Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és 19. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában,

a 8. és a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1d) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában és 62. § (1d) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 11. és a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R1. 1/B. § b) pontjában, valamint 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "5. pontjában" szövegrész helyébe a "4a. és 5. pontjában" szöveg lép.

2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az R2.

a) 1. § (5a) bekezdésében a "szakhatóságként az első fokú építésügyi hatóság eljárásában eljárt" szövegrész helyébe az "az elsőfokú építésügyi hatóság eljárásában részt vett" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "igazolása" szövegrész helyébe az "igazolása, kivéve, ha a köztisztviselő vagy az állami tisztviselő a miniszter építésügyi feladatellátásában legalább 3 évet közreműködött" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R2.

a) 4. § (1) bekezdésében a " , kormánytisztviselői" szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdésében a " , kormánytisztviselőt" szövegrész,

c) 4. § (2) és (6) bekezdésében, 7. § (1)-(4) bekezdésében, valamint 8. § (3) bekezdésében a " , kormánytisztviselő" szövegrész,

d) 4. § (4) bekezdésében a " , kormánytisztviselő" és a "kormánytisztviselő és" szövegrész,

e) 4. § (4c) bekezdésében, valamint 5. § (3), (4) és (6) bekezdésében a "kormánytisztviselő, " szövegrészek,

f) 5. § (2) bekezdésében a "kormánytisztviselőnek," szövegrész,

g) 5. § (4) bekezdésében a "kormánytisztviselő," szövegrészek,

h) 5. § (6) bekezdésében a " , kormánytisztviselőként" szövegrész,

i) 6. §-ában a " , kormánytisztviselőnek" szövegrész,

j) 7. § (3) bekezdésében és 4. mellékletében az " , a kormánytisztviselőnek" szövegrész,

k) 8. § (1) bekezdésében a " , kormánytisztviselője" szövegrész,

l) 4. mellékletében az " , a kormánytisztviselő" szövegrész.

3. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, a kivitelezési szerződés mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi."

(2) Az R3. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott."

7. § (1) Az R3. 5. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az építési munkaterület átadása előtt az építtető köteles az e-építési naplót a 24/B. § rendelkezései szerint, majd ezt követően az első elektronikus építési főnaplót (a továbbiakban: e-főnapló) - a vállalkozó kivitelező adatainak megadása mellett - készenlétbe helyezni. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési munkaterületet átadja a vállalkozó kivitelezőnek. Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a vállalkozó kivitelező a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az építési naplóban, e-építési napló vezetése esetén - eseti bejegyzés mellett - az első e-főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet a helyszínen építési munkavégzést elkezdeni.

(5a) Az általános építmények körében a 3. § (2a) bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére és a kivitelezés nem kezdhető meg."

(2) Az R3. 5. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5b) Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg

a) a 3. § (2a) bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában, és

b) ha a fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással."

8. § Az R3. 12. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet)

"b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez

ba) - ha jogszabály kötelezővé teszi - rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti hatósági engedély, vagy

bb) megtörtént az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés,"

9. § Az R3. 13. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felelős műszaki vezető feladata:)

"n) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész vezetése és az építtető értesítése, ha az építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket,"

10. § Az R3. 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy)

"e) a 22. § (2) bekezdése és az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és ha igen, azt ismerteti,"

11. § Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet.

(2) A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra jogosultsággal rendelkezik."

12. § (1) Az R3. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető)

"b) az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet -, amely esetében

ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,

bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,

bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,

bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,

be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,

bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,

bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem "A",

bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint"

(2) Az R3. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhető módon történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

a) megnevezését,

b) helyzetét, méretét, mérettűrését,

c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,

d) minőségi követelményeit,

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű

aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,

b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,

c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,

d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció."

13. § Az R3. "Az e-építési napló készenlétbe helyezése" alcímének címe helyébe a következő cím lép:

"Az e-építési napló készenlétbe helyezése és a készenlét megszüntetése"

14. § Az R3. 24/B. §-a a következő (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az építtető az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a rendszerhasználati díj befizetésével helyezi készenlétbe.

(4) A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.

(5) Az e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le.

(6) Az e-építési napló készenlétét az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti

a) az építésügyi hatóság

aa) ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitották meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték,

ab) ha az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált,

ac) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítésigazolás feltöltése megtörtént, vagy

ad) bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt,

b) az építésfelügyeleti hatóság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint -

ba) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, ha a készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg és az e-építési napló készenlétben tartására vonatkozó szándékról nem nyilatkoztak, vagy

bb) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány feltöltését követően.

(7) Ha a használatbavételi engedély rendelkezik a hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-építési napló készenlétét."

15. § Az R3. "Az elektronikus építési napló" alcímének címe helyébe a következő cím lép:

"Az e-építési napló részei"

16. § Az R3. a 26. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"Az e-építési napló vezetése"

17. § Az R3. 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 12. § (1a) bekezdés b) pontját, 14. § e) pontját és 15. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő építési tevékenység során is alkalmazni kell."

18. § Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

19. § Az R3.

a) 2. § e) pontjában a "szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel" szövegrész helyébe a "meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik" szöveg,

b) 2. § f) pontjában a "külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet)" szövegrész helyébe az " , előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "elektronikus építési napló" szövegrész helyébe az "elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló)" szöveg,

d) 4. § a) pontjában, 12. § (5) bekezdésében, 16. § (6) bekezdés b) pontjában, 19. § (1a) és (1b) bekezdésében, 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (3) bekezdésében, 24. § (4) és (5) bekezdésében, 24/A. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdésében, 24/B. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (7) bekezdésében, valamint 44. §-ában az "elektronikus építési" szövegrészek helyébe az "e-építési" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "hatósági engedélyhez" szövegrész helyébe a "hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a "hatósági előírásokat" szövegrész helyébe a "hatósági és biztonsági előírásokat" szöveg,

g) 7. § (2) bekezdés c) pontjában az "az 1. mellékletben" szövegrész helyébe az "a 22. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletben" szöveg,

h) 7. § (2) bekezdés e) pontjában az "az építési" szövegrész helyébe az "az e-építési napló készenlétbe helyezése és az építési" szöveg,

i) 14. § b) pontjában az "az 1. melléklet" szövegrész helyébe az "a 22. § (2) bekezdés és az 1. melléklet" szöveg,

j) 22. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az "1,0 métert" szövegrész helyébe az "1,5 métert" szöveg,

k) 23. § (2) bekezdésében a "tervezési jogosultság" szövegrész helyébe a "szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként a tervezési jogosultság" szöveg,

l) 24. § (3) bekezdésében az "elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló)" szövegrész helyébe az "e-építési napló" szöveg,

m) 24/A. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a "pótmunka" szövegrész helyébe a "többletmunka, pótmunka" szöveg,

n) 25. § (3) bekezdésében az "elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló)" szövegrész helyébe az "e-főnapló" szöveg,

o) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az "építtető" szövegrész helyébe az "építtető, az építtető megbízottja" szöveg,

p) 42. § (4) bekezdésében az "elektronikus építésinapló-vezetési" szövegrész helyébe az "e-építésinapló-vezetési" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (9) bekezdésében a "Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el." szövegrész,

b) 9. § (4)-(7) bekezdése,

c) 22. § (4) és (5) bekezdése,

d) 22/A. § (2) és (3) bekezdése,

e) 25. § (4)-(10) bekezdése,

f) 27/A. § (6) bekezdése,

g) 1. melléklet II. pontja.

4. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1077., 1078. és 1081. sorában az "építésügyi hatóságok" szövegrész helyébe az "építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok" szöveg lép.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"25. építési engedély: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építési engedély vagy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolás;"

23. § Az R4. 14. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"r) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

ra) a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolással,

rb) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval és

rc) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott rb) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal."

24. § (1) Az R4. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/A. § Ha az otthonteremtési kamattámogatás esetén

a) a kamattámogatás igénybevételének alapját képező építési munkák a 3. § (3) bekezdés szerinti időtartamon belül nem készülnek el,

b) az építtető támogatott személy az építési szándékától eláll,

c) a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, vagy

d) a támogatott személy a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b) és i) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget,

az otthonteremtési kamattámogatást a hitelintézet visszavonja, és a támogatott személy a már igénybevett kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt és megküldi az ügy iratait."

(2) Az R4. 4. § (9) bekezdésében az "a kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "a járási hivatalt" szöveg lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság képviselője a helyszíni szemlén vagy a hatósági ellenőrzésen az ellenőrzési jogosultságát az igazolványának felmutatásával igazolja. Az igazolvány tartalmazza az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság képviselőjének nevét, besorolását, fényképét, aláírását, az őt foglalkoztató hivatal megnevezését, bélyegzőlenyomatát, az igazolvány kiállításának dátumát, érvényességi idejét, valamint az igazolvány sorszámát."

26. § Az R5. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kérni, ha a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti."

27. § Az R5. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az építésügyi hatóság az (1) és (4) bekezdésben foglalt tudomásulvételt az építtető, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja."

28. § Az R5. 64. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységről elektronikus építési naplót kell vezetni, az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzését megelőzően távoli eléréssel ellenőrzi az elektronikus építési napló vezetését és tartalmát, amelyről hivatalos feljegyzésében rögzíti

a) az építésfelügyeleti hatóság megnevezését, elérhetőségét, ügyiratszámát,

b) az (1) bekezdés c)-j) pontja szerinti adatokat,

c) az építési tevékenységgel érintett telek adatait,

d) észrevételeit, különösen az alábbiakra kiterjedően:

da) a nyilvántartási rész kitöltése,

db) az építési folyamatban részt vevők jogosultságai,

dc) a tervnapló tartalma,

dd) a mellékletek,

de) az építési termék teljesítménynyilatkozata,

df) napi jelentés és eseti bejegyzés,

dg) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén az Étv. 13. § (2) bekezdésében foglaltak megtartása.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti távoli elérést követően az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti a) az (1) bekezdés

a) pontja szerinti megnevezést,

b) az (1a) bekezdés szerinti hivatalos feljegyzés felvételét követően bekövetkezett változásokat, különösen az (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti adatokra kiterjedően."

29. § Az R5. 65. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)

"g) ha az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik."

30. § Az R5. a következő 77. §-sal egészül ki:

"77. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr3.)

a) megállapított 55. § (6) bekezdését, valamint

b) módosított 42. § (1) bekezdését, 44. § (5) bekezdését, 56. § (1) bekezdését, 58. § (6) bekezdését, 64. § (2) bekezdését, valamint 1. mellékletét

a Mód. Kr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

31. § Az R5.

a) 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,

b) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

c) 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

32. § Az R5.

a) 42. § (1) bekezdésében az "a)-d) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-c) pontjában" szöveg,

b) 44. § (5) bekezdésében az "építési engedélyhez kötött" szövegrész helyébe az "építési engedélyezéshez kötött vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha az elkészült építmény hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet" szöveg,

c) 56. § (1) bekezdésében a "tervezés elősegítése érdekében" szövegrész helyébe a "kormányrendeletben meghatározott kivétellel, kérelemre" szöveg,

d) 58. § (6) bekezdésében a "helyszíni ellenőrzést" szövegrész helyébe a "hatósági ellenőrzést" szöveg,

e) 64. § (2) bekezdésében a "fényképfelvételt készít" szövegrész helyébe a "dátummal ellátott fényképfelvételt készít" szöveg,

f) 64. § (3) bekezdésében a "jegyzőkönyvben" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyvben, hivatalos feljegyzésben" szöveg,

g) 64. § (4) bekezdésében a "jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyvet, hivatalos feljegyzést" szöveg,

h) 66. § (1) bekezdésében a "jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés" szöveg,

i) 8. melléklet III. pont

ia) 2. alpont nyitó szövegrészében az "építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén" szövegrész helyébe az "építmény bővítése esetén" szöveg,

ib) 2. alpont 2.1.9.2. pontjában a "80 évesnél" szövegrész helyébe az "50 évesnél" szöveg,

ic) 4. alpont nyitó szövegrészében a "műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása" szövegrész helyébe a "műtárgy építése, bővítése" szöveg,

id) 9. pont 9.3. pontjában az "I. rész 1.1.1-1.1.4. pontja" szövegrész helyébe az "I. rész 1.1-1.4. pontja" szöveg,

j) 9. mellékletében

ja) a "bontási, bontást is magában foglaló építési engedély, illetve eltérő használat esetén a használatbavételi engedély száma és kelte" szövegrész helyébe a "jelen ügyben megszűnt lakások száma (db)" szöveg,

jb) a "Személyi tulajdonú lakások" szövegrész helyébe a "Magántulajdonú lakások" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az R5.

a) 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "(2) bekezdésben foglaltak kivételével" szövegrész,

b) 22. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja,

c) 69. § (1) bekezdés a) pontja,

d) 9. mellékletében az "(2) Egyéb belterület" szövegrész.

7. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés m) pontjában a "jegyzőkönyvek" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyvek, hitelesített feljegyzések" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés f) pontjában a "jegyzőkönyveket" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyveket, hitelesített feljegyzéseket" szöveg és a "jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv vagy a hivatalos feljegyzés" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a "döntése adatainak" szövegrész helyébe a "döntése - ideértve az általa kiszabott bírság - adatainak" szöveg,

d) 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "megsemmisített és új eljárásra utasító" szövegrész helyébe az "az általa meghozott, bírságot kiszabó" szöveg

lép.

8. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

35. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2016. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2018. december 31-ig" szöveg lép.

9. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 34. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A továbbképzés típusa)

"b) a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén a 4. §-ban meghatározott tevékenységet folytató szakmagyakorló kivételével kötelező és szakmai"

(továbbképzés.)

37. § Az R6. 44. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha)

"i) az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy a korábban egyszer már a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott energetikai tanúsító által készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől."

38. § Az R6. 29. alcíme a következő 45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:

"45/A. § (1) Az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara mint független ellenőrző szervezet a feltárt hibák alapján figyelmeztetésben javításra szólítja fel az energetikai tanúsítvány kiállítóját, ha a tanúsítvány nem a jogszabálynak megfelelően készült vagy eltér a tényszerű állapottól.

(2) A tanúsító a feltárt hibát a korábbi tanúsítvány érvénytelenítésével járó új tanúsítvány kiállításával köteles javítani. A javítás során a javításkor hatályos jogszabályok és a javításkor érvényes műszaki állapot szerint kell végezni a tanúsítást.

(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése szerinti esetben készített tanúsítvány javítása során a tanúsítónak az építésiengedélykérelem, az annak módosítására irányuló kérelem vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes szabályoknak megfelelőn

a) el kell készítenie az R1. 2. melléklet 2.16. pontjában meghatározott követelmények teljesülésének igazolását, továbbá

b) nyilatkoznia kell az értékelés szerinti besorolásról a tanúsítvány R1. 1. melléklete szerinti összefoglaló lapján.

(4) A tanúsító köteles a feltárt hibát a javításra felszólító határozat végrehajthatóvá válásától

a) lakóépületek esetén tizenöt napon,

b) egyéb esetben harminc napon

belül javítani.

(5) A tanúsító a javítás után nyolc napon belül megküldi a javított hiteles tanúsítványt a tanúsítvány megrendelőjének, az épület tulajdonosának és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzi, hogy a javított hiteles tanúsítvány megfelel-e a határozatában foglaltaknak.

(6) Ha a tanúsítvány kiállítója akadályoztatva van, a saját költségén gondoskodnia kell hiteles tanúsítvány kiállításáról az e §-ban foglalt szabályok betartása mellett.

45/B. § (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara bírságot szab ki a tanúsítvány kiállítójára, ha az

a) a 45/A. §-ban foglaltakról nem gondoskodott,

b) jelentős mértékben vagy rendszeresen eltér a jogszabályban foglaltaktól, vagy a tanúsítványa nem tényszerű, vagy

c) érvényes jogosultság nélkül tanúsítványt állít ki.

(2) A kiszabható bírság összege a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara - az (1) bekezdésben meghatározott körülmények figyelembevételével történő - mérlegelése alapján, tanúsítványonként a tanúsítványban meghatározott hasznos alapterületre vetítve

a) 150 m2 alatt legfeljebb 100 000 forint,

b) 150 m2 fölött legfeljebb 200 000 forint

lehet azzal, hogy a bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(3) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni, a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető, legfeljebb harminc napra. Részletfizetés legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezhető.

(4) A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító szervezet részére.

(5) A bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot közölni kell a tanúsító nyilvántartó névjegyzéket vezető szervvel.

(6) Ha tanúsító nem fizeti meg a (4) bekezdésben foglalt határidőre a bírságot, a független ellenőrző szervezet kezdeményezi a névjegyzéket vezető szerv titkáránál, hogy a tanúsító jogosultságát a kötelezettség teljesítéséig függessze fel.

(7) Bírság a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a jogszabálynak nem megfelelő tanúsítványról való tudomásszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb a tanúsítvány kiállításától számított tíz éven belül szabható ki.

(8) A bírsággal szemben a tanúsító a Kamtv. 42. § (4) bekezdése szerint a Magyar Mérnöki Kamaránál fellebbezésre jogosult."

39. § Az R6. 46. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A területi kamara titkára felfüggeszti az energetikai tanúsító jogosultságát, ha a 45/B. §-ban foglalt bírságot határidőre nem fizeti meg, valamint erről az OÉNY üzemeltetőjét értesíti. A felfüggesztés addig marad hatályban, amíg a tanúsító a bírság megfizetését nem igazolja a területi kamara titkárának. A bírság megfizetésének megtörténtéről a területi kamara titkára értesíti az OÉNY üzemeltetőjét."

40. § Az R6.

a) 15. § (2) bekezdésében az "Étv. és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 9. § (4)-(8) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Étv.-ben" szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében az "Épkiv." szövegrész helyébe az "építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)" szöveg,

c) 44. § (5) bekezdés f) pontjában az "1. melléklet I. táblázat 16. pontjában" szövegrész helyébe az "1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában" szöveg,

d) 1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részében foglalt táblázat D:2 mezőjében

da) a "tervezésbe" szövegész helyébe a "tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is -" szöveg,

db) a "22. § (3) bekezdés b) pontja, 22. § (4) bekezdés a)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában" szöveg,

e) 1. melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében, valamint IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában" szöveg,

f) 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:3 mezőjében a "22. § (3) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti az R6.

a) 44. § (1) bekezdés e) pontja,

b) 44. § (2) bekezdés a) pontjában az "és e)" szövegrész.

10. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2017. január 1-jét követően létrejövő állami szolgálati jogviszony esetén, az állami tisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka a próbaidő leteltét követő napon kezdődik."

43. § Az R7. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti építésügyi vizsga letétele alól mentesül az a köztisztviselő, aki a továbbképzési időszaka előtti öt évben az építésügyért felelős miniszter építésügyi feladatellátásának keretében hatósági jellegű feladatok ellátásában legalább három évet közreműködött."

44. § Az R7. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (6) bekezdés szerinti vizsgaszabályzatot és tananyagot minden év november 30-áig felül kell vizsgálni. A felülvizsgált vizsgaszabályzat és tananyag (6) bekezdés szerinti közzétételét követő 60. naptól már a felülvizsgált vizsgaszabályzatot és tananyagot kell alkalmazni."

45. § (1) Az R7. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgaszervező az építésügyi vizsga teljesítésére - a tárgyévet megelőző év október 31-ig - éves vizsgatervet készít, amelyet a miniszter részére december 31-ig megküld."

(2) Az R7. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti oktató a minisztertől kérheti oktatói feladat végzése alóli felmentését."

46. § Az R7.

a) 2. § (6) bekezdés b) pontjában, 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 4. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 8. § (4) és (5) bekezdésében az "LLTK" szövegrész helyébe az "LTK" szöveg,

b) 2. § (7) bekezdésében az "amelyet a miniszter minden év december 31-ig jóváhagy" szövegrész helyébe az "és azt a miniszter részére minden év december 31-ig megküldi" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az "LLTK bevonásával" szövegrész helyébe az "LTK bevonásával" szöveg,

d) 4. § (6) bekezdésében az "építésügyi vizsgaszabályzatot" szövegrész helyébe az "(5) bekezdés a) pontja és az (5a) bekezdés a) pontja szerinti építésügyi vizsgaszabályzatot" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti az R7. 1. § (1) bekezdés a)-c) pontjában a "kormánytisztviselő," szövegrész.

11. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 14. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)

"h) vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;"

49. § Az R8. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével)

"b) bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő,"

(10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, lakástakarék-pénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.)

50. § Az R8. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b) építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani."

51. § Az R8. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a 23. §-ban foglaltak kivételével - használt lakás

a) vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,

b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(2) A 2. § (4) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását e rendeletben foglaltak szerint,

a) új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,

b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől."

52. § Az R8. 30. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"22. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti, az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval, és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal."

53. § Az R8.

a) 34. § (2) és (3) bekezdésében az "igazoló" szövegrész helyébe az "igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító" szöveg,

b) 41. § (1) bekezdés b) pontjában a "hatósági bizonyítvánnyal" szövegrész helyébe a "hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal" szöveg

lép.

12. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

54. § A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység

a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,

b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint

c) az a) és b) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

(1a) Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele a bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az 1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban, a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése."

55. § Az R9. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás

a) az épület alaprajzi méretét,

b) az épület beépítési magasságát,

c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy

d) az épület telken belüli elhelyezkedését

érinti."

56. § (1) Az R9. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik, vagy a 4. § (2) bekezdés szerinti változással a lakóépület a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladja, és az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő."

(2) Az R9. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. § (3) bekezdése alapján le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani, az építésfelügyeleti hatóság a bontás és a terep felszíne eredeti állapota visszaállításának elrendelése során az R. szerint jár el.

(4) Az egyszerű bejelentéshez kötött és bejelentett, hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új vagy meglévő lakóépület 300 négyzetmétert meghaladó összes hasznos alapterületűre történő bővítéséhez építési engedélyt kell kérni. Az építési engedély iránti kérelmet az R. szerint kell előterjeszteni.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelemben az építésügyi hatóság az építési engedély megadásának feltételeit az épület egésze tekintetében, az R. szabályai szerint vizsgálja. Ennek során az építési engedély megadását - az egyszerű bejelentéssel érintett rész vonatkozásában is - feltételekhez kötheti.

(6) Az (1) és (5) bekezdés szerint megépült épület használatbavételére az R. szabályait kell alkalmazni."

57. § (1) Az R9. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét."

(2) Az R9. 6. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza)

"c) a bejelentés időpontját, a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát, és a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és iratazonosító számát,

d) az épület felépítésének megtörténtét, valamint

e) a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét."

58. § Az R9. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A felelősségbiztosítási szerződést a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés esetén

a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor,

b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 16-át követően kerül sor.

(2) Amennyiben a tervező vagy a kivitelező 2017. január 1. napján rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, az (1) bekezdésben meghatározott határidőkig kell azt e rendelet előírásainak megfeleltetnie. Ebben az esetben a 6/D. §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak a biztosításnak nem kell megfelelnie akkor, ha e 3 éves időtartam alatt a biztosítás fennáll.

7/B. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)

a) megállapított 5. § (4)-(6) bekezdését, valamint

b) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1) és (3) bekezdését, 1. melléklet I. pont 11. alpontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

59. § Az R9.

a) 2. § (2) bekezdésében az "építésügyi hatósági feladatokat ellátó, a telek fekvése szerinti általános építésügyi hatóság (a továbbiakban: építésügyi hatóság)" szövegrész helyébe az "építésfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)" szöveg,

b) a 2. § (3) bekezdésében az "építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon belül" szövegrész helyébe az "építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a "legkisebb munkabér" szövegrész helyébe a "legkisebb havi munkabér" szöveg,

d) 1. melléklet I. pont 11. alpontjában a "Tervezői költségvetési" szövegrész helyébe a "Költségvetési" szöveg

lép.

60. § Hatályát veszti az R9.

a) 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja,

b) 6. § (4) bekezdése.

13. Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése az "a fővállalkozó kivitelező esetében a 6/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kár bekövetkezése esetén a kár teljes értékére, minden egyéb esetben" szövegrész helyett az "a fővállalkozó kivitelező esetében" szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, 5. § (2) bekezdése és 6. §-a.

14. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

62. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 189. § (5) bekezdés c) pontja.

15. Az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

63. § Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § p) pontja.

16. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. alcím 2016. december 30-án lép hatályba.

(3) A 2. és a 3. alcím, az 5. alcím, a 25-30. §, a 31. § b) és c) pontja, a 32. § és a 33. §, a 7. alcím, a 36. § és a 37. §, a 40. §, a 10-12. alcím, valamint a 2., 3., 5. és 6. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. alcím, a 31. § a) pontja, valamint a 4. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.

(5) Az 1. alcím, a 38. § és a 39. §, a 41. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:l-I:l mezője helyébe a következő mező lép:

BCDEFGHI
1.A bírság összegének meghatározása (az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50
millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a-13. pontban 20 millió
forintot meghaladó része: SZÉ)

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

ABCDEFGHI
"
4a.Az Étv. 33/A. §-a
szerinti egyszerű
bejelentéshez kötött
építési
tevékenységet az
egyszerű bejelentés
kivitelezési
dokumentáció
alapján, de az Étv.
13. § (2) bekezdés
a) és b) pontjának
megsértésével
végzik
200 000 Ft
+
0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
"

2. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök

I. Konfiguráció (Munkaállomás)

Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenértékű) + (minimum 1 GB RAM és 80 Gb HDD) + minimum 17" színes monitor, scanner, nyomtató, elektronikus jogtár - köztisztviselőnként vagy állami tisztviselőnként 1 db

II. Irodai felszerelés

1. Digitális fényképezőgép legalább 5 Mp és 3x optikai zoomos - 2 köztisztviselőnként vagy állami tisztviselőnként 1 db

2. Hatóságonként internet hozzáférés

3. Mérőszalag - köztisztviselőnként vagy állami tisztviselőnként 1 db

4. Szintezőműszer - hatóságonként 1 db

5. Kézi lézertávmérő - 2 köztisztviselőnként vagy állami tisztviselőnként 1 db

6. Gépkocsi - hatóságonként minimum 1 db

7. Laptop - hatóságonként minimum 1db

8. Mobil internet - építésfelügyeleti hatóságonként 1 db

9. Mobil nyomtató - építésfelügyeleti hatóságonként 1 db

III. Irodai nyomtatók

Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) - hatóságonként minimum 1 db

Az építésügyi, építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselőnek vagy az állami tisztviselőnek a munkavégzése során a jogszabály szerinti egyéni védőeszközt biztosítja."

3. melléklet a482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. melléklet I. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

"7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg."

4. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

10. Temető területén:

a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedett lovarda,

e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény

építése.

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru-és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése."

5. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap az épület használatbavételéhez
1. Az épület készültsége
(1) az épület egésze (összes lakása) használatra alkalmas (2) az épület egésze nem alkalmas
használatra
A jelen ügyben használatban vett lakások száma (db)
2. A használatra alkalmas lakás(ok) címe: ..................................... helység ........... kerület
...................... településrész, ....................................... utca, .....hsz, ..... hrsz, ....... épület,
...... emelet, ...... ajtó
Többlakásos épületben történő lakásépítésnél (a fentieken túl)
........... lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó
......... lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó
......... lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó
......... lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó
3. (1) Belterület (3) Külterület
4. Az építtető:
(10) Természetes személy (21) Helyi önkormányzati költségvetési szerv
(22) Központi költségvetési szerv (30) Vállalkozás (40) Egyéb (nonprofit szervezet)
5. Az építés célja:
(1) Saját használat (2) Bérbeadás (3) Értékesítés (4) Szolgálati használatra átadás
6. Az építés jellege:
(10) Új épület építése (20) Épület-helyreállítás (31) Emeletráépítés
(32) Tetőtér-, padlástér-beépítés (33) Toldaléképítés (41) Lakássá alakítás
(42) Lakás műszaki megosztása (43) Lakásösszevonás
7. Az épület rendeltetése:
(11) Egylakásos lakóépület (12) Kétlakásos lakóépület (13) Három és annál több
lakásos lakóépület (14) Közösségi lakóépület (30) Nem lakóépület (40) Nem új
épület
8. Az épület formája
(1) Családi ház (2) Csoportház (sorház, láncház, átriumház) (3) Többszintes,
többlakásos épület
(4) Lakóparki épület (5) Nem lakóépület
9. Az első építési engedély kiadásának vagy az építési tevékenység bejelentésének az éve
…….
10.A kivitelezés megkezdése: ......... év ......... hónap
11. A kivitelezés befejezése: ......... év ......... hónap
12. A fővállalkozó kivitelező, vagy fővállalkozó kivitelezők
(1) Gazdasági társaság (2) Egyéni vállalkozás
(3) Több fővállakozó
13. Az épület / lakás függőleges teherhordó szerkezete
(01) Beton falazóelemből készült falszerkezet (02) Tégla falszerkezet
(03) Előregyártott teherhordó vázszerkezet (04) Helyszínen készült vázszerkezet
(05) Favázszerkezet (06) Vályog falszerkezet (07) Hőszigetelt zsaluzatba öntött
fal
(08) Egyéb
14. Az épülethez / lakáshoz tartozó gépkocsitárolók száma ........... férőhely
15. Az épület / lakás - átlagostól eltérő - felszereltsége: (1) van (0) nincs
Klímaberendezés
Mesterséges szellőzés
Napkollektor
Lift
Elektronikus vagyonvédelem
Az épület közműellátottsága:
16. (1) Közüzemi vízzel ellátott (2) Házi vízvezetékkel ellátott
17. (1) Közműves csatornahálózatba kapcsolt (2) Házi csatornával ellátott
18. (1) Vezetékes gázzal ellátott (2) Tartályos gázzal ellátott (3) Telken belüli biogáz (0)
Nincs gázellátása
Új épület építése esetén:
19. Az építési telek területe: ........................ m2
A lakóépület szintjeinek hasznos alapterülete:
20. Pince területe ....................... m2
21. Alagsor területe ....................... m2
22. Földszint területe ....................... m2
23. Emeletszintek száma ............... db
24. A lakóépület funkciója:
(1) Kizárólag lakást tartalmaz (2) Nem kizárólag lakást tartalmaz
25. A tetőtér beépítettsége:
(1) Csak padlástér (2) Tetőtérbeépítésre műszakilag előkészített (3) Beépített
26. A tetőfedés anyaga:
(1) Betoncserép (2) Mázas cserép (3) Mázatlan cserép (4) Bitumenes zsindely
(5) Lemezfedés
(6) Egyéb, éspedig ........................
27. A tetőszerkezet formája:
(1) Lapostető (2) Sátortető (3) Nyeregtető (4) Tagolt (5) Erősen tagolt
28. A homlokzati felületképzés anyaga:
(1) Nem készült el (2) Festésre előkészített sima vakolat (3) Kőporos
(4) Nemesvakolat (5) Hőszigetelő vakolatrendszer (6) Kerámia, tégla vagy
kőburkolat
(7) Egyéb, éspedig ...................
29. Ha az épület lakásainak használatbavétele nem egyszerre történik: az épület lakásainak
száma ........... db
(1) még van használatba nem vett lakás - (2) már nincs több használatba nem vett lakás, mert
az épület többi lakását már korábban használatba vették.
Az épített lakások területe, helyiségei lakástípusonként kell kitölteni:
ABCDEFGH
1123456
típusú lakás
2A típushoz tartozó lakások száma
(db)
3Lakás alapterülete (m2)
4Ebből: szobák alapter.össz. (m2)
5A lakás összes helyisége (db)
6Ebből: 8,1-12,0 m2 -es szoba (db)
712,1-17,0 m2-es szoba (db)
817,1-25,0 m2-es szoba (db)
925,1- m2 feletti szoba (db)
10-4,0 m2-es főzőhelyiség (db)
114,1-10,0 m2-es főzőhelyiség. (db)
1210,1- m2 feletti főzőhelyiség. (db)
13Gardróbhelyiség (db)
14Fürdőszoba (db)
15Mosdó, zuhanyozó (db)
16Külön WC-helyiség (db)
17Szauna(db)
18Uszoda (db)
19Edzőterem (db)
20A lakás fűtési rendszere szerint:
21Távfűtés
22Épület központi hőtermelővel
23Lakás központi hőtermelővel
(pl.cirkofűtés)
24Helyiségenkénti hőtermelő
(pl. konvektor)
25A hőleadás módja szerint:
26Légfűtés
27Felületfűtés (pl. padlófűtés, falfűtés)
28Vízkörös (pl. radiátoros, fancoil)
29Konvektor
30Közvetlen hőleadó (pl: kályha,
kandalló)
31A fűtés energiája szerint:
32Gáz
33Elektromos direkt
34Elektromos hőszivattyú
35Szilárd, vegyes tüzelés
36Szilárd, fatüzelés
37Pellet tüzelés
38Olaj
39Egyéb

"

6. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R5. 8. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően

1. Műszaki leírások

Alfabetikusan kereshető szöveges dokumentum, amelyben szükség szerint ábrák is szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, ha elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbontású pixeles ábrák is elfogadhatóak. A műszaki leírás fejezetekre bontva, több fájldokumentumban is benyújtható. Formátuma PDF/A, nyomtatási mérete A4 (szükség esetén egyes oldalak lehetnek A3-as méretűek). A műszaki leírásnak szürkeárnyalatosan nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia. Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat:

1.1. Építészeti műszaki leírás:

1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új rendeltetésének leírását, hasznos alapterületét,

1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon és az ezekhez tartozó idomtervekkel ellátott számításokat,

1.1.3. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított építményértéket,

1.1.4. azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek fennállása.

1.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része:

1.2.1. alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint,

1.2.2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.

1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás

1.4. Épületvillamossági műszaki leírás

2. Tervlapok

A tervlapok formátuma PDF/A. A tervlap összeállításánál törekedni kell arra, hogy a tervlap vagy annak egységnyi területe szükség esetén arányosan, értelmezhető módon A3 méretben szürkeárnyalatosan nyomtatható legyen. Az önálló tervlapokat önálló fájldokumentumonként kell benyújtani vektorgrafikus vagy 300 DPI felbontású pixeles formátumban.

2.1. A tervező által készített helyszínrajz, hiteles állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat alapján, amely tartalmazza:

2.1.1. az égtájjelölést,

2.1.2. a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek ábrázolását,

2.1.3. a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát, tetőidomok ábrázolásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények telekhatártól és egymástól való távolsági és épületmagassági méretét, valamint az elbontásra kerülő vezetékek jelölését,

2.1.4. a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése megjelölését,

2.1.5. a tervezési területre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek teljesítését igazoló mutatószámokat, jellemzőket (telek területe, beépítettség mértéke, épületmagasság, zöldfelület aránya, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete),

2.1.6. az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását,

2.1.7. a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket,

2.1.8. a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.

2.2. Eltérő szintek alaprajzai

2.2.1. Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:

2.2.1.1. az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,

2.2.1.2. a beépített berendezési tárgyakat,

2.2.1.3. a nyílásokat,

2.2.1.4. az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát,

2.2.1.5. a szerkezeti dilatációk helyét,

2.2.1.6. a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket,

2.2.1.7. az égéstermék-elvezetőket.

2.2.2. Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát.

2.2.3. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai - a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével - a tervdokumentációban összevonhatóak.

2.3. A megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvett metszet, amelyeken

2.3.1. ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni:

2.3.1.1. az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket,

2.3.1.2. zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,

2.3.1.3. az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát.

2.4. Terepmetszet

2.5. Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv, amelyek tartalmazzák:

2.5.1. az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdetőberendezéseket, antennákat, cégtáblákat, esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket,

2.5.2. a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát,

2.5.3. az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,

2.5.4. zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén - a környezetbe illesztés bemutatására - a szomszédos épületek nézeteit.

2.6. Tereprendezési terv szükség szerint

2.7. A végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges számú szelvényrajzzal és a 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával.

2.8. Zártsorú vagy ikres beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának megadása, a csatlakozó épület állékonyságát biztosító technológia bemutatása.

3. Környezeti állapotadat

3.1. fotó, fotómontázs,

3.2. utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb),

3.3. látványterv,

3.4. kilátási-rálátási terv,

3.5. színterv,

3.6. tömegvázlat,

3.7. álcázási terv,

3.8. egyéb dokumentum.

4. Igazolások

Igazolás csak olyan formában nyújtható be, amelynek nyomtatási formátuma legfeljebb A4. Elektronikus igazolás csak olyan információtechnikai rendszerektől fogadható el, amely hiteles átadásának információtechnológiai feltételei fennállnak.

4.1. Aláírólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és aláírásukkal, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papír alapú formátumban, illetve ha információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját nevében kitöltött és saját személyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján.

4.2. Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal.

4.3. Az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisból kiadott térképmásolat PDF formátumban.

4.4. A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok.

5. Geotechnikai jelentés, a hatályos szabványokban előírt eljárások szerint vagy azzal egyenértékű módszer meghatározása szerint.

6. Geodéziai felmérés szükség szerint."

Tartalomjegyzék