27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § r) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), b), c), n), x) és y) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont ve) alpontjában,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 78. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fizvr.) 1. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya nem terjed ki:)

"c) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 26. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati feladatokra."

2. § (1) A Fizvr. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kötelezett a fizikai védelem és a nukleáris biztonság magas szinten tartása érdekében kezdeményezett belső vizsgálatok elvégzéséhez elrendelheti az ügyviteli nyilvántartás adatainak dokumentált átadását a vizsgálatot végző személy vagy szervezet számára."

(2) A Fizvr. a következő 43. §-sal egészül ki:

"43. § E rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 41. pontjának, 85. cikk (3) bekezdésének, 86. cikk (1) bekezdésének, valamint 91. cikkének való megfelelést szolgálja."

3. § A Fizvr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Fizvr.

a) 1. § (4) bekezdés a) pontjában az "anyagokra, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezésekre" szövegrész helyébe az "anyagokra és az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezésekre, valamint a kormányrendeletben meghatározott hatósági felügyelet alól mentesített és felszabadított radioaktív anyagokra" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)" szövegrész helyébe az "Atv." szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében az "(5)-(7)" szövegrész helyébe az "(5)-(8)" szöveg,

d) 32. § (2) bekezdésében a "kérelemmel egyidejűleg" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtását követő három hónapon belül" szöveg,

e) 32. § (5) bekezdésében az "az ügyfélkapun keresztül nyújtja be, akkor a dokumentációt három" szövegrész helyébe az "elektronikus ügyintézés keretében nyújtja be, akkor a dokumentációt két" szöveg,

f) 3. melléklet 26. pontjában a "kivonuló rendőri" szövegrész helyébe a "külső elhárító" szöveg

lép.

2. A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Egyes nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók esetén a biztonsági övezet kiterjedhet a felszín alatti nukleáris létesítménnyel vagy radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmény legmélyebb pontjáig, amelynek síkbeli kiterjedése megegyezik a biztonsági övezet felszíni kiterjedésének vetületével."

6. § Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A biztonsági övezetben, illetve új nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló tervezett telephelyétől számított 500 méteres körzetben tervezett létesítmény, építmény beruházója, valamint engedélyköteles tevékenység kezdeményezője elemzi a létesítménynek, építménynek, valamint a tevékenységnek a meglévő, illetve a tervezett nukleáris létesítmény biztonságára gyakorolt lehetséges hatását. Az elemzés eredményét tartalmazó dokumentumot a hatáskörrel rendelkező hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez kell mellékelni."

7. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A létesítési, üzembehelyezési és üzemeltetési engedéllyel rendelkező nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyesének rendelkeznie kell a nukleáris létesítmény, illetve a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetébe tartozó ingatlan tulajdoni vagy vagyonkezelői jogával, kivéve, ha:

a) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése vagy megtartása vagy vagyonkezelői jogának megszerzése az engedélyes számára jogszabályi rendelkezésből következően nem lehetséges, vagy

b) az ingatlan tulajdon- vagy vagyonkezelői jogával más nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló engedélyese már rendelkezik, vagy

c) az állami tulajdonban álló, erdő művelési ágú vagy erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló ingatlan más szerv vagyonkezelésében áll, és a vagyonkezelési szerződés az üzemelő nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyese számára biztosítja a jogszabályban vagy egyedi hatósági határozatában előírt szakmai feladatainak teljesítését."

8. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A biztonsági övezet határának felülvizsgálata eredményeként érintett ingatlanok tulajdonjogának adásvétellel vagy kisajátítás kezdeményezésével történő megszerzésére vagy az érintett ingatlanok vagyonkezelői jogának megszerzésére a felülvizsgálat során kiadott határozat véglegessé válásától számított 2 év áll rendelkezésre.

(2a) A biztonsági övezetbe tartozó ingatlanok az állam javára szóló elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy szolgalmi jog, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével -terhelési tilalom alatt állnak. Az elidegenítési és terhelési tilalom törlésével és az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére a biztonsági övezetet kijelölő szerv jogosult."

9. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "termikus névleges" szövegrész helyébe a "névleges termikus" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "üzemeltetési" szövegrész helyébe a "létesítési, üzembehelyezési vagy üzemeltetési" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "létesítményhez és a radioaktívhulladék-tárolóhoz tartozó létesítmények" szövegrész helyébe az "Atv. 2. § 52. pontja szerinti atomenergia alkalmazására szolgáló építmények" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a "Létesítmények és tevékenységek" szövegrész helyébe a "Létesítmények, építmények és tevékenységek" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R. 10. § (1) és (4) bekezdése.

3. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2013. Korm. rendelet) 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 6. melléklet 1. és 2. részében meghatározottaknak megfelelő építési termékek épületbe történő betervezése és beépítése esetén figyelembe kell venni az Svr. 50. § (1) bekezdésében foglaltakat."

(2) A 275/2013. Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendelet 4. § (8) bekezdése az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 75. cikkének való megfelelést szolgálja."

4. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed

a) a radioaktív anyag alkalmazására,

b) az ionizáló sugárzást létrehozó és 5 kilovoltnál (kV) nagyobb elektromos feszültséggel működő alkatrészeket tartalmazó elektromos berendezések gyártására és üzemeltetésére,

c) azokra az emberi tevékenységekre, amelyeket olyan természetes sugárforrások jelenlétében végeznek, amelyek a munkavállalók vagy a lakosság sugárterhelésének jelentős megnövekedését okozzák, kiemelten:

ca) a légi járművek és űrjárművek üzemeltetésére, a személyzet sugárterhelésének szempontjából,

cb) a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó anyagok feldolgozására,

d) a munkavállalókat és a lakosság tagjait érő beltéri radon-expozícióra,

e) az építőanyagokból származó külső sugárterhelésre,

f) egy veszélyhelyzet vagy korábbi emberi tevékenység utóhatásaként érvényesülő fennálló sugárterhelés eseteire,

g) a lakosság tagjai vagy a munkavállalók egészségének védelmét szolgáló intézkedéseket szükségessé tévő veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekre való felkészülésre, az ilyen helyzetek elhárításának megtervezésére és kezelésére,

h) radioaktív anyagok forgalmazására,

i) azokra, akik az a)-f) pontok és a h) pont szerinti tevékenység végzéséhez engedélykérelmet nyújtanak be, vagy bejelentést tesznek, és

j) a sugárvédelmi hatósági eljárásokra."

(2) Az Svr. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendelet előírásai

a) a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók esetében a radioaktív anyagok alkalmazására vonatkozó, a 43. §-ban meghatározott követelmények, valamint az 51-59. §-ban és a 61. és a 62. §-ban meghatározott hatósági eljárásokra vonatkozó előírások - az 53. § (1) bekezdés 19. pontja és az 54. § (22) bekezdése szerinti eljárás kivételével - kizárólag a nukleáris rendszerek és rendszerelemek közé nem tartozó sugárforrások alkalmazására terjednek ki,

b) a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi egyezmények alkalmazása során a szállításban sugárveszélyes tevékenységet végzőkre a következők szerint terjednek ki:

ba) az 1-4. §-ban meghatározott általános rendelkezések,

bb) az 5-17. §-ban meghatározott sugárvédelmi követelmények,

bc) a 18-21. §-ban meghatározott sugárvédelmi képzés és továbbképzés követelményei,

bd) a 37. §-ban meghatározott sugárvédelmi szakértő bevonására vonatkozó előírások,

c) a radioaktív sugárforrások csomagolását és töltését, a szennyezett csomagolóeszközök tisztítását és a radioaktív szennyezettség mentesítését végzőkre a következők szerint terjednek ki:

ca) a 22-39. §-ban meghatározott, engedélyesre vonatkozó követelmények és a munkavállalókra vonatkozó kötelezettségek,

cb) a 40-44. §-ban meghatározott radioaktív anyagok alkalmazására vonatkozó követelmények,

cc) az 51-65. §-ban meghatározott hatósági rendszert érintő követelmények és eljárások.

(2a) Ha az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, e rendelet hatálya az (1) bekezdés a)-g) és i) pontjában foglalt tevékenységek és eljárások esetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 26. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati feladatokra is kiterjed.

(2b) Ha a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól szóló kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, e rendelet hatálya az (1) bekezdés j) pontja szerinti eljárás esetében az Atv. 26. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati feladatokra is kiterjed."

(3) Az Svr. 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem terjed ki e rendelet hatálya)

"b) egy sugárveszélyes munkahelyen vagy egy adott sugárveszélyes tevékenység keretében bármely időpontban birtokolt radioaktív anyagra, amelyben az előforduló - 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat A oszlopában felsorolt - radionuklid aktivitása nem haladja meg az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában szereplő mentességi aktivitás értéket úgy, hogy amennyiben a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, vagy többféle radionuklid kerül alkalmazásra, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó mentességi szint hányadosaiból képzett összegre teljesül, hogy az nem eredményez 1-nél nagyobb értéket,"

(4) Az Svr. 1. § (3) bekezdés d)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nem terjed ki e rendelet hatálya)

"d) az ionizáló sugárzást létrehozó, az 5 kV-nál nem nagyobb elektromos feszültséggel működő alkatrészeket tartalmazó elektromos berendezésekre,

e) az alábbi elektromos készülékekre:

ea) elektronmikroszkóp,

eb) legfeljebb 30 kilovolt (kV) elektromos feszültséggel működő elektromos készülék, ha normál üzemi körülmények között bármely hozzáférhető felülettől számított 0,1 m távolságban legfeljebb 1 μSv/h környezeti dózisegyenérték-teljesítményt idéz elő,

ec) képmegjelenítésre szolgáló katódsugárcső, ha normál üzemi körülmények között bármely hozzáférhető felülettől számított 0,1 m távolságban legfeljebb 1 μSv/h környezeti dózisegyenérték-teljesítményt idéz elő,

f) rendeltetésszerű használat esetén azon fogyasztási cikkre,

fa) amelyben a radioaktív anyag mennyisége nem haladja meg a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott mennyiséget,

fb) amely típusának rendeltetésszerű használatát az illetékes hatóság - a használat utáni kezelés módjának meghatározásával - mentesítette a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól, vagy

fc) amely fogyasztási cikket 2018. március 31. előtt vettek használatba, vagy amely fogyasztási cikk ugyanezen időpont előtt került kereskedelmi forgalomba

abban az esetben, ha teljesíti a 6. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételeket, azzal a kitétellel, hogy nem tekinthető rendeltetésszerű használatnak a fogyasztási cikkek előállítására, termelésére, szerelésére, javítására, forgalomba hozatalára, nagykereskedelmi forgalmazására, nagykereskedelmi tárolására irányuló ipari, illetve szolgáltatói tevékenység,"

13. § Az Svr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban sugárvédelmi hatóságként az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) jár el. Az OAH gondoskodik a 2013/59/Euratom irányelv szerinti kapcsolattartó kijelöléséről. (2) E rendelet rendelkezéseit - az 52. §-ban meghatározott előírásoktól és feltételektől eltekintve - nem kell alkalmazni:

a) azokra az ionizáló sugárzást létrehozó berendezéstípusokra vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléktípusokra, amelyek rendeltetésszerű alkalmazását az OAH engedélyezési eljárásban mentesítette,

b) azokra az egyedi, ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekre vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülékekre, amelyek rendeltetésszerű alkalmazását az OAH engedélyezési eljárásban mentesítette,

c) azokra a tevékenységekre, amelyek során az alkalmazott radioaktív anyagban előforduló - 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat A oszlopában felsorolt - radionuklid aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában szereplő aktivitás-koncentráció értéket úgy, hogy amennyiben a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, vagy egy sugárveszélyes munkahelyen többféle radionuklid kerül alkalmazásra, minden egyes radionuklid aktivitás-koncentrációja és a hozzá tartozó mentességi szint hányadosaiból képzett összegre teljesül, hogy az nem eredményez 1-nél nagyobb értéket, valamint a radioaktív anyag tömege kisebb, mint 1 tonna, és

d) azon tevékenységekre, amelyeket az OAH engedélyezési eljárásban mentesített, amennyiben a tevékenységből eredően összes előrelátható körülmény figyelembevételével a lakosság bármely tagját várhatóan érő effektív dózis legfeljebb 30 μSv/év, és a kis valószínűségű események bekövetkezésekor az effektív dózis 1 mSv/év alatt marad, vagy a természetben előforduló radionuklidok esetén az ezekből származó effektív dózis legfeljebb 1 mSv/év nagyságrendű. A feltételezett események köréből kiszűrhetők az olyan események, amelyek bekövetkezési gyakorisága 10-6/évnél kisebb.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések előállítása, a burkolat megbontásával járó szerelése, javítása vagy átalakítása, az ionizáló sugárzást létrehozó, valamint a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülékek előállítása, termelése, szerelése, javítása, tárolása, hulladékként való ártalmatlanítása vagy a radioaktív anyag kiszerelése nem minősül rendeltetésszerű használatnak.

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentesítés az engedélyben szereplő feltételek fennállásáig vagy a mentesítés időtartamának lejártáig vagy visszavonásáig érvényes.

(5) Az OAH a (2) bekezdés a) pontja szerint mentesíthető ionizáló sugárzást létrehozó berendezések, valamint a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülékek típusait és a hulladékként való ártalmatlanítás feltételeit a honlapján naprakészen közzéteszi."

14. § Az Svr. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2. Felszabadítás

3. § (1) Radioaktív anyag bejelentési kötelezettséggel felszabadítható a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól, amennyiben:

a) az éves szinten egy tonnát meghaladó anyagmennyiség esetén a radioaktív anyag aktivitás-koncentrációja az általános mentességi aktivitás-koncentráció alá csökkent, vagy

b) zárt sugárforrás esetén a 100 napnál rövidebb felezési idejű sugárforrás aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitást, és a 100 napnál hosszabb felezési idejű sugárforrás aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/10-ét. Ha a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó mentességi szint hányadosaiból képzett összegre kell teljesülnie a kritériumnak.

(2) Radioaktív anyag az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás keretében felszabadítható a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól, amennyiben

a) mesterséges radionuklidok esetében az újrafelhasználásból, újrahasznosításból vagy nem veszélyes hulladékként történő ártalmatlanításából (beleértve az égetést) származó, a lakosság bármely tagját érő egyéni évi sugárterhelés nem haladja meg a 30 μSv effektív dózist, és a kis valószínűségű események bekövetkezésekor az effektív dózis 1 mSv/év alatt marad, vagy

b) természetben előforduló radionuklidok esetén a tevékenységből egy személyt érő többlet effektív dózis legfeljebb 1 mSv/év,

és az a) vagy a b) pont szerinti elemzésekben figyelembe vették a sugárveszélyes munkahelyről a már korábban felszabadított anyagmennyiségek hatásait.

(3) Az OAH a felszabadított anyagok mennyiségéről és újrafelhasználásának, ártalmatlanításának módjáról nyilvántartást vezet. Az adott helyen kezelt felszabadított anyagok mennyiségét, valamint az azokból származó lakossági sugárterhelés növekményét az OAH figyelembe veszi az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás során.

(4) A radioaktív anyagok szándékos hígítása, darabolása, szétosztása vagy inaktív anyaggal való keverése a felszabadítás érdekében nem megengedett, kivéve, ha ezt az OAH az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedélyezési eljárás során engedélyezi."

15. § (1) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19a. felhasználási idő: az OAH által meghatározott, első alkalommal a szolgálati időhöz igazodó időtartam, melynek meghosszabbítását a sugárvédelmi hatóság - zártságvizsgálat és szakértői elemzés alapján - kérelemre engedélyezi;"

(2) Az Svr. 4. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"31. ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése: az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzembe helyezése, bevizsgálása, működtetése, összeszerelése, karbantartása, leszerelése vagy üzemeltetésének megszüntetése, továbbá az üzemeltetésnek helyt adó sugárveszélyes munkahely létesítése, üzemeltetése, beleértve a dolgozók vagy lakosság sugárvédelmét biztosító építészeti, épületgépészeti berendezések karbantartását;"

(3) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 37a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"37a. lakosság tagjai: olyan egyének, akiket lakossági sugárterhelés érhet;"

(4) Az Svr. 4. § (1) bekezdés 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"40. fennálló sugárzási helyzet: olyan sugárzási helyzet, amely már a hatósági felügyeletről és ellenőrzésről szóló döntés meghozatalakor fennáll, és amely nem igényli sürgős intézkedés bevezetését vagy korábban meghozott sürgős intézkedés fenntartását;"

(5) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 44a. és 44b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"44a. munkahelyi radioaktívhulladék-tároló: a radioaktív hulladék központi gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló, az atomenergia felhasználója által kezelt helyiség vagy építmény;

44b. nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység: olyan sugárveszélyes tevékenység, amelyet végzője egy másik engedélyes által felügyelt sugárveszélyes munkahelyen, a másik engedélyes által birtokolt radioaktív anyagok vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezések kezelésével végez, és amely tevékenységre az engedélyesnek nincs engedélye, különösen:

a) más engedélyes radioaktív hulladékainak elszállításra és elhelyezésre való előkészítése a hulladék keletkezési helyszínén,

b) radioaktív anyaggal szennyezett munkahelyek dekontaminálása, leszerelése,

c) ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék telepítése, üzembe helyezése, sugárbiztonsági bevizsgálása vagy minőségellenőrzése, leszerelése vagy karbantartása."

(6) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 47a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"47a. orvosi radiológiai létesítmény: olyan létesítmény, ahol orvosi radiológiai eljárást végeznek;"

(7) Az Svr. 4. § (1) bekezdés 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"52. radioaktív anyag alkalmazása: a radioaktív anyag tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, kezelése, felhasználása, a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantartása, az üzemeltetésnek helyt adó létesítmény létesítése, üzembe helyezése, továbbá üzemeltetése, valamint a dolgozók vagy lakosság sugárvédelmét biztosító építészeti, épületgépészeti berendezések karbantartása, a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tároló létesítmények nukleáris rendszerei és rendszerelemei kivételével;"

(8) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 70a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"70a. szolgálati idő: a zárt sugárforrás gyártója által meghatározott azon időtartam, amely alatt a felhasználásra vonatkozó szabályok betartásával a sugárforrás megfelel a tervezett igénybevételekkel szemben támasztott követelményeknek;"

(9) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 72a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"72a. természetben előforduló radioaktív anyag (NORM): a természetben előforduló, földi eredetű radionuklidokat tartalmazó anyag, valamint annak természetes vagy mesterséges, emberi hatásra történő bedúsult formája, amely a munkavállalók vagy a lakosság sugárterhelésének jelentős növekedését okozhatja;"

(10) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 74a. és 74b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"74a. toron: a Rn-220 radionuklid és adott esetben a bomlástermékei;

74b. űrjármű: emberi irányítású jármű, beleértve az űrhajót, amelyet 100 km-nél nagyobb tengerszint feletti magasságban való üzemelésre terveztek;"

(11) Az Svr. 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ahol e rendelet szabvány alkalmazását írja elő, azon a szabvánnyal egyenértékű sugárbiztonsági színvonalat teljesítő más műszaki megoldást is érteni kell.

(4) A nemzeti szabványosításról szóló törvény figyelembevételével az alapvető sugárbiztonsági követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a műszaki megoldásokra a vonatkozó sugárvédelmi tartalmú nemzeti szabványt alkalmazzák. A magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén az engedélyes köteles - sugárvédelmi szakértő bevonásával - bizonyítani, hogy az általa alkalmazott megoldás sugárvédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással."

16. § (1) Az Svr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ionizáló sugárzásból származó sugárterheléssel járó, új típusú tevékenységek jóváhagyásához az indokoltság előzetes ellenőrzése szükséges."

(2) Az Svr. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az orvosi sugárterheléssel járó tevékenységek indokolásakor figyelembe kell venni az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének felügyeletéről szóló miniszteri rendelet előírásait. Fogyasztási cikk esetében a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A nem orvosi célú képalkotó tevékenységek esetén az indokolásnak a 45. § (2)-(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell történnie."

17. § Az Svr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Annak érdekében, hogy a foglalkozási sugárterhelés ne haladja meg a feltétlenül indokolt mértéket, a foglalkozási sugárterhelésre vonatkozó dózismegszorítást kell megállapítani minden "A" kategóriájú munkavállalót foglalkoztató sugárveszélyes munkahelyen. A dózismegszorítást az engedélyes állapítja meg. A dózismegszorítást a tervezés és sugárvédelmi optimálás során az adott létesítmény- vagy alkalmazástípusra jellemző jó gyakorlat figyelembevételével oly módon kell megállapítani, hogy az egyes munkavállalóknak az átlagot jelentősen meghaladó egyéni sugárterhelése elkerülhető legyen.

(2) A lakossági sugárterhelés optimálása és annak biztosítása érdekében, hogy a lakosság tagjainak sugárterhelése az atomenergia több alkalmazásának együttes hatásait figyelembe véve se haladhassa meg a vonatkozó dóziskorlátot, a kiemelt létesítményekre, valamint az I. és II. sugárveszélyes kategóriába tartozó tevékenységekre a lakossági sugárterhelésre vonatkozó dózismegszorítást kell alkalmazni. Az OAH az engedélyes javaslata alapján a lakossági dózismegszorítás jóváhagyására - a kiemelt létesítmények kivételével - az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti engedélyezési eljárásban hoz döntést.

(3) A teljes év során kapott effektív dózisban megállapított lakossági dózismegszorítás meghatározásakor az atomenergia alkalmazója figyelembe veszi:

a) a sugárveszélyes munkahelyen kívül tartózkodókat érő közvetlen és szórt sugárzást,

b) a sugárveszélyes munkahelyre karbantartás, látogatás vagy egyéb célból alkalomszerűen belépő, de foglalkozási sugárterhelésnek nem kitett munkavállalókat érhető dózisokat,

c) a munkahelyen a fennálló sugárzási helyzetből eredő sugárterhelést,

d) kiemelt létesítmények esetében a radioaktív anyagok kibocsátásának mértékét az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerint."

18. § Az Svr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekre és fennálló sugárzási helyzetekre irányadó, lakosságot érintő vonatkoztatási szintek a következők:

a) veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekben - a veszélyhelyzet típusától és körülményeitől függően - a vonatkoztatási szint évenkénti vagy eseti 20-100 mSv közötti effektív dózis, amelynek a veszélyhelyzeti körülményektől függő pontos értékét az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Tervben kell rögzíteni,

b) fennálló sugárzási helyzetekben a vonatkoztatási szint évenként legfeljebb 6 mSv effektív dózis, melynek a radiológiai körülményektől függő pontos értékét a társadalmi és gazdasági tevékenységek figyelembevételével, az érdekelt felekkel egyeztetve, a 48. § (1) bekezdésében foglalt védelmi stratégia alapján az OAH határozza meg.

(2) A veszélyhelyzeti sugárzási helyzetről fennálló sugárzási helyzetre való áttérés jóváhagyásának feltétele, hogy az adott területeken való tartózkodás következtében a lakosság tagjainak sugárterhelése az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vonatkoztatási szintet ne haladja meg, valamint a terhesség teljes időtartamára vonatkoztatva a magzat sugárterhelése ne haladja meg a 6 mSv egyenérték dózist.

(3) A társadalmi és gazdasági tevékenységek figyelembevételével, az érdekelt felekkel egyetértésben az OAH a (2) bekezdéstől eltérően engedélyezheti a veszélyhelyzeti sugárzási helyzetről fennálló sugárzási helyzetre való áttérést korlátozott kiterjedésű területeket érintő, különleges esetekben is, amikor egyes területeken való tartózkodás következtében a lakosság tagjainak sugárterhelése az évi 6-20 mSv effektív dózistartományba eshet, amennyiben ezen területekre való véletlen belépés megakadályozására hatékony intézkedéseket vezettek be. Ezen érintett területen közreműködő munkavállalók tevékenységét tervezett sugárzási helyzetben végzettként kell kezelni az e rendelet 10-14. §-ában és 30-35. §-ában foglalt előírások alkalmazásával.

(4) Fennálló sugárzási helyzetben azon esetekben, amikor a lakossági sugárterhelés meghaladhatja a 6 mSv/év értéket, tájékoztatni kell az egyes személyeket az őket érő ionizáló sugárzás kockázatairól és csökkentésének lehetséges módjáról, annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb szinten tarthassák a sugárterhelésüket. A 6 mSv/év értéket meghaladó sugárterhelések esetében az érintett területen közreműködő munkavállalók tevékenységét tervezett sugárzási helyzetként kell kezelni az e rendelet 10-14. §-ában foglalt előírások alkalmazásával.

(5) Veszélyhelyzetben a 20 mSv/év értéket meghaladó lakossági sugárterhelések esetében intézkedni kell a személyi dózisok felméréséről és haladéktalanul tájékoztatást kell adni a sugárzás kockázatairól és a sugárterhelés csökkentésének lehetséges módjáról, a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló kormányrendelet szerint.

(6) A védelem optimálása során elsősorban a vonatkoztatási szint feletti sugárterhelések csökkentésére kell figyelmet fordítani, de az optimálást a vonatkoztatási szint alatt is folytatni kell.

(7) A radon-expozícióval járó fennálló sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási szinteket a lakosság tagjaira a 49. § (2) bekezdés a) pontja, a munkavállalókra a 49. § (2) bekezdés b) pontja határozza meg.

(8) Az építőanyagokból származó beltéri külső sugárterheléssel járó fennálló sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási szintekre a radon-expozícióval járó fennálló sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási szinteket és a 49. § (4)-(8) bekezdésében és az 50. §-ban foglalt védekezési stratégiát kell alkalmazni, azzal, hogy a radontól származó sugárterhelés helyett az építőanyagokból származó külső sugárterhelést kell figyelembe venni."

19. § (1) Az Svr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A (2) bekezdésben előírt dóziskorlátokat alkalmazni kell a munkavállalóknak az összes engedélyezett tevékenységből eredő éves foglalkozási sugárterheléseinek összegére, a munkahelyeken előforduló foglalkozási radon-expozícióra, valamint a fennálló sugárzási helyzetekből adódó egyéb foglalkozási sugárzási helyzetekre."

(2) Az Svr. 12. §-a a következő (4)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Tervezett sugárzási helyzetben egy adott személy által a teljes élete során kapott foglalkozási és veszélyhelyzetelhárítási sugárterhelések összege nem haladhatja meg a 400 mSv effektív dózist.

(5) A munkáltató kérelmére, az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleménye alapján az OAH további, de legfeljebb évi 10 mSv nagyságú effektív dózist is engedélyezhet, ha a munkavállaló ehhez írásban hozzájárul, és a munkáltató igazolja az 5. §-ban az indokoltság elvére vonatkozó követelmények teljesülését.

(6) Az OAH a (7) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén - a veszélyhelyzeteket ide nem értve - egyes meghatározott munkavállalók számára jóváhagyhatja, hogy az őket érő személyi foglalkozási sugárterhelés túllépje a (2)-(5) bekezdésben előírt dóziskorlátokat, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a sugárterheléseknek időben behatároltnak kell lenniük, konkrétan meghatározott munkavégzési területekre és feladatokra kell korlátozódniuk, és azok nem haladhatják meg az OAH által az adott esetre vonatkozóan megállapított sugárterhelési határértékeket.

(7) A (6) bekezdésben foglalt engedélyezési eljárás során a következő feltételeket kell figyelembe venni:

a) ilyen sugárterhelésnek csak a 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti "A" kategóriába tartozó munkavállalók vagy az űrjárművek személyzetének tagjai tehetők ki;

b) anyatejet adó munkavállalók - amennyiben fennáll a felvétel vagy az emberi test szennyeződésének kockázata -ilyen sugárterhelésnek nem tehetők ki;

c) az ilyen sugárterhelést a munkáltató előzetesen megindokolja, és a munkavállalókkal, azok képviselőivel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal és a sugárvédelmi szakértővel részletesen egyezteti;

d) az érintett munkavállalóknak előzetesen tájékoztatást kell kapniuk a művelettel járó kockázatokról és a művelet során megteendő óvintézkedésekről;

e) a munkavállalók írásban hozzájárultak a különleges sugárterheléshez;

f) az ilyen sugárterhelésekkel összefüggő valamennyi dózist külön rögzíteni kell a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által vezetett egészségügyi dokumentációban, a munkáltató által vezetett helyi, továbbá az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás által vezetett személyi monitoringeredmények között.

(8) Ha a külön jóváhagyáshoz kötött sugárterhelés következtében egy adott munkavállaló sugárterhelése meghaladja a dóziskorlátokat, vizsgálni kell, hogy szükséges-e a munkavállaló tevékenység alóli felmentése vagy áthelyezése. A szokásos tevékenység alóli felmentéshez vagy áthelyezéshez a munkavállaló írásbeli beleegyezése szükséges.

(9) Az űrjárművek személyzetét érő, a dóziskorlátokat túllépő sugárterhelést külön jóváhagyáshoz kötött sugárterhelésként kell kezelni."

20. § Az Svr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A várandós, a nemrégen szült és a szoptató nők az erről a tényről történő, az engedélyesnek - vagy külső munkavállaló esetében a munkáltatónak - címzett tájékoztatásának időpontjától kezdődően nem foglalkoztathatóak sugárterhelésnek kitett munkavállalóként.

(2) Az anyatejet adó munkavállaló az erről a tényről történő, az engedélyesnek - vagy külső munkavállaló esetében a munkáltatónak - címzett tájékoztatásának időpontjától kezdődően nem foglalkoztatható olyan munkakörben, amely a radionuklid-felvétel vagy a test szennyeződésének jelentős kockázatával jár."

21. § Az Svr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Veszélyhelyzetben a baleset következményeinek elhárításában részt vevő személyekre a vonatkoztatási szinteket az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a) A veszélyhelyzet elhárításának tervezése során a veszélyhelyzeti munkavállalók munkáltatójának biztosítani kell, hogy a veszélyhelyzeti foglalkozási sugárterhelés - lehetőség szerint - ne érje el a 12. §-ban meghatározott dóziskorlátok szintjét.

b) Olyan helyzetekben, amikor a sugárterhelés súlyos egészségkárosító hatásainak megelőzése vagy katasztrófahelyzet kialakulásának megelőzése céljából az a) pontban meghatározott feltétel nem valósítható meg, a veszélyhelyzet-kezelést irányító döntése alapján az alábbi feltételek alkalmazandók:

ba) az általános feladatokat ellátó veszélyhelyzeti munkavállalók külső sugárterhelésének vonatkoztatási szintje 50 mSv effektív dózis, a teljes veszélyhelyzet-kezelési időszakra,

bb) a lakosság jelentős sugárterhelésének megakadályozását célzó - a veszélyhelyzet súlyosbodásának megelőzését vagy a súlyosbodás mértékének csökkentését, életveszély potenciális kialakulásának megelőzését, valamint a sürgős óvintézkedések helyszíni bevezetését és alkalmazását szolgáló - feladatokat ellátó veszélyhelyzeti munkavállalók külső sugárterhelésének vonatkoztatási szintje a teljes veszélyhelyzet-kezelési időszakra 100 mSv effektív dózis,

bc) emberélet megmentése, a sugárterhelés súlyos egészségkárosító hatásainak megelőzése vagy katasztrófahelyzet kialakulásának megelőzése céljából a veszélyhelyzeti munkavállalók külső sugárterhelésének vonatkoztatási szintje 250 mSv effektív dózis, a teljes veszélyhelyzet-kezelési időszakra vonatkoztatva.

c) A személyek felkészítését és tevékenységük megtervezését úgy kell végrehajtani, hogy a várható sugárterhelésük az irányadó vonatkoztatási szinteket lehetőleg ne, a teljes veszélyhelyzet-kezelési időszakra vonatkoztatva pedig az 500 mSv effektív dózist semmiképpen se haladja meg."

22. § Az Svr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Az effektív dózisok és az egyenértékdózisok becslése során a sztenderd értékeket és összefüggéseket kell használni. Külső sugárzás esetén a 4. §-ban, valamint az ICRP 116. kiadványának 2.3. szakaszában meghatározott operatív mennyiségeket kell használni."

23. § (1) Az Svr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

a) sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akik radioaktív sugárforrással nem dolgoznak, de munkaköri kötelességük teljesítése keretében tervezett sugárterhelésnek lehetnek kitéve,

b) a 19. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével a III. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenység során sugárforrással dolgoznak, vagy ilyen tevékenységet közvetlenül felügyelnek, irányítanak,

c) radioaktív anyagok telephelyen kívüli szállítására vonatkozó előírások alapján sugárvédelmi képzésre kötelezettek, és a

d) veszélyhelyzet-elhárítási tervben vagy veszélyhelyzet-kezelési rendszerben meghatározott veszélyhelyzeti munkavállalók.

(2) Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

a) orvosi sugárterhelést vagy nem orvosi képalkotással járó besugárzást eredményező tevékenységeket végeznek, vagy ilyen tevékenységet közvetlenül felügyelnek vagy irányítanak,

b) kiemelt létesítményben, az I. vagy a II. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenység során sugárforrással dolgoznak, vagy ilyen tevékenységet közvetlenül felügyelnek vagy irányítanak,

c) a II. vagy a III. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenység sugárvédelmi szempontú felügyeletét szervezeti szinten irányítják,

d) a veszélyhelyzet-elhárítási tervben vagy veszélyhelyzet-kezelési rendszerben meghatározott veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik a veszélyhelyzettel érintett területen a helyszíni védelmi intézkedések közvetlen végrehajtását irányítják.

(3) Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

a) kiemelt létesítményben vagy az I. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenységek során a sugárveszélyes munkavégzést tervezik vagy szervezeti szinten irányítják,

b) kiemelt létesítmény vagy az I. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenység sugárvédelmi szempontú felügyeletét szervezeti szinten irányítják,

c) orvosfizikusként, orvosi fizikus szakértőként vagy klinikai sugárfizikusként sugárterápiás tervezést végeznek,

d) a sugárveszélyes munkahelyek hatósági ellenőrzését végzik,

e) alapfokú, bővített fokozatú vagy átfogó fokozatú sugárvédelmi tanfolyamokon oktatnak vagy vizsgáztatnak,

f) a kiemelt létesítmények, az I. sugárvédelmi kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek, továbbá az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer veszélyhelyzet-elhárítási terveiben vagy veszélyhelyzetkezelési rendszerében meghatározott azon munkavállalók, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet sugárvédelmi következményeinek értékelését végzik, valamint a sugárterhelés csökkentésére irányuló védelmi intézkedésekre javaslatot adnak."

(2) Az Svr. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az átfogó fokozatú sugárvédelmi képesítés mellett sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzettséggel is kell rendelkezniük azoknak, akik

a) sugárveszélyes munkahelyek kialakításának sugárvédelmét vagy a már engedélyezett sugárvédelmi rendszer hatósági engedélyezéshez köthető átalakítását tervezik, vagy

b) egyéb sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak."

24. § (1) Az Svr. 20. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Bővített fokozatú sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható bővített fokozatú sugárvédelmi képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével.

(3) Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével. Szakértői kiegészítő sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható átfogó fokozatú, szakértői szakiránnyal kiegészülő sugárvédelmi képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével.

(4) Valamennyi sugárvédelmi képzettségi igazolás az eredményes vizsga letételétől számított 5 évig érvényes."

(2) Az Svr. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A sugárvédelmi képzések tematikája általános sugárvédelmi és legalább egy, a képzésen részt vevők munkahelyének és munkakörének megfelelő sugárvédelmi szakirány sajátos ismereteire épül. A sugárvédelmi képzettség csak az adott szakiránynak vagy szakirányoknak megfelelő sugárveszélyes munkahelyeken történő munkavégzésre jogosít."

25. § Az Svr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az alapfokozatú képzésen és továbbképzésen az oktatást egyetlen oktató is végezheti. A bővített fokozatú képzésen és továbbképzésen az oktatást legalább két, átfogó fokozatú képzésen és továbbképzésen legalább öt - témakörönként kiválasztott - olyan oktató végezheti, aki sugárvédelmi szakértői és felsőfokú műszaki vagy tudományos végzettséggel, valamint a témakörnek megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(2) Az alapfokozatú képzést legalább írásbeli vizsga, a bővített, átfogó (szakértői) fokozatú képzést és továbbképzést írásbeli és szóbeli vizsga zárja. A vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjai a vizsgabizottság elnöke, és legalább egy, átfogó fokozatú képzés esetén legalább kettő oktató. A vizsgáztatást a vizsgabizottság elnöke vezeti. Amennyiben a szóbeli vizsgázók száma meghaladja a 40 főt, abban az esetben két külön elnök által vezetett vizsgabizottságot kell kijelölni. A vizsgáztatás részletes követelményeit a 4. melléklet részletezi.

(3) Alapfokozatú képzés és továbbképzés, valamint bővített fokozatú továbbképzés oktatása - a gyakorlati ismeretek oktatásának kivételével - e-learning-képzés keretén belül is végezhető. Az e-learning-képzés keretében a vizsgát megelőzően kötelező személyes konzultációt biztosítani.

(4) A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH jelöli ki. A vizsgabizottság elnökének függetlennek kell lennie a képzést szervező, a képzésben közreműködő vagy a képzést megrendelő szervezettől.

(5) Az oktatókat és a vizsgaelnököt tiszteletdíj és utazási költségtérítés illeti meg, amelynek kifizetése az oktatás szervezőjének a feladata.

(6) A vizsgaelnök tiszteletdíja vizsgázónként:

a) alapfokú vizsga esetén a mindenkori havi garantált bérminimum 1,3%-a,

b) bővített és átfogó fokozatú vizsga esetén a mindenkori havi garantált bérminimum 1,9%-a,

c) szakértői fokozatú vizsga esetén a mindenkori havi garantált bérminimum 2,6%-a.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott módon a vizsgaelnök összes tiszteletdíját 10 főnél kevesebb vizsgázó esetén 10 főre kell számolni.

(8) Ha a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgaelnök állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgaelnököt a vizsgáztatási díj mellett utazási és - indokolt esetben - szállásköltség illeti meg. Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

(9) A vizsgaszervező - a vizsgaelnökkel történt megegyezés alapján - gondoskodhat az utaztatásról és a szállásról, amely esetben a vizsgaelnököt külön utazási és szállásköltség nem illeti meg.

(10) A vizsga sikeres teljesítését a képzés, továbbképzés szervezője által kiadott bizonyítvány igazolja. A bizonyítványnak tartalmaznia kell az Atv. 16/C. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint fel kell tüntetni a vizsgázó tevékenységének szakágazatát és a tematika által meghatározott, a 4. melléklet 1.1.1. pontjában meghatározott szakirányt is. A bizonyítvány kiállítása díjmentes, annak költségei a vizsgáztatással kapcsolatos költségek részét képezik.

(11) A képzés, továbbképzés teljesítéséről, valamint a vizsgáztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnökének kell aláírnia. A jegyzőkönyvet a képzés, továbbképzés szervezője köteles 5 évig megőrizni.

(12) Eredménytelen vizsga esetén, a vizsgázó 30 napon belül pótvizsgát tehet újabb képzés vagy továbbképzés elvégzése nélkül. A pótvizsgára a vizsgára vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

(13) A képzést és továbbképzést záró vizsga időpontja legkorábban a képzés vagy továbbképzés utolsó oktatási napját követő munkanapon lehet. A pótvizsga legkorábban az eredménytelen vizsgát követő 5. munkanapon történhet."

26. § Az Svr. 22. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Egyedül is végezhető sugárveszélyes tevékenység, ha a sugárvédelmi szakértő által készített, 7. melléklet szerinti Sugárvédelmi Leírás részét képező értékelés igazolja, hogy az önállóan, megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettséggel rendelkező szakember által végzett sugárveszélyes tevékenység - a rendkívüli esemény bekövetkezését is beleértve - végrehajtásakor:

a) nem lép fel olyan mértékű sugárterhelés, radioaktív szennyeződés vagy személyi sérülés, amely a munkavállalóra vonatkozó dóziskorlátok meghaladását eredményezheti, vagy a munkavállaló sürgős megfigyelését és kezelését igényli,

b) a sugárveszélyes tevékenység biztonságosan végrehajtható, vagy szükség esetén félbeszakítható anélkül, hogy radioaktív anyag nem tervezett kibocsátása, a lakosság tagjainak, más munkavállalóknak vagy pácienseknek nem tervezett sugárterhelése következzen be,

c) a sugárveszélyes tevékenység optimálásakor figyelembe vették az önálló munkavégzés következményeit, és

d) a tevékenység nem I. sugárvédelmi kategóriába, valamint csomagolatlan nyitott sugárforrások kezelésével járó II. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételekkel megfeleltethetőek az alábbi tevékenységek:

a) az orvosi és állatorvosi célú röntgendiagnosztikai vizsgálat orvosi és állatorvosi munkahelyen történő végrehajtása, ha azt megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettségű orvos, állatorvos, egészségügyi vagy állatorvosi asszisztens végzi,

b) a kutatási vagy ipari tevékenység keretében, laboratóriumon, valamint telephelyen belül, megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettségű szakember által végzett, a II. sugárvédelmi kategóriába tartozó, zárt sugárzási terű vagy legfeljebb 120 kV gyorsítófeszültséggel működő, nyílt sugárzási terű, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése,

c) III. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység végzése,

d) a megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettségű, "B" besorolású munkavállaló által is végezhető tevékenység, ha kizárható, hogy a munkavállaló sugárterhelése az e rendelet által szabályozott tevékenységek részeként járó munkavégzés során - rendkívüli események bekövetkezése esetét is figyelembe véve - meghaladhatja az évi 6 mSv effektív dózist, vagy a szemlencsére nézve az évi 15 mSv, vagy a bőrre vagy a végtagokra nézve az évi 150 mSv egyenértékdózist,

e) a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások szerint a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok szállításakor a gépjárművezetői feladatok ellátása,

f) a sugárveszélyes munkahely rutinszerű, radioaktív anyagok kezelésével nem járó sugárvédelmi ellenőrző tevékenységének ellátása.

(5a) Az engedélyes felelőssége kiterjed

a) a munkavállalók egyéni védőeszközzel való ellátására,

b) a munkavállalók sugárzás jellegének megfelelő dozimetriai felügyeletére, beleértve

ba) a személyi dozimetriai adatok helyszíni leolvasását, a hatósági doziméterek kiértékeltetését, valamint a személyi dozimetriai adatok helyi nyilvántartásának vezetését,

bb) a sugárvédelmi műszerek működőképességének ellenőrzését, kalibrációját és hitelesíttetését,

bc) indokolt esetben a végtagdózisok és a belső sugárterhelési ellenőrzésének biztosítását, valamint

bd) a munkahelyi monitoringvizsgálatok végrehajtását, amennyiben azokat felhasználják a sugárterhelések becsléséhez,

c) a sugárvédelmi intézkedések biztosításához szükséges tárgyi és személyi feltételek teljesítésére,

d) a szükséges biztonsági berendezések alkalmazására, üzemeltetésére és azok hatékonyságának ellenőrzésére,

e) a hatékony sugárvédelmi intézkedések biztosításához szükséges szervezési és szabályozási környezet megvalósítására,

f) a sugárvédelmi program kidolgozására, melynek kötelező eleme a sugárveszélyes tevékenységekre és a sugárveszélyes munkahelyekre vonatkozó Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MSSZ) elkészítése és betartásának biztosítása,

g) a sugárterhelésnek kitett munkavállalók tájékoztatására a munkahelyi kockázatok tekintetében, különösen:

ga) a terhesség mielőbbi bejelentésének fontosságáról, és

gb) figyelemmel a szoptatott csecsemő sugárterhelésének kockázatára radionuklidok felvétele vagy testi szennyeződés esetén, az anyatejadási szándékuk mielőbbi bejelentésének fontosságáról."

27. § (1) Az Svr. 25. § (1) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az atomenergia alkalmazása az alkalmazott radioaktív anyag veszélyessége, tervezett alkalmazása, a tervezett alkalmazási körülményektől eltérő események jellege, továbbá baleseti állapotban fellépő potenciális következmények alapján, a veszélyessége szerint csökkenő sorrendben az alábbiak szerint sorolható be:)

"b) az I. sugárvédelmi kategóriába tartozik:

ba) az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fizvr.) 1. melléklete szerint 1. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - alkalmazása,

bb) a Fizvr. 1. melléklete szerint 1. kategóriába tartozó radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítása, üzemeltetése, forgalomba hozatala és forgalmazása, üzletszerű karbantartása,

bc) az MSZ 62-7 szabvány szerinti III. típusú orvosi izotóplaboratóriumok üzemeltetése,

bd) teleterápiás, brachyterápiás (afterloading) munkahely vagy

be) a Fizvr. 1. melléklete szerint 2. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - sugárveszélyes munkahelyen kívüli alkalmazása,

c) a II. sugárvédelmi kategóriába tartozik:

ca) a Fizvr. 1. melléklete szerint 2. és 3. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - alkalmazása,

cb) a Fizvr. 1. melléklete szerint 2. és 3. kategóriába tartozó radioaktív anyagot tartalmazó, (2) bekezdés szerint is besorolandó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése, előállítása, üzletszerű karbantartása,

cc) az MSZ 62-7 szabvány szerinti B-szintű ipari izotóplaboratórium üzemeltetése,

cd) az MSZ 62-7 szabvány szerinti II. típusú orvosi izotóplaboratórium üzemeltetése,

ce) brachyterápiás (implantációs) orvosi terápiás munkahely vagy

cf) a cd) ponttól eltérő kialakítású nukleáris medicina izotópdiagnosztikai laboratórium,

d) a III. sugárvédelmi kategóriába tartozik:

da) a Fizvr. 1. melléklete szerint 4. és 5. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - alkalmazása,

db) a Fizvr. 1. melléklete szerint 4. és 5. kategóriába tartozó radioaktív anyagot tartalmazó, (2) bekezdés szerint is besorolandó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése, előállítása, üzletszerű karbantartása,

dc) az MSZ 62-7 szabvány szerinti C-szintű ipari izotóplaboratórium üzemeltetése vagy

dd) az MSZ 62-7 szabvány szerinti I. típusú orvosi izotóplaboratórium üzemeltetése."

(2) Az Svr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzemeltetett ionizáló sugárzást létrehozó berendezés tervezett alkalmazására és üzemeltetésére, a tervezett üzemeltetési körülményektől eltérő eseményekre, továbbá baleseti állapotban fellépő potenciális következményekre tekintettel történő sugárvédelmi szempontú kategorizálását az 5. melléklet tartalmazza. A radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés besorolásakor a radioaktív anyag tekintetében az (1) bekezdés bb), cb) és db) alpontjait is figyelembe kell venni."

28. § Az Svr. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Felügyelt területként kell meghatározni azt a munkaterületet,

a) ahol a tevékenységből adódóan az évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja a munkahelyre megállapított, lakossági sugárterhelésre vonatkozó dózismegszorítás értékét,

b) amelyet az ellenőrzött területen esetlegesen fellépő radioaktív szennyeződés, valamint annak terjedésének megakadályozására tett intézkedések közvetlenül érinthetnek.

(2) A felügyelt területen a 27. § (2) bekezdésében meghatározott különleges sugárvédelmi intézkedések és biztonsági szabályok alkalmazására szabályos körülmények között nincs szükség, azonban

a) a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni a felügyelt terület sugárvédelmi felügyeletét, hitelesített műszerekkel történő sugárvédelmi ellenőrzését,

b) a felügyelt terület határait a sugárveszélyre, a sugárforrás jellegére és a kockázatra utaló jelzéssel és felirattal, valamint a munkaterület vagy munkahely megnevezésével kell ellátni,

c) a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően a sugárforrásokkal összefüggő radiológiai kockázatokhoz és az érintett műveletekhez igazodó munkahelyi utasításokat kell meghatározni,

d) a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően, a munkahelyen végezhető tevékenységek, a tárolható eszközök, anyagok köre korlátozható,

e) ahol a felügyelt területen belül 20 μSv/h-nál nagyobb környezeti dózisegyenérték-teljesítmény vagy besugárzásonként 50 μSv-nél nagyobb környezeti dózisegyenérték fordulhat elő, de az ellenőrzött területté nyilvánítás nem indokolt, az érintett területet a sugárveszély-kockázatra utaló jelzéssel egyértelműen és jól láthatóan kell ellátni, vagy a területre való véletlen belépést meg kell akadályozni."

29. § (1) Az Svr. 30. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az engedélyes - külső munkavállalók esetében a munkáltató az engedélyessel egyetértésben - az egyes munkavállalók alkalmasságáról és besorolásáról azok munkába állását megelőzően dönt. E besorolást a munkahelyi feltételek és az orvosi felügyelet alapján az engedélyesek - külső munkavállalók esetében a munkáltató az engedélyessel egyetértésben - rendszeresen felülvizsgálják.

(3) Az "A" kategóriába sorolt munkavállalók kötelesek a röntgen- és gamma-sugárzásból származó külső sugárterhelés mérésére alkalmas, a munkáltatótól független dozimetriai szolgáltató által biztosított, hatósági személyi dózismérőt viselni.

(4) Az engedélyes további célzott személyi dozimetriai ellenőrző intézkedéseket tesz, ha az "A" kategóriába tartozó munkavállalóknak a belső sugárterhelése, a tiszta-béta bomló izotópoktól vagy neutron-sugárzásból származó külső sugárterhelése vagy a szemlencsét vagy a végtagokat érő sugárterhelése meghaladhatja a vonatkozó dóziskorlát 1/10-ét."

(2) Az Svr. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Azokban a sugárveszélyes munkakörökben, ahol fennáll annak a lehetősége, hogy a munkavállalók külső sugárterhelése a hatósági személyi dózismérő egy ellenőrzési periódusára vonatkoztatva a 6 mSv effektív dózist meghaladja, a független dozimetriai szolgáltató által biztosított hatósági személyi dózismérő mellett, az engedélyes által rendelkezésre bocsátott, folyamatos működésű és kijelzésű, a helyszínen leolvasható és - a munkavégzési feltételektől függően - hang-, rezgés-, illetve fényjelzést adó, rendszeresen kalibrált vagy hitelesített elektronikus személyi dózisegyenérték-mérőt is használni kell."

(3) Az Svr. 30. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ha a légi járművek személyzetét érő effektív dózis meghaladhatja az évi 1 mSv értéket, a munkáltató:)

"d) az a) pont szerinti értékelést megküldi tájékoztatásul az OAH részére."

(4) Az Svr. 30. § (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) Ha a légi járművek személyzetét érő effektív dózis kozmikus sugárzás hatására meghaladhatja az évi 6 mSv értéket, a munkáltatónak a 22-39. §-ban meghatározott, az adott esetre vonatkozó követelményeit kell alkalmazni.

(9) A röntgen-, gamma-, béta- vagy neutron-sugárzásból származó külső személyi sugárterhelés ellenőrzésére alkalmazott személyi dózismérőknek a mérésügyről szóló törvény szerinti hitelesítéssel kell rendelkezniük. Ha a személyi dózismérőkből a mérési adatok kinyeréséhez a helyszíni adatkiolvasáson túlmenően egyéb fizikai-kémiai művelet is szükséges, a műveletet végző, hatósági dózismérőt értékelő dozimetriai szolgáltató laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie."

(5) Az Svr. 30. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Ha valamely személy esetén a személyi dozimetriai méréseket nem lehetséges végrehajtani, a személyi monitorozást a sugárterhelésnek kitett más munkavállalókon végzett személyi mérések, a munkahelyek 28. § szerinti felügyeletének eredményei, nem akkreditált, de validált és verifikált vizsgálatok vagy számítási módszerek alapján kapott becsült értékek felhasználásával is meg lehet állapítani. Az erre vonatkozó módszertant és megfelelőségének értékelését, továbbá a (11) bekezdéstől való eltérés indoklását a 7. számú melléklet szerint elkészített Sugárvédelmi Leírásba kell foglalni."

(6) Az Svr. a 18. alcímet követően a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § (1) A röntgen- és gamma-sugárzásból származó külső sugárterhelés mérésére alkalmas hatósági személyi dózismérő biztosítása érdekében:

a) az OAH megbízásából az OKI Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata mint dozimetriai szolgáltató biztosítja a hatósági dózismérők rendelkezésre állását. Az OAH által így biztosított hatósági dózismérők kiértékeléséért, valamint pótlásáért az atomenergia alkalmazója igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni,

b) az atomenergia alkalmazója az a) pontban megjelölt dozimetriai szolgáltató helyett más, az OAH által a (2) bekezdés e) pontja szerint regisztrált, az atomenergia alkalmazójától független dozimetriai szolgáltató szolgáltatását is igénybe veheti.

(2) A hatósági személyi dózismérőt biztosító dozimetriai szolgáltatókkal szemben támasztott követelmények az alábbiak:

a) a dozimetriai szolgáltató az 53. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontjában felsorolt engedélyhez kötött tevékenységet folytathat, de nem biztosíthat hatósági dózismérőt saját tevékenysége tekintetében, kivéve, ha tevékenysége kizárólag a dozimetriai szolgáltatói tevékenységre irányul,

b) a dozimetriai szolgáltatónak az MSZ EN ISO 17025 szabvány szerinti akkreditációval kell rendelkeznie a hatósági dózismérők kiértékelésére vonatkozóan,

c) a hatósági dózismérőket az akkreditációs okiratban meghatározott módszer (módszerek) szerint kell kiértékelni,

d) a dozimetriai szolgáltató információbiztonsági rendszert alakít ki, amely biztosítja a bizalmas és személyes adatok védelmét,

e) a dozimetriai szolgáltató olyan informatikai rendszert alakít ki, amely lehetővé teszi a dozimetriai eredmények Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartásban történő felhasználását,

f) a dozimetriai szolgáltató megfelelő eszközökkel, módszerekkel és üzemeltetési feltételekkel köteles biztosítani:

fa) a 0,1 mSv/hónap kimutatási határ elérését,

fb) 1-6 hónapig terjedő kiértékelési periódus alkalmazhatóságát,

fc) a 30. § (9) bekezdésében előírtak teljesülését,

fd) az atomenergia alkalmazójától átvett dózismérők kiértékelését és az eredmények eljuttatását az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás és atomenergia alkalmazója részére az átvételt követő 2 héten belül,

fe) rendkívüli esetekben a beérkezett dózismérő 3 órán belül kiértékelését,

g) a dózismérők elvesztése, megrongálódása esetére a dozimetriai szolgáltató köteles tartalék kapacitás rendelkezésre állását biztosítani,

h) a kiértékelő eszközök meghibásodása, anyagi, pénzügyi vagy személyi erőforráshiányok esetén a dozimetriai szolgáltatás biztosítására a dozimetriai szolgáltató - az OKI Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata kivételével - köteles más, az OAH által a (2) bekezdés e) pontja szerint regisztrált, az atomenergia alkalmazójától független dozimetriai szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni.

(3) A dozimetriai szolgáltatók a szolgáltatásaik igénybevételére az atomenergia alkalmazóival szerződést kötnek.

(4) A dozimetriai szolgáltató a szerződésben rögzített módon gondoskodik a hatósági dózismérők eljuttatásáról és visszavételezéséről.

(5) A dozimetriai szolgáltató haladéktalanul jelzi az OAH részére:

a) az ügyfelek által vállalt kötelezettségszegés észlelését és

b) a 60. § (9) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését.

(6) A dozimetriai szolgáltató az OAH vagy a megbízók kérésére haladéktalanul elvégzi a hatósági dózismérők rendkívüli kiértékelését, amennyiben a munkavállaló jelentős sugárterhelése következik be, vagy annak gyanúja merül fel.

(7) A dozimetriai szolgáltatók működésük megkezdését az OAH részére bejelentik. A bejelentés tartalmazza az 54. § (14) bekezdés b)-e) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt információkat, igazolásokat és dokumentummintákat."

30. § (1) Az Svr. 32. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás a nyilvántartott adatokat)

"c) folyamatosan rendelkezésre bocsátja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül az illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak, annak érdekében, hogy az az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően értékelhesse az eredmények egészségügyi következményeit, valamint a sugársérültek ellátására a kijelölt kórházak, továbbá az illetékes hatóságok részére."

(2) Az Svr. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Több munkáltatónál munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló alkalmazott esetében valamennyi munkáltató köteles a munkavállaló számára hatósági személyi dózismérőt biztosítani, függetlenül a munkavállaló dozimetriai besorolásától. A munkavégzés szempontjából a főfoglalkozás melletti önfoglalkoztató is munkáltatónak minősül.

(6) Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás:

a) az ionizáló sugárzást alkalmazó külföldi munkahelyeken munkát vállaló magyar állampolgárok számára - a munkavállaló kérésére - a munkavállaláshoz előzetesen szükséges dozimetriai igazolást állít ki,

b) az ionizáló sugárzást alkalmazó külföldi munkahelyeken munkát vállaló magyar állampolgárok hazatérését követően a külföldi sugárvédelmi hatóság által a magyar munkavállaló számára a külföldi munkahelyen esetlegesen bekövetkezett expozícióról kiállított igazolások adatait nyilvántartásba veszi,

c) az ionizáló sugárzást alkalmazó hazai munkahelyeken munkát vállaló külföldi állampolgárok külföldi sugárvédelmi hatóság által kiállított dozimetriai igazolásait nyilvántartásba veszi."

31. § (1) Az Svr. 33. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hatósági személyi dózismérő használati időtartamának alapértelmezett értéke 2 hónap. A hatósági személyi dózismérők ettől eltérő periódusú kiértékelése - a lehetséges egyéni sugárterhelésektől és az alkalmazott mérési módszertől függően - az OAH által az 53. § (1) bekezdés 1., 2. vagy 4. pontja szerint kiadott engedélyben jóváhagyott és az MSSZ-ben is meghatározott gyakorisággal és mennyiségben történhet.

(2) Az ellenőrzésre bejelentett munkavállaló munkaviszonyának vagy sugárterhelése ellenőrzésének szünetelése vagy megszűnése esetén a munkáltató köteles ennek tényét az OAH-nak bejelenteni, valamint a hatósági személyi dózismérőket a dozimetriai szolgáltatónak haladéktalanul visszaküldeni."

(2) Az Svr. 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A röntgen-, gamma-, béta-, neutron-sugárzásból adódó külső sugárterhelés és a belső sugárterhelés mérési eredményeit a központi nyilvántartás vezetése érdekében, a munkahelyre előírt rendszerességgel közölni kell az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartással.

(9a) A rendkívüli helyzetben az érintett munkavállalók hatósági személyi dózismérőit haladéktalanul vissza kell küldeni kiértékelésre. Rendkívüli helyzetben történt mérések esetén a kiértékelés után az eredményt azonnal közölni kell az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartással."

32. § Az Svr. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sugárterhelésnek kitett munkavállalók orvosi vizsgálatát és felügyeletét az egészségügyért felelős miniszternek a munkaköri, szakmai vagy személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendeletében foglaltak szerint kell végezni."

33. § (1) Az Svr. 35. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása során sugárvédelmi szempontból rendkívüli események közé tartozik különösen)

"e) minden olyan esemény, beleértve a tűzeseteket, emberi hibákat, fizikai védelmi eseményeket, berendezések meghibásodását és egyéb üzemzavarokat is, amelynek eredményeként

ea) a munkavállalók nem tervezett, a vonatkozó éves dóziskorlát 1/10-ét meghaladó sugárterhelése következett be,

eb) az üzemeltetési feltételek és korlátok sérültek,

ec) a radioaktív sugárforrások károsodhattak,

ed) a radioaktív sugárforrások vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezések biztonságos kezelését szolgáló rendszerek károsodhattak, vagy

ee) radioaktív izotópok nem engedélyezett módon vagy valamely kivizsgálási szintet, valamint e határértéket túllépően kerültek vagy kerülhettek ki a környezetbe."

(2) Az Svr. 35. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Radioaktívhulladék-tároló létesítményben elhelyezett radioaktív sugárforrás kivételével az engedélyes köteles gondoskodni minden egyes sugárforrás sértetlenségének ellenőrzéséről minden olyan eseményt követően, beleértve a tűzeseteket is, amelynek során a sugárforrások károsodhattak. A már hulladékká minősített és kondicionált sugárforrások esetében a hulladékcsomag sértetlenségét kell vizsgálni.

(4) Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az OAH elrendeli a dóziskorlát túllépésének gyanúja esetén a doziméterek soron kívüli kiértékelését, valamint az engedélyezett sugárvédelmi feltételek sérülésének bekövetkezése esetén a munkavégzés felfüggesztését.

(5) Ha rendkívüli esemény következtében nukleáris veszélyhelyzet áll vagy állhat elő, az országos nukleárisbalesetelhárítási rendszerről szóló kormányrendelet szerint kell eljárni a lakosságot érintő következmények elhárítása vagy enyhítése érdekében.

(6) Az atomenergia alkalmazójának rendkívüli esemény vagy nukleáris veszélyhelyzet bekövetkezése esetén szükséges teendőit az MSSZ-ben vagy különálló Balesetelhárítási Intézkedési Tervben kell rögzíteni. A rendkívüli esemény vagy nukleáris veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó eljárást az OAH az 53. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontjai szerinti engedélyezési eljárás során, nukleáris létesítmény esetén az NBSZ Kr. és radioaktívhulladék-tárolók esetén a TBSZ Kr. szerint hagyja jóvá."

34. § Az Svr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) Az atomenergia alkalmazójának a foglalkozási és a lakossági sugárterheléssel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályi előírásoknak való megfeleléssel összefüggő kérdésekben történő tanácsadás érdekében sugárvédelmi szakértőt kell igénybe vennie.

(2) A sugárvédelmi szakértőt az atomenergia alkalmazója írásban bízza meg. A megbízást az atomenergia alkalmazójának vezető tisztségviselője és a sugárvédelmi szakértő aláírásával igazolja.

(3) A szakértő megbízásával az atomenergia alkalmazója nem mentesül a sugárveszélyes tevékenységért fennálló felelőssége alól. Az atomenergia alkalmazója a szakértő személyének kijelöléséről szóló dokumentumot az OAH kérésére bemutatja.

(4) A szakértői feladatok ellátására vonatkozó megbízásban rögzíteni kell a tevékenység megkezdésének időpontját, valamint több szakértő kijelölése esetén feladataik megosztását.

(5) A sugárvédelmi szakértő által nyújtott tanácsadás szükség esetén az alábbiakra terjed ki:

a) optimálás és a megfelelő dózismegszorítások megállapítása;

b) új létesítmények tervei és új vagy megváltoztatott sugárforrások üzembe helyezhetősége, tekintettel azok sugárvédelmi szempontból fontos műszaki, tervezési, biztonsági jellemzőire és a figyelmeztető eszközökre;

c) az ellenőrzött és a felügyelt területek kategorizálása;

d) a munkavállalók kategóriákba sorolása;

e) a munkahelyi és a személyi monitoringprogramok és a kapcsolódó személyi dozimetriai ellenőrzés;

f) a megfelelő sugárzásmonitoringot végző eszközök;

g) a minőségbiztosítás;

h) a környezeti monitoringprogram;

i) a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó intézkedések;

j) a balesetek és a rendkívüli események megelőzése érdekében megteendő intézkedések;

k) a veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekre való felkészülés és azok elhárítása;

l) a sugárterhelésnek kitett munkavállalók képzési és továbbképzési programjai;

m) a balesetek és a rendkívüli események kivizsgálása és elemzése és a megfelelő kiigazító intézkedések;

n) a várandós, az anyatejet adó és a szoptató munkavállalók foglalkoztatásának feltételei;

o) a megfelelő dokumentációk, például az előzetes kockázatértékelések és az írásbeli eljárások elkészítése.

(6) Az atomenergia alkalmazójának kötelezően ki kell kérnie a sugárvédelmi szakértő véleményét

a) az (5) bekezdésben foglalt területeken belül az alábbi kérdésekben:

aa) a védőfelszerelés és a mérőműszerek ellenőrzése és tesztelése,

ab) a létesítmények terveinek előzetes, sugárvédelmi szempontú, teljes körű felülvizsgálata,

ac) új és megváltoztatott sugárforrások üzembe helyezésre való átvétele sugárvédelmi szempontok alapján,

ad) a védőfelszerelés és a védelmi technikák hatásosságának rendszeres ellenőrzése,

ae) a mérőműszerek rendszeres hitelesítése, valamint üzemképességük és helyes használatuk rendszeres ellenőrzése,

b) a 47. §-ban foglalt feladatok elvégzéséhez,

c) a 7. mellékletben meghatározott Sugárvédelmi Leírás elkészítéséhez,

d) a 8. mellékletben meghatározott MSSZ elkészítéséhez.

(7) Az atomenergia alkalmazójának kötelező figyelembe venni a sugárvédelmi szakértő véleményét a 26-29. §-ban meghatározott, az ellenőrzött területre és a felügyelt területre vonatkozó követelmények teljesítése érdekében.

(8) Az engedélyes sugárvédelmi szakértő bevonásával készíti el

a) az 53. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 7., 9-13. és 16-18. pontjaiban vagy

b) az 53. § (2) bekezdésében

foglalt engedélyek iránti kérelmet és azok mellékletekeit.

(9) A sugárvédelmi szakértő szükség szerint egyeztet az orvosi fizikus szakértővel.

(10) A sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismereteket, képesítési feltételeket és szakmai gyakorlatokat a 9. melléklet tartalmazza."

35. § (1) Az Svr. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A sugárvédelmi megbízott feladatait az atomenergia alkalmazójának szervezetén belül létrehozott létesítményi sugárvédelmi szervezet vagy sugárvédelmi szakértő is elláthatja. A sugárvédelmi szervezet vezetője a sugárvédelmi megbízott."

(2) Az Svr. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az atomenergia alkalmazója a szervezetén belül a különböző típusú sugárveszélyes munkahelyek tevékenységeinek és a sugárvédelmi megbízottak feladatainak összehangolására sugárvédelmi szolgálatot hozhat létre, melynek feladatait és követelményeit a Létesítményi Sugárvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: LSSZ) kell rögzíteni. Az LSSZ több telephelyre is vonatkozhat.

(5a) Az LSSZ alkalmazása esetén az atomenergia alkalmazójának minőségirányítási rendszert kell működtetnie.

(5b) Az LSSZ tartalmazza:

a) a sugárvédelmi szolgálat felépítésének és feladatának bemutatását,

b) az LSSZ és az egyes sugárveszélyes munkahelyek MSSZ-ének kapcsolatát,

c) azon sugárvédelmi szervezeti intézkedéseket, amelyek az egyes sugárveszélyes munkahelyek felügyeletének koordinálásához szükségesek.

(5c) az LSSZ tartalmazhatja a 8. mellékletben az MSSZ tartalmára előírt mindazon tartalmi elemeket, amelyeket egységességükre tekintettel nem az egyes MSSZ-ekben, hanem az LSSZ-ben célszerű meghatározni,

(5d) Az MSSZ-ben az LSSZ-ben szereplő információk hivatkozhatók. Az MSSZ-ben és az LSSZ-ben hivatkozni lehet az OAH által jóváhagyott külön dokumentumokra is."

36. § (1) Az Svr. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Zárt sugárforrás csak a felhasználási időn belül használható fel. A felhasználási idő hossza eltérő engedély hiányában a gyártó által meghatározott szolgálati idő. Szolgálati idő meghatározása nélkül zárt radioaktív sugárforrás nem hozható forgalomba."

(2) Az Svr. 40. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezést lejárt felhasználási idejű sugárforrással üzemeltetni tilos.

(6) A felhasználási idő meghosszabbítható, alkalmanként legfeljebb 5 éves időtartammal. A zárt sugárforrás felhasználási ideje csak akkor hosszabbítható meg, ha sugárvédelmi szakértő által elvégzett elemzés igazolja, hogy a sugárforrás a további felhasználás során is biztonságosan alkalmazható. Az elemzésben a sugárforrás integritásának megmaradását az alábbi eljárások egyikével lehet igazolni:

a) a sugárforrást teljes élettartamában olyan körülmények között alkalmazták és olyan feltételek mellett tervezik használni, amelyek során a sugárforrás igénybevétele - minden vonatkozó paraméter tekintetben - nem haladja meg a sugárforrás tervezési igénybevételi mértékének 50%-át, és a meghosszabbított felhasználási idő nem haladja meg a gyártó által megállapított szolgálati idő kétszeresét,

b) a sugárforrás gyártója egyetértően nyilatkozik a felhasználási idő meghosszabbításáról, vagy

c) a sugárforrás szerkezeti anyagainak öregedésére is kiterjedő, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő által készített biztonsági elemzés alátámasztja, hogy a sugárforrás integritása megmarad a tervezett időtartam végéig.

(7) Az OAH minden esetben egyedileg, a (6) bekezdésben foglaltak alapján bírája el a felhasználási idő kiterjesztését.

(8) Az OAH a felhasználási idő meghosszabbításakor meghatározza a zártságvizsgálatok módszerét és gyakoriságát.

(9) A forgalmazóknak biztosítaniuk kell a radioaktív sugárforrásokat tartalmazó készülék vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés beszerzését tervező vállalkozások, valamint az őket képviselő sugárvédelmi szakértők részére:

a) a megfelelő tájékoztatást azok lehetséges radiológiai kockázatairól és megfelelő használatáról, teszteléséről és karbantartásáról,

b) orvosi radiológiai berendezések esetén a megfelelő tájékoztatást,

c) annak bemutatását, hogy a berendezés tervezési jellemzőinél fogva lehetővé teszi a sugárterhelés lehető legalacsonyabb szintre való korlátozását,

d) a tájékoztatást az eszköz CE megfelelőségi nyilatkozatáról, a típusjóváhagyási, valamint mentesítési engedélyben foglaltakról."

37. § Az Svr. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § (1) A radioaktív hulladékokat a 12. melléklet szerint osztályozni kell.

(2) A radioaktív hulladékot - kivéve a munkahelyi radioaktívhulladék-tárolóban történő elszállításáig vagy mentességi szint alatti lebomlásáig való tárolásáig - a TBSZ Kr. szerinti előírásoknak megfelelően átmeneti vagy végleges hulladéktárolóban kell elhelyezni.

(3) A nagyon kis aktivitású vagy a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok esetében a 65 napnál nem hosszabb felezési idejű radionuklidokat tartalmazó - és a 65 napnál hosszabb felezési idejű radionuklidokat az általános mentességi szint alatti mennyiségben tartalmazó - radioaktív hulladékokat a felhasználó köteles elkülöníteni és az erre a célra kialakított, intézményen belüli munkahelyi radioaktívhulladék-tárolóban tárolni mindaddig, amíg az radioaktív hulladéknak minősül.

(4) A 65 napnál hosszabb, de 100 napnál rövidebb felezési idejű radionuklidokat tartalmazó - és a 100 napnál hosszabb felezési idejű radionuklidokat az általános mentességi szint alatti mennyiségben tartalmazó - radioaktív hulladék munkahelyi radioaktívhulladék-tárolóban történő tárolása is megengedett mindaddig, amíg az radioaktív hulladéknak minősül.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő, a 100 napnál hosszabb felezési idejű radionuklidokat az általános mentességi szint alatti mennyiségben tartalmazó radioaktív hulladék munkahelyi radioaktívhulladék-tárolóban történő tárolása legfeljebb 5 évig megengedett. Ha a radioaktív hulladék tárolása - rendkívüli esemény bekövetkezése vagy a tevékenység megszüntetése miatt a továbbiakban - nem megoldható, úgy a radioaktív hulladékot a TBSZ Kr. szerint engedélyezett átmeneti vagy végleges radioaktívhulladék-tárolóba haladéktalanul el kell szállíttatni.

(6) A radioaktívhulladék-tárolóban lévő anyagokon fel kell tüntetni a radioaktív hulladék jellegét, az izotóp fajtáját, a benne lévő aktivitás becsült értékét, a becslés dátumát és a leadás (elhelyezés) tervezett dátumát.

(7) A lejárt felhasználási idejű zárt sugárforrásokat kondicionálásig a nyitott sugárforrások kezelésére vonatkozó követelmények szerint, vagy a veszélyes-, és ezen belül a radioaktív áruk nemzetközi szállítását szabályozó nemzetközi egyezmények előírásainak megfelelő sugárforrás-tartóban vagy egyéb, azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó tárolóeszközökben lehet tárolni.

(8) A használaton kívül helyezett, érvényes vagy lejárt felhasználási idejű zárt sugárforrásokat a zárt, valamint nyitott sugárforrások kezelésére vonatkozó követelmények szerint, az egyéb radioaktív hulladékoktól külön kell kezelni.

(9) Ha használaton kívül helyezett zárt sugárforrások kondicionálásra kerülnek, a kondicionálás után kell osztályozni az így keletkező hulladékcsomagot a 10. melléklet alapján, és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti nyilvántartásban a zárt sugárforrás állapotának megváltozását be kell vezetni.

(10) Az általános mentességi aktivitás-koncentrációt nem meghaladó, a hatósági felügyelet alól bejelentési kötelezettséggel felszabadított hulladékokat és használaton kívül helyezett sugárforrásokat a továbbiakban a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint, mint elkülönítetten gyűjtött hulladékot kell kezelni. Az így felszabadított sugárforrásokat és hulladékokat további kezelésükig az ellenőrzött területen kívül kell tárolni.

(11) A mentességi aktivitást nem meghaladó aktivitású, használaton kívül helyezett zárt sugárforrásokat:

a) a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint kell kezelni, ha a sugárveszélyre utaló figyelmeztető jelzések eltávolításra kerültek és a sugárforrásban lévő 100 napnál hosszabb felezési idejű radionuklidok aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/10-ét, egyéb esetben

b) az átmeneti vagy végleges radioaktívhulladék-tároló üzemeltetője vagy a sugárforrás gyártója részére kell átadni.

(12) Az általános mentességi aktivitás-koncentrációt meghaladó, a hatósági felügyelet alól engedéllyel felszabadított hulladékokat a felszabadításra vonatkozó engedély feltételeinek betartásával kell kezelni."

38. § Az Svr. 25. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"25. A zárt sugárforrásokra vonatkozó követelmények

42. § (1) A Fizvr. 1. melléklete szerint 1., 2. és 3. kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrás alkalmazása esetén az atomenergia alkalmazója köteles:

a) biztosítani, hogy - a radioaktív hulladékká nyilvánított sugárforrások kivételével - a zárt radioaktív sugárforrások sértetlenségének ellenőrzése és fenntartása érdekében a telepített sugárforrások esetében a szolgálati időn belül a gyártó által javasolt időközönként, de legalább 3 évente,

aa) a mozgó eszközökben alkalmazott, valamint a manuálisan mozgatott sugárforrások esetében a szolgálati időn belül a gyártó által javasolt időközönként, de legalább évente,

ab) a szolgálati időn túl az OAH által - legalább az a) pont és az a) pont aa) alpontja szerinti gyakorisággal - előírt módon, vagy

ac) minden olyan üzemzavari vagy rendkívüli esemény bekövetkezése után, mely során a sugárforrást nem a szabvány szerinti tervezett igénybevételi osztályának megfelelő körülmények között használták vagy tárolták,

sor kerüljön a közvetlen vagy közvetett zártságvizsgálatokra,

b) az a) pontban előírt gyakoriságú zártságvizsgálatot az ISO 9978 szabvány szerint vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági színvonalat biztosító követelménnyel igazolni,

c) biztosítani, hogy a zárt radioaktív sugárforráshoz való szándékolatlan hozzáférés, a zárt radioaktív sugárforrás elvesztése és a zárt radioaktív sugárforrás tűzesetben való károsodásának megelőzése érdekében minden rögzített és mozgatható zárt radioaktív sugárforrásra megfelelő, dokumentált intézkedések, írásos útmutatók és eljárások vonatkozzanak,

d) minden használaton kívüli zárt radioaktív sugárforrást az alkalmazás felhagyása után haladéktalanul visszajuttatni a gyártóhoz, vagy az atomenergia más alkalmazójának átmenetileg vagy véglegesen átadni, és

e) mielőtt egy zárt radioaktív sugárforrást más személynek átad - a radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó engedély másolatának bekérésével és annak átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz történő csatolásával -, megbizonyosodni arról, hogy a zárt radioaktív sugárforrást átvevő rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel.

(2) Eszközökbe, berendezésbe szerelt vagy tárolóeszközben tartósan tárolt sugárforrás esetén a szabvány szerinti közvetett, egyéb esetben közvetett zártságvizsgálati módszert kell alkalmazni. Ha eszközből, berendezésből zárt sugárforrást kiszerelnek, vagy tartós tárolás esetén tárolóeszközből zárt sugárforrást kiemelnek, a zártságvizsgálatot haladéktalanul végre kell hajtani, melynek módszerét a kiszerelés körülményeitől függően, a sugárvédelmi optimálás alapelvét alkalmazva kell kiválasztani.

(3) A zártságvizsgálatot sugárvédelmi szakértő vagy az 53. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti engedéllyel rendelkező végezheti, vagy végrehajthatja az engedélyes is, ha a 8. melléklet szerinti MSSZ tartalmazza a zártságvizsgálat szakszerű és biztonságos elvégzésnek technológiai leírását."

39. § Az Svr. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44. § (1) A berendezés fő műszaki paramétereinek módosítását, fődarabjait, árnyékolását, védelmi funkcióit érintő karbantartását, javítását vagy cseréjét követően a berendezés csak - megfelelő szakmai képesítéssel és az 53. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti engedéllyel rendelkező szervezet által végzett - dokumentált sugárvédelmi méréseket is magába foglaló minőségellenőrzési vizsgálat után vehető használatba, amely vizsgálat igazolja a berendezés engedélyezett paramétereknek megfelelő működését.

(2) Mielőtt az atomenergia alkalmazója ionizáló sugárzást létrehozó berendezést más személynek átad, köteles megbizonyosodni arról, hogy az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezést átvevő rendelkezik az üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel, vagy annak birtoklását az 57. § (1) bekezdése szerint bejelentette az OAH részére."

40. § Az Svr. 45. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A nem orvosi képalkotással járó sugárterhelést okozó tevékenységeknek a (3)-(4) bekezdés szerinti általános és konkrét indokolását az OAH a konkrét alkalmazás engedélyezésekor felülvizsgálja. Az OAH minden konkrét alkalmazás engedélyezésekor felülvizsgálatnak veti alá azokat a nem orvosi képalkotással járó sugárterhelést okozó körülményeket, amelyek esetében nem kerül sor az egyes sugárterhelések egyedi indokolására.

(6) Ha egy konkrét, nem orvosi célú, besugárzással járó képalkotó tevékenység indokolt, és az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerint engedélyezett, akkor

a) az orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárások esetében az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének felügyeletéről szóló rendelet előírásai alkalmazandóak, azzal az eltéréssel, hogy az ilyen alkalmazás esetén a nem-orvosi képalkotással járó sugárterhelésre vonatkozóan teljesülnie kell a 8. § (2) bekezdésében a dózismegszorításokra vagy a 16. §-ban a dóziskorlátokra meghatározott követelményeknek, amely alól az OAH indokolt esetben felmentést adhat,

b) a nem orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárások esetében az OAH jelentősen a lakossági dóziskorlát alatti dózismegszorítást ír elő az 53. § (1) bekezdés szerinti eljárás során hozott hatósági döntésben."

41. § (1) Az Svr. 46. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Kiemelt létesítmény és I. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén az atomenergia alkalmazója köteles)

"d) üzembehelyezési eljárást végrehajtani annak igazolása céljából, hogy normál üzemi körülmények között csak tervezett kibocsátásra kerülhet sor, valamint a létesítmény területének határvonalán kívül lévőket sem közvetlen, sem szórt sugárzás nem érheti."

(2) Az Svr. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését az atomenergia alkalmazója

a) a nukleáris létesítmény esetén az NBSZ Kr.-ben és a radioaktívhulladék-tároló esetén a TBSZ Kr.-ben meghatározottak szerint igazolja,

b) az A-szintű izotóplaboratórium, uránbánya és az I. sugárvédelmi kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahely esetében az 53. §-ban vagy a 61. §-ban foglalt eljárás során igazolja."

42. § Az Svr. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § Az atomenergia alkalmazója

a) a lakosság tagjainak optimális védelmét valósítja meg és tartja fenn,

b) kiemelt létesítmény esetén, illetve ha hatósági előírás arra kötelezi, üzembe helyezi a környezet radioaktív szennyeződése és a lakosság tagjai sugárterhelése értékeléséhez szükséges paraméterek mérésére alkalmas berendezéseket, és bevezeti a vonatkozó eljárásokat,

c) ellenőrzi a b) pontban említett berendezések hatékonyságát és karbantartását, valamint gondoskodik a mérőműszerek rendszeres kalibrálásáról."

43. § (1) Az Svr. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A radioaktívan szennyezett területek kezelésére optimált védekezési stratégiát kell kidolgozni, amely tartalmazza

a) a szennyezett területet érintő célkitűzéseket, többek között a hosszú távon elérni kívánt eredményeket, összhangban a védelmi stratégiával, valamint a kapcsolódó vonatkoztatási szintekkel,

b) az érintett területek határait és a lakosság érintett tagjai körének meghatározását,

c) az érintett területekre és a lakosság érintett tagjaira alkalmazandó védelmi intézkedések szükségességének és terjedelmének megvizsgálását,

d) az érintett területekre való belépés megakadályozásának vagy korlátozásának, valamint az adott területeken élők életvitelére vonatkozó korlátozások bevezetésének szükségességét,

e) a lakosság különböző csoportjait érő sugárterhelésnek, valamint azoknak az eszközöknek az értékelését, amelyek az érintett személyek rendelkezésére állnak sugárterhelésük ellenőrzéséhez."

(2) Az Svr. 48. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szennyezett terület kezelésére vonatkozó felelősség vagy kötelezettség, beleértve az (1) bekezdésben foglalt védekezési stratégia kialakítását és a (2) bekezdésben foglalt intézkedések végrehajtását,

a) az atomenergia alkalmazójának telephelyén belül az atomenergia alkalmazóját,

b) korábban megszűnt tevékenység végzésének helyén fennmaradó szennyeződés esetén a terület tulajdonosát,

c) nukleáris veszélyhelyzetet követően, az atomenergia alkalmazójának telephelyén kívül, a veszélyhelyzet megszüntetése során az illetékes hatóságok által kijelölt szervezeteket és személyeket

terheli.

(4) Egy meglévő sugárzási helyzettel kapcsolatban nem szükséges védelmi intézkedéseket vagy kiigazító intézkedéseket alkalmazni, amennyiben egy korábbi hatósági döntés alapján az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzésre kerültek a korlátozások, és építési hatósági engedélyt nem igénylő tevékenység esetén a fennálló sugárzási helyzet kapcsán a lakosság sugárterhelése nem haladja meg az 1 mSv/év effektív dózist.

(5) A tartós maradékszennyezettségű területekre vonatkozóan az OAH a határozatával megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege, valamint az esetleges építésügyi korlátozások ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése céljából."

44. § Az Svr. 49. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Azokon a munkahelyeken, ahol a radon- és radon leányelem-koncentrációk levegőben mért éves átlagos aktivitás-koncentráció értéke az optimálás elvének megfelelően megtett intézkedések ellenére is meghaladja a munkahelyekre megadott vonatkoztatási szintet, a munkáltató az OAH részére bejelenti a radon- és radon leányelem-koncentrációk levegőben mért éves átlagos aktivitás-koncentráció értékét, a radon-koncentráció csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket és a munkavállalók várható éves effektív dózisának becsült értékét.

(5) Azokon a munkahelyeken, ahol a radon- és radon leányelem-koncentrációk levegőben mért éves átlagos aktivitás-koncentráció értéke alapján a munkavállalók sugárterhelése meghaladhatja az évi 6 mSv effektív dózist, a tevékenységet tervezett sugárzási helyzetként kell kezelni, és alkalmazni kell a 10-14. § és 30-35. § előírásait.

(6) Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállalókat érő sugárterhelés nem haladja meg az évi 6 mSv effektív dózist, de a radon- és radon leányelem-koncentrációk levegőben mért éves átlagos aktivitás-koncentráció értéke a munkahelyekre megadott vonatkoztatási szintet meghaladja, a munkáltatónak gondoskodnia kell a sugárzási helyzet folyamatos nyomon követéséről és a munkavállalók várható éves effektív dózisának évenkénti felülvizsgálatáról.

(7) Azokban a lakó- és középületekben, ahol - a Nemzeti Radon Cselekvési Tervről szóló kormányhatározat szerint végzett felmérés alapján - az ott tartózkodókat érő, radonból származó sugárterhelés meghaladhatja az évi 6 mSv effektív dózist, vagy a radon- és radon leányelem-koncentrációk levegőben mért éves átlagos aktivitás-koncentráció értéke a megadott vonatkoztatási szintet meghaladja, az OAH tájékoztatja az ott tartózkodókat és a polgármestert a sugárterhelés mértékéről és a kapcsolódó kockázatokról, valamint a Radon Cselekvési Tervvel összhangban a sugárzási helyzet nyomon követésének lehetséges módjairól."

45. § Az Svr. 31. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"31. Az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzás

50. § (1) Az építőanyagok által kibocsátott beltéri külső gamma-sugárzás vonatkoztatási szintje a kültéri külső sugárterhelésen felül 1 mSv/év.

(2) Azon - különösen a 6. mellékletben felsorolt összetevőket tartalmazó - építőanyag-típusok, amelyek beépítése - a mellékletben közölt képlettel számolt aktivitáskoncentráció-index vagy az adott körülményekre vonatkozó pontosabb számítás alapján - a vonatkoztatási szintnél nagyobb dózist eredményezhet, nem hozhatók forgalomba.

50/A. § (1) A 6. melléklet szerinti tevékenységek melléktermékeinek kezeléséhez, lerakásához, újrahasznosításához az 53. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti engedélye is szükséges.

(2) A 6. mellékletben felsorolt, természetben előforduló radioaktív anyagot felhasználó munkahelyeken a tevékenység megkezdése előtt sugárvédelmi szakértő bevonásával értékelni kell a munkavállalók sugárterhelését, és az értékelést minden, a radioaktív anyag kezelését érintő, tervezett technológiai módosítások esetén felül kell vizsgálni. Az értékelést be kell nyújtani az OAH részére.

(3) Azokon a 6. mellékletben felsorolt, természetben előforduló radioaktív anyagot felhasználó munkahelyeken, ahol a melléktermékek átlagos aktivitás-koncentráció értéke és éves mennyisége alapján a munkavállalók sugárterhelése meghaladhatja az évi 1 mSv effektív dózist, a munkáltató biztosítja a sugárzási helyzet rendszeres értékelését és az e rendeletben megfogalmazott, a sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását. Ha a munkavállalók sugárterhelése meghaladhatja az évi 6 mSv effektív dózist, a tevékenységet tervezett sugárzási helyzetként kell kezelni, és alkalmazni kell a 10-14. § és a 30-35. § előírásait.

(4) A 6. mellékletben felsorolt, természetben előforduló radioaktív anyagot felhasználó munkahelyeken a tevékenység megkezdése előtt sugárvédelmi szakértő bevonásával elemzést kell készíteni a természetben előforduló radioaktív anyagot tartalmazó melléktermékek kezelése, lerakása vagy újrahasznosítása következtében fellépő potenciális lakossági sugárterhelésről. Az elemzést minden, a radioaktív anyag kezelését érintő, tervezett technológiai módosítás esetén felül kell vizsgálni.

(5) A 6. melléklet szerinti tevékenységek melléktermékeinek lerakására szolgáló létesítmény (lerakó) létesítését megelőzően a létesítményből eredő lakossági sugárterhelést bemutató elemzésben meg kell határozni a létesítményben elhelyezhető melléktermékek sugárvédelmi radionuklid-összetételét, aktivitás-koncentrációját, fizikai-kémiai jellemzőit, maximális mennyiségét, a létesítmény lezárásának tervezett időpontját, a létesítmény lezárásának módját, a lakosság várható sugárterhelését az üzemeltetés során és a lezárást követően egyaránt, a rendkívüli eseményeket is beleértve.

(6) A melléktermék lerakási tevékenységének megszüntetésekor vagy lerakó létesítmény bezárásakor az üzemeltető köteles a (4) bekezdésben részletezett tartalmú, aktualizált elemzést benyújtani az OAH részére. Az elemzésekben be kell mutatni, hogy a lezárást követően az OAH által az engedélyezési eljárás során meghatározott időtartam alatt előreláthatólag milyen lakossági sugárterheléssel kell számolni a felhagyott területen. Amennyiben a felhagyás után a várható sugárterhelés meghaladná a lakossági sugárterhelésre vonatkozó évi 1 mSv effektív-dóziskorlátot, az OAH határozatban meghatározza a terület rekultivációt követő hasznosítására vonatkozó építésügyi korlátozásokat. A korlátozás ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése céljából az OAH megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot."

46. § Az Svr. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52. § (1) Az OAH egyes bejelentési kötelezettségek fenntartásával engedélyezési eljárásban mentesíti az e rendeletben szereplő sugárvédelmi előírások alkalmazása alól az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának alkalmazását, ha

a) a berendezés típusát - az 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti eljárásban - jóváhagyta, vagy az 54. § (3) bekezdésében felsorolt adatok rendelkezésre állnak,

b) normál üzemelési körülmények között a berendezés hozzáférhető felszínétől mért 0,1 m távolságban a környezeti dózisegyenérték-teljesítmény 1 μSv/h-nál nem nagyobb,

c) olyan biztonsági berendezésekkel látták el, mely azonnal megszakítja a berendezés üzemét, ha a sugárzási teréhez vagy ahhoz az alkatrészhez próbál hozzáférni a felhasználó, amely ionizáló sugárzást bocsát ki,

d) a berendezés nem orvostechnikai eszköz, és

e) a berendezés a III. sugárvédelmi kategóriába tartozik.

(2) Az OAH egyes bejelentési kötelezettségek fenntartásával, engedélyezési eljárásban mentesíti az e rendeletben szereplő sugárvédelmi előírások alkalmazása alól annak a II. sugárvédelmi kategóriájú, ionizáló sugárzást létrehozó - adott gyártási azonosítókkal rendelkező - berendezés egyedi alkalmazását, amely esetén:

a) az 52. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és

b) a sugárvédelmi elemzés alapján a berendezés normál üzemi használata során a munkavállalók sugárterhelése nem haladja meg a vonatkozó lakossági dóziskorlátokat.

(3) Az OAH a bejelentési kötelezettség fenntartásával mentesíti az e rendeletben szereplő sugárvédelmi hatósági felügyelete alól annak a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusának alkalmazását, amely

a) készülék típusát - az 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti eljárásban - jóváhagyta, vagy az 54. § (3) bekezdésében felsorolt adatok rendelkezésre állnak,

b) a radioaktív anyagot a várható igénybevételnek megfelelően kialakított zárt sugárforrás formájában tartalmazza, és a radioaktív sugárforrást oly módon rögzítették a berendezésben, hogy az normál körülmények között megakadályozza a radioaktív anyaggal történő közvetlen érintkezést és a sugárforrás kijutását a környezetbe,

c) normál üzemelési körülmények között a berendezés bármely hozzáférhető felszínétől mért 0,1 m távolságban a dózisteljesítmény 1 μSv/h-nál nem nagyobb,

d) újrahasznosításra vagy a végleges elhelyezésre alkalmazandó feltételek az OAH által meghatározása kerültek, és

e) radioaktívanyag-tartalmát tekintve a III. sugárvédelmi kategóriába tartozik.

(4) Az OAH a bejelentési kötelezettség fenntartásával, engedélyezési eljárásban mentesíti az e rendeletben szereplő sugárvédelmi hatósági felügyelet alól annak az egyedi, a II. sugárvédelmi kategóriájú radioaktív sugárforrást tartalmazó - adott gyártási azonosítókkal rendelkező - készüléknek az alkalmazását, amely esetén:

a) az 52. § (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és

b) a sugárvédelmi elemzés alapján a készülék normál üzemi használata során a munkavállalók sugárterhelése nem haladja meg a vonatkozó lakossági dóziskorlátokat.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerint mentesített berendezéstípusok listáját és az újrahasznosításra vagy a végleges elhelyezésre alkalmazandó feltételeket az OAH a honlapján közzéteszi.

(6) Az OAH a bejelentési kötelezettség fenntartásával, engedélyezési eljárásban mentesíti az e rendeletben szereplő sugárvédelmi hatósági felügyelet alól annak a radioaktív sugárforrásnak az alkalmazását, amely vonatkozásában arra jogosított sugárvédelmi szakértő által készített biztonsági értékelésben igazolják, hogy a tevékenységből eredően összes előrelátható körülmény figyelembevételével a lakosság bármely tagját várhatóan érő egyéni évi sugárterhelés nem haladja meg a 30 μSv effektív dózist, és az alacsony valószínűségű események bekövetkezésekor a dózis 1 mSv/év alatt marad, valamint természetben előforduló radionuklidok esetén az alkalmazó személyt érő többletdózis legfeljebb 1 mSv/év. A feltételezett események köréből kiszűrhetők az olyan események, amelyek bekövetkezési gyakorisága 10-6/évnél kisebb."

47. § (1) Az Svr. 53. § (1) bekezdés 3-5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az OAH engedélye szükséges)

"3. az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, valamint radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék forgalomba hozatalához (típusengedély),

4. nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzéséhez,

5. radioaktív anyag (beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket) forgalmazásához,"

(2) Az Svr. 53. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OAH engedélye szükséges)

"7. A 6. melléklet szerinti tevékenységek melléktermékeinek kezeléséhez, lerakásához, újrahasznosításához,"

(3) Az Svr. 53. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OAH engedélye szükséges)

"10. a több sugárveszélyes munkahelyre kiterjedő LSSZ alkalmazásához,"

(4) Az Svr. 53. § (1) bekezdés 14-18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az OAH engedélye szükséges)

"14. az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának vagy egy adott, egyedi azonosítóval rendelkező berendezésnek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez,

15. radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusának vagy egy adott, egyedi azonosítóval rendelkező készüléknek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez,

16. a radioaktív anyag alkalmazásának befejezését követően a sugárveszélyes munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszüntetéséhez,

17. sugárveszélyes tevékenység során alkalmazott vagy keletkező radioaktív anyag sugárvédelmi, e rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alól való felszabadításához, ha a radioaktív anyag aktivitás-koncentrációja meghaladja az általános mentességi aktivitás-koncentrációt, vagy aktivitása meghaladja a mentességi aktivitást,

18. az adott radioaktív anyag alkalmazásának sugárvédelmi, e rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alóli mentesítéséhez, ha a radioaktív anyag aktivitás-koncentrációja meghaladja az általános mentességi aktivitáskoncentrációt, vagy aktivitása meghaladja a mentességi aktivitást,"

(5) Az Svr. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OAH átalakítási engedélye szükséges az (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerint kiadott engedély alapját képező, az engedélykérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltéréshez, kivéve a személyi és a bejelentési kötelezettséghez kötött változásokat. Az átalakítási engedély nem alkalmazható az engedélyes nevének nem jogutódlással történő megváltozása esetén, a sugárveszélyes munkahely helyének megváltozásakor vagy a tevékenység módosításakor, ha a módosított tevékenység az eredetinél magasabb sugárvédelmi kategóriába tartozna."

(6) Az Svr. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a)-(3d) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 53. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontjában meghatározott engedély kiemelt létesítmény, az I. vagy a II. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenységek esetén legfeljebb 5 évig hatályos.

(3a) Az 53. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontjában meghatározott engedély a III. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenyég esetén legfeljebb 8 évig hatályos.

(3b) Az 53. § (1) bekezdés 6., 8., 10., 18. és 19. pontjában meghatározott engedély legfeljebb 5 évig hatályos.

(3c) Az 53. § (1) bekezdés 7. és 12. pontjában meghatározott engedély legfeljebb 10 évig hatályos.

(3d) Az engedélyek meghosszabbításához az 53. § (1) bekezdésben meghatározott engedélyezési eljárásokat újra le kell folytatni."

(7) Az Svr. 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés 1., 2. vagy 4. pontja szerint kiadott engedély hatályát veszti:

a) az (1) bekezdés 16. pontja szerinti eljárás lefolytatása után vagy

b) az (1) bekezdés 1., 2., valamint 4. pontja szerinti újabb engedély kiadásával."

(8) Az Svr. 53. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az Svr. 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerint jóváhagyott, továbbá a 14. vagy 15. pontja szerint mentesített, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusát az OAH nyilvántartásba veszi."

(9) Az Svr. 34. alcíme a következő 53/A. §-sal egészül ki:

"53/A. § (1) Kiemelt, valamint I. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenységek végzésére szolgáló létesítmények engedélyezése két ütemben történik. Az első ütemben a létesítmény kialakítása előtt a létesítésre irányuló engedélyezést kell folytatni az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti eljárásban. A második ütemben a létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedélyezést kell lefolytatni az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti ismételt eljárás kezdeményezésével.

(2) Az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti engedély kiemelt létesítmények, valamint I. sugárvédelmi kategóriába sorolt alkalmazás esetén, továbbá az 53. § (1) bekezdés 12. és 13. pontja szerinti engedélyezési eljárások során az OAH meghatározza a radioaktív anyag alkalmazására vagy az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési feltételeket és korlátokat és a szennyezett terület használatára vonatkozó feltételeket.

(3) Az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti engedély II. és III. sugárvédelmi kategóriába sorolt alkalmazás esetén, továbbá az 53. § (1) bekezdés 3-11. pontja és 14-20. pontja szerinti engedély kiadásával az OAH jóváhagyja a kérelmet.

(4) Az 53. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontja szerinti engedély kiadása során a rendkívüli események és nukleáris veszélyhelyzetek kezelési tervének jóváhagyása is megtörténik."

48. § Az Svr. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"54. § (1) Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését és címét,

b) az engedélyezési eljárásban kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét,

c) a kérelem benyújtásának indokát,

d) az engedélyezni kívánt tevékenységek megjelölését az 53. §-ban felsoroltak szerint,

e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(2) Az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a 7. melléklet szerinti Sugárvédelmi Leírást,

b) a 8. melléklet szerinti MSSZ-t,

c) az 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti engedély iránti kérelemhez minden üzemeltetni kívánt berendezésre vonatkozó, 11. melléklet szerinti adatlapot.

(3) Az 53/A. § (1) bekezdése szerinti, a létesítmény létesítésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtani.

(4) Az 5. mellékletben meghatározott berendezéstípusokba nem besorolható berendezések kategóriáját az OAH állapítja meg a forgalomba hozatal engedélyezésekor.

(5) Az 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat és információkat:

a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék sugárvédelmi kategóriába sorolását, pontos típusmegnevezését,

b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék rendeltetését és annak meghatározását, hogy a készülék vagy a berendezés önállóan vagy csak egy adott feladatot ellátó rendszer részegységeként alkalmazható,

c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék részletes leírását, amely tartalmazza az eszköz vagy berendezés felépítését, működésének leírását, a biztonsági funkciók működésének módját, a berendezés jelzőrendszereinek működését, a berendezésen elhelyezett sugárvédelemmel összefüggő jelöléséket, a berendezés - beleértve az ionizáló sugárzás létrehozásához hozzájáruló egységeket, alkatrészeket vagy a sugárvédelmi árnyékolást - műszaki jellemzőit, több lehetséges felszereltség esetén minden egyes altípus paramétereinek megadásával,

d) radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezések, készülékek esetében ezen anyagok leírását, valamint rögzítésének módját,

e) a berendezés környezetében mérhető ionizáló sugárzás térbeli eloszlásának jellemzését:

ea) zárt sugárzási terű berendezések esetében a berendezés bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban mérhető dózisteljesítményt,

eb) nyitott sugárzási terű, nem orvostechnikai berendezések esetében a berendezés környezetében - a berendezés bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban, valamint a munkavállaló helyén, továbbá amennyiben releváns végtagjainál, bőrén vagy szeménél - mérhető, a szórt és árnyékolt sugárzásból származó elnyelt vagy közölt dózist, valamint az elnyelt vagy közölt dózisteljesítményt,

ec) orvostechnikai berendezések esetében az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv szerint végzett, a szórt és árnyékolt sugárzásból származó elnyelt vagy közölt dózisra vagy elnyelt vagy közölt dózisteljesítményre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások eredményeit,

f) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok elemzését, a berendezés jellemzőinek és a munkahely kialakításának figyelembevételével,

g) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságrendjét,

h) a berendezés kialakítása során alkalmazott, az ionizáló sugárzásra vonatkozó szabványban szereplő előírásoknak való megfelelés igazolását,

i) a berendezés rendeltetésszerű használatát leíró magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet, mely tartalmazza a felhasználó számára készített biztonsági utasításokat is,

j) a berendezés - vonatkozó európai uniós irányelvek által előírt - CE megfelelőségi nyilatkozatát,

k) orvosi radiológiai berendezés esetén egy tanúsító szervezet tanúsítványát arról, hogy a gyártó teljes körű minőségügyi rendszert alkalmaz.

(6) Az 53. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat és információkat:

a) a 7. melléklet szerinti Sugárvédelmi Leírás I. pontjában megkövetelt információkat,

b) a 7. melléklet szerinti Sugárvédelmi Leírás II. pontjában foglalt biztonsági értékelések elvégzésére vonatkozó általános projekttervet,

c) a 8. melléklet szerinti MSSZ-t.

(7) Az 53. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat:

a) a forgalmazni kívánt radioaktív anyag megnevezését, radionuklid-tartalmát, fizikai és kémiai jellemzőinek leírását,

b) a forgalmazni kívánt radioaktív anyag gyártmányát, beszerzési módját,

c) a radioaktív anyagok nyomkövetését biztosító eljárásokat,

d) a radioaktív anyagok forgalmazása során figyelembe vett, a radioaktív anyagokra vonatkozó uniós jogot és hazai jogszabályokat,

e) az ISO 9001 tanúsító szervezet tanúsítványát arról, hogy a forgalmazó minőségirányítási rendszert alkalmaz.

(8) Az 53. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 4. melléklet szerinti képzési program bemutatását,

b) az oktatók legalább 3 éves szakirányú tapasztalatát és az oktatandó tárgyaknak megfelelő felsőfokú végzettségét igazoló szakmai önéletrajzát és bizonyítványainak másolatát,

c) az oktatók átfogó fokozatú képzettségének igazolását,

d) a sikeres sugárvédelmi vizsga esetén kiállítandó bizonyítvány formáját és

e) a számonkérés módját.

(9) Az 53. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a melléktermékek sugárvédelmi szempontból fontos jellemzőit,

b) a melléktermékek tervezett kezelésének, lerakásának és hasznosításának módját és helyét,

c) a lakosság várható sugárterhelését, a nem tervezett eseményeket is figyelembe véve, a közvetlen sugárzás, a felszíni, a felszín alatti víz és a vízadó közeg potenciális szennyeződése lehetőségének és útvonalának, továbbá az esetleges felporzás okozta levegőszennyeződés bemutatásával,

d) lerakó létesítését megelőzően a létesítményben elhelyezhető melléktermékek maximális mennyiségét, a létesítmény lezárásának tervezett időpontját, a létesítmény lezárásának tervezett módját,

e) lerakó lezárásakor a létesítményben elhelyezett melléktermékek mennyiségét, a létesítmény lezárásának módját, a lerakó további felügyeletére tervezett intézkedéseket, a lakosság várható sugárterhelését a lezárást követően egyaránt, a nem tervezett eseményeket is beleértve,

f) a melléktermékek hasznosítása esetén az újrahasznosítást végző munkavállalók és az újrahasznosítás után a lakosság várható sugárterhelését, a nem tervezett eseményeket is beleértve.

(10) Az 53. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti engedély iránti kérelmet az OAH által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét,

b) a szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében annak magyar fordítását és a honosításról vagy elismerésről szóló döntést,

c) a szakmai gyakorlat részletes leírását és idejét, részletes szakmai önéletrajz keretében és

d) a szakmai gyakorlat igazolását, különösen foglalkoztatási jogviszony vagy vállalkozói tevékenység igazolása révén.

(11) Az 53. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a kiemelt létesítmény és telephelyének leírását,

b) a 46. § (2) bekezdésében foglalt információkat,

c) a tervezett és üzemzavari kibocsátási útvonalakat és

d) a javasolt dózismegszorítás értékét és az érték sugárvédelmi megalapozását.

(12) Az 53. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell a 8. melléklet szerint elkészített LSSZ-t.

(13) Az 53. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:

a) az érintett személy vagy személyek Országos Dozimetriai Nyilvántartásban szereplő személyi azonosító adatait,

b) az éves effektívdózis-korlát meghaladása szükségességének indoklását,

c) a tervezett tevékenységek leírását és

d) a várható sugárterhelés nagyságát és ennek optimáltságát megalapozó dokumentumot.

(14) Az 53. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat:

a) a termék megnevezését,

b) annak részletes indoklását, hogy a radioaktív tartalom bizonyíthatóan milyen előnyökkel jár a termék felhasználása során; mi teszi indokolttá a radioaktív anyagot tartalmazó fogyasztási cikk előállítását, forgalmazását, használatát,

c) az egyes radionuklidok aktivitását, valamint az aktivitás-koncentrációját,

d) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok fizikai, kémiai és műszaki rögzítésének módját, a radioaktív anyag kikerülésének lehetőségét a termékből,

e) a termék használata szempontjából releváns távolságban - a termék bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban - mérhető dózisteljesítményt,

f) a fogyasztási cikk rendeltetésszerű, rendszeres felhasználóit várhatóan érő dózisok nagyságát, a több termék vásárlását és egyidejű felhasználásának esetét is figyelembe véve,

g) a termék címkézésén lévő jelölések leírását,

h) a fogyasztási cikk magyar nyelvű tájékoztatóját, azaz a fogyasztói dokumentáció egy példányát, amelyben feltüntetésre kerülnek az alábbi információk:

ha) a termék rendeltetése,

hb) a termék műszaki jellemzőinek leírása, beleértve a fogyasztási cikkben megjelenő radioaktívanyag-tartalom megadása [nuklid(ok), aktivitás, kémiai és fizikai forma],

hc) a termék rendeltetésszerű, biztonságos és helyes használatra vonatkozó információk,

hd) a termék tárolására, szállítására vonatkozó információk,

he) a termék ártalmatlanítására, újrahasznosítására vonatkozó információk,

hf) minden egyéb olyan információ, mely a termék kezelése során a termék használóinak biztonságát érinti.

(15) Az 53. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a radioaktívan szennyezett terület pontos meghatározását,

b) a radioaktív szennyezés okát és ismertetését,

c) környezeti mérési adatokat,

d) a bevezetendő intézkedések stratégiáját és

e) a tartósan szennyezett területen tervezett tevékenységeket, valamint a várható sugárdózisok értékét.

(16) Az 53. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusengedélyének számát vagy - még korábban fogalomba nem hozott termék esetében - az 54. § (5) bekezdésében meghatározott információkat,

b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés mentesítésére vonatkozó, az 52. § szerinti követelmények teljesülésének - gyártó vagy arra feljogosított szakember által végzett vizsgálatok általi - igazolását,

c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés felhasználásával végzett tevékenység részletes ismertetését,

d) a berendezés - üzemeltetése és karbantartása során alkalmazandó - minőségellenőrzési utasítását.

(17) Az 53. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusengedélyének számát vagy - még korábban fogalomba nem hozott termék esetében - az 54. § (5) bekezdésében meghatározott információkat,

b) a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék mentesítésére vonatkozó, az 52. § szerinti követelmények teljesülésének - gyártó vagy arra feljogosított szakember által végzett vizsgálatok általi - igazolását,

c) a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék felhasználásával végzett tevékenység részletes ismertetését,

d) a berendezés üzemeltetése és karbantartása során alkalmazandó minőségellenőrzési utasítást.

(18) Az 53. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek radioaktív anyag alkalmazása esetén tartalmaznia kell a 10. mellékletben foglalt szempontok szerint összeállított sugárvédelmi elemzést, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék üzemeltetése esetén a berendezés megszüntetésének (elszállításának vagy további használatra alkalmatlanná tételére vonatkozó) igazolását.

(19) Az 53. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a felszabadítandó radioaktív anyag leírását,

b) a felszabadított radioaktív anyaggal végzendő tevékenység bemutatását,

c) a 3. §-ban a felszabadításra vonatkozó feltételek teljesülését igazoló elemzést és a kapcsolódó dózisbecslést.

(20) Az 53. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a mentesítendő radioaktív anyag alkalmazásával kapcsolatos tevékenység leírását,

b) az alkalmazott radioaktív anyag jellemzőit, mennyiségét,

c) az 52. §-ban a mentesítésre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló elemzést és a kapcsolódó dózisbecslést.

(21) Az 53. § (2) bekezdése szerinti átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a tervezett módosítás és szükségességének leírását és

b) a tervezett módosítással érintett, az engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentumok átalakított változatát a tervezett módosítások megjelölésével.

(22) Az 53. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a felhasználás módjának - a 40. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti, sugárvédelmi szakértő által elkészített -biztonsági elemzését a sugárforrással kapcsolatos események értékelésére kiterjedően és

b) 1 évnél nem régebbi zártságvizsgálati jegyzőkönyvet.

(23) Az 53. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti eljáráshoz a 7. melléklet 1. táblázatába foglalt adatlapot, az 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljáráshoz a 7. melléklet 2. táblázatába foglalt adatlapot, az 53. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti eljáráshoz a 7. melléklet 3. táblázatába foglalt adatlapot kell kitölteni."

49. § Az Svr. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelmező a kérelmet megalapozó dokumentációt nem elektronikus ügyintézés keretében nyújtja be, akkor e dokumentációt két nyomtatott példányban, valamint az OAH-val egyeztetett szerkeszthető változatban, elektronikus adathordozón egy példányban kell benyújtania."

50. § (1) Az Svr. 57. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz)

"a) radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés

aa) alkalmazására vagy üzemeltetésére irányuló engedélyezett tevékenység megkezdését, legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően,

ab) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megszüntetését, legkésőbb a megszüntetést követő 8 napon belül,

ac) tulajdonjoga megszerzését vagy tulajdonjoga megszerzésére irányuló szerződéskötést vagy megrendelést, valamint a tulajdonos névváltozását 8 napon belül, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés esetén a 11. melléklet szerinti berendezés adatlap megküldésével,

ad) tulajdonjoga vagy használata bármilyen jogcímen történő átengedését 8 napon belül,

ae) kiemelt létesítmények és az I. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetében a tevékenység befejezését követő 8 napon belül a létesítmény építészeti, épületgépészeti kialakításának befejezését,"

(2) Az Svr. 57. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz)

"e) az engedélyezett MSSZ 8. melléklet 1.1. pontjában meghatározott adatok megváltoztatását legkésőbb 15 nappal a változást követően,"

(3) Az Svr. 57. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz)

"g) a 6. mellékletben felsorolt tevékenységet végzők kötelesek az OAH részére bejelenteni tevékenységük megkezdését vagy megszüntetését, valamint megküldeni az 50/A. § (4) bekezdésében meghatározott munkahelyi sugárvédelmi elemzést."

(4) Az Svr. 57. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az 57. § szerinti bejelentési kötelezettségek fenntartásával a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekre alkalmazni kell az 57. § (1) bekezdés a) pont ac)-ad) alpontjaiban foglaltakat.

(10) A 30. § (15) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a dozimetriai szolgáltató bejelentésének tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) az akkreditációs okiratban megjelölt tevékenységeket, amelyekre az OAH engedélyét kéri a szolgáltató, a mérendő sugárzás fajtáját, energiatartományát, mérési tartományait, a mérendő mennyiségek vonatkozásában,

b) a szolgáltató személyi és tárgyi feltételeinek ismertetését, kapacitását a mérések kivitelezésére,

c) az adminisztratív feltételeket, ideértve a tevékenység elvégzéséhez szükséges engedélyeket, a mintavételezés, mintaértékelés és adatközlés folyamatának részletes ismertetését,

d) ha korlátozott felhasználásra szánt dózismérőket alkalmaznak, akkor a felhasználói kör egyértelmű azonosítását,

e) annak részletes ismertetését, hogy milyen módon garantálja a szolgáltató az ügyfelek személyi dózismérővel való ellátását,

f) az ügyfelek részére megküldendő, a szolgáltatásra vonatkozó tájékoztató mintáját,

g) az ügyfelek részére megküldendő mérési eredményközlő lapok mintáját.

(11) Az OAH a (9) bekezdés szerinti bejelentés tudomásulvételéről 30 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt."

51. § (1) Az Svr. 58. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az engedélyes minden, a 35. §-ban meghatározott rendkívüli eseményt az észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb két órán belül köteles jelenteni az OAH-nak a nukleáris létesítményekben és radioaktívhulladék-tárolókban bekövetkező rendkívüli események és nukleáris veszélyhelyzetek kivételével, melyeket az NBSZ Kr.-ben és a TBSZ Kr.-ben meghatározott bejelentési rend szerint kell végezni.

(2) Legkésőbb az észlelést követő 16 órán belül minden rendkívüli eseményről el kell készíteni az INES minősítését az alábbiak szerint:

a) kiemelt létesítmények esetén a minősítésre az engedélyes tesz javaslatot, melyet megküld az OAH részére,

b) azoknak az eseményeknek a minősítésére, amelyeknek a kezelésébe az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot (a továbbiakban: OSKSZ) bevonták, az OSKSZ tesz javaslatot, melyet megküld az OAH részére,

c) az a) és b) ponton kívüli esetekben a minősítést az OAH végzi el, amelyről 8 órán belül tájékoztatja az engedélyest, amely a tájékoztatást követő 8 órán belül, indokolással alátámasztva kérheti a minősítés módosítását,

d) a végső minősítést minden esetben az OAH állapítja meg."

(2) Az Svr. 58. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az engedélyes nyilvántartja mindazon jelentésköteles eseményeket és kivizsgálásuk eredményét, amelyek során veszélyhelyzeti sugárterhelés vagy nem tervezett sugárterhelés történt."

52. § (1) Az Svr. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti engedély kiadását követően - az 53. § (3d) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - az engedélyezett tevékenység megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése. Az ellenőrzés során az OAH ellenőrzi e rendelet követelményeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósítását."

(2) Az Svr. 61. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A kiemelt létesítmények esetében és az I. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység végzése során az 53/A. § (2) bekezdésében előírtak alapján az ellenőrzés kétlépcsős:

a) a létesítmény létesítésére irányuló engedély szerinti kialakítása után végzett, de a radioaktív anyag átvétele, továbbá az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzembe helyezését megelőző ellenőrzés és

b) az üzembe helyezésre irányuló engedély kiadását követően, a radioaktív anyag átvételét és betárolását, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzembe helyezését követő, de a radioaktív anyag felhasználását, továbbá az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés használatát megelőző ellenőrzés.

(4) A II. és a III. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén az ellenőrzés a radioaktív anyag átvételét és tárolását, továbbá az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzembe helyezését követően, de a radioaktív anyag felhasználását, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés használatát megelőzően történik."

53. § Az Svr. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OAH a 31. § (1) bekezdésében előírtak alapján az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás 32. § szerinti üzemeltetésével gondoskodik az "A" kategóriába, továbbá a 30. § (5) bekezdése alapján erre kötelezett "B" kategóriába tartozó munkavállalók személyi monitorozási eredményeinek értelmezéséről és értékeléséről."

54. § (1) Az Svr. 65. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OAH a hatósági ellenőrzés rendjére tekintettel a honlapján köteles közzétenni és naprakész állapotban tartani)

"a) a típusengedéllyel rendelkező, ionizáló sugárzást létrehozó és radioaktív sugárforrásokat tartalmazó berendezések listáját,"

(2) Az Svr. 65. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az OAH az ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekre és alkalmazásukra vonatkozóan naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartáshoz az orvosi berendezésekre vonatkozó információk tekintetében hozzáférést biztosít az orvosi radiológiai létesítmények működését felügyelő társhatóságok részére."

55. § (1) Az Svr. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Svr. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az Svr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Svr. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az Svr. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az Svr. a 7. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(7) Az Svr. a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(8) Az Svr. a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

56. § Az Svr.

1. 1. § (6) bekezdésében a "kormányrendelet" szövegrész helyébe a "kormányrendelet (a továbbiakban: NBSZ Kr.), valamint a radioaktívhulladék-tároló létesítményre a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: TBSZ Kr.)" szöveg,

2. 4. § (1) bekezdés 15. pontjában a "Sievert" szövegrész helyébe a "sievert" szöveg,

3. 4. § (1) bekezdés 22. pontjában az "orvosi felügyeletére" szövegrész helyébe a "foglalkozás-egészségügyi alapellátásra" szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés 24. pontjában a "vagy feldolgozott termék" szövegrész helyébe a " , gyártmány vagy késztermék" szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés 30. pontjában a "Nukleáris Esemény" szövegrész helyébe a "Nukleáris és Radiológiai Esemény" szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés 36. pontjában az "akit nem az engedélyes foglalkoztat és a tevékenységét sugárterhelésnek kitett területen végzi" szövegrész helyébe az "akit nem a sugárveszélyes munkahelyért felelős engedélyes foglalkoztat, de aki az engedélyes felügyelete alá tartozó sugárveszélyes tevékenységet végez" szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés 38. pontjában az "E(t)" szövegrész helyébe az "E(τ)" szöveg, a "HT(t)" szövegrész helyébe a "HT(τ)" szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés 39. pontjában a "HT(t)" szövegrész helyébe a "HT(τ)" szöveg, a "felnőttek esetében t = 50 év" szövegrész helyébe az "az integrálást a bevitelt követő τ = 50 éves időintervallumra" szöveg,

9. 4. § (1) bekezdés 46. pontjában a "normális sugárterhelés" szövegrész helyébe a "normál üzemi sugárterhelés" szöveg,

10. 4. § (1) bekezdés 66. pontjában a "kibocsátó, de radioaktív anyagokat nem tartalmazó" szövegrész helyébe a "létrehozó" szöveg,

11. 4. § (1) bekezdés 71. pontjában a "becsléséhez" szövegrész helyébe a "becsléséhez, illetve a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 115. sz. kiadványában a radontól származó kockázatokra ajánlott értékek és összefüggések a radon és leányelemei belégzéséből származó dózisok becsléséhez, és a fenti kiadványok helyébe lépő újabb kiadványok" szöveg,

12. 4. § (1) bekezdés 83. pontjában a "környezetbe" szövegrész helyébe a "környezetbe, és zártságát az ISO 9978 szabvány szerint vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági színvonalat biztosító követelményekkel igazolták" szöveg,

13. 6. § (4) bekezdésében a "bíró" szövegrész helyébe a "bíró, a 2. § alapján nem mentesíthető" szöveg,

14. 6. § (5) bekezdésében a "felszólíthatja" szövegrész helyébe a "felszólítja" szöveg,

15. 6. § (6) bekezdésében az "az Atv. hatálya alól" szövegrész helyébe az "a hatósági felügyelet alól" szöveg,

16. 11. §-ában a "Tizenhatodik életévüket" szövegrész helyébe a "Tizennyolcadik életévüket" szöveg, az "ismertetett speciális" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg,

17. 20. § (10) bekezdésében a "rendelkező munkavállaló a tevékenységének megfelelő sugárvédelmi" szövegrész helyébe a "rendelkező, vagy lejárt érvényességű képzettségi igazolással rendelkező munkavállaló a tevékenységének megfelelő érvényes sugárvédelmi" szöveg,

18. 27. § (1) bekezdés b) pontjában a "sugárterhelés" szövegrész helyébe a "veszélyhelyzeti sugárterhelés" szöveg,

19. 32. § (4) bekezdésében a "megelőző foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat" szövegrész helyébe az "előzetes foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat" szöveg,

20. 38. § (3) bekezdésében a "nevezni" szövegrész helyébe a "nevezni, kivéve a legfeljebb 2 főből álló szervezeteket" szöveg,

21. 38. § (6) bekezdésében az "az MSSZ-nek kell tartalmaznia" szövegrész helyébe az "az atomenergia minden egyes alkalmazója esetében a Munkahelyi vagy Létesítményi Sugárvédelmi Szabályzatban kell megjeleníteni" szöveg,

22. 40. § (4) bekezdésében a "tárolni" szövegrész helyébe a "tárolni, kivéve, ha az helyhez kötött rendelkezésekben van üzemszerűen elhelyezve" szöveg,

23. 43. § (9) bekezdés l) pontjában a "derül ki, a mentesítés és a mentesítés eredményességét igazoló inaktívvá nyilvánítási eljárás kezdeményezése a szennyezett terület tulajdonosának kötelezettsége" szövegrész helyébe a "derül ki, a 48. §-ban foglaltak szerint kell eljárni" szöveg,

24. 27. alcíme címében a "kibocsátó" szövegrész helyébe a "létrehozó" szöveg,

25. 46. § (1) bekezdésében a "Kiemelt létesítmény és I., II. és III. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén az" szövegrész helyébe az "Az" szöveg,

26. 46. § (2) bekezdés c) pontjában a "korlátozni" szövegrész helyébe az "ellenőrizni és az indokolt esetekre korlátozni" szöveg,

27. 46. § (3) bekezdésében a "kibocsátó" szövegrész helyébe a "létrehozó, illetve radioaktív anyagot tartalmazó" szöveg,

28. 48. § (2) bekezdésében a "biztosítja" szövegrész helyébe a "lehetővé teszi" szöveg,

29. 48. § (2) bekezdés a) pontjában a "megfelelő" szövegrész helyébe az "az adott helyzetre szabott" szöveg,

30. 53. § (1) bekezdés 2. pontjában a "létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó" szövegrészek helyébe a "létrehozó" szöveg,

31. 53. § (1) bekezdés 12. pontjában a "felhasználásához" szövegrész helyébe a "tárolásához és kezeléséhez" szöveg,

32. 53. § (1) bekezdés 19. pontjában a "szolgálati" szövegrész helyébe a "felhasználási" szöveg,

33. 57. § (1) bekezdés b) pontjában az "az általános mentességi aktivitás-koncentráció" szövegrész helyébe az "a mentességi aktivitás-koncentráció, illetve az általános" szöveg,

34. 57. § (1) bekezdés c) pontjában az "a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív anyagot tartalmazó" szövegrész helyébe az "a bejelentési kötelezettségek fenntartásával sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív sugárforrást tartalmazó készülékek és az" szöveg,

35. 57. § (1) bekezdés f) pontjában az "az 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti ionizáló sugárzást kibocsátó" szövegrész helyébe az "az ionizáló sugárzást létrehozó" szöveg,

36. 57. § 3) bekezdés a) pontjában a "fokozatát," szövegrész helyébe a "fokozatát, az oktatók nevét," szöveg,

37. 58. § (3) bekezdésében az "Az INES" szövegrész helyébe az "Az 58. § (2) bekezdése szerint besorolt INES" szöveg,

38. 59. § (2) bekezdésében az "előre külön nem engedélyezett" szövegrész helyébe az "a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban meghatározott módon, az engedélyes által előre külön nem tervezett és engedélyezett" szöveg,

39. 60. § (9) bekezdésében az "összegeződő" szövegrész helyébe az "összegzett" szöveg,

40. 65. § (1) bekezdés b) pontjában a "kibocsátó" szövegrész helyébe a "létrehozó és radioaktív sugárforrásokat tartalmazó" szöveg,

41. 68. § (3) bekezdésében a "kiadott szakértői engedélyek 2018. december 31-ig maradnak hatályban" szövegrész helyébe a "kiadott sugáregészségügyi, illetve sugárvédelmi szakértői engedélyek e rendelet vonatkozásában 2018. december 31-ig fogadhatóak el sugárvédelmi szakértői engedélyként" szöveg,

42. 1. mellékletének címében és 1. pontjában a "specifikus mentességi aktivitása" szövegrészek helyébe a "mentességi aktivitása" szöveg,

43. 1. mellékletének 1.1. pontjában a "specifikus mentességi aktivitását" szövegrész helyébe a "mentességi aktivitását" szöveg,

44. 5. melléklet címében a "Radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések sugárvédelmi besorolása" szövegrész helyébe az "Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések sugárvédelmi besorolása" szöveg,

45. 5. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:4 mezőjében a "diagnosztikai munkahelyek" szövegrész helyébe a "diagnosztikai és röntgenterápiás berendezések orvosi, valamint oktatási, kutatási célú alkalmazása" szöveg,

46. 5. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjébe a "Röntgenterápiás berendezések" szöveg,

47. 5. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében a "berendezések" szövegrész helyébe a "berendezések, Hordozható átvilágító berendezések" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti az Svr.

a) 1. § (3) bekezdés c) pontja,

b) 4. § (1) bekezdés 65. pontjában a " , radioaktív anyagot nem tartalmazó" szövegrész,

c) 20. § (11) bekezdése,

d) 33. § (4) bekezdésében az "Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás a beküldött hatósági személyi dózismérőt értékeli." szövegrész,

e) 35. § (1) bekezdés b) pontjában a "vagy a foglalkozási" szövegrész,

f) 36. §-ában az "az atomenergia alkalmazója által írásban kinevezett" szövegrész,

g) 38. § (7) bekezdése,

h) 43. § (9) bekezdés d), g) és h) pontja,

i) 56. § (2) bekezdése,

j) 57. § (1) bekezdés d) pontja,

k) 57. § (5) bekezdésében az "és (4)" szövegrész,

l) 65. § (1) bekezdés d) pontja,

m) 67. § (2) bekezdése,

n) 68. § (2) bekezdése,

o) 69. § (1) és (2) bekezdése.

5. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "elnökét" szövegrész helyébe az "elnökét az OAH főigazgatójának javaslatára" szöveg lép.

6. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

59. § A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr. r.) 1. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. engedélyes: az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti engedéllyel rendelkező."

60. § A Hr. r. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az engedélyesek telephelyén kívül a radioaktív anyagok felismerése, észlelése és a szükséges riasztási és lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának elősegítése érdekében az OAH

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), az OKI, a fémkereskedelmi hatóság, az országos illetékességű környezetvédelmi hatóság és a hulladékhasznosítók érdekvédelmi szervezete bevonásával azonosítja és nyilvántartja azokat a létesítményeket és helyszíneket (fémhulladékot átvevő telephelyek, fémhulladékot feldolgozó létesítmények, fémhulladékot beolvasztó létesítmények, vámudvarok, vámellenőrzést végző határátkelő helyek, nagy forgalmú szállítmányozási csomópontok, hulladékégető művek, veszélyeshulladék-feldolgozó és -ártalmatlanító létesítmények), ahol a talált radioaktív anyag észlelése nagyobb valószínűséggel fordulhat elő,

b) a BM OKF és az OKI bevonásával útmutatót dolgoz ki az a) pont szerint nyilvántartott létesítmények részére, mely tartalmazza:

ba) a létesítményben sugárforrással érintkezésbe kerülő munkavállalók részére szóló tájékoztatást a sugárforrások és a sugárforrástartók felismerésének módjáról, az ionizáló sugárzással és hatásaival kapcsolatos alapvető tényekről, a szükséges teendőkről, amennyiben sugárforrást fedeznek fel vagy vélnek felfedezni, valamint

bb) a szervezeti riasztási és válaszintézkedési akcióterv tartalmi követelményeit,

c) a honlapján közzéteszi a Magyarország területén gyakran alkalmazott sugárforrástípusok fényképét és leírását, valamint a b) pont alapján elkészített útmutatót.

(2) A 25 000 t/év mennyiséget meghaladó fémhulladékot kezelő létesítmények, a fémhulladék-beolvasztók és az ipari, veszélyes vagy vegyes háztartási hulladékot kezelő égetőművek esetében a beérkező szállítmányok ellenőrzésére sugárkaput kell üzemeltetni.

(3) A sugárkapu használata helyett elfogadható a kézi dózisteljesítmény-mérő eszközökkel való mérés is, abban az esetben, ha a kézi mérések módszertanát a sugárvédelmi szakértő bevonásával kidolgozták, és a mérésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet egy évig meg kell őrizni.

(4) A fémhulladékot kezelő létesítményekben alkalmazandó eszközök típusát, kalibrálásuk és ellenőrzésük módját, használatuk rendjét, valamint meghibásodásukat az OAH részére be kell jelenteni.

(5) Az OAH javaslatot dolgoz ki a sugárkapu-üzemeltetők részére a riasztások esetén követendő intézkedési terv készítéséhez, amelyet a honlapján közzétesz.

(6) A sugárkapu üzemeltetője felvilágosítást kérhet az OKI ügyeletesétől. Ha a riasztást nem valamilyen természetes radioizotópokat az átlagnál nagyobb koncentrációban tartalmazó anyag okozza, a sugárkapu üzemeltetője intézkedik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szervének az értesítéséről, amely a továbbiakban a 7. §-ban foglaltak szerint jár el."

7. Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 2-6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. megrendelő: nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló megrendelője vagy engedélyese EGT-államban és nem EGT-államban;

3. referencia: a megrendelő cégszerű aláírásával ellátott dokumentum, amely igazolja, hogy a megrendelő részére a szakmagyakorló a műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői területen vagy a szakmagyakorló cég a tervezői vagy szakértői területen a jogszabályok előírásainak betartásával megfelelő minőségű tevékenységet végzett;

4. szakmagyakorló: az a természetes személy, akinek a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételét a kérelmező kezdeményezi az Országos Atomenergia Hivatalnál (a továbbiakban: Hatóság);

5. szakmagyakorló cég: az a nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy jogi személy, amelynek a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételét a kérelmező kezdeményezi a Hatóságnál;

6. szakmai tevékenység: az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építmények vonatkozásában végzett építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és építész felelős műszaki vezetői tevékenység;"

(2) Az R2. 2. §-a a következő 7-9. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. szakmagyakorlásra jogosító okirat: a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes szakmai szerv által megállapított jogosultság;

8. kérelmező: az Atv. 2. § 22. pontja szerinti engedélyes;

9. referenciával nem rendelkező szakmagyakorló: az a természetes személy, aki nem rendelkezik a 3. pont szerinti referenciával, de a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó alapfokú (a továbbiakban: BSc) vagy mesterfokú (a továbbiakban: MSc) végzettséggel, valamint a kérelmezett szakterületen szakmagyakorlásra jogosító okirattal rendelkezik, és igazolni tud a szakmagyakorlásra jogosító okirat megszerzése után MSc diploma esetén 2 év, BSc diploma esetén 4 év szakterületén végzett szakmai gyakorlatot, továbbá az előírt gyakorlati időtartamból legalább 6 hónapot a Hatóság nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorló mellett végzett tevékenységet az Atv. hatálya alá tartozó építmények tervezése, kivitelezése vagy ezek ellenőrzése területén, és ezt a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorló nyilatkozatával igazolja."

62. § Az R2. 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A szakmagyakorló cég tevékenységét az e rendelet szerinti kérelmező folyamatosan ellenőrzi a hazai szabályozásnak való megfelelés szempontjából."

63. § Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-A, SZÉM6, ME-EN-A és MV-EN-A jelölésű szakmagyakorlási jogosultság megléte esetén az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenység a hatósági nyilvántartásba vételt követően folytatható."

64. § Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelem tartalmazza:

a) a szakmagyakorlási alkalmasság megállapítását kérelmező nevét és székhelyét,

b) a kérelem tárgyát,

c) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének az 1. melléklet szerinti megnevezését és betűkódját,

d) a szakmagyakorló kérelmezett szakterületéhez kapcsolódó releváns szakmai gyakorlatának rövid leírását, időtartamát,

e) a szakmagyakorló cég kérelmező esetén

ea) harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, nyilvántartásba vételt igazoló okiratot,

eb) a személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja nevét, végzettségét, szakmagyakorlásra jogosító okiratának magyarországi szakmagyakorló esetében hiteles másolatát, külföldi szakmagyakorló esetében pedig hiteles fordítását, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági jogosultságot megszerezni,

ec) a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított hiteles aláírási címpéldányt,

ed) amennyiben a szakmagyakorló cég rendelkezik magyarországi telephellyel és magyarországi leányvállalattal, annak tényét, adatait igazoló okiratot,

f) szakmagyakorló esetén

fa) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatokat,

fb) a szakmai tevékenységre jogosító okirat számát, kiállításának napját,

fc) szakmagyakorlásra jogosító okiratának magyarországi szakmagyakorló esetében hiteles másolatát, külföldi szakmagyakorló esetében pedig hiteles fordítását, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági jogosultságot megszerezni."

65. § Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hatóság a szakmagyakorlásra alkalmasságot megállapítja, és a szakmagyakorlót, illetve a szakmagyakorló céget nyilvántartásba veszi, ha

a) rendelkezik a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában érvényes, a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó végzettséget igazoló okirattal és szakmagyakorlásra jogosító okirattal, vagy szakmagyakorló cég esetében érvényes licenccel,

b) rendelkezik a 2. § 6. pontja szerinti szakmai tevékenység tekintetében legalább 12 hónapig folytatott szakmai tevékenységre vonatkozó referenciával, vagy referenciával nem rendelkező szakmagyakorló esetén igazolja a 2. § 9. pontjában megállapított, végzettségéhez tartozó gyakorlati időt,

c) nyilatkozik arról, hogy a szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával és útmutatók ajánlásainak figyelembevételével végzi,

d) szakmagyakorló esetén nyilatkozik arról, hogy a Hatóság által megszabott továbbképzési követelményeknek a nyilvántartásba vétel napjától számított 1 éven belül eleget tesz,

e) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység kizárólag olyan építményekre vonatkozik, melyek a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükségesek, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszanak, és a tevékenység megfelel a 2. § 9. pontjában foglaltaknak, azzal a kivétellel, hogy a Hatóság nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorló mellett végzett 6 hónapos tevékenységet nem szükséges teljesíteni és igazolni."

66. § Az R2. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hatóság a határozatban megjelöli a szakmagyakorlási tevékenység szakterületét, a nyilvántartási számot, és a 2. melléklet alapján meghatározza a nyilvántartásba vétel időtartamát. A nyilvántartásba vétel időtartama nem lehet hosszabb, mint a szakmagyakorlásra jogosító engedélyének érvényessége.

(4) A Hatóság a nyilvántartásba vétel időtartama alatt kérelemre a nyilvántartásba vétel idejét meghosszabbítja, ha

a) a szakmagyakorlóval, szakmagyakorló céggel szemben támasztott követelményeknek továbbra is eleget tesz,

b) szakmagyakorló esetén a minimum 12 hónap időtartam alatt végzett referenciákat, szakmagyakorló cég esetén a referenciákat és a licencet ismételten benyújtja,

c) szakmagyakorló esetén eleget tesz a Hatóság által tartott továbbképzési kötelezettségnek, valamint

d) a szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég nyilatkozik arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával és útmutatók ajánlásainak figyelembevételével végzi.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott kivétellel az első Hatóság általi nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartás időtartamának meghosszabbításához a szakmagyakorlónak rendelkeznie kell a megelőző nyilvántartásba vétel időtartama alatt végzett tevékenységre vonatkozó referenciával.

(6) Az 1 éves nyilvántartásba vételi idővel rendelkező szakmagyakorlók esetén a nyilvántartásba vételi idő első meghosszabbításakor a Hatóság az eredetileg benyújtott referenciát elfogadja, minden további hosszabbításra irányuló kérelemhez új referenciát kell benyújtani."

67. § Az R2. 2. alcíme a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenységet csak az végezhet, aki hatósági nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég. Tervezési tevékenység esetén az összes szakági felelős tervezőknek vagy szakági felelős tervezőkkel rendelkező cégnek kell a nyilvántartásban szerepelnie. A szakértői dokumentumokat csak a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorlók vagy a szakmagyakorló cégek igazolhatják az aláírásukkal. Kivitelezési tevékenység esetén a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tisztségeket csak a nyilvántartásban szereplő szakmagyakorlók láthatják el.

7/B. § A nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságról, jogi személyről akkor állapítható meg a szakmagyakorlásra való alkalmasság, ha

a) munkavállalóként foglalkoztat olyan természetes személyt, akit szakmagyakorlási nyilvántartásba az adott szakterületen már bejegyeztek, valamint az adott szakterület a cég tevékenységi körébe tartozik, és a cég ezen tevékenységét ez a személy végzi, és

b) a gazdasági társaság, jogi személy származási országának irányadó jogszabályai szerinti jogosultsággal rendelkezik az adott szakterületen, és ezt az igazolást a származási ország kiállító szervének hivatalos ellenjegyzésével és a licenc hiteles fordításával igazolja."

68. § Az R2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a szakmagyakorló természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét és értesítési címét,

b) szakmagyakorló cég esetén annak nevét, székhelyét, értesítési címét, a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,

c) a szakmagyakorló kérelmezett szakterületéhez kapcsolódó, releváns szakmai gyakorlatának rövid leírását, időtartamát,

d) a szakmagyakorló szakterületét (szakág),

e) a szakmagyakorló végzettségét igazoló okirat számát, kiállításának napját,

f) a szakmagyakorló szakmai tevékenységét engedélyező okirat számát, kiállításának napját,

g) az adatváltozások bejelentésének napját, pontos idejét,

h) a szakmai tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedésének napját,

i) a szakmai tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát,

j) a szakmagyakorlásra alkalmassági nyilvántartási számot."

69. § Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég a 8. § (2) bekezdésében foglalt adataiban történt változást, a szakmagyakorló cég licencének megszűnését, valamint a szakmagyakorlásra feljogosított cégnél a nyilvántartásba vett természetes személyek munkaviszonya vagy szerződéses kapcsolata megszűnését haladéktalanul köteles az engedélyes tudomására hozni. Az engedélyes az adatváltozást a változást igazoló okiratok rendelkezésére állását követő 8 napon belül bejelenti a Hatóságnak. A Hatóság az adatváltozást 15 napon belül átvezeti."

70. § Az R2. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hatóság figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót és szakmagyakorló céget, amennyiben)

"b) szakmai tevékenységét a 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak megsértésével gyakorolja."

71. § Az R2. 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Hatóság által megtiltott szakmai tevékenység újra folytatható

a) szakmagyakorló esetén a kizárás napjától számított 1 év türelmi idő letelte után, a Hatóság által megjelölt továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásával;

b) szakmagyakorló cég esetén a kizárás napjától számított 1 év türelmi idő letelte után, az engedélyes által a Hatóság részvételével lefolytatott ellenőrzésen való megfelelő minősítés elérésekor."

72. § Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § (1) A 7. § (1) bekezdés d) pontjában megfogalmazott továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 6 hónappal indul.

(2) Az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az MV-ÉG-R, MV-ÉV-R, MV-KÉ-R, MV-VV-R, MV-TV-R, MV-VZ-R, MV-VI-R szakterületen/ részszakterületen végzett szakmai tevékenységre jogosító okirat alapján nyilvántartásba vett szakmagyakorlók nyilvántartásba vételi ideje a 7. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 2026-ig hosszabbítható meg."

73. § (1) Az R2. a 10. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az R2. a 11. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

74. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében a "terjed ki" szövegrész helyébe a "terjed ki a nukleáris létesítményekben és radioaktívhulladék-tárolókban" szöveg,

b) 2. § 1. pontjában a "szerv a kiállítás helye" szövegrész helyébe a "szerv a nem magyarországi kiállítás helye" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a "szerinti" szövegrész helyébe a "szerinti nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló" szöveg,

d) 4. §-ában a "vagy" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdés b) pontjában az "az engedélyes a kérelmet" szövegrész helyébe az "a kérelmező a kérelmet" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról" szöveg,

g) 9. § (1) bekezdésében az "építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés" szövegrész helyébe az "eljárás" szöveg,

h) 9. § (5) bekezdésében a "húsz évig" szövegrész helyébe az "a nukleáris létesítmény leszereléséig, a radioaktívhulladék-tároló passzív intézményes ellenőrzésre való áttéréséig" szöveg

lép.

75. § Hatályát veszti az R2. 3. § (2) és (3) bekezdése.

8. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

76. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 2. pontjában a "keretében végzett" szövegrész helyébe a "keretében - a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművel - végzett" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

77. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 23. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

78. § Hatályát veszti a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet.

79. § E rendelet 1., 3., 4. és 6. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

A Fizvr. 1. melléklet 3. táblázatához tartozó szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ai - a radioaktív hulladék i. izotópjának aktivitása;

Di - a KHEM rendeletben az i. izotópra vonatkozó izotóp-specifikus normalizáló tényező;

S - a radioaktív hulladék aktivitás-koncentrációját, a hulladék szétszóródási képességét, a hulladéktároló edény robusztusságát és a hulladék hozzáférhetőségét figyelembe vevő tényező;

Rreal - az R érték hulladékokra vonatkozó S tényezővel módosított értéke."

2. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikája

1.1. Általános követelmények (sugárvédelmi képzések)

1.1.1. A sugárvédelmi képzés lehetséges szakirányai:

1.1.1.1. Egészségügyi alkalmazások, beleértve oktatást és kutatást

1.1.1.2. Nem nukleáris ipari alkalmazások, beleértve oktatást és kutatást

1.1.1.3. Radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetése

1.1.1.4. Nukleáris létesítmények üzemeltetése

1.1.1.5. Több, az 1.1.1.2-1.1.1.4. pontban felsorolt ipari szakirányok együttesen

1.2. Alapfokozatú képzés (1 nap)

1.2.1. Sugárfizikai alapismeretek (legalább 2 óra)

1.2.2. Alapfokú sugárvédelmi és sugárbiológiai ismeretek (legalább 2 óra)

1.2.3. Nukleáris védettségi ismeretek (legalább 1 óra)

1.2.4. Választott szakirányú sugárvédelmi ismeretek (legalább 3 óra)

1.2.5. Konzultáció (legalább 1 óra)

1.3. Bővített fokozatú képzés (4 nap)

1.3.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (legalább 4 óra)

1.3.2. Sugárbiológiai ismeretek (legalább 2 óra)

1.3.3. Általános sugárvédelmi ismeretek, jogszabályi háttér bemutatása, baleset-elhárítás (legalább 8 óra)

1.3.4. Nukleáris védettségi ismeretek (legalább 2 óra)

1.3.5. Választott szakirányú sugárvédelmi ismeretek (legalább 8 óra)

1.3.6. Gyakorlati méréstechnika (legalább 4 óra)

1.3.7. Konzultáció (legalább 4 óra)

1.4. Átfogó fokozatú képzés (8 nap és egy szakértői szakirány 2 nap)

1.4.1. Kötelező tárgyak az átfogó fokozatú képzésen

1.4.1.1. Sugárfizikai ismeretek (legalább 4 óra)

1.4.1.2. Sugárbiológiai ismeretek (legalább 3 óra)

1.4.1.3. Sugárvédelmi szabályozás rendszere (legalább 2 óra)

1.4.1.4. Rendkívüli események azonosítása, nukleárisbaleset-elhárítási ismeretek (legalább 4 óra)

1.4.1.5. Sugárbalesetek, sugársérültek felismerése (legalább 2 óra)

1.4.1.6. Nukleáris védettségi ismeretek (legalább 2 óra)

1.4.1.7 Jogszabályi előírások ismertetése, szabványok áttekintése (legalább 12 óra)

1.4.1.8. Elméleti és gyakorlati dozimetriai ismeretek (legalább 4 óra elmélet és 2 óra gyakorlat)

1.4.1.9. Méréstechnika elmélet és gyakorlat (legalább 4 óra elmélet és 4 óra gyakorlat)

1.4.1.10. Radioaktív hulladékok kezelése (legalább 2 óra)

1.4.1.11. Minőségbiztosítási, minőségellenőrzési vizsgálatok folyamata (legalább 1 óra)

1.4.1.12. Sugárvédelmi tervezés és értékelés: kockázatelemzés, dózistervezés, optimálás (legalább 8 óra)

1.4.1.13. Sugárvédelmi tervezés és értékelés: árnyékolások számítása, transzport kódok alkalmazása (elméleti és gyakorlati képzés) (legalább 3 óra elmélet és 3 óra gyakorlat)

1.4.1.14. Sugárvédelmi tervezés és értékelés: kibocsátás és környezetellenőrzés, terjedésszámítás (legalább 2 óra)

1.4.1.15. Konzultáció (legalább 2 óra)

1.4.2. Az 1.1.1.2-1.1.1.4. pontban felsorolt ipari szakirányokat együttesen tartalmazó ipari alkalmazások szakirányú elvárások szakértői munkavégzéshez kapcsolódóan (legalább 16 óra)

1.4.2.1. Ipari alkalmazások, munkafolyamatok ismerete (legalább 8 óra)

1.4.2.2. Munkavállalók és a lakosság sugárvédelme az ipari és energetikai alkalmazások során (legalább 6 óra)

1.4.2.3. Konzultáció (legalább 2 óra)

1.4.3. Az egészségügyi alkalmazások szakirányú elvárások szakértői munkavégzéshez kapcsolódóan (legalább 16 óra)

1.4.3.1. Terápiás és diagnosztikai berendezések ismerete (legalább 4 óra)

1.4.3.2. Terápiás és diagnosztikai eljárások ismerete (legalább 6 óra)

1.4.3.3. Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelme a terápiában és diagnosztikában (legalább 4 óra)

1.4.3.4. Konzultáció (legalább 2 óra)

2.1. Alapfokozatú továbbképzés (1 nap)

2.1.1. Sugárfizikai alapismeretek (legalább 1 óra)

2.1.2. Alapfokú sugárvédelmi ismeretek (legalább 1 óra)

2.1.3. Nukleáris védettségi ismeretek (legalább 1 óra)

2.1.4. Választott szakirányú sugárvédelmi ismeretek (legalább 2 óra)

2.1.5. Konzultáció (legalább 1 óra)

2.2. Bővített fokozatú továbbképzés (2 nap)

2.2.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (legalább 2 óra)

2.2.2. Sugárbiológiai ismeretek (legalább 2 óra)

2.2.3. Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, baleset-elhárítás (legalább 3 óra)

2.2.4. Nukleáris védettségi ismeretek (legalább 1 óra)

2.2.5. Választott szakirányú sugárvédelmi ismeretek (legalább 4 óra)

2.2.6. Gyakorlati méréstechnika, dozimetria (legalább 2 óra)

2.2.7. Konzultáció (legalább 1 óra)

2.3. Átfogó fokozatú továbbképzés és szakirányú sugárvédelmi szakértői továbbképzés (Átfogó fokozatú továbbképzés 3 nap, szakirányú sugárvédelmi szakértői továbbképzés 1 nap)

2.3.1. Kötelező tárgyak az átfogó fokozatú és szakirányú sugárvédelmi szakértői továbbképzésen

2.3.1.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (legalább 2 óra)

2.3.1.2. Sugárbiológiai ismeretek (legalább 2 óra)

2.3.1.3. Aktualitások az elméleti és gyakorlati méréstechnikában (legalább 3 óra elmélet és 1 óra gyakorlat)

2.3.1.4. Nukleáris védettségi ismeretek (legalább 1 óra)

2.3.1.5. Aktuális jogszabályok, szabványok ismerete (legalább 4 óra)

2.3.1.6. Sugárbiztonság, sugárbalesetek, baleset-elhárítás (legalább 1 óra)

2.3.1.7. Gyakorlati méréstechnika, dozimetria (legalább 2 óra)

2.3.1.8. Sugárvédelmi tervezés (legalább 6 óra elmélet és 2 óra gyakorlati képzés)

2.3.2. Választott szakirányú elvárások (legalább 10 óra)

2.3.2.1. A választott szakirányú elvárások az 1.1.1.2-1.1.1.4. pontban felsorolt ipari szakirányokat együttesen tartalmazó ipari szakirányú képzés során

2.3.2.1.1. Ipari alkalmazások, munkafolyamatok ismerete (legalább 6 óra)

2.3.2.1.2. Munkavállalók és a lakosság sugárvédelme az ipari alkalmazások során (legalább 2 óra)

2.3.2.2. A választott szakirányú elvárások az egészségügyi szakirányú képzés során

2.3.2.2.1. Terápiás és diagnosztikai berendezések ismerete (legalább 2 óra)

2.3.2.2.2. Terápiás és diagnosztikai eljárások ismerete (legalább 4 óra)

2.3.2.2.3. Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelme a terápiában és diagnosztikában (legalább 2 óra)

2.3.2.3. Konzultáció (legalább 2 óra)

3. Vizsgáztatás rendje

3.1. Az írásbeli vizsga feleletválasztós tesztlap kitöltéséből áll. A tesztlapon legalább 30 kérdésnek kell szerepelnie, kérdésenként legalább 4 lehetséges válasszal. A kérdéseket az OAH által készített és az OAH honlapján megjelentetett, képzési fokozatonként legalább 100 kérdésből kell összeállítani, melyet a vizsgabizottság hagy jóvá a vizsgát megelőzően. Az írásbeli vizsgán való megfeleléshez 20 helyes válasz szükséges. Amennyiben a vizsgázó nem felelt meg az írásbeli vizsgán, a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.

3.2. A szóbeli vizsga az OAH által kidolgozott és az OAH honlapján megjelentetett szóbeli vizsgakérdések vizsgabizottság előtti megválaszolásából áll. A szóbeli vizsgát az írásbeli vizsga kiértékelése után kell végrehajtani. A szóbeli kérdéseket a vizsgázók tételhúzással kapják meg. A tételeket a vizsgabizottság készíti elő. Minden tétellap két kérdést tartalmaz. A már kihúzott tétellapok visszatehetők, és ugyanazon vizsganapon újra felhasználhatók.

3.3. A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán és a szóbeli vizsgán is elérte a "megfelelő" szintet. Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsga írásbeli vagy szóbeli részén nem érte el a "megfelelő" szintet, a vizsgát eredménytelennek kell tekinteni, és vizsgabizonyítvány nem adható ki."

3. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

1. Az Svr. 6. mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A sugárvédelmi szempontból ellenőrizendő építőanyagok jegyzéke, az építőanyagok által kibocsátott aktivitáskoncentráció-index meghatározása és használata, valamint a természetben előforduló radioaktív anyagokat bedúsító iparágak, tevékenységek jegyzéke"

2. Az Svr. 6. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. A természetben előforduló radioaktív anyagokat bedúsító iparágak, tevékenységek

Az alább felsorolt iparágak - ipari és kutatási tevékenységek, másodlagos feldolgozási folyamatok egyaránt -a természetben előforduló radioizotópokat a mentességi szintet meghaladó mértékben bedúsíthatják vagy felhalmozhatják melléktermékeikben:

1. ritkaföldfém-bányászat, ritkaföldfémek kivonása monacitból, feldolgozás;

2. tóriumvegyületek előállítása és tóriumtartalmú termékek gyártása;

3. nióbium- és tantalumérc-feldolgozás;

4. olaj- és gáztermelés, beleértve a kutatófúrásokat is;

5. geotermikusenergia-termelés, -felhasználás;

6. TiO2-pigment előállítása;

7. hevítéses foszforgyártás;

8. cirkon- és cirkóniumipar mint cirkonhomok-felhasználás, kerámiagyártás;

9. foszfátérc-feldolgozás, foszfátműtrágyák előállítása;

10. cementgyártás, égetőkemencék karbantartása;

11. szénbányászat, széntüzelésű erőművek, kazánok karbantartása;

12. foszforsav előállítása;

13. elsődleges vasgyártás;

14. ón-, ólom-, rézkohászat;

15. talajvízszűrő létesítmények;

16. ércbányászat, érckohászati feldolgozás, az üzemelő uránércbánya kivételével;

17. timföldgyártás és -feldolgozás."

4. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Sugárvédelmi Leírás tartalmi követelményei

1. A tevékenység sugárbiztonsági értékelése

1.1. A sugárveszélyes tevékenység indoklása:

1.1.1. A sugárveszélyes tevékenység célja

1.1.2. Az ionizáló sugárzás veszélyével járó technológiai folyamatok leírása: A technológiai folyamatok részletes ismertetése a radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés alkalmazási módja tekintetében

1.1.3. Az ionizáló sugárzás alkalmazásához köthető kockázatok bemutatása az ionizáló sugárzásnak kitett csoportok, az ionizáló sugárzás típusai és a jellemző besugárzási útvonalak, vagy a várható sugárterhelések nagyságrendjének ismertetésével

2. A sugárveszélyes munkahely kialakításának értékelése

2.1. A telephely alkalmasságának értékelése A-szintű izotóplaboratórium esetében: a létesítmény tervezett telephelyének sugárvédelmi szempontból történő vizsgálata során figyelembe vett demográfiai, meteorológiai, geológiai, hidrológiai és ökológiai viszonyok,

2.2. A létesítmény kialakítása és a tervezési elveknek, szabványoknak való megfelelőség igazolása:

2.2.1. a sugárveszélyes munkahelyek alaprajza,

2.2.2. a radioaktív anyagok tárolási helyének, mozgatási útvonalának és alkalmazási helyének meghatározása vagy alaprajzon történő feltüntetése,

2.2.3. a telepített ionizáló sugárzást létrehozó berendezések alkalmazási helyzetének alaprajzon történő feltüntetése,

2.2.4. mobil ionizáló sugárzást létrehozó berendezések tárolási helyének meghatározása,

2.2.5. orvosi és ipari radiológiai munkahelyeken a helyiség pontos méretei,

2.2.6. a releváns pontokon várható - az adott tevékenység jellegétől függően - legnagyobb dózis vagy dózisteljesítmény értékek,

2.2.7. orvosi és ipari radiológiai röntgenberendezéseket tartalmazó helyiségek esetében a röntgenhelyiségek kialakítására vonatkozó szabványok általános előírásainak teljesítését, valamint a szükséges kiegészítő helyiségek leírása

2.2.8. nyitott sugárforrásokat kezelő laboratóriumok esetében az izotóplaboratóriumok kialakítására vonatkozó szabványok általános előírásainak teljesülése,

2.2.9. hordozható berendezések és sugárforrások létesítményen kívüli alkalmazása esetén a helyszín körülhatárolásának a terve.

2.3. A biztonsági funkciók bemutatása

2.3.1. Az elszívó rendszerek jellemzőinek, biztonság szempontjából fontos részegységeinek ismertetése, nyomvonalának bemutatása a kibocsátási pontig,

2.3.2. A folyékony hulladékokat gyűjtő és elvezető rendszer jellemzőinek, biztonság szempontjából fontos részegységeinek ismertetése, nyomvonalának bemutatása a kibocsátási pontig,

2.3.3. A telepített sugárvédelmi ellenőrzéshez alkalmazott telepített dózismérők, dózisteljesítmény-mérők, aeroszolaktivitáskoncentráció-mérők, személyi szennyezettségellenőrző monitorok, valamint személy- és teherforgalom ellenőrzésére szolgáló detektorok leírása és helyzetüknek a munkahely alaprajzán való feltüntetése,

2.3.4. A sugárvédelmi árnyékolást biztosító mobil vagy rögzített árnyékolások, épített árnyékoló falak jellemzőinek és árnyékoló képességének leírása.

3. A potenciális foglalkozási és lakossági sugárterhelések értékelése normál üzemi, üzemzavari és baleseti körülmények között

3.1. A sugárvédelem kialakítása során alkalmazott optimálási szempontok:

3.1.1. A sugárvédelem rendszerszemléletű megközelítése, figyelembe véve a munkavállalók eltérő sugárveszélyes munkahelyen (más munkáltatónál, vagy másik telephelyen), vagy részben eltérő szabályozás alapján (szállítás, nukleáris létesítmények üzemeltetése, radioaktívhulladéktárolók üzemeltetése, radontól származó fennálló sugárzási helyzet) végzett tevékenységét.

3.1.2. Ahol nyitott radioaktív sugárforrásokkal is dolgoznak, a jelentős radioaktív szennyezés kockázatának csökkentése.

3.1.3. a munkavállalókra vonatkozó foglalkozási dózismegszorítás - valamint jelentős sugárterhelés kockázatával járó, eltérő jellegű munkafolyamatok esetében dózismegszorítások -értéke,

3.2. A környező lakosság védelmének a terve:

3.2.1. A lakosság tagjainak lehetséges besugárzási útvonalai, a várható legnagyobb lakossági dózisterhelés becsült értéke,

3.2.2. a lakossági dózismegszorítás értéke,

3.2.3. adott esetben a létesítmény és alkalmazás nukleáris veszélyhelyzeti tervezési kategóriája.

3.3. A keletkező radioaktív hulladékok jellemzői és várható mennyiségük

3.4. A tervszerű radioaktívanyag-kibocsátások útvonala és mértéke, a kibocsátásokból eredő lakossági dózisterhelés becslésével egyetemben, kiemelt létesítmény estén a környezeti kibocsátás határértékei és környezeti kibocsátások feltételeit megállapító, az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló jogszabály figyelembe vételével készített radioaktív környezeti kibocsátási tervek formájában.

4. A sugárvédelmi célú szervezeti biztonsági intézkedések leírása:

4.1. Az engedélyes szervezeti felépítésén belüli felelősségi körök meghatározása,

4.2. Az ellenőrzött és felügyelt területek meghatározásának követelményrendszere és az ellenőrzött, valamint felügyelt területek tervezett meghatározása,

4.3. A diagnosztikai és terápiás munkahelyekre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesítésének módja,

4.4. Az eszközökre és berendezésekre vonatkozó sugárvédelmi minőségbiztosítási program,

4.5. A tervezett sugárvédelmi ellenőrzések és mérések leírása és gyakorisága.

4.6. A sugárveszélyes tevékenység ellenőrzése során mérhető paraméterek vagy mutatószámok normál üzemi tartománya, amely releváns esetben kiterjed a megengedett dózisteljesítmény-szintekre, a felületi szennyezettség megengedett értékeire, a technológiai paraméterek normál üzemi értéktartományára, a kibocsátás-ellenőrző rendszerek riasztási szintjeire.

4.7. A lakosság tagjainak a létesítménybe történő bejutását korlátozó intézkedések.

4.8. A munkahely-specifikus munkahelyi sugárvédelmi oktatás terve.

4.9. A hatósági jelentésköteles események körének meghatározása és kezelésük módja normál üzemtől eltérő események és rendkívüli események esetén.

1. táblázat a 7. melléklethez

Adatlap

radioaktív anyagok alkalmazására irányuló engedélykérelemhez

1. AZ ENGEDÉLYKÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÉLJA

□ Új engedély
□ Tevékenység módosításaA meglévő engedély száma:
□ Lejárt engedély megújításaA meglévő engedély száma:
□ Átalakítási engedélyA meglévő engedély száma:

2. A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGÉRT FELELŐS SZERVEZET

Intézmény/Vállalkozás/Cég neve
A szervezet jellege:□ természetes személy □ költségvetési szerv
□ gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó, egyéni cég
Székhely címe:
Képviselője:
Levelezési cím:

3. A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY ADATAI

A munkahely, szervezeti egység,
laboratórium megnevezése:
A munkahely címe:
A munkahely helyiségeinek azonosítója:
A munkahely / szervezeti egység vezetője:
Telefon:
E-mail:

4. A SUGÁRVÉDELMI SZAKÉRTŐ ELÉRHETŐSÉGE

Neve:
Szakértői engedélyének száma:
Telefon:
E-mail:

5. A SUGÁRVÉDELMI MEGBÍZOTT ELÉRHETŐSÉGE

Neve:
Telefon:
E-mail:

6. A RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK JELLEGE ÉS SUGÁRVÉDELMI KATEGORIZÁLÁSA

Az alkalmazott
sugárforrások
típusai:
□ nyitott sugárforrás alkalmazása
□ zárt sugárforrás alkalmazása
□ radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék alkalmazása
A radioaktív anyagok
alkalmazásának
jellege és
sugárvédelmi
kategorizálása:
Kiemelt létesítmények és I. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ I. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó
készüléket - alkalmazása
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti A-szintű ipari izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti III. típusú orvosi izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ teleterápiás, (afterloading) brachyterápiás munkahely
□ egyéb nukleáris medicina izotópterápiás laboratórium
II. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ II. és III. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást
tartalmazó készüléket - alkalmazása
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti B-szintű ipari izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti II. típusú orvosi izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ egyéb nukleáris medicina izotópdiagnosztikai laboratórium
□ (implantációs) brachyterápiás orvosi terápiás munkahely
III. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ IV. és V. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a radioaktív sugárforrást
tartalmazó készüléket - alkalmazása
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti C-szintű ipari izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti I. típusú orvosi izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ a természetben előforduló, nem nukleáris radioaktív anyagokat feldolgozó - esetenként
a feldolgozás következtében dúsító - tevékenység
□ a nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végzett nem-orvosi célú képalkotó
tevékenység
□ az olyan munkahely, ahol az átlagos évi radon-koncentráció meghaladja a munkahelyekre
érvényes, a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
vonatkoztatási szintet
Egyéb munkahely/alkalmazás:
A végzendő
tevékenység jellege:
Radioaktív anyag
□ tárolása
□ előállítása, termelése
□ feldolgozása
□ kezelése, felhasználása
Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék
□ tárolása
□ üzemeltetése
Létesítmény
□ létesítése és/vagy
üzembehelyezése
□ üzemeltetése
□ Egyéb, radioaktív anyaggal
kapcsolatos tevékenység
A végzendő
tevékenység
megnevezése:

7. AZ ALKALMAZANDÓ RADIOAKTÍV ANYAGOK LEÍRÁSA

7.1. Nyitott sugárforrások

Forrás
sorszám
Izotóp
(Elem és
tömegszám)
Kémiai és fizikai formaA munkahelyen kezelt/tárolt legnagyobb
mennyiség [aktivitásban (Bq) vagy
az 1-5 sugárforrás kategóriában megadva]

7.2. Zárt sugárforrások

Forrás
sorszám
Izotóp
(Elem és
tömegszám)
Kémiai és fizikai formaA munkahelyen kezelt/tárolt legnagyobb
mennyiség [aktivitásban (Bq) vagy
az 1-5 sugárforrás kategóriában megadva]

7.3. Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék

SorszámIzotóp
(Elem és
tömegszám)
A berendezésbe szerelt forrás aktivitás (Bq)A készülék típusengedélyének (forgalomba hozatali
engedélyének, hatósági minősítésének) a száma

8. A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG HUMÁNERŐFORRÁS-IGÉNYE

A tevékenység végzéséhez minimálisan szükséges,
sugárveszélyes munkakörökben foglalkoztatottak
A sugárvédelmi képzettség
szintje
A munkavállalók
sugárvédelmi
besorolása
Külső
munkavállalók
alkalmazása
beosztásának/munkakörének
megnevezése
tervezett száma
(fő)
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem

9. A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY MŰSZAKI KIALAKÍTÁSA*

A sugárveszélyes munkahely kialakítása, valamint a sugárveszélyes tevékenység végzése során alkalmazott,
sugárvédelemmel kapcsolatos műszaki szabványok vagy ajánlások
Száma, azonosítójaMegnevezése

10. A KÉRELEMHEZ MELLÉKELT DOKUMENTUMOK

□ Sugárvédelmi Leírás, azonosítója:

□ Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat, azonosítója:

□ Igazgatási díj befizetés igazolása □ Egyéb:

Adatlap késztésének dátuma:

Kérelmet benyújtó cégszerű aláírása:

* A rendelkezésre álló mezők számát meghaladó információk esetén elektronikus szerkesztés esetén lehet bővíteni a táblázatot, illetve kézzel történő kitöltés esetén további lapokkal ki lehet egészíteni az adatlapot.

2. táblázat a 7. melléklethez

Adatlap

az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésére irányuló engedélykérelemhez

1. AZ ENGEDÉLYKÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAKCÉLJA

□ Új engedély
□ Tevékenység módosításaA meglévő engedély száma:
□ Lejárt engedély megújításaA meglévő engedély száma:
□ Átalakítási engedélyA meglévő engedély száma:

2. A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGÉRT FELELŐS SZERVEZET

Intézmény/Vállalkozás/Cég neve
A szervezet jellege:□ természetes személy □ költségvetési szerv
□ gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó, egyéni cég
Székhely címe:
Képviselője:
Levelezési cím:

3. A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY ADATAI

A munkahely, szervezeti egység,
laboratórium megnevezése:
A munkahely címe:
A munkahely helyiségeinek azonosítója:
A munkahely / szervezeti egység vezetője:
Telefon:
E-mail:

4. A SUGÁRVÉDELMI SZAKÉRTŐ ELÉRHETŐSÉGE

Neve:
Szakértői engedélyének száma:
Telefon:
E-mail:

5. A SUGÁRVÉDELMI MEGBÍZOTT ELÉRHETŐSÉGE

Neve:
Telefon:
E-mail:

6. AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ BERENDEZÉSEK JELLEGE ÉS SUGÁRVÉDELMI KATEGORIZÁLÁSA

I. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ Röntgenterápiás berendezés
□ Helyszíni röntgen-radiográfia
□ Gyorsítók: orvosi terápia
□ Gyorsítók: ipari, mezőgazdasági technológia
□ Gyorsítók: kutatás, oktatás
II. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ Röntgendiagnosztika felvételi
□ Röntgendiagnosztika átvilágító
□ Fogászati röntgen: panoráma/CBCT
□ Angiográfiás röntgenberendezés
□ Tomográfiás képalkotók
□ Hibrid vizsgálók
□ Durvaszerkezeti ipari röntgenberendezés
□ Közúti- vagy vasútirakomány-átvilágító berendezés
□ Hordozható átvilágító berendezések
III. sugárvédelmi kategóriába tartozó berendezések:
□ Fogröntgen intraorális
□ Csontsűrűségvizsgáló
□ Röntgensugaras ipari mérő, szabályozó
berendezések
□ Kábítószer-, robbanóanyag-kereső berendezések
□ Telepített és hordozható csomagvizsgálók
□ Röntgensugaras anyag- és finomszerkezet-vizsgáló
Egyéb, nem besorolt berendezés:

7. AZ ALKALMAZANDÓ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ BERENDEZÉSEK

Sor-
szám
GyártóTípusTípusengedély száma*Berendezés
nyilvántartási
száma**

* Szükséges továbbá a 2016-2017. év során kiadott forgalomba hozatali engedély száma vagy a 2016. előtti hatósági minősítés száma vagy mentesített berendezés esetén a mentesítési határozat száma.

** E rendelet 11. melléklete szerint.

8. A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE

A tevékenység végzéséhez minimálisan szükséges,
sugárveszélyes munkakörökben foglalkoztatottak
A sugárvédelmi képzettség
szintje
A munkavállalók
sugárvédelmi
besorolása
Külső
munkavállalók
alkalmazása
beosztásának/munkakörének
megnevezése
tervezett száma
(fő)
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem
□ alapfokozatú
□ bővített fokozatú
□ átfogó fokozatú
□A
□B
□igen
□ nem

9. A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY MŰSZAKI KIALAKÍTÁSA

A sugárveszélyes munkahely kialakítása, valamint a sugárveszélyes tevékenység végzése során alkalmazott,
sugárvédelemmel kapcsolatos műszaki szabványok vagy ajánlások
Száma, azonosítójaMegnevezése

10. A FIZIKAI VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás

KövetelményMegvalósulás módjának leírása, valamint teljesülésének igazolása
190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendelet 35. § (2) bekezdés
a) pontja, (3) bekezdés
a) pontja
□ Nyilatkozunk, hogy a helyiség bejáratain (csomagvizsgálók és mobil berendezések
esetében a berendezésen) a sugárveszély jelzésre kerül.
190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendelet 35. § (2) bekezdés
b) pontja, (3) bekezdés
b) pontja
□ Nyilatkozunk, hogy a helyiség (mobil berendezés esetén a tárolásra szolgáló helyiség)
zárható nyílászárókkal határolt, és azok zárva vannak, ha a berendezés nincs
használatban.
190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendelet 35. § (2) bekezdés
c) pontja, (3) bekezdés
c) pontja
□ Nyilatkozunk, hogy a helyiségbe (mobil berendezés esetén a tárolásra szolgáló
helyiségbe) belépésre jogosult személyek és a belépési jogosultság ellenőrzésének
módja meghatározásra kerültek.
Az arra jogosult személyek listája az alábbi dokumentumban található:
- Dokumentum neve:
- Dokumentum azonosítója:
A belépési jogosultság ellenőrzésének módja az alábbi dokumentumban található:
- Dokumentum neve:
- Dokumentum azonosítója:
190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendelet 35. § (2) bekezdés
d)-e) pontjai, (3) bekezdés
d) pontja
□ Nyilatkozunk, hogy arra az esetre, ha a berendezés nincs használatban, az
üzemeltetéshez szükséges kulcsok és a helyiség (mobil berendezés esetén a tároló
helyiség) kulcsainak kezelési és tárolási rendje - a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletben
előírt módon - meghatározásra került.
A kulcsok kezelési ás tárolási rendje az alábbi dokumentumban található:
- Dokumentum neve:
- Dokumentum azonosítója:
190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendelet 35. § (3) bekezdés
e) pontja
Mobil berendezések esetén:
□ Nyilatkozunk, hogy a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdés e) pontjaiban
előírtak szerint vezetett naprakész nyilvántartás tartalmazza a berendezés elvitelének
és visszahelyezésének időpontját és a berendezést alkalmazó személy nevét.
A nyilvántartás az alábbi dokumentumban található:
- Dokumentum neve:
- Dokumentum azonosítója:

11. A KÉRELEMHEZ MELLÉKELT DOKUMENTUMOK

□ Sugárvédelmi Leírás, azonosítója:

□ Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat, azonosítója:

□ Igazgatási díj befizetés igazolása □ Egyéb:

Adatlap készítésének dátuma:

Kérelmet benyújtó aláírása:

3. táblázat a 7. melléklethez

Adatlap

a nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló engedélykérelemhez

1. AZ ENGEDÉLYKÉRELEMBENYÚJTÁSÁNAK CÉLJA

□ Új engedély
□ Tevékenység módosításaA meglévő engedély száma:
□ Lejárt engedély megújításaA meglévő engedély száma:
□ Átalakítási engedélyA meglévő engedély száma:

2. A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZET

Intézmény/Vállalkozás/Cég neve
A szervezet jellege:□ természetes személy □ költségvetési szerv
□ gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó, egyéni cég
Székhely címe:
Képviselője:
Levelezési cím:

3. A SUGÁRVÉDELMI SZAKÉRTŐ ELÉRHETŐSÉGE

Neve:
Szakértői engedélyének száma:
Telefon:
E-mail:

4. A SUGÁRVÉDELMI MEGBÍZOTT ELÉRHETŐSÉGE

Neve:
Telefon:
E-mail:

5. A TEVÉKENYSÉGSUGÁRVÉDELMI KATEGORIZÁLÁSA

Az alkalmazott sugárforrások típusai:□ zárt radioaktív sugárforrás kezelése
□ nyitott radioaktív sugárforrás kezelése
□ radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék kezelése
□ ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése
A tevékenység sugárvédelmi kategóriája:□ I. sugárvédelmi kategóriába tartozó alkalmazás
□ II. sugárvédelmi kategóriába tartozó alkalmazás
□ III. sugárvédelmi kategóriába tartozó alkalmazás

6. A TEVÉKENYSÉG JELLEGE:

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés helyszíni karbantartása, javítása
Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés helyszíni bevizsgálása, minőségellenőrzése
Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék helyszíni karbantartása, javítása
Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék helyszíni bevizsgálása, minőségellenőrzése
Műszerhitelesítés, kalibrálás radioaktív sugárforrás használatával
Sugárforrás zártságának ellenőrzése
Sugárveszélyes munkahely szennyezettségének felmérése
Radioaktívan szennyezett felületek dekontaminálása, radioaktívan szennyezett berendezések leszerelése
Radioaktív hulladékok szállításra való előkészítése (előkezelés, csomagolás)
Radioaktív sugárforrások kiszerelése készülékekből berendezésből, fogyasztási cikkekből
Egyéb:

7. A TEVÉKENYSÉGI KÖRBE TARTOZÓ RADIOAKTÍV ANYAGOK LEÍRÁSA

Sugárforrás típusa:
□ Zárt sugárforrás
□ Nyitott sugárforrás
□ Radioaktív hulladék
□ használaton kívüli zárt sugárforrás
□ egyéb radioaktív hulladék,
szennyezett tárgyak
Sugárzás jellege:
□ Béta/gamma sugárzók
□ Tiszta lágy-béta sugárzók
□ Neutron-sugárzók
□ Alfa-sugárzók
Egy munkafolyamatban maximálisan
kezelhető sugárforrás, radioaktív
hulladék kategóriája, a 190/2011.
Korm. rendelet 1. melléklete szerint:
□ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5.

8. A TEVÉKENYSÉGBE TARTOZÓ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ BERENDEZÉSEK

Berendezés típusa:Teljesítményre vonatkozó korlátozások:
□ Fogröntgen intraorális
□ Csontsűrűségvizsgáló
□ Röntgensugaras ipari mérő, szabályozó berendezésekMaximális csőfeszültség:
□ Kábítószer-, robbanóanyag-kereső berendezések
□ Telepített és hordozható csomagvizsgálók
□ Röntgensugaras anyag- és finomszerkezet-vizsgáló
Maximális csőáram:
□ Röntgendiagnosztika felvételi
□ Röntgendiagnosztika átvilágítóMaximális teljesítmény:
□ Fogászati röntgen: panoráma/CBCT
□ Angiográfiás röntgenberendezés
□ Tomográfiás képalkotók
□ Hibrid vizsgálók
□ Durvaszerkezeti ipari röntgenberendezés
□ Közúti- vagy vasútirakomány-átvilágító berendezés
□ Hordozható átvilágító berendezések
□ Röntgenterápiás berendezés
□ Helyszíni röntgen-radiográfia
□ Gyorsítók: orvosi terápia
□ Gyorsítók: ipari, mezőgazdasági technológia
□ Gyorsítók: kutatás, oktatás
Egyéb berendezés:

"

5. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat tartalmi követelményei

1. A sugárvédelem szervezeti rendszere

1.1. A sugárvédelmi szervezet felépítése és feladatai, a sugárvédelmi megbízott(ak) feladatai

1.1.1. A sugárvédelem szervezeti felépítése: az engedélyes, valamint a sugárveszélyes munkavégzésnek helyt adó létesítmény vezetői, a sugárvédelmi megbízott, a munkahelyi sugárvédelmi szervezet szervezeti, hierarchikus kapcsolata

1.1.2. A sugárvédelem megbízott feladatainak ismertetése

1.1.3. A munkahelyi sugárvédelmi szervezet, valamint a létesítményi sugárvédelmi szolgálat feladatainak ismertetése

1.2. Az engedélyes sugárvédelemmel kapcsolatos feladatai az alábbiak szerint:

1.2.1. Az engedélyes sugárvédelemmel kapcsolatos feladatainak (kötelezettségeinek) ismertetése (beleértve a munkavállalók és a lakosság sugárvédelmét szolgáló feltételek biztosítását, a sugárterhelés ellenőrzését és értékelését, az indokoltság és optimálás és dóziskorlátozás alkalmazását, a sugárvédelmi eljárások felülvizsgálatát, a rendkívüli helyzetek kezelését)

1.2.2. A létesítményt üzemeltető szervezet vezetőinek sugárvédelemmel kapcsolatos feladatainak (kötelezettségeinek) ismertetése

1.3. A felelősségi körök felsorolása

1.3.1. Az MSSZ hatálya

1.3.2. A munkáltató és sugárveszélyes munkahely engedélyesének felelősségi köre

1.3.3. A vezetőség felelősségi köre

1.3.4. A sugárvédelmi szolgálat és sugárvédelmi szervezet, valamint a sugárvédelmi feladatokat ellátó személyek felelőssége

1.3.5. A külső munkáltató felelőssége

1.4. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás rendje

1.4.1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló jogszabálynak való megfelelőség biztosításának feltételei

1.4.2. A sugáregészségügyi vizsgálatok szervezési rendje (beleértve a gyakoriságát, a megszervezésének módját, valamint az eltiltások kezelését)

1.5. Annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az MSSZ felülvizsgálata

1.5.1. A rendszeres felülvizsgálat rendje: az I. kategóriájú berendezések alkalmazása esetén legalább évente, a II. kategóriájú berendezések esetén legalább 2 évente, a III. kategóriájú berendezések esetén legalább 3 évente

1.5.2. A rendkívüli felülvizsgálat rendje és az azt kiváltó események, állapotok

2. A munkavállalókra vonatkozó előírások

2.1. A sugárveszélyes munkakörök leírása, a munkavállalók sugárvédelmi besorolása, a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók számára vonatkozó előírások

2.1.1. A sugárveszélyes munkaköri tevékenységek megnevezése

2.1.2. A sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakörök leírása, a lehetséges sugárterhelés módjának és mértékének meghatározása

2.1.3. A sugárveszélyes tevékenységek munkaterületeinek megnevezése

2.1.4. A sugárveszélyes munkahelyen dolgozó, valamint a sugárvédelmi felügyeletüket ellátó munkavállalók - biztonságos munkavégzéshez szükséges - létszáma, munkakörönként

2.1.5. Annak meghatározása, hogy mely munkavállaló végezhet egyedül is sugárveszélyes munkát

2.1.6. A munkavállalók sugárvédelmi besorolásának kritériumai a sugárterhelés kockázata szerint, a munkakörök feltüntetésével

2.2. A sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók sugárvédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

2.3. A sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelményei, a sugárvédelmi képzések rendje (a 4. melléklet figyelembevételével)

2.3.1. A sugárveszélyes munkahelyen dolgozók munkakörei és a munkakörhöz kapcsolódó szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelmények

2.3.2. A sugárveszélyes munkahelyen dolgozók felügyeletét ellátók munkakörei és a munkakörhöz kapcsolódó szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelmények

2.3.3. Azon munkavállalókra vonatkozó szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelmények, akik nem végeznek sugárveszélyes munkát, ám önálló belépési jogosultságuk van a felügyelt vagy ellenőrzött területekre

2.3.4. Új belépők képzése: MSSZ oktatása, gyakorlati munkahelyi sugárvédelmi képzés

2.3.5. Sugárveszélyes munkafeltételek megváltozása, valamint az MSSZ változása esetén az új ismeretek oktatásának rendje

3. A sugárveszélyes munkahely felügyelete

3.1. Az ellenőrzött és felügyelt területek meghatározása, követelményrendszere (körülhatárolási intézkedések)

3.1.1. A sugárveszélyes munkaterületek besorolása (ellenőrzött és felügyelt munkaterületek) a területen végezhető tevékenységekhez kapcsolódó sugárterhelés kockázata szerint

3.1.2. Az ellenőrzött területen belüli további munkaterület-besorolás, amennyiben releváns

3.1.3. Az egyes területek körülhatárolása: a területek körülhatárolásának módja és jelzései, a belépési jogosultságok leírása, a sugárvédelmi ellenőrzési pontok leírása

3.1.4. Az egyes területek sugárvédelmi felügyeletére tett intézkedések, különösen a személyi sugárterhelés ellenőrzésének módja, a munkakörülmények ellenőrzésének (sugárvédelmi ellenőrző rendszerek alkalmazásának) módja, a felületi szennyezettség megengedett értékei, a környezeti dózisegyenérték-teljesítmény megengedett értékei, a levegő aktivitástartalmának megengedett értékei, az egyéni védőeszköz-használat elrendelésének feltételei

3.2. A munkavállalók külső és belső sugárterhelésének ellenőrzésére vonatkozó követelmények, ezek gyakorisága és módja

3.2.1. A sugárterhelés értékelését segítő viszonyítási szintek bemutatása: dóziskorlátok, dózismegszorítások és egyéb optimálás értékek, a sugárterhelés ellenőrzési és riasztási szintjei, származtatott korlátok

3.2.2. A sugárterhelések értékelésének rendje, az értékelése után meghozott javító, korrigáló intézkedések

3.2.3. A külső sugárzásból eredő sugárterhelés ellenőrzése:

3.2.3.1. A sugárterhelés típusához (gamma-, neutron- és béta-sugárzás, egésztest-dózis, szemlencsedózis, végtagdózis) illeszkedő ellenőrzési módszerek felsorolása

3.2.3.2. Az egyes munkaterületeken megkövetelt ellenőrzés technikai eszközei, gyakorisága és időtartama

3.2.3.3. Számítási módszerek (becslés, modellezés, elemzés) leírása vagy hivatkozás megfelelő referenciára, a számítások felülvizsgálatának gyakorisága vagy kiváltó feltételei

3.2.3.4. Annak meghatározása, hogy az egyes ellenőrzési módszerek mely munkavállalói, lakossági csoportokra alkalmazhatók

3.2.4. A belső sugárterhelés ellenőrzése:

3.2.4.1. Laboratóriumi vizsgálati módszerek ismertetése

3.2.4.2. Az inhalációból származó belső sugárterhelés becslésének módja a levegőminőség ellenőrzése alapján

3.2.4.3. Annak meghatározása, hogy az egyes ellenőrzési módszerek mely munkavállalói, lakossági csoportokra alkalmazhatók

3.2.5. Amennyiben személyi sugárterheléseket más munkavállalókon végzett személyi mérések alapján becsülnek, a becsléshez felhasznált számítási módszerek ismertetése:

3.2.5.1. A sugárterhelés típusához illeszkedő számítási (becslés, modellezés, elemzés) módszertan megnevezése és leírása vagy hivatkozás megfelelő referenciára

3.2.5.2. A referencia munkavállalók munkaköre, a sugárterhelésük jellege, ideje és ellenőrzési módja

3.2.5.3. A számítások felülvizsgálatának gyakorisága vagy kiváltó feltételei

3.3. A felületi szennyezettség ellenőrzésének rendje:

3.3.1. Az ellenőrzés műszaki módszerének megnevezése

3.3.2. A mérési eredmény korrekciójára alkalmazott (felületfüggő) paraméterek ismertetése (amennyiben van ilyen)

3.3.3. Az ellenőrzés rendszeres gyakorisága vagy elrendelésének feltételei, az ellenőrzést, végzésére jogosult munkakörök

3.3.4. A felületi szennyezettség megszüntetésére irányuló módszerek és az alkalmazandó eszközök (dekontamináló készletek) típusa és mennyisége, a rendelkezésre állás ellenőrzésének rendje

3.3.5. A dekontaminálás elrendelésének folyamata és végrehajtásának rendje

3.3.6. A sugárvédelmi zsilipek helyének, használatának ismertetése, a testfelület szennyezettségének ellenőrzésére alkalmazott mérőeszközök típusának és a mért jellemzők ismertetése

3.3.7. A bőrfelület-szennyezettség megszüntetésére irányuló módszerek és az alkalmazandó eszközök (dekontamináló készletek) típusa és mennyisége, a rendelkezésre állás ellenőrzésének rendje

4. A munkavégzésre vonatkozó előírások

4.1. A biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, személyi dózismérők kezelésére, viselésére vonatkozó előírások

4.1.1. A személyi védőeszközök alkalmazása, az általános munkaruházat használatának rendje, a kiegészítő egyéni védőeszközök használatának elrendelési rendje

4.1.2. Műszaki sugárvédelmi árnyékolások alkalmazása, elrendelésük feltételei

4.1.3. Az alkalmazott személyi dózismérők típusának megadása, kiolvasásuk, viselésük és tárolásuk rendje

4.1.4. Az alkalmazott kézi vagy mobil műszerek típusai, alkalmazásuk elrendelése

4.2. Mindazon sugárvédelmi ismeretek, amelyeket a biztonságos munkavégzéshez helyileg ismerni kell

4.2.1. Be- és kilépés rendje a felügyelt és az ellenőrzött területre

4.2.2. Munkavégzési engedélyek, dózistervezés

4.2.3. Általános viselkedési és személyi higiéniai előírások

4.2.4. A biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok

4.2.5. Az MSSZ megsértésének következményei

4.3. Zárt sugárforrások alkalmazására vonatkozó különleges szabályok

4.3.1. A zárt sugárforrások zártságvizsgálatának rendje

4.3.2. A sugárforrások tárolási, kezelési rendje, a tárolási hely leírása, jelölése, a tárolóeszközök (konténerek, trezorok, munkatartók) leírása, jelölése

4.3.3. A sugárforrás kivételi vagy visszavételi rendje, nyilvántartása, jogosult munkakörök megnevezése

4.3.4. A sugárforrásra, a sugárforrástartóra vagy a tárolási helyre berendezésekre vonatkozó megengedett dózisteljesítmény-szintek

4.3.5. A használaton kívüli sugárforrások megfelelő kezelésére, adott esetben beleértve a használaton kívüli sugárforrás gyártónak, szállítónak, másik arra jogosult vállalkozásnak vagy radioaktívhulladék-tároló létesítménynek történő átadására vonatkozó előírások

4.3.6. A hiányzó radioaktív vagy nukleáris anyag lehetséges helyének a felkutatására és felügyelet alá helyezésére vonatkozó intézkedési terv

4.4. A radioaktív hulladékok munkahelyi és üzemi gyűjtésének, kezelésének módja

4.4.1. A szilárd hulladékok, valamint folyadék- és gáztartalmú készítmények esetén a munkahelyi gyűjtőhelyek üzemeltetése, a telephelyen belüli anyagmozgatás módja, a központi gyűjtőhelyen történő tárolás rendje, a gyűjtőedények és tárolók jelölésének módja, a munkahelyi és központi üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetésére megengedett hulladékmennyiségek és radiológiai korlátok, a hulladékok minősítésének módszere, a felszabadítás rendje

