76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés c) és j) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya

a) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló törvény (a továbbiakban: Ükt.) és a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti hitelesítő szervezeteknek a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) és a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti akkreditálására, valamint a hitelesítő szervezetek nyilvántartására, továbbá

b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére akkreditált hitelesítő szervezetekre

terjed ki."

2. § A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 3. § 2. pontja és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. EU ETS hitelesítő szakértő: a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;

3. EU ETS vezető hitelesítő szakértő: a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;"

3. § A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az akkreditáló szerv minden egyes, az Natv. és a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti értékeléshez külön értékelő csoportot jelöl ki. Az értékelő csoport egy vezető minősítőből és - szükség szerint - az Natv. szerinti minősítőkből, valamint szakértőkből áll, akik megfelelnek a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 57. cikkében, 58. cikk (2) bekezdésében és 59-60. cikkében foglalt követelményeknek."

4. § A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. § A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában, 6. § (2) és (4) bekezdésében a "600/2012/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "600/2012/EU bizottsági rendeletnek" szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek" szöveg,

c) 9. § (6) bekezdésében a "600/2012/EU bizottsági rendelet 71." szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 72." szöveg,

d) 2. melléklet Az EU ETS hitelesítő szakértőre vonatkozó szakmai követelmények címet követő I. pont I.1. alpontjában a "600/2012/EU bizottsági rendelet 37." szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 38." szöveg,

e) 2. melléklet Az EU ETS hitelesítő szakértőre vonatkozó szakmai követelmények címet követő I. pont I.4. alpont a) pontjában a "600/2012/EU bizottsági rendelet 35-39." szövegrész helyébe a "2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 36-40." szöveg

lép.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet] 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a tárgyévet megelőző évben nem történt a létesítmény működésében a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egység mennyiségét csökkentő jelentős változás, úgy egyszerűsített eljárás keretében, az (1) bekezdés c) pontja szerinti jelentés alapján a miniszter tájékoztatását követően a hatóság az érintett létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási egységmennyiséget. Ha a létesítményt érintően olyan, e rendelet szerinti eljárás van folyamatban, amely a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységmennyiségnél több egységmennyiséget állapít meg, egyszerűsített eljárás keretében a miniszter tájékoztatása alapján a hatóság az érintett létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási egységmennyiséget, míg a többlet-egységmennyiség kiosztására a többletegységmennyiség megállapításáról szóló miniszteri határozat véglegessé válását követően kerül sor."

7. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha nem az üzemeltető mulasztásából eredően van a számláján a jogoshoz képest többlet kibocsátási egységmennyiség, akkor a miniszter határozatban megállapítja a kibocsátási egységek mennyiségét, valamint kötelezi az üzemeltetőt a többlet-egység visszautalására a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül."

8. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"h) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,

i) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

9. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 21. § (2) bekezdés b) pontjában az "(5)" szövegrész helyébe a "(6)" szöveg,

b) 2. melléklet 2. pont. 2.7. alpontjában a "valamennyi" szövegrész helyébe a "valamennyi - beleértve az Ügkr. tv. 15/B. §-a szerinti kivett berendezéseket is -" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 8. §-a,

b) 11/A. §-a,

c) 20. § (6) bekezdésében az "(5) bekezdés szerinti" szövegrész.

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

13. § (1) E rendelet 1. alcíme

a) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet, valamint

b) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 2. alcíme a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet 3. alcíme

a) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék