129/2007. (X. 31.) FVM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § aj pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) Szakmaközi Állandó Bizottság: a Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége (a továbbiakban: CTOSZ) és a Cukoripari Egyesülés (a továbbiakban: CIE) által létrehozott és működtetett, a Szakmaközi Egyezményben meghatározott egyeztető fórum;

b)[1] kvótajogosult: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelet (a továbbiakban: Tanácsi Rendelet) 17. cikke, illetve a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 137. cikke szerint elismert olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely a Cukor Terméktanács, a Magyar Szeszipari Szövetség vagy a Magyar Édességgyártók Szövetsége tagja, és amely számára az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) e rendelet 3. számú mellékletében kvótát állapít meg;

c)[2] cukorrépa szállítási jog: az országos kvótához szükséges cukorrépa-mennyiség megtermelésének joga; elsősorban a hagyományosan cukorrépa-termeléssel foglalkozó mezőgazdasági termelők számára a Cukor Terméktanács által nyilvántartott azon cukorrépa-mennyiség (tonnában és 16% cukortartalmú utánfejelt cukorrépában kifejezve), amelyet évente megtermelhetnek és értékesíthetnek egy kvótajogosult számára;

d)[3] feldolgozó: a Kincstár által a Tanácsi Rendelet 17. cikke, illetve az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikke alapján elismert olyan jogi személy, amely cukrot, illetve izoglükózt a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. június 29-i 967/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 967/2006/EK bizottsági rendelet) Mellékletében szereplő termékké dolgoz fel.

2. §

(1)[4] Magyarország számára meghatározott cukor és izoglükóz kvóta mértékét az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet XII. melléklete rögzíti. Az országos kvóta kvótajogosultak közötti felosztását - az 1. § b) pontjában említett terméktanács vagy szakmai szervezet javaslatának figyelembevételével - e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Kvótajogosult a kvótával az e rendeletben, valamint a közösségi jogszabályokban meghatározott keretek között rendelkezhet.

(3) A miniszter - az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Tanácsi Rendelet 19. cikke alapján meghozott kvótacsökkentésre vonatkozó döntését követően - az alapkvótákkal arányosan csökkenti a kvótajogosultak rendelkezésére álló kvótamennyiségeket.

(4)[5] Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet nemzeti kvóta újrakiosztásáról szóló 138. cikke szerinti, tagállami hatáskörbe utalt jogosítványokat a miniszter gyakorolja.

(5) A kvótajogosult jogutód nélküli megszűnése esetén - a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott esetek kivételével - a miniszter az érintett terméktanács javaslatát figyelembe véve dönt a kvóta újrafelosztásáról. A kvótafelosztással kapcsolatos valamennyi döntésről a miniszter tájékoztatja a Bizottságot a cukorágazatban a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: VR) meghatározottaknak megfelelően.

(6) A kvóta kvótajogosultak közötti átruházásához a miniszter jóváhagyása szükséges.

(7)[6] Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 141. cikkének megfelelően, ha egy kvótajogosult az általa kvótán felül termelt cukor egészének vagy egy részének következő évre való átviteléről dönt, arról az adott gazdasági év augusztus 31-éig - izoglükóz átviteléről a következő gazdasági év október 31-éig - értesíti a Kincstárt.

(8)[7] A cukor és izoglükóz kvótarendszerhez kapcsolódóan az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott - e rendelet alapján nem a miniszter hatáskörébe utalt - hatósági feladatokat (vállalkozások elismerése, díjak meghatározása, nyilvántartás vezetése, jelentések elkészítése) a Kincstár végzi.

3. §

(1)[8] Cukorrépa szállítási jogot csak olyan földtulajdonos vagy föld használatára jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat, aki tagja a Cukor Terméktanácsnak, vagy vállalja, hogy azzal tagsági viszonyt létesít. A cukorrépa szállítási jog felosztásáról és egyéb feltételekről a Cukor Terméktanács értesíti a termelőket.

(2)[9] A cukorrépa szállítási jogokat az érintett kvótajogosult és a CTOSZ regionális szövetsége közösen határozza meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet XII. mellékletében szereplő nemzeti kvóta megtermeléséhez szükséges cukorrépa mennyiségének figyelembevételével.

(3) A cukorrépa szállítási jog elválik a korábbi szállítási jog alapján keletkezett támogatási jogosultságtól.

(4) A cukorrépa szállítási jog ideiglenes vagy végleges átengedését (értékesítés, bérbeadás stb.) az érintett felek kötelesek jóváhagyásra bejelenteni a Szakmaközi Állandó Bizottságnak.

(5)[10] Ha a cukorrépa-termelő két egymást követő gazdasági évben nem hasznosítja szállítási jogát saját termelés vagy bérbeadás révén - az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] meghatározott vis maior eseteit kivéve -, akkor szállítási jogát vagy annak nem hasznosított arányos részét elveszíti. Az így megszűnő szállítási jogok újrakiosztásáról a CTOSZ érintett regionális szövetsége és a kvótajogosult közösen döntenek, amelyről értesítik a Szakmaközi Állandó Bizottságot. A szállítási jogok nyilvántartásáról a Cukor Terméktanács gondoskodik.

(6) Amennyiben a cukorrépa-termelő abbahagyja a cukorrépa-termelést - a szerkezetátalakítási programban történő részvétel kivételével - cukorrépa szállítási jogának újrafelosztásáról a CTOSZ regionális szövetsége és az érintett kvótajogosult együttesen dönt. A cukorrépa-termelés abbahagyásáról a Cukor Terméktanácsot haladéktalanul értesíteni kell.

(7) A cukorrépa-termelő kérheti a kvótacukor előállításához szükséges cukorrépa-mennyiségen felül átadott, szerződött vagy szerződésen felüli cukorrépának a következő gazdasági évre vonatkozó cukorrépa szállítási joga terhére történő átvitelét a Szakmaközi Egyezményben meghatározott feltételek szerint.

4. §

(1) A cukorrépa-termelők képviseletében a CTOSZ, a cukorgyártók (répacukor-gyártó kvótajogosultak) képviseletében a CIE megállapodást (a továbbiakban: Szakmaközi Egyezmény) kötnek a Cukor Terméktanács keretein belül.

(2) A cukorgyártók és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő felügyeletéről szóló, 1974. június 18-i 1516/1974/EGK bizottsági rendelet előírásait figyelembe véve a miniszter rendszeresen ellenőrzi, hogy a Szakmaközi Egyezmény összhangban van-e a közösségi szabályokkal.

(3)[11] Szakmaközi Egyezmény hiányában a miniszter az érintett felek érdekeinek védelmében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.

(4) A cukorrépa-termelők és a répacukor-gyártó kvótajogosultak között létrejött termékértékesítési szerződések nem tartalmazhatnak a Szakmaközi Egyezményben foglaltakkal ellentétes előírásokat.

(5) A répacukor-gyártó kvótajogosult minden gazdasági év december 10-éig megkezdi a CTOSZ tagszervezetével a termékértékesítési szerződésről szóló tárgyalásokat, és a szerződésről január 10-éig megállapodik. A Szakmaközi Egyezménynek nem megfelelő szerződési ajánlat esetén, illetve amennyiben a tárgyalások a fent meghatározott határidőig nem vezetnek eredményre, a felek a Szakmaközi Állandó Bizottsághoz fordulhatnak.

5. §

(1) A kérelmeket, jelentéseket a Kincstár részére az általa rendszeresített, közleményben közzétett formanyomtatványokon kell benyújtani.

(2) A Bizottságnak a közösségi jogszabályok alapján továbbítandó adatokat a Kincstár a közléstől számított öt napon belül megküldi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) . Az adatokat a Kincstár és a minisztérium az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, azok kizárólag a termékpálya piacszabályozás körében használhatók fel.

6. §

(1)[12] A kvótajogosult a termelési díjra, többletösszegre, illetve kiegészítő kvóta után fizetendő összegre vonatkozó fizetési kötelezettségének az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben - a kvótán felüli cukortermelés tekintetében a 967/2006/EK bizottsági rendeletben - foglaltak szerint tesz eleget. A fizetési kötelezettséget a Kincstár által megadott számlára kell teljesíteni.

(2)[13] Amennyiben fizetési kötelezettségének a kvótajogosult határidőben nem tesz eleget, a Kincstár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 70. §-ának megfelelően késedelmi pótlék megfizetésére kötelezi az érintett kvótajogosultat.

7. §

(1)[14] Az intervenciós felvásárlásokat és értékesítéseket a Kincstárnak a cukorintervenciós hivatalok által történő felvásárlás és értékesítés tekintetében a Tanácsi Rendeletnek, a VR-nek és a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. március 27-i 493/2006/EK rendeletnek (a továbbiakban: VR2) megfelelően kell végrehajtania.

(2)[15] Az intervenciós felajánlást a Kincstár számára ajánlatban kell megtenni, ami a VR és VR2 által meghatározott kötelező elemeken kívül további, a Kincstár által közleményben előírt adatokat is tartalmazhat.

8. §[16]

A cukor termékpálya hatékony működése érdekében a Kincstár - helyszíni ellenőrzés keretében is - jogosult ellenőrizni a cukor termékpálya szereplői által a részére szolgáltatott adatok hitelességét.

8/A. §[17]

8/B. §[18]

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 159/2004. (XI. 2.) FVM rendelet, a 99/2005. (X. 28.) FVM rendelet, valamint az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 7. §-ának (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt megkötött Szakmaközi Egyezményt jelen rendelet kihirdetését követő negyvenöt napon belül felül kell vizsgálni e rendelet és a vonatkozó közösségi jogszabályoknak való megfelelése érdekében.

(3) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges tagállami rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 318/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a cukorágazat piacának közös szervezéséről;

b) a Bizottság 952/2006/EK rendelete (2006. június 29.) a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól;

c) a Bizottság 493/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról;

d) a Bizottság 967/2006/EK rendelete (2006. június 29.) a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;

e) a Bizottság 2148/96/EK rendelete (1996. november 8.) a mezőgazdasági termékek intervenciós készleteinek felmérésére és monitoringj ára vonatkozó szabályok megállapításáról;

f) a Bizottság 779/96/EK rendelete (1996. április 29.) a cukorágazaton belüli közlemények tekintetében az 1785/81/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról.

g)[19] a Bizottság 510/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történő módosításáról.

h)[20] a Tanács 1360/2013/EU rendelete (2013. december 2.) a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról.

i)[21] a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

10. §[22]

E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2017. (IV. 26.) FM rendelettel megállapított 3. számú mellékletét a 2016/2017. gazdasági évtől indult eljárásokban is alkalmazni kell.

11. §[23]

E rendeletnek a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelettel megállapított 3. számú mellékletét a 2016/2017. gazdasági évtől indult eljárásokban is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez[24]

2. számú melléklet a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez[25]

3. számú melléklet a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez[26]

A 2016/2017. gazdasági évtől az országos cukor és izoglükóz kvótának a kvótajogosultak közötti elosztásáról

[27]
ABC
1KvótajogosultCukor kvóta
fehércukor egyenértékben
(tonna)
Izoglükóz kvóta
szárazanyag egyenértékben
(tonna)
2Magyar Cukor Zrt.105 420
3Hungrana Kft.225 239,2
4Tisza-TK Projekt Kft.25 026,6

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[2] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[3] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[4] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[5] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[6] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[7] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[8] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[9] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[10] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.29.

[11] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.04.29.

[12] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.04.29.

[13] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[19] Beiktatta a 23/2009. (III. 13.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.03.16.

[20] Beiktatta a 21/2014. (XI. 3.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.11.04.

[21] Beiktatta a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.04.29.

[22] Beiktatta a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.04.29.

[23] Beiktatta a 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.07.09.

[24] Hatályon kívül helyezte a 23/2009. (III. 13.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 23/2009. (III. 13.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.16.

[26] Megállapította a 22/2017. (IV. 26.) FM rendelet 8. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.04.29.

[27] Módosította a 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.07.09.

Tartalomjegyzék