2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A Szegedi Tudományegyetem régiós szerepének erősítése és stratégiai céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)[2] Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[3]

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1)[5] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4)[6] Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg, azzal a kivétellel, hogy az 1. melléklet 6. pontja szerinti ingatlan szovjet katonai bázisként történt használata időszakában bekövetkezett környezeti károk mentesítése, valamint az ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése a magyar állam kötelezettsége.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1)[7] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása, valamint a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni annak kötelezettségével, hogy a tulajdonba adást követő hat hónapon belül az Egyetem a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot megszünteti azzal, hogy a feladatait az Egyetem látja el. Az Egyetem első alkalommal a 2021. üzleti év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az Egyetem kérelmére a cégbíróság végelszámolás lefolytatása nélkül törli a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot a cégjegyzékből. A törlés iránti kérelmet az Egyetem a jogutód nélküli megszüntetésre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. december 20. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) A KEKVA tv. 13. § (1) és (8) bekezdése alapján az Egyetem KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladata ellátását és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a Szeged, II. kerület 11634 és 11637 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanokon az Egyetem javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg a (4) bekezdés szerinti ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az Egyetem tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az Egyetem gondoskodik az általa vagy a tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.

6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6/A. §[8] A KEKVA tv. 12. § (7) bekezdésére tekintettel, az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza és a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (a továbbiakban együtt: Kórház) fenntartói jogát az Egyetem tulajdonába kell adni.

6/B. §[9] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. melléklet 82-94. sorában szereplő helyrajzi számú ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek - ideértve a rendelkezésre álló, és a Kórház vagyonkezelésében, valamint a Hódmezővásárhely 12540/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát - az általános jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

6/C. §[10] A Kórház költségvetési szervi jogállása a 6/A. § szerinti átadással egyidejűleg megszűnik, és az Egyetem klinikai központja részeként működik tovább. A Kórház általános jogutóda az Egyetem.

6/D. §[11] A 6/B. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést a tulajdonosi joggyakorló és a Kórház köti meg az Egyetemmel.

6/E. §[12] A 6/B. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

6/F. §[13] A Kórház európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Kórház jogutódja az Egyetem. A projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

6/G. §[14] (1) A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel összhangban az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, 2. melléklet 95. sorában szereplő ingatlant az állam tulajdonszerzését követően ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem használatában levő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak, valamint vagyoni értékű jogok az Egyetem tulajdonába kerülnek.

6/H. §[15] A 6/G. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

7. §[16] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - a 6. §-ban, a 6/A. §-ban, a 6/B. § (1) és (2) bekezdésében, a 6/C. és a 6/D. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

8. § (1) A 3. melléklet szerinti ingatlan és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó ingóságok az Egyetem - KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott - közfeladatai ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(3) Az MNV Zrt. és az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ELI-HU NKft.) között fennálló vagyonkezelési szerződés - külön elszámolás, a folyamatban lévő beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül - megszűnik, azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és az ELI-HU NKft. a vagyonkezeléssel érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység - ideértve a vagyonelemek hasznosítását is - közfeladatnak minősül.

(5) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem - a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül - a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(7) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont - az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén - nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

9. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - az ELI-HU NKft. állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az ELI-HU NKft. tekintetében 2021. augusztus 1. napjától a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

9/A. §[17] Az Alapítvány kezdeményezésére, az általa végzett közfeladat-ellátás hatékonyságának növelése érdekében meghozott alapítványi döntés esetén az állam nevében az MNV Zrt. gondoskodik a 3. melléklet szerinti ingatlan és a funkcionálisan hozzá kapcsolódó állami tulajdonú ingóságok 30 napon belül az ELI-HU Nkft. részére történő vagyonkezelésébe adásáról. Ezzel egyidejűleg az Egyetem vagyonkezelői joga megszűnik. A 8. § (4)-(7) bekezdésében foglalt kötelezettségeket e vagyonelemeknek az e § szerinti átadása tekintetében az ELI-HU Nkft.-re is alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[18] Az 1. § (4) bekezdése, a 2-4. §, a 6-9. §, a 12. § és az 1-3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2021. december 20-án lép hatályba.

10/A. §[19] Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel megállapított 6/A-6/F. § szerinti jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott - egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. július 1-jei hatállyal - ideértve a határozott idejű jogviszonyt is - a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

11. §[20] Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (4)-(5) bekezdése, a 6. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6/A. §, a 6/B. §, a 6/G. §, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 9/A. §, a 12. §, valamint az 1-4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

12. §[21]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

[22]
ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BALATONBOGLÁR14991/1kivett üdülőépület, udvar
3.BALATONBOGLÁR15091/1kivett üdülőépület, udvar
4.FONYÓD82551/1kivett üdülőépület, udvar
5.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY127731/1kivett középiskola
6.SZEGED II. KERÜLET01392/291/1kivett beépítetlen terület
7.SZEGED II. KERÜLET01392/301/1kivett közforgalom számára
megnyitott magánút
8.SZEGED II. KERÜLET01392/311/1kivett közforgalom számára
megnyitott magánút
9.SZEGED II. KERÜLET01392/321/1kivett beépítetlen terület
10.SZEGED III. KERÜLET022161/1kivett épület, udvar, út
11.SZEGED I. KERÜLET240/21/1kivett udvar és középület
12.SZEGED I. KERÜLET422/A/11/1lakás
13.SZEGED I. KERÜLET422/A/51/1garázs
14.SZEGED I. KERÜLET1594/81/1kivett lakóház, udvar
15.SZEGED I. KERÜLET2289/85/A1/1üdülőépület
16.SZEGED I. KERÜLET2289/90/A1/1üdülőépület
17.SZEGED I. KERÜLET2582/A/191/1lakás
18.SZEGED I. KERÜLET2671/1/A/41/1lakás
19.SZEGED I. KERÜLET3581/A/101/1lakás
20.SZEGED I. KERÜLET3641/A/181/1lakás
21.SZEGED I. KERÜLET4046/22/A/121/1lakás
22.SZEGED I. KERÜLET4087/A/51/1lakás
23.SZEGED I. KERÜLET41281/1kivett lakóház, udvar
24.SZEGED III. KERÜLET5500/31/1kivett üdülőépület, udvar
25.SZEGED II. KERÜLET11643/17/A/81/1lakás
26.SZEGED II. KERÜLET12157/A/181/1lakás
27.SZEGED II. KERÜLET12157/A/231/1garázs
28.SZEGED II. KERÜLET12367/A/21/1lakás
29.SZEGED II. KERÜLET12367/A/31/1lakás
30.SZEGED II. KERÜLET12367/A/41/1lakás
31.SZEGED II. KERÜLET12367/A/51/1lakás
32.SZEGED II. KERÜLET12367/A/61/1lakás
33.SZEGED II. KERÜLET12367/A/91/1lakás
34.SZEGED II. KERÜLET12367/A/101/1lakás
35.SZEGED II. KERÜLET12367/A/131/1lakás
36.SZEGED II. KERÜLET12367/A/151/1lakás
37.SZEGED II. KERÜLET12367/A/161/1lakás
38.SZEGED II. KERÜLET12367/A/181/1lakás
39.SZEGED II. KERÜLET12367/A/201/1lakás
40.SZEGED II. KERÜLET12404/14508/769kivett lakóház
41.SZEGED II. KERÜLET16297/10/A/211/1lakás
42.SZEGED III. KERÜLET21013/91/1kivett telephely
43.SZEGED III. KERÜLET25528/21/1épület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BAJA72151/1kivett csillagvizsgáló, meteorológiai
épület, hidrogéntároló épület és
udvar
3.DOMASZÉK045/231/1kivett telephely
4.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY127741/1kivett épület, udvar
5.SZEGED II. KERÜLET01392/31/1kivett beépítetlen terület
6.SZEGED II. KERÜLET01392/41/1kivett beépítetlen terület
7.SZEGED II. KERÜLET01392/61/1kivett 5 épület, udvar és park és
kerékpártároló
8.SZEGED II. KERÜLET01392/171/1kivett beépítetlen terület
9.SZEGED II. KERÜLET01392/231/1kivett beépítetlen terület
10.SZEGED II. KERÜLET01392/241/1kivett közút
11.SZEGED II. KERÜLET01392/261/1kivett közút
12.SZEGED II. KERÜLET01392/271/1kivett épület, udvar park
13.SZEGED II. KERÜLET01392/281/1kivett beépítetlen terület
14.SZEGED I. KERÜLET2331/1kivett kollégium, nőgyógyászati
orvosi rendelő, tanterem
15.SZEGED I. KERÜLET2371/1kivett sporttelep
16.SZEGED I. KERÜLET240/11/1kivett udvar és 2 kollégium
17.SZEGED I. KERÜLET2781/1kivett oktatási intézmény és
kollégium
18.SZEGED I. KERÜLET4931/1kivett lakóház,udvar
19.SZEGED I. KERÜLET17321/1kivett kutató és oktató épület
20.SZEGED I. KERÜLET21061/1kivett arborétum
21.SZEGED I. KERÜLET21081/1kivett arborétum
22.SZEGED I. KERÜLET21091/1kivett csatorna
23.SZEGED I. KERÜLET21101/1kivett arborétum
24.SZEGED I. KERÜLET2136/11/1kivett arborétum
25.SZEGED I. KERÜLET29841130/5189kivett irodaház, fedett-nyitott
gépkocsitároló, udvar
26.SZEGED I. KERÜLET31001/1kivett lakóház, udvar
27.SZEGED I. KERÜLET3185720/1955kivett oktatási intézmény
28.SZEGED I. KERÜLET33731/1kivett lakóház, udvar
29.SZEGED I. KERÜLET34351/1kivett iskola
30.SZEGED I. KERÜLET34379182/10000kivett irodaház
31.SZEGED I. KERÜLET34811/1kivett beépítetlen terület
32.SZEGED I. KERÜLET34821/1kivett lakóház, udvar
33.SZEGED I. KERÜLET34861/1kivett egyetem
34.SZEGED I. KERÜLET34871/1kivett tanulmányi és információs
központ
35.SZEGED I. KERÜLET34981/1kivett lakóház, udvar
36.SZEGED I. KERÜLET35061/1kivett kollégium
37.SZEGED I. KERÜLET3507/11/1kivett középiskola
38.SZEGED I. KERÜLET35111/1kivett általános iskola
39.SZEGED I. KERÜLET35681/1kivett óvoda
40.SZEGED I. KERÜLET36931/1kivett épület és udvar
41.SZEGED I. KERÜLET37001/1kivett lakóház, udvar
42.SZEGED I. KERÜLET37131/1kivett egyetem
43.SZEGED I. KERÜLET37151/1kivett épület, udvar, felsőfokú
oktatási egység
44.SZEGED I. KERÜLET37161/1kivett kollégium
45.SZEGED I. KERÜLET37171/1kivett kórház
46.SZEGED I. KERÜLET37191/1kivett irodaház
47.SZEGED I. KERÜLET37241/1kivett kórház
48.SZEGED I. KERÜLET3728/11/1kivett épület
49.SZEGED I. KERÜLET3728/31/1kivett épület
50.SZEGED I. KERÜLET3728/61/1kivett épület
51.SZEGED I. KERÜLET37291/1kivett kórház
52.SZEGED I. KERÜLET3737/31/1kivett kollégium
53.SZEGED I. KERÜLET37541/1kivett kórház
54.SZEGED I. KERÜLET37621/1kivett egyetem és udvar
[23]
55.SZEGED I. KERÜLET37691/1kivett kutatóintézet
56.SZEGED I. KERÜLET37701/1kivett lakóház, udvar
57.SZEGED I. KERÜLET37711/1kivett kutatóintézet
58.SZEGED I. KERÜLET37721/1kivett egyetem
59.SZEGED I. KERÜLET389588/200kivett üzem
60.SZEGED I. KERÜLET39111/1kivett egyetem
61.SZEGED I. KERÜLET3956/2951/1362kivett irodaház
62.SZEGED II. KERÜLET108741/1kivett általános iskola
63.SZEGED II. KERÜLET116331/1kivett beépítetlen terület
64.SZEGED II. KERÜLET116391/1kivett gimnázium
65.SZEGED II. KERÜLET122991/1kivett oktatási centrum, udvar
66.SZEGED III. KERÜLET20277/11/1kivett szálloda
67.SZEGED III. KERÜLET20294/11/1kivett klinika és udvar
68.SZEGED III. KERÜLET20294/21/1kivett beépítetlen terület
69.SZEGED III. KERÜLET20323/11/1kivett épület, udvar, park és
adótorony
70.SZEGED III. KERÜLET203531/1kivett sporttelep
71.SZEGED III. KERÜLET251871/1kivett felsőoktatási épület
72.SZEGED III. KERÜLET25192/11/1kivett üzem
73.SZEGED III. KERÜLET25192/21/1kivett üzem
74.SZEGED III. KERÜLET25528/11/1kivett épület
75.SZEGED III. KERÜLET25542/A38/100egyéb épület pszichiátria
76.SZEGED III. KERÜLET25562/61/1kivett épület, udvar
77.SZEGED III. KERÜLET256001/1kivett egyetem
78.SZEGED III. KERÜLET256071/1kivett egyetem, út
79.SZEGED III. KERÜLET25851/51/1kivett szálloda
80.SZEGED III. KERÜLET26013/11/1kivett beépítetlen terület
81.SZEGED III. KERÜLET261221/1kivett beépítetlen terület
82.DESZK6851/1kivett szanatórium
83.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY12540/11/1kivett egészségház
84.SZEGED30901/1kivett kutatóintézet
85.SZENTES8344/21/1kivett kórház
86.SZENTES8344/2/A1/1egyéb épület
87.SZENTES8344/31/1kivett orvosi rendelő
88.SZENTES8344/51/1kivett kórház
89.SZENTES8344/61/1kivett kórház
90.SZENTES107/11/1kivett fürdő
91.SZENTES186/11/1kivett kórház
92.SZENTES186/21/1kivett kórház
93.SZENTES186/2/A1/1egyéb épület
94.SZENTES1147/6/A/251/1lakás
95SZEGED III. KERÜLET20306/11/1kivett gazdasági épület udvar
és vasút

3. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

[24]
ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.SZEGED II. KERÜLET01392/21/1kivett közforgalom számára
megnyitott magánút
3.SZEGED II. KERÜLET01392/331/1kivett közforgalom számára
megnyitott magánút
4.SZEGED II. KERÜLET01392/191/1kivett beruházási terület
5.SZEGED II. KERÜLET01392/201/1kivett beépítetlen terület
6.SZEGED II. KERÜLET01392/211/1kivett közforgalom számára
megnyitott magánút
7SZEGED II. KERÜLET01392/341/1kivett közforgalom számára
megnyitott magánút

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2022. évi IV. törvény 230. §-a. Hatályos 2022.05.25.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 12. §-a. Hatálytalan 2021.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 12. §-a. Hatálytalan 2021.08.01.

[5] Hatálybalépését megelőzően módosította a 2021. évi CI. törvény 213. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[6] Megállapította a 2021. évi CXLVII. törvény 65. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[7] Megállapította a 2021. évi CXLVII. törvény 66. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[8] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 111. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[9] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 111. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[10] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 111. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[11] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 111. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[12] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 111. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[13] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 111. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[14] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 89. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[15] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 90. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[16] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 113. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[17] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 102. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[18] Módosította a 2021. évi CI. törvény 214. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[19] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 112. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[20] Módosította továbbá a 2023. évi XLI. törvény 94. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 67. § a)-b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[23] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 93. § (1) bekezdése (lásd: 8. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.07.01.

[24] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 93. § (2) bekezdése (lásd: 9. melléklet 1. pont), valamint a 94. § c) pontja. Hatályos 2023.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére