425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet] 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az országos főállatorvos legkésőbb az engedélyezéstől számított hat hónapon belül közzététel céljából megküldi az Európai Bizottságnak a nem szakmai jellegű összefoglalókat és azok módosításait."

2. § (1) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NÉBIH gyűjti és összesíti a 3. § (1) bekezdése, a 33. §, a 38. §, a 42. §, a 45. §, a 46. §, a 49. § és a 2010/63/EU irányelv 46. cikke szerinti adatokat. Az országos főállatorvos az összesített adatokról 5 évente elektronikus úton tájékoztatja az Európai Bizottságot az általa meghatározott formátumban. A NÉBIH ezzel egyidejűleg elektronikus úton közzéteszi az Európai Bizottságnak megküldött adatokat."

(2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználó minden év február 28-ig megküldi - a NÉBIH honlapján közzétett táblázatok szerint -az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságnak az állatok kísérletekben történt felhasználására vonatkozó előző évi statisztikai adatokat, köztük az alkalmazott kísérletek tényleges súlyosságára és a felhasznált főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat is, valamint a kizárólag szerveik vagy szöveteik felhasználása céljából leölt állatok számára vonatkozó adatokat. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság az információkat összesíti, és minden év április 15-ig a NÉBIH-nek megküldi. Az országos főállatorvos minden év november 10-ig elektronikus úton benyújtja a statisztikai információikat az Európai Bizottságnak, az általa meghatározott nem összefoglaló formátumban. Ezzel egyidejűleg a NÉBIH az összesített adatokat közzéteszi a honlapján."

3. § A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:

"56/A. § Az országos főállatorvos az 51. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást első alkalommal 2023. november 10-ig küldi meg az Európai Bizottságnak."

4. § A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. § (1) Ez a rendelet a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. § A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg lép.

2. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 8/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/C. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket

a) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi,

b) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint

c) a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi

feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság

a) hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter,

b) klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter

gyakorolja.

(3) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés szerinti esetben a miniszter, a (6) bekezdés szerinti esetben a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.

(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter gyakorolja.

(5) Ha az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a (4) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely

a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter,

b) klímavédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az energiapolitikáért felelős miniszter,

c) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízgazdálkodásért felelős miniszter,

d) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízvédelemért felelős miniszter véleményét.

(6) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az országos környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter.

(7) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe."

7. § A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében a "fővárosban a főjegyző" szövegrész helyébe a "fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főjegyző" szöveg,

b) 28. § (1) bekezdésében az "A területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon" szövegrész helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 32. § nyitó szövegrészében a "27. § szerinti" szövegrész helyébe a "szakhatóságként kijelölt" szöveg,

d) 1. melléklet II. pontja címében a "működési köre" szövegrész helyébe a "működési területe" szöveg,

e) 1. melléklet II. pont 1-10. alpontjában a "Működési köre" szövegrész helyébe a "Működési területe" szöveg,

f) 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az "és ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek, a honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal kapcsolatos kármentesítési ügyek kivételével" szövegrész helyébe a " , valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) IV. Fejezet címében az "ÉS A SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE" szövegrész,

b) 9. alcíme,

c) 10. alcíme,

d) 11. és 12. alcím címében az "és a közreműködő szakhatóságok kijelölése, szakértő igénybevétele" szövegrész,

e) 28. § (3) bekezdése,

f) 29. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében az "elsőfokon" szövegrész,

g) 29. § (3) bekezdése,

h) 30. § (3) bekezdése,

i) 31. § (3) bekezdése,

j) 33. § (3) bekezdése,

k) 5. melléklet I. táblázat címében, 6. melléklet I. táblázat címében, 8. melléklet I. táblázat címében és 9. melléklet I. táblázat címében a " , kirendelendő szakértők" szövegrész,

l) 5. melléklet II. táblázata,

m) 6. melléklet II. táblázata,

n) 7. melléklet II. táblázata,

o) 8. melléklet II. táblázata,

p) 9. melléklet II. táblázata.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH)

"d) az Éltv. 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/A. § (3) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében, 18. § (5a) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 22. § (3) és (4) bekezdésében, 23. § (5) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés e) pontjában, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés c), d), n)-r), t)-w) pontjában, 32. § (2) bekezdés d) pontjában, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 33. § a) pontjában, 34. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (3) bekezdés b) pontjában, 35. § (4) bekezdés d)-f) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében, 35. § (7) bekezdésében a 14/B. § ellenőrzése vonatkozásában, 35/A. §-ában, 37. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés 9., 13., 14. pontjában, az engedélyezett állatgyógyászati termékek vonatkozásában a 15. pontjában, 18., 20. és 23. pontjában, 26. pont c)-f) és h) alpontjában, 27. és 29. pontjában, 38. § (5)-(8) bekezdésében, 38/A. § (1), (3), (4)-(4b), (6)-(11a) bekezdésében, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) bekezdésében, 38/G. § (1) bekezdésében, 40. § (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 57. § x) pontjában, 63. § (1) bekezdés e) pontjában, 63/A. §-ában, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekezdésében,"

(foglaltak tekintetében.)

10. § (1) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Éltv.)

"a) 4. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 33. § d) pontjában, 35. § (3) bekezdés a) és c)-f) pontjában, 35. § (7) bekezdésében az 1169/2011/EU rendeletben foglaltak ellenőrzése vonatkozásában, 38/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 38/C. § (1) bekezdésében, 44. § (1), (2)-(6a), (8) és (9) bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. § a)-u) és y) pontjában, 58. §-ában, 58/A. § (1)-(4), (6) és (7) bekezdésében, 59. § (6) bekezdésében, 59/A. § (1) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, 64. § (7) bekezdésében, 72. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, b) 34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, a közcélú igénybevétel kivételével a 34. § (3) bekezdés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében, 61. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Éltv.)

"d) 23/A. §-ában, 27. § (5) bekezdésében az elismert tanúsító szervezet hiányában a tanúsítvány kiadása tekintetében, 38. § (3) bekezdésében, 57. § v) és w) pontjában foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,"

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(3) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b), f), g) pontjában, h) pontjában az ellenőrzés tekintetében és i) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés a) pontjában a harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, b) és c) pontjában, 36. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés 11., 24. és 28. pontjában, 51. § (3) bekezdés a)-d), h)-k) és m)-p) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(4) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a MÁOK tv. 21. § (2a) bekezdésében és 22. § (3a) bekezdésében meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

11. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Az Éltv.

a) 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés f) pontjában, 38. § (1) bekezdés 15. pontjában az engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint 38. § (1) bekezdés 19. pontjában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró,

b) 33. § e) pontjában a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

12. § Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 159. § (17) bekezdésével megállapított 18. § (3a) bekezdése;

b) 159. § (22) bekezdésével megállapított 20. § (1) bekezdés e) és f) pontja.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék