407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjában és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1. pontjában, 6. pontjában és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal vagy külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal rendelkezik."

2. § A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a (3) bekezdésben meghatározott ötéves határidő és a pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt."

3. § (1) A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az MTA doktora címmel rendelkező személyek kivételével az ösztöndíjra pályázhat minden 45. életévét még be nem töltött, az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal vagy az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti művészeti díjjal rendelkező személy."

(2) A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az ösztöndíjra - a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra - határon túli (külföldi) magyar kutatók is pályázhatnak, amennyiben az ösztöndíjas kutatómunkát magyarországi tudományos intézménnyel kötött megállapodás alapján végzik."

4. § A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "három" szövegrész helyébe az "öt" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 4. § (3) bekezdése.

2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a "gazdasági társaságtól" szövegrész helyébe a "jogi személytől" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében, az "A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei" alcím címében, 24. § (1)-(2) és (5)-(7) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés c) pontjában és 33. § (6) bekezdésében a "köztársasági ösztöndíj" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatási ösztöndíj" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében az "a költségvetési törvényben" szövegrész helyébe az "az Nftv.-ben" szöveg,

d) 24. § (1) és (7)-(8) bekezdésében a "köztársasági ösztöndíjat" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat" szöveg,

e) 24. § (2) bekezdésében a "köztársasági ösztöndíjban" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban" szöveg,

f) 24. § (3) bekezdésében a "Köztársasági ösztöndíjban" szövegrész helyébe a "Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban" szöveg,

g) 24. § (4) bekezdésében a "köztársasági ösztöndíj" szövegrészek helyébe a "nemzeti felsőoktatási ösztöndíj" szöveg,

h) 24. § (6) bekezdésében a "köztársasági ösztöndíjra" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra" szöveg,

i) 24. § (7) bekezdésében a "köztársasági ösztöndíjra" szövegrészek helyébe a "nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra" szöveg

lép.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében és 3/A. § d) pontjában az "illetve a felsőoktatásba jelentkezők" szövegrész helyébe a "valamint a - köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező - felsőoktatásba jelentkezők" szöveg lép.

4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A MAB fogadja el a bírálati szempontrendszerét."

9. § (1) A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A MAB Testületből, az attól elkülönült Felülvizsgálati Bizottságból és a Testület, valamint a Felülvizsgálati Bizottság mellett működő Titkárságból, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szabályai szerint működő, az előbbiektől elkülönült Felügyelő Bizottságból áll."

(2) A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A MAB bizottságokat hozhat létre és külső szakértőt vehet igénybe, azzal, hogy a döntéshozatali jogosultságokat sem a Testület, sem a Felülvizsgálati Bizottság nem ruházhatja át."

10. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 9. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A MAB testületi tagság megszűnik:)

"c) a tag írásos lemondása esetén akkor, amikor a miniszterelnök a tag megbízatását visszavonja,

d) a tag felmentésének kezdeményezése esetén, amikor - a miniszter indokolással ellátott javaslatára - a miniszterelnök a tagot felmenti."

11. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tag írásos lemondásától, illetve a tag felmentésének kezdeményezésétől kezdődően a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, valamint nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat."

12. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A 7-11. § rendelkezéseit a Felülvizsgálati Bizottság elnökére és tagjaira is megfelelően alkalmazni kell."

13. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(A DKT tizennégy tagú testület. A DKT-ba)

"j) egy tagot a MAB"

(delegál.)

14. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A MAB-ot az Nftv. 71/B. § (1) bekezdés a) és c)-e) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése szerinti szakvélemény elkészítéséért a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott díj illeti meg.

(2) A 25. § b) és c) pontja, a 26. § c) pontja és a felsőoktatási intézmény felkérésére a 26. § d) pontja szerinti szakértői vélemény, értékelés elkészítéséért a MAB-ot a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mértékű díj illeti meg, amelyet az eljárás kezdeményezője fizet meg.

(3) A 25. § a) pontja, 26. § a) és b) pontja, a miniszter kezdeményezése alapján a 26. § d) pontja, valamint az Nftv. 71/B. § (1) bekezdés b) pontja szerint készített szakértői vélemény költségeit a MAB éves költségvetési támogatása tartalmazza, azzal, hogy a költségvetési támogatás elszámolása során a megrendelt és elvégzett szakértői tevékenység díjának költségvetési támogatást meghaladó része egyedi elszámolás keretében kerül rendezésre."

15. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A MAB

a) a miniszter,

b) a felsőoktatási intézmény vagy

c) az Nftv. 64. § (7) bekezdése szerinti szervezet

részére szakértői véleményt készít az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatban.

(2) A szakértői vélemény és az újabb szakértői vélemény elkészítésének határideje ötvenöt nap."

16. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 26. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő d) ponttal egészül ki:

(A MAB)

"c) a felsőoktatási intézmény felkérésére - ideértve a külföldi felsőoktatási intézményt is - a felsőoktatási intézményről, annak minőségbiztosítási rendszeréről és nyilvántartásba vett képzéséről értékelést készít;

d) a miniszter vagy a felsőoktatási intézmény kezdeményezésére a tervezett képzés létesítési dokumentumairól szakvéleményt készít."

17. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "törvény" szövegrész helyébe a "törvény, valamint az Nftv." szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "MAB Testülete" szövegrész helyébe a "MAB Testülete és Felülvizsgálati Bizottsága" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a "tisztségviselőit" szövegrész helyébe a "tisztségviselőit, a Felülvizsgálati Bizottság elnökét és tagjait" szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében az "A személyiségi jogok" szövegrész helyébe a "Személyiségi jogok, üzleti titok, valamint szerzői jog" szöveg,

e) 18/A. § nyitó szövegrészében a "tizennégy" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,

f) 18/A. § i) pontjában a "Konferenciája" szövegrész helyébe a "Konferenciája és" szöveg,

g) 26. § a) pontjában az "Oktatási Hivatal felkérésére" szövegrész helyébe az "Oktatási Hivatal felkérésére, továbbá saját korábbi döntése alapján" szöveg,

h) 27. §-ában a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakvélemény vagy értékelés" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 6. § (5) bekezdése,

b) 14. § (3)-(4) bekezdései,

c) 18/A. § h) pontjában az "és" szövegrész,

d) 19. § (2) bekezdése,

e) 28. §-a.

5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott emelt szintű szakképzésben szerzett ismereteket az Nftv. 49. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 54. § (9) bekezdésében foglaltak szerint lehet elismerni."

20. § Hatályát veszti a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 12. § (3) bekezdése,

b) 19. § (2) bekezdése.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 9. § (7) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak" szöveg lép.

22. § Hatályát veszti a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (8a) bekezdése,

b) 9. § (2) bekezdése.

7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

23. § A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet] 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A felsőoktatási intézmény akkor jogosult az 1. melléklet 1. pont szerinti osztatlan közismereti tanárszakok, szakirányok - a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet] 1. § d) pontja szerinti mesterképzésben, továbbá a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.1.5. pontja szerinti újabb oklevelet adó tanárképzésben történő - indításának nyilvántartásba vételét kezdeményezni, ha az adott közismereti tanárszakok, szakirányok indítását a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. § a) pontja szerinti osztatlan képzésben az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette.

(4) A felsőoktatási intézmény akkor jogosult az 1. melléklet 2. pont szerinti szakmai tanárszakok, szakirányok - a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. § a)-d) pontja szerinti mesterképzésben, továbbá a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.1.5. pontja szerinti újabb oklevelet adó tanárképzésben történő - indításának nyilvántartásba vételét kezdeményezni, ha az adott tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint a tanárképzés valamelyik formáját az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette."

24. § A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A több tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. A neveléstudományi területen működő doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területről is lehet törzstag."

26. § A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

9. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 2. pont m) alpontját első alkalommal a 2020. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni."

28. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

29. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 17/A. § (1) bekezdésében az "érettségi bizonyítványa" szövegrész helyébe az "érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdésében a "művészeti jellegű egyszakos" szövegrész helyébe a "testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó, valamint a művészeti egyszakos" szöveg,

c) 21. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában a "versenyén elért" szövegrész helyébe a "versenyén vagy az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért" szöveg

lép.

10. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

30. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy a hallgató az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja az aktív hallgatói jogviszonyát. Alapképzésen teljes idejű képzés igazolható, mesterképzésen, valamint doktori képzésen bármely munkarendben végzett tanulmány igazolható. A pályázat benyújtásának nem feltétele a hallgatói jogviszony megléte, az ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási felvételi eljárásra jelentkezők is."

31. § A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az előirányzat terhére az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható a felsőoktatási intézmény számára. A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek, továbbá a felsőoktatási intézmény kutatással összefüggő általános költségeinek, valamint az ösztöndíj lebonyolítási költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek és a lebonyolítási költségek összege nem haladhatja meg a támogatás összegének ötven százalékát. A felsőoktatási intézmény mentesül az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás minisztérium számára történő visszatérítési kötelezettsége alól, amennyiben az ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg, illetve a felsőoktatási intézmény az ösztöndíjas záró szakmai beszámolóját nem fogadja el és az ösztöndíjas számára visszafizetési kötelezettséget állapít meg."

32. § A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 12. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a 2017/2018-as tanévtől kell alkalmazni."

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 20. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Külföldi felsőoktatási intézménnyel folyó közös képzés indításának nyilvántartásba vételéhez a magyar felsőoktatási intézménynek a kérelemhez mellékelnie kell)

"d) a (8) bekezdésben meghatározott esetben az a) pontban foglaltak helyett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - felsőoktatási intézmény által beszerzett - véleményét."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Nftv. 78. § (3) bekezdése szerinti közös képzés esetén az új szakot nem eredményező képzésnek a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételére nem kerül sor. Ebben az esetben a Hivatal a közös képzésről szóló együttműködési megállapodás adatait veszi nyilvántartásba."

34. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 21/A-21/D. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) Szakirányú továbbképzés lehet:

a) egy vagy több képzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés;

b) szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés;

c) alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, önálló szakképzettséget eredményező szakirány második, illetve további szakirányként történő elvégzését biztosító képzés;

d) pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben - amennyiben a képzési és kimeneti követelmények az alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett szakképzettség képzési területére vonatkozóan eltérő követelményt nem határoznak meg - alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben a szaknak megfelelő alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben az adott, szakirányt magába foglaló alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.

(5) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzések esetén mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzés alapfokozattal rendelkezőknek nem hirdethető meg.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerint szervezhető a szakjogász, szakközgazdász vagy szakmérnök szakképzettséget adó szakirányú továbbképzés. Szakjogász szakképzettséget csak jogász, szakközgazdász szakképzettséget csak közgazdász, szakmérnök szakképzettséget csak mérnök szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

21/B. § (1) Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés a pedagógus-továbbképzésről szóló külön jogszabályok szerint felsőfokú végzettségi szint és pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató, csecsemő- és kisgyermeknevelő) szakképzettség megszerzését és pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlatot követően:

a) a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítését nyújtó képzés lehet, vagy

b) a pedagógus szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget a pedagógus-szakvizsga követelményeivel együtt nyújtó képzés lehet,

amely pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeivel és a tartalmi követelmények oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazásával; a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismereteket és kompetenciákat ad.

(2) Pedagógus-szakvizsga letételére kizárólag olyan szakirányú továbbképzésben van lehetőség, amelyben a kötelező ismeretkörök - a közigazgatási, tanügy-igazgatási vezetési ismeretek; a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; az intézmény és környezete; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben - kreditértéke legalább 55 kredit.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pedagógus-szakvizsga követelményeinek megszerzésére irányuló képzésben választáson alapuló ismeretkörök lehetnek:

a) a pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek, illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás, készségek és képességek továbbfejlesztése;

b) a pedagógus munkakörökhöz, illetve a köznevelési intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés, szaktanácsadás, vizsgaelnöki, szakértői, minőségbiztosítási feladatok) ellátásához szükséges ismeretek, tudás, készség és képességek;

c) pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök;

d) nevelési-oktatási intézményvezetői ismeretek;

e) a tanár, tanító, konduktor, óvodapedagógus vagy gyógypedagógus szak szakmai gyakorlatának vezetéséhez szükséges gyakorlatvezető mentori ismeretek.

(4) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség csak olyan szakirányú továbbképzésben szerezhető, amelyben a (2) bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a választott ismeretkör a nevelési-oktatási intézményvezetői ismeretek, legalább további 55 kredit értékben.

(5) Pedagógus-szakvizsga keretében gyakorlatvezető mentori szakképzettség csak olyan szakirányú továbbképzésben szerezhető, amelyben a (2) bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a választott ismeretkör a (3) bekezdés e) pontja szerinti adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlatvezető mentori ismeret, legalább további 55 kredit értékben.

21/C. § (1) A felsőoktatási intézmény olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés létesítésére és indítására jogosult, amely szakon képzést folytathat.

(2) A Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelményekre épülő, saját tanterv alapján szervezett szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott képzési területen indíthat.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a szakfordító szakirányú továbbképzések esetén nem kell alkalmazni.

21/D. § (1) A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek a kötelező tartalmi elemei:

a) a szakirányú továbbképzés megnevezése;

b) a szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése;

c) a szakirányú továbbképzés képzési területe;

d) a szakirányú továbbképzés ISCED szerinti besorolása, valamint az európai és a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása, továbbá a szakképzettség - képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti -tanulmányi területi besorolása;

e) a felvétel feltételeként

ea) alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés esetén azon képzési területek vagy alapképzési szakok megnevezése,

eb) mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés esetén azon képzési területek vagy mesterképzési szakok megnevezése,

amelyekre az adott szakirányú továbbképzés épül;

f) a képzési idő félévekben meghatározva;

g) a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma;

h) a képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség);

i) a szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül.

(2) A 21/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzés esetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettség megnevezése a külön jogszabályban meghatározott szakirány szerinti szakképzettség.

(3) A felsőoktatási intézmény képzési programjában rendelkezni kell:

a) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tantervről és tantárgyi programokról;

b) az értékelési és ellenőrzési módszerekről, eljárásokról;

c) a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről.

(4) Szakirányú továbbképzésben önálló szakképzettséget eredményező szakirány nem indítható."

35. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

"c) a szakirányú továbbképzés javasolt ISCED szerinti besorolását, valamint az európai és a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolását."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell:

a) a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele esetén a pedagógustovábbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testületnek a 21/B. §-ban foglaltak alapján kialakított véleményét a pedagógus-szakvizsgává minősítésről;

b) a szakterületért felelős miniszter véleményét olyan szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, továbbá amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A 21/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés kivételével a nyilvántartási kérelemben megjelölt szakirányú továbbképzés, illetve a megszerezhető szakképzettség megnevezésének más szakirányú továbbképzés, alapképzési vagy mesterképzési szak, felsőoktatási szakképzés megnevezésétől, illetve az ezeken megszerezhető szakképzettség megnevezésétől egyértelműen különböznie kell."

36. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A FIR részére közölt elektronikus adat hitelesítése a (6) bekezdés b) és c) pontja tekintetében legalább fokozott biztonságú tanúsítványon alapuló, természetes személyhez kötött elektronikus aláírással vagy legalább fokozott biztonságú tanúsítványon alapuló, szervezethez kötött elektronikus bélyegzővel történik."

37. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az oklevelet záradékkal a 9. mellékletben meghatározottak szerint kell ellátni. Ha olyan záradék válik szükségessé, amelyet a 9. melléklet nem tartalmaz, akkor a felsőoktatási intézmény - a Hivatal előzetes egyetértésével - egyedi záradékkal is elláthatja az oklevelet. A záradék az oklevél elválaszthatatlan részét képezi."

38. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékosságának típusát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott szakértői véleménnyel igazolja.

(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei, valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható, kivéve a felnőttoktatásban nem nappali munkarendben folytatott tanulmányokat, amely esetben az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szakértői véleményével igazolható a fogyatékosság, sajátos nevelési igény."

39. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 74. §-sal egészül ki:

"74. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 21/B. § (5) bekezdését gyakorlatvezető mentori feladat ellátására szóló új megbízáskor 2020. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni."

40. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

41. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés c) pontjában az "(1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b) és c) pontjában" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "(1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b) és c) pontjában" szöveg,

c) 8. § (4) bekezdés c) pontjában a "104/B-104/D. §-ában" szövegrész helyébe a "104/B-104/E. §-ában" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében a "(3) bekezdése" szövegrész helyébe az "(5a) bekezdése" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében az "intézményengedélyezettnek" szövegrész helyébe az "intézmény engedélyezettnek" szöveg,

f) 22. § (2) bekezdés a) pontjában a "követelményeit, és" szövegrész helyébe a "követelményeit," szöveg,

g) 34. § (9) bekezdésében az "a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben" szövegrész helyébe az "a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben" szöveg,

h) 40. § (5) bekezdés c) pontjában a "személyes adatait," szövegrész helyébe a "személyes adatait, kivéve az állampolgárságra vonatkozó adatait," szöveg,

i) 46. § (10) bekezdés e) pontjában a "vezetőinek" szövegrész helyébe a "képviselőinek" szöveg,

j) 54. § (1) bekezdésében a "szakirányú továbbképzések" szövegrész helyébe a "szakirányú továbbképzés, doktori képzés, valamint az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat" szöveg,

k) 64. § (1) bekezdésében a "szakvélemény" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg

lép.

42. § Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdése,

b) 63. § (3) bekezdésben az "illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült," szövegrész.

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

43. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésében a "szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet" szövegrész helyébe a "nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet" szöveg lép.

13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

44. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] 8. § (2) bekezdésében a "kutatói munkát segítő" szövegrész helyébe a "kutatói munkát vagy a hallgatókat segítő" szöveg lép.

45. § Hatályát veszti a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a.

14. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése

46. § Hatályát veszti a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet.

15. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 8-18. §, a 22. § b) pontja, a 34. §, a 35. §, a 39. §, a 41. § g) pontja, a 43. §, a 46. § és a 6. melléklet 1. pont a) alpontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 2. Szakmai tanárszakok című táblázat B:2 mezőjében a "műszaki-gazdasági" szövegrész helyébe a "műszaki-gazdasági, katonai-műszaki" szöveg lép.

2. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő m)-o) ponttal egészül ki:

(A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak

a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett)

"m) pszichológia

n) ének-zene

o) vizuális kultúra;"

3. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Hatályukat vesztik a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében a "művészet" és a "művészetközvetítés" szövegrészek.

4. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételei:)

"g) az óvodapedagógus-képzésben, a konduktorképzésben és a tanítóképzésben tanévente átlagosan legalább 20 hallgató jut egy gyakorlatvezető óvónőre, tanítóra, konduktorra, közismereti tanárképzésben és gyógypedagógus-képzésben tanévente átlagosan legalább 5 hallgató jut egy vezetőtanárra;"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont f) alpontjában a "konduktort" szövegrész helyébe a "konduktort vagy gyógypedagógust" szöveg lép.

3. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont h)-j) alpontja.

5. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.1.2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

további intézményi adatok)

"e) magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben, közös képzés keretében vagy az Nftv. 77. § (4) bekezdése alapján folytatott képzés tárgyában megkötött, valamint egyéb nemzetközi mobilitási megállapodásokról az együttműködő felsőoktatási intézmény hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, esetleges nemzetközi kerete, a képzés neve; magyar és külföldi felsőoktatási intézménynek a 20. § (9) bekezdése szerinti képzése esetén a képzésnek a 2.5.1. pont szerinti - a megállapodásban meghatározott - adatai;"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.1.2. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

további intézményi adatok)

"k) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi, valamint magyar felsőoktatási intézménynek az Nftv. 78. § (1) bekezdése szerinti külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról az együttműködő partner hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a biztosított helyszín(ek) címe és az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;"

3. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.2. pont e) alpontjában a "helyrajzi száma, birtokolt terület és annak aránya az összterületben," szövegrész.

6. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. pont

a) 6.8. alpontjában az "a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 2. számú melléklete" szövegrész helyébe az "a 21/B. § (3) bekezdése" szöveg,

b) 6.11. alpontjában az "Oklevél javításakor:" szövegrész helyébe az "Oklevél javításakor vagy születési anyakönyvi névváltozáskor:" szöveg

lép.

2. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 1. pont 1.1. és 1.3. alpontjában az "állampolgársága: .............;" szövegrész.

Tartalomjegyzék