409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési tárgyú törvények módosításával összefüggő közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. év CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program a 300/2008 EK rendeletből, az ehhez kapcsolódó bizottsági végrehajtási rendeletekből, e rendeletből, a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervből, valamint a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről szóló 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján létrehozott nemzeti vészhelyzeti tervből és a légiközlekedési hatóság által a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/C. § (4) bekezdése alapján kiadott nemzeti légiközlekedés védelmi határozatokból áll."

2. § (1) Az R1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A légiközlekedési hatóság az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendeletben előírt feltételek teljesítése esetén engedélyezi a védelmi oktató és oktató szervezet tevékenységét, valamint az e-learning rendszer üzemeltetését. A kiadott engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, valamint honlapján közzéteszi azon személyek, szervezetek elérhetőségét, amelyek harmadik fél részére is vállalnak oktatást, és nyilatkozatukban engedélyt adnak adataik közzétételére. A kiadott védelmi oktatói engedély egy évig hatályos. Az oktató szervezeti engedély két évig hatályos."

(2) Az R1. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programot az 1. melléklet tartalmazza."

3. § Az R1. 13. §-a a következő z) ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság)

"z) lefolytatja az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont b) és d) alpontja, valamint 11.1.4. pont b) alpontja szerinti védelmi háttérellenőrzési eljárást, továbbá a 72/2010/EU rendelet 8. cikk (3) bekezdése alapján nemzeti koordinátort jelöl ki."

4. § Az R1. 14. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"14. szakhatóságként részt vesz az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont b) alpontja és 11.1.4. pont b) alpontja szerinti védelmi háttérellenőrzési eljárásban,"

5. § Az R1. 14/A. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TEK)

"e) terrorkockázati szempontból szakhatóságként részt vesz az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont d) alpontja szerinti védelmi háttérellenőrzési eljárásban,"

6. § (1) Az R1. 15. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az AH)

"e) nemzetbiztonsági szempontból szakhatóságként részt vesz az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont d) alpontja szerinti védelmi háttérellenőrzési eljárásban,"

(2) Az R1. 15. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az AH)

"h) ellenőrzi a repülőtéri személyazonosító kártyák, szigorított védelmi területre jogosító behajtási engedélyek rendeltetésszerű használatát és a vonatkozó előírások betartását, kockázatelemzés alapján kezdeményezi azok visszavonását vagy korlátozását,"

7. § Az R1. 10. alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki:

"16/B. § A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatóságként részt vesz a légiközlekedés-védelemben közreműködő szervezetek által készített védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső minőségbiztosítási program és a védelmi képzési program kibervédelemmel kapcsolatos követelmények megfelelőségének vizsgálatában."

8. § (1) Az R1. 17. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)

"j) saját maga vagy meghatalmazottja útján kiállítja a repülőterek légi oldali területeire történő belépési és járművel történő behajtási engedélyeket,"

(2) Az R1. 17. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)

"q) saját maga vagy meghatalmazottja útján ellátja a belterületi gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos kibocsátói feladatokat,"

9. § Az R1. 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légitársaság)

"a) ha a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 1008/2008/EK rendelet) összhangban kiadott magyar működési engedéllyel rendelkezik, a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programmal összhangban elkészíti és jóváhagyásra a működésének megkezdése előtt vagy a módosítás bevezetése előtt a légiközlekedési hatóságnak benyújtja a védelmi programot, a belső védelmi minőségbiztosítási programot és a védelmi képzési programot, valamint azok módosításait, továbbá gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,"

10. § Az R1. 19. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(Az egyéb jogalany)

"i) ha fél éven belül nem szerez földi kiszolgálói, meghatalmazott ügynöki, ismert szállítói vagy meghatalmazott beszállítói engedélyt, a légiközlekedési hatóság a légiközlekedés védelmi tiszt engedélyét, valamint jóváhagyott légiközlekedés védelmi tervét visszavonja."

11. § Az R1. a következő 16/A. alcímmel egészül ki:

"16/A. Védelmi háttérellenőrzés

22/A. § (1) A légiközlekedés védelme érdekében az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet szerint standard vagy fokozott védelmi háttérellenőrzést kell végrehajtani.

(2) A védelmi háttérellenőrzés lefolytatására kötelezett szervezetek:

a) légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek;

b) az a) pontba tartozó szervezetek esetén kibervédelmi feladatokat ellátó harmadik fél vagy szerződött partner és

c) a nem az a) pontban felsorolt szervezetek alkalmazásában álló, az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 6-E. Függelékében megjelölt fuvarozó esetében az első olyan jogalany, amellyel fuvarozói megállapodást köt.

(3) A védelmi háttérellenőrzést az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.7. pont b) alpontjában foglalt időtartamon belül kell elvégezni.

(4) Standard védelmi háttérellenőrzést kell végezni

a) a repülőterek szigorított védelmi területein kívül, továbbá a repülőtereken kívül

aa) a meghatalmazott ügynök, ismert szállító, meghatalmazott beszállító telephelyein a légiáruhoz és légipostai küldeményekhez, légifuvarozói anyagokhoz, fedélzeti ellátmányhoz és repülőtéri készletekhez közvetlenül, kíséret nélkül hozzáférő személyek esetében és

ab) a védelmi ellenőrzést, belépés-ellenőrzést végző vagy az átvizsgálástól eltérő védelmi intézkedéseket végrehajtó személyek esetében,

b) az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.2. pont c) alpontjában foglalt személyek esetében, valamint

c) a repülőtér szigorított védelmi területein kívüli légi oldali területére jogosító állandó belépési engedéllyel rendelkező légijármű javító és karbantartó szervezetek személyzeténél.

(5) Fokozott védelmi háttérellenőrzést kell végrehajtani

a) a repülőtér szigorított védelmi területére kíséret nélküli belépést lehetővé tévő kártyával rendelkező személyek esetében,

b) a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező légitársaság által az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 1.2. pontjában meghatározott uniós repülőszemélyzeti azonosító CREW jelöléssel ellátott kártyával (a továbbiakban: uniós repülőszemélyzeti azonosító) rendelkező személyek esetében,

c) a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezet létesítménye korlátozott hozzáférési területére rendszeres belépésre jogosító személyazonosító kártyát igénylő személy esetében, valamint

d) a védelmi oktatók, védelmi tisztek, védelmi felelősök és nemzeti légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási ellenőrök esetében.

(6) Mentesülnek a védelmi háttérellenőrzés alól azok a rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, amelyek írásban igazolják a légiközlekedési hatóság részére, hogy saját védelmi háttérellenőrzésük egyenértékű az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1. pontjában meghatározott követelményekkel.

(7) A védelmi háttérellenőrzések során a (2) bekezdésben megjelölt szervezetek dokumentáltan végrehajtják az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont a) és c) alpontjában, valamint 11.1.4. pont a) és c) alpontjában foglalt kötelezettségeket.

(8) A 22/A. § (2) bekezdésében foglalt szervezetek a háttérellenőrzés érdekében kérelmezik a légiközlekedési hatóságtól a védelmi háttérellenőrzés elvégzését az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont b) alpontja és 11.1.4. pont b) és d) alpontja vonatkozásában. A standard és fokozott védelmi háttérellenőrzés kérelemhez csatolni kell a védelmi háttérellenőrzött személy által aláírt beleegyező nyilatkozatát a védelmi háttérellenőrzés lefolytatására, személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát, a díjtétel befizetéséről szóló igazolást, továbbá a fokozott védelmi háttérellenőrzéshez a védelmi háttérellenőrzött személy önéletrajzát, valamint külföldi állampolgár védelmi háttérellenőrzött személyek esetében külföldi erkölcsi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordítását is. A légiközlekedési hatóság a kérelmet megküldi

a) standard háttérellenőrzés keretében az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.4. pont b) alpontjában és 11.2.3.1. pont b) alpontjában foglalt esetben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek, vagy

b) fokozott háttérellenőrzés keretében az a) ponton túl az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont d) alpontjában foglalt esetben a Terrorelhárítási Központnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak.

(9) Ha védelmi háttérellenőrzésre több okból is kötelezett az érintett személy, abban az esetben elegendő egyszer elvégezni a védelmi háttérellenőrzést az érvényességi időn belül. A fokozott védelmi háttérellenőrzési kötelezettséget a standard védelmi háttérellenőrzés megléte nem váltja ki.

(10) Ha az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 11.1.3. pont a) és c) alpontjában, valamint 11.1.4. pont a) és c) alpontjában foglaltak ellenőrzése nem zárul kielégítő eredménnyel, vagy valamelyik hatóság nem tudja végrehajtani a háttérellenőrzést hiányzó dokumentumok vagy egyéb ok miatt, a védelmi háttérellenőrzést sikertelennek kell tekinteni, ezért a légiközlekedési hatóság a kérelmet elutasítja.

(11) A légiközlekedés védelmi tiszti, légiközlekedés védelmi oktatói, nemzeti auditori, EU validátori kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a védelmi háttérellenőrzés meglétét. A kiadott engedélyhez évente szükséges a sikeres fokozott védelmi háttérellenőrzésről igazolást benyújtani a légiközlekedési hatóság részére. Ha az igazolást az engedéllyel rendelkező személy nem nyújtja be, a légiközlekedési hatóság az engedélyét haladéktalanul visszavonja."

12. § Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A repülőterek szigorított védelmi területeire

a) repülőtéri azonosító kártyával,

b) látogató kártyával,

c) uniós repülőszemélyzeti azonosítóval, továbbá annak igazolásával, hogy az adott napon és járaton való tartózkodása indokolt,

d) nem uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyával, továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel, valamint kísérettel az igénybe vett légijárműhöz vagy annak fedélzetére vagy

e) a légiközlekedési hatóság által kiadott légiközlekedés védelmi ellenőrzésre vagy légiközlekedés védelmi felügyeleti tevékenységre jogosító igazolvánnyal

lehet belépni.

(2) Utasként érvényes beszállókártyával vagy azzal egyenértékű utazási jogosultsággal kizárólag az utazáshoz igénybe vett légijárműhöz és annak fedélzetére lehet belépni.

(3) A repülőtéri személyazonosító kártya iránti kérelem tartalmazza, hogy a kérelmező a repülőtér meghatározott zónáiban milyen tevékenységet végez. A repülőtéri személyazonosító kártya kiadásának feltétele a sikeres védelmi háttérellenőrzés megléte, valamint a tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés teljesítésének igazolása. A kérelemhez csatolni kell a 22/A. § (6) és (7) bekezdésében megjelölt védelmi háttérellenőrzés sikeres elvégzéséről szóló nyilatkozatot és a légiközlekedési hatóság által kiállított engedélyt.

(4) A repülőtéri személyazonosító kártya érvényességi ideje - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - három év.

(5) Ha az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyát Magyarországon a működési engedéllyel rendelkező légitársaság állítja ki, annak érvényességi ideje öt év.

(6) A gépjárművek a repülőtér légi oldalán vagy SRA területen az üzemben tartó által vagy a nevében - a hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás nélkül vagy korlátozással - kiállított állandó vagy ideiglenes behajtási engedéllyel tartózkodhatnak. A behajtási engedélyt kiállító ellenőrzi az ott tartózkodás indokoltságát. A behajtási engedély legfeljebb ötéves időtartamra adható ki.

(7) A repülőtérre történő belépés és a repülőtér SRA-n történő kísérés részletes szabályait a repülőtér üzemben tartója a repülőtér védelmi programban és a repülőtér rendben határozza meg. A belépésre vonatkozó korlátozásoknak arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.

(8) A repülőtér védelmi programjában ki kell jelölni a belépés során ellenőrzést végző szervezetet, szabályozni kell a személyazonosság ellenőrzését, a személy, csomag és gépjármű átvizsgálását. A tevékenységet részletesen leíró technológiai utasításokat a védelmi program tartalmazza."

13. § Az R1. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok tagjainak, valamint gépjárműveinek védelmi átvizsgálása alóli részleges vagy teljes mentességet a légiközlekedési hatóság ad. Az engedély megadása esetén az érintett személyek besorolásáról és számáról a C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 1.3.2.2. pontja szerinti tájékoztatást ad a légiközlekedési hatóság a Bizottságnak."

14. § Az R1. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A repülőtér területén a megfigyelést, őrjáratot és egyéb fizikai ellenőrzést a repülőtér üzemben tartója hajtja végre."

15. § Az R1. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légiközlekedési hatóság nemzeti légiközlekedés-védelmi határozatban rendeli el a szigorúbb intézkedések bevezetését, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot."

16. § Az R1. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A harmadik ország által megkövetelt, magyar repülőtéren alkalmazandó szigorúbb védelmi intézkedések alkalmazására irányuló kérelmet a légiközlekedési hatóság juttatja el a Bizottságnak."

17. § Az R1. 34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a jóváhagyott meghatalmazott ügynök, ismert szállító, meghatalmazott beszállító két éven belül nem folytat az e jogkörhöz kapcsolódó tevékenységet, a légiközlekedési hatóság az engedélyét visszavonja."

18. § Az R1. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelemhez csatolni kell az ismert szállító védelmi tisztjének kinevezését, az ismert szállító védelmi programját és a légiközlekedési védelmi feladatok ellátásával összefüggő uniós előírásokban meghatározott információkat, nyilatkozatokat. A védelmi programban foglaltak teljesülését a légiközlekedési hatóság ellenőrzi. Az ismert szállító a szállítmány átadásakor köteles meggyőződni arról, hogy azt egy meghatalmazott ügynöknek adja át."

19. § Az R1. a következő 36/B-36/D. §-sal egészül ki:

"36/B. § A légiközlekedési hatóság végrehajtja a nemzeti polgári légiközlekedés védelmi programjában szereplő biztonsági vészhelyzeti terveket.

36/C. § Ha az 1008/2008/EK rendelettel összhangban a légitársaság légiáru fuvarozásra kiadott magyar működési engedéllyel rendelkezik, a nemzeti vészhelyzeti tervben szereplő berakodást megtiltó értesítés esetére eljárást dolgoz ki, valamint végrehajtja a nemzeti vészhelyzeti tervben foglaltakat.

36/D. § A légiközlekedési hatóság által jóváhagyott meghatalmazott ügynöki minősítéssel rendelkező jogalany a Légiközlekedés Védelmi Programjában a nemzeti vészhelyzeti tervben szereplő berakodást megtiltó értesítés esetére eljárást dolgoz ki, valamint végrehajtja a nemzeti vészhelyzeti tervben foglaltakat."

20. § Az R1. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az a légitársaság vagy jogi személy jelöli ki és ellenőrzi az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 8.1.4.4. pontja szerint, amely részére az szállít. A meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, meghatalmazott beszállítók listáját a légiközlekedési hatóság a honlapján közzéteszi."

21. § Az R1. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben foglalt feladatok gyakorlására és az eredmények értékelésére a 2 millió fő feletti utasforgalommal rendelkező kereskedelmi repülőtér esetében évente, ezt az utasforgalmat el nem érő kereskedelmi repülőterek esetén kétévente kell végrehajtani. A védelmi gyakorlat irányítója az a szervezet, amely éles kényszerhelyzet esetén az irányító. A védelmi gyakorlat időpontjáról a légiközlekedési hatóságot legalább a védelmi gyakorlat időpontja előtt egy hónappal tájékoztatni kell."

22. § Az R1. 40/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A légiközlekedési hatóság a kockázatelemzés keretében a kockázatok felmérésére útmutatót tesz közzé a honlapján."

23. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

24. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés m) pontjában a "listás szállítóra" szövegrész helyébe az "a 100 főnél több munkavállalót foglalkoztató vámmentes boltra" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "főigazgatója és" szövegrész helyébe a "főigazgatója, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója és" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az "a közlekedésért felelős miniszter útján küld meg az Európai Unió Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság)" szövegrész helyébe a "megküld a Bizottságnak" szöveg,

d) 13. § s) pontjában, 24. § (2) bekezdésében a "2015/8005/EU" szövegrész helyébe a "C (2015) 8005" szöveg,

e) 40. § (1) bekezdésében a "Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervet készít" szövegrész helyébe az "irányuló eljárásaikat a Kényszerhelyzeti Tervben rögzíti" szöveg,

f) 43. § (2) bekezdésében a "helyiségek használatáért" szövegrész helyébe a "helyiségek és parkolás használatáért" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az R1.

1. 6. § (3) bekezdése,

2. 6. § (5) bekezdése,

3. 7. § (2) bekezdésében az "és együttműködő hatóságok" szövegrész,

4. 11. § d) pontja,

5. 13. § k) pontjában az "annak eredményéről tájékoztatja az LVB-t," szövegrész,

6. 13. § n) pontjában az "a közlekedésért felelős miniszter útján" szövegrész,

7. 13. § p) pontjában az "azt megküldi a közlekedésért felelős miniszternek," szövegrész,

8. 13. § x) pontja,

9. 15. § i) pontja,

10. 16. § d) pontja,

11. 17. § (1) bekezdés k) pontja,

12. 18. § b) pont nyitó szövegrészében a "Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i" szövegrész,

13. 19. § e) pontja,

14. 25. § (2) bekezdése,

15. 31. § (3) bekezdése,

16. 40. § (2) bekezdésében a "Légiközlekedés Védelmi és" szövegrész.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet módosítása

26. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 19. pontjában, 24. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 24. § (2a) bekezdésében, 24. § (4b) bekezdésében, 24/A. § (1a) és (2) bekezdésében, 31. § (3) és (4) bekezdésében, 31/A. § (1) és (3) bekezdésében, 31/A. § (4) bekezdés a) pontjában, 81. § (3a) és (3b) bekezdésében, 89. § (4b) és (4c) bekezdésében, 113. § (6) bekezdésében, 117/A. §-ában, valamint 120/E. §-ában az "automatizált" szövegrész helyébe az "automatikus" szöveg, továbbá

b) 2. § (1) bekezdés 20. és 21. pontjában, valamint 19. mellékletében az "automatizált" szövegrészek helyébe az "automatikus" szöveg

lép.

3. Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. § Hatályát veszti az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet.

4. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magyarországi székhellyel rendelkező EETS szolgáltatót a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének hiánytalan benyújtását követő 180 napon belül a felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi, ha a következő feltételeknek eleget tesz:

a) az útdíjszedővel kötött hatályos szerződéssel,

b) legalább kétévente auditált, átfogó kockázatkezelési tervvel, valamint

c) üzleti jó hírnévvel

rendelkezik."

29. § Az R2. 12. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Az EETS szolgáltató szükség esetén olyan fedélzeti eszközt biztosít az ügyfelei részére, amely megfelel

a) az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvben,

b) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint

c) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben

meghatározott követelményeknek.

(2d) A felügyeleti szerv kötelezheti az EETS szolgáltatót a (2c) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítésének igazolására."

30. § Az R2. 18. alcíme a következő 44/B. §-sal egészül ki:

"44/B. § (1) Ha az útdíjszedő a rendelkezésére álló adatok alapján okkal feltételezi, hogy egy vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező átjárhatósági rendszerelem a rendeltetésszerű használat során nem felel meg a megfelelőségi és használati alkalmassági követelményeknek, erről haladéktalanul tájékoztatja a tanúsító szervet.

(2) A tanúsító szerv az átjárhatósági rendszerelem sikertelen működése esetén részletes indokolással ellátott jelentést készít, amelyet megküld a felügyeleti szervnek. A jelentés indokolásában ki kell térni arra, hogy a hibás működés

a) a műszaki előírások helytelen alkalmazásának, vagy

b) a műszaki előírások elégtelenségének

következménye-e.

(3) A felügyeleti szerv a vizsgálati jelentés alapján az átjárhatósági rendszerelem használatát korlátozza vagy megtiltja, és indokolással ellátott döntéséről - a tanúsító szerv jelentésének egyidejű megküldésével - értesíti az útdíjszedőt, az Európai Bizottságot, valamint az átjárhatósági rendszerelem gyártóját vagy annak képviselőjét. A felügyeleti szerv döntésében tájékoztatást kell adni a döntéssel szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint azok határidejéről is.

(4) Ha a tanúsító szerv megállapítja, hogy egy CE-jelöléssel ellátott átjárhatósági rendszerelem nem felel meg az átjárhatósági követelményeknek, erről indokolással ellátott jelentést készít, amelyet megküld a felügyeleti szervnek.

(5) A felügyeleti szerv a (4) bekezdésben meghatározott jelentés alapján kötelezi az átjárhatósági rendszerelem gyártóját vagy annak képviselőjét, hogy állítsa helyre az átjárhatósági rendszerelem műszaki előírásoknak való megfelelőségét vagy a megállapított feltételek szerinti használatra való alkalmasságát, és erről a döntéséről értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot."

5. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

31. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A helyi önkormányzat közlekedésszervezője, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője (a továbbiakban együtt: közösségi közlekedésszervező) vagy a közösségi közlekedési szolgáltató által a 21. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szerződés alapján végzett közvetítési tevékenység nem diszpécserszolgálati tevékenység."

6. A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

32. § Hatályát veszti a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 8. § (8) és (9) bekezdése.

7. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól szóló 514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól szóló 514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdése,

b) 3. § (3) bekezdés c) pontja.

8. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt 10. Közlekedési ügyek táblázat F:44a. mezőjében a "21 nap" szövegrész helyébe a "45 nap" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt 10. Közlekedési ügyek táblázat F:46 mezőjében a "-" szövegrész helyébe a "21 nap" szöveg

lép.

35. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

36. § A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A koordináló szerv részére meghatározott feladatokat)

"b) az M3 járműkategória tekintetében a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"

(látja el.)

10. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

38. § Ez a rendelet

a) a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet,

c) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról szóló, 2010. január 8-i 18/2010/EU bizottsági rendelet, valamint

d) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i 72/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

39. § Ez a rendelet az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének, 5. cikk (4) bekezdésének, 16., valamint 17. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program

Védelmi képzési program

1. Általános rendelkezések

1.1. A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet felelős a légiközlekedés védelmi képzési programjában meghatározott oktatások tematikáinak, képzési anyagainak aktualizálásáért.

2. A védelmi képzési program elemei

2.1. A védelmi képzési program legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) vonatkozó jogszabályok;

b) képzési program célja;

c) a képzéssel kapcsolatos feladatok, szervezeti felelősségi körök részletezése;

d) munkaerő felvételi folyamatok ismertetése az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.1. pontja alapján;

e) a védelmi háttérellenőrzés kifejtése, végrehajtása az érintett munkavállalók tekintetében;

f) szükséges képzések fajtái és azok részletezése munkakörökre lebontva;

g) részletes oktatási tematikák;

h) a képzési rendszer leírása (e-learning/oktató);

i) oktatások gyakorisága;

j) időszakos oktatások részletezése;

k) az oktatások időtartama;

l) vizsga menete, a nem megfelelt vizsgázókkal kapcsolatos további intézkedések;

m) dokumentálás (jelenléti ív, tesztlapok, vizsga jegyzőkönyv, tanúsítvány);

n) e-learning rendszer esetében a tanúsítványt aláíró személyének meghatározása és

o) képzések nyilvántartása.

2.2. A képzési program mellékletében szükséges feltüntetni a képzéssel kapcsolatos mintákat.

Tanfolyamok jóváhagyása

3. Általános rendelkezések

3.1. Az oktató, valamint az oktató szervezet minden tanfolyam és oktatás előtt köteles legalább 5 nappal elektronikus úton értesíteni a légiközlekedési hatóságot a hatóság által megadott elérhetőségen a tanfolyam típusáról, időpontjáról és a célközönségről.

3.2. A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján a védelmi ellenőrök éves alap- és ismeretmegújító képzés tematikáját a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. A tanfolyamok tartalmának jóváhagyását a légiközlekedési hatóság végzi.

4. Tantermi tanfolyamok

4.1. A tanfolyam tartalmának jóváhagyása az oktatói engedély kérelmek benyújtásával egyidejűleg történik az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.5. pontja szerinti oktatás kivételével.

4.2. A kérelemhez csatolni kell a részletes tematikát, illetve a tanórák teljes anyagát.

4.3. Tantermi képzés esetén a maximális létszám 20 fő.

4.4. A tantermi oktatást úgy kell kialakítani, hogy a képzés oktatásra alkalmas helyiségben történjen.

5. E-learning képzés

5.1. A kérelemhez csatolni kell az e-learning rendszer légiközlekedés védelmével kapcsolatos teljes tananyagát, valamint a légiközlekedési hatóság részére hozzáférést kell biztosítani a rendszerhez ellenőrzés céljából.

5.2. Részletezni szükséges, hogy ki felel az e-learning rendszer felügyeletéért, valamint szakmai tartalmáért.

5.3. Az e-learning rendszer engedélyének időbeli hatálya 5 év.

5.4. A rendszert szakmailag és informatikailag is felügyelni kell.

5.5. A rendszer felügyeletére ki kell jelölni egy felelős személyt.

5.6. Az informatikai felügyeletet külső szervezet is elláthatja.

5.7. A szakmai felelős személy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi oktató lehet, aki felel a szakmai tartalom folyamatos aktualizálásáért.

5.8. Az e-learning rendszerhez való hozzáférést védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól.

5.9. A résztvevőknek egyéni belépési kóddal kell rendelkezniük.

5.10. A rendszerhez csak megfelelő háttérellenőrzés után lehet hozzáférni.

Képzések fajtái

6. Általános rendelkezések

6.1. A védelmi ellenőrzést végzők vizsgáztatását a rendőrség szervezi és végzi a BM rendelet alapján.

7. Alapszintű képzés (11.2.2.)

7.1. Alapszintű képzést kell tartani

a) a BM rendelet alapján a VÉD-I, VÉD-IV, FEL képzettségű védelmi ellenőröknek, valamint

b) a repülőtéri belépés-ellenőrzést végző, a megfigyelésben és az őrjáratokban közreműködő személyeknek, a védelmi tiszteknek és védelmi felelősöknek.

7.2. A 7.1. alpont b) pontja esetében az alapszintű képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8. Munkakör-specifikus képzések

8.1. Általános rendelkezések

8.1.1. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.1-11.2.3.4., valamint a 11.2.4. pontja szerinti képzéseit a BM rendelet szabályozza.

8.1.2. A képzések kompetenciáit az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2. pontja határozza meg.

8.2. A repülőtéri belépés-ellenőrzést végző, valamint a megfigyelésben és az őrjáratokban közreműködő személyek speciális képzése [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.5.]

8.2.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik belépés-ellenőrzést, járőrözést végeznek a repülőtéren vagy egyéb jogalanynál.

8.2.2. A képzés időtartama az alapképzéssel együtt legalább 4 x 45 perc.

8.3. A légi járművek védelmi célú átvizsgálását végző személyek képzése [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.6.]

8.3.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik légijármű átvizsgálást végeznek.

8.3.2. A képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8.4. A légi járművek védelmét biztosító személyek képzése [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.7.]

8.4.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik a légijármű fizikai védelméért felelősek.

8.4.2. A képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8.5. A poggyász-egyeztetést végző személyek képzése [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.8.]

8.5.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik a poggyász összeegyeztetést végzik.

8.5.2. A képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8.6. Az áru és a postai küldemények esetében az átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseket végző személyek képzése [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.9.]

8.6.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik a légiáru és postai küldemények egyéb védelmi ellenőrzését végzik.

8.6.2. A képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8.7. A légifuvarozói postai küldemények, a légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek esetében az átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseket végző személyek képzése [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.10.]

8.7.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik a légifuvarozói postai küldemények/fuvarozói anyagok, valamint fedélzeti ellátmány, repülőtéri készlet egyéb védelmi ellenőrzését végzik.

8.7.2. A képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8.8. Védelmi tisztek és védelmi felelősök képzése

8.8.1. A képzés a védelmi tiszteknek szükséges, valamint a több telephellyel rendelkező meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók vagy meghatalmazott beszállítók védelmi felelőseinek, illetve a repülőtéri készletek ismert beszállítói védelmi felelőseinek.

8.8.2. A képzés időtartama védelmi tisztek esetében legalább 40 óra, védelmi felelősök esetében 20 óra.

8.8.3. A képzést a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szervezi és tartja a légiközlekedési hatóság által kiadott tantervi és vizsgakövetelményeknek megfelelően, a légiközlekedési hatóság bevonásával a védelmi tisztek esetében.

8.8.4. A védelmi felelősöknek szükséges 11.2.5. pont szerinti képzést védelmi oktató is megtarthatja, amennyiben megfelel a 12.4. alpont feltételeinek. A tanfolyam megtartását külön kérelmezni kell a légiközlekedési hatóságtól.

8.9. A védelmi tudatosságnövelő képzés [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.6.]

8.9.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges, akik a repülőtér szigorított védelmi területére önállóan beléphetnek, valamint az uniós repülőszemélyzeti azonosítóval rendelkezőknek.

8.9.2. A képzés időtartama legalább 3 x 45 perc.

8.10. Általános védelmi tudatosság képzés [(EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.7.]

8.10.1. A képzés a szállítási láncban érintett azon résztvevőknek szükséges, akik légiáruhoz hozzáférhetnek.

8.10.2. A képzés időtartama legalább 2 x 45 perc.

8.11. Kiberfenyegetésekhez kapcsolódó feladatokkal és felelősségi körökkel rendelkező személyek képzése

8.11.1. Kibervédelmi tudatosság képzés

8.11.1.1. A képzés azoknak a személyeknek szükséges,

a) akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol egy esetleges kibervédelmi incidenst okozhatnak (pl. fizikailag be tudnak avatkozni az elektronikus rendszerekbe);

b) akik rendelkeznek belépési kóddal bármely elektronikus rendszerhez; vagy

c) akik elektronikus információs rendszert kezelnek, de nincs adminisztrációs jogosultságuk.

8.11.1.2. A képzés időtartama legalább 4 x 45 perc.

8.11.2. Kibervédelmi tudatosság oktatás tematikája:

a) tudatossági ismeretek kialakítása a kibervédelmi kockázatokról és sebezhetőségről;

b) a kibertámadások módszereinek ismerete;

c) a kibertámadások megelőzésére alkalmazott eljárások ismerete, a következmények csökkentésének ismerete és

d) a lehetséges kibertámadások, gyanús tevékenységek felismerésének ismerete.

8.11.3. A kibervédelmi felelős oktatására vonatkozó követelményeket az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 13. § (8) bekezdése tartalmazza.

9. Robbanóanyag-kereső kutyák képzése

9.1. Kötelező általános képzés

9.1.1. A kiképzés tartalmát a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá robbanóanyag-kereső kutyák képzési terv formájában.

9.1.2. A kiképzés gyakorlati és munkahelyi elemének oktatását a légiközlekedési hatóság által az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 12.9.3. pontjára jóváhagyott légiközlekedés védelmi oktató vagy oktató szerv végezheti, amely rendelkezik az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.5. pontja szerinti jóváhagyott oktatóval/kiképzővel.

9.2. Alapkiképzés

9.2.1. A képzési terv tematikája legalább a 2015/8005/EU bizottsági végrehajtási határozat Mellékletének 12.9.4.1. pontjában előírt kompetenciákat tartalmazza.

9.3. Szinten tartó képzés

9.3.1. A szinten tartó képzések kompetenciái azonosak az alapkiképzés kompetenciáival.

9.4. Robbanóanyag-kereső kutyák képzésének adminisztrációja

9.4.1. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 12.9.3.13. pontja szerinti nyilvántartást összesítő táblázat formájában kell elkészíteni, amely tartalmazza a teljesített képzések óraszámát munkakörnyezetre lebontva.

9.5. Vizsgáztatás

9.5.1. A robbanóanyag-kereső kutyás team vizsgáztatását a légiközlekedési hatóság által kiadott Vizsgaszabályzat alapján kell végrehajtani.

Szinten tartó képzés

10. Általános rendelkezések

10.1. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.1-11.2.3.4. pontja szerinti képzésekről a BM rendelet rendelkezik.

11. Részletes követelmények

11.1. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.5-11.2.8. pontja szerinti képzéseket legalább 3 évente meg kell ismételni.

11.2. A szinten tartó képzések időtartama legalább 2 x 45 perc.

11.3. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.5. pontja szerinti szinten tartó képzés időtartama 8 óra, amelyet a védelmi tisztek esetében a légiközlekedési hatóság tart 3 évente. A képzés időtartama védelmi felelősök esetében 2 óra, amelyet szintén legalább 3 évente meg kell ismételni.

Oktatók

12. Általános követelmények

12.1. Az oktató felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves légiközlekedés védelemben eltöltött tapasztalattal rendelkezik, különös tekintettel az oktatni kívánt területre. Egy tanfolyamon az egyes szakmai részterületeket felsőfokú végzettség nélkül, legalább 10 év szakmai tapasztalattal is lehet oktatni. Az elvégzett tanórát ilyen esetben a felelős oktatóval vagy oktató szervezettel közösen kell leigazolni.

12.2. Óraadó oktató az lehet, aki egy tanfolyamon belül egyes részterületeket oktat, de legfeljebb a tanfolyam óraszámának egy harmadában.

12.3. Oktató az lehet, aki oktatói tanfolyamot végzett, vagy pedagógusi vagy andragógiai diplomával rendelkezik.

12.4. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.5. pontja szerinti képzést olyan oktató tarthat, aki rendelkezik maga is a légiközlekedési hatóság által tartott (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.5. pontja szerinti képzéssel.

12.5. Az oktató a kérelemmel egyidejűleg benyújtja a légiközlekedési hatósághoz az oktatni kívánt területre vonatkozó tematikát, amely tartalmazza a teljes tananyagot, részletes ismertetést a kompetenciákról, óratervet, valamint a sikeres védelmi háttérellenőrzésről szóló igazolást.

12.6. Az óraterv az alábbiakat tartalmazza:

a) cím, tárgy, téma;

b) az óra célja;

c) referenciaanyagok;

d) bevezetés;

e) órák tananyagainak vázlata;

f) tanítási stratégia;

g) tanítási segédeszközök;

h) összegzés;

i) tesztek;

j) értékelés és

k) a foglalkozás egyes részeinek időtartamai.

12.7. Saját szervezeten belül légiközlekedés védelmi oktató az a jóváhagyott védelmi tiszt lehet, aki elvégezte az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.5. pontja szerinti képzést, és legalább 1 éves védelmi tiszti tapasztalattal rendelkezik. Ebben az esetben a légiközlekedés védelmi oktató az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.6., 11.2.7., valamint 11.2.3.9. pontja szerinti képzésekre szerezhet oktatói engedélyt.

12.8. Az együttműködő hatóságok esetében légiközlekedés védelmi oktató mentesülhet az oktatói tanfolyam elvégzésének követelménye alól, amennyiben elvégezte az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.5. pontja szerinti képzést, és kizárólag saját szervezeten belüli oktatásokat tart. Ebben az esetben a légiközlekedés védelmi oktató az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.6.2. pontja szerinti képzésre szerezhet oktatói engedélyt.

12.9. Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11.2.3.1-11.2.3.4. és 11.2.4. pontja szerinti képzések esetében az oktatónak rendelkeznie kell az adott területre szóló védelmi ellenőri vizsgával.

12.10. Az oktató köteles tananyagát folyamatosan aktualizálni.

13. Oktatók képzése

13.1. Oktatói tanfolyamot a légiközlekedési hatóság tart, vagy a nevében eljáró jóváhagyott légiközlekedés védelmi oktató szervezet / oktató.

13.2. Az oktatói tanfolyam időtartama legalább 32 óra.

13.3. Az oktatók szinten tartó képzését 5 évente kell megtartani, amelynek időtartama legalább 1 nap.

14. Oktatói tanfolyam tematikája:

a) oktatás tervezése (felkészülés az oktatásra, óravázlat elkészítése),

b) oktatás lebonyolítása (oktatási technikák ismertetése, oktatási segédeszközök használata),

c) hatékony kommunikáció és nyilvános beszéd,

d) légiközlekedés védelem oktatása és

e) kiértékelés.

15. Légiközlekedés védelmi oktató szervezetek

15.1. Az oktató szervezet jóváhagyását helyszíni szemle előzi meg.

15.2. Az oktató szervezetnek rendelkeznie kell:

a) oktatási területért felelős személlyel;

b) képzési tervvel, oktatási tananyaggal;

c) legalább 2 fő légiközlekedési hatóság által jóváhagyott légiközlekedés védelmi oktatóval a kérelmezett légiközlekedés védelmi területek jogosultságai tekintetében: oktató szervezettel munka vagy megbízási jogviszonyban áll, és más oktató szervezetnél nem oktat, illetve egyéni oktatási tevékenységet nem végez;

d) legalább 1 darab 20 fő befogadására alkalmas oktatóteremmel;

e) gyakorlati oktatás esetén konkrét helyszínnel, oktatáshoz szükséges védelmi berendezésekkel;

f) oktatási segédeszközökkel (pl. tábla, kivetítő stb.) és

g) az összes általa szervezett képzésről nyilvántartással.

16. Uniós légiközlekedés védelmi ellenőr

16.1. Az Uniós légiközlekedés védelmi ellenőrre vonatkozó képesítési követelményeket a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet 7. és 10. §-a tartalmazza.

16.2. Az Uniós légiközlekedés védelmi ellenőr kijelölését a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

16.3. Az Uniós légiközlekedés védelmi ellenőri kijelölés 5 évig érvényes.

16.4. Az Uniós légiközlekedés védelmi ellenőrnek legalább 5 évente szinten tartó képzésen kell részt vennie.

16.5. A légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet az Uniós légiközlekedés védelmi ellenőri képzésekről, és tájékoztatja azokról az Uniós légiközlekedés védelmi ellenőröket.

Egyéb légiközlekedés-védelmi tanfolyamok

17. Minőségbiztosítási ellenőri (nemzeti auditor) tanfolyamok

17.1. Általános rendelkezések

17.1.1. Auditori tanfolyamot a légiközlekedési hatóság tart vagy a nevében eljáró jóváhagyott légiközlekedés védelmi oktató szervezet / oktató.

17.1.2. Auditori képzés keretében elfogadható a nemzetközi szervezet által szervezett auditori vagy a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i 72/2010/EU bizottsági rendelet szerinti tanfolyam.

17.2. Általános minőségbiztosítási ellenőr (auditor) tanfolyam

17.2.1. Célja: a légiközlekedés védelmi jogszabályok átfogó ismerete, auditálási technikák és jelentési ismeretek elsajátítása.

17.2.2. A tanfolyam kompetenciái

a) légiközlekedés védelmével, valamint légiközlekedés védelmi minőségbiztosítással kapcsolatos jogszabályi környezet ismerete hazai és nemzetközi szinten;

b) auditálási technikák, ajánlott gyakorlatok;

c) a repülőterek védelme (repülőtér területei, belépés ellenőrzése, a különböző személyek és személyes tárgyaik átvizsgálása, járművek átvizsgálása, megfigyelés, őrjárat és egyéb fizikai ellenőrzések, tiltott tárgyak);

d) a repülőterek elkülönített területei;

e) a légijárművek védelme (légijármű-átvizsgálás, fizikai védelem);

f) utasok és kézipoggyász átvizsgálása;

g) feladott poggyászok (átvizsgálás, fizikai védelem);

h) légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok;

i) fedélzeti ellátmány;

j) repülőtéri készletek;

k) légiközlekedés védelmi képzés;

l) védelmi berendezések és

m) gyakorlati képzés.

17.2.3. A tanfolyam időtartama legalább 40 óra.

17.3. Áru és postai küldemények minőségbiztosítási ellenőr (Cargo auditor) tanfolyam

17.3.1. Célja: a légiáruval kapcsolatos jogszabályok átfogó ismerete, auditálási technikák és jelentési ismeretek elsajátítása.

17.3.2. A tanfolyam kompetenciái

a) légiáruval, valamint légiközlekedés védelmi minőségbiztosítással kapcsolatos jogszabályi környezet ismerete hazai és nemzetközi szinten;

b) auditálási technikák, ajánlott gyakorlatok;

c) szállítási lánc ismerete;

d) árufogadási eljárások;

e) légiáruval kapcsolatos dokumentálás, kísérő dokumentumok;

f) átvizsgálási eljárások;

g) védelmi státusz;

h) légiáru fizikai védelme;

i) harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt szállító légijármű (ACC3) eljárások és

j) gyakorlati képzés.

17.3.3. A tanfolyam időtartama legalább 32 óra.

17.3.4. Minőségbiztosítási ellenőrök időszakos képzését 5 évente kell megtartani, amelyet a légiközlekedési hatóság szervez vagy a nevében eljáró jóváhagyott légiközlekedés védelmi oktató szervezet / oktató.

Tanúsítás

18. Részletes szabályok

18.1. A légiközlekedés védelmi tisztek, minőségbiztosítási auditorok, valamint oktatók vizsgájának lebonyolítását vizsgabizottság felügyeli.

18.2. A vizsgabizottságba legalább 1 főt a légiközlekedési hatóság delegál.

18.3. A vizsgabizottság legalább 1 tagja rendelkezik nemzeti vagy nemzetközi auditori végzettséggel.

18.4. Az oktatói tanfolyam vizsgaelőadással zárul.

Mentességek

19. Részletes szabályok

19.1. A BM rendelet szerinti VÉD-II. képzéssel rendelkező személyek esetében a 11.2.3.9. pont szerinti képzést megadottnak kell tekinteni.

19.2. A BM rendelet szerinti VÉD-III. képzéssel rendelkező személyek esetében a 11.2.3.10. pont szerinti képzést megadottnak kell tekinteni.

19.3. A védelmi oktatók mentesülnek a 11.2.6.2. pont szerinti képzés alól.

Képzések adminisztrációja

20. Általános szabályok

20.1. Az oktató és az oktatáson részt vevő szervezet köteles regisztrációt vezetni a megtartott képzésről, amelyben szerepelnie kell az oktatott tematikáknak/tantárgyaknak.

20.2. Az oktató és az oktatáson részt vevő szervezet köteles jelenléti ívet vezetni, amelyre fel kell tüntetni az adott képzés pontos nevét az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet szerint.

20.3. Az oktató köteles tesztet kitöltetni a képzésen résztvevőkkel, valamint az e-learning rendszerben vizsgázni kell.

20.4. A vizsgakérdéseket legalább 2 évente felül kell vizsgálni, és legalább 20%-át új kérdésekre kell cserélni.

20.5. A teszten megfelelt vagy nem megfelelt eredményt lehet elérni.

20.6. A megfelelési határ 80%.

20.7. A teszt sikertelensége esetén újbóli vizsgázásra van lehetőség 1 alkalommal, amennyiben ez is sikertelen, ismételt oktatást kell tartani.

20.8. A védelmi tiszt felelőssége a képzések nyilvántartása, amelyek elektronikus formában is kezelhetőek.

21. Tanúsítvány

21.1. Az oktató a jelenléti ív és teszt alapján tanúsítványt állít ki a megfelelt nevére.

21.2. Az e-learning rendszer esetében a tanúsítványt az adott szervezet légiközlekedés védelmi programjában meghatározott személy írhatja alá.

21.3. A tanúsítványok elektronikusan is tárolhatók.

21.4. A tanúsítványon legalább az alábbi adatoknak kell szerepelnie:

a) a kiállító oktató szervezet logója (ha releváns);

b) a résztvevő neve, születési helye, ideje, anyja neve;

c) a képzés pontos megnevezése az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet 11. fejezete alapján;

d) oktató nyomtatott neve, a légiközlekedési hatóság által kiadott engedély száma;

e) a kiállítás dátuma és

f) oktató / felelős személy aláírása vagy elektronikus aláírás.

22. Átmeneti rendelkezés

22.1. A 12.2. pontban hivatkozott oktatói tanfolyam elvégzését 2024. július 1-ig kell igazolni."

2. melléklet a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 10. Közlekedési ügyek táblázat 92. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
92.A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről,
feladatairól és működésének rendjéről szóló
kormányrendelet alapján standard védelmi
háttérellenőrzésre irányuló eljárás.
Az elmúlt 5 évben előfordult
tartózkodási helyek szerinti
valamennyi államban bűnügyi
nyilvántartás ellenőrzésének
tekintetében.
Minden esetben.Vármegyei rendőr-főkapitányság,
Budapesten és Pest vármegyében
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
-30 nap

2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 10. Közlekedési ügyek táblázat a következő 93. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
93.A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről,
feladatairól és működésének rendjéről szóló
kormányrendelet alapján fokozott védelmi
háttérellenőrzésre irányuló eljárás.
A hírszerzési információk és
az illetékes nemzeti hatóságok
rendelkezésére álló minden
egyéb releváns információ,
amely e hatóságok megítélése
szerint szükséges lehet
annak megállapításához,
hogy egy adott személy
alkalmas-e olyan beosztásban
dolgozni, amelynek
előfeltétele a fokozott védelmi
háttérellenőrzés elvégzésének
tekintetében.
Minden esetben.Vármegyei rendőr-főkapitányság,
Budapesten és Pest vármegyében
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
az Alkotmányvédelmi Hivatal és
a Terrorelhárítási Központ
-30 nap

Tartalomjegyzék