4.4.2. A folyékony hulladékok esetén a hulladékká minősítés folyamata, a folyékonyhulladék-gyűjtők üzemeltetése, a telephelyen belüli anyagmozgatás/továbbítás módja és a központi gyűjtőhelyen történő tárolás rendje, a gyűjtőtartályok és tárolóik jelölésének módja, a munkahelyi és központi üzemi gyűjtőtartályok üzemeltetésére megengedett hulladékmennyiségek és radiológiai korlátok, a hulladékok minősítésének módszere, a felszabadítás és kibocsátás rendje

4.4.3. A hulladékok további kezelése, feldolgozása, kondicionálásának esetén az alkalmazott technológiai berendezések megnevezése és jóváhagyási engedély, a berendezések sugárvédelmi üzemi korlátai (hulladékmennyiség, radiológiai korlátok) a feldolgozás után létrejövő radioaktív hulladék jellemzői,

4.4.4. A radioaktív hulladékok nyomkövetésének szabályozása a külső hulladékkezelő szervezet részére történő átadásig, a hulladékok átadásának rendje az egyes belső szervezetek között, valamint a külső szervezetek felé

4.5. A biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, személyi dózismérők karbantartására, hitelesítésére vonatkozó előírások

4.5.1. Az alkalmazott személyi dózismérők kiértékelésének módja és gyakorisága, a mérési eredmények kezelése, valamint - amennyiben a kiolvasást vagy kiértékelést külső szervezet végzi - a szervezet megnevezése, továbbá a személyi dózismérők karbantartásának és hitelesítésének rendje

4.5.2. Az alkalmazott kézi vagy mobil műszerek, mérőeszközök karbantartására, kalibrálására és hitelesítésére vonatkozó szabályok

4.5.3. A telepített sugárvédelmi monitorozó rendszerek bemutatása, méréstartományuk, riasztási szintjük, a rendszer figyelemmel kísérésére vonatkozó előírások, a mérőeszközök karbantartására, kalibrálására és hitelesítésére vonatkozó szabályok

4.5.4. A kibocsátás-ellenőrző rendszer üzemeltetésére vonatkozó eljárások ismertetése

4.5.5. A kiemelt létesítmények esetén a környezet-ellenőrző rendszer üzemeltetésére vonatkozó eljárások ismertetése

4.6. A sugárvédelmi minőségbiztosítási programban előírt feladatok, beleértve az ionizáló sugárzást létrehozó berendezéseken végzendő ellenőrzéseket és méréseket, végrehajtásának módját és gyakoriságát

4.6.1. A sugárvédelmi minőségbiztosítási folyamatok azonosítása

4.6.2. A berendezések beszerzése, átvételi vizsgálatok

4.6.3. A berendezések időszakos, független szervezetek által végzett teljes állapotfelmérésének (állapotvizsgálat) rendje

4.6.4. A berendezések rendszeres (napi, heti, havi, évi) minőségellenőrzési vizsgálatának rendje, módszerei, gyakorisága

4.6.5. A biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, személyi dózismérők rendszeres (napi, heti, havi, évi) minőségellenőrzési vizsgálatának rendje, módszerei, gyakorisága

4.6.6. Az orvosi és ipari radiológiai munkahelyek esetében a sugárveszélyes munkahely kialakítására vonatkozó szabványok teljesülésének ellenőrzését célzó sugárvédelmi ellenőrzési és mérési program leírása

5. Nyilvántartások és jelentések kezelése

5.1. A sugárvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások vezetési és a bizonylatok megőrzési rendje, a hatóságok részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének rendje

5.1.1. A vezetett nyilvántartások ismertetése (személyi dózismérések, képzések, orvosi vizsgálatok, sugárvédelmi ellenőrzések és értékelések, sugárforrások és hulladékok nyilvántartása)

5.1.2. Nyilvántartások kezelésének rendje

5.1.3. A nukleáris biztonsági hatóság részére történő rendszeres adatszolgáltatások rendje (gyakoriság, információközlés módja, tartalma, felelőse, határideje)

5.1.4. A nukleáris biztonsági hatóság részére történő eseti bejelentések rendje (kiváltó feltételek, információközlés módja, tartalma, felelőse, határideje)

6. Üzemzavari és rendkívüli események kezelése

6.1. A normál üzemi folyamatok körébe nem tartozó üzemzavari - de nem rendkívüli - események kezelése

6.1.1. A normál üzemi folyamatok körébe nem tartozó üzemzavari vagy jelentésköteles - de nem rendkívüli - események köre és kivizsgálásuk rendje

6.1.2. Üzemzavarok bekövetkezése esetén életbe lépő szervezeti intézkedések

6.1.3. A foglalkozási dózismegszorítás túllépése esetén alkalmazott intézkedések

6.1.4. Nem tervezett kibocsátások kezelése

6.2. A rendkívüli események kezelésének rendje

6.2.1. A rendkívüli esemény kezelésének terve, mely minimális tartalma

6.2.1.1. A rendkívüli események körének meghatározása

6.2.1.2. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén életbe lépő szervezeti intézkedések, amennyiben van külön baleset-elhárítási szervezet, annak felépítése, feladatai, riasztása,

6.2.1.3. Nem tervezett sugárterheléssel járó események kezelése

6.2.1.3.1. A foglalkozási dóziskorlát túllépése esetén végrehajtandó intézkedések

6.2.1.3.2. A lakossági dózismegszorítás vagy dóziskorlát túllépése esetén végrehajtandó intézkedések

6.2.1.3.3. Radionuklidok felvétele (belégzése, lenyelése, sérült bőrfelület szennyeződése) esetén végrehajtandó intézkedések

6.2.1.3.4. Sérülések kezelése, ahol a seb radioaktív anyaggal szennyeződött

6.2.1.3.5. A sugársérültek vagy arra gyanús személyek helyszínen történő egészségügyi ellátása

6.2.1.4. Az üzemeltetési feltételeket és korlátokat túllépő felületi szennyezettség, vagy levegő aktivitás-koncentráció észlelése esetén végrehajtandó intézkedések, a sugárzási viszonyok ellenőrzésének és értékelésének rendje

6.2.1.5. Zárt sugárforrás zártságának megszűnése vagy sugárforrások sérülése esetén végrehajtandó intézkedések

6.2.1.6. A sugárforrás elvesztése vagy jogosulatlan használata esetén végrehajtandó intézkedések

6.2.1.7. A radioaktív sugárforrások vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezések biztonságos kezelését szolgáló rendszerek károsodása esetén végrehajtandó teendők

6.2.1.8. Radioaktív izotópok nem engedélyezett vagy határértéket túllépő környezetbe kerülése esetén végrehajtandó intézkedések

6.2.1.9. A képzések és gyakorlatok rendje a rendkívüli események kezelésére való felkészülés céljából

6.2.2. Kiemelt létesítmények, I. és II. sugárvédelmi kategóriába tartozó, radioaktív anyagot alkalmazó munkahelyek esetében nukleáris veszélyhelyzet elhárítására vonatkozó balesetelhárítási és intézkedési tervet (BEIT), mely minimális tartalma a 6.2.1. pontban foglalt információk mellett

6.2.2.1. A veszélyhelyzetek leírása

6.2.2.1.1. Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (OBEIT) szerinti Veszélyhelyzeti Tervezési Kategóriába sorolás

6.2.2.1.2. Lehetséges veszélyhelyzeti osztályok

6.2.2.1.3. A veszélyhelyzet azonosítása, értékelése, a veszélyhelyzet kihirdetésének és megszűntetésének pontos feltételei

6.2.2.1.4. Veszélyhelyzeti tervezési zónák

6.2.2.2. A telephelyen tartózkodók védelme

6.2.2.2.1. A védekezésben, elhárításban nem érintett személyzet védelme (riasztás, gyülekeztetés, kimenekítés), óvintézkedések és azok bevezetésének feltételei

6.2.2.2.2. A veszélyhelyzet-elhárításba bevont munkavállalók védelme

6.2.2.3. Az illetékes hatóságok értesítésének rendje

6.2.2.4. A külső segítségnyújtás kérésének rendje, együttműködés rendje az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben érintett szervekkel

6.2.2.5. A létesítmény vagy munkahely külső környezetének felmérésére irányuló intézkedések,

6.2.2.6. Az illetékes hatóságok részére információszolgáltatás a lakosság tájékoztatása érdekében, amennyiben szükséges a lakosság védelmével kapcsolatos azonnali óvintézkedések bevezetésének feltételei

6.2.2.7. A BEIT felülvizsgálatának rendje

6.2.2.8. Kiemelt létesítmények esetén a veszélyhelyzeti kommunikáció tervét a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló kormányrendelet szerint

7. Sugárvédelmi szempontból illetékes személyek és szervezetek elérhetősége

7.1. Az MSSZ-hez mellékelni kell a sugárvédelmi szempontból illetékes személyek és szervezetek elérhetőségét:

7.1.1. A sugárvédelmi megbízott neve, elérhetősége (telefon, e-mail, helyiség, cím), munkaköri beosztása,

7.1.2. A sugárvédelmi megbízott helyettesének neve, elérhetősége (telefon, e-mail, helyiség, cím), munkaköri beosztása

7.1.3. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató elérhetősége (telefon, cím)

7.1.4. A dozimetriai szolgáltató elérhetősége (telefon, cím)

7.1.5. A sugárvédelmi szakértő(k) neve, elérhetősége (telefon, e-mail, cím)

7.1.6. Rendkívüli esemény esetén értesítendő hatóságok elérhetősége (telefon, e-mail, cím)"

6. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretek, képesítési feltételek és szakmai gyakorlat

ABC
1Szakmai ismeretekKépesítési feltételSzakmai gyakorlat
2Dózismennyiségek, dozimetria,
ionizáló sugárzások hatása élő
szervezetre, sugárbiztonsági normák,
sugárvédelem műszaki szempontok,
biológiai védelem számítása; nukleáris
méréstechnika; radioaktív sugárzások
mérési módszerei, detektorok típusai,
spektrometria, radiográfia, radioaktív
hulladékok kezelése, tárolása.
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- biztonságtechnikai mérnök,
- energetikai mérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- egészségügyi mérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- informatikus,
- orvos,
- fizikatanár,
- kémiatanár vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi képzettség
4. mindegyik esetben szakértő fokozatú
sugárvédelmi képzettség
Alapképzésben szerzett
végzettség esetében legalább
nyolc év, mesterképzés
esetében legalább
öt év szakmai gyakorlat
a 4. mellékletben
meghatározott
szakirányokhoz
kapcsolódóan.

"

7. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a sugárveszélyes munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszüntetéséhez szükséges elemzés tartalmi követelményei

1. Az inaktívvá nyilvánítandó sugárveszélyes munkahely adatai:

1.1. A sugárveszélyes munkahely megnevezése, természetbeli címe

1.2. Radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó engedély száma

1.3. Amennyiben szükséges volt, a sugárveszélyes munkahely dekontaminálására, leszerelésére mint sugárveszélyes tevékenységre kiadott engedély száma, valamint az engedély birtokosa

1.4. A radioaktív anyag alkalmazásának megszüntetési dátuma

1.5. A sugárveszélyes munkahely leírása (kialakítása, felületek minősége, légelszívók, szennyvízgyűjtők ismertetése)

2. A munkahelyen mérhető sugárzási adatok ismertetése

A munkahelyen mérhető sugárzási adatok közlése során az alábbi információkat kell megadni (ha valamely adat nem releváns, akkor azt jelezni szükséges)

2.1. Az inaktívvá nyilvánításhoz elvégzett műveletek, tevékenységek ismertetése

2.1.1. Amennyiben dekontaminálás történt, annak módja, a felületi szennyezettségek kezdeti viszonyai (szennyeződés helye, kiterjedése, szennyező izotópok, mértéke) és a szennyezettség megszüntetésének módszere

2.1.2. Az elbontott, leszerelt, korábban radioaktív anyagot tartalmazó vagy radioaktív anyaggal szennyeződött berendezések megnevezése, mennyisége

2.2. A megszüntetésre kerülő tevékenység során alkalmazott, valamint a leszerelés és dekontaminálás során képződő radioaktív anyagok és hulladékok kezelése

2.2.1. A radioaktív hulladékká minősített anyagok jellege, aktivitása és mennyisége, a radioaktívhulladék-tároló átvételi jegyzőkönyvének másolata

2.2.2. A felszabadított anyagok jellege, aktivitása és mennyisége, a felszabadítási engedély vagy bejelentés száma, a felszabadított anyagot vagy hulladékot átvevő szervezet átvételi jegyzőkönyvének másolata

2.2.3. A radioaktív anyagként más engedélyes részére átadott radioaktív anyagok jellege, aktivitása és mennyisége, radioaktív anyag átadás-átvételi jegyzőkönyvének másolata

2.3. A végállapotban mérhető felületi szennyezettség mérési eredményei

2.3.1. Mérési módszer ismertetése

2.3.2. Mérőműszerek típusa, érzékenysége, hitelesítésének száma és érvényessége

2.3.3. A mérési eredmények megadása

2.4. A végállapotban mérhető gamma (adott tevékenység esetén neutron) környezeti dózisegyenértékteljesítmény mérési eredményei

2.4.1. Mérőműszerek típusa, hitelesítésének száma és érvényessége

2.4.2. A mérési eredmények megadása

2.5. A területen maradó szerkezeti anyagok, falazatok, padló, valamint a talaj radionuklid-tartalma

2.5.1. Mérési módszer ismertetése (különösen in-situ gamma spektrometria vagy mintavételezés és laboratóriumi vizsgálat ismertetése)

2.5.2. A mérési, mintavételi helyek azonosítása

2.5.3. A mérési eredmények megadása mérési pontonként

2.6. A méréseket végző szervezet(ek) adatai

2.6.1. A méréseket végző szervezet megnevezése (lehet az engedélyes is)

2.6.2. A méréseket végző és kiértékelő személyek munkaköre, szakmai és sugárvédelmi képzettsége

2.7. A munkahely sugárzási viszonyainak összefoglaló értékelése

2.7.1. A munkahely sugárzási viszonyainak összefoglaló értékelése a mérések alapján, az inaktívvá nyilvánítás feltételeinek összefoglaló bemutatása

2.7.2. Az értékelést végző személy szakmai és sugárvédelmi képzettsége, sugárvédelmi szakértő esetében nyilvántartási szakértői engedély száma

3. Az elemzésben igazolni kell az alábbi feltételek teljesülését

3.1. A felületeken a fixált szennyeződések megengedett értéke béta- és gamma-sugárzó izotópok esetében 5 Bq/cm2, azonban a felületek radioaktív szennyeződését ezen érték alatt is az észszerűen elérhető legkisebb értékre kell csökkenteni. A felületi szennyezettség 0,4 Bq/cm2 érték alá történő csökkentése az esetek többségében nem szükséges.

3.2. A felületeken a fixált szennyeződések megengedett értéke alfa-sugárzó izotópok esetében 0,5 Bq/cm2, azonban a felületek radioaktív szennyeződését ezen érték alatt is az észszerűen elérhető legkisebb értékre kell csökkenteni. A felületi szennyezettség 0,04 Bq/cm2 érték alá történő csökkentése az esetek többségében nem szükséges.

3.3. A felületeken a nem fixált szennyeződések megengedett értéke 3H, 14C és 99mTc izotópok esetében 50 Bq/cm2, azonban a felületek radioaktív szennyeződését ezen érték alatt is az észszerűen elérhető legkisebb értékre kell csökkenteni. A felületi szennyezettség 4 Bq/cm2 érték alá történő csökkentése az esetek többségében nem szükséges.

3.4. A felületeken a foltokban mérhető fixált szennyeződésből vagy felaktiválódásból, valamint az anyag mélyebb rétegébe diffundált radionuklidokból származó, a felülettől 10 cm távolságban mérhető dózisegyenértékteljesítmény megengedett értéke 1 μSv/h

3.5. Nagy felületek egybefüggő szennyeződése esetén a felületi szennyezettség határértéke egyedi elbírálás alá esik a szennyező izotóp fajtája és a radioaktív anyag kémiai formája alapján

3.6. Azokban az izotóplaboratóriumokban, ahol a béta-sugárzás részecskéinek maximális energiája nem éri el a 150 kV-ot (pl. 3H, 63Ni, 14C), a szennyezettség ellenőrzését a dörzsminta folyadék szcintillációs kiértékelésével kell elvégezni

3.7. A munkahelyen radioaktív sugárforrás vagy radioaktív hulladék jelenléte nem megengedett

3.8. A munkahelyen maradó, felaktiválódásnak kitett vagy egyéb, a korábbi sugárveszélyes tevékenységből származó radionuklidokat tartalmazó anyagok esetében az egyes radionuklidok fajlagos aktivitáskoncentrációja nem haladhatja meg e rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában megadott korlátokat; ellenkező esetben a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a terület újrahasznosításból származó, a lakosság bármely tagját érő egyéni évi sugárterhelés nem haladja meg a 30 μSv effektív dózist"

8. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"11. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Berendezés Adatlap ionizáló sugárzást létrehozó berendezések regisztrációjához1
1. A berendezés OAH által kiadott azonosító száma
Berendezés OAH azonosító száma2:
2. A berendezés tulajdonosa (Intézmény/Vállalkozás/Cég/Magányszemély)
Megnevezése:
Székhely címe:
Cégjegyzékszám3:
Levelezési cím:
3. A berendezés üzemeltetését végző szervezet
Intézmény/Cég neve:
Székhely címe:
Cégjegyzékszám3:
Levelezési cím:
Az üzemeltetési engedély száma4:
4. A berendezés üzemeltetésének (alkalmazásának, tárolásának) helye
Szervezeti egység megnevezése:
A munkahely címe:
Az alkalmazására szolgáló helyisége(k):
Felelős vezető:Név:
Telefon: E-mail:
A berendezés nyilvántartási adatait kezelő
személy:
Név:
Telefon: E-mail:
5. A berendezés típusa, alkalmazásának célja
I. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ Röntgenterápiás berendezés
□ Helyszíni röntgen-radiográfia
□ Gyorsítók: orvosi terápia
□ Gyorsítók: ipari, mezőgazdasági technológia
□ Gyorsítók: kutatás, oktatás
II. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ Röntgendiagnosztika felvételi
□ Röntgendiagnosztika átvilágító
□ Fogászati röntgen: panoráma/CBCT
□ Angiográfiás röntgenberendezés
□ Tomográfiás képalkotók
□ Hibrid vizsgálók
□ Durvaszerkezeti ipari röntgenberendezés
□ Közúti- vagy vasútirakomány-átvilágító
berendezés
□ Hordozható átvilágító berendezések
III. sugárvédelmi kategóriába tartozó berendezések:
□ Fogröntgen intraorális
□ Csontsűrűségvizsgáló
□ Röntgensugaras ipari mérő, szabályozó
berendezések
□ Kábítószer-, robbanóanyag-kereső
berendezések
□ Telepített és hordozható csomagvizsgálók
□ Röntgensugaras anyag- és finomszerkezet-
vizsgáló
Egyéb, nem besorolt berendezés:
6. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés adatai
6.1. A berendezés típusengedélyszáma5:
6.2. Integrált (a berendezés megbontásával cserélhető részegységeket tartalmazó) berendezések
GyártóTípusModellszámSorozatszám
6.3. Több részegységből álló berendezés adatai
Részegység
megnevezése
GyártóTípusModellszámSorozatszám
Biztonság szempontjából fontos elemek
Röntgencső
egység
Röntgen-
generátor
tápegység
Vezérlőegység
Árnyékolókabin
Detektor
Alkalmazáshoz szükséges egyéb elemek6
Dátum:
Tulajdonos aláírása7:
1 Benyújtandó az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés tulajdonosváltozás-bejelentésekor, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés
üzemeltetésére irányuló engedély kérelmezésekor. Amennyiben a berendezés OAH azonosító száma már kiadásra került, az azonosító szám mellett
elegendő csak a változásokat jelezni a nyomtatványon.
2 OAH adja első bejelentéskor, a továbbiakban kötelezően kitöltendő.
3 Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám.
4 Amennyiben van érvényes engedély; új kérelemnél üresen kell hagyni.
5 2018. év előtt kiadott minősítési engedély, forgalomba hozatali engedély, ennek hiányában OSSKI szakvélemény vagy mentesítési határozat száma
2018. március 31-e után típusengedély vagy mentesítési határozat száma.
6 Egyéb elemek közé tartoznak: diafragma, szűrő, fókusztávolság-állító tubus, mintatartó tálca, filmtartó állvány stb.
7 Gazdálkodó szervezet esetén önálló képviseleti joggal rendelkező személy aláírása, név nyomtatott betűvel is kiírva."

"

9. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Radioaktív hulladékok osztályozása

1. A radioaktív hulladékok osztályozásának általános szempontjai:

1.1. Nagy aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése és üzemeltetése során figyelembe kell venni. Mindenképpen ide sorolandó az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelése nagyobb, mint 2 kW/m3, vagy a radioaktív hulladék csomag összaktivitása szerint a Fizvr. szerinti radioaktív hulladékok 1. kategóriájába sorolandó.

1.2. Nagyon kis aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynél a 30 évnél nem hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópra a benne lévő aktivitás-koncentráció nem nagyobb a specifikus mentességi aktivitáskoncentráció (SMEAK) ötvenszeresénél, valamint 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópra nem nagyobb az általános mentességi aktivitás-koncentráció (ÁMEAK) értékénél. Amennyiben a radioaktív hulladék többfajta radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást a következő szerint kell elvégezni 30 évnél nem hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópokra:

és 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópokra:

ahol AKi a radioaktív hulladékban előforduló i-edik radioizotóp aktivitás-koncentrációja, míg SMEAKi az i-edik radioizotóp specifikus mentességi aktivitás-koncentrációja, ÁMEAKi pedig az i-edik radioizotóp általános mentességiaktivitás-koncentrációja.

1.3. Kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladéknak minősül az a radioaktív hulladék, amely nem tekinthető nagy aktivitású vagy nagyon kis aktivitású radioaktív hulladéknak.

2. A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok osztályozásának szempontjai:

2.1. A hulladékban lévő radionuklidok aktivitás-koncentrációja szerinti osztályozás:

2.1.1. A radioaktív hulladék kis vagy közepes aktivitású osztályba sorolását a benne lévő radioizotóp aktivitás-koncentrációja és specifikus mentességi aktivitás-koncentrációja (SMEAK) alapján kell elvégezni (1.táblázat).

1. táblázat

AB
1.Radioaktív hulladék osztályAktivitás-koncentráció (Bq/g)
2.Kisaktivitású≤103 SMEAK
3.Közepes aktivitású>103SMEAK

2.1.2. Ha a radioaktív hulladék többfajta radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást a 2. táblázat szerint kell elvégezni:

2. táblázat

3. A hulladékban lévő radionuklidok felezési ideje szerinti osztályozás:

3.1. Rövid élettartamú az a kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék, amely csak korlátozottan tartalmaz 30 évnél hosszabb felezési idejű (a teljes hulladék mennyiségre átlagolva

a 30 évnél ez hosszabb felezési idejű izotópokra) radionuklidot.

3.2. Hosszú élettartamú az a kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék,amelyben a 30 évnél hosszabb felezési idejű radionuklid koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladé khatárértékeit."

10. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

A szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének megnevezése és betűkódja

ABCD
1.TerületSzakterület (szakág)Szakterület/szakág
megnevezése
Betűkód
2.építészeti-műszaki
szakértői
építészetiMSZAT-ÉMSZ-É-0000
3.tartószerkezetiAT-ÉMSZ-T-0000
4.épületszerkezetiAT-ÉMSZ-ÉSZ-0000
5.épületgépészetiAT-ÉMSZ-ÉG-0000
6.épületfizikaiAT-ÉMSZ-ÉF-0000
7.épületenergetikaiAT-ÉMSZ-ÉE-0000
8.épületvillamosságiAT-ÉMSZ-ÉV-0000
9.geotechnikaiAT-ÉMSZ-G-0000
10.tűzvédelmiAT-ÉMSZ-TŰ-0000
11.építési szakipariAT-ÉMSZ-ÉSZA-0000
12.építési szerelőipariAT-ÉMSZ-ÉSZE-0000
13.építőanyag-ipariAT-ÉMSZ-ÉA-0000
14.hídszerkezetiAT-ÉMSZ-H-0000
15.bányászatigépészetAT-ÉMSZ-BÉ-G-0000
16.építményekvillamosAT-ÉMSZ-BÉ-V-0000
17.építészetAT-ÉMSZ-BÉ-É-0000
18.építészeti tervezőiépítészetiTAT-ÉT-É-0000
19.tartószerkezetiAT-ÉT-T-0000
20.épületgépészetiAT-ÉT-ÉG-0000
21.épületvillamosságiAT-ÉT-ÉV-0000
22.geotechnikaiAT-ÉT-G-0000
23.tűzvédelmiAT-ÉT-TŰ-0000
24.közlekedési építményekAT-ÉT-K-0000
25.vízgazdálkodási építményekAT-ÉT-V-0000
26.bányászatigépészetAT-ÉT-BÉ-G-0000
27.építményekvillamosAT-ÉT-BÉ-V-0000
28.építészetAT-ÉT-BÉ-É-0000
29.építészeti műszaki
ellenőri
magasépítésiMEAT-ÉME-MA-0000
30.mélyépítésiAT-ÉME-MÉ-0000
31.épületgépészetiAT-ÉME-ÉG-0000
32.épületvillamosságiAT-ÉME-ÉV-0000
33.közlekedési építményekAT-ÉME-K-0000
34.vízgazdálkodási építményekAT-ÉME-V-0000
35.bányászatigépészetAT-ÉME-BÉ-G-0000
36.építményekvillamosAT-ÉME-BÉ-V-0000
37.építészetAT-ÉME-BÉ-É-0000
38.építési felelős
műszaki
vezetői
magasépítésiFMVAT-ÉFMV-MA-0000
39.mélyépítésiAT-ÉFMV-MÉ-0000
40.épületgépészetiAT-ÉFMV-ÉG-0000
41.épületvillamosságiAT-ÉFMV-ÉV-0000
42.közlekedési építményekAT-ÉFMV-K-0000
43.vízgazdálkodási építményekAT-ÉFMV-V-0000

A nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén a fenti betűkódok után egy "(K)" jel kerül, ami korlátozott jogosultságot jelent, mellyel kizárólag a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéshez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építményekkel kapcsolatos szakmagyakorlási tevékenység végezhető."

11. melléklet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama

AB
1.A referenciában bemutatott tevékenység időtartamaNyilvántartásba vétel időtartama
2.12-17 hónap1 év
3.18-35 hónap3 év
4.36 hónap vagy annál több5 év

A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén

AB
1.A referenciában bemutatott tevékenység időtartamaNyilvántartásba vétel időtartama
2.BSc diploma esetén minimum 4 év1 év
3.MSc diploma esetén minimum 2 év3 év

"

Tartalomjegyzék