66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, továbbá a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), valamint az utazó munkavállalókra és a közúti szállítás kiküldetési előírásaira vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet végző

a) jármű személyzetére (a továbbiakban: gépjárművezető),

b) járművet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiakban: üzembentartó),

c) közúti vagy telephelyi ellenőrzést végző hatóságra (a továbbiakban: ellenőrző szerv) és ennek jogkörében eljáró személyre (a továbbiakban: ellenőr), valamint

d) utazó munkavállalókra terjed ki."

2. § Az R1. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A közös ellenőrzés során a bírságot az eljárást lefolytató szerv szabja ki."

3. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti ellenőrzés az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az AETR Megállapodásban, az utazó munkavállalókra, a kabotázstevékenységre és a közúti szállítás kiküldetési előírásaira vonatkozó jogszabályokban, továbbá a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen

a) a gépjárművezetők azonosítására, létszámára,

b) a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az AETR Megállapodásban a menetíróra és annak üzemeltetésére előírt feltételek megtartására,

c) az adatrögzítő lapok, valamint a gépjárművezetői kártya meglétére és használatára,

d) a menetíró által rögzített vezetési és pihenőidők, továbbá szünetek tartamára,

e) a gépjárművezetők kiküldetésére,

f) az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban a menetíró készülékkel és a kapcsolódó adatrögzítő készülékkel ellenőrizhető meghatározott előírások megtartásának ellenőrzésére és

g) a kabotázstevékenységre."

4. § Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A közlekedésért felelős miniszter szervezésében - az ellenőrző szervekkel történő egyeztetés alapján és részvételükkel - évente legalább hat alkalommal összehangolt közúti ellenőrzést kell tartani az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére. Az összehangolt közúti ellenőrzéseket a szomszédos államokkal egyeztetett időszakban kell végrehajtani. A közlekedésért felelős miniszter évente hat alkalommal összehangolt, az üzembentartó telephelyén végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: telephelyi ellenőrzés) rendel el, amelyeket a magas kockázatú vállalkozások telephelyein kell elvégezni, és az ellenőrzés során tett megállapításokról jelentést kell készíteni. Az ellenőrzésekbe a vámhatóság, a rendőrség, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság is bevonható."

5. § Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telephelyi ellenőrzés az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen

a) a munkaügyi adatok nyilvántartásai közül a gépjárművezető vezetési és pihenőidejére vonatkozó adatokra,

b) a menetíró hitelesítési dokumentumainak nyilvántartására,

c) a felhasznált adatrögzítő lapok meglétére, ezek megfelelő tárolására,

d) az üzembentartó által végzett ellenőrzések dokumentumaira, az ellenőrzés alapján tett intézkedésekre és ezek hatásaira,

e) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében a szállítási vállalkozás (üzembentartó) részére meghatározott kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére,

f) a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottakra és

g) az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások megtartásának ellenőrzésére."

6. § Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A közlekedésért felelős miniszter minden naptári év negyedik negyedévében a következő évre szólóan elkészíti az éves közúti és telephelyi ellenőrzési tervet, amelyben az ellenőrző szervek közötti koordinációs feladatkörében gondoskodik arról, hogy az ellenőrző szervek által végzett közúti és telephelyi ellenőrzések éves száma elérje az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járművek száma, valamint az éves munkanapok szorzataként számított összes munkanapok számának 3%-át.

(1a) A közúti ellenőrzés során a járművezető kapcsolatba léphet a központi irodával, a szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy szervezettel a jármű fedélzetéről hiányzó bizonyítékoknak a közúti ellenőrzés időtartama alatt történő rendelkezésre bocsátása érdekében.

(2) Az éves közúti és telephelyi ellenőrzési terv meghatározásakor - a 3. §-ban foglalt ellenőrzési feladatkörök figyelembevételével - gondoskodni kell arról, hogy az ellenőrzött munkanapok

a) legalább 30%-át közúti ellenőrzés keretében,

b) legalább 50%-át telephelyi ellenőrzés keretében, és

c) a menetíró készülék rendeltetésszerű működését befolyásoló eszközök feltárása érdekében az ellenőrzés alá vont járművek legalább 10%-át

ellenőrizzék."

7. § Az R1. 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A közlekedésért felelős miniszter az ellenőrző szervektől kapott adatok alapján országos összesített ellenőrzési adatnyilvántartást készít, amelyből az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében és az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban meghatározott és a harmadik országokból származó járműveken lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatszolgáltatást kétévente megküldi az Európai Bizottságnak."

8. § Az R1. 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Más tagállam által az utazó munkavállalókra és a közúti szállítás kiküldetési előírásaira vonatkozó előírásokkal összefüggésben, valamint az 561/2006/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése alapján igényelt adatokat a megkeresés beérkezésétől számított 25 munkanapon belül kell átadni. Sürgős esetben a nyilvántartásokból vagy a kockázatértékelő rendszerekből egyszerűen kinyerhető adatok igénylése esetén a közúti gépjármű-közlekedési hatóság a megkereső tagállamnak 3 munkanapon belül átadja a kért adatot. Ha a megkeresés indokolása nem kielégítő, erről a közúti gépjármű-közlekedési hatóság 10 munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. Ha a megkereső tagállam nem ad részletesebben megindokolt megkeresést, a megkeresés visszautasítható. Ha a megkeresésben foglaltak teljesítése akadályba ütközik, vagy ellenőrzést, szemlét vagy vizsgálatot kell lefolytatni, erről a közúti gépjármű-közlekedési hatóság 10 munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, a megkeresésben kért adat szolgáltatására vonatkozó akadály vagy a teljesítésképtelenség okának megjelölésével. A közúti gépjármű-közlekedési hatóság együttműködik a megkereső tagállammal a megkeresésben foglaltak teljesítése érdekében.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott információcserét a megkereső és a közúti gépjármű-közlekedési hatóság a belső piaci információs rendszeren keresztül hajtja végre."

9. § Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti áru- és személyszállítást végző vállalkozásokat az ellenőrzések eredménye alapján - az elkövetett jogsértések relatív számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszer alkalmazásával - az ellenőrző szervek közösen, évente értékelik. Az értékelés eredményének figyelembevételével célzott módon kell telephelyi ellenőrzést végezni az olyan üzembentartónál, akinek egy vagy több járművezetője az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban foglalt, az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait rendszeresen vagy súlyosan megsérti. A célzott közúti ellenőrzések elősegítése érdekében a kockázatértékelő rendszerben lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőnek kell lennie az összes ellenőrző hatóság számára. A közlekedésért felelős miniszter a kockázatértékelő rendszer adatait az interoperábilis nemzeti elektronikus nyilvántartásokon keresztül közvetlenül hozzáférhetővé teszi más tagállamok illetékes hatóságai számára."

10. § (1) Az R1. 21. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 6. cikke."

(2) Az R1. 21. § (2) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 613/2012/EU bizottsági rendelet és

f) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 2. cikk 6. pontjának"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

11. § Az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében az "az AETR Megállapodásban" szövegrész helyébe az "az AETR Megállapodásban, az utazó munkavállalókra, a közúti szállítás kiküldetési előírásaira és a kabotázstevékenységre vonatkozó jogszabályokban," szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint a 11. § szerinti esetben a vámhatóság" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "megkülönböztetést alkalmazni" szövegrész helyébe a "megkülönböztetést alkalmazni, különösen" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdés e) pontjában, a 4. § (6) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, az 5. § (3) bekezdésében, az 5. § (4) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében, a 12. § (3) bekezdésében a "tachográf" szövegrész helyébe a "menetíró" szöveg,

e) 4. § (5) és (6) bekezdésében az "A. részében" szövegrész helyébe az "I. részében" szöveg,

f) 12. § (2) és (3) bekezdésében a "B. részében" szövegrész helyébe a "II. részében" szöveg,

g) 15. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 15. § (6) bekezdés c) pontjában a "tachográf kivitele szerint (analóg vagy digitális)" szövegrész helyébe a "menetíró kivitele szerint" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R1.

a) 3. § (4) bekezdésében az "- az érintett ellenőrző szerveket felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően -" szövegrész,

b) 15. § (8) bekezdésében az "- a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális előírás alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott tartalommal és részletezéssel -" szövegrész,

c) 18. § (2) bekezdése.

13. § Az R1.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

2. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"31. a belső piaci információs rendszer keretében a járművezetők kiküldetésével összefüggő, a közlekedési hatóságot érintő, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a tagállamot terhelő jelentéstételi, tájékoztatási, valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti igazgatási együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási kötelezettség teljesítése"

(során.)

15. § (1) Az R2. 8. § (2) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:

(Hajózási hatóságként a miniszter jár el:)

"21. a hajós és tengerész szolgálati könyv nyilvántartásával,

22. a szimulátorok jóváhagyásával"

(kapcsolatos ügyekben.)

(2) Az R2. 8. § (4) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)

"26. a hajós és tengerész szolgálati könyv ellenőrzésével,"

(kapcsolatos eljárásokban.)

16. § Az R2. 26. § (4) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"m) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

3. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. § A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hajózási vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:)

"a) végzi az úszólétesítményen szolgálatot ellátó személyek hajós és tengerész szolgálati könyvének kibocsátását, a szolgálati könyvekbe bejegyzett szolgálati idők és utak igazolását, a hajózási képesítések és egészségi alkalmasság adatok szolgálati könyvbe történő bejegyzését, továbbá az úszólétesítményen szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetője vizsgáztatását és a hajózási képesítő okmányok kiállítását."

18. § Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Ez a rendelet a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

20. § (1) Az 1. alcím a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. és 3. alcím a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

21. § Az 1. alcím

1. a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

2. a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

3. a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 613/2012/EU bizottsági rendelet,

4. a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

5. az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontjának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A közúti és a telephelyi ellenőrzések során alkalmazandó vizsgálati célok

I. RÉSZ

KÖZÚTI ELLENŐRZÉSEK

A közúti ellenőrzések során a következőket kell vizsgálni:

1.

a) napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők, továbbá

b) a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően a járművön kell tartani,

c) az a) alpont szerinti időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok,

d) a 2. mellékletben foglalt eszközzel a menetíró memóriájában tárolt adatok vagy

e) a kinyomaton szereplő d) alpont szerinti adatok;

2. a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, egy percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát;

3. a jármű által elért, a menetíró által rögzített pillanatnyi sebességek, legfeljebb a jármű megelőző 24 órai használatára vonatkozóan;

4. a menetíró helyes működése (a készülékkel vagy a járművezető kártyájával vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása) vagy az 561/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön;

5. a járművekbe szerelt menetíró készülékek, amelyek ellenőrzésének célja olyan berendezés beszerelésének és használatának felderítése, amelyet adatok megsemmisítése, elrejtése, manipulálása, módosítása, a menetíró készülék alkotórészei közötti elektronikus adatcsere zavarása vagy az adatok azok titkosítását megelőzően ily módon történő blokkolása vagy módosítása céljából alkalmaznak;

6. 60 órás meghosszabbított maximális heti munkaidő vagy egyéb heti munkaidő, ha a technológia lehetővé teszi ennek tényleges ellenőrzését.

II. RÉSZ

TELEPHELYI ELLENŐRZÉSEK

Az üzembentartó telephelyén végzett ellenőrzések az I. rész elemein túl a következő elemekre terjednek ki:

1. a heti pihenők és e pihenőidők közötti vezetési idők betartása;

2. a két hétre összesen engedélyezett vezetési idők betartása;

3. az adatrögzítő lapok, a járműegység és a járművezető kártyájának adatai, továbbá kinyomatok, valamint az üzembentartó által a digitális menetíróról letöltött adatok;

4. a maximális heti átlagos munkaidőre, a szünetekre és az éjszakai munkavégzésre vonatkozó követelményeknek való megfelelés és

5. a vállalkozások kötelezettségeinek betartása a járművezetők szállásdíjának kifizetését és a járművezetők munkájának megszervezését illetően, az 561/2006/EK rendelet 8. cikk (8) és (8a) bekezdésével összhangban."

2. melléklet a 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az ellenőrző szervek által egységesen alkalmazott ellenőrző eszközök

Az e rendelet hatálya alá tartozó közúti és telephelyi ellenőrzést végző ellenőrnek rendelkeznie kell a következő eszközökkel:

1. a jármű fedélzeti egységéről és a digitális menetíró gépjárművezetői kártyájáról adatok letöltésére, leolvasására, elemzésére és a megállapított tények elemzése céljából egy központi adatbázisba való elküldésére alkalmas berendezés;

2. a menetírók adatrögzítő lapjainak ellenőrzésére szolgáló berendezés;

3. kifejezetten az elemzésre alkalmas berendezés a megfelelő szoftverrel az adatokhoz rendelt digitális aláírás ellenőrzéséhez és hitelességének igazolásához, valamint kifejezetten az elemzésre alkalmas szoftver a járművek részletes sebességprofiljának meghatározásához a menetíró készülék ellenőrzése előtt."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére