51/2016. (VII. 21.) FM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Sertés állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. Szarvasmarha és baromfi állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett telephelyéről. Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított, "Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez" című nyomtatvány (a továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítvány (a továbbiakban: "Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból" című nyomtatvány) keltének hónapja."

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzése esetén belföldi vágóhídra történő szállítás során az engedélyesnek az "Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból" című nyomtatvány másolatát, külföldre történő szállítás esetén a Traces bizonyítvány másolatát kell csatolnia."

2. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel megállapított 6. § (1a) bekezdését, 6. § (3b) bekezdését, 1. számú mellékletét, valamint 3-6. számú mellékletét a 2016. június 30-át követően elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni."

3. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 4. számú mellékletének 5.3. alpontjában az "a ... számú számlán" szövegrész helyébe az "a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán" szöveg,

b) 5. számú mellékletének 8.3. alpontjában a "(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.)" szövegrész helyébe a "(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1537 Budapest Pf. 397.)" szöveg,

c) 6. számú mellékletének 4. pontjában a "Tenyészetkód" szövegrész helyébe a "Származási hely tenyészetkódja, rendeltetési hely tenyészetkódja" szöveg

lép.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

5. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"j) bírálati díj: a hatályos üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);

k) átlagos hitelösszeg: az adott kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön átlagszámítás szabályai szerint számított átlagos napi összege;

l) egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem."

6. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8a)-(8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8a) A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]

a) az 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke

aa) a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,

ab) a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére,

ac) a 2015. május 1. és 2016. június 30. között (a határnapokat beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj és kezelési költség, valamint a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

ad) a 2015. április 30-áig hatályba lépett hitelszerződések esetében a 2015. április 30-át követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj és kezelési költség, valamint a különdíj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében, vagy a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke

ba) az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámla hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,

bb) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű folyószámla hitelkeretnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,

bc) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése és 2016. november 30. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára, valamint a ba) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,

bd) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetében az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj, a különdíj együttes összegének 100%-ára, valamint a ba) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

(8b) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.

(8c) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt költségtámogatás esetén - a kezelési költségtámogatás kivételével - a támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni."

7. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan - hatályosan létrejött hitelszerződés alapján - támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

"c) a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ Zrt. részére az igénylőlapon vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást kívánja igénybe venni azzal, hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. augusztus 31-én, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba), bb), bc) és bd) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. november 30-án a KAVOSZ Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;

d) a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatások, illetve a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költség támogatás igénybevételére vonatkozói jogosultságát az MVH honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján "ültetvény" besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapjának benyújtásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára."

8. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MVH a kamattámogatásról, a kezelési költségtámogatásról és a kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződés, továbbá az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott település valamelyikén, mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése esetén a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást az MVH a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatás és az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett hitelszerződések esetén az MVH a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén az MVH a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról."

9. § (1) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet a kamattámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig, a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan az első évre (törtévre) vonatkozó kezességi díj tekintetében a hitelszerződés hatálybalépését követő hó végéig, ezt követően évente egy alkalommal az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be a KAVOSZ Zrt. részére, amely a támogatáslehívási igény előzetes adminisztratív ellenőrzését és az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján történő támogatásigénylések esetén az MVH vonatkozó közleményében foglaltak szerint a támogatás összegének megállapításához szükséges adatok megadását és hitelintézettel történő egyeztetését követően továbbítja azt az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához. A hitelintézet az esedékesség időpontjában megelőlegezi a hitelfelvevő mezőgazdasági vállalkozás részére járó, 2. § (8a) bekezdés szerinti támogatásokat. A hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot és kezességi díjat fizeti meg a hitelintézet részére."

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1b)-(1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig. Az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződések esetén a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2017. január 31-ig.

(1c) A hitelintézet legkésőbb a 2016. második negyedévi kamatfizetési időponttól és a 2017. évre esedékes kezességi díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást. A hitelintézet a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásból a 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti összeget a fizetések esedékességekor megelőlegezi a hitelfelvevő számára és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt teljes támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást.

(1d) A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be az MVH-hoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. Az MVH a támogatási kérelemről döntést hoz és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.

(1e) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig."

10. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésében az "(1), (1a) és (1b) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1), (1a), (1b) és (1e) bekezdés" szöveg lép.

3. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

11. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, különösen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás."

12. § (1) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A támogatás odaítélése során az folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni."

(2) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

(7) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(8) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(9) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget."

13. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a) 1. § 6. pontjában a "mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás:" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági csekély összegű támogatás:" szöveg,

b) 1. § 8. pontjában a "116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet] 2. § 10. pontja" szövegrész helyébe a "83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 4. pontja" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök," szövegrész helyébe az "a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök," szöveg,

d) 3. § f) pontjában a "116/2003. (XI. 18.) FVM" szövegrész helyébe a "83/2015. (XII. 16.) FM" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében a "2015. évre" szövegrész helyébe a "2016. évre", valamint a "40 millió" szövegrész helyébe a "30 millió" szöveg,

f) 4. § (3) bekezdésében a "2015. évre" szövegrész helyébe a "2016. évre" szöveg,

g) 4. § (4) és (5) bekezdésében a "csekély összegű (de minimis)" szövegrész helyébe a "csekély összegű" szöveg,

h) 5. § (1) bekezdésében a "2015. október 5. és október 30." szövegrész helyébe a "2016. szeptember 1. és szeptember 30." szöveg,

i) 7. § (2) bekezdés f) pontjában a "116/2003. (XI. 18.) FVM" szövegrész helyébe a "83/2015. (XII. 16.) FM" szöveg,

j) 9. § (2) bekezdésében az "az elháríthatatlan külső ok (vis major) esetében alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet" szövegrész helyébe az "az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet" szöveg

lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

15. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., illetve 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-áig,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2016. november 30-áig,

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;"

(2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. §-a következő 11. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem."

16. § (1) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díj 100%-a.

(4a) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

a) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy

b) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjai tekintetében 100%. A hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe."

5. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

17. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. tenyészkoca: a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) 1. § 12. pontja szerinti tenyészkoca és a Sertés-ENAR rendelet 1. § 13. pontja szerinti tenyészkocasüldő;"

18. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a támogatásban részesülő tenyészkocák számát a 2016/2017-es támogatási év első és második tárgynegyedévében a Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR) bejelentett tenyészkoca létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által a TIR-ből az ENAR-szám alapján kiállított dokumentum alapján kell meghatározni."

19. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] megállapított 1. § 7. pontját, 2. § (4a) bekezdését, 5. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontját az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdését az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

20. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a) 1. § 9. pontjában a "sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló rendeletben (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet)" szövegrész helyébe a "Sertés-ENAR rendeletben" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében az "a FELIR-ben" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a továbbiakban: FELIR)" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR)" szövegrész helyébe a "TIR-be" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "2. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "2. § (4) és (4a) bekezdése" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése.

6. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

22. § (1) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. és 5b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., illetve 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-áig,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2016. november 30-áig,

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;

5b. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő településen működő és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen működő, vagy

bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen működő és 2016. június 30-át követően, de 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező

kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;"

(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem."

23. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

"c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

da) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy

db) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező

kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe."

24. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kiegészítő kamattámogatási kérelmét a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

a) kizárólag az 1. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. június 30-áig,

b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig,

c) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig

a pénzügyi intézményhez egy alkalommal nyújthatja be.

(2) Az önálló kamattámogatási kérelemben, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelemben és a kiegészítő kamattámogatási kérelemben (a továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a vállalkozás által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét és a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet, és amely nem lehet korábbi az önálló kamattámogatási kérelem vagy a kiegészítő kamattámogatási kérelem benyújtásának naptári negyedévét megelőző negyedik naptári negyedév első napjánál.

(3) Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikének a hitelkérelem beadásakor főtevékenységkénti folytatása vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti megjelölése és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint 2015. április 1.,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés, vagy

bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének időpontját magába foglaló naptári negyedév első napja."

25. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely)

"d) csatolja a kamattámogatási kérelméhez a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat, valamint a 2. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt támogatás igénylése esetén az MVH honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosításra vonatkozó, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján "ültetvény" besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapját, és"

7. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

26. § (1) Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 2a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 2b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a termelői szerveződés által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely

a) a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. mellékletében szereplő településen működő és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői szerveződés esetében legfeljebb 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen működő, vagy

bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen működő és 2016. június 30-át követően, de legfeljebb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező

termelői szerveződés esetében legfeljebb az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;

2b. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem;"

(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1., illetve 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetén 2016. június 30-áig,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetén 2016. november 30-áig,

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetén 2016. november 30-áig

hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;"

27. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

"c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

da) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy

db) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező

termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe."

28. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) A kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés a kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

a) kizárólag az 1. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. június 30-áig,

b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig,

c) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig az MVH-hoz egy alkalommal nyújthatja be.

(2) A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét, valamint meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikének a hitelkérelem beadásakor főtevékenységkénti folytatása vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti megjelölése és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint 2015. április 1.,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek

ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés, vagy

bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés

esetén nem lehet korábbi, mint az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének időpontját magába foglaló naptári negyedév első napja."

8. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

29. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., illetve 3. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-áig,

b) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2016. november 30-áig,

c) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2016. november 30-áig

megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;

7. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem."

30. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján

a) az 1. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező és a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban 2015. április 30-át követően esedékes, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult,

b) az egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján "ültetvény" minősítésű földterülettel rendelkező,

ba) kizárólag a 3. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. november 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező vagy

bb) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező

vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult."

31. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet a 4. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

9. Záró rendelkezés

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

"1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

ABCD
1.2015-20
2.Technikai
kód
Támogatási jogcím (állatbetegség
megnevezése)
Támogatható állatfajokTámogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke
forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza
a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá
a mintaküldés költségeit
3.A001Szarvasmarha-tuberkulózisszarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék
Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
4.A002Szarvasmarha-brucellózisszarvasmarha, bivalyMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
5.A003Enzootiás
szarvasmarha-leukózis
szarvasmarhaMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
6.B002IBR/IPVszarvasmarhaImmunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1120 Ft, PCR: 5500 Ft
7.A004Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)
juh, kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
8.A005Aujeszky-féle betegségsertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1260 Ft, PCR:5500 Ft
9.B003Salmonella pullorumházityúkMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft
10.B004Salmonella gallinarumházityúkMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft
11.A006Klasszikus sertéspestissertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1540 Ft, PCR: 5500 Ft
12.B005Afrikaisertéspestissertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 9800 Ft
13.B006Sertések hólyagos betegségesertésMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft
14.A007Madárinfluenzavalamennyi madárfajMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 840 Ft RT PCR: 5500 Ft
15.B007Kéknyelv betegségszarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft
16.B008ParatuberkulózisszarvasmarhaMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1500 Ft
17.A008Szarvasmarhák szivacsos
agyvelőbántalma vagy
súrlókór
valamennyi emlős
állatfaj
Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft
18.B009Campylobacteriosisvalamennyi baromfi fajLaboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft
19.B010Listeriosisvalamennyi baromfi fajLaboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 11 200 Ft
20.A009Szalmonellózisvalamennyi gazdasági
haszonállat
Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak a nemzeti
ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok
esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum:
21 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 6300 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása: 7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs
szerocsoport szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 3500 Ft/db
21.A010Sertés brucellózissertésMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
22.A011PRRSsertésMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft
23.C001Kapcsolódó
állat-egészségügyi
szolgáltatás, gyógykezelés,
immunizálás
baromfi és
szarvasmarha, házinyúl,
sertés (tenyészkoca)
Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb
4200 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után havonta
2100 Ft/egyed
24.B012Myxomatózis elleni
vakcinázás
házinyúlVakcinázás: 250 Ft/alkalom/egyed
25.B013Nyulak vérzéses betegsége
(RHDV) elleni vakcinázás
házinyúlVakcinázás: 250 Ft/alkalom/egyed
26.E001Takonykór (Malleus)egypatásokMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: KK: 1000 Ft
27.E002Lovak fertőző kevésvérűsége
(FKV)
egypatásokMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
AGID: 2500 Ft
28.F001Kecskék arthritis-
encephalitise (CAE)
kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
29.F002Maedi-visnajuh, kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
30.F003Mycoplasma agalactiae
(kecske és juh fertőző
elapasztása)
kecske (tenyészbak
import, bejelentett
mentesítés esetén)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1450 Ft
31.F004Chlamydophila abortusjuh, kecske
(tenyészkos/-bak)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft
32.F005Juh/Kecske Brucellózisjuh, kecskeMintavétel:
(Brucella ovis)(tenyészkos/-bak)Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft
33.F006Lépfeneló, szarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
34.D001Koi Herpes Virus (KHV)közönséges ponty, koi
ponty
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5500 Ft/pool
(1 pool=5 egyed)
35.D002Pontyfélék tavaszi virémiája
(SVC)
közönséges ponty,
koi ponty, fehér
busa, pettyes busa,
ezüstkárász, kárász,
amur, szürke harcsa,
compó
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 2300 Ft/pool
(1 pool=5 egyed)

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).

** Állategység:

- Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6-24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.

- Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE.

- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.

- Nyúl esetében az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet 1. mellékletének 12. sora alapján: 0,002 ÁE.

Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el)."

2. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:

(Mellékletek:)

"7.4. Nyúl állatfaj esetén C001 technikai kód alapján történő igényléshez a Traces bizonyítvány vagy az "Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból" című nyomtatvány másolata."

3. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 2. mellékletben foglalt táblázat a következő 49. és 50. sorral egészül ki:

"

49.Füljelző behelyező fogó15 000
50.Elektronikus füljelző leolvasó1 000 000

"

4. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

"3. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája

Bács-Kiskun megye (74)

Ágasegyháza

Akasztó

Apostag

Baja

Ballószög

Balotaszállás

Bátmonostor

Borota

Bócsa

Bugac

Bugacpusztaháza

Császártöltés

Csátalja

Csengőd

Csikéria

Csólyospálos

Dunapataj

Dusnok

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőlajos

Felsőszentiván

Fülöpháza

Fülöpjakab

Fülöpszállás

Hajós

Harkakötöny

Harta

Helvécia

Homokmégy

Imrehegy

Izsák

Jakabszállás

Jánoshalma

Jászszentlászló

Kaskantyú

Kecel

Kecskemét

Kéleshalom

Kerekegyháza

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kunbaja

Kunfehértó

Kunszállás

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Mélykút

Miske

Móricgát

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Nyárlőrinc

Orgovány

Páhi

Petőfiszállás

Pirtó

Soltszentimre

Soltvadkert

Sükösd

Szabadszállás

Szank

Szentkirály

Tabdi

Tázlár

Tiszaalpár

Tiszakécske

Tiszaug

Tompa

Városföld

Baranya megye (35)

Almamellék

Baranyajenő

Boda

Bükkösd

Csányoszró

Cserdi

Diósviszló

Dunaszekcső

Gödre

Harkány

Hidas

Kisharsány

Magyarszék

Márfa

Mecsekpölöske

Mekényes

Mindszentgodisa

Mozsgó

Nagyharsány

Nagypeterd

Nagytótfalu

Nyugotszenterzsébet

Orfű

Piskó

Pogány

Sellye

Siklós

Szászvár

Szava

Szigetvár

Túrony

Vékény

Versend

Villány

Vokány

Békés megye (14)

Almáskamarás

Battonya

Békéscsaba

Békéssámson

Biharugra

Csanádapáca

Kaszaper

Kevermes

Körösladány

Lőkösháza

Medgyesbodzás

Mezőberény

Nagykamarás

Szarvas

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (24)

Alsóberecki

Alsóvadász

Arka

Baktakék

Berzék

Boldogkőváralja

Borsodgeszt

Cigánd

Erdőhorváti

Filkeháza

Füzérkajata

Füzérradvány

Györgytarló

Harsány

Mezőnyárád

Nagyrozvágy

Pálháza

Sátoraljaújhely

Szakácsi

Tállya

Tarcal

Tokaj

Zemplénagárd

Zsujta

Csongrád megye (21)

Apátfalva

Ásotthalom

Balástya

Bordány

Csongrád

Eperjes

Hódmezővásárhely

Forráskút

Mórahalom

Ópusztaszer

Pusztamérges

Pusztaszer

Ruzsa

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Szentes

Székkutas

Üllés

Zákányszék

Zsombó

Fejér megye (19)

Aba

Alcsútdoboz

Alsószentiván

Csákvár

Csókakő

Etyek

Gárdony

Lepsény

Mány

Mór

Óbarok

Pákozd

Pusztaszabolcs

Pusztavám

Tabajd

Tác

Velence

Vereb

Zámoly

Győr-Moson-Sopron megye (51)

Abda

Ágfalva

Bakonygyirót

Bezenye

Csikvánd

Csorna

Écs

Egyházasfalu

Felpéc

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Győr

Győrság

Győrszemere

Győrújbarát

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Jánossomorja

Kajárpéc

Kisfalud

Kópháza

Koroncó

Lövő

Mórichida

Mosonmagyaróvár

Nagycenk

Nyúl

Osli

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Pereszteg

Pusztacsalád

Rábacsécsény

Ravazd

Románd

Sarród

Sopron

Sopronkövesd

Szárföld

Tényő

Várbalog

Veszprémvarsány

Völcsej

Zsira

Hajdú-Bihar megye (21)

Álmosd

Bocskaikert

Debrecen

Derecske

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúböszörmény

Hajdúhadház

Hajdúnánás

Hajdúsámson

Kaba

Létavértes

Mikepércs

Nagyrábé

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírmártonfalva

Sáránd

Téglás

Tiszagyulaháza

Heves megye (12)

Atkár

Ecséd

Eger

Füzesabony

Gyöngyös

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Hatvan

Heves

Maklár

Nagyréde

Szűcsi

Jász-Nagykun-Szolnok megye (18)

Alattyán

Cibakháza

Csépa

Cserkeszőlő

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászberény

Jászdózsa

Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jásztelek

Kengyel

Nagykörű

Szajol

Szolnok

Tiszajenő

Tiszakürt

Törökszentmiklós

Komárom-Esztergom megye (20)

Baj

Bakonyszombathely

Bana

Bársonyos

Dad

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Ete

Gyermely

Kisbér

Kocs

Komárom

Mocsa

Nagysáp

Neszmély

Süttő

Szomód

Tata

Vérteskethely

Vértesszőlős

Nógrád megye (26)

Buják

Cserhátsurány

Csitár

Ecseg

Egyházasgerge

Érsekvadkert

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Kálló

Karancsalja

Kisbárkány

Kozárd

Lucfalva

Magyarnándor

Mátraszőlős

Mohora

Nógrád

Nógrádsipek

Pásztó

Romhány

Salgótarján

Szalmatercs

Szécsény

Szendehely

Szente

Varsány

Pest megye (68)

Albertirsa

Alsónémedi

Bénye

Bernecebaráti

Budakeszi

Budapest XVII.

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Csévharaszt

Csomád

Dabas

Dánszentmiklós

Dány

Érd

Farmos

Galgamácsa

Gödöllő

Gyömrő

Hernád

Inárcs

Isaszeg

Kakucs

Kartal

Kemence

Kiskunlacháza

Kocsér

Kóka

Kosd

Kóspallag

Letkés

Monor

Nagykőrös

Nyársapát

Ócsa

Örkény

Pécel

Perőcsény

Perbál

Pilis

Pilisvörösvár

Pomáz

Pusztavacs

Püspökhatvan

Ráckeve

Sóskút

Szada

Szentmártonkáta

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szob

Sződ

Táborfalva

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tápiószőlős

Tatárszentgyörgy

Tóalmás

Tök

Tököl

Törökbálint

Újhartyán

Újlengyel

Vámosmikola

Vecsés

Verseg

Zsámbék

Somogy megye (59)

Balatonberény

Balatonboglár

Balatonlelle

Balatonszemes

Balatonszentgyörgy

Bárdudvarnok

Beleg

Berzence

Csököly

Csömend

Csurgó

Gyékényes

Iharosberény

Kadarkút

Kaposfő

Kaposhomok

Kaposvár

Karád

Kercseliget

Kéthely

Kiskorpád

Kutas

Látrány

Lengyeltóti

Marcali

Mesztegnyő

Mezőcsokonya

Mike

Nagybajom

Nagyberény

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nikla

Ordacsehi

Osztopán

Öreglak

Ötvöskónyi

Porrog

Porrogszentkirály

Pusztakovácsi

Segesd

Siófok

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyszob

Somogytúr

Somogyudvarhely

Szenna

Szenyér

Szólád

Szőlősgyörök

Tab

Varászló

Vése

Visnye

Visz

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (199)

Ajak

Anarcs

Apagy

Aranyosapáti

Baktalórántháza

Balkány

Barabás

Bátorliget

Benk

Beregdaróc

Beregsurány

Berkesz

Besenyőd

Biri

Botpalád

Bököny

Buj

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Csenger

Csengerújfalu

Csengersima

Darnó

Demecser

Dombrád

Döge

Encsencs

Eperjeske

Érpatak

Fábiánháza

Fehérgyarmat

Fényeslitke

Fülesd

Fülpösdaróc

Gacsály

Garbolc

Gávavencsellő

Gégény

Gelénes

Gemzse

Geszteréd

Gulács

Győrtelek

Gyulaháza

Gyügye

Gyüre

Hermánszeg

Hodász

Ibrány

Ilk

Jánkmajtis

Jármi

Jéke

Kállósemjén

Kálmánháza

Kántorjánosi

Kék

Kékcse

Kemecse

Kisar

Kishódos

Kisléta

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kisvárda

Kisvarsány

Komlódtótfalu

Komoró

Kótaj

Kölcse

Kömörő

Laskod

Levelek

Lónya

Lövőpetri

Mánd

Magosliget

Magy

Mándok

Máriapócs

Márokpapi

Mátészalka

Mátyus

Méhtelek

Mérk

Mezőladány

Nagyar

Nagycserkesz

Nagydobos

Nagyecsed

Nagyhalász

Nagyhódos

Nagykálló

Nagyszekeres

Nagyvarsány

Napkor

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírbogdány

Nyírcsaholy

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyíregyháza

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkáta

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírlugos

Nyírmada

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírparasznya

Nyírpazony

Nyírpilis

Nyírtass

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Nyírvasvári

Ófehértó

Olcsva

Ópályi

Ököritófülpös

Ömböly

Őr

Pap

Papos

Paszab

Pátroha

Pátyod

Penészlek

Penyige

Petneháza

Pócspetri

Porcsalma

Pusztadobos

Rakamaz

Ramocsaháza

Rápolt

Rétközberencs

Rohod

Rozsály

Sényő

Sonkád

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Szakoly

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamossályi

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Szamosújlak

Szatmárcseke

Székely

Tarpa

Terem

Tiborszállás

Tiszabecs

Tiszabercel

Tiszabezdéd

Tiszadada

Tiszadob

Tiszakanyár

Tiszakerecseny

Tiszalök

Tiszamogyorós

Tiszanagyfalu

Tiszaszentmárton

Tiszavasvári

Tisztaberek

Tornyospálca

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Tuzsér

Tyukod

Ura

Uszka

Újfehértó

Újkenéz

Vaja

Vállaj

Vámosatya

Vámosoroszi

Vásárosnamény

Vasmegyer

Záhony

Zajta

Zsarolyán

Zsurk

Tolna megye (23)

Alsónyék

Báta

Bátaapáti

Bátaszék

Bonyhádvarasd

Bölcske

Dunaföldvár

Dúzs

Györe

Györköny

Kisdorog

Kisvejke

Lengyel

Madocsa

Mőcsény

Mucsfa

Őcsény

Szálka

Szekszárd

Tolna

Tolnanémedi

Závod

Zomba

Vas megye (45)

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Bozsok

Bucsu

Cák

Csehi

Csehimindszent

Csepreg

Duka

Felsőcsatár

Felsőszölnök

Gencsapáti

Gór

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Horvátzsidány

Ikervár

Jánosháza

Katafa

Kissomlyó

Kondorfa

Körmend

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegszerdahely

Magyarlak

Nádasd

Nagysimonyi

Ólmod

Oszkó

Perenye

Petőmihályfa

Pornóapáti

Sárvár

Sótony

Szentgotthárd

Szentpéterfa

Szombathely

Tokorcs

Vaskeresztes

Vasvár

Velem

Vép

Vönöck

Veszprém megye (57)

Adorjánháza

Ajka

Aszófő

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonakali

Balatonederics

Balatonrendes

Balatonszőlős

Béb

Csabrendek

Dabrony

Doba

Dörgicse

Egeralja

Gyulakeszi

Hegymagas

Homokbödöge

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Kup

Külsővat

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Litér

Mindszentkálla

Monostorapáti

Monoszló

Nagyalásony

Nagydém

Nagyvázsony

Nemesgulács

Nemesvita

Ősi

Pápa

Pécsely

Pula

Raposka

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Sümeg

Szentbékkálla

Szigliget

Tagyon

Takácsi

Tapolca

Tihany

Tüskevár

Várkesző

Vigántpetend

Zalahaláp

Zánka

Zala megye (66)

Alsószenterzsébet

Bagod

Bak

Balatongyörök

Becsehely

Becsvölgye

Bocfölde

Bödeháza

Cserszegtomaj

Csonkahegyhát

Dióskál

Egeraracsa

Egervár

Eszteregnye

Felsőpáhok

Galambok

Garabonc

Gelse

Gutorfölde

Keszthely

Kilimán

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lenti

Miháld

Misefa

Murarátka

Nagygörbő

Nagykanizsa

Nagykutas

Nagypáli

Nagyrada

Nagyrécse

Nemesapáti

Nemesszentandrás

Németfalu

Orosztony

Ortaháza

Pakod

Pethőhenye

Pókaszepetk

Pölöske

Pördefölde

Ramocsa

Rezi

Sand

Surd

Szentgyörgyvár

Szentpéterfölde

Szepetnek

Tekenye

Tormafölde

Türje

Várvölgy

Vasboldogasszony

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalabér

Zalaboldogfa

Zalaegerszeg

Zalalövő

Zalasárszeg

Zalaszántó

Zalaszentgrót"

Tartalomjegyzék