791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az I. Mobilitási Csomag egyes jogszabályainak jogharmonizációjával összefüggő módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"i) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

(2) Az R1. 16. § (9) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

2. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1. 2. § nyitó szövegrészében az "A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan" szövegrész helyébe az "A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan" szöveg lép.

2. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jó hírnév követelménye a jó hírnévre alkalmasságot megszüntető cselekmény [1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1071/2009/EK rendelet) 6. cikk, (EU) 2016/403 bizottsági rendelet I. Melléklet] elkövetését megállapító határozat véglegessé válását, valamint a jó hírnévre alkalmasságot megszüntető esemény bekövetkezését követő egy év leteltét követően a 10. §-ban meghatározott eredményes írásbeli és szóbeli vizsga teljesítéséig nem teljesül."

5. § Az R2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § Az 1071/2009/EK, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott, a tagállamot terhelő jelentéstételi, tájékoztatási és a tagállamok illetékes hatóságai közötti igazgatási együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget - mint nemzeti kapcsolattartó - a közlekedési hatóság teljesíti. A közlekedési hatóság a kötelezettség teljesítéséről - a jelentés vagy a tájékoztatás másolatának megküldésével - egyidejűleg tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert."

6. § Az R2. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Valamely tagállamban székhellyel rendelkező, fuvarozást végző gazdálkodó szervezetnek bármely megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel Magyarország területén, kombinált szállítási műveletek részét képező

a) kezdeti,

b) végső, valamint

c) kezdeti és végső

közúti szállítási szakaszon végzett tevékenységére az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkét kell alkalmazni."

7. § Az R2. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott tehergépjárműnek Magyarország területén, kombinált szállítási műveletek részét képező

a) kezdeti,

b) végső, valamint

c) kezdeti és végső

közúti szállítási szakaszon végzett tevékenysége kabotázsnak minősül."

8. § Az R2. 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkező, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet részére, annak kérelmére a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre közúti árutovábbítási engedélyt és árutovábbítási közösségi engedélyt ad ki."

9. § Az R2. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)

"a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 613/2012/EU bizottsági rendelet és az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

10. § (1) Az R2. 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés a) pontjában, 19. § (1) bekezdésében, 22/A. §-ában és 25. § (1) bekezdésében a "3,5 tonnát" szövegrész helyébe a "2,5 tonnát" szöveg lép.

(2) Az R2. 25. § (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdéseiben" szövegrész helyébe a "(2)-(5) bekezdésében" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése.

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

12. § A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a a következő l)-n) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"l) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK határozat végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelve 8. cikkében meghatározott feladatok ellátására,

m) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020. július 15-i 2020/1057 irányelve 1. cikk (14) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására,

n) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK rendelete 18. cikk (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására."

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § és a 14. § (1) bekezdése 2022. február 2-án lép hatályba.

(3) Az 1-3. §, a 4. §, az 5. §, a 6. §, a 7. §, a 9. §, a 10. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2022. február 21-én lép hatályba.

(4) A 10. § (1) bekezdése és a 11. § 2022. május 21-én lép hatályba.

14. § (1) Ez a rendelet a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 15-19. sorral egészül ki:

[Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság
foka (RSJ =
rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ =
nagyon súlyos
jogsértés, SJ =
súlyos jogsértés
EJ = enyhébb
jogsértés)
A bírság
összege,
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető]
15.A 2. § a)-e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt
előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése
SJ400 000feladó, megbízó
16.A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot
benyújtani
NSJ300 000szállító
17.A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési
nyilatkozatot
NSJ200 000szállító
18.A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez
szükséges információkat a közúti ellenőrzés során
NSJ200 000járművezető
19.Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon
jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet
végét követő négy napon belül
NSJ300 000szállító

Tartalomjegyzék