178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)-d) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az üzemeltető a kibocsátások nyomonkövetését a 601/2012/EU Bizottsági rendeletben meghatározottak szerint végzi az 5. mellékletben meghatározottakkal összhangban."

2. § Az R. 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a tárgyévet követő évben benyújtandó kibocsátási jelentése és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentésének hitelesítésére - a hitelesítő a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 600/2012/EU bizottsági rendelet 76. cikke által előírt kötelezettségének való megfelelése biztosítása érdekében -legkésőbb a tárgyév november 15-éig akkreditált hitelesítőt bíz meg."

3. § (1) Az R. 2. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltető köteles:)

"c) a 3. melléklet j) pont jd) és jh) alpontjában foglalt, a jóváhagyott nyomonkövetési tervben rögzített adatok tervezett megváltozását a változtatás tervezett időpontját megelőző 15 napon belül, vagy az előre nem látható változás miatt a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének napját követő 15 napon belül"

(bejelenteni a hatóság részére.)

(2) Az R. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az üzemeltető a (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt bejelentéssel egyidejűleg a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet köteles benyújtani, ha e változás a már kiadott kibocsátási engedély módosítását is szükségessé teszi."

(3) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az üzemeltető köteles

a) a 3. melléklet b)-f) pontjában foglalt adatok megváltozását a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,

b) a 3. melléklet i) pontjában, j) pont ja)-jc) és je)-jg) alpontjában foglalt, az engedélyezett kibocsátási kategóriában, valamint a jóváhagyott nyomonkövetési tervben rögzített adatok tervezett megváltozását legalább 45 nappal előre,

c) a 3. melléklet m) pontjában foglalt adatokban történő változást, ideértve a normál üzemmódban (folyamatos üzemeltetésben) bekövetkező változást is, az annak beálltát követő 15 napon belül,

a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a hatóság részére bejelenteni."

(4) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az üzemeltető haladéktalanul köteles a hatóság részére bejelenteni a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, ha a kibocsátások a kibocsátási engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítő a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot."

(5) Az R. 2. §-a a következő (7)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A hatóság az üzemeltető (3) bekezdés c) pontja szerinti adatok bejelentését követően az adatváltozás tartalmát és annak hatásait mérlegelve vagy határozathozatal nélkül tudomásul veszi a bejelentést, vagy a bejelentő kérelemére a már kiadott kibocsátási engedély módosításáról dönt.

(8) Ha a 3. melléklet j) pont jd) alpontjában meghatározott mérőberendezés úgy változik, hogy az a kibocsátás nyomonkövetését jelentősen nem érinti, a hatóság az üzemeltető bejelentését tudomásul veszi.

(9) Ha a 3. melléklet j) pont jd) alpontjában meghatározott mérőberendezés úgy változik, hogy az a kibocsátás nyomon követését jelentősen érinti - így különösen, ha a mérőberendezés jellegében, számában változás történik, vagy ha a változás során módosul a felhasznált mennyiség meghatározására vonatkozó adatmeghatározási szint -, kérelem alapján az engedély módosítása szükséges.

(10) Ha a hatóság a (3) bekezdés c) pontja szerinti üzemeltetői bejelentésről a bejelentés hatóságnak való kézbesítésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a hatóság a bejelentést tudomásul vette.

(11) Ha jogszabályváltozás következtében az országspecifikus tüzelőanyag fűtőértéke, kibocsátási és oxidációs tényezője megváltozik, a hatóság - a (6) bekezdésben foglaltak szerint - az üzemeltető kibocsátási engedélyét hivatalból módosítja."

4. § Az R. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzését a hatósággal együttműködve végzi. A hatóság az együttműködés keretében folyamatosan tájékoztatást ad a miniszternek."

5. § Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a szénszivárgási lista módosulása a megállapított térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek növekedésével jár, a korábban kiosztásra meghatározott kvótamennyiség esetében a kiosztás a 3. § (8) bekezdése szerint hajtható végre, a többletkiosztásra pedig az Európai Bizottság jóváhagyását követően kerül sor.

(4) Ha a szénszivárgási lista módosulása a megállapított térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek csökkenésével jár az adott évre vonatkozóan, az Európai Bizottság jóváhagyásának megérkezéséig

a) a korábban, az adott kereskedési időszak egyes, a szénszivárgási lista utolsó módosulása által érintett éveire kiszámított és jóváhagyott mennyiség és

b) a módosított, újonnan hatályba lépett szénszivárgási lista alapján kiszámított új egységmennyiségek nem oszthatók ki a létesítmény részére."

6. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a benyújtott, hiánytalanul kitöltött új belépő kérelem alapján, létesítményrészenként ellenőrzi a benyújtott adatokat."

7. § Az R. 21/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21/B. § (1) Ha a számlatulajdonos a 17. és 18. §-ban meghatározott számlavezetési díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A hatóság a határidő lejártát követő 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a számlavezetési díj megfizetésére kötelező határozatot hoz.

(2) A számlavezetési díjat esedékességétől minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese háromszázhatvanötöd részének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után késedelmi pótlék nem számítható fel.

(3) A jegyzékkezelő a számlához való hozzáférést a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék megfizetéséig zárolja. A jegyzékkezelő a számla zárolását a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék hatósághoz történő beérkezését követő 15 napon belül oldja fel.

(4) A 17. § és 18. §-ban, továbbá a (3) bekezdésben rögzített számlavezetési díj és a késedelmi pótlék üzemeltetői és légi jármű üzembentartói teljesítéséhez kapcsolódó zárolás és a zárolás feloldás tényéről a jegyzékkezelő minden esetben értesíti az érintetteket és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és a zárolást feloldását követő 8 napon belül."

8. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az R.

a) 1. § (7) bekezdésének nyitó szövegrészében és a) pontjában, valamint 1. § (8) bekezdésében a "tüzelőanyag" szövegrész helyébe a "forrásanyag" szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében az "Az (5) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A (3)-(5) bekezdésben" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 12. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 12. § (1) bekezdése, valamint a 12/A. § (1) és (3) bekezdése" szöveg,

d) 4. § (6) bekezdésében a "december 31." szövegrész helyébe a "november 2." szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében az "Intézkedéseket" szövegrész helyébe az "Intézkedéseket vagy a megfelelő jelentős változást tartalmazó táblázatot" szöveg,

f) 11. § (4) bekezdésében a "belépőknek az üzemszerű" szövegrész helyébe a "belépőknek - az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontjai esetében - az üzemszerű" szöveg,

g) 12. § (3) bekezdésében az "a tartalék- vagy készenléti üzemmódban tartott, és a szezonális rendszerben üzemeltetett létesítményekre" szövegrész helyébe az "a tartalék- vagy készenléti, illetve szezonális üzemmódban tartott létesítményekre" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R.

a) 6. § (2) bekezdésében az "az adott évben" szövegrész,

b) 11/B. § (2)-(4) bekezdése,

c) 21/A. § (1) bekezdésében az " , amelyet a miniszter közleményben tesz közzé" szövegrész.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet

a) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozatnak és

c) a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015-2019-es időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról szóló, 2014. október 27-i 2014/746/EU bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a kormányrendelet

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági rendeletnek;

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendeletnek és

c) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletének A.3.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A.3.3 A próbaüzem és az üzemszerű működés megkezdésének tervezett ideje (éééé/hh/nn), a létesítmény státusza és annak leírása (folyamatos működés, tartalék üzemmód, készenléti üzemmód vagy szezonális üzemmód)."

2. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok

1. A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi kategóriák IPCC és egységes környezethasználati eng edélyezés szerinti (EKHE) sorszámai

ABCDEFG
1.TevékenységÜvegház-
hatású gáz
Tevé-
kenység
IPCC
kódja
Tevékenység IPCC
megnevezése
Tevé-
keny-
ség
EKHE
kódja
Tevékenység EKHE
megnevezése
2.Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek
3.I.Tüzelőanyagok égetése
a 20 MWth-ot meghaladó
bemenő hőteljesítményű
létesítményekben
(kivéve a veszélyes hulladék-
és települési hulladékégető
létesítményeket, az
atomerőművekben
szükségáramforrásként
használt dízelgenerátorokat)
Szén-
dioxid
1.A.1.aKözCélú villamos
energia- és hőtermelés
1.1Tüzelőberendezések
4.1.A.1.CEgyéb energiaipar
5.1.A.3.eEgyéb szállítás
(Csővezeték)
6.1 .B.2.CFáklyázás
7.1.A.2.CVegyipari hőtermelés
8.1.A.2.eÉlelmiszer-ipari
hőtermelés
(élelmiszer, italgyártás,
dohánygyártás)
9.1 .A.2. gEgyéb ipari
hőtermelés
10.1 .A.4.aIntézményi
hőtermelés
11.2.A.4.d.iFüstgáztisztítás
12.II.Ásványolaj-feldolgozásSzén-
dioxid
1.A.1.bOlajfinomítás1.2Ásványolaj- és
gázfinomítók
13.1 .B.2.CFáklyázás
14.III.KokszolásSzén-
dioxid
1.A.1.CSzilárd
tüzelőanyag-előállítás
1.3Kokszoló kemenCék
15.Fémek termelése és feldolgozása
16.IV.Fémérc (beleértve a szulfid
ércet) pörkölése és
zsugorítása
Szén-
dioxid
1.A.2.aVas- és aCélgyártás-
hőtermelés
2.1FémérC (beleértve a
szulfidérCet) pörkölő és
színterelő létesítmények
17.2.C.1.Vas- és aCélgyártás-
teChnológia
18.V.Vas vagy acél termelése
(elsődleges vagy
másodlagos olvasztás),
beleértve a folyamatos
öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett
Szén-
dioxid
1.A.2.aVas- és aCélgyártás-
hőtermelés
2.2Vas és aCél termelésére
szolgáló létesítmények
(elsődleges vagy
másodlagos olvasztás),
beleértve a folyamatos
öntést is 2,5 tonna/óra
kapaCitás felett
19.2.C.1.Vas- és aCélgyártás-
teChnológia
20.V.aVasfémek (beleértve a
vasötvözeteket is) előállítása
vagy feldolgozása, ha
20 MW-ot meghaladó teljes
bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezéseket
működtetnek. A feldolgozás
magában foglalja többek
között a hengerműveket, a
fűtőberendezéseket, a
temperált kohókat,
kovácsműhelyeket,
öntödéket, bevonatolást és
a lemaratást is
Szén-
dioxid
1.A.2.aVas- és acélgyártás-
hőtermelés
2.3Vasfém feldolgozó
létesítmények
21.2.C.2Vasötvözet előállítása-
technológia
2.4Vasfémöntödék
22.V.bElsődleges alumínium
előállítás
Szén-
dioxid és
1.A.2.bNem vasfém
előállítás-
hőtermelés
2.5. aLétesítmények nem vas
nyersfémek ércből,
23.perfluor-
szénhid-
rogének
2.C.3Alumínium előállítás-
technológia
koncentrátumból vagy
másodlagos
nyersanyagokból
kohászati, vegyi vagy
elektrolitikus eljárással
történő előállítására
24.V.cMásodlagos alumínium
előállítása, amennyiben
20 MW-ot meghaladó teljes
bemenő hőteljesítményű
tüzelőegységeket
működtetnek
Szén-
dioxid
1.A.2.bNem vasfém előállítás-
hőtermelés
25.2.C.3Alumínium előállítás-
technológia
26.V.dNem vasfémek előállítása
vagy feldolgozása, beleértve
az ötvözetek előállítását, a
finomítást, az öntést stb., ha
(a redukáló-anyagokként
alkalmazott
tüzelőanyagokat is
beleszámítva) 20 MW-ot
meghaladó teljes bemenő
h ő teljesítményű
tüzelőegységeket
működtetnek
Szén-
dioxid
1.A.2.bNem vasfém
előállítás-
hőtermelés
2.5.bLétesítmények nem
vasfémek, ezen belül
visszanyert termékek
(finomítás, öntés céljából
történő) olvasztására
(ötvözésére is)
27.2.C.5Egyéb fém előállítása-
technológia
28.Ásványanyagipar
29.VI.aCement-klinker napi
500 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező
forgókemencében történő
előállítása vagy gyártása
napi 50 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező más típusú
kemencében történő
kalcinálása
Szén-
dioxid
1.A.2.fÁsványi termékek -
hőtermelés
3.1Cement-klinker napi
500 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező
forgókemencében
történő előállítása vagy
gyártása napi 50 tonnát
meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező más típusú
kemencében történő
kalcinálása
30.2.A.1.Cement/klinker
gyártás-technológia
31.VI.bMész előállítása vagy
dolomit és magnezit napi
50 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező
forgókemencében vagy más
típusú kemencében történő
kalcinálása
1.A.2.fÁsványi termékek
hőtermelés
3.1Mésznek
forgókemencében
történő gyártására
szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás
felett vagy egyéb
égetőkemencében
történő gyártására
szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás
felett
32.VI.c2.A.2.Mészgyártás-
technológia
33.VI.dGipszszárítás vagy
kalcinálás, illetve
gipszkarton és más
gipsztermékek előállítása,
amennyiben 20 MW-ot
meghaladó teljes bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezéseket
működtetnek
1.A.2.fÁsványi termékek
hőtermelés
3.1
34.VII.Üveg gyártása, beleértve az
üvegszálat is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül
Szén-
dioxid
1.A.2.fÁsványi termékek
hőtermelés
3.3Üveg gyártására szolgáló
létesítmények, beleértve
az üvegszálat is,
20 tonna/nap olvasztó-
kapacitáson felül
35.2.A.3.Üveggyártás-
technológia
36.VII.aÁsványi gyapot
szigetelőanyag előállítás,
kőzet, üveg vagy salak
felhasználásával, napi
20 tonnát meghaladó
olvasztási kapacitással
1.A.2.fÁsványi termékek
hőtermelés
3.4Ásványi anyagok
olvasztására, ideértve az
ásványi szálakat is,
előállítására szolgáló
létesítmények
20 tonna/nap olvadási
kapacitás felett
37.2.A. 4.d.iiEgyéb ásványanyag
ipari termelés
38.2.A.4.d.iFüstgáztisztítás
39.Kerámia termékek égetéssel történő gyártása
40.VIII.aTetőcserép, tégla, tűzálló
tégla gyártása 75 tonna/nap
termelési kapacitáson felül
és/vagy ahol a kemence
térfogata 4 m3 és abban az
árusűrűség a 300 kg/m3-t
meghaladja
Szén-
dioxid
1.A.2.fÁsványi termékek
hőtermelés
3.5Kerámiatermékek
égetéssel történő
gyártására szolgáló
létesítmények,
különösen csempék,
téglák, tűzálló téglák,
kőáruk vagy porcelánok
gyártása
75 tonna/nap
kapacitáson felül és/vagy
ahol
41.2.A.4.aKerámiaégetés-
technológia
42.2.A.4.d.iFüstgáztisztítás
43.VIII.bCsempe, kőáru vagy
porcelán gyártása
75 tonna/nap termelési
kapacitáson felül és/vagy
ahol a kemence térfogata
4 m3 és abban az árusűrűség
a 300 kg/m3-t meghaladja
1.A.2.fÁsványi termékek
hőtermelés
a kemence térfogata
4 m3 és abban az
árusűrűség a 300 kg/m3-t
meghaladja
44.2.A. 4.aKerámiaégetés-
technológia
45.Egyéb tevékenységek
46.IX.Faanyagból származó pép
(cellulóz), vagy egyéb szálas
anyagok gyártása
Szén-
dioxid
1 .A.2.dCellulózgyártás6. a)Ipari üzemek (cellulóz)
vagy egyéb szálas
anyagok gyártására
47.X.Papír és karton gyártása
20 tonna/nap termelési
kapacitáson felül
Szén-
dioxid
1 .A.2.dPapírgyártás6. b)Ipari üzemek papír és
karton gyártására
20 tonna/nap termelési
kapacitáson felül
48.Vegyipar
49.XI.Salétromsav előállításSzén-
dioxid és
dinitro-
génoxid
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.2.bAlapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például savak:
salétromsav
50.2.B.2Salétromsav előállítás-
technológia
51.XII.Adipinsav (dikarbonsav)
előállítás
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.1.bAlapvető szerves vegyi
anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például
oxigéntartalmú
szénhidrogének:
karbonsavak, aldehidek
52.2.B.3Adipinsav előállítás-
technológia
53.XIII.Glioxál és glioxálsav
előállítás
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés
54.2.B.4Egyéb vegyipari
termelés
55.XIV.Ammónia előállításSzén-
dioxid
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.2.aAlapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például gázok:
ammónia
56.2.B.1Ammónia előállítás-
technológia
57.XV.Nátrium-karbonát (IteCCy
és nátriumhidrogén-
karbonát (NaHCCh) előállítás
Szén-
dioxid
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.2.dAlapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például sók:
nátrium-karbonát
58.2. B.7.Nátrium-karbonát
előállítás-technológia
59.XVI.Ömlesztett szerves
vegyszerek előállítása
krakkolással, reformálással,
részleges vagy teljes
oxidálással vagy hasonló
eljárással, 100 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással
Szén-
dioxid
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.1Alapvető szerves vegyi
anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények
100 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással
60.2.B.8.Egyéb vegyipari
termelés / Petrolkémia
61.XVII.Hidrogén (H2) és szintetikus
gáz előállítása reformálással
vagy részleges oxidálással
25 tonna/napot meghaladó
gyártókapacitással
Szén-
dioxid
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.2.aAlapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például gázok:
hidrogén
62.2.B.Egyéb vegyipari
termelés
63.XVIII.Korom szerves anyagok -
mint például olaj, kátrány,
krakkoló, desztillációs
maradékok -
karbonizálásával járó
előállítása, amennyiben
20MW-ot meghaladó teljes
bemenő hőteljesítményű
tüzelőegységeket
működtetnek
Szén-
dioxid
1 .A.2.cVegyipari hőtermelés4.2.fEgyéb vegyipari
létesítmények, alapvető
szervetlen anyagok ipari
méretű gyártására
64.2.B.8.fEgyéb vegyipari
termelés /
Koromgyártás
65.XIX.Üvegházhatású gázoknak
szállítás és a 2009/31/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelv értelmében
engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolás
céljából való elkülönítésére
használt létesítmények
Szén-
dioxid
66.XX.Üvegházhatású gázoknak a
2009/31/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében
engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolás
céljából való csővezetékek
révén történő szállítása
Szén-
dioxid
67.XXI.Üvegházhatású gázoknak a
2009/31/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében
engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolása
Szén-
dioxid
68.XXII.Az Európai Gazdasági
Térségről szóló
megállapodásban részes
államok területén található
repülőtérről induló vagy oda
érkező légijáratok
üzemeltetése
Szén-
dioxid

2. Megjegyzések:

2.1. IPCC kód: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által előírt közös jelentéstételi formátum szerinti kódok.

2.2. EKHE sorszám: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.

2.3. Küszöbértékek értelmezése: a megadott küszöbértékek maximális kapacitásokra vonatkoznak. Ha egy üzemeltető több, azonos római számmal jelölt tevékenységhez tartozó berendezést üzemeltet egy telephelyen, a küszöbérték megállapítása során ezen berendezések kapacitásának összegét kell figyelembe venni. Az oktatási intézmények és egészségügyi szolgáltatók esetében a tüzelő berendezések küszöbértékének számítása során nem kell figyelembe venni a biztonsági tartalék tüzelőberendezések kapacitását.

2.4. Ha az egység olyan tevékenységet szolgál, amelynek küszöbértéke nincs teljes névleges bemenő hőteljesítményként kifejezve, akkor az ilyen tevékenység küszöbértéke a közösségi rendszerbe történő beillesztéssel kapcsolatos döntéskor elsőbbséget élvez.

2.5. Ha e mellékletben szereplő bármely tevékenység teljesítményére vonatkozó küszöbértéket túlzónak ítélnek egy létesítmény vonatkozásában, a veszélyes és a települési hulladék égetését végző egységeken kívül valamennyi üzemanyag-égetést folytató egységet szerepeltetni kell az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyben.

2.6. Tüzelőberendezés (I): idetartozik minden olyan, a teljesítményhatárt a fenti 2.3. pont szerint elérő berendezés, amelyben tüzelőanyag oxidációja folyik az így termelt hő hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy a termelt hőt energetikai (hő- vagy villamosenergia-termelés) vagy technológiai célra hasznosítják. 2008. január 1-jétől idetartozik a hőbontás (pirolízis, krakkolás) is.

2.7. Ha egy létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményét a közösségi rendszer hatálya alá tartozás meghatározása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képező valamennyi üzemanyagégetést folytató technikai egység névleges bemenő hőteljesítménye összeadandó. Ezen egységek lehetnek valamennyi típusú kazánok, égetőművek, turbinák, fűtőberendezések, kohók, égetők, kalcináló- és égetőkemencék, szárítók és motorok, üzemanyagcellák, vegyi tüzelőberendezések, fáklyázók, hő- vagy katalitikus utánégetők. A 3 MW alatti névleges bemenő hőteljesítményű, továbbá a kizárólag biomasszát használó egységeket e számítás céljából nem kell figyelembe venni. A "kizárólag biomasszát használó egységekbe" azon egységek is beleértendők, amelyek csak indításukhoz vagy leállításukhoz használnak fosszilis tüzelőanyagot.

2.8. Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizátorok regenerálása, petrolkokszgyártás és a kőolaj-feldolgozáshoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai, valamint az azonos telephelyen az ezekhez szükséges energia előállítást biztosító és a technológiai véggázokat elégető, azonos üzemeltető által működtetett tüzelőberendezések.

2.9. Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált acélművek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és technológiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek gyártása. 2008. január 1-jétől nem tartozik ide a vas- és acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben nincs vas-, illetve acéltermelés.

2.10. Üveggyártás (XIII): 2008. január 1-jétől az üveggyártást folytató létesítmény esetében a telephelyen az üvegtermékek előállításakor keletkező valamennyi tüzelési eredetű kibocsátást figyelembe kell venni."

3. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. R 3. mellékeltének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kibocsátási engedély az alábbiakat tartalmazza:)

"i) az engedélyezett kibocsátási kategória (A; B; C);"

2. R 3. melléklete az alábbi m) ponttal egészül ki:

(A kibocsátási engedély az alábbiakat tartalmazza:)

"m) a létesítmény üzemmódjának megnevezése tartalék, készenléti, vagy szezonális üzemmód esetén."

4. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátások nyomon követésére és jelentésére vonatkozó szabályok

Egyes tüzelőanyagok országspecifikus értékei

A) Ha a 601/2012/EU bizottsági rendelet lehetővé teszi országspecifikus fűtőérték és kibocsátási tényező alkalmazását, az alábbi 1. táblázatban szereplő értékeket kell figyelembe venni a kibocsátások számításánál. Ha a táblázatban nem szerepel az adott tüzelőanyag-típus, akkor a 601/2012/EU bizottsági rendelet VI. melléklet 1. pont 1. táblázatában szereplő értékeket kell figyelembe venni. Ha egy adott tüzelőanyagra sem az alábbi 1. táblázat, sem a 601/2012/EU bizottsági rendelet VI. melléklet 1. pont 1. táblázata nem tartalmaz vonatkozó értékeket, úgy azokat egyedileg kell meghatározni.

1. táblázat: Országspecifikus tüzelőanyag fűtőértékek és kibocsátási tényezők

ABCD
1Tüzelőanyag megnevezéseTüzelőanyag kódjele
(LAIR)
Fűtőérték
[MJ/kg]
Kibocsátási tényező
[tCO2/TJ]
2Hazai feketeszén1718,996,1
3Hazai barnaszén1211,9101
4Lignit137110
5Tüzelőolaj60-614274,1
6Fűtőolaj70-7740,477,4
7Földgáz3134a,b56,1
8Kamragáz (kokszolásból)3317a44,4
9Kohógáz343,1a260
10Biogáz3622,7a(54,6)c

a A fűtőérték dimenziója nem MJ/kg, hanem MJ/m3 15 °C-ra vonatkoztatva 1013,25 hPa nyomáson.

b 0 °C-ra vonatkoztatott érték 35,87 MJ/Nm3 1013,25 hPa nyomáson.

c A tiszta biomassza tüzelőanyagokat nulla kibocsátási tényezővel kell figyelembe venni.

B) Amennyiben a 601/2012/EU bizottsági rendelet lehetővé teszi országspecifikus oxidációs tényező alkalmazását, az alábbi 2. táblázatban szereplő értékeket kell figyelembe venni a kibocsátások számításánál.

2. táblázat: Országspecifikus tüzelőanyag oxidációs tényezők

AB
1TüzelőanyagOxidációs tényező
2Szilárd1
3Folyékony1
4Gáz1

"

Tartalomjegyzék