449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f), h), i) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18. pontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt arról, hogy

a) az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően hat hónap múlva, majd - a rokoni és házastársi örökbefogadás kivételével - másfél év múlva személyes találkozásra és együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakemberével és

b) kérelmére az utánkövetést végző szervezet a kötelező utánkövetés időtartama alatt a kötelező alkalmakon kívül is bármikor biztosítja az utánkövetést."

3. § A Gyer. 102. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gyermek örökbefogadhatósága tényének megállapítása esetén a határozat indokolása tartalmazza

a) a szülői felügyeleti jogot megszüntető bírói ítélet számát és jogerőre emelkedésének időpontját,

b) a szülő gyermekének örökbefogadásához tett hozzájáruló nyilatkozatának időpontját,

c) a szülő halálának időpontját, vagy

d) az örökbefogadást felbontó gyámhatósági határozat vagy bírói ítélet számát és jogerőre emelkedésének időpontját."

4. § A Gyer.

a) 46. § (1) bekezdés k) pontjában a "Gyvt. 62/C. § (2) és (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Gyvt. 62/C. § (2)-(3b) bekezdése" szöveg,

b) 51. § (4) bekezdés b) pontjában a "két hónap" szövegrész helyébe a "hat hónap" szöveg és az "egy év" szövegrész helyébe a "másfél év" szöveg,

c) 3. számú melléklet I. és II. részében a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg

lép.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

5. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) a következő 59/F. §-sal egészül ki:

"59/F. § Ha baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén a jogszerző saját jogú nyugdíjasként elszenvedett üzemi baleset következtében hunyt el, a baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregségi nyugdíj összegét az elhalálozás napjára kell megállapítani, és meg kell növelni az elhunyt jogszerző által a Tny. 22/A. §-a alapján szerzett nyugdíjnövelés összegével."

6. § A TnyR. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § (1) Az ellátás jogalap nélküli megállapítása, folyósítása vagy felvétele esetén a visszafizetésről és a megtérítésről az ellátást megállapító nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határoz. Az ellátást megállapító határozat módosításáról, visszavonásáról és a visszafizetésről, megtérítésről külön határozatot kell hozni.

(2) A visszafizetés és a megtérítés ügyében a felróhatóságot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek kell bizonyítania.

(3) A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét - az örökség erejéig - az örökössel szemben kell érvényesíteni, feltéve, hogy az örökhagyó még élt, amikor őt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogerős határozattal az ellátás visszafizetésére kötelezte. A hozzátartozó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásából - ide nem értve a Tny. 83. § (2) bekezdése szerint kifizetett összeget - a meg nem térült tartozást levonni, vagy azt a hozzátartozótól behajtani nem lehet.

(4) Ha a nyugdíjfolyósító szerv észleli az ellátás jogalap nélküli megállapítását, folyósítását vagy felvételét, erről haladéktalanul értesíti az ellátást megállapító általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervet."

7. § A TnyR. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ellátás jogerős határozattal elrendelt egyösszegű megtérítését a felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárásban - önállóan vagy az adóhatóság megkeresésével - hitelezői igényként érvényesíti."

8. § A TnyR. 89/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"89/A. § (1) Az egyeztetési eljárás során kiadott kimutatásban és határozatban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. 96/B. § (3) bekezdése szerinti, lezárt adóévre vonatkozó adatokat tünteti fel. Az egyeztetési eljárás során lezárt adóév az az időszak, amelyre vonatkozóan az állami adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallások adatainak feldolgozása alapján - a lezárt adóévet követő év augusztus 31-éig - az adatszolgáltatást teljesítette.

(2) Az ügyfél kérelmére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása és az egyeztetési eljárás során tájékoztatást ad a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati időről."

9. § A TnyR. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"94. § A Központ jár el a nyugdíjnövelés megállapítására irányuló, a Tny. 102/A. § (2) bekezdése szerinti eljárásokban."

10. § A TnyR.

a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2017." szövegrész helyébe a "2018." szöveg,

b) 72/B. § (5) bekezdés c) pontjában a "20" szövegrész helyébe a "30" szöveg,

c) 72/B. § (8b) bekezdésében a "növelés a kivételes nyugellátás megszüntetését követően is érvényesíthető" szövegrész helyébe a "növelést a kivételes nyugellátás megszüntetését követően is meg kell állapítani" szöveg,

d) 72/B. § (10) bekezdésében az "is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni, amennyiben" szövegrész helyébe az "akkor kell társadalombiztosítási nyugellátásnak tekinteni, ha" szöveg,

e) 5. számú melléklet 2.6., 3.5. és 4.4. alpontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 62. § (2) bekezdése,

b) 68. § (1) bekezdése,

c) 83. §-a,

d) 8. számú melléklete.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját, össze kell számítani a fennálló biztosításban töltött napokkal."

(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 27/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A megszűnt biztosításban töltött időt akkor is hozzá kell számítani a fennálló biztosítási jogviszonyhoz, ha a megszűnt biztosítási jogviszony a fennálló biztosítási jogviszony szünetelésének időtartama alatt, vagy azt követően szűnt meg."

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 9. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A Cst. 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a tankötelezettség megszűnése miatt a gyermek tanulói jogviszonyát megszüntető iskola igazgatója által a 10. sz. melléklet szerinti adattartalommal kiállított igazolást. Ha az igazolás a tanulói jogviszony megszüntetését követő két hónapon belül benyújtásra kerül és a kérelmező a megszüntetett iskoláztatási támogatás jogosultjával megegyezik, az igazolás benyújtása a nevelési ellátás iránti kérelemnek minősül."

(2) A Cstvhr. 9. §-a a következő (1c)-(1e) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A Cst. 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermeket kezelő szakorvos 12. számú melléklet szerinti igazolását a gyermek önálló életvitelre képtelen állapotáról és az önkiszolgálási képességének hiányáról. A kezelőorvos az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek állapotában annak nagykorúságáig kedvező változás nem várható.

(1d) A Cst. 7. § (3) bekezdés c) pontja alkalmazásában önálló életvitelre az a gyermek nem képes, aki

a) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetve érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy

b) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen.

(1e) Az önkiszolgálási képessége annak a gyermeknek hiányzik, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes

a) étkezni,

b) tisztálkodni,

c) öltözködni,

d) illemhelyet használni vagy

e) lakáson belül - a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem - közlekedni."

14. § (1) A Cstvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Cstvhr. a 2. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

15. § A Cstvhr. 14. § (1) bekezdés b) pontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a Cstvhr.

a) 5/B. §-a,

b) 2. számú melléklet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjában, 3. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontjában, 4. számú melléklet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben," szövegrész.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

17. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult)

"g) a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben"

(munkát végző közalkalmazott.)

7. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) Ha a kötelezett a bölcsődei, mini bölcsődei gondozást a Gyvt. 150. § (6) bekezdés e) pontja alapján kívánja térítésmentesen igénybe venni, benyújtja az intézményvezetőnek a gyermek védelembe vételéről szóló gyámhatósági határozat másolatát."

9. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kenyr.) 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az ellátásban részesülő személy halála esetén az (1) és (5) bekezdés szerinti kérelmet az együtt élő házastárs, ennek hiányában az örökös nyújthatja be. Az örökösi minőséget jogerős hagyatékátadó végzéssel kell igazolni."

21. § A Kenyr.

a) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében és bc) alpontjában, 1. § (4) bekezdésében, 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg,

b) 9. § (8) bekezdésében az "Az ellátásban részesülőnek" szövegrész helyébe az "A jogosultnak" szöveg

lép.

10. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában, 2. § e) pontjában, valamint 3. § e) pontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

12. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai pont K48. h) alpontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

13. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 436. pontjában és 4. melléklet 75. pontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

14. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.) a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás 2016. évi teljes fedezetét az Országgyűlés Hivatala adja át az ONYF részére."

27. § Az Onyfr. 7. § (4) bekezdésében az "a Köztársasági Elnöki Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országgyűlés Hivatala" szöveg lép.

15. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

28. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontját megállapító rendelkezése a "balettművészeti" szövegrész helyett a "táncművészeti" szöveggel,

b) 3. § (4) bekezdés d) pontját megállapító rendelkezése a "80. § (7) bekezdése" szövegrész helyett a "Tny. 84. § (3) bekezdése" szöveggel

lép hatályba.

16. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-13. alcím, valamint az 1-3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

30. § Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A Cstvhr. 1. számú melléklet 3. pont 3.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok)

"3.6. együttes nyilatkozat arról, hogy a szülők a 2.1. alpont szerinti gyermek(ek) gondozásáról, neveléséről saját háztartásukban felváltva gondoskodnak;"

2. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
a tizenhatodik életévét betöltött gyermek tankötelezettsége megszűnését követően fennálló, önálló
életvitelre képtelen állapotáról és az önkiszolgálási képességének hiányáról
1. Az igazolás kiállítását kérő személy neve: ........................................................................................................................................
2. A tizenhatodik életévét betöltött gyermek
2.1. neve: ........................................................................................................................................................................................... ..
2.2. szül. ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap
2.3. anyja neve: .................................................................................................................................................................................. .
2.4. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek
a) önálló életvitelre nem képes, mert
□ aa) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetve
érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a szükség szerinti
segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy
□ ab) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és
időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt
ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen;
továbbá ezzel egyidejűleg
b) önkiszolgálási képessége - betegségéből vagy fogyatékosságából eredően - hiányzik, mert mások személyes
segítsége nélkül nem képes
□ ba) étkezni,
□ bb) tisztálkodni,
□ bc) öltözködni,
□ bd) illemhelyet használni, vagy
□ be) lakáson belül - a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem - közlekedni.
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek esetében az a) és b) pontban megjelöltek tekintetében a gyermek nagykorúságáig
(tizennyolcadik életévének betöltéséig) kedvező változás nem várható.
Az igazolás érvényességi ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap
Kelt:..................................................,..................................
P. H.
…………………………..
szakorvos
P. H.
…………………………..
intézmény

"

3. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 53. sorral egészül ki:

[ABC
1.A kereset, jövedelem
megszerzésének éve
Járulékmérték % (magánnyugdíj-pénztári
tagság hiányában)
Járulékmérték % (magánnyugdíj-pénztári
tagság esetén)]
"53.201725,7525,75"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére