442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és (2) bekezdésében,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában és 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.52. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)

"1.52. oktatási igazolványok;"

2. A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Budapesti Corvinus Egyetem" szövegrész helyébe a "Szent István Egyetem" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "10032000-00282857-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00282826-00000000" szöveg

lép.

3. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az oktatási igazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik."

4. § (1) Az R1. 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):]

"e) a 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási igazolványainak kiadása esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala."

(2) Az R1. 6. §-a a következő f) és g) pontokkal egészül ki:

[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):]

"f) az Nktv. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény,

g) az Nktv. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények közül a KIR-ben nyilvántartott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény."

5. § Az R1. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki."

6. § (1) Az R1. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult."

(2) Az R1. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak - oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes."

7. § Az R1. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A köznevelési diákigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött és továbbított tanulói adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban foglaltak szerint jár el."

8. § (1) Az R1. 21. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül - a 12. §-ban meghatározott - igazolást ad ki,)

"d) amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony bejelentése vagy az igénylés továbbítása a jogosult vagy a közreműködő intézmény hibáján kívüli okból nem lehetséges."

(2) Az R1. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az igazolás kiadása a közreműködő intézmény egyedi elbírálása alapján lehetséges, azzal, hogy a kiadott igazolást az igénylés továbbítása után haladéktalanul érvényteleníteni kell, és a 12. § szerinti igazolást kell kiadni."

9. § (1) Az R1. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 23. § c) pontja szerinti jogosult esetében a pedagógusigazolvány-igénylés csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba, továbbá ha az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt a KIR adatbázisában."

(2) Az R1. 26. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A pedagógusigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött személyes adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban foglaltak szerint jár el."

10. § Az R1. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § A közreműködő intézmény a pedagógusigazolványra jogosult kérelmére az elektronikus igénylés továbbítása nélkül is kiadja a 12. § szerinti igazolást, amely 180 napig érvényes."

11. § (1) Az R1. 34. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hiányosnak minősül abban az esetben, ha

a) a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásában - a jogosultnak felróható okból - nem található az igénylés adataihoz hozzárendelhető érvényes fénykép vagy aláírás,

b) a 16. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben szereplő és a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében tárolt adatoktól,

c) a 17. § (6) bekezdésében és a 26. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben szereplő és az IAR rendszerben tárolt adatoktól,

d) az igénylésben szereplő adatok eltérnek az e-közigazgatásért felelős miniszter személyi- és lakcímnyilvántartásában szereplő adatoktól.

(2) Hiányos igénylés esetén az adatkezelő a hiány észlelésétől számított 8 napon belül elektronikus úton - megfelelő határidő tűzésével - felhívja a közreműködő intézményt a hiánypótlásra, azzal, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben szólítsa fel a jogosultat, hogy a jogszabályban meghatározott módon pótolja az e-közigazgatásért felelős miniszter személyi- és lakcímnyilvántartásában hiányzó fényképet vagy aláírást,

b) az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a külön jogszabályokban meghatározott módon jelentse be az adatváltozásokat,

c) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a külön jogszabályban meghatározott módon jelentse be az adatváltozásokat.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a hiánypótlás az igénylésnek az igénylésre szolgáló felületen történő ismételt rögzítésével és továbbításával teljesíthető. Ebben az esetben, valamint a (2) bekezdés c) pontja esetében a hiánypótlás teljesítésének ideje nem számít bele a megrendelés teljesítésének határidejébe.

(4) Az igényléstől vagy a megrendeléstől eltérő adatokat tartalmazó oktatási igazolványt, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett oktatási igazolványt (a továbbiakban: hibás oktatási igazolvány) a jogosult eljuttatja a közreműködő intézménynek újragyártás céljából. A hibás oktatási igazolványról a közreműködő intézmény másolatot készít, majd elektronikus úton megküldi az adatkezelőnek, mellékelve az újragyártásra irányuló kérelmet. A hibás oktatási igazolványt az intézmény jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti és a jogosult kérelmére igazolást ad ki. Az adatkezelő - az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével - megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik a megfelelő adattartalmú, hibátlan oktatási igazolvány előállításáról és a jogosulthoz történő eljuttatásáról."

(2) Az R1. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

"(6) A tanulmányi rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási oktatási igazolvány igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok valóságtartalmáért. Amennyiben a jogosult a nyilvántartott adataiban hibát észlel, úgy köteles azt haladéktalanul a közreműködő intézmény felé jelezni és a hiba kijavítását kezdeményezni."

12. § Az R1. 36. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon"

13. § Az R1. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni az oktatási igazolványt - és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban kiadott oktatási igazolványának a beszolgáltatására - a következő esetekben:

a) amennyiben az igazolványra való jogosultság megszűnik,

b) az igazolás kiadásakor, kivéve a 21. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő igazolást,

c) az igazolvány érvényességi idejének végén."

14. § Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. § Az R1.

a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában, 32. §-ában és 42. § (7) bekezdésében az "a e-közigazgatásért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért",

b) 12. § (1) bekezdésében az "a mellékletben meghatározott igazolást" szövegrész helyébe az "az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást",

c) 12. § (3) bekezdésében az "- a 21. § (3) bekezdésben" szövegrész helyébe az "- a 21. § (3) bekezdésében és a 26/A. §-ban",

d) 17. § (4) bekezdésében a "köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)" szövegrész helyébe a "KIR",

e) 19. § (4) bekezdésében az "Nktv. 46. § (13) bekezdésben" szövegrész helyébe az "Nktv. 46. § (20) bekezdésében",

f) 23. § a) pontjában az "Nktv. 63. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Nktv. 63. § (3) bekezdésében és 65. § (9) bekezdésében",

g) 33. §-ában az "A e-közigazgatásért" szövegrész helyébe az "Az e-közigazgatásért",

h) 35. § (1) bekezdésében a "kiadott oktatási igazolványok" szövegrész helyébe a "kiadott diákigazolványok",

i) 37. § (1) bekezdésében a "tanköteles kor felső határát" szövegrész helyébe a "16. életévét"

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

a) 9. § a) pontja,

b) 16. § (6) bekezdése,

c) 17. § (3) bekezdés b) pontja,

d) 18. § (3) bekezdés b) pontja,

e) 19. § (3) bekezdés b) pontja,

f) 26. § (3) bekezdés b) pontja,

g) 33. §-ának második mondata,

h) 35. § (2) bekezdése,

i) 36. § (5) bekezdésében a "(kivéve a jogviszony megszűnésétől az érvényességi idő lejáratáig terjedő időszakot)" szövegrész.

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében az "illetékes kamarát." szövegrész helyébe az "illetékes kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát." szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Hivatal szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott költség.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján a költség nem meghatározható, az adott képzésre a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó."

19. § Az R2.

a) 7. § (4) bekezdésében az "önköltsége" szövegrész helyébe a "költsége", az "önköltségek" szövegrész helyébe a "költségek",

b) 10. § (4) bekezdésében a "48/A. § b) pontjában meghatározott kötelezettség" szövegrész helyébe a "hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség"

szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R2. 7. § (3) bekezdése.

6. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Egyéni felkészülők esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik;

b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni."

22. § Az R3. 7. §-ában a "tizenöt napon belül" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül" szöveg lép.

7. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A pótfelvételi eljárás során)

"i) a felvételi jelentkezési kérelem határidőig történő benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkező a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon történő jelentkezés során az adatokat az e) pontban meghatározott határidőig rögzíti, és postára adja a kinyomtatott, aláírással hitelesített jelentkezési kérelmet. Ha a felvételi jelentkezési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le."

(2) Az R4. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A magyar felsőoktatási intézmények a határon túli székhelyen kívüli képzéseik meghirdetése során - az Nftv. 73. § (3) bekezdés h) pontjában foglaltak figyelembevételével - állami ösztöndíjas képzést is hirdethetnek. Ebben az esetben a jelentkezési kérelmet be lehet nyújtani a felsőoktatási intézmények által biztosított papíralapú nyomtatványon, valamint - e rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően - papír alapon benyújtható a többi dokumentum is."

24. § Az R4. 9. § (2) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell - az Nftv. 3. melléklet II/D. alcímének megfelelően - a jelentkező személyes adatai közül)

"a) a családi és utónevét,

b) a születési családi és utónevét,

c) az anyja születési családi és utónevét,"

25. § (1) Az R4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jelentkezési kérelem hiányos benyújtásának minősül

a) a 9. § (2) bekezdése szerinti adatok hiánya;

b) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar rendszerű érettségi bizonyítvány kibocsátása évének hiánya;

c) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya, ha a kibocsátásának dátuma 2006. január 1. előtti;

d) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a nem magyar rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya;

e) mesterképzésre történő jelentkezés esetén a várható felsőoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének, illetve a korábbi felsőoktatási végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;

f) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá - a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden adatát tartalmazó - helytelensége;

g) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya;

h) ha a benyújtás módja - a 8. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével - nem felel meg a 9. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának;

i) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa adatainak hiánya, ha azt 2003. január 1. után szerezte;

j) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának hiánya, ha azt 2003. január 1. előtt szerezte."

(2) Az R4. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti hiányos kérelmen túl akkor is hiánypótlásra szólít fel, ha

a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok tekintetében a köznevelés információs rendszere az érettségi bizonyítványra,

b) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatok tekintetében a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása a nyelvvizsgára

vonatkozóan nem tartalmaz adatot."

(3) Az R4. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 18. § (1a) bekezdése szerinti egységes vizsgához, illetve vizsgálathoz benyújtandó dokumentumok hiánya esetén azon felsőoktatási intézmény bocsát ki - legkésőbb a jelentkező vizsgáját, illetve vizsgálatát megelőzően 10 nappal - hiánypótlást, amelyik intézményben a jelentkező a vizsgán, illetve vizsgálaton részt vesz."

26. § (1) Az R4. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben az (1) bekezdés a)-c) pont szerinti vizsgálat, illetve vizsga követelményei egy vagy több szakon egységesek, az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény szabályzata helyett a Tájékoztatóban a szak(ok)ra vonatkozóan meghatározott követelmények az irányadóak."

(2) Az R4. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítés lehet. A "nem felelt meg" minősítés esetén - az f) pont kivételével - a jelentkező összpontszáma nulla."

27. § Az R4. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nyelvvizsga letételét igazoló okirat hitelességének megállapítására vonatkozó adatokat a Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítványt kiállító vizsgaközponttól elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel."

28. § (1) Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az R4. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az R4. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

29. § Az R4.

a) 11. § (5) bekezdésében a "45 nappal" szövegrész helyébe a "legkésőbb 45 nappal",

b) 13. § (1) bekezdésében a "12. § (3) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "12. § (3) bekezdésében",

c) 15. § (6) bekezdésében a "23. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében", a "11. § (2) bekezdés b) és e) pontja" szövegrész helyébe a "11. § (2) bekezdés b)-d) és g) pontja",

d) 17. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a "felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával" szövegrész helyébe a "legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával",

e) 17. § (8) bekezdés b) pontjában a "vizsgaeredménnyel," szövegrész helyébe a "vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel",

f) 18. § (3) bekezdésében az "A művészet és művészetközvetítés" szövegrész helyébe az "A sporttudomány, művészet és művészetközvetítés",

g) 48. § (2) bekezdésében a "14. napig" szövegrész helyébe a "8. napig"

szöveg lép.

30. § Hatályát veszti az R4. 5. § (3) bekezdésében az "a képzésért felelős" szövegrész.

8. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

31. § A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében az "április 30-áig" szövegrész helyébe a "december 31-éig" szöveg lép.

9. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés a) pontjában az "egységes, osztatlan tanárképzésben" szövegrész helyébe a "gyógypedagógia alapképzési szakra vagy egységes, osztatlan tanárképzésben",

b) 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "tanárképzésben" szövegrész helyébe a "gyógypedagógia alapképzési szakon vagy tanárképzésben"

szöveg lép.

10. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeit."

34. § Az R5. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a miniszter által elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában."

35. § Hatályát veszti az R5. 16. § (3) bekezdésében a "jóváhagyja a felsőoktatási intézmények kötelezően használandó formanyomtatványait, és" szövegrész.

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

36. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A diákotthon működési feltételeinek felülvizsgálatakor a Hivatal az Nftv. 67. § (3) bekezdés i) pontja alapján felhívja a diákotthon fenntartóját a felülvizsgálathoz szükséges adatok szolgáltatására.

(2) A diákotthon fenntartójától adat kérhető a diákotthon működésének minimális (kötelező) feltételei tekintetében előírtak igazolására.

(3) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett felhívja a diákotthon fenntartóját a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy eredménytelenül telik el, a Hivatal

a) - a nyilvántartás módosítása mellett - a diákotthon nyilvántartásba vett ingatlanát törli a nyilvántartásából,

b) a diákotthon maximális férőhelyszámát a 3. mellékletben meghatározottak figyelembevételével megfelelően csökkenti, vagy

c) a diákotthont törli a nyilvántartásából."

37. § Az R6. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelemhez mellékelni kell az adat vagy az adatváltozás tényét igazoló dokumentumokat. Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén mellékelni kell a módosított képzési és kimeneti követelményeket, továbbá a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény támogató véleményét a módosításról. A módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének, képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására. A módosítási kérelem benyújtására a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidők az irányadóak. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén a 22. § (3) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell."

38. § Az R6. 22. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Magyar felsőoktatási intézménynek másik magyar felsőoktatási intézménnyel közös képzésben indítandó szakirányú továbbképzése nyilvántartásba vehető olyan képzésen, amelyen a közös képzés eredményeként közös oklevél kiállítása történik. A közös szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele során a (7) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak a kérelmező felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített másolatát is, amely a 19. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat tartalmazza. A közös képzés tekintetében alkalmazandó továbbá a 19. § (4) bekezdése is.

(11) Magyar felsőoktatási intézménynek külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele tekintetében a 20. § (1) bekezdésének, (3) és (4) bekezdésének, (5) bekezdés b) és c) pontjának, valamint (6) bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók."

39. § Az R6. 23. alcíme a következő 73. §-sal egészül ki:

"73. § A Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Iskola és Gimnázium fenntartói jogát 2017. február 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogutódlással veszi át."

40. § (1) Az R6. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

41. § Az R6.

a) 4. alcím címében a "működésének engedélyezése" szövegrész helyébe a "működésének engedélyezése és képzésének indítása",

b) 8. § (4) bekezdés c) pontjában a "104/B. §-ában és 104/C. §-ában" szövegrész helyébe a "104/B-104/D. §-ában"

szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

42. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, a 11. §, a 15. § a), d) és g) pontja, valamint a 16. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(3) A 41. § b) pontja 2017. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 28. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS ADATTARTALMA

1. Az igazolás sorszáma.

2. Az igazolás érvényességének vége.

3. A jogosult

a) neve,

b) Nktv.-ben vagy Nftv.-ben meghatározott azonosító száma,

c) születési helye és ideje,

d) lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe),

e) tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje:

ea) nappali,

eb) esti,

ec) levelező,

ed) távoktatás/más sajátos.

4. Az igazolás kiállításának oka:

a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van,

b) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás,

c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás.

5. Az igazolás kiállításának célja: "igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az igazolás érvényességi idejének végéig jogosult."

6. Az igazolás típusa:

a) diákigazolvány helyett kiállított igazolás,

b) pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás.

7. Az igazoláson szereplő intézményi adatok:

a) a jogviszonyt igazoló intézmény

aa) neve,

ab) feladatellátási helyének címe*,

b) második intézmény:

ba) neve,

bb) feladatellátási helyének címe*,

c) gyakorlati képzési hely:

ca) neve,

cb) címe.

8. Az igazolás kiállításának helye és ideje.

9. Az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása.

10. Az intézmény bélyegzője.

11. Kétdimenziós vonalkód, amely a fentiek közül egyes adatokat, köztük a jogosult nevét és címét, valamint hitelesítést tartalmaz.

* feladatellátási hely: az intézmény alapító okiratában szereplő, azon telephely címe, ahol a tanuló vagy hallgató oktatásban részesül. Ha a tanuló vagy hallgató több feladatellátási helyen veszi igénybe az oktatást, akkor azt a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul."

2. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet III. része a következő 5. ponttal egészül ki:

(Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon:)

"5. Sporttudomány képzési terület: edző szakon."

3. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban

1. Agrár képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.állatorvosiEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
kémia.
3.erdőmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
kémia, matematika, egy szakmai előkészítő
tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.andragógia (2017K)A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, történelem.
3.anglisztikaEmelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.
4.germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv (csak
a néderlandisztika és a skandinavisztika
szakirányra történő jelentkezés esetén
választható).
5.keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán,
kínai, koreai, mongol, tibeti,
török, újgörög)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán
nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.
6.magyarEmelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.
7.közösségszervezés
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervezés,
humánfejlesztő)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem.
8.néprajzA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem.
9.ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
asszirológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.
10.pedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, fizika, földrajz, kémia,
természettudomány, francia nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv,
spanyol nyelv, bármely nemzetiségi nyelv
(és irodalom), történelem.
11.pszichológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, történelem.
12.régészetEmelt szinten kell teljesíteni: történelem.
13.romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz,
román, román nemzetiségi,
spanyol)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: a szakiránynak
megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, spanyol nyelv.
14.romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.
15.romológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
16.szabad bölcsészetA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.
17.szlavisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: bolgár, cseh,
lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb
nemzetiségi, szlovák, szlovák
nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, horvát nyelv, horvát (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, latin nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák
(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.
18.történelem [önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: történelem,
régészet (2017K)]
Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

3. Jogi képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.jogászA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

4. Gazdaságtudományok képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.alkalmazott közgazdaságtanEmelt szinten kell teljesíteni: matematika.
3.gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés (2017K)
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés
Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

5. Műszaki képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.energetikai mérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika.
3.építészmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.
4.építészmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek, magyar nyelv és
irodalom, történelem.

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.általános orvosEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.
3.fogorvosEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.
4.gyógyszerészEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

7. Társadalomtudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.informatikus könyvtárosA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek.
3.kommunikáció és
médiatudomány
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
4.kulturális antropológia (2017K)A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: földrajz, magyar
nyelv és irodalom, társadalomismeret,
történelem.
5.nemzetközi tanulmányokA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
6.politológia (politikatudomány)A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
7.szociális munkaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
8.szociálpedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
9.szociológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
10.társadalmi tanulmányok
(2017K)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

8. Természettudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.matematikaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
földrajz, kémia, matematika.

Megjegyzés: A táblázatban "(2017K)" jelzéssel ellátott szakok, szakirányok utoljára a 2017. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban hirdethetők meg."

4. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban

1. Államtudományi képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.államtudományiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, magyar nyelv és irodalom,
történelem, katonai alapismeretek,
rendészet ismeretek.
3.nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, földrajz, magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, katonai
alapismeretek, rendészet ismeretek.
4.nemzetközi igazgatásiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti
ismeretek, magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, katonai alapismeretek,
rendészet ismeretek, közgazdasági
alapismeretek, közgazdaság ismeretek.

2. Agrár képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.állatorvosiEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
kémia.
3.erdőmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
kémia, matematika, egy szakmai előkészítő
tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.

3. Bölcsészettudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.anglisztikaEmelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.
3.germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom.
4.germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: néderlandisztika
vagy skandinavisztika)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv.
5.keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán,
kínai, koreai, mongol, tibeti,
török, újgörög)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán
nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.
6.magyarEmelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.
7.közösségszervezés
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervés,
humánfejlesztő)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem.
8.néprajzA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, társadalomismeret.
9.ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
asszíriológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.
10.pedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, fizika, földrajz, francia nyelv,
kémia, magyar nyelv és irodalom,
matematika, német nyelv, orosz nyelv,
olasz nyelv, spanyol nyelv, bármely
nemzetiségi nyelv (és irodalom),
természettudomány, történelem, oktatási
alapismeretek, pedagógia ismeretek.
11.pszichológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
biológia, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, pszichológia, történelem, oktatási
alapismeretek, pedagógia ismeretek.
12.régészetEmelt szinten kell teljesíteni: történelem.
13.romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz,
román, román nemzetiségi,
spanyol)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: a szakiránynak
megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, spanyol nyelv.
14.romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv
német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom.
15.romológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
16.szabad bölcsészetA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
17.szlavisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: bolgár, cseh,
lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb
nemzetiségi, szlovák, szlovák
nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi
nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és
irodalom, latin nyelv, német nyelv,
német nemzetiségi nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv,
szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom,
szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
(nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán
nyelv.
18.történelemEmelt szinten kell teljesíteni: történelem.

4. Jogi képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.jogászA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

5. Gazdaságtudományok képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.alkalmazott közgazdaságtanEmelt szinten kell teljesíteni: matematika.
3.gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés
Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

6. Műszaki képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.energetikai mérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
elektronikai alapismeretek, gépészeti
alapismeretek, épületgépészet ismeretek,
gépészet ismeretek, vegyipar ismeretek,
elektronika ismeretek.
3.építészmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.
4.építészmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: fizika, matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem,
építészeti és építési alapismeretek,
építőipar ismeretek.

7. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.általános orvosEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.
3.fogorvosEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.
4.gyógyszerészEmelt szinten kell teljesíteni: biológia és
fizika vagy kémia.

8. Társadalomtudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.informatikus könyvtárosA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek.
3.kommunikáció és
médiatudomány
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
4.nemzetközi tanulmányokA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
5.politikatudományA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
6.szociális munkaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
7.szociálpedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
8.szociológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és
irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

9. Természettudomány képzési terület

ABC
1.Alapképzési szakokOsztatlan szakokEmelt szintű érettségi követelmény
2.matematikaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: biológia, fizika,
földrajz, kémia, matematika.

"

5. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy
55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok
Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak
minősülő képzési területek, alapképzési szakok)
"
15.környezetvédelem-vízgazdálkodás
környezetvédelem
agrár
gazdaságtudományok műszaki
"

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy
55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok
Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak
minősülő képzési területek, alapképzési szakok)
"
23.közszolgálat; egyéb szolgáltatások [az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépése
előtti OKJ-rendeletek egyéb szolgáltatások
szakmacsoportja szerinti honvéd, rendészeti
és privátbiztonsági (pl. személy- és vagyonőr,
biztonsági őr) szakképesítések, amelyeket
az Oktatási Hivatal a felsőoktatási felvételi
eljárás hivatalos honlapján közzétesz] rendészeti
asszisztens; társadalombiztosítási és bérügyi
szakelőadó szakképesítés rendészet,
honvédelem és közszolgálat
jogi
államtudományi
"

3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 26. sorral egészül ki:

(AB
1.Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy
55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok
Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak
minősülő képzési területek, alapképzési szakok)
"
25.vízügyagrár gazdaságtudományok műszaki
26.osztatlan tanári mesterképzési szak: a tanári
szakképzettségnek megfelelő alapképzési
szak képzési területe az irányadó a szakirányú
továbbtanulás meghatározása szempontjából
(szakképzettségpáron is csak egyszer kapható
többletpont)
"

6. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R6. 2. melléklet 1. pontja a következő b) ponttal egészül ki:

(A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor, illetve maximális hallgatói létszámának meghatározásakor a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény képzési helyeiként, képzési nyelvenként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve, továbbá)

"b) a doktori képzés tekintetében tudományterületenként"

(kell megállapítani.)

2. Az R6. 2. melléklet 4. pont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem határozható meg maximális hallgatói létszám, ha)

"a) az oktató, kutató, tanári munkakörben alkalmazottak számát és a megtartandó órák számát figyelembe véve - tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is - nem teljesíthető az Nftv. 26. §-ában és 34. §-ában előírt követelmény:"

7. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R6. 9. melléklet 5.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.6. Szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél

"Oklevél sorszáma:

Intézményi azonosító szám:

MKKR szintje:

EKKR szintje:

OKLEVÉL

Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által ... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és ... szakképzettségére épülően a(z) ... (intézmény) ... szakirányú továbbképzési szakán a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév.

Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél esetén: Az oklevél "Legum Magister" vagy "Master of Laws" címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.

Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírás, záradék""

2. Az R6. 9. melléklet 5.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.7. a) Szakirányú továbbképzésben magyar-magyar közös képzést követően szerezhető közös oklevél

"Oklevél sorszáma:

Intézményi azonosító szám:

MKKR szintje:

EKKR szintje:

OKLEVÉL

Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által ... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és ... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z) .... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény) végezte.

Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél esetén: Az oklevél "Legum Magister" vagy "Master of Laws" címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.

Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírások, záradék"

5.7. b) Szakirányú továbbképzésben többes oklevéllel megvalósuló magyar-külföldi közös képzést követően szerezhető, a magyar felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél

"Oklevél sorszáma:

Intézményi azonosító szám:

MKKR szintje:

EKKR szintje:

OKLEVÉL

Ezen oklevél tanúsítja, hogy ... (név) született ... (születési név, születési hely és idő) a(z) ... (intézmény) által ... (kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és ... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z) .... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és ... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény) végezte.

Oklevelének minősítése: .... keltezés, bélyegző, aláírások, záradék""

Tartalomjegyzék