Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) és e) pontjában,

a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b), d), k) és q) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 10. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 11. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 13. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 15. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet] 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében a "mellékelni kell az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást, vagy az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok fennállásának igazolására" szövegrész helyébe az "az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok esetén mellékelni kell" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "hazai anyakönyvezést végző hatóság" szövegrész helyébe a "hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az "a fővárosi kormányhivatalnál" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az "a fővárosi kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek" szöveg,

e) 13. § (5) bekezdésében az "a fővárosi kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

f) 13. § (6) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szervet" szöveg,

g) 7. számú melléklet 1. pontjában az "a fővárosi kormányhivatalnál" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél" szöveg,

h) 7. számú melléklet 2. függelékében az "a fővárosi kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (6a) bekezdése,

b) 13. § (5a) bekezdése,

c) 1. számú melléklet "NYILATKOZATOK" RÉSZ 5. pontja.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A polgár lakóhelyének megváltozását és tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti."

(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben a bejelentőlapot - az (1) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek - két esetben - és a szállásadónak saját kezűleg alá kell írnia."

(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző, illetve a járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait. A járási hivatal megküldi a lakcímbejelentő lapot és a 9. § (2) bekezdése szerint átvett lakcímbejelentő lapot a nyilvántartást kezelő szervnek. A járási hivatal gondoskodik a leadott, valamint a 9. § (2) bekezdése szerint továbbított hatósági igazolványnak az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerinti selejtezéséről."

(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében az "a tartózkodási helye szerint illetékes" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41. §-a.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] "Közvetítői eljárás a gyámhatósági eljárásban" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Közvetítői eljárás gyámhatóság általi elrendelése

30/A. § (1) A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szerinti közvetítői eljárást a kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggésben a gyámhatóság a felek együttes kérelmére vagy hivatalból rendeli el. A közvetítői eljárásban a közvetítő a gyermek érdekének megfelelően segíti elő a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozását.

(2) Közvetítői eljárást a szülők vagy a kapcsolattartásra a 28. § (1)-(4a) bekezdése szerint jogosult más személyek vehetnek igénybe. A gyámhivatal kizárólag a szülők számára rendelheti el kötelező jelleggel közvetítői eljárás igénybevételét.

(3) A gyámhatósági eljárással összefüggésben alkalmazott közvetítői eljárás lehet

a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy

b) támogatott közvetítői eljárás.

(4) A gyermekvédelmi közvetítői eljárás során a felek választása alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe vagy a közvetítői névjegyzékbe felvett közvetítő nyújt közvetítői szolgáltatást a felek számára. A támogatott közvetítői eljárás során a felek lakóhelye szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője nyújt közvetítői szolgáltatást a felek számára.

(5) A közvetítő

a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás esetén a Kvtv.-ben vagy

b) támogatott közvetítői eljárás esetén a Gyvt. 133/A. § (3a) bekezdés b) pontjában meghatározott díjazás mellett biztosítja a közvetítői eljárás lefolytatását.

(6) A gyámhivatal kérelemre akkor biztosít a Gyvt. 133/A. § (3a) bekezdés b) pontja szerinti költségmentességet a támogatott közvetítői eljárást igénybe vevő félnek, ha az a közvetítői eljárással összefüggő együttműködési kötelezettségének eleget tett, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.

(7) Ha a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul, a gyámhivatal kötelezi a közvetítői eljárás eredménytelenségéért felelős felet vagy feleket a közvetítői eljárás díjának megfizetésére.

30/B. § (1) A gyámhivatal tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás igénybevételének a lehetőségéről, az eljárás szabályairól és költségeiről, valamint szükséges esetben segítséget nyújt a közvetítő kiválasztásában.

(2) A felek szabadon döntenek és döntésüknek megfelelően a gyámhivatal előtt nyilatkoznak arról, hogy

a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás lefolytatását kérik, továbbá

b) a gyermekvédelmi közvetítői eljárás esetén melyik névjegyzékből melyik közvetítőt választják.

(3) A gyámhivatal a közvetítői eljárás elrendelése esetén dönt a közvetítő személyéről.

(4) A közvetítőt a gyámhivatal a közvetítői eljárást elrendelő határozatának megküldésével kéri fel a közvetítői tevékenység ellátására.

(5) Az első közvetítői megbeszélést a felkérés elfogadásától számított tizenöt napon belül meg kell tartani.

(6) A közvetítő annak érdekében, hogy a gyermek az őt érintő döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson,

a) a korlátozottan cselekvőképes gyermeket kérelmére,

b) az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára bevonhatja a közvetítői eljárásba, feltéve, hogy ez a gyermek számára nem jelent túl nagy megterhelést, valamint érzelmi fejlődését a felek által elmondottak, illetve a felek magatartása várhatóan nem veszélyezteti.

30/C. § A közvetítő haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, ha megítélése szerint a gyermek érdekében sürgős intézkedés megtétele indokolt, különösen, ha bármelyik szülővel szemben felmerül a gyermek bántalmazásának vagy súlyos elhanyagolásának gyanúja.

30/D. § (1) A közvetítői eljárás befejeződését a közvetítő nyolc napon belül - amennyiben megállapodás született, a megállapodás egy példányának megküldésével - jelzi a közvetítői eljárást elrendelő gyámhatóság felé.

(2) A gyámhatóság a felek együttes kérelmére jóváhagyja a közvetítői eljárásban létrejött megállapodást.

(3) A gyámhatóság bármelyik fél erre irányuló kérelmére megindítja a kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárást, ha a 29/A. § (1) bekezdésében foglaltakról a felek a közvetítői eljárás során teljeskörűen nem tudtak megállapodni. Ezen eljárásokban közvetítői eljárás ismételten nem rendelhető el."

(2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárásban - a kapcsolattartás megvalósulása tekintetében a Ptk. 4:124. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt időtartamok vizsgálata során - a vizsgált időszakba a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésének időtartamát is be kell számítani."

(3) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában (a továbbiakban együtt: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona) történő elhelyezéséről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza a gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés esetén]

"ia) a kapcsolattartásra jogosult szülőnek a Ptk. 4:124. §-a szerinti jogkövetkezményekre történő figyelmeztetésével egyidejűleg a kapcsolattartásra,"

(vonatkozó döntést.)

(4) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A gyámhivatal mellőzi a nevelésbe vétel kötelező felülvizsgálatát, ha

a) kezdeményezte a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítását, és

b) a felülvizsgálat során más kérdésben nem szükséges döntést hozni."

(5) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámrendelés előtt a gyámhivatal beszerzi:)

"b) - az ismeretlen szülőktől származó gyermek kivételével - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának adattartalmát,"

(6) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Gyermekvédelmi gyám kirendelése esetén a meghallgatás mellőzhető azzal, hogy a kirendelendő gyermekvédelmi gyám köteles írásban nyilatkozni a gyámi tisztség vállalásáról."

(7) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gondnok kirendelése előtt a gyámhivatal beszerzi a gondnokrendelés okául szolgáló bizonyítékokat, így különösen)

"b) a pszichiátriai szakvéleményt a 132. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben,"

(8) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 145. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Szociális bentlakásos intézményben élő gondnokság alá helyezendő személy vagy gondnokolt esetén a (3) bekezdés e) pontja szerinti környezettanulmánynak minősül a szociális bentlakásos intézmény vezetőjének írásbeli tájékoztatása a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt életkörülményeiről és ellátásáról."

(9) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 159. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a gyámhivatal huszonegy napon belül nem kéri fel a gyámot a jelentésben foglalt beszámolója kiegészítésére vagy új beszámoló benyújtására, a jelentésben foglalt beszámolót jóváhagyottnak kell tekinteni. A kiegészített vagy új jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyásáról a gyámhivatal huszonegy napon belül dönt. A gyámhivatal szükség esetén

a) intézkedik a gyámnak az egyszerűsített számadás helyett éves, rendes számadásra történő kötelezéséről, és

b) felhívja a gyámot arra, hogy kezdeményezze a gyermek érdekében a szükségleteihez illeszkedő és elérhető szolgáltatások igénybevételét."

(10) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 159/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal nem kötelezi évenkénti rendes vagy egyszerűsített számadásra a gondnokot, ha a gondnokoltnak nincs vagyona, és rendszeres jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének)

"a) hatszorosát, feltéve, hogy a gondnok a gondnokolt házastársa vagy szülője, ideértve a nevelő-, mostoha- és örökbe fogadó szülőt is, vagy"

8. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 11. § (4) bekezdés a) pontjában a "háromszorosát" szövegrész helyébe a "négyszeresét" szöveg,

b) 22. § (6) bekezdésében a "határozat rendelkező részét" szövegrész helyébe a "határozatát" szöveg,

c) 24. § (5) bekezdés c) pontjában a "határozat rendelkező részét" szövegrész helyébe a "határozatát" szöveg,

d) 91/K. § (1) bekezdés a) pontjában a "munkanapon" szövegrész helyébe a "napon" szöveg,

e) 91/K. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "harminc" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,

f) 91/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "munkanapon" szövegrészek helyébe a "napon" szöveg,

g) 91/K. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "harminc" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,

h) 130. § (3) bekezdésében a "gyámhivatal megküldi határozatának rendelkező részét a családtámogatási ellátást folyósító szervnek" szövegrész helyébe a "gyámhivatal azt közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének b) pontjában a "két alkalommal" szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"d) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolást;"

5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

11. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. A közlekedési igazgatási hatóság az 1. számú melléklet szerinti valamely irat ismételt bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges."

12. § A 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 2. § d) pontjában a "szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások" szövegrész helyébe az "iratok" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást" szövegrész helyébe a "valamely iratot" szöveg,

c) 3. § (2a) bekezdésében a "szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatának idejét" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe az "irat" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében az "a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe az "az 1. számú melléklet szerinti irat", a "szakvélemény" szövegrészek helyébe az "irat" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében az "a szakvélemény" szövegrész helyébe az "az irat" szöveg,

g) 12/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "szakvélemény és a szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe az "az 1. számú melléklet szerinti irat" szöveg,

h) 1. számú mellékletének címében a "szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások" szövegrész helyébe az "iratok" szöveg,

i) 1. számú mellékletének 2. pontjában az "A súlyos fogyatékosság" szövegrész helyébe az "A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság" szöveg,

j) 2. számú mellékletének 1. pontjában a "szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást" szövegrész helyébe az "iratot" szöveg,

k) 2. számú mellékletének 2. pontjában a "szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás" szövegrész helyébe az "irat", a "szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást" szövegrész helyébe az "iratot" szöveg

lép.

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 38. § (1) bekezdésében a "közölni kell" szövegrész helyébe az "elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton közölni kell" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "és a (2a)" szövegrész.

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyeszékhelyen működő gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatala (a továbbiakban együtt: örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban]

"f) kérelemre felvilágosítást adhat a Ptk. 4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti adatokról."

16. § A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § j) pontjában az "engedélyezi" szövegrész helyébe a "tizenöt napon belül engedélyezi" szöveg lép.

8. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "takarmány," szövegrész.

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási hivatal hatáskörébe tartozik

a) a "P" és a "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga vagy világoszöld) rendszámtábla kiadásával és

c) a b) pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával

kapcsolatos feladatok ellátása."

(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A "kezdő vezetői engedély" minősítés egy alkalommal hosszabbítható meg. Ha a járművezető a meghosszabbított "kezdő vezetői engedély" minősítés időtartama alatt az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt követ el, a járművezető vezetői engedélyét vissza kell vonni, és vezetési jogosultságot csak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanfolyam elvégzése és a kapcsolódó vizsgák sikeres letételét követően szerezhet."

(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem teljesíthetősége esetén a XIII. Kerületi Hivatal postai úton kézbesíti vagy - ha az ügyfél így rendelkezett - személyesen adja át az ügyfél részére."

(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményez, ha)

"d) a járművezetőt a bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezte."

(5) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. § (7) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja)

"g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása."

(6) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott külföldi hatósági engedélyt és jelzést a Nyilvántartónak megküldi. A Nyilvántartó viszonosság esetén megküldi azt a kiadó külföldi hatóságnak."

(7) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a járművet átadták, továbbá, ha a gépjármű tulajdonosa, az üzembentartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem ugyanaz a személy, a tulajdonos, az üzembentartó vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz."

(8) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A rendszámtáblák selejtezésekor a jármű forgalmi engedélyét érvénytelenítve meg kell küldeni a Nyilvántartónak."

(9) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módrend.) 18. § (8) bekezdésével megállapított 104. § (3b) bekezdését a Módrend. hatálybalépését megelőzően bevont, elvett vagy leadott forgalmi engedélyek tekintetében is alkalmazni kell."

19. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 1/B. §-ában a "XIII. Kerületi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "jogsértés miatt jogerősen" szövegrész helyébe a "jogsértés miatti elérése következtében jogerősen" szöveg,

c) 18. § (6) bekezdésében, az 58. § (3) bekezdésében, a 60. § (4) bekezdésében, a 79. § (2)-(3) és (5) bekezdésében, valamint a 15. melléklet II. "A járműkísérő lap kitöltésének szabályai" alcímének I. pont a) alpontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "Kerületi" szöveg,

d) 29. § (5) bekezdésében a "C. pontja" szövegrész helyébe a "D. pontja" szöveg,

e) 75. § (14) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "XIII. Kerületi Hivatal" szöveg,

f) 83. § (6) bekezdésében a "követő 15. nap után" szövegrész helyébe a "követően" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 15. § (2a) bekezdésében az "a kérelem benyújtásától számított" szövegrész,

b) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a "vagy részlegesen" szövegrész,

c) 83. § (2) bekezdésében az "Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható." szövegrész,

d) 102. § (1) bekezdésében az " , egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot" szövegrész.

10. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/A. § A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen (a továbbiakban: Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul) biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást."

(2) A 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának vonatkozásában kizárólagosan látja el az alábbi feladatokat:

a) tervezés, bővítés, fejlesztés,

b) fenntartásra, működtetésre és üzemeltetésre (ideértve az utánkövetést is) irányuló szolgáltatások nyújtása."

