764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 7. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szakértő Testület nevében a szakértői véleményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Szakértő Testület elnöke által az ügy természetének megfelelően kijelölt tagokból álló, három- vagy öttagú szakértői tanács (eljáró tanács) alakítja ki szótöbbséggel. Az ügy előadóját és - a jogi szakvizsgával vagy az állam- és jogtudomány területén tudományos fokozattal rendelkező testületi tagok közül - az eljáró tanács elnökét szintén a Szakértő Testület elnöke jelöli ki."

(2) Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Szakértő Testület véleményének kialakításában nem vehet részt olyan személy, akivel szemben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 301. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn. A Szakértő Testület elnöke hivatalból biztosítja, hogy kizárt szakértő ne vegyen részt a szakértői vélemény kialakításában."

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) bírósági határozat: a Vht. 15. §-a szerinti jogerős bírósági határozat, egyezséget jóváhagyó végzés, 16. § a) pontja szerint közjegyzői határozat és közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyzőnek a közjegyzői nemperes eljárás lefolytatásáért felszámított díjról és költségről kiállított költségjegyzéke, a 16. § b) pontja szerinti fegyelmi bíróságok határozata, amelynek a kézbesítése a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint már megtörtént, és az a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció folytán emelkedett jogerőre, valamint a 16. § o) pontja szerint a végrehajtónak a 34. § (8) bekezdése szerinti, a nem adóst fizetésre kötelező díjjegyzéke;"

(2) Az R2. 2. § e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában: kérelmező)

"ec) az az önálló bírósági végrehajtó, aki az általa kiállított, a Vht. 34. § (8) bekezdésében foglalt feltételek szerinti, a nem adóst fizetésre kötelező díjjegyzék végrehajtói kézbesítését kéri;"

(3) Az R2. 2. § u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"u) külföldi irat: a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 74. § (1) bekezdésében említett külföldi eljárásban keletkezett irat vagy az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézmény által előterjesztett jogsegélykérelem vagy az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesíteni kért irat."

3. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A kézbesítés iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szervénél kell előterjeszteni. A kézbesítési ügyet a Kar hivatali szerve osztja ki jogszabály szerinti ügyelosztási szabályok alapján a címzett bírósági határozatban feltüntetett címe, különleges kézbesítés esetén a kérelmező által megjelölt egyéb kézbesítési hely alapján illetékes végrehajtók között akként, hogy a díjjegyzék kézbesítésére irányuló kérelmet előterjesztő végrehajtó részére e kézbesítési ügy nem osztható ki, azt a kézbesítési cím szerint illetékes, ugyanazon járásbíróság mellett működő másik végrehajtó részére kell kiosztani. Ha ez nem lehetséges, a kérelemben meghatározott kézbesítés helye szerinti megyében működő járásbíróság mellé kinevezett végrehajtónak kell kiosztani."

4. § Az R2. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a díjjegyzék kézbesítése a fizetésre kötelezett természetes személy címzettnek a díjjegyzéken feltüntetett címen eredménytelen volt, és az értesítésben meghatározott határidőn belül sem vette át a címzett a díjjegyzéket, a díjjegyzéket kézbesíteni kell a természetes személy címzett jogi képviselője részére, ha a díjjegyzéken a természetes személy címzettnek van feltüntetve jogi képviselője. Ha a jogi képviselő jogi személy, akkor a 15. § (1) bekezdése szerinti vezetőjének, képviselőjének vagy alkalmazottjának kell átadni a díjjegyzéket."

5. § Az R2. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a díjjegyzék kézbesítése a fizetésre kötelezett nem természetes személy címzettnek a díjjegyzéken feltüntetett címen eredménytelen volt, és az értesítésben meghatározott határidőn belül sem vette át a címzett a díjjegyzéket, a díjjegyzéket kézbesíteni kell a nem természetes személy címzett jogi képviselője részére, ha a díjjegyzéken a nem természetes személy címzettnek van feltüntetve jogi képviselője. Ha a jogi képviselő jogi személy, akkor az (1) bekezdés szerinti vezetőjének, képviselőjének vagy alkalmazottjának kell átadni a díjjegyzéket."

