68/2015. (XI. 2.) FM rendelet

egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2015. évben rendelkezésre álló keret összege 8943,3 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi ágazatban, 6443,3 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban a jóváhagyott támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2015. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények a másik ágazatban felhasználható keret terhére is teljesíthetőek. A 2015. évben rendelkezésre álló keret terhére a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

2. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendeletnek az egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet] módosított 7. § (2) bekezdését a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

3. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) jégeső-elhárító szervezet: természetes személyekből, jogi személyekből vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekből álló nonprofit gazdasági társaság, amely egy meghatározott területen a nagy károkat okozó jégesők kialakulásának megakadályozása érdekében jégeső-elhárító rendszert működtet;"

(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 2. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"f) egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások;

g) tárgyév: a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának naptári éve."

5. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely

a) megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának;

b) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a díjtámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

c) a díjtámogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ca) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

cb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek;

d) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

e) nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

f) a jégeső-elhárító rendszer működésének területén termőföldet használ;

g) a tárgyévi jégeső-elhárítási díjfizetési kötelezettségének a jégeső-elhárító szervezet által meghatározott határidőig eleget tesz;

h) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben megállapítást nyer a díjtámogatásra való jogosulatlansága, úgy a jégeső-elhárító szervezet részére a számla szerinti jégeső-elhárítási díj teljes összegét megfizeti;

i) a c)-e) pontban foglaltakról a j) pont szerinti meghatalmazásban nyilatkozik és

j) meghatalmazást ad a jégeső-elhárító szervezetnek arra vonatkozóan, hogy a jégeső-elhárító szervezet helyette és nevében az e rendelet szerinti

ja) díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: díjtámogatási kérelem) benyújtsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), valamint

jb) díjtámogatás kifizetésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) nyújtson be a jégeső-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság)

előtti eljárásra.

(2) A kedvezményezett az (1) bekezdés j) pontja szerinti meghatalmazásban nyilatkozik arról, hogy

a) a jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatást kíván igénybe venni, és

b) megismerte a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket.

(3) A díjtámogatási kérelmet a jégeső-elhárító szervezetnek a kedvezményezett (1) bekezdés j) pont ja) alpontja szerinti meghatalmazása alapján tárgyév április 30-ig - az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal - az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, kedvezményezettenkénti bontásban kell benyújtania az MVH-hoz.

(4) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött díjtámogatási kérelem vonatkozásában az MVH egy alkalommal, nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a jégeső-elhárító szervezetet."

6. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A kifizetési kérelem benyújtása és elbírálása

6. § (1) A kifizetési kérelem benyújtására - a kedvezményezett 4. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja szerinti meghatalmazása alapján - az a jégeső-elhárító szervezet jogosult, amely

a) legalább tízezer négyzetkilométer kiterjedésű területen jégeső-elhárító rendszert működtet,

b) az adott támogatási évre a földművelésügyi hatósághoz benyújtott jégeső-elhárítási tervvel rendelkezik,

c) a tárgyévet megelőző évben végzett jégeső-elhárítási tevékenységéről készített beszámolóját a földművelésügyi hatósághoz és az agrárpolitikáért felelős miniszterhez benyújtotta, kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezetet,

d) a szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők tárgyévre megállapított jégeső-elhárítási díjfizetési kötelezettségét és annak teljesítését dokumentálja,

e) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

f) a kifizetési kérelem benyújtásakor

fa) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

fb) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek és

fc) az fa) és fb) alpontokban foglaltakról a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, és

g) olyan kedvezményezett nevében nyújtja be a kifizetési kérelmet, amelynek a díjtámogatási kérelmét az MVH nem utasította el.

(2) Egy kedvezményezettre vonatkozóan a tárgyévben kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be.

(3) A kifizetési kérelmet a jégeső-elhárító szervezetnek - a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtania a földművelésügyi hatósághoz tárgyév június 1. és június 30. között.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) első igénylés alkalmával, valamint, ha abban a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be, az érvényes alapszabály vagy társasági szerződés másolati példányát,

b) a jégeső-elhárítási díjról kiállított számla másolati példányát, és

c) az előző évről készített beszámolót, valamint az adott támogatási évre vonatkozó jégeső-elhárítási tervet, ha a jégeső-elhárító szervezet azokat korábban még nem nyújtotta be, kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezetet.

(5) Az előírásoknak megfelelő kifizetési kérelmen a földművelésügyi hatóság a kedvezményezett támogatási jogosultságát igazolja és a kifizetési kérelmeket tárgyév július 20-áig továbbítja az MVH részére.

(6) Az MVH a kifizetési kérelmeket a beérkezésüket követő harminc napon belül bírálja el, majd intézkedik a jogos díjtámogatásnak a jégeső-elhárító szervezet részére történő kifizetéséről. Az MVH a határozatok közlésével egyidejűleg a kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó mellékletet megküldi a jégeső-elhárító szervezetnek, továbbá a kedvezményezettel közli a díjtámogatás összegét.

(7) Ha a kedvezményezett nem jogosult a díjtámogatásra, az MVH erről határozatban értesíti a jégeső-elhárító szervezetet és a kedvezményezettet.

(8) A jégeső-elhárító szervezet az újonnan létesített talajgenerátorokról legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg értesíti a földművelésügyi hatóságot, amely a területén működő talajgenerátorokról - településszintű bontásban - nyilvántartást vezet."

7. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 7/A. §-a a következő (6)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A támogatástartalom összegét a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(7) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(8) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(10) Az általános és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(11) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(12) Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(13) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(14) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban."

8. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Ez a rendelet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (2014/C 204/01) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz."

9. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a) a 2. melléklet szerinti 1. számú melléklettel egészül ki,

b) 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a) 2. § c) pontjában, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7/A. § (1), (4) és (5) bekezdésében a "szervezet" szövegrészek helyébe a "jégeső-elhárító szervezet" szöveg,

b) a 3. § b) pontjában az "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "az 1407/2013/EU bizottsági rendelet" szöveg,

c) 7/A. § (2) bekezdésében a "szervezetnek" szövegrész helyébe a "jégeső-elhárító szervezetnek" szöveg,

d) az 5. § (6) bekezdésében az "a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény)" szövegrész helyébe az "az eljárási törvény" szöveg,

e) 7/A. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában" szövegrész helyébe a "37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában" szöveg,

f) 7/A. § (5) bekezdésében a "tíz százaléka" szövegrész helyébe a "huszonöt százaléka" szöveg lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

11. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (3) bekezdésében a "tárgyév november 1-jéig" szövegrész helyébe a "tárgyév november 15-éig" szöveg lép.

4. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelethez

"1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

ABCD
1.2015-20
2.Technikai
kód
Támogatási jogcím (állatbetegség
megnevezése)
Támogatható állatfajokTámogatható költségek maximális, áfát nem
tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási
egységenként, amely tartalmazza a felhasznált
eszközök, állatgyógyászati készítmények,
továbbá
a mintaküldés költségeit
3.A001Szarvasmarha-tuberkulózisszarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék
Allergiás bőrpróba: Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
4.A002Szarvasmarha-brucellózisszarvasmarha, bivalyMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft
5.A003Enzootiás szarvasmarha-
leukózis
szarvasmarhaMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft
6.B002IBR/IPVszarvasmarhaImmunizálás: Kislétszámú állattartó
telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa, VN: 1120 Ft
PCR: 5500 Ft
7.A004Juh/Kecske Brucellózis (Brucella
melitensis)
juh, kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft
8.A005Aujeszky-féle betegségsertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa, VN: 1260 Ft,
PCR: 5500 Ft
9.B003Salmonella pullorumházityúkMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 500 Ft
10.B004Salmonella gallinarumházityúkMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 500 Ft
11.A006Klasszikus sertéspestissertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa: 1540 Ft
PCR: 5500 Ft
12.B005Afrikai sertéspestissertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 9800 Ft
13.B006Sertések hólyagos betegségesertésMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft,
PCR: 5500 Ft
14.A007Madárinfluenzavalamennyi madárfajMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: HAG próba: 840 Ft
RT PCR: 5500 Ft
15.B007Kéknyelv betegségszarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/
egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa: 1260 Ft,
PCR: 5500 Ft
16.B008ParatuberkulózisszarvasmarhaMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1500 Ft
17.A008Szarvasmarhák szivacsos
agyvelőbántalma vagy súrlókór
valamennyi emlős
állatfaj
Mintavétel: 3500 Ft Laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft
18.B009Campylobacteriosisvalamennyi baromfi
faj-
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 7000 Ft
19.B010Listeriosisvalamennyi baromfi
faj
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 11 200 Ft
20.A009Szalmonellózisvalamennyi
gazdasági haszonállat
Immunizálás:
70 Ft/egyed/alkalom Gyógykezelés:
7 Ft/egyed (csak a nemzeti
ellenőrzési terv alá még nem tartozó
állományok esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat (maximum:
21 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása:
6300 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása:
7700 Ft/db
Broiler állományból izolált
Salmonella törzs szerocsoport
szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása:
4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata:
3500 Ft/db
21.A010Sertés brucellózissertésMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft
22.A011PRRSsertésMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft
23.C001Kapcsolódó állat-egészségügyi
szolgáltatás, gyógykezelés,
immunizálás
baromfi és
szarvasmarha
sertés (tenyészkoca)
Szolgáltatási díj és anyagköltség:
legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra
szállított állategység (ÁE)** Legalább
egyszer fialt koca után havonta
2100 Ft/egyed
24.B012Myxomatózis elleni vakcinázásházinyúlVakcinázás:
140 Ft/alkalom/egyed
25.B013Nyulak vérzéses betegsége
(RHDV) elleni vakcinázás
házinyúlVakcinázás:
140 Ft/alkalom/egyed
26.E001Takonykór (Malleus)egypatásokMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: KK: 1000 Ft
27.E002Lovak fertőző kevésvérűsége
(FKV)
egypatásokMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: AGID: 2500 Ft
28.F001Kecskék arthritis-encephalitise
(CAE)
kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft
29.F002Maedi-visnajuh, kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft
30.F003Mycoplasmaagalactiae (kecske és
juh fertőző elapasztása)
kecske (tenyészbak
import, bejelentett
mentesítés esetén)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:1450 Ft
31.F004Chlamydophilaabortusjuh, kecske
(tenyészkos/-bak)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1400 Ft
32.F005Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)
juh, kecske
(tenyészkos/-bak)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1400 Ft
33.F006Lépfeneló, szarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).

** Állategység:

- Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6-24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.

- Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE

- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.

Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el)."

2. melléklet a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelethez

"1. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

A díjtámogatási kérelem adattartalma

1. A kedvezményezett azonosítására szolgáló adatok (eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító).

2. A kedvezményezett 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete.

3. Időszaknak a meghatározása, amelyre a jégeső-elhárítási szolgáltatást a kedvezményezett igénybe kívánja venni.

4. A jégeső-elhárító szervezet működési területe.

5. A jégeső-elhárítási díj mértéke.

6. Az igényelt díjtámogatás összege.

7. Meghatalmazás.

8. Keltezés.

9. A jégeső-elhárító szervezet aláírása."

3. melléklet a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelethez

"2. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján.........évben

Benyújtás helye: a jégeső-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes földművelésügyi hatóság

Benyújtási időszak: a tárgyév június hónapja

1. A jégeső-elhárító szervezet azonosító adatai.

2. A jégeső-elhárító szervezet működési területének megnevezése (megye).

2.1. Amennyiben az elmúlt évhez képest változás következett be valamelyik paraméterben:

2.1.1. megye megnevezése;

2.1.2. működő talajgenerátorok (településenként/db);

2.1.3. területnagyság megyénként (km2);

2.1.4. területnagyság összesen (km2).

3. Összesítő kimutatás a kedvezményezettekről:

3.1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója, KKV státusza (mikro, kis, közép);

3.2. A kiállított számla száma;

3.3. A jégeső-elhárítási díj összege;

3.4. A kedvezményezett által fizetendő összeg (Ft);

3.5. A díjtámogatás összege kedvezményezettek szerinti bontásban;

3.6. A díjtámogatás összege összesen (Ft).

4. A jégeső-elhárító szervezet nyilatkozatai.

5. Keltezés, cégszerű aláírás.

6. Mellékletek felsorolása

6.1. Alapszabály vagy társasági szerződés másolata, amennyiben a jégeső-elhárító szervezet azt korábban még nem nyújtotta be, vagy a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be;

6.2. Számla másolata (db);

6.3. Az előző évről készített beszámoló, valamint az adott támogatási évre vonatkozó jégeső-elhárítási terv, amennyiben a tevékenységét nem a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezet azokat korábban még nem nyújtotta be.

7. A földművelésügyi hatóság igazolása arról, hogy a díjtámogatási kérelem 1. pontjában megjelölt kedvezményezett, valamint a mellékelt számlán vevőként szereplő kedvezményezett a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételeket teljesítették. Az igazolás kiterjed a díjtámogatás összegére is.

8. Keltezés.

9. A jégeső-elhárító szervezet aláírása."

Tartalomjegyzék