8/2022. (III. 11.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet és a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ez a rendelet

a) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az uniós belvízi utak jegyzékének és a vízi járművekre vonatkozó műszaki minimumkövetelményeknek a módosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében az "1. mellékletben" szövegrész helyébe az "az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az uniós belvízi utak jegyzékének és a vízi járművekre vonatkozó műszaki minimumkövetelményeknek a módosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet] 1. mellékletében" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "1. melléklet" szövegrész helyébe az "(EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 1. melléklet" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a "bemutatott" szövegrész helyébe az "azonosítás és egyezőség vizsgálata céljából bemutatott" szöveg,

d) 2. melléklet I. rész 2. fejezet 2.12 cikkében az "a Szabályzat II. részében és a 23.09 cikkben" szövegrész helyébe az "az (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében és a Szabályzat 23.09 cikkében" szöveg,

e) 2. melléklet I. rész 2. fejezet 2.19 cikk 3. pontjában az "a II. rész" szövegrész helyébe az "az (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének" szöveg és

f) 2. melléklet 2. függelék 4. utasítás 2.2.4. pontjában az "a 2. melléklet II. és III. részének" szövegrész helyébe az "az (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének és a Szabályzat III. részének" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. melléklete,

b) 2. melléklet II. Része,

c) 2. melléklet III. rész 23. fejezet 23.10 cikkében foglalt táblázathoz tartozó Megjegyzésben az "1. "A", "B" vagy "C" kategóriájú hajóvezető", a "2. "A" vagy "B" kategóriájú hajóvezető" és a "7. Legalább hajóvezető "B" " szövegrész,

d) 2. melléklet III. rész 23. fejezet 23.11 cikkében foglalt táblázathoz tartozó Megjegyzésben az "5. Legalább hajóvezető "B" képesítéssel (a vonalvizsga területi hatályától függetlenül)" a "6. "A" vagy "B" kategóriájú hajóvezető", a "7. "A" vagy "B" kategóriájú hajóvezető" és a "8. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint" szövegrész,

e) 2. melléklet III. rész 23. fejezet 23.12 cikk 1. pontjában foglalt táblázathoz tartozó Megjegyzésben az "1. Kisgéphajó-vezető "A", vitorlás kishajó-vezető "A" hajóvezető "B", hajóvezető "A" (vitorlásra csak "vitorlás hajó vezetésére" bejegyzéssel) vagy "A" vagy "B" kategóriájú hajóvezetői képesítéssel" és a "4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint" szövegrész,

f) 2. melléklet III. rész 23. fejezet 23.12 cikk 2. pontjában foglalt táblázathoz tartozó Megjegyzésben az "1. Kisgéphajó-vezető "A", vitorlás kishajó-vezető "A", "B" vagy "C" kategóriájú hajóvezetői (vitorlásra csak "vitorlás hajó vezetésére" bejegyzéssel) képesítéssel" és a "4. A hajózási képesítésekről szóló jogszabály szerint" szövegrész.

2. A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet módosítása

4. § A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a tengerészeti felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tengerészeti felszerelések megfelelőségét értékelő szervezetek által használt laboratóriumokra vonatkozó szabvány tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 30-i (EU) 2021/1206 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

5. § Az R2. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2020/1170 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 22-i (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. § Az R2.

a) 3. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "(EU) 2020/1170 bizottsági végrehajtási rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg és

b) 14. § (5) bekezdésében az "MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 szabvány" szövegrész helyébe az "MSZ EN ISO/IEC 17025/2018 szabvány" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tengerészeti felszerelések megfelelőségét értékelő szervezetek által használt laboratóriumokra vonatkozó szabvány tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 30-i (EU) 2021/1206 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2020/1170 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 22-i (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet,

b) az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az uniós belvízi utak jegyzékének és a vízi járművekre vonatkozó műszaki minimumkövetelményeknek a módosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Tartalomjegyzék