116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedéshez kapcsolódó és jogharmonizációs célú egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés z) pontjában és 73. § (3) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"a) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/1999 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

3. § Hatályát veszti a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja.

3. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendeletet)

"c) az "A", "B" és "D" osztályú leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásokra; valamint"

(kell alkalmazni.)

5. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A létesítés engedélyezéséhez vagy bejelentéséhez teljesítendő követelmények alapján a leszállóhelyek a következő osztályokba tartoznak:)

"d) "D" osztály: úszótalpas légijármű vízfelszínen történő le- és felszállására a hajózási hatóság által engedélyezett vízterület, amelyen a használni tervezett legnagyobb méretű, súlyú, úszótalpas légijármű számára a légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a le- és felszállást biztonságosan végre lehet hajtani."

6. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság engedélye szükséges)

"c) "A", "B" és "D" osztályú leszállóhely létesítéséhez."

7. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti hatósági döntések fajtái]

"c) az "A", "B" és "D" osztályú leszállóhelyre vonatkozóan létesítési engedély."

8. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § A leszállóhely létesítésének engedélyezésére az "A", "B" és "D" osztályú leszállóhely vonatkozásában a II. és IV. Fejezetben foglaltakat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

9. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) "A" és "B" és "D" osztályú leszállóhely létesítésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:

a) a terület helye, helyrajzi száma, beépítettsége,

b) a terület hasznos hossza,

c) a terület hasznos szélessége,

d) a talaj felülete,

e) akadályok a terület közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával,

f) a leszállóhely tervezett osztálya,

g) a területet kijelölő személy neve, aláírása, az aláírás helye, időpontja, ha az nem azonos a kérelmezővel,

h) "D" osztályú leszállóhely létesítése esetén a vízterület kezelőjének hozzájárulása,

i) a használni tervezett légijármű típusa.

(2a) A "D" osztályú leszállóhely kijelölésével és használatával kapcsolatos előírásokat a 4. melléklet állapítja meg."

10. § (1) A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság vizsgálja, hogy)

"c) a "D" osztályba tartozó leszállóhely méretei és akadálymentességi követelményei megfelelnek-e az alkalmazott úszótalpas légijármű üzemeltetési engedélyében meghatározott feltételeknek."

(2) A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közterület használata esetén, valamint ha a leszállóhely kijelölése belterületet érint, a kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság kéri a leszállóhely szerint illetékes települési - a fővárosban a leszállóhely szerinti illetékes kerületi és a Fővárosi - önkormányzat jegyzőjének a véleményét, valamint "D" osztályú leszállóhely létesítése esetén kéri a vízterület kezelőjének hozzájárulását."

(3) A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A légiközlekedési hatóság az engedélyt akkor adja meg, ha a leszállóhely az (1) bekezdésben, valamint a 3., a "D" osztályú leszállóhely tekintetében pedig a 4. mellékletben foglalt követelményeknek megfelel."

(4) A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság a létesítést)

"c) "D" osztályú leszállóhely esetében, ugyanazon a helyszínen egy éven belül legfeljebb 10 alkalomra"

(engedélyezi.)

(5) A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A "B" osztályú leszállóhely használatát a tényleges használat előtt 8 órával megelőzően be kell jelenteni a légiközlekedési hatóságnak, a "D" osztályú leszállóhely használatát a tényleges használat előtt 24 órával megelőzően be kell jelenteni a légiközlekedési, valamint a hajózási hatóságnak, továbbá a vízterület kezelőjének. A bejelentést e-mailen vagy faxon kell megtenni."

11. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 41. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A leszállóhely létesítéséről rendelkező határozat - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmazza:)

"f) "D" osztályú leszállóhely esetében a vízterület kezelőjének előírásait."

12. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában és 2.1. alpontjában az " "A" létesítési" szövegrész helyébe az " "A" és "D" létesítési" szöveg lép.

13. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"26. A 748/2012/EU bizottsági rendelet I. melléklet 21.1. pontjának megfelelően kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. Mellékletében meghatározott feladatok végrehajtásáról,"

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

16. § (1) Ez a rendelet

a) a 748/2012/EU rendeletnek a tervező és gyártó szervezetek által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek, valamint az Ügynökség által alkalmazott eljárások tekintetében történő módosításáról, továbbá az említett rendelet helyesbítéséről szóló, 2021. december 10-i (EU) 2022/201 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a 748/2012/EU rendeletnek az illetékes hatóságok által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek tekintetében történő módosításáról, valamint a 748/2012/EU rendeletnek a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok kiállítása tekintetében történő helyesbítéséről szóló, 2022. február 14-i (EU) 2022/203 bizottsági végrehajtási rendelet,

c) a 139/2014/EU rendeletnek az időjárási körülményektől függetlenül végzett műveletekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. december 14-i (EU) 2022/208 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) a légijárművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/1999 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki:

(ABCD
1.AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött változáson
alapuló adat/tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás megnevezése)
25.AD 2.25a csökkent látási viszonyok
között követendő eljárások
igenRepülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

2. melléklet a 116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A "D" osztályú leszállóhely kijelölésével és használatával kapcsolatos előírások

1. A leszállóhelyet úgy kell kialakítani, hogy annak mérete és elhelyezkedése illeszkedjen a víziút főbb jellemzőihez.

2. Az illetékes hajózási hatóság által külön meghatározott helyszíneken a fel- és leszállások és a kikötés csak vízi repülésvezető és felvezető hajó együttes működésével lehetséges.

3. Az úszótalpas légijárművek a leszállóhely területét tetszőlegesen használhatják, azonban a veszteglés nem engedélyezett számukra a kényszerhelyzetet kivéve.

4. Az úszótalpas légijármű bármely vízterületen, a víziközlekedési szabályok alkalmazása szempontjából kisgéphajónak minősül.

5. Bármely vízfelületet érintő úszótalpas légijárművel történő manőver kizárólag a látva repülési szabályoknak megfelelő látási viszonyok között, napkeltétől napnyugtáig terjedő időszakban hajtható végre.

6. A le- és felszállás biztonságos végrehajtásáért az úszótalpas légijármű parancsnok pilótája felel. Manőverezési szándékáról az adott térségben kijelölt URH rádiócsatornán keresztül tájékoztatnia kell a környező forgalmat.

7. A le- és felszállás végrehajtásánál figyelembe kell venni a Bizottság a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló 923/2012/EU végrehajtási rendelete (SERA rendelet) 3. szakasz, 2. fejezet, 3230 a) 4. pontban előírtakat, továbbá a leszállás végrehajtása előtt, a kijelölt leszállóhely feletti alacsony magasságban történő átrepülés ("áthúzás") során a pilótának meg kell győződnie a leszállóhely akadálymentességéről.

8. A "D" osztályú leszállóhely paraméterei légijármű típusonként:

Légijármű típusaLeszállóhely hosszaLeszállóhely szélességeVízterület minimális mélysége
1. Cessna U206F1600 méter45 méter1 méter

"

Tartalomjegyzék