6. § Az R2. 46/J. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E Fejezet alkalmazásában)

"a) kérelmező: a külföldi irat kézbesítése iránti kérelmet az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikke alapján előterjesztő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

b) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére a külföldi irat kézbesítését kérik az Nmjtv. 74. § (1) bekezdése szerinti vagy az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézmény által előterjesztett jogsegélykérelemben vagy az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikke szerint előterjesztett kérelemben."

7. § Az R2. VII/B. fejezet "Az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése" alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézmény által előterjesztett jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése"

8. § (1) Az R2. 46/M. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 46/K. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosságáról vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézményt kell tájékoztatni.

(2) A végrehajtó a kézbesítendő irathoz az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdésének alkalmazásával csatolja az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti L. formanyomtatványt és a kézbesítéskor a címzettet tájékoztatja az abban foglaltakról."

(2) Az R2. 46/M. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást a végrehajtó küldi meg az áttevő intézménynek."

9. § (1) Az R2. 46/N. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kézbesítés eredménytelen)

"a) ha a címzett az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke alapján az abban megjelölt határidőn belül a külföldi irat nyelve miatt tagadta meg az irat átvételét, vagy"

(2) Az R2. 46/N. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kézbesítés eredményéről a végrehajtó kiállítja az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdése szerinti igazolást, és közvetlenül küldi meg az áttevő intézménynek, csatolva a kézbesítendő külföldi iratnak a 46/M. § (4) bekezdése alapján magánál tartott másodpéldányát."

10. § Az R2. VII/B. fejezet "Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése" alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése"

11. § (1) Az R2. 46/O. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikke alapján előterjesztett kérelmeket a 3. §-ban foglaltak szerint kell előterjeszteni. A kérelem előterjesztésére a 4. § első mondata nem alkalmazható."

(2) Az R2. 46/O. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kérelem nem tartozik az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá, a Kar hivatali szerve a kérelmet - a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt - visszaküldi a kérelmezőnek, és egyúttal tájékoztatja őt a visszaküldés okáról. Ha az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kérelem a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást nem tartalmazza, a Kar hivatali szerve ezt feljegyzi a kérelemre, az további ügyintézést nem igényel."

12. § Az R2. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § E rendelet VII/B. Fejezete

a) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ("iratkézbesítés"), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

13. § Az R2.

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

14. § Az R2.

a) 2. § f) pont fa) alpontjában a "továbbá" szövegrész helyébe a "valamint akit a díjjegyzék fizetésre kötelez, továbbá" szöveg,

b) 2. § m) pontjában az "a bírósági" szövegrész helyébe az "a díjjegyzéknek, a bírósági" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "másolatát." szövegrész helyébe a "másolatát, díjjegyzék esetén a díjjegyzék elektronikusan hitelesített példányát." szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a "bírósági határozat" szövegrész helyébe a "bírósági határozat - ide nem értve a díjjegyzéket -" szöveg,

e) 9. §-ában az "iratra" szövegrész helyébe az "iratra - ide nem értve a díjjegyzéket -" szöveg,

f) 16. § (1) bekezdésében a "tájékoztatást is." szövegrész helyébe a "tájékoztatást is. A díjjegyzék a (2) bekezdés szerinti helyettes átvevő részére nem adható át." szöveg

lép.

3. Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. Biztonságos szállás: lakás céljára alkalmas, az azonosító beszélgetésbe bevont személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem feltételezett elkövetője számára ismeretlen helyen lévő ingatlanban található lakás, lakrész vagy helyiség, amely biztosítja a beszélgetésbe bevont személy biztonságos lakhatását.

2b. Közvetett áldozat: az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy kiskorú gyermeke."

(2) Az R5. 1. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. Védett szálláshely: az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó intézmény."

18. § Az R5. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az OKIT az értesítést követően tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshelyen történő elhelyezés feltételeiről. Ha az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy a védett szálláshelyen történő elhelyezését kéri, őt az OKIT a védett szálláshelyre irányítja.

(2) A védett szálláshely a férőhelyváltozást követő 12 órán belül elektronikus úton bejelenti az OKIT-nak a férőhelyek számában bekövetkezett változást, és a fennmaradó szabad férőhelyek számát."

19. § Az R5. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4. § (1) A védett szálláshelyen emberkereskedelem nagykorú áldozatai, valamint szükség esetén a közvetett áldozatnak minősülő személyek helyezhetők el.

(2) A védett szálláshely épülete mentes a funkciójára utaló külső jelzésektől és címét titkosan kezelik.

(3) A védett szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy számára az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy felépülésének idejére

a) költségmentesen biztonságos lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja a krízisintervenciót, további mentálhigiénés ellátást, valamint az étkeztetést, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátást,

b) közreműködik az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében.

(4) Védett szálláshely minősítésre jogosult a krízishelyzetben lévő személyek számára történő személyes gondoskodás nyújtásában tapasztalattal rendelkező szervezet, amely képes arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az áldozatok társadalmi reintegrációja szempontjából megfelelő helyszínen, a családpolitikáért felelős miniszter által elfogadott szakmai protokollban foglaltak szerint biztosítsa.

(5) A védett szálláshely működtetését az állam kizárólag a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő fenntartókkal kötött finanszírozási szerződés útján támogatja. A finanszírozási szerződést egy évre kell megkötni.

4/A. § A Magyarország területén emberkereskedelem áldozatává vált magyar, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nagykorú személyek azonosítását és irányítását segítő, követendő eljárásrendet a 2. melléklet tartalmazza."

20. § (1) Az R5. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az R5. a 6. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

21. § Az R5.

a) 1. § 1. pontjában az "áldozatsegítő szolgálat" szövegrész helyébe az "áldozatsegítő szolgálat, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT)," szöveg,

b) 2. § (2) és (6) bekezdésében a "szolgálatot" szövegrész helyébe a "szolgálatot, magyar állampolgárral külföldön lefolytatott azonosító beszélgetés esetén az áldozatsegítő szolgálatként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (a továbbiakban: OKIT)" szövegrész helyébe az "az OKIT-ot" szöveg

lép.

6. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül - a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelemfelhívás mellett - hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha

a) a Hivatal a 3. § (2) bekezdése szerint benyújtott bizonyítékokat az ügy körülményeire tekintettel nem tartja elegendőnek és a jogosult felkutatására az adott helyzetben további intézkedések megtételét tartja szükségesnek,

b) a kérelem nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, vagy

c) az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg."

23. § Az R6. 4. alcíme a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését a 2022. január 1. napját követően indított eljárások tekintetében kell alkalmazni."

7. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

24. § A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljárási határidő a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - tizenöt napon belül folytatja le."

25. § Hatályát veszti az R7.

a) 7. § (1) bekezdés e) pontja,

b) 25. § (1) bekezdés a) pontja.

8. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolására szolgáló bizonyítvány kiadására irányadó ügyintézési határidő húsz nap.

(2) A bizonyítványban fel kell tüntetni a kiállító hatóság által megállapított szakmai gyakorlat időtartamát és az alapul szolgáló időtartamok tételes felsorolását."

27. § Az R8. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. alcíme.

10. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 33. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya)

"a) csak az elismerés vagy a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti eljárásra terjed ki, ha csak a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikke, vagy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50. cikke, vagy

b) csak az elismerés, a végrehajthatóvá nyilvánítás vagy a végrehajtás iránti eljárásra terjed ki, ha csak a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelet 47. cikk (2)-(3) bekezdése vagy a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény 17. cikk b) pontja"

(alapján engedélyezhető támogatás a kérelmező vagy a végrehajtást kérő fél részére.)

(2) Az R9. 33. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya)

"a) csak az elismerés vagy a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti eljárásra terjed ki, ha csak a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikke, vagy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50. cikke,

b) csak az elismerés, a végrehajthatóvá nyilvánítás vagy a végrehajtás iránti eljárásra terjed ki, ha csak a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelet 47. cikk (2)-(3) bekezdése vagy a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény 17. cikk b) pontja, vagy"

(alapján engedélyezhető támogatás a kérelmező vagy a végrehajtást kérő fél részére.)

(3) Az R9. 33. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya)

"c) csak az elismerés és az elismerés megtagadása iránti eljárásra terjed ki a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 74. cikke"

(alapján engedélyezhető támogatás a kérelmező vagy a végrehajtást kérő fél részére.)

30. § Az R9. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A felet

a) a perben

aa) az eljárást befejező elsőfokú érdemi határozat elleni fellebbezés benyújtása esetén a fellebbezés benyújtásáig,

ab) az eljárás félbeszakadása esetén az eljárás félbeszakadását megállapító végzés jogerőre emelkedéséig, valamint

b) határon átnyúló tartási ügyekben a végrehajtás elrendelése esetén a végrehajtás elrendeléséig

képviselő pártfogó ügyvéd az addig végzett pártfogó ügyvédi tevékenységéért kérelmére a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegére (a továbbiakban: eljárási előleg) jogosult.

(4) A pártfogó ügyvéd az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg

a) a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja esetén a fellebbezés benyújtását igazoló okiratot,

b) a (3) bekezdés a) pont ab) alpontja esetén az eljárást félbeszakadását megállapító jogerős végzés másolatát,

c) a (3) bekezdés b) pontja esetén a végrehajtás elrendeléséről szóló okiratot

megküldi a jogi segítségnyújtó szolgálatnak.

(5) A területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozatban állapítja meg az eljárási előleg összegét. Az eljárási előleg megállapítására az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

31. § Az R9. a következő 80/A. §-sal egészül ki:

"80/A. § Ez a rendelet a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

32. § Az R9. 74. § (3) bekezdésében a "határon átnyúló tartási" szövegrész helyébe a "polgári és közigazgatási" szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 3. és 4. alcím, a 6. alcím, a 8. alcím, a 29. § (1) bekezdése, a 3-4. és 7. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (3) bekezdése és a 6-12. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 29. § (2) és (3) bekezdése és 31. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

34. § (1) E rendelet 2. § (3) bekezdése és 6-12. §-a a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 5. alcíme az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet 29. §-a és 31. §-a a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

önálló bírósági végrehajtó
irodájának címe
.............................................................telefonszám ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A kézbesítendő bírósági határozat adatai
ítéletvégzésfizetési
meghagyás
bírósági
meghagyás
közjegyzői
határozat,
egyezség,
költségjegyzék
végrehajtói
díjjegyzék
ingatlan-
nyilvántartási
határozat
felszámolói
értesítés
szerződés
megszűnését
eredményező
nyilatkozat
keresetlevél
A határozatot hozó bíróság/ingatlanügyi hatóság/közjegyző neve és székhelye1:

.................................................................................................................................................................................................
A díjjegyzéket kiállító végrehajtó (végrehajtói iroda) neve és székhelye2:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

A felszámolói értesítést kiadó felszámoló (felszámolóbiztos) neve, székhelye, levelezési címe3:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

A bírósági / ingatlan-nyilvántartási / közjegyzői határozat száma / a díjjegyzék végrehajtási ügyszáma / a felszámolói
értesítés iktatószáma4:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglaló közjegyző neve, székhelye,
a közjegyzői okirat száma5:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékletei6:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

A keresetlevéllel indult perben eljáró bíróság neve, székhelye, valamint a per ügyszáma7:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

A keresetlevél mellékletei8:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

1 A megfelelő aláhúzandó.
2 Ezt csak a díjjegyzék végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
3 Ezt csak a felszámolói értesítés végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
4 A megfelelő aláhúzandó.
5 Ezeket a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
6 Ezeket a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
7 Ezeket a keresetlevél végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
8 Ezeket a keresetlevél végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
II. A címzett adatai

név:
...........................................................................................................................................................................
cím (bírósági / ingatlan-nyilvántartási határozat / végrehajtói díjjegyzék / felszámolói értesítés / keresetlevél szerint):
...........................................................................................................................................................................
kézbesítés helye:
...........................................................................................................................................................................
III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.

dátum: ................................................ aláírás:
...........................................................................................................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
...........................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
...........................................................................................................................................................................
IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére

Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem
állok, és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.

helyettes átvevő neve:
...........................................................................................................................................................................
dátum: ................................................ aláírás:
...........................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
...........................................................................................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel:
...........................................................................................................................................................................
V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
.......................................................................P. H. "

"

2. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

....................................................................................................................................................................................
önálló bírósági végrehajtó
.....................................................................................................................................................................................
irodájának címe
..................................................................................................telefonszám
..................................................................................................ügyszám
ÉRTESÍTÉS
végrehajtói kézbesítés megkísérléséről

A bírósági iratot / ingatlan-nyilvántartási iratot / végrehajtói díjjegyzéket / felszámolói értesítést / szerződés
megszűnését eredményező nyilatkozatot és mellékleteit1
........................................................................................................................ (dátum) ....................................órakor
megkíséreltem kézbesíteni a címzett számára. A címzett az iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai

Név:
.....................................................................................................................................................................................
Cím (határozat / ingatlan-nyilvántartási határozat / végrehajtói díjjegyzék / felszámolói értesítés / szerződés
megszűnését eredményező nyilatkozat / keresetlevél2 szerint):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Kézbesítés helye:
.....................................................................................................................................................................................
II. A bírósági irat / ingatlan-nyilvántartási irat / végrehajtói díjjegyzék / felszámolói értesítés / szerződés megszűnését
eredményező nyilatkozat és mellékletei/keresetlevél és mellékletei3 átvételének módja
.....................................................................................................................................................................................
(az átvétel helye)
.....................................................................................................................................................................................
(ügyfélfogadási idő)
.....................................................................................................................................................................................
(az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott
vezetői engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány.
Ha a címzett nem természetes személy, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át
az iratot.
III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata
P. H.
1 A megfelelő aláhúzandó.
2 A megfelelő aláhúzandó.
3 A megfelelő aláhúzandó.
IV. Tájékoztatás4
1. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt
meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési fikció
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság
előtt megdönthető. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó
irodájában.
2. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan fizetési meghagyást kísérelt meg
kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési fikció korábban már beállt. A fizetési meghagyással szemben
a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 33. §-a szerint lehet ellentmondást előterjeszteni.
3. Ezen értesítés szerint a címzett mint kötelezett számára a kézbesítési végrehajtó díjjegyzéket kísérelt meg
kézbesíteni. A címzett a díjjegyzéket az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó
irodájában. Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a díjjegyzéket, a határidő
lejártát követő 8 napon belül újabb helyszíni eljárásra kerül sor. Ha a díjjegyzék átvételére a díjjegyzék
kézbesítésének második megkísérlését követően sem kerül sor, a díjjegyzék kézbesítését a második helyszíni
eljárás napját követő 5. munkanapon eredményesnek kell tekinteni. A díjjegyzékkel szemben a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. §-a alapján végrehajtási kifogás terjeszthető elő.
4. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan ingatlan-nyilvántartási határozatot
kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési fikció korábban már beállt. A kézbesítési fikció
ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglalt feltételek fennállása
esetén az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál kifogás
terjeszthető elő. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó
irodájában.
5. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó felszámolói értesítést kísérelt meg
kézbesíteni. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
6. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozatot és mellékleteit kísérelt meg kézbesíteni. A címzett az iratot és mellékleteit az értesítésben
foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
7. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan keresetlevelet, illetve eljárást
befejező érdemi határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a címzett megadott
címére a postai szolgáltató útján kézbesíteni megkísérelt keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi
határozat kézbesíthetetlen - ide nem értve a kézbesítési fikció eseteit, valamint azokat az eseteket, amikor
a kézbesíthetetlenség oka a címzett halála vagy megszűnése - és a kézbesíthetetlenség nem a bíróság vagy
a postai szolgáltató érdekkörében felmerült elhárítható ok miatt következett be."
4 A megfelelő aláhúzandó.

"

3. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1.1. nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, elérhetőségi címét és lakcímét,"

2. Az R3. 1. melléklet 2. pont 2.1. alpont 2.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.3. felismerésre alkalmas, színes arcképet (igazolványképet),"

3. Az R3. 1. melléklet 2. pont 2.1. alpont 2.1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.8. a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által külön szabályzatban előírt képzési és vizsgafeltételek teljesítéséről szóló igazolás másolatát (ha ez a kérelmezett szakterület vonatkozásában szükséges),"

4. Az R3. 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a következő 2.2.1. ponttal egészül ki:

(A természetes személy kérelméhez csatolhatja:)

"2.2.1. a nyelvismeretet igazoló dokumentum másolatát"

5. Az R3. 1. melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2.2. nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, ez esetben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét."

6. Az R3. 1. melléklet 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. igazságügyi szakértői intézményben vagy igazságügyi szakértői intézetben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező esetében az intézmény esetén az intézmény, intézet esetén az intézet vezetője,"

7. Az R3. 1. melléklet 3. pont 3.5. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) a 3.4. pont szerinti kérelmező esetén az igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi szakértői intézet vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi vagy végezte a tevékenységét."

8. Az R3. 1. melléklet 6. pont 6.1. alpontja a következő 6.1.8. és 6.1.9. ponttal egészül ki:

"6.1.8. adószámát,

6.1.9. elektronikus kézbesítési címét."

9. Az R3. 1. melléklet 6. pontja a következő 6.5. alponttal egészül ki:

"6.5. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőséget." 10. Hatályát veszti az R3. 1. melléklet 7. pont 7.2. alpontja.

4. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki:

[AB
A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv]
15.Szabadalom megsemmisítésével és korlátozásával összefüggő szakkérdésSzellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

5. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Azonosító adatlap az emberkereskedelem áldozatainak azonosításához
Útmutató az azonosító adatlaphoz az adatfelvevő számára
Az adatlap célja annak megállapítása, hogy az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően
emberkereskedelem áldozata-e. Az azonosító beszélgetés megkezdése előtt az azonosításba bevont személyt
fel kell világosítani az azonosító beszélgetés céljáról. Az azonosítás megkezdése előtt az azonosításba bevont
személyt tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben a beszélgetés eredményeként valószínűsíthető, hogy nem
emberkereskedelem áldozata, vagy emberkereskedelem áldozata, de a további intézkedésekhez nem járul hozzá,
az azonosító adatlap személyazonosításra alkalmatlanná tett módon, kizárólag statisztikai célra kerül felhasználásra.
Az azonosító beszélgetés során az azonosításba bevont személyt meg kell szemlélni és hozzá kérdéseket kell
intézni az azonosító adatlapon felsorolt mutatók (indikátor) felhasználásával. A kérdésekre adott válaszok alapján
lehet meghatározni, hogy az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata-e.
Minden esetben mindhárom kategóriára vonatkozóan fel kell tenni a kérdéseket. A három kategóriára vonatkozóan
egymástól függetlenül kell eldönteni, hogy az adott kategóriában az áldozattá válás valószínűsége fennáll-e.
Az áldozattá válás valószínűsége az adott kategóriában fennáll, ha
- két nagy valószínűségre utaló jel, vagy
- egy nagy valószínűségre utaló és egy közepes/kis valószínűségre utaló jel, vagy
- két közepes valószínűségre utaló jel és egy kis valószínűségre utaló jel
együttesen jelen van.
Az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, ha az áldozattá válás
valószínűsége valamennyi kategóriában fennáll.
A. Általános adatok

Az azonosításba bevont személy
Neve:
Neme:
Születési helye, ideje:
Tartózkodási helye, szállása, egyéb elérhetősége:
Állampolgársága:
Anyanyelve:
Beszél-e magyarul? I/N
Kizsákmányolás módja:
Eltartott, kiskorú gyermekeinek száma:
Személyazonosító okmányának típusa, száma:
Azonosítást végző szerv megnevezése:
Az adatlap kitöltőjének neve, beosztása:
Az adatlap kitöltésének helye és ideje:
B. Áldozattá válásra utaló jelek1

Megjelenés
Nagy valószínűségre utaló jel
1. Látható sérülések (zúzódások, égetésnyom, vágás, stb.)
2. Kezeletlen fertőzések jelei
3. Látható alultápláltság
4. Testi fogyatékosság
5. Úgy tűnik, korábban utasításokat kapott arra vonatkozóan, hogy mit kell mondania


1 A megfelelő válasz sorszáma mindhárom kategóriánál bekarikázandó.
Közepesvalószínűségre utaló jel
1. Kimerültség jelei
2. Elhanyagolt, szegényes ruházat
3. A végzett munkajellegének nemmegfelelő ruházat
4. Tipikusan szexuális tevékenység végzéséhez viselt ruházat
Kis valószínűségre utaló jel
1. Túlzott, indokolatlan idegesség, zavartság, szégyenérzet
2. Nehezen áll szóba a hivatalos szervek képviselőivel, kerüli a szemkontaktust
3. Terhesség
Személyes körülmények
Nagy valószínűségre utaló jel
1. Nem rendelkezik személyazonosító okmányokkal
2. Annak jelei, hogy a személy szabad mozgását korlátozzák, ellenőrzik
3. Mindig van valaki, aki beszél helyette, idegenek előtt csak engedéllyel szólalhat meg
4. Családban él, de a család többi tagjától külön étkezik
5. Alkohol vagy kábítószer fogyasztására kényszerítették
6. Bűncselekmény elkövetésére kényszerítették
7. Szociális juttatásokban részesül, de más veszi fel helyette vagy egyből át kell adnia egy másik személy részére
8. Nők esetében, külföldi azonosításnál: otthon hagyott, 3 évesnél fiatalabb gyermek(ek)
Közepes valószínűségre utaló jel
1. Nem tudja a szállása címét
2. Folyamatosan változó szálláshely
3. Szegényes, nem lakás céljára szolgáló, alkalmatlan szálláshely
4. Életvitelszerűen panzióban vagy hasonló szálláshelyen lakik
Kis valószínűségre utaló jel
1. A munkahely azonos a szálláshellyel
2. Olyan családdal él együtt, melynek tagjai nem rokonai, illetve nevelőszülei
Munkakörülmények/tevékenység végzésének körülményei
Nagy valószínűségre utaló jel
1. Munkaideje (tevékenység végzésének időtartama) kirívóan hosszú
2. Nem biztosított számára a munkaközi szünet vagy szabadnap
3. Fizetés egy részének, vagy egészének elvonása
4. Kiugróan magas(nak állított) közlekedési, lakhatási, étkezési költségek

Közepes valószínűségre utaló jel
1. Munkaszerződés nincs, vagy a tényleges munkakörülmények annak nem felelnek meg
2. A munkavégzés valamennyi feltételét egyoldalúan a munkaadó állapítja meg
3. Az azonosításba bevont személy abban a hiszemben van, hogy tartozik a munkaadónak
4. A munkavégzés helye nem rendelkezik a megfelelő munkavédelmi felszerelésekkel
5. Nem tudja megmondani a munkahelye címét
6. Nem tudja megmondani mi a végzettsége, mit dolgozik
7. A munkavégzés (feladatvégzés) helye folyamatosan változik
C. Nyilatkozatok, intézkedések
Alulírott .................................................................................. (az emberkereskedelem feltételezhető áldozataként azonosított személy neve) megértettem, hogy engem emberkereskedelem valószínűsíthető áldozataként azonosítottak.
Hozzájárulok személyes adataimnak a következők szerinti továbbításához és kezeléséhez:
(1) hozzájárulok a személyes adataimnak az áldozatsegítő szolgálat részére történő átadásához, és
az áldozatsegítő szolgálat eljárása során, az abban eljáró szervek által történő kezeléséhez. Kérem, hogy
a......................................................megyei/fővárosi áldozatsegítő szolgálat kerüljön értesítésre!
..................................................
(aláírás)
(2) nem rendelkezem biztonságos szállással, ezért hozzájárulok a személyes adataimnak az Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonszolgálat (OKIT) részére történő átadásához, és az OKIT eljárása során az eljárásban
részt vevő szervek által történő kezeléséhez:
...................................
(aláírás)
(3) egészségügyi ellátásra van szükségem, ezért hozzájárulok a személyes adataimnak az egészségügyi
alapellátást biztosító szerv részére történő átadásához, és az ellátásban részt vevő szervek által történő
kezeléséhez:
...................................
(aláírás)
Az eljáró szervek a személyes adataimat célhoz kötötten, kizárólag a saját eljárásuk során használják fel és azt
harmadik személynek nem szolgáltatják ki. Tudomásul veszem, hogy az azonosító adatlap személyazonosításra
alkalmatlanná tett módon statisztikai célra felhasználható.
Kelt:......................................................
...................................
adatfelvevő aláírása
...................................
az emberkereskedelem feltételezhető áldozataként azonosított személy aláírása
Az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően nem emberkereskedelem áldozata.
Kelt:......................................................
...................................
adatfelvevő aláírása"

"

6. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez

"

7. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az R8. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi
szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben
Hatósági bizonyítványt kiállító hatóság)
8.ipari területa) - a b) pontban foglalt kivétellel - az ügyfél lakóhelye szerint
illetékes területi mérnöki kamara
b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás
szakterületeken a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága

Tartalomjegyzék