22. § A 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "feladatát a az" szövegrész helyébe a "feladatát az" szöveg lép.

11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:

(Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett következő munkák esetében: kül- és belterületen:)

"ag) a külön jogszabályban meghatározott járda, valamint gyalogút építése, korszerűsítése, megszüntetése (elbontása);"

(2) A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában meghatározott tevékenység megkezdését a hatósághoz be kell jelenteni."

13. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet] 5/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a honlapján tájékoztatást tesz közzé azokról a szakképesítésekről, amelyeket a (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakértői véleményében megfelelőnek minősített."

(2) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az (1) bekezdés szerinti okiratot nem kell csatolni."

(3) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki kérelmezheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni, amennyiben a földműves elhalálozása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül megállapítható."

(4) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A járási hivatal hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha

a) utóbb megállapításra kerül, hogy már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi feltételei, vagy

b) a földművesnek a tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga vagy használati joga a nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a földműves az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be, vagy

c) a járási hivatal a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a földműves elhalálozásáról tudomást szerez."

(5) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdés]

"c) c) pontjában meghatározott esetben az elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon"

(belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.)

(6) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(A járási hivatal hivatalból törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból)

"b) ha a cégnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet megszűnéséről tudomást szerez."

26. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (1) bekezdésében a "Kft.-t szakértőként rendeli ki" szövegrész helyébe a "Kft. szakértői véleménye alapján dönt" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (1a) és a (2) bekezdésben" szöveg

lép.

14. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés 1. pontjában az "engedélyezésével" szövegrész helyébe az "engedélyezésével vagy bejelentésével" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében és a (6) bekezdés 2. pontjában a "megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése" szövegrész helyébe a "megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése" szöveg

lép.

15. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

29. § A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. § (9) bekezdésében a "teljesítésére nincs lehetőség" szövegrész helyébe az "elutasításra kerül" szöveg lép.

30. § Hatályát veszti a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdése,

b) 23. § (6) bekezdésében az "- a (7) bekezdésben foglalt esetet kivéve -" szövegrész,

c) 23. § (7) bekezdése,

d) 3. melléklet B) táblázat 4. és 5. sora.

16. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, a 19. § f) pontja, a 20. § c) pontja, valamint a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. függelék

JELENTKEZÉSI LAP
alkotmányos alapismeretek vizsgára
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos
alapismeretek vizsgára jelentkezem.
Személyi adataim:
Házassági név: ...............................................................................................................................................................................
Születési családi név: ..................................................... utónév: ..................................................................................................
Születési hely: .................................................. (város/község) .......................................... (ország, tartomány, szövetségi állam)
Születési idő: .................... év .................................................. hó .......... nap
Állampolgársága(i): .......................................................................................................................................................................
Lakóhelye: ................................................ (város/község) ............................................................ utca .......... hsz...... em...... ajtó
Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma: ...................................................................................
Családi neve: .................................................................. utóneve: ................................................................................................
Apja születési helye: ....................................................... ideje: ....................................................................................................
Apja állampolgársága: ....................................................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ...................................... mikortól meddig: .................................................................................
Anyja születési családi neve: ................................................ utóneve: ..........................................................................................
Anyja születési helye: ....................................................... ideje: ..................................................................................................
Anyja állampolgársága: ..................................................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: .................................... mikortól meddig: .................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a vizsgáért a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-át kell befizetnem
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv számlájára.
Kelt: ......................................................................
……………………………………….
kérelmező
A vizsga időpontjaként .................... év .................................................. hó .......... napját jelölöm ki.
……………………………………….
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv vezetője
A tájékoztatást tudomásul vettem.
……………………………………….
kérelmező"

"

2. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2. pontja a következő 2.2.5. alponttal egészül ki:

"2.2.5. lakóhely megváltoztatása és tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése."

3. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. Anyakönyvi feladatkör:

I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga."

4. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet A) táblázata a következő 9. és 10. sorokkal egészül ki:

(ABC
1.Vizsgálat feltételeVizsgálandó szakkérdésSzakértőként kirendelhető szerv)
"
9.Ha a telekalakítás vasútként
nyilvántartott földrészletet érint.
Közlekedésbiztonsági szakkérdés:
a tervezett telekalakításnak
a vasút állagára, a vasúti
forgalom biztonságára, a vasúti
pályahálózat működtetője
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására
gyakorolt hatásainak vizsgálata.
közlekedésért felelős miniszter
10.Ha a telekalakítás meglévő
állandó, ideiglenes működésű
repülőtér területét érinti.
Közlekedésbiztonsági szakkérdés:
a tervezett telekalakítás
korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a polgári célú légiközlekedést,
illetve a repülőtéri létesítmények
működését.
közlekedésért felelős miniszter
"

Tartalomjegyzék