadalmi
szervezet, központi
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, egyesülés,
helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni
vállalkozónak nem minősülő
természetes személy,
köznevelési és felsőoktatási
intézmény, határon túli
szervezet, határon túli egyház,
határon túli, létesítő okiratuk
szerint előadó-művészeti
szervezetek, határon túli
kulturális szervezetek, határon
túli intézmények, határon túli
egyesületek, határon túli
természetes személy, külföldi
személy, külföldi szervezet
5.: civil szervezet,
közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület,
egyház, vallásfelekezet, belső
egyházi jogi személy, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, társulás, egyéni
1-9.: kérelem
alapján
pályázati
úton
Korm.
határozat
alapján
támogatói
okirattal,
támogatási
szerződéssel
10.: -
1-9.: előleg
biztosítható
10.: -
1-9.:
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
10.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési
értesítők szerint
2.: a
kötelezett-
ségvállalási
dokumen-
tumban
meghatá-
rozottak
szerint
1., 3-10.: -
1-4., 6-9.: felhatalmazó
nyilatkozat
5.: nem határon túli
államháztartáson
(a továbbiakban: Áh) kívüli
szervezet: felhatalmazó
nyilatkozat
10.: -
-2-5., 9.:
igénybe
vehető
1., 6-8., 10.: -
-
[73]
2.5. az Útravaló ösztöndíjprogram
Út a tudományhoz alprogramja
részeként a természettudományok
iránt érdeklődő diákok
tehetséggondozására - a program
során a kutatócsoportot vezető
tanár, valamint a diák is
ösztöndíjban részesülhet -;
2.6. a pedagógiai szakszolgálati
tevékenységekre, a sajátos nevelési
igényű, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavarral küzdő,
valamint a tartós gyógykezelés
alatt álló gyermekek, tanulók
köznevelési ellátásához kapcsolódó
szakmai feladatok megvalósítására,
továbbá a - tankerületi, megyei,
valamint országos szinten
megvalósításra kerülő - konzultatív
szakmai tanácskozások, fórumok
megtartására is;
2.7. oktatásért felelős miniszter ágazati
irányítási jog- és feladatkörébe
tartozó feladatok ellátása
érdekében a szükséges
elemzések, programfejlesztések,
tanügyi, köznevelés-igazgatási
koncepciók, szakmai
dokumentumok kidolgozásának
támogatására, két tanítási nyelvű,
nemzetiségi, sajátos nevelési
igényű tanulók irányelveinek,
egyéb kerettanterveknek a
kidolgozására, nevelési-oktatási
programok kifejlesztésének
támogatására, a környezeti
neveléssel, egészségneveléssel
kapcsolatos programok
támogatására, valamint a fenti
feladatokkal kapcsolatos
reprezentációs kiadásokra;
2.8. az Arany János Programok
támogatására;
2.9. az Országos Diák Tanács
támogatására;
2.10. a tanév rendje rendelet szerinti
témahetek megvalósítására;
2.11. az Ökoiskolával és Zöldóvodával
kapcsolatos feladatok ellátására;
2.12. az óvodai digitális fejlesztések
megvalósítására
2.13. a köznevelési szakmai
feladatellátáshoz kapcsolódó és
nélkülözhetetlen infrastrukturális
fejlesztések költségeire (beruházás
előkészítés, beruházás lezárás,
azonnali beavatkozás helyreállítás,
működőképesség fenntartása
céljából).
vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, egyéni
vállalkozó, gazdasági társaság,
határon túli term észetes
személy, határon túli egyesület,
határon túli szervezet, határon
túli intézmény, külföldi
természetes személy, külföldi
nonprofit szervezet, határon
túli egyházi intézmények,
határon túli és magyarországi
köz- és felsőoktatási
intézmények, gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó
6.: köztestület
7.: fejezet irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
8.: köznevelési intézmények, szakképző intézmények, köznevelési intézményfenntartó, szakképzési intézményfenntartó
9.: helyi önkormányzat, helyi
önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézmény,
gazdasági társaság, egyházi
jogi személy, vallási egyesület,
költségvetési szerv,
közalapítvány, alapítvány,
egyesület
10.: Kincstár
3. Az előirányzat forrást biztosít az egyházi
jogi személyek, nemzetiségi
önkormányzatok, valamint az állami
intézményfenntartók alatt működő
intézményekben új hangszerek
vásárlásához, hangszerek cseréjéhez,
továbbá a Mindennapos Éneklés
Program, és a Kodály Program
feladatainak ellátásában vállalt hazai és
nemzetközi programok, valamint
az ezekkel összefüggő kiadásokhoz
történő hozzájáruláshoz.
4. Az előirányzat forrást biztosít
a Mindennapos Éneklés Program
feladatainak (Éneklő Ifjúság,
koncertlátogatások, mentorálási
kórusprogram) ellátásához, valamint
a szellemi kulturális örökség
megőrzéséről szóló Kormányközi
Bizottság tagjaként vállalt feladatok
támogatása és az ezekkel összefüggő
kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz.
5. A fejezeti kezelésű előirányzat a határon
túli magyarság identitásának
erősítéséhez, a szülőföldön való
boldoguláshoz, valamint az alábbiakban
részletezett köznevelési feladatok,
programok ellátásához nyújt fedezetet
és biztosít hozzájárulást:
5.1. a magyarországi és szülőföldi
pedagógus-továbbképzések,
nyári akadémiák támogatása;
5.2. a határon túli magyar köznevelés
szakmai szervezeteinek és
intézményrendszerének:
módszertani központok,
pedagógus szövetségek,
egyesületek működésének,
fejlesztésének, programjainak
támogatása;
5.3. a határon túli magyar tankönyvírás
elősegítése, fejlesztése,
a tankönyves műhelyek
munkájának támogatása,
magyarországi tankönyvek
biztosítása;
5.4. szülőföldi és magyarországi
tanulmányi versenyek, táborok,
szaktáborok, valamint a köznevelés
minőségi javítását célzó egyéb
programok támogatása;
5.5. a nyugati szórvány, a diaszpóra
anyanyelv- és identitás-
megőrzésére, -fejlesztésére
vonatkozó projektek, így
a pedagógusok, oktatók
továbbképzésének, oktatási
segédanyagok és tankönyvek
készítésének, mobilitási programok
támogatása;
5.6. a magyarországi köznevelésben
sajátos nevelési igényűként részt
vevő határon túli diákok
ösztöndíjának biztosítása;
5.7. az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és jogelőd
minisztériumai, valamint
a szomszédos államok között
megkötött nemzetközi kétoldalú
munkatervek alapján ellátandó
közneveléssel összefüggő
feladatok megvalósítása;
5.8. a tehetséggondozás, valamint
a tanórán kívüli, identitást erősítő
oktatási programok támogatása;
5.9. a szomszédos államokban
élő magyar kisebbséggel
kapcsolatos kutatásokat folytató
magyarországi és határon túli
szervezetek programjainak
támogatása;
5.10. a szórványban folyó oktatási
tevékenység támogatása;
5.11. a határon túli magyar szakmai
szervezetekkel való kapcsolattartás,
tanácskozások, konferenciák,
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács,
a Külhoni Magyar Közoktatási
Bizottság, a Külhoni Magyar
Tankönyv- és Taneszköz Bizottság
működtetésének biztosítása;
5.12. határon túli vonatkozású egyéb
magyarországi és határon túli
programok, rendezvények
támogatása;
5.13. határon túli magyar köznevelés
infrastruktúrájának fejlesztése.
6. Az előirányzat az Nkt. 63/H. §
(1) bekezdés a) pontja szerint
támogatást nyújt a Nemzeti Pedagógus
Kar mint köztestület működéséhez és
feladatainak megvalósításához,
így az etikai kódex megalkotásával,
az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott
közösségi szolgálat megszervezésének
ellenőrzésével, valamint az ezzel
kapcsolatos tanácsadó, információs
tevékenység működtetésével
kapcsolatos feladataihoz, biztosítva
a szakmai partneri együttműködés
kereteit az ágazat és a pedagógus
társadalom között, elősegítve
a köznevelési rendszer szakmai
egységét.
7. A központi adatszolgáltatáshoz,
a diákigazolvány online igényléséhez,
a Köznevelési Regisztrációs És
Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA),
valamint az ezek működtetésével
összefüggő kiadásokhoz történő
hozzájárulás.
8. Nem önkormányzati fenntartású
köznevelési intézmények működési
kiadásainak biztosítása.
9. Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti nevelési-oktatási intézmény
felújítási, valamint beruházási
feladatainak támogatása.
10. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
8.34361711 Kis létszámú hit- és
erkölcstanoktatás
kiegészítő
támogatása
Az előirányzat terhére a kislétszámú
(8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és
erkölcstanoktatáshoz nyújtható támogatás.
bevett egyház, belső egyházi
jogi személy
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat---
9.38110615 Ingyenes
tankönyvellátás
támogatása
A köznevelési rendszerben valamennyi
nappali rendszerben tanuló, valamint
a szakképzésben tanulók számára
térítésmentes tankönyvellátás biztosítása,
beleértve a nappali rendszerű nemzetiségi
iskolai nevelés-oktatásban részt vevő
tanulók ingyenes nemzetiségi
tankönyvekkel való ellátását is.
nonprofit szervezet, fejezeti
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat---
10.38637316 Oktatási
társadalmi
szervezetek
támogatása
1. Az előirányzat felhasználásának célja
az autizmus spektrumzavarral
diagnosztizált gyermekek, fiatalok és
felnőttek, valamint családjaik egyéni
szükségletek szerinti támogatása,
valamint az őket támogató
ellátórendszer fejlesztése.
2. Az Autizmus Alapítvány az autista és
autisztikus gyermekek és serdülők
speciális habilitációs és rehabilitációs
kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez,
oktatásához és munkára való
felkészítéséhez nyújt támogatást
közvetlenül az Alapítvány Módszertani
Központjának intézményei útján.
3. Az előirányzat nyújt fedezetet
a köznevelési szakterület országos
tevékenységi körű oktatási, nevelési
egyesületei, szövetségei működésének
pályázati rendszerű támogatására,
a szervezetek kérelem alapján történő
működési költség támogatására,
a köznevelési szakterülethez kapcsolódó
feladatok megoldásához szakértői és
háttérdokumentumok, tanulmányok,
kutatások, a nevelési-oktatási programok
népszerűsítését célzó szakmai feladatok
finanszírozására.
Az előirányzatból támogatás nyújtható
azoknak az országos, regionális
pedagógus szakmai, diák és szülői
szervezeteknek, szövetségeknek,
amelyek tevékenységükben szorosan
kapcsolódnak a köznevelési
szakterülethez, részt vesznek a miniszter
ágazatirányítási tevékenységében,
az országos és regionális tervek
előkészítésében, a nevelési-oktatási
programok népszerűsítését célzó
szakmai feladatok végrehajtásában.
1-2.: alapítvány
3.: szövetség, civil szervezet,
egyesület, költségvetési szerv,
nonprofit szervezet
kérelem
alapján
pályázati
úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat---
[74]
(ABCDEFGHIJKLMNO
1.Áht-
azonosító
CímnévAlcím
név
Jogcím-
csop. név
JogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben részesülők köreTámogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés határidejeBiztosítékKezelő szervLebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)
10/a.
10/b.
[75]
11.
12.3845841 Nemzetközi és
Európai Uniós
oktatási és egyéb
programok
Nemzetközi, európai uniós tagságból eredő
oktatási és egyéb programok koordinálása,
beleértve az EU oktatási szakpolitikáihoz
kapcsolódó feladatok végrehajtását,
a szakmai projektek koordinálását,
az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó
feladatokat (pl. Európai Nyelvi Díj),
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(a továbbiakban: EMMI) támogatásával
benyújtott pályázatok nemzeti önrészének
biztosítását és az Európa a Polgárokért
Program megvalósítását.
közalapítvány, civil szervezet,
költségvetési szerv, gazdasági
társaság, külföldi személy,
külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, köz-
és felsőoktatási intézmény
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat---
13.
[76]
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
[77]
22.
23.
24.
25.26619019 Szociális célú
humánszolgáltatások
26.2442011 Szociális célú nem
állami
humánszolgáltatások
támogatása
1. Az előirányzat az egyházi és
más nem állami fenntartású
szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények
működési kiadásainak támogatására
szolgál. A támogatás igénylésének,
folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének rendjét az egyházi
és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és
1.: civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság,
egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata,
leányvállalat, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési
szerv, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi
1.: kérelem
alapján
2.: -
1.: előleg
nem
biztosítható
2.: -
1.:
részletekben
történő
kifizetéssel
2.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési
értesítők
szerint
-1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: -
-1.: igénybe
vehető
2.: -
-
[78]
hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
határozza meg.
2. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
személynek minősülő egyéb
szervezet
2.: Kincstár
27.3856062 Egyéb szociális,
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
szolgáltatások sajátos
finanszírozása
1. A pályázati úton 3 éves befogadásra
került utcai szociálismunka-szolgálatok,
alacsonyküszöbű szolgálatok,
a krízisellátás pályázati úton történő
támogatása. A finanszírozás keretét
a támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásának rendjéről
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
szabályozza.
2. Az előirányzat egyes szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok egyedi támogatási
forráskeretét biztosítja.
3. A jogszabályban meghatározott
hajléktalanellátó intézmények
kiegészítő feladatainak pályázat útján
történő támogatása: intézmények
felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás,
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő
programok költségeihez, valamint
téli krízisidőszak megnövekedett
feladatainak ellátásához támogatás
nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj
fedezete. Működési költség és
támogatás biztosítása a hajléktalanság
problémájának leküzdését szolgáló,
a hajléktalanellátást kiegészítő
programok kivitelezéséhez, speciális
hajléktalanfeladatok, továbbá
a hajléktalan embereket ellátó
intézményrendszerrel kapcsolatos
feladatok ellátásához.
1-2.: civil szervezet,
közalapítvány, költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság,
egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata,
leányvállalat, helyi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb
szervezet
3.: civil szervezet,
közalapítvány, költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi
személy, szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai
szövetkezet, helyi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás,
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb
szervezet, gazdasági társaság
kérelem
alapján
pályázati
úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat1.: Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai
Intézet
(a továbbiakban:
NSZI)
2-3.: -
1.: -
2-3.:
igénybe
vehető
-
28.3464738 Szociális
humánszolgáltatók,
köztestületi szociális
intézmények részére
biztosított szociális-
és gyermekvédelmi
ágazati pótlék, és
egyéb ágazati
bérrendezéssel
összefüggő
támogatások
1. Az előirányzat a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet] alapján pótlékok és
annak szociális hozzájárulási
adójához biztosít fedezetet.
Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján elrendelt,
a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményeket
fenntartó központi, köztestületi
költségvetési szervezetek
részére előírt pótlékok és annak
szociális hozzájárulási adójához
biztosít fedezetet.
2. Az előirányzat a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményeket fenntartó nem állami,
nem önkormányzati szervezetek
részére a minimálbér és garantált
1.: civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság,
egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata,
leányvállalat, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési
szerv, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb
szervezet, központi
költségvetési szerv, köztestületi
költségvetési szerv
2.: civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság,
egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata,
leányvállalat, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési
szerv, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-1., 2.: felhatalmazó
nyilatkozat
-1., 2.: igénybe
vehető
-
[79]
bérminimum emeléséhez
kapcsolódó kompenzációhoz
biztosított támogatások elszámolási
feladataira szolgál.
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb
szervezet
[80]
(ABCDEFGHIJKLMNO
1.Áht-
azonosító
CímnévAlcím
név
Jogcím-
csop. név
JogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben részesülők köreTámogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés határidejeBiztosítékKezelő szervLebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)
29.38559512 Egyes szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti és
fogyatékos
személyek
esélyegyenlőségét
elősegítő ágazati
szakmai programok
támogatása
1. Az előirányzat a szociális ágazat
területét előmozdító rendezvények,
sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, programok,
szolgáltatások, projektek, korszerű
felszerelések, eszközök beszerzését,
továbbá szociális ágazati szakmai
feladatok támogatását finanszírozza.
2. Az előirányzat a súlyos
mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
szerinti személygépkocsi szerzési és
átalakítási, egyéb jármű szerzési
támogatás nyújtására szolgál, mely
a közlekedésükben akadályozott és
egyéb fogyatékossággal élő
személyek közlekedését, azáltal
társadalmi reintegrációját segíti elő,
valamint biztosítja a postai
szolgáltatási díjat.
3. Az előirányzat célja a megváltozott
munkaképességű emberek munkaerő-
piaci integrációját elősegítő programok
támogatása, a megváltozott
munkaképességű emberek
munkahelyeinek létrehozását és
megőrzését célzó támogatás nyújtása,
a társadalom és a munkáltatók
érzékenyítésének, védett
munkahelyeken előállított javak piacra
jutásának támogatása.
Az előirányzat célja továbbá
kutatások, adatgyűjtések, szakmai
programok egyedi támogatása.
4. Az előirányzat célja a gyermekvédelmi
szakellátási intézmények, nevelőszülői
hálózatok, javítóintézetek fejlesztése,
egyes módszertani feladatok ellátása,
fejlesztéseket megalapozó felmérések
készítése, a különleges és speciális
gyermekotthonok, területi
gyermekvédelmi szakszolgálatok,
javítóintézetek, valamint gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatást
végző szervezetek innovatív
programjainak támogatása, valamint
önkormányzatok, civil szervezetek,
egyházi és szakmai szervezetek
szakmafejlesztési céljainak
támogatása, szakmai kiadványok
kiadása, terjesztése, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti szakmai feladatok
támogatása.
5. Az előirányzat célja a falu- és
tanyagondnoki szolgálatok működését
szakmailag fejlesztő és koordináló
1.: civil szervezet,
közalapítvány, költségvetési
szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes
személy, határon túli
személy, határon túli
szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, társulás
2.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes
személy, gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó
3.: civil szervezet, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, költségvetési szerv,
gazdasági társaság, egyházi
jogi személy, jogszabály
alapján jogi személynek nem
minősülő egyéb szervezet,
egyéni vállalkozó, egyéni
cég, központi költségvetési
szerv, egyesülés, jogszabály
alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet,
társulás
4.: civil szervezet, központi
költségvetési szerv, egyházi
jogi személy, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, határon túli szervezet,
gazdasági társaság
5., 9.: civil szervezet,
közalapítvány, költségvetési
szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, jogi
személyek vállalata,
leányvállalat, helyi
önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni
cég, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb
szervezet
6-7.: civil szervezet,
költségvetési szerv,
gazdasági társaság,
közalapítvány, köztestület,
1-6., 9.:
kérelem
alapján
pályázati
úton
7.: pályázati
úton
8.: kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
1., 3., 5., 8-9.:
a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak szerint
2., 4., 6-7.: -
1., 3-9.:
felhatalmazó
nyilatkozat
2.: -
1-6., 8.: -
7., 9.: NSZI
3-6.:
igénybe
vehető
1-2.,7-9.: -
-
[81]
nonprofit szervezetek támogatása.
A szolgáltatás területi működését
felügyelő, fejlesztő szervezeti hálózat
működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben előírt egyházi
módszertani feladatok ellátásához
támogatás biztosítása.
Az előirányzat célja továbbá a
szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és
innovatív fejlesztések működési és
beruházási tárgyú támogatása,
valamint szociális gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatási,
fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
szakmai fejlesztési, egyedi
tevékenységhez kapcsolódó szakmai
fejlesztési, egyedi tevékenységek
végzése, programok, pályázati
programok, képzések, szakértői díjak,
kiadványok, rendezvények,
szervezetek támogatása.
6. Az előirányzat célja a
fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló ENSZ Egyezmény,
valamint az Országos
Fogyatékosságügyi Program
végrehajtása keretében az érintettek
önálló életvitelét segítő programok,
a fogyatékos személyek érdekében
végzett hiánypótló szolgáltatások
költségvetési támogatása, önálló
életvitelt segítő kutyák kiképzésének
támogatása, szülősegítő szakmai
programok támogatása, fogyatékos
személyt nevelő családok otthonában
szakszerű felügyeletet biztosító
szolgáltatás támogatása,
gépjárműbeszerzés, jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást nyújtó
szervezetek támogatása, elemi
látásrehabilitáció szolgáltatást nyújtó
szervezetek teljesítményalapú
támogatása, fogyatékos személyeket
ellátó otthonok kiegészítő támogatása,
fogyatékossággal élők országos,
regionális és helyi szervezeteinek és
szakmai programjainak támogatása,
pályázati lebonyolítási költségek
finanszírozása, kérelem alapján
fogyatékosságügyi feladatok, szakmai
vagy beruházási, felújítási programok,
projektek támogatása.
7. Az előirányzat célja a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi
CXXV. törvény, illetve a jelnyelvi
tolmácsszolgálatok működésének
és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
igénybevételének feltételeiről szóló
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet
alapján a fogyatékossággal élő
személyek részére jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást nyújtó
szervezetek pályázati úton történő
egyházi jogi személy,
egyesülés, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes
személy, határon túli
személy, határon túli
szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, társulás,
egyéb állami gazdálkodó
szerv, külföldi szervezet
8. gazdasági társaság,
egyházi szervezet, civil
szervezet
[82]
támogatása; fogyatékosságügyi
szakmai programok kezelő szervi
feladatainak támogatása.
8. Az előirányzat szolgál az egyes
otthonteremtési állami feladatok
karitatív szervezetek általi
átvállalásáról szóló 2021. évi
LXXXVI. törvény alapján, az egyes
karitatív szervezetek otthonteremtési
célú szociális, segítő szolgáltató
tevékenységének támogatására.
9. Az előirányzat célja a szociális terület
szakmatámogatási feladatainak
támogatása.
[83]
30.05981113 Gyermekvédelmi
Lakás Alap
Az előirányzat a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből
a nagykorúvá válással kikerült fiatal
felnőttek számára megállapított
otthonteremtési támogatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, valamint a
postaköltséget tartalmazza.
egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat-igénybe
vehető
-
31.26596715 Fejlesztő
foglalkoztatás
támogatása
Szociális intézményi jogviszonya alapján
ellátásban vagy szolgáltatásban részesülő
személyek munkarehabilitációs célú
fejlesztő foglalkoztatása támogatás
biztosításával.
civil szervezet, gazdasági
társaság, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, egyházi
jogi személy
pályázati
úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozatNSZI--
32.29531316 Egyes szociális és
fogyatékossággal
élők társadalmi
szervezeteinek
támogatása
1. Az előirányzat célja
- az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége és tagszervezetei,
- a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége és tagszervezetei,
- a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége és
tagszervezetei,
- a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége és
tagszervezetei,
- a Magyar Szervátültetettek Országos
Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége és tagszervezetei,
- az Autisták Országos Szövetsége és
tagszervezetei,
- a Siketvakok Országos Egyesülete,
- az Értelmi Sérülteket Szolgáló
Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége és
tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport
érdekében végzett szakmai programjaik
támogatása.
Az előirányzat célja továbbá
- a Dévény Anna Alapítvány,
- a Kézenfogva Alapítvány,
- a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum,
- az Afázia Egyesület és
- a Démoszthenész Beszédhibások és
Segítőik Országos Érdekvédelmi
Egyesülete
működésének és szakmai programjainak
támogatása.
2. Karitatív tevékenységeket végző
szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok
kiemelt programjainak, speciális,
innovatív szociális szolgáltatások
fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés,
segítségnyújtás, segélycsomag-készítés,
ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés,
katasztrófahelyzetben krízisellátás és
-helyreállítás, börtönmisszió, jogi
tanácsadás, speciális és innovatív
programok, projektek működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed
a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer
működtetésére, fejlesztésére.
1.: civil szervezet
2.: civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi
személy, bevett egyház és
belső egyházi jogi személye
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat-1.: -
2.: igénybe
vehető
-
33.00305622 Egészségügyi ágazati
előirányzatok
34.3867061 Egészségügyi
ellátási és fejlesztési
feladatok
1. Az előirányzat felhasználásának célja a
határon túli magyarok egészségügyi
ellátásának támogatása az
egészségbiztosítási alap
előirányzatainak kezelő szerve
közreműködésében.
1., 3.: központi költségvetési
szerv (egészségbiztosítási alap
előirányzatainak kezelő szerve)
2.: egészségügyi köztestületek
4.: központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
1-20.:
kérelem
alapján
pályázati
úton
21.: -
1-20.: előleg
biztosítható
21.: -
1-20.:
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
9-10., 17.: a
kötelezett-
ségvállalási
dokumen-
tumban
meghatá-
rozottak
szerint
1., 3., 5., 7-8., 14., 21.: -
2., 6., 10., 12., 15., 18.:
felhatalmazó nyilatkozat
4., 11.,13., 16-17.: Áh-n
kívül: felhatalmazó
nyilatkozat
-5-9., 11.,
13-14., 16.:
igénybe
vehető
1-4., 10.,
12., 15.,
17-21.: -
-
2. 2011. június 1-től ismét kötelező
a kamarai tagság az egészségügyben,
amely szerint egészségügyi
tevékenységet főszabály szerint csak
az végezhet, aki tagja az adott
tevékenység végzésének feltételeként
előírt szakképesítés szerinti kamarának
(Magyar Orvosi Kamara, Magyar
Gyógyszerészi Kamara, Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara).
A kamarák közfeladat-ellátása bővült
a tagokkal szembeni, etikai vétség
tárgyában lefolytatandó eljárásokkal.
Ezáltal működési költség igényük is
megemelkedik, amihez az EMMI hozzá
kíván járulni. A három kamara
támogatása a rendelkezésre álló
keretösszegből tagságarányosan
történik, az adott kamara által
lefolytatandó etikai eljárások becsült
arányszámainak egyidejű
figyelembevétele mellett.
3. Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 207. § (2) bekezdése
értelmében a donor jogosult
az adományozással kapcsolatos
jövedelem kiesésének, valamint az
adományozásról szóló nyilatkozat
megtételével és az utazással
összefüggésben ténylegesen felmerült,
igazolt - társadalombiztosítási
jogviszonya alapján nem fedezett -
költségeinek megtérítésére. A forrás
felhasználása az egészségbiztosítási alap
előirányzatainak kezelő szervén
keresztül történik.
4. Az előirányzat terhére kerül biztosításra
az egészségpolitikai területen jelentkező
évközi kiemelt szakmai feladatok
támogatása.
5. Az előirányzat terhére kerül biztosításra
a Családbarát Szülészet Pályázati
Program forrása.
6. Az egészségügy prevenciós
kapacitásainak megerősítéseként
létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban
(a továbbiakban: EFI) cél és ez által
feladat az egészséget szolgáló egyéni
magatartásminták kialakítása, valamint
fenntartása. Az EFI tudományos
bizonyítékokkal alátámasztott hatékony
intervenciókat alkalmazva,
állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és
életmódváltó programok
megvalósításával személyes tanácsadási
rendszeren keresztül támogatja
klienseit. Az előirányzat felhasználásának
célja a nem központi fenntartású EFI-k
működésének támogatása.
szerv, egészségügyi
köztestület, civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság,
társulás, egyéni vállalkozó,
határon túli szervezet, határon
túli civil szervezet, határon túli
egyesület, határon túli egyház
5.: központi költségvetési szerv
6.: gazdasági társaság, központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, civil szervezet, társulás
7-8.: központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati
költségvetési szerv
9.: egyházi jogi személy, civil
szervezet
10.: központi költségvetési
szerv, egyházi jogi személy,
egyházi felsőoktatási
intézmény
11.: központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati
költségvetési szerv, egyházi
jogi személy
12.: Alapítvány
13.: civil szervezet,
közalapítvány, központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, gazdasági társaság,
egyházi jogi személy, társulás,
egyéni vállalkozó, jogszabály
alapján jogi személynek
min ősül ő egyéb szervezet
14.: közforgalmú
gyógyszertárat működtető
vállalkozás
15.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy
16.: központi költségvetési
szerv, gazdasági társaság,
önkormányzati egészségügyi
szolgáltató, civil szervezet
17.: központi költségvetési
szerv, civil szervezet, egyházi
jogi személy, gazdasági
társaság
18-20.: egyházi jogi személy
21.: Kincstár
--21.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési
értesítők
szerint
1-8., 11-16.,
18-21.: -
9., 19-20.: Áh-n kívüli nem
egyházi jogi személy
kedvezményezett esetén.
felhatalmazó nyilatkozat
---
7. Az előirányzat felhasználásának célja
a HCV-fertőzés szempontjából magas
kockázatú munkakörben dolgozó,
foglalkozásuknál fogva HCV-
expozíciónak kitett egészségügyi
dolgozók térítésmentes szűrése és
a kiszűrtek számára ingyenes hatékony
kezelés biztosítása.
8. Az új nemzeti program célja
a daganatok kialakulásáért felelős gének
vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható
kombinált, precíziós kezelések
kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új
genomikai panelek kialakítása, amelyek
hatékonyan alkalmazhatók a daganatok
korai diagnózisára, a terápiás kezelés
hatékonyságának nyomon követésére.
9. Az előirányzat felhasználásának célja
az egyházi fenntartású egészségügyi
intézmények kiegészítő támogatása
az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §
(2) bekezdése alapján.
10. Az előirányzat forrást biztosít az in vitro
fertilizációs tevékenység támogatásának
kibővítéséhez, valamint ezzel
összefüggésben a művi
megtermékenyítés állami fenntartású
intézményrendszerének
megerősítéséhez szükséges források
biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.)
Korm. határozat végrehajtásával
összefüggő feladatokra.
11. Az előirányzat felhasználásának célja
a nővérek lakhatási körülményeinek
javítása, nővérszálló fejlesztése.
12. Az előirányzat biztosítja a Közép- és
Kelet-európai Onkológiai Akadémia
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
létrehozásához szükséges alapító okirat
szerinti pénzbeli vagyon rendelés,
valamint az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 151/A. §-ában
meghatározott alapítványi célok
megvalósításához, valamint
az Alapítvány működésével összefüggő
feladatok ellátása érdekében szükséges
források fedezetét.
13. A kábítószer-probléma kezelése
érdekében készített Nemzeti
Drogellenes Stratégia céljainak
megvalósítása, a droghasználat
megelőzése univerzális, célzott és
javallott prevenciós programok
támogatása különböző színtereken
(család, iskola, gyermekvédelmi
intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely)
komplex és a helyi közösségi résztvevők
együttműködésén alapuló programok
által. A Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok - helyi szintű szakmai
konzultációs munkacsoportok -
működésének támogatása a helyi
stratégiák elkészítése, megvalósításának
biztosítása érdekében.
A szenvedélybetegek felépülési
folyamatának támogatása,
az ellátórendszer (egészségügyi és
szociális) kiegészítő működési
támogatása és a különböző szakmai
fejlesztési igények megvalósulásának
biztosítása által.
14. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 41. §-a, valamint a
járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök és gyógyfürdőellátások
árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
6/C. §-a és 6/D. §-a alapján működési
célú támogatásra jogosult kisforgalmú
gyógyszertárat működtető vállalkozások
támogatása, valamint - figyelemmel
arra, hogy az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény értelmében
a költségvetési támogatási igények
fedezetét a jogosultság keletkezési
évének december 31 -ét követő 5. év
végéig biztosítani kell - a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV)
utólagosan benyújtott igénylések
alapján a jogosultak számára nyújtandó
működési célú támogatás fedezetének
biztosítása. Az utólagosan jelentkező
jogosultsági igények változó, előre nem
tervezhető jellege miatt ezen igénylések
teljesítésének rendje a NAV, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet és az EMMI között
fennálló Együttműködési
Megállapodásban kerül rendezésre.
15. Az előirányzat biztosítja a közforgalmú
gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének
elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.)
Korm. rendelettel bevezetett Patika
Hitelprogram fedezetét.
16. Az államilag támogatott szakorvos
képzéshez kapcsolódó támogatások
biztosítása
16.1. az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképzési rendszerről
szóló 122/2009. (VI. 12.)
Korm. rendelet alapján a
szakorvosjelölt munkáltatójának,
valamint a képzést koordináló
egyetemeknek folyósítandó,
a képzésben részvétellel, valamint
a foglalkoztatással összefüggő
támogatás fedezete,
16.2. az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképzési rendszerről,
a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal
szakorvosok támogatásáról szóló
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
alapján a szakképzést koordináló
egyetemek részére a képzéssel
összefüggésben biztosítandó
támogatások fedezete.
17. Az előirányzat felhasználásának célja
a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza és a Budai
Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése,
a kórházi infrastruktúra javítása,
családbarát környezet kialakítása és
az egészségügyi ellátások fejlesztése.
18. Az előirányzat felhasználásának célja
a Betegápoló Irgalmasrend egyes
projektjeinek támogatása, így
különösen:
18.1. a Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Budapest, Frankel Leó út 54. alatti
székhelyű telephelye komplex
felújítása,
18.2. a Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház Vác,
Március 15. tér 7-9. (2943/4 hrsz.)
alatti telephelye bővítése és
felújítása,
18.3. a Betegápoló Irgalmasrend Pécs,
Irgalmasok utcája 1. (17458/1 hrsz.)
alatti Pécsi Háza épületének
energiahatékonysági célú felújítása,
18.4. A Betegápoló Irgalmasrend által
Hajós városban alapítandó szociális
létesítmény kialakításához és az erre
rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai
Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti ingatlan
felújítása.
19. Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc
Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez
szükséges források biztosításáról szóló
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
alapján forrást biztosít a Budapesti Szent
Ferenc Kórház komplex kardiológiai
rehabilitációs szakkórházzá alakítása
érdekében.
20. Az előirányzat a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház
fejlesztéséről, valamint az ehhez
szükséges források biztosításáról szóló
2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban
foglaltak szerint támogatást biztosít
a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége Szeretetkórházában
III. progresszivitású szinten geriátriai
ellátásokat és hospice ellátást nyújtó
gyógyintézmény kialakításához.
[84]
21. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
35.34368424 Egészségügyi
intézmények
fejlesztése és
rendkívüli
támogatása
Az előirányzat felhasználásának célja
a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez
sorolt, az Országos Kórházi Főigazgatóság középirányítói jogkörébe tartozó
egészségügyi intézmények, valamint
rábízott vagyona részét képező
részesedéssel működő gazdasági társaság
használatában lévő ingatlanok/épületek,
elhasználódott tárgyi eszközök - gépek,
berendezések, orvosi műszerek, technikai
eszközök, energetikai, épületgépészeti,
informatikai berendezések - eredeti
állagának helyreállítása, felújítása,
korszerűsítése, valamint egyéb rendkívüli
fenntartói támogatás, tulajdonosi
hozzájárulás biztosítása, valamint
a fenntartható működést célzó szakmai,
gazdasági és strukturális intézkedések
támogatása.
központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság (a XX. EMMI
fejezet 10. cím 2. alcíméhez
sorolt, az Országos Kórházi Főigazgatóság középirányítói
jogkörébe tartozó
egészségügyi intézmények és a
rábízott vagyon részét képező
részesedéssel működő
gazdasági társaság)
kérelem
alapján
pályázati
úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
a kötelezett-
ségvállalási
dokumen-
tumban
meghatá-
rozottak
szerint
Áh-n kívül: felhatalmazó
nyilatkozat
-igénybe
vehető
-
36.36862828 Nemzeti
Népegészségügyi
Stratégiával
összefüggő feladatok
Az előirányzat felhasználásának célja
a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához
kapcsolódó egészségügyi ágazati
szakpolitikai program 2017. és 2018. évre
vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló
1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban
megfogalmazott, a Nemzeti
Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó
egészségügyi ágazati szakpolitikai program
intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi
programok mentén:
1. "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat"
program,
2. szervezett, célzott népegészségügyi
vastag- és végbélszű rés országos
kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő
program,
3. keringési betegségek megelőzését célzó
komplex program, és
4. a fenti népegészségügyi intézkedéseket
támogató kommunikációs kampány.
Az előirányzat felhasználásának célja
továbbá az egészségügyi ágazat
szakmapolitikai szempontból indokolt
egyéb népegészségügyi céljainak
támogatása, mint
1) a főbb betegségek, sérülések, halálokok
megelőzése, gyakoriságának
csökkentése,
2) a dohányzás visszaszorítása,
3) az alkohol- és drogprevenció,
4) az egészséges életmód népszerűsítése,
a kapcsolódó programok támogatása,
5) az egészséges táplálkozási szokások
elterjesztése és az élelmiszerbiztonság
fejlesztése,
6) az aktív testmozgás elterjesztése,
7) a közegészségügyi és járványügyi
biztonság fokozása,
központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési
szerv, egészségügyi
köztestület, civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság,
társulás, egyéni vállalkozó,
sportszövetség, szövetség;
határon túli szervezet; határon
túli civil szervezet; határon túli
egyesület; határon túli egyház;
egészségügyi szolgáltató
kérelem
alapján
pályázati
úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-Áh-n kívüli felhatalmazó
nyilatkozat
-igénybe
vehető
-
[85]
8) az egészséges fizikai környezet
kialakítása,
9) a szűrővizsgálatok népszerűsítése,
feltételei biztosítása,
10) a betegségek korai és gyors
diagnosztizálását segítő termékek és
eszközök beszerzése, működtetése,
vonatkozó beruházások végrehajtása,
11) a klinikai vizsgálatok gyakorlati alkalmazásának és feltételrendszerének elősegítése,
12) a transzlációs kutatások eredményének lakossági implementálásának elősegítése, valamint
13) az orvostudományi kutatások, valamint a gyakorló orvosok által kezdeményezett vizsgálatok innovációs környezetének fejlesztése.
37.29530232 Egészségügyi
társadalmi, civil és
non-profit
szervezetek működési
támogatása
1. A Magyar Vöröskereszt munkájának
támogatása a szervezet kiemelt központi
és koordinációs feladatainak ellátására
és működtetésére, nemzetközi
kapcsolattartásra, vármegyei és fővárosi
szervezetek által végzett feladatok
ellátására, működtetésére szolgál
az alábbiak szerint:
1.1. képzési tevékenységek;
1.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
hálózatának fejlesztése,
programjainak támogatása
(országos találkozó, országos
HIV/AIDS prevenciós verseny
megrendezése, ifjúsági önkéntesek
oktatása);
1.3. nemzetközi tevékenység,
együttműködés a brüsszeli Európai
Unió Irodával;
1.4. nemzetközi keresőszolgálat
működtetése, kapcsolattartás
45 külföldi társszervezettel;
1.5. véradásszervezés az Országos
Vérellátó Szolgálattal kötött
Együttműködési Megállapodás
alapján;
1.6. elsősegélynyújtási programban
részvétel (közúti járművezető
jelöltek vizsgáztatása, Országos
Elsősegélynyújtó Verseny
megrendezése, az elsősegélynyújtás
Világnap megszervezése,
lebonyolítása stb.);
1.7. szociális programok szervezése
(különösen családvédelmi
programok, kirándulások, táborok,
"Együtt a jövőért" program);
1.8. katasztrófasegélyezés (hazai és
külföldi országok özön- és árvíz,
valamint a hazai belvíz okozta
katasztrófák károsultjainak
megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar
Vöröskeresztről szóló 1993. évi
XL. törvényben meghatározott,
az alapszabályukban vállalt feladatok,
valamint a "Stratégia 2010-2020"
célkitűzései határozzák meg.
2. Az előirányzat célja a Magyar Rákellenes
Liga tevékenységének támogatása, ami
a széles körű felvilágosításra és
a személyes tanácsadásra irányul, ezzel
segítve a rákbetegeket a gyógyulásban,
valamint az egészséges embereket a rák
megelőzésében, továbbá ami
1 -2., 4-5., 8-9., 11.: egyesü let
3., 7., 12.: alapítvány
6.: civil szervezet, közalapítvány
10.: egyházi jogi személy
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat---
elkötelezett civilek bevonásával
hirdeti az egészség fontosságát,
a nehezen megközelíthető régiókba
szűrőbuszokat indít, valamint
betegklubokat szervez
a rákkal küzdők számára, továbbá
akkreditált továbbképzéseket
szervez.
3. A Transzplantációs Alapítvány
támogatásának célja aktív
ismeretterjesztő tevékenység
végzésének elősegítése a társadalom,
a betegek, valamint az egészségügyi
dolgozók körében.
4. A Magyar Orvostársaságok és
Egyesületek Szövetsége
(a továbbiakban: MOTESZ) az orvosok és
fogorvosok szakmai és tudományos
egyesületei és társaságai, valamint
az azokhoz közvetlenül kapcsolódó
természet- és társadalomtudományi
társaságok és egyesületek társulásán
alapuló szövetség.
A támogatás terhére a MOTESZ vállalja
a vezető testületek, szakmai
bizottságok működtetését.
5. Az előirányzat biztosítja a balatoni
sürgősségi vízimentés tárgyévi
működésének fenntarthatóságát.
6. Az előirányzat terhére kerül
biztosításra az egészségpolitikai
területen jelentkező évközi kiemelt
szakmai feladatok támogatása.
7. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány
támogatásának célja a "Belevalók"
oktatási program működtetése,
valamint az alapítvány egyéb
tevékenységeinek ellátása.
8. Az előirányzat a Magyar ILCO
Szövetség Kaposvár támogatásán
keresztül hozzájárulást biztosít
8.1. sztómával élők érdekvédelmének
ellátásához, utóápolásuk
megszervezéséhez,
egészségvédelmi
továbbképzéséhez,
rehabilitációjuk
elősegítéséhez;
8.2. sztómás fiatalok számára nyári
üdültetés biztosításához;
8.3. tanácsadó szolgálat fenntartásához,
az önkéntesek képzéséhez;
8.4. nemzetközi kongresszusokon való
részvételhez, konferencia
szervezéséhez;
8.5. az "ILCO Hírmondó"
megjelentetéséhez;
8.6. sorstársi beteglátogatás
szervezéséhez.
9. Az előirányzat forrást biztosít
a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
által fenntartott gyermekkori daganatos
betegségek kiindulására, kiterjedésre és
szövettani típusára, prognosztikai
[86]
faktoraira, a kezelés módjára és
eredményességére, valamint
a beteg további sorsára, késői
utánkövetésére vonatkozó adatokat
összegző Országos Gyermektumor
Regiszter működtetéséhez.
10. Az előirányzat forrást biztosít a speciális
egészségügyi problémákkal sújtott
egyének és családjaik pszichoszociális
gondozását és rehabilitációját végző
Katolikus Szeretetszolgálat Lelki
Rehabilitációs Otthona
alapfeladatainak ellátásához
kapcsolódó működési kiadások
részbeni támogatásához.
11. Az előirányzat felhasználásának célja
a Rákbetegek Országos Szervezete
tárgyévi működésének támogatása
az alábbi szakmai feladatok mentén:
11.1. a magyarországi rákbetegek
érdekeinek országos képviselete,
érdekérvényesítése;
11.2. a rákbetegek hazai egyesületeinek,
klubjainak összefogása és
meghatározott témakörökben
közvetlen segítése;
11.3. a rákbetegséggel, a rákbetegek
életével kapcsolatos széles körű
szemléletformálás;
11.4. a rákbetegek kellő mértékű,
humánus és szakszerű
tájékoztatása, jogaik
megismertetése, érdekképviselete;
11.5. segítő szolgáltatások biztosítása.
12. Az előirányzat célja a "Gézengúz
Alapítvány a Születési Károsultakért"
alapítvány által a születési károsultakért
vállalt közfeladat ellátásának
költségeihez való hozzájárulás.
38.
38/a.39026229 Munkahelymegőrző
közfeladatok támogatása
Az előirányzat hozzájárulást biztosít belső
egyházi jogi személyek részére a közfeladataik,
különös tekintettel a fogyatékos személyek
rehabilitációjának megvalósítása és figyelemmel
kísérése, gazdasági társaság útján történő
ellátásának finanszírozásához.
belső egyházi jogi személykérelem
alapjár
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak szerint
felhatalmazó
nyilatkozat
---
39.
[87]
40.35946249 Peres ügyekAz előirányzat felhasználásának célja
az egészségügyi ágazatnál folyamatban lévő
peres eljárások éves kalkulált járulékos
költségei - kártérítési és cafetéria tárgyú
peres eljárások kifizetéseinek biztosítása
(beleértve az Országos Kórházi Főigazgatóságnál lévőket is).
költségvetési szerv, gazdasági
társaság
kérelem
alapján
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
-felhatalmazó nyilatkozat-igénybe
vehető
-
41.

2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez[88]

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe tartozó központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

[89]
ABCDEFGHiJKLMNO
1.Áht-azonosítóCím névAlcím névJogcímcsoport
név
JogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő szervLebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
2.
3.3436283 Gyógyszertári tulajdoni
hányad állami elővásárlása és
értékesítése
A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete
tekintetében új, a többségi gyógyszerészi
tulajdon elősegítését támogató
szabályozás szerint a gyógyszertári
tulajdonhányad értékesítése esetén
elővásárlási joga van a törvényben
meghatározott gyógyszerészeknek
és az államnak. Az előirányzat
felhasználásának célja lehetővé tenni,
hogy az állam indokolt esetben élni
tudjon elővásárlási jogával, ha azt
a rangsorban előtte álló gyógyszerészek
nem tennék meg.
egyéni
vállalkozó,
egyéni
cég, egyéni
vállalkozónak
nem minősülő
természetes
személy,
gazdasági
társaság
--egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő
kifizetéssel
--egészségbiztosítási
alap
előirányzatainak
kezelő szerve
--
4.
5.
6.
7.

3. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez[90]

A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és azok feladatterve

[91]
ABCDEFGHIJKLMNO
1.Áht-
azonosító
Cím névAlcím névJogcím-
csoport
név
JogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költségvetési
támogatás
közre-
működő
szervezete
2.2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3.3876958 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi
erőforrások fejezeti kezelésű
előirányzatok
4.3520511 Egészséges Budapest
Program
Az előirányzat célja a fővárosi és Pest
vármegyei egészségügyi alap- és szakellátások
fejlesztése, az érintett intézmények
infrastrukturális megújítása,
a betegbiztonság és betegelégedettség
növelése, a lakosság ellátási színvonalának
emelése, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés megkönnyítése, valamint
kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb
ellátása érdekében, a szakellátási
feladatokat a legmagasabb ellátási szinten
és folyamatosan nyújtani képes központok
kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez
kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési
feladatok biztosítása.
központi költségvetési
szerv, civil szervezet,
egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati
költségvetési szerv,
társulás, egészségügyi
köztestület,
közalapítvány, egyéni
vállalkozó
kérelem alapján;
Korm. határozat
alapján
támogatási
szerződéssel,
támogatói
okirattal
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
a kötelezettség-
vállalási
dokumen-
tumban
meghatáro-
zottak szerint
Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat
-igénybe vehető-
5.3793952 2019-2027 közötti idegen
nyelvi stratégia
megvalósítása
1. Az előirányzat forrást biztosít az idegen
nyelvi programmal összefüggő feladatok
(pályáztatás lebonyolítása, központi
koordinációs és informatikai feladatok
elvégzése, és a kedvezményezettek
ösztöndíjként történő támogatása,
biztosításuk finanszírozása, külföldi
nyelviskolák, oktatási intézmények
támogatása) ellátására.
2. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
1.: közalapítvány, fejezet
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv,
határon túli természetes
személy, határon túli
egyesület, határon túli
szervezet, határon túli
intézmény, külföldi
személy, külföldi
szervezet, határon túli
egyházi intézmények,
határon túli és
magyarországi köz- és
felsőoktatási
intézmények
2.: Kincstár
1.: kérelem
alapján
2.: -
1.: előleg
biztosítható
2.: -
1.: egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
2.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési értesítők
szerint
-1.: felhatalmazó
nyilatkozat
2.: -
---
6.
[92]
7.3877405 Egyes társadalompolitikai
célok
8.2649234 Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásának
támogatása
1. A megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásának és
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
fejlesztésének megvalósítása
a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás
biztosításával.
2. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
1.: civil szervezet,
gazdasági társaság,
egyházi jogi személy,
jogszabály alapján jogi
személynek nem
min ősül ő egyéb
szervezet, egyéni
vállalkozó, egyéni cég
2.: Kincstár
1.: pályázati úton
2.: -
1.: előleg
biztosítható
2.: -
1.: részletekben
történő kifizetéssel
2.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési értesítők
szerint
-1.: felhatalmazó
nyilatkozat
2.: -
1.:
Budapest
Főváros
Kormány
hivatala
2.: -
--
9.3743736 Köznevelési intézmények
felújítása, beruházása
Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában
felsorolt köznevelési intézmények felújítási,
valamint beruházási feladatainak
támogatása.
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által
fenntartott nevelési-
oktatási intézmény,
fejezet irányítása alá
tartozó költségvetési
szerv, közalapítvány,
alapítvány, egyesület,
egyházi jogi személy,
egyházi jogi személy
által fenntartott
nevelési-oktatási
intézmény, nemzetiségi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzat által
fenntartott nevelési-
oktatási intézmény
kérelem alapján
pályázati úton
előleg
biztosítható
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
-felhatalmazó
nyilatkozat
---

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2021.03.20.

[2] Módosította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[3] Módosította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[4] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.08.31.

[5] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.08.31.

[6] Megállapította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.28.

[7] Beiktatta a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.12.28.

[8] Beiktatta a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.12.28.

[9] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 8. § 1. pontja. Hatályos 2021.12.15.

[10] Megállapította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.12.28.

[11] Beiktatta a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.12.28.

[12] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.08.31.

[13] Módosította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.03.20.

[14] Megállapította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.03.20.

[15] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 1. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[16] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 2. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[17] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 3. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[18] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 4. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[19] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 5. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[20] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 5. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[21] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 6. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[22] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 7. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[23] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 8. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[24] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 9. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[25] Módosította a 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2019.12.31.

[26] Megállapította a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.08.31.

[27] Megállapította az 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.15.

[28] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 8. § 9. pontja. Hatályos 2021.12.15.

[29] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 8. § 10. pontja. Hatályos 2021.12.15.

[30] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 8. § 11. pontja. Hatályos 2021.12.15.

[31] Módosította a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2016.08.31.

[32] Módosította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[33] Megállapította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.12.28.

[34] Beiktatta a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.12.28.

[35] Megállapította az 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.12.15.

[36] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 10. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[37] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.08.31.

[38] Megállapította az 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.12.15.

[39] Megállapította a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[40] Módosította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[41] Az alcímet beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.08.31.

[42] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.08.31.

[43] Megállapította a 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[44] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.08.31.

[45] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.08.31.

[46] Módosította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 11. § e) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[47] Beiktatta a 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.08.31.

[48] Az alcímet beiktatta a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[49] Beiktatta a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[50] Beiktatta a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[51] Módosította a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelet 11. § f) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[52] Beiktatta a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[53] Az "A 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás" alcímet hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 11. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[54] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 11. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[55] "Az átmeneti közlemény szerinti átmeneti támogatás" alcímet hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[56] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[57] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[58] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[59] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[60] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[61] Megállapította az 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.12.15.

[62] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2021.03.20.

[63] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2021.03.20.

[64] Módosította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2021.03.20.

[65] Módosította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2021.03.20.

[66] Módosította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 4. § f) pontja. Hatályos 2021.03.20.

[67] Megállapította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.20.

[68] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.10.21.

[69] Módosította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2021.03.20.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Megállapította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.03.20.

[72] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont a) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[73] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 8. § 1213. pontja. Hatályos 2021.12.15.

[74] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont b)-c) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[75] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont d)-e) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[76] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont e) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[77] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont e) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[78] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2021.09.18.

[79] Módosította a 24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.06.19.

[80] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.12.15.

[81] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.12.15.

[82] Módosította a 52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.12.15.

[83] Módosította a 24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.06.19.

[84] Módosította a 24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2021.06.19.

[85] Módosította a 9/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[86] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont f)-g) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[87] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 14. pont h) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[88] Megállapította a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.03.20.

[89] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 15. pont a)-b) alpontja. Hatályos 2023.10.21.

[90] Beiktatta a 12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2021.03.20.

[91] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 16. pontja. Hatályos 2023.10.21.

[92] Módosította a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelet 28. § 16. pontja. Hatályos 2023.10.21.

Tartalomjegyzék