22/2023. (V. 9.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

1. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "120 millió forint" szövegrész helyébe a "40 millió forint" szöveg lép.

2. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

2. § (1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult,)

"a) aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,"

(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően a tárgyévet követő év február 15. és április 15. között."

(3) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott az ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületet (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatala során nem vehető figyelembe.

(7) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja."

3. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "tárgyévben" szövegrész helyébe a "támogatási kérelem benyújtásának évében" szöveg,

b) 4/A. § (2) bekezdésében az "az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)" szövegrész helyébe az "az elektronikus űrlapkitöltő felületen" szöveg

lép.

3. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

4. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás és költségátalány forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg."

5. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"e) "az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

6. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 7/C. § (6) bekezdésében és 7/D. § (4) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

b) 7/C. § (1) bekezdésében a "2022. december 31." szövegrész helyébe a "2023. december 31." szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 7/C. § (1) bekezdésében az "és g)" szövegrész.

4. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

8. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg."

9. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kincstár a kamattámogatási kérelemről való döntésében kettő tizedesjegy pontossággal határozza meg a kamattámogatás maximális mértékét."

10. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"d) "az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

11. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés c) pontjában, 7/B. § (6) és (8) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a "megfizetéséről kiállított" szövegrész helyébe a "megfizetéséről és a negyedévben alkalmazott kamatláb mértékéről kiállított" szöveg,

c) 7/B. § (1) bekezdésében a "2022. december 31." szövegrész helyébe a "2023. december 31." szöveg

lép.

5. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

12. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. termelői szerveződés:

a) a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint a tej és tejtermékek ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik,

b) a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet szerint a gyümölcs- és zöldségfélék ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik,

c) a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet szerint az a) és b) pontban felsoroltaktól eltérő mezőgazdasági ágazatokban működő termelői integrációs szervezetek és társulásaik vagy

d) a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet szerint működő termelői csoportok."

13. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg."

14. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kincstár a kamattámogatási kérelemről való döntésében kettő tizedesjegy pontossággal határozza meg a kamattámogatás maximális mértékét."

15. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"d) "az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

16. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 7/B. § (6) és (8) bekezdésében a "2022." szövegrész helyébe a "2023." szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a "megfizetéséről kiállított" szövegrész helyébe a "megfizetéséről és a negyedévben alkalmazott kamatláb mértékéről kiállított" szöveg,

c) 7/B. § (1) bekezdésében a "2022. december 31." szövegrész helyébe a "2023. december 31." szöveg

lép.

6. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

17. § (1) A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 17. pontja szerinti, az állattartóhoz tartozó valamennyi tenyészet;"

(2) A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 1. § 14. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

tenyésztésbe állítás: az állattartó által elvégzett azon tevékenység, amelynek eredményeképp)

"a) a vásárlásból származó tenyészkos vagy tenyészbak az állattartó valamely tenyészetének állományába kerül, vagy"

18. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az apaállatok]

"b) állattartó általi, saját állományból - támogatási időszakban - történő tenyésztésbe állítása a (2) bekezdés b) pontja szerinti, "A" törzskönyvben nyilvántartott tenyészkos és tenyészbak"

[esetén az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.]

19. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2023. (V. 9.) AM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (2) bekezdését a 2023. október 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek tekintetében kell alkalmazni."

20. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "az a)-c) pontokban" szövegrész helyébe az "a b) pontban" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként" szövegrész helyébe a "minősített növendék bakonként" szöveg,

c) 6/D. § (4) bekezdés b) pontjában a "tenyészetkódot" szövegrész helyébe a "tenyészetkódokat" szöveg

lép.

7. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

21. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely]

"a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Tv. 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem, a kifizetési kérelem vagy a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,"

22. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet a (2) bekezdés szerinti adattartalommal a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 1. és december 31. között nyújthatja be elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)."

23. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az igénylő egy alkalommal, a Kincstár által a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen az (1a) bekezdésben meghatározott időszakban nyújthatja be. A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a sertéseknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.

(1a) A kifizetési kérelem

a) az első negyedévre vonatkozóan az adott támogatási év április 1. és április 30.,

b) a második negyedévre vonatkozóan az adott támogatási év július 1. és július 31.,

c) a harmadik negyedévre vonatkozóan az adott támogatási év október 1. és október 31.,

d) a negyedik negyedévre vonatkozóan az adott támogatási évet követő január 5. és január 31.

közötti időszakban nyújtható be az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. A kifizetési kérelem benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő."

24. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott az elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatala során nem vehető figyelembe.

(3) A 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem és a 7. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelem a benyújtását követően, de legkésőbb a 6. § (1) bekezdésében, valamint a 7. § (1a) bekezdésében meghatározott benyújtási időszak végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási vagy kifizetés iránti kérelmet kell elbírálni. A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtásának időpontja.

(4) Az eljárás során - a felügyeleti eljárás kivételével - kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával."

25. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a 7. § (1) és (2), továbbá (4) bekezdésében, a 7/A. §-ban, valamint a 8. §-ban foglaltakat alkalmazni kell."

26. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a (7a) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken."

27. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2022. támogatási év II., III. és IV. tárgynegyedévére, valamint a 2023. támogatási év I., II. és III. tárgynegyedévére - a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - kizárólag válságtámogatás igénybevételére jogosult."

28. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 18/B. §-sal egészül ki:

"18/B. § Ez a rendelet "az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

29. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a) 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 8. § (1) bekezdés c) pontjában és 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "jegy másolatát" szövegrész helyébe a "jegyet" szöveg és a "bizonylat másolatát" szövegrész helyébe a "bizonylatot" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdés c) pontjában és 15. § (3) bekezdésében az "igazolásának eredeti példányát" szövegrész helyébe az "igazolását" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdés d) pontjában, 9. § (5) bekezdés b) pontjában, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés a) pontjában az "eredeti dokumentumot" szövegrész helyébe a "dokumentumot" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "szerződés másolatát" szövegrész helyébe a "szerződést" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a "számla másolatát" szövegrész helyébe a "számlát" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdés d) pontjában, 8. § (2) bekezdés c) pontjában és 16. § (4) bekezdés b) és c) pontjában a "nyilatkozatának eredeti példányát" szövegrész helyébe a "nyilatkozatát" szöveg,

g) 9. § (5) bekezdés a) pontjában az "alaprajz másolati példányát" szövegrész helyébe az "alaprajzot" szöveg,

h) 12. § (4) bekezdés b) pontjában a "számla másolati példányát" szövegrész helyébe a "számlát" szöveg és a "belső bizonylatok másolatait" szövegrész helyébe a "belső bizonylatokat" szöveg,

i) 13. § (3) bekezdésében a "jegyzőkönyv másolatát" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyvet" szöveg,

j) 14. § (7a) bekezdésében a "2023. támogatási évben" szövegrész helyébe a "2022. és 2023. támogatási év vonatkozásában" szöveg,

k) 16. § (4) bekezdés a) pontjában a "dokumentum másolatát" szövegrész helyébe a "dokumentumot" szöveg,

l) 16/E. § (2) bekezdésében az "az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)" szövegrész helyébe az "az elektronikus űrlapkitöltő felületen" szöveg,

m) 16/E. § (8) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdésben" szöveg,

n) 16/F. § (2) bekezdésében a "(2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdésében" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (5) bekezdésében a "(2) bekezdés szerinti" szövegrész.

8. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet módosítása

31. § Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2021. (III. 31.) AM rendelet] 4. § (5) bekezdés e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:

(Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:

a kérelmező nyilatkozata arról, hogy)

"ed) visszafizeti az érintett termékmennyiségekre jogosulatlanul kapott támogatást, ha megállapítást nyer, hogy a termékeket nem osztották ki a gyermekeknek, vagy ha azok uniós finanszírozásból nem támogathatók."

32. § (1) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó a kiválasztási eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást április 15-éig közzéteszi, amelyre a kérelmezők az ajánlataikat április 30-áig nyújthatják be. Az árajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattévő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. A tankerületi központ fenntartó által közzétett ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik."

(2) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 6. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Ha a fenntartó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, akkor az e rendeletben előírt pályázati és szerződéskötési eljárás lebonyolítását követően köti meg a szállítási szerződést.

(8b) Ha a fenntartó a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett,

a) a szállítási szerződést az e rendeletben foglalt követelményrendszer figyelembevételével köti meg és nyújtja be, és

b) - a szerződések benyújtására vonatkozóan a 10. § (1) és (4) bekezdése szerinti határidő kivételével - az e rendeletben a pályázati eljárásra és a szerződéskötésre előírt határidőket nem kell alkalmazni."

33. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiválasztási eljárásról a fenntartó bontási jegyzőkönyvet készít. A fenntartónak a kiválasztási eljárásról készült dokumentációt az érintett tanév lezárultát követő öt évig meg kell őriznie. Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult ellenőrizni a kiválasztási eljárás dokumentáltságát. A fenntartó a Kbt. vagy az e rendelet szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tíz napon belül, a bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton megküldi a miniszter részére a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre."

34. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani, és legalább tanulónként egy, a (4) bekezdésben meghatározott kísérőintézkedést kell végrehajtani. A kísérőintézkedésekben való részvételt valamennyi, a programban résztvevő tanuló számára biztosítani kell. A tervezett kísérőintézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, sorszáma) a megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a Kincstár részére a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímen. Teljesítési időszakon belül legalább heti gyakorisággal és egész heteket lefedve kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában legalább négy tanítási napot magában foglaló hetek vehetőek figyelembe."

35. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 12. és 13. §-ban foglaltaknak megfelelő termék - 1. mellékletben meghatározott - egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás összege legfeljebb bruttó kettőszázharminc forint lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó - 1. mellékletben meghatározott - támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladja a bruttó kettőszázharminc forintot, akkor a különbözetet a fenntartó megtéríti a beszállítónak."

36. § (1) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál és a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet.

(1a) A helyszíni ellenőrzés során a Kincstár ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megvalósulását, valamint a felhasznált termékek 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek való megfelelését."

(2) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fenntartó és a köznevelési intézmény aláveti magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a 14. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások, valamint a kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A Kincstár a fenntartónál végzett ellenőrzés során kiemelten ellenőrzi a kiválasztási eljárás 6. §-ban előírtak szerinti lebonyolítását."

(3) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 21. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, különösen a program keretében támogatott 100 százalékos gyümölcslevek 13. § (4) bekezdésében meghatározott cukortartalmára vonatkozóan."

37. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha megállapításra kerül, hogy a fenntartó csak részben tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, a Kincstár a fenntartónál kezdeményezheti az érintett nevelési-oktatási intézmény tanulóinak kiosztott termékek alapján az adott tanévre vonatkozóan igényelt és kifizetett támogatás 1%-ának, de legfeljebb 200 000 Ft támogatásnak a visszafizetését."

38. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet

a) 6. § (3) bekezdés c) pontjában az "elősegítő, 9." szövegrész helyébe az "elősegítő, mezőgazdasági - uniós és helyi - termékekkel kapcsolatos ismeretek bővítését célzó, a 9." szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a "hatvan" szövegrész helyébe a "kilencven" szöveg, a "kettőszáznegyven" szövegrész helyébe a "háromszázhatvan" szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében a "negyven" szövegrész helyébe a "hatvan" szöveg

lép.

39. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet módosítása

40. § Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2021. (V. 5.) AM rendelet] 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igényelhető támogatás mértéke - figyelemmel a 2. § (4) bekezdésében foglaltakra - a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb

a) az "I/a. teljes/félzsíros tej" esetében 460 Ft/l,

b) az "I/a. zsírszegény tej" esetében 260 Ft/l,

c) az "I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej" esetében 400 Ft/l,

d) az "I/b. zsírszegény ízesített tej" esetében 200 Ft/l,

e) az "I/c. natúr joghurt" és az "I/c. natúr kefir" esetében 570 Ft/kg,

f) az "I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt" esetében 600 Ft/kg,

g) a "II. gyümölcsdarabos joghurt" esetében 600 Ft/kg,

h) a "III. ömlesztett sajt" esetében 1550 Ft/kg."

41. § A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 4. § (4) bekezdésében a "négy" szövegrész helyébe a "három" szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 22/2023. (V. 9.) AM rendelethez

"1. melléklet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelethez

A támogatott termékek és a támogatás bruttó összege

ABCDEF
1.Termék megnevezéseEgy adagként
kiosztandó
mennyiség
A támogatás bruttó összege (Ft/adag)
I. időszakII. időszakIII. időszakIV. időszak
2.1. gyümölcs
3.1.1. almaegész1 db65657080
szeletelt8 dkg125125125125
4.1.2. körte1 db110110110110
5.1.3. őszibarack1 db110---
6.1.4. nektarin1 db110---
7.1.5. szilva4 db70---
8.1.6. földi eper (adagonként
csomagolt)
8 dkg---130
9.1.7. cseresznye (adagonként
csomagolt)
8 dkg---130
10.2. zöldség- és gyümölcslé2 dl145145145145
11.3. zöldség
12.3.1. paradicsom1 db70859090
13.3.2. sárgarépa (csomagolt, mini
répa, hasáb, golyó)
10 dkg60656560
14.3.3. étkezési paprika (tv vagy kápia)1 db40408080
15.3.4. karalábé10 dkg70--70

"

Tartalomjegyzék