2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A gazdaság- és társadalomtudományi képzési terület, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2)[2] Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[3] Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)[4]

2. §[5]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[6] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)[7] Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[8]

3/A. §[9] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben az állam tulajdonában álló 2. melléklet szerinti részesedést és a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti üzletrészt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. üzleti év után járó osztalékra jogosult.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3/B. §[10] A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3/C. §[11] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében -

a) az államnak

aa) a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és

ab) a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságban a tulajdonában álló, 3. melléklet szerinti társasági részesedését, valamint

b) az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 3. melléklet szerinti üzletrészt

[e § alkalmazásában az a) és b) pont a továbbiakban együtt: társasági részesedés] ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott, (1) bekezdés szerinti társasági részesedést elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adást 2022. december 30. napjáig kell teljesíteni.

3/D. §[12] (1) A 3/C. § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott társasági részesedésnek az Alapítvány tulajdonába adása 3/C. § (3) bekezdése szerinti határidejét megelőzően az érintett gazdasági társaságokkal tulajdonosi ügyletként létrehozott támogatási jogviszony a társasági részesedés tulajdonosa változását követően is fennmarad azzal, hogy a támogatást nyújtó fejezetet irányító szerv a tulajdonos személyében beállt változást követő hatvan napon belül gondoskodik a támogatási jogviszony olyan irányú módosításáról, hogy az megfeleljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49/B. § (2) bekezdése szerinti ágazati támogatási jogviszonynak.

(2) Alapítói vagyonjuttatásként biztosítani kell az Alapítvány részére az Alapítvány céljainak megvalósításához, közfeladatának ellátásához szükséges további pénzügyi forrásokat, figyelemmel a 3/C. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatásra.

3/E. §[13] A 3/C. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter jár el, aki 2022. december 20. napjától a 3/C. § szerinti társasági részesedés felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3/F. §[14]

3/G. §[15] A KEKVA tv. 12. § (3) bekezdése szerinti felelős gazdálkodás keretei között az Alapítvány jogosult az e törvény alapján tulajdonába került társasági részesedéseket a kizárólagos tulajdonába vagy kizárólagos befolyása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonába adni, kizárólag az ilyen célból történő elidegenítés esetén a KEKVA tv. 12. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

3/H. §[16] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 4. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(2) A 4. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlanokat - az e §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) Ha a 4. mellékletben szereplő ingatlan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földterület, akkor a tulajdonosi joggyakorló a tulajdonátruházási szerződés megkötését megelőzően gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásban kivett területként történő átminősítése iránt.

3/I. §[17] A 4. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.

3/J. §[18] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása, továbbá ehhez kapcsolódóan a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ZalaZONE Zrt.) részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő tulajdonátruházás érdekében - az 5. mellékletben meghatározott ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek azzal, hogy az Alapítvány az 5. mellékletben meghatározott ingatlanokat a ZalaZONE Zrt. részére, a társasági részesedésének megszerzését követő 60 napon belül tőkeemeléssel tulajdonba adja.

3/K. §[19] Az 5. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1)[20] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

4/A. §[21] (1)[22] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, Győr belterület 3899/4, Vitnyéd külterület 0325/5 és 0325/8 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanokat az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok elősegítése érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2)[23] Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány terhekkel és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3)[24] Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a vagyonkezelő központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

4/B. §[25] (1) A 4/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg az Egyetemmel.

(2) A 4/A. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

5. § (1)[26] A 4. § és 4/A. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2)[27] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant, - a 4. §-ban és 4/A. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, akkor az átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3)[28] A 4. § és 4/A. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5/A. §[29] Az Egyetem az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. és 60. sorában meghatározott ingatlanon a Kiskúti Védelmi Központot érintő fejlesztések befejezéséig az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak térítésmentes használati jogot biztosít, amelynek feltételeit az Egyetem és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megállapodással kötelesek rendezni.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § A 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §[30]

9. §[31]

10. §[32] A 3/A. §, a 3/C. §, a 3/D. §, az 5. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 6a., 59-61. sora, a 2. és a 3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §[33] A 3/G. §, a 3/H. §, a 3/J. §, a 4/A. §, az 1. melléklet 63-65. sora, a 4. és az 5. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

1. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

[34]
ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI
HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BALATONALMÁDI35471/1kivett hétvégi ház és udvar
3.BALATONUDVARI9471/1kivett beépítetlen terület
4.BALATONUDVARI9501/1kivett üdülőépület, udvar
5.GYŐR2583/11/3kivett középiskola
6.GYŐR2672/1141/1kivett lakóház
6a.GYŐR3899/31/1kivett kórház
7.GYŐR4651/31/1kivett szálloda és udvar
8.GYŐR63831/1kivett beépített terület
9.GYŐR6383/A1/1egyéb épület
10.GYŐR6383/D1/1földhasználati jog alapján létesült épület,
szálloda
11.GYŐR6385/61/1kivett lakóház
12.GYŐR65001/1kivett egyetem
13.GYŐR65281/1kivett gazdasági épület, udvar
14.GYŐR66261/1kivett általános iskola
15.GYŐR66331/1kivett óvoda
16.GYŐR66361/1kivett általános iskola
17.GYŐR66851/1kivett középiskola
18.GYŐR8486/31/1kivett közforgalom számára megnyitott
magánút
19.GYŐR8486/51/1kivett beépítetlen terület
20.GYŐR8486/71/1kivett iparterület
21.GYŐR8486/91/1kivett iparterület
22.GYŐR8486/111/1kivett közforgalom számára megnyitott
magánút
23.GYŐR8486/121/1kivett közforgalom számára megnyitott
magánút
24.GYŐR8486/131/1kivett beépítetlen terület
25.GYŐR8486/141/1kivett beépítetlen terület
26.GYŐR8486/151/1kivett közforgalom számára megnyitott
magánút
27.GYŐR8486/161/1kivett beépítetlen terület
28.GYŐR8486/171/1kivett közforgalom számára megnyitott
magánút
29.GYŐR8486/181/1kivett közforgalom számára megnyitott
magánút
30.GYŐR85011/1kivett beépítetlen terület
31.GYŐR86981/1kivett gazdasági épület, udvar
32.GYŐR102161/1kivett 3 épület és udvar
33.GYŐR10622/91/1kivett egyetem
34.GYŐR10622/9/D1/1egyéb épület tanulmányi épület
35.GYŐR106632330/3752kivett beépítetlen terület
36.GYŐR107211/1kivett szálloda
37.GYŐR107221/1kivett beépítetlen terület
38.GYŐR116871/1kivett beépítetlen terület
39.GYŐR116901/1kivett beépítetlen terület
40.GYŐR116911/1kivett sporttelep
41.GYŐR116921/1kivett beépítetlen terület
42.GYŐR117991/1kivett beépítetlen terület
43.MOSONMAGYARÓVÁR1151/1kivett oktatási intézmény
44.MOSONMAGYARÓVÁR312/11/1kivett vár és erődrendszer
45.MOSONMAGYARÓVÁR312/21/1kivett vár és erődrendszer
46.MOSONMAGYARÓVÁR313/101/1kivett egyetem
47.MOSONMAGYARÓVÁR739/31/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
48.MOSONMAGYARÓVÁR748/221/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
49.MOSONMAGYARÓVÁR1046/21/1kivett sporttelep
50.MOSONMAGYARÓVÁR10611/1kivett árok
51.MOSONMAGYARÓVÁR1062/221/1kivett út
52.MOSONMAGYARÓVÁR1062/271/1kivett kollégium
53.MOSONMAGYARÓVÁR1076/141/1kivett beépítetlen terület
54.MOSONMAGYARÓVÁR1106/51/1kivett üdülőépület, udvar
55.MOSONMAGYARÓVÁR12341/1kivett egyetem-bemutató központ
56.MOSONMAGYARÓVÁR12361/1kivett közforgalom elől elzárt magánút és
gazdasági épület
57.MOSONMAGYARÓVÁR12371/1kivett gazdasági épület, udvar
58.MOSONMAGYARÓVÁR1358/31/1kivett egyetem
59.GYŐR85081/1kivett gazdasági épület, udvar
60.GYŐR8509/11/1kivett beépítetlen terület
61.GYŐR10140/31/1kivett beépítetlen terület
62.RAJKA0241/51/1kivett egyéb épület és udvar
63GYŐR3899/41/1kivett kórház
64VITNYÉD0325/51/1kivett gazdasági épület, udvar
65VITNYÉD0325/81/1kivett gazdasági épület, udvar

2. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez[35]

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

[36]
AB
1.Gazdasági társaság
megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés/üzletrész megjelölése
2.RÁBA Járműipari Holding Nyrt.20%
3.GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft.15,2%

3. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez[37]

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

AB
1Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló
társasági részesedés megjelölése
2Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság100%
3HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
100%
4TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban
100%

4. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez[38]

Az Alapítvány részére átadásra kerülő ingatlanok

ABCD
1TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMTULAJDONI HÁNYADMEGNEVEZÉS
2PÉR052/21/2kivett repülőtér

5. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez[39]

Az Alapítvány részére átadásra kerülő ingatlanok a ZalaZONE Zrt. tőkeemelése érdekében

ABCD
1TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMTULAJDONI HÁNYADMEGNEVEZÉS
2ZALAEGERSZEGkülterület 0829/151/1kivett beruházási célterület
3EGERVÁRkülterület 020301/1kivett beruházási célterület

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2023. évi LXXXVII. törvény 37. §-a. Hatályos 2023.12.28.

[3] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 59. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 63. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 63. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[6] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 62. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[7] Módosította a 2021. évi LIII. törvény 57. § a) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 63. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[9] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 160. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[10] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 161. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[11] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 82. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[12] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 83. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[13] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 84. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[14] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 86. §-a. Hatályos a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon. Hatálybalépésének naptári napját a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

[15] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 73. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[16] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 74. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[17] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 75. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[18] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 36. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.12.21.

[19] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.12.21.

[20] Módosította a 2021. évi LIII. törvény 57. § b) pontja. Hatályos 2021.05.28.

[21] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 76. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[22] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § a) pontja. Hatályos 2023.12.21.

[23] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § b) pontja. Hatályos 2023.12.21.

[24] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § c) pontja. Hatályos 2023.12.21.

[25] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 77. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[26] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 80. § a) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[27] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 80. § b) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[28] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 80. § c) pontja. Hatályos 2023.06.29.

[29] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 162. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[30] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 64. §-a alapján.

[31] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 64. §-a alapján.

[32] Megállapította a 2022. évi LIX. törvény 87. §-a. Hatályos 2022.12.20.

[33] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § d) pontja. Hatályos 2023.12.21.

[34] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 79. § (1) bekezdése (lásd: 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.07.01.

[35] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 163. § (2) bekezdése (lásd 9. melléklet). Hatályos 2021.06.29.

[36] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 42. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[37] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 89. § (1) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2022.12.20.

[38] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 79. § (2) bekezdése (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2023.06.29.

[39] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 37. §-a. Hatályos 2023.12.21.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére