Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

14/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 7/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2021. január 1-jétől benyújtott igénylések alapján a legkésőbb 2022. június 30. napjáig hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, 2. § (8) bekezdése szerinti kamattámogatás, kezességi díjtámogatás, valamint a 2. § (8d) bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatás és kezelési költség támogatás, a 2. § (8d) bekezdés b) pontja szerinti kezességi díjtámogatás és a 2. § (8d) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás - figyelemmel a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra - átmeneti támogatásként is igényelhető."

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/D. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatályossá válására vonatkozó banki adatszolgáltatást követő öt munkanapon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás és a kezességi díjtámogatás mértékéről, valamint a kezesség tényleges támogatástartalmáról, amely alapján a Kincstár elvégzi a (7) bekezdés szerinti zárolás feloldásával és a tényleges támogatástartalom lekötésével összefüggő feladatokat, valamint megküldi a mezőgazdasági vállalkozás részére a kamattámogatásról, a kezelési költség támogatásról és a kezességi díjtámogatásról szóló támogatástartalom-igazolást."

2. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 8/D. §-sal egészül ki:

"8/D. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2022. (III. 30.) AM rendelettel megállapított 2. § (8b) bekezdését, 2. § (8c) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 7/D. § (1), (6) és (8) bekezdését a 2021. december 31-étől nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

3. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet

a) 2. § (8b) és (8c) bekezdésében a "cc) alpontjában foglalt költségtámogatás" szövegrész helyébe a "cc) alpontjában, továbbá a (8d) bekezdés a) és c) pontjában foglalt költségtámogatás" szöveg;

b) 7. § (1) bekezdésében a "támogatással csökkentett kamatot és kezességi díjat" szövegrész helyébe a "támogatással csökkentett kamatot, kezelési költséget és kezességi díjat" szöveg;

c) 7/D. § (6) bekezdésében a "kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás" szövegrész helyébe a "kamattámogatás, a kezelési költség támogatás, a kezességi díjtámogatás" szöveg

lép.

2. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

4. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében a "tárgyévben" szövegrész helyébe a "tárgyévben, illetve tárgyévre" szöveg;

b) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a "tárgyévben" szövegrész helyébe a "tárgyévre" szöveg

lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a mezőgazdasági termelő a birtokon tartási időszak alatt megváltoztatja a kérelmezett állatállomány tartási helyét vagy tenyészetét, azt a változás bekövetkezésétől - tartási hely változtatása esetén az állatállomány átszállításának napjától, tenyészet megváltoztatása esetén az ENAR nyilvántartásban bejegyzett állatmozgás dátumától - számított tizenöt napon belül bejelenti a Kincstár részére. A bejelentést és a támogatási kérelemre vonatkozó egyéb módosítást elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtja be."

6. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási kérelem benyújtása, a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, az adatváltozás bejelentése, a vis maior bejelentés, a kérelem késedelmes benyújtása, a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott, a vélelmezett örökös eljárása, az előzetes ellenőrzés, az elektronikus kapcsolattartás, a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kötelezően elektronikus úton történő benyújtása kapcsán az egységes kérelem rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Az előzetes ellenőrzés szabályait a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcímre nem kell alkalmazni."

7. § Hatályát veszti az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (3a) bekezdése.

4. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

8. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. §-a a következő 20-21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"20. származási dokumentáció: csemetetelepítés során felhasznált szaporítóanyag származási igazolványa;

21. palánta kísérő okmány: a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított, kötelező adattartalommal rendelkező szaporítóanyag-kísérő okmány vagy bármely olyan bizonylat, amely kíséri az árut (különösen: számla, szállítólevél, kísérő jegyzék, növényútlevél)."

9. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egységes kérelem rendelet szabályait kell alkalmazni a támogatási kérelem benyújtása, az adatváltozás bejelentése, a kérelem késedelmes benyújtása, a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása, az előzetes ellenőrzés, az elektronikus kapcsolattartás, valamint a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel tekintetében. Az előzetes ellenőrzés szabályait a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcímre nem kell alkalmazni."

10. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (5d) és (5e) bekezdéssel egészül ki:

"(5d) A támogatás igénybevételének évét megelőző két évben kiállított - az (5) bekezdés a) pont ab) alpontja vagy a c) pont cd) alpontja szerinti - számla fogadható el igazolásként.

(5e) Az (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltaktól eltérően a számlán nem kell feltüntetni

a) a 3. mellékletben felsorolt fajtával nem rendelkező fajok esetében a fajtára vonatkozó adatot,

b) palánták esetében a tételazonosítót."

11. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

"a) a 3. melléklet szerinti zöldségnövényt szántóföldi, üvegházi vagy fóliasátras technológiával termeszti, azzal, hogy

aa) a virágzás kezdetéig megőrzi a 3. mellékletben megjelölt, a virágzás kezdetéig megőrzendő egyes zöldségnövényeket, vagy

ab) a 3. mellékletben megjelölt, a virágzás kezdetéig nem megőrzendő zöldségnövényeket a támogatási kérelem benyújtása - vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása - után még legalább két hétig a területen tartja, és"

12. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, valamint a NÉBIH-hez, továbbá figyelembe veszi]

"b) az ültetvényről készített egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, a telepítés évében a származási dokumentációt, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben tárolt adatokat;"

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséről a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján dönt, amennyiben az általa lefolytatott ellenőrzések alapján a megállapított hasznosítás megegyezik az ügyfél által bejelentett hasznosítással, amennyiben eltér, akkor a Kincstár az általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredménye alapján dönt."

13. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyei kormányhivatal az (I) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, valamint a NÉBIH-hez, továbbá figyelembe veszi]

"b) az ültetvényről készített, egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, a telepítés évében a származási dokumentációt, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben tárolt adatokat;"

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséről a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján dönt, amennyiben az általa lefolytatott ellenőrzések alapján a megállapított hasznosítás megegyezik az ügyfél által bejelentett hasznosítással, amennyiben eltér, akkor a Kincstár az általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredménye alapján dönt."

14. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 7. melléklet szerinti keverék (a továbbiakban: keverék) esetében a telepítés évét követő évben támogatható a keverék összetevőjéből fennmaradó növénykultúra. Támasztónövény alkalmazása esetében keverékként kell igényelni a növénykultúrát, és a keverékekben felhasznált támasztónövények szaporítóanyag beszerzését a mezőgazdasági termelő a 14. § (5) bekezdése szerint igazolja.

(2b) A szálas fehérjenövény termesztés támogatására bejelentett tábla teljes területének felülvetése új telepítésnek minősül."

15. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklet B:21 mezőjében a "Corylus avellana" szövegrész helyébe a "Corylus sp." szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § (1b) bekezdése.

5. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

18. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. állandó kultúra: az állandó gyepterülettől eltérő, a vetésforgón kívül termesztett növénykultúra, amely öt vagy öt évnél több ideig foglalja el a földterületet, és ismétlődően termést hoz, ideértve a faiskolát, a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényt, a fás szárú egyéb ültetvényeket, a spárgát, a Miscanthus nemzetségbe tartozó energianádfajokat, az olasznád- és a szilfiumfajokat mint lágyszárú energianövényeket, valamint a levendula, orvosi zsálya, ligeti zsálya, kerti ruta, mezei cickafark, fehér üröm, kasvirág, évelő édeskömény, kerti kakukkfű, lósóska, szurokfű, orbáncfű, tárkony lágyszárú fajokat;"

19. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 27/G. §-sal egészül ki:

"27/G. § (1) A 2022. igénylési év tekintetében lehetőség van arra, hogy az egységes kérelemben parlagon hagyott területként kerüljenek bejelentésre azon területek, ahol legeltetésre, termelési célból végzett betakarításra vagy művelésre kerül sor. Ezen területeket

a) a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint különböző növénykultúrának,

b) a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint ökológiai jelentőségű parlagon hagyott területnek

kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti területeken növényvédőszer használata engedélyezett."

20. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 28. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől és a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől a környezetbarátabbá válást ösztönző támogatással kapcsolatos egyes feltételeknek a 2022-es igénylési év vonatkozásában történő teljesítése tekintetében való eltérésről szóló, 2022. március 23-i 1875. számú bizottsági végrehajtási határozat"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg)

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

21. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. hasznosítás: a mezőgazdasági földterületen az adott támogatási jogcímre vonatkozó miniszteri rendeletben előírt növénykultúra, növényfaj, növényfajta vagy azok keverékének közvetlen földterület kapcsolattal történő termesztése, vagy a mezőgazdasági földterület pihentetése - figyelemmel az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében, továbbá az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. §-ában foglalt követelményekre -, valamint az 1307/2013. európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti hasznosítás;"

22. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya a következő támogatásokra terjed ki:)

"g) - a 2022. év kivételével - a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet szerinti támogatás."

23. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Az ügyfél által a mobilGAZDA alkalmazáson keresztül benyújtott adatot, megfelelő minőségű képfelvételt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a tényállás tisztázásához bizonyítási eszközként használhatja fel."

24. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Elektronikus kapcsolattartás esetén a jogorvoslati kérelmet az ügyfél a Kincstár honlapján keresztül, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen nyújtja be."

25. § Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 10. § (4) bekezdése.

7. A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet módosítása

26. § A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kincstár a befogadó nyilatkozattal vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel nem rendelkező földterületek, illetve műveletek tekintetében a kérelmező kifizetési kérelmét elutasítja, azzal, hogy az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem legfeljebb a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntés alapján jóváhagyott támogatási összeg erejéig hagyható jóvá a 8/C. § (5) bekezdésében és a 8/D. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel."

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 55/2019. (XII. 10.) AM rendelet módosítása

27. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 55/2019. (XII. 10.) AM rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i (EU) 2020/2220 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

9. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet módosítása

28. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 53/2020. (X. 27.) AM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelem

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan

aa) 2021. május 17. és június 15. között,

ab) az (1a) bekezdésben meghatározott esetben és feltételekkel 2021. november 30. és december 21. között vagy

ac) 2022. május 2. és május 31. között;

b) a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan

ba) 2021. november 30. és december 21. között vagy

bb) 2022. május 2. és május 31. között vagy

bc) 2022. november 15. és december 21. között;

c) a 2022. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan

ca) 2022 november 15. és december 21. között vagy

cb) 2023. április 10. és május 2. között;

d) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőben a 2023. évtől benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi év november 15. és december 21. között elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint."

29. § Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 9. § (1) bekezdésében a "21 millió" szövegrész helyébe a "30 millió" szöveg lép.

10. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet módosítása

30. § Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2021. (V. 5.) AM rendelet] 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"12. végső kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolai tanulók együttesen."

31. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 9. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes jóváhagyási kérelem a következő adatokat és dokumentumokat tartalmazza: a kérelmező nyilatkozata arról, hogy)

"ca) visszafizeti az érintett mennyiségekre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem osztották ki a gyermekeknek, vagy ha azok uniós finanszírozásból nem támogathatók,"

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 9. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes jóváhagyási kérelem a következő adatokat és dokumentumokat tartalmazza: a kérelmező nyilatkozata arról, hogy)

"cd) olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), az adott tanítási vagy nevelési napon jelen lévő tanulók, óvodások számát és a kiosztott termékek kategóriánkénti mennyiségét,"

32. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a fenntartó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) értelmében nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy az e rendeletben előírt pályázati és szerződéskötési eljárás lebonyolítását követően köti meg a szállítási szerződést.

(2b) Amennyiben a fenntartó a Kbt. irányadó rendelkezéseire figyelemmel kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy a szállítási szerződést az e rendeletben foglalt követelményrendszer figyelembevételével köti meg és nyújtja be. Ebben az esetben a jelen rendeletben előírt pályázati eljárásra és szerződéskötésre előírt határidők nem alkalmazandóak, kivétel ez alól a szerződések benyújtására vonatkozóan a 14. § (1) bekezdésében foglalt határidő."

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A több tanévre szóló szállítási szerződéseket a soron következő tanévre vonatkozóan a 13. § (1) bekezdés e), g)-m) és o) pontja szerinti adatok meghatározásának érdekében módosítani kell."

33. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok adatait, és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó termékek körét, amelynek tartalmaznia kell legalább heti egy natúr terméket. E rendelet rendelkezései szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tizenöt napon belül a fenntartó köteles tájékoztatásul megküldeni a miniszternek is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre. A kérelmezőnek az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig kell megküldenie. A kérelmező egy adott nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a fenntartó előír."

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok adatait, és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó termékek körét, amelynek tartalmaznia kell legalább heti egy natúr terméket. A Kbt. vagy az e rendelet rendelkezései szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tizenöt napon belül a fenntartó köteles tájékoztatásul megküldeni a miniszternek is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre. A kérelmezőnek az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig kell megküldenie. A kérelmező egy adott nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a fenntartó előír."

(3) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ajánlatban szereplő termékek ára tekintetében a következő pontrendszert kell alkalmazni:

a) "I/a. teljes/félzsíros tej" esetében a 18. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az "I/a. zsírszegény tej" esetében a 18. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) "I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej" esetében a 18. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az "I/b. zsírszegény ízesített tej" esetében a 18. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont,

c) "I/c. natúr joghurt" és "I/c. natúr kefir" esetében a 18. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 6%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

d) "I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt" esetében a 18. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont,

e) "II. gyümölcsdarabos joghurt" esetében a 18. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1-1 pont, de legfeljebb 5 pont,

f) "III. ömlesztett sajt" esetében a 18. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 6%-onkénti csökkenése esetén 1-1 pont, de legfeljebb 4 pont."

(4) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(10) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontását minden év május 17-éig kell elvégezni, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlevők aláírásukkal látnak el. Ha az ajánlattevő az ajánlatok bontásánál nem tudott megjelenni, a bontási jegyzőkönyvet a fenntartónál megtekintheti. Az e rendelet szerinti bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

(11) A rangsorolás eredményéről a fenntartó a kérelmezőt minden év május 24-éig értesíti. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért kérelmezővel a fenntartó megköti a szállítási szerződést, azzal, hogy a vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben rögzítik. Az e rendelet szerint kialakított rangsort a fenntartó a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg a 4. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton megküldi tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre."

(5) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(10) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontását minden év május 17-éig kell elvégezni, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jelenlevők aláírásával kell ellátni. Ha az ajánlattevő az ajánlatok bontásánál nem tudott megjelenni, a bontási jegyzőkönyvet a fenntartónál megtekintheti. A Kbt. vagy az e rendelet szerint elkészített bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

(11) A rangsorolás eredményéről a kérelmezőt minden év május 24-éig értesíteni kell. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért kérelmezővel kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben is rögzíteni kell. A Kbt. szerinti írásbeli összegzést vagy az e rendelet szerint kialakított rangsort a fenntartó a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg a 4. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton megküldi tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre."

34. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 11. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a gyerekek mezőgazdasági - uniós és helyi - termékekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából a következő - a tej- és tejtermékfogyasztás és az egészséges életmód ösztönzését szolgáló - promóciós intézkedések vállalhatóak:"

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kérelmező valamennyi végső kedvezményezett számára biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott promóciós intézkedésekben való részvételt."

35. § A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó szállítási szerződés mintát és azok mellékleteit, valamint a 10. § (6) bekezdése szerinti szállítási szerződés módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló mintát és azok mellékleteit a Kincstár a honlapján közleményben teszi közzé."

36. § A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 14. § (2) bekezdés n) pont nd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a következő adatokat tartalmazza: a kérelmező nyilatkozata arról, hogy)

"nd) olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő tanulók és óvodások számát és a kiosztott termékek kategóriánkénti mennyiségét (nevelési-oktatási intézményenként),"

37. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiállított számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott kötelező adattartalom mellett tételesen tartalmazza)

"b) a leszállított termékmennyiséget (db), a leszállított termékmennyiség bruttó ellenértékét,"

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokon felül a kiállított számla tételesen tartalmazza a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 18. § (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget."

38. § A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kifizetési kérelemhez az elektronikus űrlapon csatolni kell az adott szállítási időszakra vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat, a leszállított mennyiségekről szóló igazolást, továbbá minden számla vonatkozásában a (3) bekezdés e) alpontja szerinti adatokat."

39. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igényelhető támogatás mértéke - figyelemmel a 2. § (4) bekezdésében foglaltakra - a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb

a) az "I/a. teljes/félzsíros tej" esetében 355 Ft/l,

b) az "I/a. zsírszegény tej" esetében 200 Ft/l,

c) az "I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej" esetében 335 Ft/l,

d) az "I/b. zsírszegény ízesített tej" esetében 185 Ft/l,

e) az "I/c. natúr joghurt" és az "I/c. natúr kefir" esetében 440 Ft/kg,

f) az "I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt" esetében 460 Ft/kg,

g) a "II. gyümölcsdarabos joghurt" esetében 485 Ft/kg,

h) a "III. ömlesztett sajt" esetében 1550 Ft/kg."

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott, igényelhető támogatási összeg minden termékkategória esetében tartalmazza az 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti támogatási felső határértéket is."

40. § (1) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a kérelmezőnél és annak közreműködőjénél (alvállalkozójánál) helyszíni ellenőrzést végezhet. A helyszíni ellenőrzés során a Kincstár ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megvalósulását, ideértve a 12. § (1) bekezdésében meghatározott promóciós intézkedések és a 22. § (1) bekezdésében meghatározott népszerűsítő plakátra vonatkozó rendelkezések végrehajtását, valamint a felhasznált termékek 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek való megfelelését."

(2) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 19. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kérelmezőnél és annak közreműködőjénél (alvállalkozójánál) helyszíni ellenőrzést végezhet, melynek során vizsgálja a termékek előállítását, jelölését, a termékekből mintavételt végez az élelmiszer-biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálatához, különösen a program keretében támogatott 4. § (1) bekezdésében meghatározott tej- és hozzáadott összetevőkre vonatkozóan.

(4b) A Kincstár a fenntartónál végzett helyszíni ellenőrzés során kiemelten ellenőrzi a kiválasztási eljárás 11. § (1)-(11) bekezdésében előírtak szerinti végrehajtását."

(3) A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 19. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Ha megállapításra kerül, hogy a fenntartó nem vagy csak részben tett eleget a 11. § (1)-(11) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, a Kincstár a fenntartónál kezdeményezheti az érintett nevelési-oktatási intézmények tanulóinak kiosztott termékek alapján az adott tanévre vonatkozóan igényelt és kifizetett támogatás 1%-ának, de legfeljebb 200 000 Ft támogatásnak a visszafizetését."

41. § Hatályát veszti a 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 1. § 7., 8. és 9. pontja, 17. § (3) bekezdés l) pontja, 17. § (6) bekezdése, 18. § (2), (3), (5) és (6) bekezdése, továbbá 1. és 2. melléklete.

42. § A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában a "2.1.1. pont a) és b) alpontjában" szövegrész helyébe a "2.1.1.3.1. és 2.1.1.3.2. pontjában" szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 33. § (2) és (5) bekezdése 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 14/2022. (III. 30.) AM rendelethez

"3. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A zöldségnövények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta, hagyma, tősarj és dugvány értékei

ABCDEFGHIj
1.Megnevezése magyarulMegnevezése latinulSzántóföldi termesztés eseténHajtatás
esetén
A fajta feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
A növény megőrzése a
virágzás kezdetéig
Minimum
vetőmag
db/hektár
Ezermagtömeg
gramm
Minimum hagyma,
fokhagymagerezd
db/hektár
Minimum
dugvány, tősarj
vagy magonc
db/hektár
Minimum
palánta
db/hektár
Minimum
palánta
db/hektár
2.Görögdinnye, Tökre
oltott görögdinnye
Citrullus lanatus2 50045--2 300-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
3.Sárgadinnye, Tökre
oltott sárgadinnye
Cucumismelo2 50030--2 300-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
4.KarfiolBrassicaoleracea
convar. botrytis
35 0004--30 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
5.BrokkoliBrassica cretica
convar. botrytis
provar. italica
35 0004--30 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
6.BimbóskelBrassicaoleracea
convar. gemmifera
35 0004--30 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
7.Fejes káposztaBrassica oleracea
convar. capitata
provar. capitata
30 0004--27 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
8.KelkáposztaBrassicaoleracea
convar. bullata
30 0004--27 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
9.VöröskáposztaBrassica oleracea
convar. capitata
var. rubra
30 0004--27 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
10.KaralábéBrassica oleracea
convar. acephala
var. gongylodes
50 0004--45 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
11.Kínai kelBrassica pekinensis56 5004--50 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
12.ZellerApium graveolens72 0000,8--60 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
13.PóréhagymaAllium porrum350 0004260 000---Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
14.Fokhagyma (tavaszi
és őszi vetésű)
Allium sativum--200 000--Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
15.Csemegehagyma,
lilahagyma,
vöröshagyma (tavaszi
és őszi vetésű)
Allium cepa (Allium
Fitulosum)
800 0004600 000--Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
16.MetélőhagymaAllium schoenoprasum1 000 0002---Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
17.FejessalátaLactuca sativa56 5001--50 00040 000Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
18.EndiviaCichoriumendivia56 5002--50 00040 000Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
19.SpárgaAsparagus officinalis17 00020-15 000--Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
20.PetrezselyemPetroselinum
crispum
800 0001,5----Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
21.RebarbaraRheum rhabarbarum12 00010--10 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
22.ÉdesköményFoeniculumvulgare250 0007----Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
23.ParadicsomLycopersicon
esculentum
34 0001,8--30 00020 000Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
24.UborkaCucumissativus30 00030--27 00011 000Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
25.Padlizsán
(tojásgyümölcs)
Solanum melongena30 0004--27 00022 000Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
26.Főzőtök, spárgatökCucurbitapepo
var. Fastigata
5 500150--5 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
27.SütőtökCucurbita maxima
var. maxima
5 500340--5 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
28.KáposztatökCucurbita pepo
var. Fastigata
5 500200--5 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
29.Csillagtök/patiszonCucurbita pepo
convar. patissoniana
15 000100--8 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
30.CukkiniCucurbita pepo
convar. giromontiina
30 000120--25 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
31.PaprikaCapsicum annuum48 00011--44 00022 000Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
32.FűszerpaprikaCapsicum annuum
var. longum
50 0008--44 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
A virágzás kezdetéig
meg kell őrizni
33.SárgarépaDaucus carota subsp.
sativus
800 0001,5----Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
34.CéklaBeta vulgaris
var. conditiva
500 00014----Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
35.FeketegyökérScorzonera hispanica800 00014----Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
36.RetekRaphanus sativus
var. sativus
200 00010----Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
37.TormaArmoracia rusticana---25 000--Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
38.PasztinákPastinaca sativa800 0004----Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
39.Borsmustár (rukkola)Eruca sativa1 875 0000,8--850 000-Szükséges a fajta feltüntetése
a szaporítóanyag igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
40.MentaMentha piperita---55 000--Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
41.CitromfűMelissa officinalis80 0000,6--55 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
42.BazsalikomOcimum basilicum80 0001,5--55 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
43.Kerti kakukkfűThymus vulgaris80 0000,25--55 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
44.Orvosi zsályaSalvia officinalis70 0007,5--45 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
45.RozmaringRozmarinus
officinalis
70 0000,9-30 00030 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
46.TárkonyArtemisia
dracunculus
---55 000--Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
47.MajorannaOriganummajorana80 0000,2--55 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni
48.Közönséges szurokfűOriganumvulgare65 0000,1--45 000-Nem szükséges a fajta
feltüntetése a szaporítóanyag
igazoláson
Nem kell a virágzás
kezdetéig megőrizni

"

Tartalomjegyzék